Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev juli 2014 chs/mkk/tvo

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Sammenfatning kortlægning Vejnet Uheld Datagrundlag Uheldsudvikling Generel uheldsudvikling i Roskilde - Region Sjælland - Danmark Uheldsudvikling i Roskilde Status - Tidligere målsætninger Tematisk analyse for perioden Trafikanttyper Køn og alder Vejudformning Spritkørsel Bløde trafikanter Øvrige elementer Uheldssituationer Dødsulykker Geografisk udpegning - Særligt uheldsbelastede steder Utryghed Borgerudpegninger geografisk udpegning Skoleundersøgelsen Hastighedsoverskridelser Side 2

3 1 Indledning Roskilde Kommune har igangsat arbejdet med Trafiksikkerhedsplan 2014 som en opdatering og fortsættelse af trafiksikkerhedsindsatsen med afsæt i Trafiksikkerhedsplan Det overordnede formål med den nye trafiksikkerhedsplan er at målrette Roskilde Kommunes arbejde med at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Dette notat er et af flere tekniske notater, der tilsammen danner baggrund for den sammenfattende præsentation af Trafiksikkerhedsplan 2014 for Roskilde Kommune. Foruden planen fra 2008 tager trafiksikkerhedsplanen afsæt i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan. Heri præsenteres fordelingen af ulykkesfaktorer, se figur 1: Figur 1: Antal ulykker med trafikant-, køretøj- og vejfaktorer (ulykkesfaktorer) fra Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan Denne plan sigter mod at påvirke både trafikantfaktoren og vejfaktoren i Roskilde Kommune. Da ingen ulykker vurderes at skyldes køretøjsfaktorer alene, kan planen i princippet påvirke alle typer af trafikulykker, der sker i Roskilde Kommune. Der er i uheldsanalysen ikke taget højde for trafikmængder. Ud i fra TU-data 1, ses en svag nedgang i transportarbejde i antallet bilture fra perioden 2009/11 til 2011/13. Nedgangen i transportarbejde er omkring 3%. Uheldsanalysen er baseret på uheld registreret af politiet i perioden Reelt forekommer der flere uheld, end politiet registrerer, idet især uheld uden betydelig personskade kun i begrænset omfang rapporteres af politiet. Det vurderes, at politiet registrerer alle dødsulykker, men langt fra 1 TU-kommunerapport for Roskilde Kommune, Dataperiode og Transportvaneundersøgelsen/DTU Transport Side 3

4 alle personskadeuheld. Især solouheld og uheld mellem cyklister bliver i mindre grad registreret af politiet. Personskadeuheld er uheld hvor én eller flere personer er kommet til skade. I analysen er anvendt følgende definitioner for tilskadekomne: Dræbt: Person, der som følge af et trafikuheld mister livet inden for 30 dage efter uheldet. Alvorligt tilskadekommen: Person, der som følge af et trafikuheld pådrager sig knoglebrud, læsion eller hjernerystelse. Lettere tilskadekommen: Person, der som følge af et trafikuheld pådrager sig anden skade, der kræver lægelig behandling. Ofre, der ikke umiddelbart kræver lægelig behandling, betragtes ikke som tilskadekomne. Materielskadeuheld er uheld hvor skaden er begrænset til køretøjet eller andet materiel. Materielskadeuheld dækker over uheld med væsentligt materielskadesomfang og uheld hvor der indebærer en færdselsovertrædelse der skal retsforfølges. Ekstrauheld er uheld, som politiet får kendskab til, men som ikke er rapportpligtige. Oplysninger om ekstrauheldene kan i det omfang vejmyndigheden har sørget for at stedfæste oplysningerne udgøre et værdifuldt supplement ved analyser af uheldsbelastede steder. Ekstrauheld anvendes normalt ikke ved overordnede tematiske analyser af trafikuheldene, ved udpegning af uheldsbelastede lokaliteter og ved effektanalyser herunder cost/benefit-analyser. Kortlægningen omfatter et overordnet overblik over uheldsudviklingen i Roskilde Kommune set over den lange bane. Herefter bliver fokus snævret ind til kun at omfatte perioden For denne periode er der gennemført en tematisk uheldsanalyse og en geografisk uheldsudpegning. Notatet slutter med en kortlægning af borgernes oplevede utryghed (både ved skoler og i kommunen generelt) samt de registrerede hastighedsoverskridelser i kommunen. Det efterfølgende afsnit 2 giver en sammenfatning af hele den gennemførte kortlægning af uheldsbilledet i Roskilde Kommune. Side 4

5 2 Sammenfatning kortlægning Roskilde Kommunes indsats for bedre trafiksikkerhed, har medført et jævnt fald i antallet person og materielskadeuheld på kommunens veje. Fra 1998 til 2013 er der sket en halvering af antallet politiregistrerede uheld. Antallet personskadeuheld er faldet hele 67% i denne perioden. På trods af, at antallet ulykker gradvis falder, er der stadigt flere områder hvor kommunen kan lægge sin indsats for at forbedre trafiksikkerheden. Unge mænd mellem år er overrepræsenteret i forbindelse med knallertuheld og kommer hyppigt til skade. Herudover ligger der også en indsats i at sikre skoleveje og borgernes tryghed, ved blandt andet hastighedsforanstaltninger, gode gang- og cykelarealer mv. De næste sider viser opgørelsen af de lokaliteter og indsatsområder der er fundet frem til gennem kortlægningsarbejdet. På baggrund af de gennemførte analyser er der udpeget 64 lokaliteter eller indsatser. En sammenfatning af udpegningerne kan ses i tabel 1 på næste side. Tabellen giver et billede af hvor, der aktuelt er et behov for at målrette trafiksikkerhedsindsatsen i kommunen. De 64 lokaliteter eller indsatser skal efterfølgende anvendes som baggrund for udvælgelse af kommunens målsætninger og indsatsområder (særskilt notat) samt en endelig projektliste. I de næste faser af planarbejdet, er det muligt at der sker ændringer i de udvalgte lokaliteter, nogen vil måske udgå, og nye kan komme til. De gennemførte analyser er: Tematisk uheldsanalyse for perioden Geografisk uheldsudpegning for perioden Geografisk udpegning af utryghed i kommunen (utryghedsudpegning) Geografisk udpegning af utryghed ved skoler (skolerunden) Hastighedsoverskridelser Kortene i dette notat er også vedlagt i A3-format i Bilag 1. Side 5

