:~1 {advokat ~1nnc Mette Seest, Aarhus)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":~1 {advokat ~1nnc Mette Seest, Aarhus)"

Transkript

1 afset den l~. februar 2Ø1~ af VØStre Landsrets 4, afdeling {domrneme L,ilholt, C..71rii~ Jensen. ~g I.~inda I-~~n~aard~ ~ anicesa~ ~susan {advr~kat MØriant~a Fru~ns~aart f~recerik~havn) mc~ci :~1 {advokat ~1nnc Mette Seest, Aarhus) Retin i Aalborg har den. l 1. april 2Øl 1 afsagt dom i 1. ins#ans (re fens nr.. i. Påstande Fc~r landsretten har appelluen, Susan _.gentaget sin påstand for byretten. Ind~taevnte, : A.IS, har påstået cic~mmen staøfaestet. Forl~laringer Susan har afgivet supplerende %rl~laring før landsretten.

2 Ø Susan,liar supplerende forklaret, at hun ikke husker nøja~;ti~t, hvørnår hun kom inå i ~, mien dit har vimret lidt efter kl. 13, Det ved hun, fr~rdi hun s%ulle til møde i Øanken, men mec~arbejc~er~r7, som hun skulle møde, var gået til frokostpause, og derfor dik hun runat i byen z cirka eis halv time, fs~r hun gik nd r. Ilun skulle på toilettet c~ gik. ud fra, at man skulle 1~Ønte n~s~len t I toilettet i iaa~eraldelingeti. Hun gik derfor hen til disken, hvor der stad et ægtear med et barn foran hende. Hin husker ikke, om det var en ung eks~ec~ient, der betjente ægteparret, men det tc~~ medet lang tid. Der var også en anden ekspedient, men hun sind meal armene Øver kars o~ reø~er~de ik.i~e på, at appellanten henvenøtø sib til hende, Hun vil ikke kttn.ne genkende nogen af el~spedien%rne i dad, men hun er sikker Ø~, at it~ge~z af dem var B stim stød pengere v~k. Hun stad i lang.. tid c~ø ventede ~aå, at æ teøarret blev eksp~~~ret færåi~, n7en misteøe tålm~dighcden ~g vendte sig Øerfor Øm off; dik nogle få skridt, hvarcftcr hun led i agurkesalaten. Der var ikke andre kunder end ægteparret i firretningen på dit tids~auilkt, ag hlzn så ikke noden spise hotciags. ~`csreaist det fofo, der er fremia~t som ekstral~t~ns sidste side, forklarede hun, at hun gled tier, hver man køn Se, at der ligger noget sart på ~uivet. Hun har tagt Øilledei, zne~i ikke den Øa~, hvar hun filed. I~un ved ikke, hvor længe hian Havde slået forretningen, før hun ve etc enm c~ begyndte at gå fra stedet. 1'roce~iure I'artertze har i de# væsenil ge gentabet deres anbringender fir byretten o~ har proceøeret i ov~rensstemrnelse hermød. Landsrettens begrundelse ng resultat IJar~dsr~tfi~n er e~ii~ i l~y~rett~ns resultai cog be~run~ølsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens dc~. ~u~an s11.ai ~etaie sagsornkosinn~er fqr landsretten til ~/~ meci i alt 20.t3~}(} ler. til udgil'te~ til ~dvokatbist~nd.. J3eløbet til dækning af udgifter til aå~rokatbistand er e~~klusive moms, da Ali er ~rnsr~ istreret.