6 SKOLERUNDEN TEMATISK ANALYSE GEOGRAFISK UDPEGNING UTRYGHEDS- UDPEGNINGER HASTIGHEDS- OVERSKRIDELSER Roskilde Kommune Tabel 1: Udpegede lokaliteter og indsatser NR LOKALITET BESKRIVELSE 1 Køgevej/Østre- og Søndre Ringvej Kryds - 16 uheld 2 Østre Ringvej/Vindingevej Kryds - 11 uheld 3 Ringstedvej (syd)/holbækvej Kryds - 7 uheld 4 Holbækvej/Møllehusvej Kryds - 6 uheld 5 Møllehusvej/Helligkorsvej Kryds - 7 uheld 6 Algade/Kong Valdemars Vej Kryds - 6 uheld 7 Kong Valdemars Vej/Klosterengen Kryds - 8 uheld 8 Københavnsvej (ø-v)/vinkelvej Kryds - 5 uheld 9 Jernbanegade/Ringstedgade Kryds - 6 uheld 10 Søndre Ringvej/Ringstedgade Kryds - 6 uheld 11 Darupvej/Maglegårdsvej Kryds - 5 uheld 12 Søndre Ringvej/Rabalderstræde Kryds - 5 uheld 13 Holbækvej/Kristiansminde/ Hyrdehøj Vestvej Kryds - 5 uheld 14 Frederiksborvej Nord for Kong Valdemars Vej Strækning - 8 uheld 15 Københavnsvej Østre Ringvej -Bymarken Strækning - 7 uheld 16 Københavnsvej (v-ø) Elisagårdsvej - Ny Østergade Strækning - 7 uheld 17 Ringstedgade Jernbanegade - Søndre Ringvej) Strækning - 5 uheld 18 Vibyvejen/Grønningen- Dårlig oversigt for cyklister, Dalen/Assendløsevejen ønsker lyssignal til skolebørn 19 Haraldsborgvej Ved Børnehuset Klostermarken Utryg krydsning, mange små børn 20 Haraldsborgvej Baldersvej - Dronning Sofies V. 21 Valorevej/Udmarksvej 22 Sønderlundsvej/Holbækvej 23 Brordrupvej/Nørrevej 24 Parkvej (Viby) 25 Klosterengen/Dronning Sofies Vej 26 Østrupvej/Store Valbyvej For høje hastigheder, manglende foranstaltninger for cyklister og fodgængere For høje hastigheder og manglende afstribning Høje hastigheder, mangler hastighedsdæmpende foranstaltninger, del af skolevej Meget tung trafik, støj og utryg krydsning for børn Her køres for stærkt 4 kørespor, krydsende skolebørn Manglende belysning giver dårlig oversigt, høj hastighed og skolebørn Dårlig oversigt, utryg krydsning krydsende børn 27 Emilsgave/Vibyvejen Høje hastigheder, krydsende børn Side 6

7 SKOLERUNDEN TEMATISK ANALYSE GEOGRAFISK UDPEGNING UTRYGHEDS- UDPEGNINGER HASTIGHEDS- OVERSKRIDELSER Roskilde Kommune NR LOKALITET BESKRIVELSE Himmelev Skole Ollerupsvej/Odensevej Jyllinge Skole Nordmarksvej (/Råmosevej) Margretheskolen Hejnstrupvej/Sognevej/ Gundsømagle Parkvej Sankt Jørgens Skole Helligkorsvej/Møllehusvej/Fælledvej Peder Syv Skolen Parkvej/Skolevej Roskilde Private Skole Dronning Sofies Vej Sankt Josefs Skole Frederiksborgvej Trekroner Skole Trekroner Allé (fra Ringvejen til skolen) Vindinge Skole Stærkendevej og Østre Vindingevej Vor Frue Skole Kamstrupvej ml Darup og Kamstrup 38 Generelt Østre Vindingevej - Syd for Lykkegårdsvej Vibyvejen (Viby) - Ca. 100 m n. for Bodsbjerggårdsvej Vindingevej - 70 meter vest for indkørsel til nr. 201 Vindingevej syd for Øde Hastrup Vej Vindingevej - Ud for beredskabsstation m sø for Ensianvej Møllevej (Jyllinge) - 50 m vest for Brohaven Gundsølillevej - Ud for nr. 14 Utryg krydsning, del af skolevej Manglende cykelforanstaltninger, usikre krydsninger Svært at overskue cyklister i kryds Sikring af rundkørsel Sikre krydsning, biler kører for stærkt Mangelfuld opmærksomhed på at her ligger skole, kan løses ved fx skiltning eller afmærkning på kørebanen Utryg krydsning ved fodgængerovergang. Muligt at supplere torontoanlæg med hævet flade, evt. indsnævring af bred indkørsel Usikker krydsning af trafikkeret trafikvej 70 Her køres for stærkt fartsdæmpning mangler Høje hastigheder og manglende gang- og cykelforhold Trafikpolitik på skolerne Dynamiske combiskilte Parkeringsforhold Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Side 7

8 SKOLERUNDEN TEMATISK ANALYSE GEOGRAFISK UDPEGNING UTRYGHEDS- UDPEGNINGER HASTIGHEDS- OVERSKRIDELSER Roskilde Kommune NR LOKALITET BESKRIVELSE Lindegårdsvej (Jyllinge) - Ud for Hasselparken m n. for Jyllinge Parkvej Ramsølillevejen - Gadstrup Ml. hus nr. 19 og 21 Hyrdehøj Vestvej - Ml. Holbækvej og Hyrdehøj Bygade Baunegårdsvej (Jyllinge) Ud for Baunegårdsskolen Parkvej (Viby) Ml. Rosenvænget og Lindevej Ørstedvej Syd/øst for hus nr. 13 Bredgade Ud for hus nr. 14 (ensrettet) Schmeltz plads Ud for hus nr. 32 (ensrettet) Snoldelev Bygade Ud for hus nr. 32 Store Valbyvej Ud for genforeningssten ved nr. 256 Gundsølillevej Ud for nr. 46 Store Valbyvej Ml. Byzonetavle og p-plads ved skole Kamstrupvej Ud for nr. 90 Haraldsborgvej Ml. Strandparken og Baldersvej Himmelev Bygade Ud for nr A INDSATSOMRÅDER 61 Unge mænd på knallert 62 Fodgængeruheld 63 Cyklisters tilskadekomst 64 Spirituskørsel 65 Hastighedsdæmpning Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Hastighedsoverskridelse Overvægt af unge mænd der kommer til skade på knallert Forøget antal fodgængeruheld de sidste 5 år Fald i antal cykeluheld, men gruppen udgør en stor del af de alvorligt tilskadekomne Roskilde kommune ligger over landsgennemsnittet for spirituskørsels andel i uheld. 85% er mænd Utryghedsanalysen og hastighedsoverskridelserne indikerer behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger Side 8

9 3 Vejnet Der er ca. 500 km vejstrækning i hele Roskilde Kommune. Heraf er knap 40 km statsvej, hvor staten har vejmyndigheden. De kommunale veje er inddelt i en klassifikation, der afspejler om vejen skal kunne afvikle trafik hurtigt og uden stop (fx gennemfartsveje) eller om vejen skal kunne fungere som boligvej (fx lokalveje). Vejnettet i Roskilde Kommune er illustreret på kortet i figur 2 på næste side. Side 9

10 Figur 2: Kort over vejklassificering i Roskilde Kommune Side 10

11 4 Uheld 4.1 Datagrundlag Uheldsanalysen er baseret på udtræk af politiregistrerede uheld fra Vejdirektoratets database Vejman.dk. Reelt forekommer der langt flere uheld end det der registreres af politiet, da uheld uden betydelig personskade kun registreres i begrænset omfang af politiet. Især uheld mellem bløde trafikanter er underrepræsenteret i de politiregistrerede uheld. Til trods for, at de politiregistrerede uheld ikke dækker over alle uheld, så anses registreringerne for at være anvendelige. Oplysningerne herfra er mere konsistente end fra fx skadestuer eller forsikringsselskaber, som typisk ikke omfatter årsagen til uheldet, men derimod følgerne. Uheldsanalysen tager udgangspunkt i de person-og materielskadeuheld, der er sket på kommunens veje. Hvis uheld fra statsveje eller ekstrauheld er inkluderet i en figur eller tabel, udspecificeres dette i den beskrivende tekst. Over en længere årrække har et projekt i Odense undersøgt mulighederne og effekterne ved at registrere trafikuheld via skadestuedata. Oplysninger fra skadestuedata vil i mange situationer kunne supplere og udvide de uheldsregistreringer, der bliver foretaget af politiet. Skadestuedata kan således være med til at give et mere retvisende billede af de faktisk forekommende trafikulykker på vejnettet. Administrative og organisatoriske årsager er skyld i, at det ikke er udbredt over hele landet. Skadestuedata indgår ikke i grundlaget for analyserne i Trafiksikkerhedsplan Uheldsudvikling Generel uheldsudvikling i Roskilde - Region Sjælland - Danmark Den generelle uheldsudvikling er lavet på baggrund af data fra Vejdirektoratets Interaktive Årsstatistik. I perioden mellem 1998 og 2012 er der registreret tilsammen person- og materielskadeuheld på kommuneveje og 633 uheld på statsvejen. Af figur 3 på næste side, kan ses, at udviklingen af antal person- og materielskadeuheld i Roskilde Kommune er faldende. Uheldsudviklingen på kommunevejene har generelt mindre udsving end på statsvejene, hvor udsvingene er større fra år til år. Dette skyldes til dels, at den samlede mængde af uheld på statsvejene er mindre (udgør kun ca. 40 km af kommunens samlede vejnet på ca. 500 km), og derfor skal der ikke så mange uheld fra eller til før udsvinget bliver stort. Det samlede antal uheld (person- og materielskadeuheld) på kommune og statsveje i Roskilde Kommune er faldet med 52% fra 1998 til Side 11

12 Uheldsudvikling - Statsveje og Kommuneveje i Roskilde Kommune Statsveje Kommuneveje Figur 3: Udvikling i antallet person- og materielskadeuheld i perioden opdelt på henholdsvis statsveje og kommuneveje i Roskilde Kommune. Antallet af person- og materielskadeuheld er i 1998 sat til indeks 100. Figur 4 viser en sammenligning af uheld på kommuneveje i Roskilde Kommune, Region Sjælland og i Danmark. Ved en sammenligning af uheldsudviklingen fordelt på indbyggertal, findes følgende fald i uheld på kommuneveje fra : Roskilde Kommune 54% Region Sjælland 40% Danmark 37% Det betyder, at faldet i antallet af uheld har været større i Roskilde Kommune end i Region Sjæland og på landsplan. 120 Uheldsudvikling på kommuneveje - lokalt, regionalt og nationalt Danmark Sjælland Roskilde 0 Figur 4: Udvikling i antallet person- og materielskadeuheld i perioden Antallet af person- og materielskadeuheld er i 1998 sat til indeks 100. Af figur 5 på næste side, ses uheldsudviklingen på kommuneveje i Roskilde Kommune fordelt på person- og materielskadeuheld. Fra 1998 til 2013 er antallet af materielskadeuheld faldet 39%, og personskadeuheld er faldet hele 67%. Side 12

13 Uheldstyper - Roskilde Kommune - Kommuneveje Materielskadeuheld Personskadeuheld Figur 5: Uheldsudvikling over trafikuheld på kommuneveje i Roskilde Kommune Ses der kun på personskadeuheldene er der sket et fald på ca. 80% i lettere tilskadekomne mens dræbte over hele perioden varierer mellem 0 og 4 dræbte, se figur 6. Antallet alvorligt tilskadekomne er mere end halveret Personskader - Kommuneveje Lettere tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Dræbt Figur 6: Udvikling i personskader , kommuneveje i Roskilde Kommune Antallet personskader pr. personskadeuheld varierer mellem 1,04 og 1,3 skader pr. uheld, se figur 7 på næste side. Side 13

14 1,40 Udvikling i personskader pr. personskadeuheld 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Figur 7: Udvikling i antal personskader pr. personskadeuheld på kommuneveje i Roskilde Kommune, Ovenstående figur peger i retning af, at antallet personskader pr. personskadeuheld varierer og har ingen klare tendenser til at stige eller falde. Det er en positiv udvikling der kan aflæses fra personskadeuheldene. Selv over perioder hvor det samlede antal uheld er øget (fx og ), har antallet af personskadeuheld faldet jævnt. Dette skyldes en kombination af øget fokus på og arbejde med trafiksikkerhed, men også øget sikkerhed i nyere biler mv. Arbejdet med trafiksikkerhed skal være med til at nedsætte uheldsrisikoen, men det er mindst lige så vigtigt at sikre, at når uheldet først sker så sker det med minimal skadesgrad. Roskilde Kommune har arbejdet med trafiksikkerhed over en årrække for at opnå de gode resultater, og det kræves en fortsat fremadrettet indsats for at bevare eller forbedre trafiksikkerheden i kommunen Uheldsudvikling i Roskilde År I perioden er der i alt registreret uheld inklusive ekstrauheld. Heraf er 888 uheld på kommuneveje i Roskilde Kommune. Hvert fjerde uheld i Roskilde Kommune sker på statsveje, hvor mulighederne for en kommunal indsats er begrænset. Et nærmere overblik over de politiregistrerede uheld på kommuneveje kan ses nedenunder i tabel 2. Tabel 2: Uheld og tilskadekomne på kommuneveje i Roskilde Kommune Total Alvorligt Personskadeuhelskadeuheld uheld Materiel- Ekstra antal Dræbte tilskadekomne uheld Lettere tilskadekomne Sum Side 14

15 År Der er ca. 470 km kommuneveje i Roskilde Kommune. Det medfører, at der mellem er sket 0,25 personskadeuheld pr. km kommunevej. Tabel 3: Uheld og tilskadekomne på statsveje i Roskilde Kommune Total antal uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstra uheld Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Sum Tabel 3 viser fordelingen af uheld og antal tilskadekomne på statsvejene i Roskilde Kommune. Der er i alt ca. 37 km statsveje i Roskilde kommune. Mellem er der sket 1,2 personskadeuheld pr. km. statsvej. Personskadeuheld optræder næsten 5 gange hyppigere på statsveje i Roskilde Kommune, sammenlignet med kommunevejene. Dette betyder ikke, at det er 5 ganger større risiko for personskadeuheld ved kørsel på statsveje, men illustrerer at faktorer som ÅDT og hastighed har stor indvirkning på antallet af uheld. ÅDT, også kaldet Årsdøgntrafik, er 1/365 af den samlede trafikmængde der passerer et vejtværprofil pr. år. Udviklingen i både antal uheld og antal personskader ser forholdsvis konstant ud, på kommunevejene i perioden , se figur 8 og figur 9. I gennemsnit sker der 23 personskadeuheld om året. Til sammenligning er gennemsnittet, for personskadeuheld i perioden , 37 personskadeuheld pr. år. Dette viser at udviklingen går i den rigtige retning. Uheldsudvikling Materialskadeuheld Personskadeuheld Figur 8: Uheldsudvikling i perioden på kommuneveje i Roskilde Kommune Side 15