3 aioz -3- Thi hendes far ret: Byrettens dom stadfæstes. Susan. skal betale sagens omkostninger for landsretten til A/S med ZO.000 kr. De idømtø sagsomkostninger skal betales inden 14 dage. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelavens 8 a, Lilholt Ulrik Jensen Linda Hangaard Ldskriften udstedes uden betaling. rigtighed bekræftes. retssekretær Johansen

4 ~' ~~,~~EN i AAlep\ ~iiir O i ~~ D0~5~0 \AA'KS Udskrift af dombogen afsagt den 11. apri12011 af Retten i Aalborg, 4. afdeling. BS /2010 Susa r~~~~ ~~ mod ~~ ~~ Under denne sag, der er modtaget den 2b. oktober 2010 af Retten i Aalborg, har sa~søgeren Susan~~necllagt pestand am, a~~ ~ dømmes til at anerkende at være erstatningsansvarlig over far sagsegeren for en faldulykke den 4. august 2009 i Superbrugser ~~~~har nedlagt påstand om frifindelse. Dommen er i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2 affattet uden en fiildstændig sagsfremstilling. Sagen har været hovedforhandlet den 18. marts Sagens omstændigheder er nærmere følgende: Under sit aphald den 4. augus# 2009 i Superbrtxgsen~ gled Susan i noget agurkesalat, der var spildt på gulvet foran bagerafdelingen, hvor hun faldt og kom til skade. Det er efterfølge~nde blevet konstateret, at hugl ved faldet har pådraget sig blandt andet en menisklæsion af begge knae. Nogle uger efter tiheldet rettede Susans henvendelse tii Superbrugsen, som indgav en skadeseldelse til forretningens forsikringsselskab, smosiaas-sø~sroiaavars-los ~roo-ø

5 Side 2/4 Ved brev af 3. december 2009 afvist~~~~ at forretningen var erstatningsansvarlig for uheldet. Susanhar herefter ved stævning modtaget den 9. august 2010 af Retten i Glostrup arilagt denne sag med påstand som anført. Sagen er den 25. oktober 2010 blevet henvist i medfør af retsplejelovens 245, stk. 1 til behandling ved Retten i Aalborg i henhold til parternes værnetingsaftale. Der har under sagen været afgivet partsforklaring af Susaif søt vidneforklaringer af Flemmin og Bent. Da dommen er affattet uden en fuldstændig sagsfremstilling, er disse forklaringer ikke gengivet i dommen. usan har iil støe for sin påstød hjort gældende, at sagsøgte har handlet ansvarspådragende over for sagsøgeren, hvorfor sagsøgte er erstatningsansvarlig for skaden. Det er ubestridt, at sagsøgeren er faldet i noget agurkesalat; der var spildt på gulvet i butikken. Der er tale om et strengt culpaansvar for sagsøgte, der har et særligt ansvar for at sikre, at kunder kan færdes i butikken uden at komme til skade. Det gælder navnlig et område som det pågældende, hvorfra der sælges fastfond, hvilket indebærer en forøget risiko for, at der spildes madrester på gulvet. Forretningen har ikke haft klare retningslinier for, hvorledes opsynet med gulvet skulle foretages for at sikre, at man ikke gled i ting, der spildes på gulvet, men har alene haft en generel instruks til de ansatte om, at de -hvis de ser noget, der måtte være spildt på gulvet -skal søge for, at tingene bliver samlet op, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Endvidere er sagsøgi~e den af parterne, der er nærmest til at bære risikoen for, at man kan færdes sikkert i sagsøgtes butik uden at falde og komme til skade. har ~j ort gældende, at sagsøgeren ikke har løftet sin bevisbyrde for, at sagsøgte har handlet ansvarspådragende iforbindelse med u- heldet. Der er ikke tale om noget skærpet ansvar, men et almindeligt culpaansvar. Der er ikke grundlag for at antage, at sagsøgtes medarbejdere var ei- S1D06t3i6-S0S-S704K196-T3 L01-M00-Ø