16 Personskader Lettere tilskadekommen Alvorligt tilskadekommen Dræbt Figur 9: Udvikling i personskader , Roskilde Kommune Status - Tidligere målsætninger I Roskilde Kommunes Trafiksikkerhedsplan fra 2008, blev der opstillet følgende konkrete målsætninger for uheldsbilledet ved udgangen af 2012, se tabel 4: Tabel 4: Status efter Trafiksikkerhedsplan 2008 Målsætning ifht. Gennemsnit af Status udgang 2012 Antal dræbte personer max dræbte Antal alvorligt tilskadekomne personer max alvorligt tilskadekomne Antal lettere tilskadekomne personer max lettere tilskadekomne Samlet reduktion antallet personskader 40% Samlet reduktion 43% Max 15 spiritusuheld 13 spiritusuheld Antal tilskadekomne unge år halveres max 5 8 tilskadekomne Antallet tilskadekomne lette trafikanter halveret: Knallert - max 6 tilskadekomne Cykel max 7 tilskadekomne Fodgængere max 6 tilskadekomne 4 tilskadekomne på knallert 6 tilskadekomne på cykel 5 tilskadekomne fodgængere I forhold til status ved udgangen af 2012 er det kun målsætningen om maksimalt 5 tilskadekomne unge i alderen år, der ikke er opfyldt (8 tilskadekomne). Derudover har trafiksikkerhedsindsatsen båret frugt og givet et bidrag til en positiv udvikling i overensstemmelse med de opstillede målsætninger. Side 16

17 4.3 Tematisk analyse for perioden I den tematiske analyse tages der udgangspunkt i de personskade- og materielskadeuheld der er sket på kommunens veje i perioden Det vil sige at ekstrauheld ikke indgår i analysen. I alt er der arbejdet med 520 uheld fordelt på: personskadeuheld materielskadeuheld Uheldsdata er blevet analyseret for at finde mulige årsager til, at uheldene sker. Uheldene kan ske som en konsekvens af vejens udformning, på grund af køretøjet eller det kan være på grund af trafikanten. Roskilde Kommune kan ændre vejens udformning og hjælpe med holdningsbearbejdede tiltag, men har i mindre grad mulighed for at stille krav til køretøjerne. Den menneskelige faktor er en medvirkende årsag til uheldet i knapt 99% af alle uheld i Danmark. Derfor er holdningsbearbejdning en vigtig faktor i trafiksikkerhedsarbejdet Trafikanttyper Den samlede trafik på vejene kan deles op i trafikanttyper, som fx biler, cyklister, lastbiler mv. Omkring 75% af personskadeuheldene involverer personbiler, se figur 10. Bløde trafikanter er indblandet i en større procentdel af personskadeuheld, sammenlignet med andelen af alle uheld. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alle uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 10: Trafikanter involveret i person- og materielskadeuheld på kommuneveje i Roskilde Kommune, fordelt på trafikanttyper Af figur 11 på næste side, ses en oversigt over tilskadekomne trafikanter fordelt på trafikanttyper i Roskilde Kommune. Bemærk at de bløde trafikanter Side 17

18 udgør 43% af de tilskadekomne, selv om deres andel i det samlede antal uheld kun er 27% (fra figur 12). De bløde trafikanter udgør her knallert30, cykler og fodgængere. Dette understreger at der er større risiko for bløde trafikanter at komme til skade når først de er involveret i et trafikuheld. 12% 1% 19% 12% 47% Bil - 47% Varebil - 4% Lastbil - 1% Bus - 0% MC og Knallert 45-4% Knallert 30-12% Cykel - 19% Fodgænger - 12% Andet - 1% 4% 0% 1% 4% Figur 11: Tilskadekomne trafikanter involveret i personskadeuheld, fordelt på trafikanttyper i Roskilde Kommune Figur 12 på næste side, viser hvor stor andel af hhv. alle uheld og personskadeuheld der udgøres af de ulige trafikantgrupper. Her kan tydeligt ses, at de bløde trafikanter og MC udgør en større del af personskadeuheld end det samlede antal uheld. Det er oftest hårde trafikanter (personbiler, varebiler, lastbiler og busser), der er involveret i uheldene, heraf udgør personer i bil alene 62% af det samlede antal trafikanter i alle uheld. Varebil, lastbil, bus, MC og knallert 45 udgør kun en mindre del, tilsammen 9%. Bløde trafikanter (cykler, knallert 30 og fodgængere) er involveret i over hvert fjerde uheld. Side 18

19 70% 60% 50% 40% Elementer i alle uheld 30% 20% 10% Elementer i personskadeuheld 0% Figur 12: Fordeling mellem trafikanttypernes andel af uheld sammenlignet med deres andel i personskadeuheld Køn og alder Der er registreret 1002 personer der har været involveret i de 520 person- og materielskadeuheld for Roskilde Kommune for perioden , hvoraf 886 personer er registreret som mænd eller kvinder (116 personer mangler at blive registreret med køn i politirapporterne). Ud fra de registrerede data, repræsenterer mænd tæt på 2/3 af det samlede antal personer involveret i uheldene, hvorimod kvinder står for den resterende tredjedel. Ud af 117 personskadeuheld i perioden , har mænd været involveret i 83% af disse, og kvinder har været indblandet i 62%. 30, ,0 20,0 19 Mænd 15,0 10,0 5, Kvinder Middelværdi mænd Middelværdi kvinder 0, Figur 13: Fordeling i antallet af personer involveret i et færdselsuheld pr indbygger i Roskilde Kommune, fordelt på alder. (Danmarks Statistik, 2013) Side 19

20 I aldersgruppen er antallet af involverede mænd 28 pr indbygger, hvilket er over dobbelt så højt som gennemsnittet for alle aldersgrupper, se figur 13. Tabel 5 viser en procentvis fordeling af tilskadekomne mænd og kvinder fordelt på trafikanttype. Tabel 5: Procentvis fordeling af tilskadekomne mænd og kvinder fordelt på trafikanttype På trods af, at mænd er overrepræsenteret i antallet af uheld, er det flest kvinder der er afgået med døden mellem Der er en hovedvægt af mænd der kommer til skade i personbil, men også knallert 30, knallert 45 og på motorcykel. Denne fordeling er ikke uventet, men indikerer at her stadigt er brug for målrettede indsatser, i høj grad rettet mod unge mænd både i bil og på knallert Vejudformning I de 520 uheld i Roskilde Kommune, er 253 registreret som krydsuheld, ca. 49%. Af figur 14 på næste side, kan ses at personskadeuheld optræder hyppigere udenfor kryds, end ved krydsuheld. Andelen i kryds er ca. 16% og udenfor kryds er den omkring 28%. Side 20

21 Figur 14: Fordeling af krydsuheld og ikke krydsuheld i de 520 uheld i Roskilde Kommune Af figur 15, ses, at de fleste uheld er sket på lige vej, i 3-benet kryds eller 4- benet kryds. Her er ikke taget højde for trafikmængder, længder af strækninger, antal kryds m.v. Ud fra uheldsdata alene kan det ikke konkluderes, at én vejudformning er mere trafiksikker end en anden Materielskad e Personskade Figur 15: Antal uheld på kommuneveje fordelt på uheldstype og vejudformning Side 21

22 4.3.4 Spritkørsel Spiritusuheld er defineret som uheld, hvor mindst én fører/fodgænger har haft en promille på mere end 0,5 eller er skønnet påvirket (Vejdirektoratet, 2012). Tilsammen er der ved 95 uheld ud af 520, registreret eller skønnet en alkoholkoncentration over 0,5 i blodet, svarende til 18% af alle uheld. Dette er noget højere end gennemsnittet på 15% på landsplan (Vejdirektoratet, 2012). Af i alt 5 trafikdræbte, er én dræbt i forbindelse med spritkørsel. I Tabel 6 vises registreringen af spiritus i uheldene i Roskilde Kommune. Tabel 6: Der er registreret 95 spiritusuheld i perioden Promille Alle uheld Promille større end 0,5 86 Spirituspåvirket, men ikke prøvet 9 Promille mindre end 0,5 82 Ingen promille målt 343 I 85% af de udførte promilletests, er der registreret en promille over 1,0. Ved en promille over 1,0 er føreren vel vidende om, at det ikke er tilladt at betjene et motorkøretøj. Dette indikerer at her ikke er tale om uvidende spirituskørsel, men at førerne er bevidste om at de har promille. Udviklingen af sprituheld i Roskilde Kommune kan ses, på figur 16. Her ses, et fald i antallet af uheld, der involverer spritbilister, men grafen for 2011 og 2013 viser dog at faldet ikke er entydigt. I 2013 stiger antallet af personskadeuheld, hvor spritkørsel har været involveret til det højeste antal i 5-års perioden Materialskadeuheld Personskadeuheld Figur 16: Udvikling i antal sprituheld Figur 17, viser at omkring halvdelen af spiritusuheld er eneuheld. Side 22

23 9 - Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen 2% 8 - Fodgængeruheld 2% 7 - Påkørsel af parkeret køretøj 22% 4 - Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning 3 - Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning 2 - Ligeudkørende på samme vej med modsat kurs 1 - Ligeudkørende på samme vej og med samme kurs 1% 2% 4% 16% 0 - Eneuheld 49% Figur 17: Sprituheld fordelt på uheldssituationer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 18 til venstre, ses at over 80% af spiritusuheldene sker i byzonen. Mænd er indblandet i langt størstedelen af spiritusuheldene, tæt på en fjerdedel. 100% 80% 60% Spiritusuheld i by / land 18% Spiritusuheld mænd / kvinder 100% 23% 80% 60% 40% 82% 40% 77% 20% 20% 0% 0% Byzone Landzone mænd kvinder Figur 18: Spiritusuheld fordelt på by & land og mellem mænd og kvinder Af figur 19 på næste side, ses sprituheldene fordelt på alder. Aldersgruppen udgør 41% af spiritusuheldene, og de unge mellem udgør 24% hvilket er højt sammenlignet med gruppens størrelse. Side 23

24 45% 40% 41% 35% 30% 25% 20% 15% 24% 26% 10% 5% 3% 6% 0% < Figur 19: Sprituheld fordelt på alder Opsummeret er antallet af sprituheld i Roskilde Kommune over landsgennemsnittet. De fleste uheld sker i byzone hvor mænd er indblandet. Her anbefales målrettet indsats over for spirituskørsel i Roskilde Kommune Bløde trafikanter I 247 uheld ud af 520 er minimum én blød trafikant involveret. Bløde trafikanter betegnes her som fodgængere, cyklister og knallertkørere (kn30). Det svarer til 48% af alle uheld. Bløde trafikanter udgør 3 af 5 dræbte i uheldsperioden. 77% af alvorligt tilskadekomne udgøres af bløde trafikanter alene, og 42% af lettere tilskadekomne er bløde trafikanter. KNALLERT 30 Knallerter er involveret i 14% af alle uheld, og hele 21% af alle personskadeuheld. Nedenunder, på figur 20, ses udviklingen i antallet tilskadekomne knallertførere lettere tilskadekommen alvorligt tilskadekommen Figur 20: Udvikling i tilskadekomne knallertførere Side 24

25 Antallet tilskadekomne knallertkørere har faldet jævnt over den femårige uheldsperiode. Knallerter udgør stadig en stor del af antallet af personskadeuheld, men faldet tyder på, at kommunens indsats på trafiksikkerhedsområdet har haft positiv effekt. 40% 35% 30% 25% 20% 15% Mænd Kvinder 10% 5% 0% Figur 21: Alders- og kønsfordeling i uheld med knallert 30. Ovenstående figur 21 illustrerer den overvægt der er af mænd især unge mænd, der er involveret i knallertuheld. Der er registreret 11 knallertførere med promille over 0,5, hvilket udgør 13% af spiritusuheldene. 32 ud af 74 knallertuheld er sket med uheldssituationen 312. På figur 22 på næste side, er angivet placering af de registrerede uheld med knallert involveret. Kortet, indikerer en koncentration i det indre Roskilde by og særligt omkring Københavnsvej og Holbækvej. Side 25

26 Figur 22: Knallertuheld Side 26

27 CYKEL Ifølge politiets registreringer er der sket 131 uheld med cyklister. De er fordelt på 39 personskadeuheld og 92 materielskadeuheld. I alt 138 personer var involveret i uheldene, enten som cyklist eller medpassagerer på en cykel. 29% af alle tilskadekomne er cyklister. Se udviklingen i personskadeuheld med cyklister på figur Figur 23: Udvikling i tilskadekomne cyklister Lettere tilskadekommen Alvorligt tilskadekommen Dræbt Der er kun registreret 1 cyklist med promille over 0,5. Uheldssituationer der optræder flest gange, hvor en eller flere cyklister er indblandet: 32 uheld 24% af cyklistuheld 20 uheld 15% af cyklistuheld 15 uheld 11% af cyklistuheld 14 uheld 11% af cyklistuheld Grafen i figur 23, viser en nedgang i antallet tilskadekomne cyklister. Som for knallertuheld er der en koncentration af uheld med cykler i indre Roskilde by, se kort på figur 24 på næste side. Side 27

28 Figur 24: Cyklistuheld Side 28

29 FODGÆNGERE 16% af alle tilskadekomne er fodgængere. Der er registreret 52 uheld med fodgængere, hvor i alt 55 fodgængere har været involveret i uheldene. 40% af de involverede er kommet til skade i uheldet. 1 fodgænger er dræbt, 17 alvorligt tilskadekomne og 4 lettere tilskadekomne, se figur Figur 25: Udvikling i tilskadekomne fodgængere Lettere tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Dræbt I modsætning til de fleste øvrige uheldstemaer, er antallet af tilskadekomne fodgængere steget jævnt siden Her kræves en indsats i årene fremover. Indsatsen bør rettes mod den indre Roskilde by, hvor koncentrationen af registrerede uheld med fodgængere er størst, se figur 27. Ved at kigge på køns- og aldersfordeling af fodgængeruheld på figur 26, finder vi en jævn fordeling blandt mænd og kvinder fra 0-44 år. Herefter er der en klar overvægt af kvinder der er involveret i færdselsuheldene mand kvinde Figur 26: Fodgængere fordelt på alder og køn. Bemærk at der mangler køns- og aldersoplysninger for to fodgængere fordelt på to uheld. Nedenunder, ses de hyppigst forekommende uheldssituationer der involverer fodgængere. Fælles for nedenstående er at fodgængeren krydser eller opholder sig i kørebanen. Side 29

30 8 uheld 6 uheld 7 uheld 5 uheld 15% af cyklistuheld 12% af cyklistuheld 13% af cyklistuheld 10% af cyklistuheld En indsats overfor fodgængerulykker, særligt målrettet til kvinder over 45 kan være med til at gøre en forskel og vende den uheldige udvikling i fodgængeruheld der har været de sidste 5 år. Side 30

31 Figur 27: Fodgængeruheld Side 31

32 4.3.6 Øvrige elementer HJELM OG SELE I Danmark er det lovpligtigt at bære hjelm når føreren er på knallert eller motorcykel, men det er valgfrit at bære hjelm på cykel. Af figur 28 ses at der er en lille overvægt af cyklister og knallertførere impliceret i uheld, der anvender hjelm. 44% 56% Med hjelm Uden hjelm Figur 28: Brug af hjelm ved cyklist- og knallertuheld I forbindelse med cyklist- og knallertuheld er der registreret ti hovedskader. Kun to ud af de ti brugte hjelm, hvorimod otte ikke brugte hjelm ved uheldet. Cyklister udgør 8 af de 10 hovedskader. 7 cyklister brugte ikke hjelm. Nedenunder i tabel 7, kan ses en oversigt over hvor stor andel af hhv. cyklister, knallertførere og MC-/Kn45-førere der er registreret med og uden hjelm. Fordelingen er baseret på 89 registrerede cyklister, 67 knallert 30 og 18 MC/Kn45. Datagrundlaget for registreret brug af hjelm indeholder en vis usikkerhed, da omkring en fjerdedel af cyklister, knallerter og motorcyklister hverken er registreret med eller uden hjelm. Fordelingen illustrerer dog, at der er en stor forskel i brug af hjelm mellem cyklister og de øvrige to trafikantgrupper (MC og knallert). Tabel 7: Oversigt over brug af hjelm fordelt på trafiktyper MC og Cyklister Knallert 30 Knallert 45 Samlet Med hjelm 34% 85% 89% 59% Uden hjelm 66% 15% 11% 41% Da cyklister desværre udgør en pæn del af de tilskadekomne i Roskilde Kommune, ville det være ønskeligt, at flere valgte at cykle med hjelm. Det er lovpligtigt, at alle bilister bruger sele i Danmark. Alligevel sker det, at nogen glemmer selen, eller de vælger ikke at bruge den. Ved 3% af person- og materielskadeuheld er der registreret manglende brug af sikkerhedssele. Der er registreret 1 alvorligt, og 1 lettere tilskadekommen der ikke har benyttet sikkerhedsselen på ulykkestidspunktet. Side 32

33 4.3.7 Uheldssituationer Alle politiregistrerede uheld bliver karakteriseret efter typebestemte uheldssituationer. Fx højresvingsuheld, hører med til gruppen Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning og har nummeret 312. Hovedsituationerne er beskrevet i tabel 8, og en opgørelse over antal uheld fordelt på hovedsituationer kan ses i figur 29. Tabel 8: Hovedsituationer med beskrivelse og figur Gr. Beskrivelse Figur 0 Eneuheld 1 Ligeudkørende på samme vej og med samme kurs 2 Ligeudkørende på samme vej med modsat kurs 3 4 Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning 5 Krydsende køretøjer uden svingning 6 Kørende på krydsende veje med svingning 7 Påkørsel af parkeret køretøj 8 Fodgængeruheld 9 Uheld med dyr, genstande mv Materielskad euheld Personskade uheld Figur 29: Person- og materielskadeuheld i Roskilde Kommune, opgjort på hovedsituationer Side 33

34 Hovedsituationerne er endvidere delt op i uheldssituationer. 53% af uheldene i Roskilde Kommune er repræsenteret af de første 8 uheldssituationer listet i tabel 9. Hertil er også fodgængeruheld inkluderet i tabellen, da disse udgør en stor del af det samlede antal uheld. De to hyppigst forekommende uheldssituationer i kommunen er 410 og 312, hhv. venstre- og højresvingsulykker. Tabel 9: De hyppigst forekommende uheldssituationer i Roskilde Kommune Uheldssituation Antal Mulige årsager 140 Påkørsel bagfra mellem ligeudkørende i samme retning 29 Uopmærksomhed Høj fart 312 Højresving ind foran medkørende 66 Vigepligt ej overholdt 410 Venstresving ind foran modkørende 47 Uopmærksomhed 510 Ligeudkørende, krydsende køretøjer, element 2 fra højre Ligeudkørende, krydsende køretøjer, element 2 fra venstre 30 Vigepligt ej overholdt 610 Højresving ud foran medkørende - krydsende veje 28 Rødkørsel 660 Venstresving ud foran modkørende - krydsende veje Påkørsel af parkeret køretøj i højre gade- eller vejside 21 Uopmærksomhed Høj fart 8 Fodgængeruheld 52 Side 34

35 4.3.8 Dødsulykker Der er registreret fem dødsulykker på kommunevejene i analyseperioden, to ulykker skete i 2010 og de sidste tre ulykker i 2013, se placering på kortet i figur 30 på næste side. Tre af ulykkerne er sket i Roskilde, hvor to cyklister og en fodgænger er omkommet. De to øvrige ulykker er sket i hhv. Gundsømagle og nordvest for Herringløse hvor to motorcyklister er omkommet, se tabel 10. Tabel 10: Dræbte i trafikken i Roskilde Kommune, Aldersgruppe Trafikant Uheldssituation Cyklist Påkørsel af parkeret/ holdende køretøj hvor dør åbnes Fodgænger 65+ Cyklist Fodgænger fra højre side efter venstresving 270 Bakning ved kørsel mod færdselsretningen Motorcyklist Motorcyklist Mødeuheld i element 2 s kørebanehalvdel 031 Eneuheld v/ligeudkørsel i T- kryds m.v. Side 35

36 Figur 30: Dødsulykker i Roskilde Kommune i perioden , på kommuneveje. Side 36

37 4.4 Geografisk udpegning - Særligt uheldsbelastede steder Ved den geografiske udpegning kortlægges de kryds og strækninger i Roskilde Kommune, hvor der er størst koncentrationer af uheld. Store uheldskoncentrationer giver som udgangspunkt en større sandsynlighed for, at vejtekniske forbedringer kan nedbringe antallet af uheld. Udpegningen af særligt uheldsbelastede steder er gennemført under nedenstående kriterier: Kryds med fem ulykker eller mere over en femårig periode. Strækninger på 500 m med fem ulykker eller mere over en femårig periode. I alt er der udpeget 13 kryds og 4 strækninger i Roskilde Kommune, der er særligt uheldsbelastet. Udpegningerne kan ses i tabel 11 og på kortet i figur 31 på de næste to sider. Alle de udpegede uheldsbelastede lokaliteter befinder sig i, eller på grænsen af Roskilde By. Side 37

38 ANTAL UHELD ANTAL PERSONSKADER VEJ- UDFORMNING SITUATIONER (antal) Roskilde Kommune Tabel 11: Geografisk udpegning NR. LOKALITET 1 Køgevej/Østre- og Søndre Ringvej Østre Ringvej/Vindingevej Ringstedvej (syd)/holbækvej Holbækvej/Møllehusvej Møllehusvej/Helligkorsvej Algade/Kong Valdemars Vej Kong Valdemars Vej/Klosterengen Københavnsvej (ø-v)/vinkelvej Jernbanegade/Ringstedgade Søndre Ringvej/Ringstedgade Darupvej/Maglegårdsvej Søndre Ringvej/Rabalderstræde * Holbækvej/Kristiansminde/Hyrdeh øj Vestvej Frederiksborgvej (nord for Kong Valdemars Vej) Københavnsvej (mellem Østre Ringvej og Bymarken) Københavnsvej (v-ø) (ml. Elisagårdsvej og Ny Østergade) Ringstedgade (ml. Jernbanegade og Søndre Ringvej) Signalkryds 4-benet Signalkryds 4-benet Signalkryds 3-benet Vigepligtskryds 3-benet Rundkørsel 5-benet Signalkryds 3-benet Rundkørsel 4-benet Vigepligtskryds 3-benet Signalkryds 4-benet Signalkryds 3-benet Vigepligtskryds 3-benet Vigepligtskryds 3-benet Rundkørsel 4-benet 200m strækning 500m strækning 350m strækning 300m strækning 312 (5), 510 (2) 520 (2) 410 (8) Variation i uheld 660 (3) 7 cyklistuheld 312 (4) 610 (5), 6 cyklistuheld 312 (4) Variation i uheld Variation i uheld Variation i uheld 4 uheld m/bløde trafikanter Variation i uheld 3xknallert (3) 4 cyklistuheld 3xcyklist- og 3xknallert 30-uheld 3xknallert 30-uheld *Ved projekt 13, er der i en periode været tilført ekstra trafik i forbindelse med en omlægning af motorvejen. Lokaliteten undersøges nærmere i fasen projekter & indsatser, og kan udgå hvis de mange uheld kan tilskrives denne trafikøgning. Side 38

39 Figur 31: Særligt uheldsbelastede steder i Roskilde Kommune, indfældet Roskilde By. Side 39

40 5 Utryghed Borgerudpegninger geografisk udpegning For at kortlægge utrygge lokaliteter i Roskilde Kommune, er der i denne analyse taget udgangspunkt i data fra borgernes egne udpegninger. Borgerne i Roskilde kommune har mulighed for at udtrykke sin utryghed på kommunens hjemmeside. Her er der linket til et kort over kommunen hvor der er mulighed for at udpege en lokalitet, samt besvare spørgsmålet: Hvorfor føler du, at det er utrygt at færdes her? Se eksempel i figur 32. Figur 32: Eksempel på udpeget utryg lokalitet Der er i perioden 21. maj 2012 til 17. marts 2014 udpeget 573 problemer fordelt på 148 respondenter. Valgmulighederne og fordeling af problemer er følgende: Høj hastighed (20,6%) Meget trafik (biler og/eller lastbiler) (21,6%) Mangelfulde forhold for cyklister eller gående (18,8%) Dårlige oversigtsforhold/begrænset udsyn (19,9%) Vejen/krydset mangler vedligeholdelse (4,2%) Risiko for at blive udsat for noget kriminelt (0,7%) Andet (14,1%) Omfanget af udpegningerne kan ses på kort over de fire hyppigst udpegede problemer, i figur 33 på næste side. Side 40

41 Dårlige oversigtsforhold Høj hastighed Mangelfulde forhold for cyklister eller gående Meget trafik Figur 33: Omfang af utrygge steder, udpeget af borgere Side 41

42 Fra ovenstående datagrundlag er her udvalgt 10 lokaliteter der vil indgå til videre bearbejdning i fasen Projekter og Indsatser. Udvælgelsen er gjort på baggrund af de mest udpegede lokaliteter og listen indeholder både strækninger og kryds. Herunder usikre krydsninger, høje hastigheder, dårlig oversigt og i flere tilfælde bliver børn og skoleveje nævnt. Listen kan ses herunder i tabel 12 og de udpegede lokaliteter kan ses på kortet i figur 34. Tabel 12: Borgerudpegede utrygge lokaliteter NR. LOKALITET - UTRYGHEDSUDPEGNINGER BESKRIVELSE 18 Vibyvejen/Grønningen-Dalen/Assendløsevejen Dårlig oversigt for cyklister, ønsker lyssignal til skolebørn 19 Haraldsborgvej ved Børnehuset Klostermarken Utryg krydsning, mange små børn 20 Haraldsborgvej strækning mellem Baldersvej og For høje hastigheder, manglende foranstaltninger Dronning Sofies Vej for cyklister og fodgængere 21 Valorevej/Udmarksvej For høje hastigheder og manglende afstribning 22 Sønderlundsvej/Holbækvej Høje hastigheder, mangler hastighedsdæmpende foranstaltninger, del af skolevej 23 Brordrupvej/Nørrevej Meget tung trafik, støj og utryg krydsning for børn 24 Parkvej (Viby) Her køres for stærkt 4 kørespor, krydsende skolebørn 25 Klosterengen/Dronning Sofies Vej Manglende belysning giver dårlig oversigt, høj hastighed og skolebørn 26 Østrupvej/Store Valbyvej Dårlig oversigt, utryg krydsning krydsende børn 27 Emilsgave/Vibyvejen Høje hastigheder og krydsende børn Side 42

43 Figur 34:Borgerudpegede utrygge lokaliteter Side 43

44 5.1.2 Skoleundersøgelsen Tabel 13: Skolernes udpegninger Roskilde Kommune har hørt alle kommunens skoler omkring utryghed og ønskede trafikale forbedringer omkring skolerne og deres skoleveje. 25 skoler er spurgt, hvoraf 24 skoler har deltaget i dialoen eller selv indsendt beskrivelser af problemer og ønskede løsninger. Skolernes ønsker er samlet i et notat med problembeskrivelser og ønsker for den enkelte skole. Rådgiver har ikke selv taget del i dialog med skolerne. Udvælgelse af lokaliteter og problematikker er derfor gjort med baggrund i kommunens beskrivelser, samt egen vurdering af problem/geometri baseret på kort og Google Maps Street View. Af skolernes omkring 180 kommentarer, problematikker og ønsker, er 10 lokaliteter udvalgt til videre bearbejdning. I tillæg er her tilføjet et punkt til listen (Nr. 48), hvor der foreslås at udarbejde trafikpolitikker til de skoler der mangler. De 10 udpegninger kan ses i tabel 13 nedenunder og på kortet i figur 35. NR. LOKALITET BESKRIVELSE Himmelev Skole Ollerupsvej/Odensevej Jyllinge Skole Nordmarksvej (/Råmosevej) Margretheskolen Hejnstrupvej/Sognevej/ Gundsømagle Parkvej Sankt Jørgens Skole Helligkorsvej / Møllehusvej /Fælledvej Peder Syv Skolen Parkvej/Skolevej Roskilde Private Skole Dronning Sofies Vej Sankt Josefs Skole Frederiksborgvej Trekroner Skole Trekroner Allé (fra Ringvejen til skolen) Vindinge Skole Stærkendevej og Østre Vindingevej Vor Frue Skole Kamstrupvej mellem Darup og Kamstrup 38 Generelt Utryg krydsning, del af skolevej Manglende cykelforanstaltninger, usikre krydsninger Svært at overskue cyklister i kryds Sikring af rundkørsel Sikre krydsning, biler kører for stærkt Mangelfuld opmærksomhed på at her ligger skole, kan løses ved fx skiltning eller afmærkning på kørebanen. Her køres stærkt, hvilket gør det utrygt for eleverne at krydse vejen. Utryg krydsning ved fodgængerovergang. Muligt at supplere torontoanlæg med hævet flade, evt. indsnævring af bred indkørsel Usikker krydsning af trafikkeret trafikvej 70 Her køres for stærkt fartsdæmpning mangler Høje hastigheder og manglende gang- og cykelforhold Trafikpolitik på skolerne Dynamiske Combiskilte Parkeringsforhold Side 44

45 Figur 35: Skolernes udpegninger Side 45

46 6 Hastighedsoverskridelser Roskilde Kommune har leveret hastighedsmålinger for 72 lokaliteter i kommunen. Hastighedsoverskridelserne er baseret på Roskilde Kommunes egne hastighedsmålinger. For at udvælge de lokaliteter med væsentligst hastighedsgrænse, er anvendt samme fremgangsmåde som beskrevet i vejreglen for færdselstavler, hæfte 5, Oplysningstavler. Denne metode udpeger de lokaliteter hvor 85%-fraktilen overskrider hastighedsgrænsen med 10% + 3. Ved denne metoden, er det fundet 55 lokaliteter i kommunen der overskrider det opstillede kriterium. Omfanget af antallet overskridelser indikerer at hastighed kan være en større faktor til uheld end først antaget. Der er udvalgt 22 lokaliteter til en midlertidig projektliste. I fasen Projekter og Indsatser foretages en endelig prioritering, af hvilke lokaliteter der ender på den endelige projektliste. De 10 første lokaliteter (nr ) er de steder hvor der er målt de værste hastighedsoverskridelser. Disse 10 sker alle i udkantsområderne i Roskilde Kommune, dvs. på landet eller på facadeløse veje. Derfor er listen suppleret med de 12 værste hastighedsoverskridelser i byområder (nr ). Kortet på figur 36, viser de 22 udvalgte lokaliteter med høje hastighedsoverskridelser. For høj hastighed bør indgå som et indsatsområde det arbejdes videre med. Tabel 14, på næste side, indeholder en beskrivelse af de udvalgte lokaliteter: Side 46

47 OVERSKRIDELSE OVER 10%+3Km/t HASTIGHEDS- GRÆNSE GENNEMSNITS- HASTIGHED 85%-FRAKTIL ÅDT ANTAL KØREPOR TRAFIKTYPE Roskilde Kommune Tabel 14: De 10 største hastighedsoverskridelser i Roskilde Kommune og de største overskridelser i byområder. NR. LOKALITET Østre Vindingevej Syd for Lykkegårdsvej Vibyvejen (Viby) Ca.100 m n. for Bodsbjerggårdsvej Vindingevej 70 meter vest for indkørsel til nr. 201 Vindingevej 400 syd for Øde Hastrup Vej Vindingevej V.beredskabsstation, 100m sø.f. Ensianvej Møllevej (Jyllinge) 50 m vest for Brohaven Gundsølillevej Ud for nr. 14 Lindegårdsvej (Jyllinge) Ud for Hasselparken n.f. Jyllinge Parkvej Ramsølillevejen - Gadstrup Ml. hus nr. 19 og 21 Hyrdehøj Vestvej - Ml. Holbækvej og Hyrdehøj Bygade Baunegårdsvej (Jyllinge) Ud for Baunegårdsskolen Parkvej (Viby) Ml. Rosenvænget og Lindevej Ørstedvej Syd/øst for hus nr. 13 Bredegade Ud for hus nr. 14 (ensrettet) Schmeltz plads Ud for hus nr. 32 (ensrettet) Snoldelev Bygade Ud for hus nr. 32 Store Valbyvej Ud for genforeningssten ved nr. 256 Gundsølillevej Ud for nr. 46 Store Valbyvej Ml. Byzonetavle og p-plads ved skole Kamstrupvej Ud for nr. 90 Haraldsborgvej Ml. Strandparken og Baldersvej Himmelev Bygade Ud for nr A 32,6 18,8 18,5 15,2 11,3 8,4 7,6 7,6 7,5 7,5 6,4 5,4 4,6 3,7 3,1 3,0 2,0 1,9 1,6 0,8 0,7 0, ,7 66,9 88,1 84,7 60,1 53,7 44,6 55,5 56, ,6 76,8 109,5 106,2 69,3 66,4 54,6 65,6 65,5 65,5 52,6 64,4 54,4 63,4 41,4 51,6 32,2 39,7 28,1 39,1 42, , ,3 48,9 49,4 59,6 48,6 58, ,7 47,5 58, BO- ARB BO- ARB REGI ONAL REGI ONAL REGI ONAL BO- ARB BY BY BO- ARB BO- ARB BY BY BY BY BY BY BY BY BY BY BY BY Side 47

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Veje og Grønne områder Oktober 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Tendenser i trafikken... 4 Roskilde bymidte...

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Veje og Grønne Områder UDKST Veje og Grønne Områder Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Indhold FORORD... 3 PLNENS INDHOLD... 4 STTUS... 5 UDPEGNING F PROBLEMER... 6 MÅLSÆTNINGER... 9 INDSTSOMRÅDER...

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Analyse af færdselsuheld 2006-2010 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Deninitioner og afgrænsninger...6

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Projekter og Indsatser

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Projekter og Indsatser Trafiksikkerhedsplan 2014 Projekter og Indsatser TEKNISK NOTAT rev. 5 07. November 2014 chs/mkk/sb Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Projektlister... 4 2.1 Fysiske tiltag...

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH).

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). TRAFIKSIKKERHED I ODENSE STATUS 217 Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). I modsætning til de

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Borgerhenvendelser 2013-2014 Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr.

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport

Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 Baggrundsrapport 1 2 Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 Baggrundsrapport er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd xxxxxxxxx 2017 For henvendelse

Læs mere