6 Side 3/4 ler burde have været klar over, at der på det pågældende tidspunkt, hvor sagsøgeren kom til skade, var spildt noget agurkesalat på gulvet, ligesom der ikke er noget grundlag for at antage, at sagsøgte ikke har haft tilstrækkelige procedurer med hensyn til rengøring af gulvarealerne i forretningen. Der bliver således hver nat hjort rent i butikken af et eksternt rengøringsfirma, ligesom fødevaremyndighederne foretager kontrol med forretningens rengøringsrutiner uden af deriden forbindelse har været noget at kritisere foxretningen. Hertil kommer, at der ud over denne natlige rengøring bliver ført et løbende tilsyn med gulvet i åbningstiden af de ansatte, der er instrueret om at sørge for, at der sker opsamling og optørring af ting, der spildes på gulvet. Der var på skadestidspunktet omkring 20 ansatte på arbejde, hvorfor det viile have været usandsynligt, at den pågældende agurkesalat kan have ligget på gulvet i længere tid, navnlig henset til at uheldsstedet er centralt beliggende i forretrii~~gen. De to medarbejdere, der arbejdede i bagerafdelingen på skadestidspunktet, har således ikke lagt mærke til den spildte agurkesalat på trods af et godt udsyn til uheldsstedet. Det er ganske uvist, hvornår den pågældende agurkesalat måtte være blevet spildt, hvorfor der ikke er noget gruncllag f6r at antaga, at agurkesalaten har ligget på gulvet i længere tid. Forretningen har således ikke tilsidesat sin tilsynspligt i forbindelse med u- lykken, znen har tværtimod gjort, hvad man kunne for at holde øje med butiksarealet, herunder ført tilsyn med, at gulvet var forsvarligt og rengjort. Ilellens begrundelse c~~ afgørelse. Det er ubestridt, at Sus på det pågældende tidspunkt kom til skade ved at glide i noget agurkesalat, der var spildt på gulvet i sagsøgtes forretning. Det er ganske uøaret, hvor længe den pågældende agurkesalat måtte have ligget på gulvet i foiretiungen, da Suste gled i den. Det kan derfor ikke afvises, at agurkesalaten kan være blevet spildt umiddelbart inden uheldet, og at bu#ikspersonalet ikke har haft nogen anledning til at være opmærksom påforholdet forud far uheldet. Efter de foreliggende oplysninger om rengøringsrutinerne iforretningen på uheldstidspunktet, herunder instruksen til medarbejderne om at fjerne eventuelle ting, der måtte være spildt på gulvet, så snart man bliver opmaerksom STD SO1-ST01-K194-T3-LO[-MØØ

7 Side 4/4 herpå, sammenholdt med at sagsøgeren ikke ud over sin egen forklaring har sikret sig nærmere oplysninger om forholdene på gulvet i forretningen omkring uheldstidspunktet, findes det ikke bevist, at sagsøgte har handlet ansvarspådragende iforbindelse med sagsøgerens fald og tilskadekomst den 4. august Som følge heraf tages sagsøgtes påstand om frifindelse til følge. Efter sagens udfald skal Susan betale sagsomkostninger til '~ Øed kr., jf. herved retsplejelovens 312, stk. 1. BeIØbet, der er eksklusiv moms, er til dækning af sagsøgtes udgifter til advokatbistand. Thi.kendes for rit: ~~~ ~`rifindes. Susans skal inden 14 dage fra data betale kr. i sagsomkostninger ti De idr~mte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens 8a. Niels Toft-Vandborg Udskriftens rigtighed bekraeftes. Retten i Aalborg, den 11. april f,f.,, KirstØ arstensen, kt.fm. tlf S'fD0613~b~S0I-S1b1-Kl93.73-LUi-M00-Ø

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM I B093800E - MKL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 12. december 2008 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Dorthe Wiisbye og Peter Mørk Thomsen (kst.)). 2. afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Dansk praksis om CISG I sagen BS 9700016-4 Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgtes påstand er frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 27. oktober 2011 i sag nr. BS 6-1408/2010: Flemming Frits Elkjær mod Sigrid Christensen Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 17. november 2010, drejer sig om

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere