Trafiksikkerhedsplan Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan

2 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i kommunen. Tilbage i 2007 opsatte færdselssikkerhedskommissionen et national mål om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken fra med 40 %. Den reduktion nåede vi i. Det går den rigtige vej med trafiksikkerhedsarbejdet. Men vi kan stadig blive bedre. Og det skal vi. Frem mod 2020 har vi i en målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. For at nå denne målsætning skal vi have et særligt fokus på uheldsbelastede lokaliteter, høj hastighed og de lette trafikanter i byområderne. skal være en sikker kommune at færdes i for alle. Trafiksikkerhedsplanen danner grundlag for de projekter, der skal gennemføres frem mod 2020 for at vores mål for trafiksikkerheden kan realiseres. Projekterne består både af kampagner, samarbejder og ombygning af problematiske veje og stier. Venligst Frank Nørgaard Formand for Miljø- og teknikudvalget

3 3 Indhold Plan for trafiksikkerheden... 4 Det går den rigtige vej med trafiksikkerhedsarbejdet... 4 Sådan arbejder vi med trafiksikkerhed... 5 Særlig indsats for de lette trafikanter... 5 Et vejnet uden unødige forsinkelser... 5 Trafiksikkerhedsrevision... 5 Målsætning... 6 Indsatsområder... 7 Lette trafikanter i byområde... 8 Høj hastighed i kurver i landområde Uheldsbelastede lokaliteter Handlingsplan Veje og trafik

4 Dræbte og tilskadekomne 4 Plan for trafiksikkerheden Samfundet oplever et stadig større behov for transport. Tusindvis af trafikanter færdes hver dag i Randers Kommune i bil på cykel og til fods og antallet er stigende. Langt de fleste når frem til deres destination uden der sker uheld i trafikken, men det er en stor udfordring at sikre et faldende antal uheld på trods af et stigende behov for transport. I perioden registrerede Uheld på kommunens vejnet, uheld i alt 16 dræbte 121 Alvorligt tilskadekomne 125 Lettere tilskadekomne politiet 671 trafikuheld i på kommunes vejnet. Dette resulterede i at 16 blev dræbt, mens 246 personer kom til skade i trafikken. Trafikuheld medfører sorg og store menneskelige omkostninger for de personer, som er involveret og for deres pårørende. Trafikuheld medfører desuden store økonomiske omkostninger for samfundet som helhed. I 2013 kostede personskaderne på kommunevejnettet i samfundet 123 mio. kr. [Transportministeriet, trm.dk, 2014] Det går den rigtige vej med trafiksikkerhedsarbejdet Set over de sidste 10 år er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i, hvor antallet i 2013 var mindre end halvdelen af antallet i Færdselssikkerhedskommissionen opsatte i 2007 en national trafiksikkerhedsstrategi hvor der blev arbejdet mod et mål på en 40 % reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne i 2012 med udgangspunkt i antallet for Målsætningen blev opfyldt for Randers kommune. Hvad koster trafikuheld samfundet? Materielomkostninger 0,7 mio. kr Dræbt 19,2 mio. kr. Alvorligt tilskadekommen 3,3 mio. kr. Lettere tilskadekommen 0,5 mio. kr. [Transportministeriet, trm.dk, 2014] Selv om der er sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne, især siden 2008, så er 41 tilskadekomne i 2013 stadig for mange Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Udviklingen i antal dræbte og tilskadekomne på kommunevejene i.

5 5 Sådan arbejder vi med trafiksikkerhed arbejder med trafiksikkerhed indenfor en lang række af forskellige områder. Arbejdet med trafiksikkerhed er forankret i, Veje og Trafik, men der sker et bredt samarbejde med andre forvaltninger, skoler, institutioner, politiet og med eksterne samarbejdspartnere som foreninger og virksomheder. Trafiksikkerhed indgår som en central del af arbejdet omkring udviklingen af kommunens infrastruktur. Ud over strategier og planer arbejdes der på at forbedre trafiksikkerheden ved anlæggelse af nye veje og stier, ombygning af eksisterende anlæg, og påvirkning af trafikanternes adfærd gennem information og kampagner. Særlig indsats for de lette trafikanter Som en del af kommunens cykel- og stiplan er der lavet flere tiltag for de lette trafikanter, herunder: gennemgang af stinettet, etablering af nye stier, sikring af krydsningssteder, belysning på stier, trafiksikkerhedskampagner med mere. En del af dette arbejde ligger under Randers cykelby. Kommunen støtter desuden op om skolestartskampagner, samt flere adfærdsmæssige tiltag for at give børnene gode trafikvaner. har planer om, at samtlige skoler skal have en trafikpolitik, jf. kommunens Mobilitetspolitik. Et vejnet uden unødige forsinkelser For at sikre at trafikanter oplever et velfungerende vej- og stinet arbejdes der løbende på at optimere og forbedre kommunens signalanlæg. Dette gøres dels for at undgå unødig forsinkelse for trafikanterne, men også for at sikre at trafikanterne har respekt for signalerne og dermed undgå uhensigtsmæssig trafikal adfærd grundet frustrationer i trafikken. Trafiksikkerhedsrevision En trafiksikkerhedsrevision er en uafhængig trafiksikkerhedsgennemgang af vej- og trafikprojekter som udføres af en trafiksikkerhedsrevisor. Ved alle større nyanlæg og større ombygninger af eksisterende anlæg er en trafiksikkerhedsrevision en fast del af planlægning i kommunen. Der er registreret mange trafikulykker med høj hastighed i kurver i landområde. Her ses Mariagervej nord for Hastrup.

6 Dræbte og tilskadekomne 6 Målsætning Det ønskes at den positive udvikling indenfor trafiksikkerheden skal fortsætte. For at kunne følge udviklingen har opsat mål for trafiksikkerheden frem til Det er valgt at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nationale målsætning: Der ønskes en halvering i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til de gennemsnitlige antal i perioden For at målsætningen nås, skal antallet af dræbte og tilskadekomne i være højst 29 i Målsætningen skal nås ved en fælles indsats på nationalt, regionalt og lokalt plan. På nedenstående figur ses status for trafiksikkerheden i forhold til kommunens mål, uheld for 2014 er foreløbige (udtrukket april 2015) * Dræbte Alvorligt Lettere Målsætning 9 ud af 10 uheld i trafikken sker fordi mennesker bevidst eller ubevidst begår fejl. De største udfordringer i trafiksikkerhedsarbejdet er derfor at få trafikanterne til at ændre adfærd. Samtidig er det nødvendigt at sikre vejens indretning samt forbedre bilerne og deres sikkerhedsudstyr, så skaderne minimeres når uheldene alligevel sker. Randers Kommune vil arbejde med to af disse udfordringer at ændre trafikanternes adfærd via kampagner og undervisning, samt ændre indretningen af veje og stier. Der arbejdes med at gøre vejene mere tilgivende, hvilket opnås ved at fjerne farlige elementer i vejenes rabatter, således konsekvenserne ved at køre af vejene bliver mindre. Der arbejdes desuden med at gøre veje mere selvforklarende i deres udtryk. Dette gøres ved, at udforme vejene så det bliver tydeligt for trafikanterne hvilke veje, Veje og omgivelser (26,3%) Trafikanter (91,5%) Årsag til trafikuheld Køretøjer (6,7%) Trafikanten er den primære årsag til trafikuheld. [Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 7. maj 2007].

7 7 der kun er egnet til henholdsvis lav og høj hastighed. Politiet er ansvarligt for kontrollen af trafikken og trafikanternes udstyr. I har vi en tæt dialog med politiet om trafiksikkerhed og trafikantadfærd. Vi vil fortsat involvere politiet i at målrette deres færdselsarbejde, så det støtter op om de fysiske tiltag og kampagner, der gennemføres i kommunen. Da ressourcerne indenfor trafiksikkerhed er begrænsede, bliver det stadig mere vigtigt, at vi planlægger indsatser, der påvirker flere fronter samtidig. De største effekter opnås når de fysiske og adfærdsregulerende tiltag følges af. Indsatsområder For at nå målsætningen sættes der fokus på udvalgte indsatsområder i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde, hvor der er et særligt stort potentiale for at reducere antallet af uheld: lette trafikanter i byområde, høj hastighed i kurver i landområde og uheldsbelastede lokaliteter. Indsatsområderne er valgt med baggrund i en analyse af de politiregistrerede uheld på kommunevejene i perioden vil igangsætte og medvirke i andres initiativer indenfor hvert indsatsområde.

8 Tilskadekomne 8 Lette trafikanter i byområde Selvom det er personbiler, der er impliceret i flest uheld i, er det de lette trafikanter, som kommer mest til skade. Dette er særligt udtalt i byområde, hvor de fleste uheld med lette trafikanter sker. Knap 4 ud af 5 uheld i sker i byområde, heraf involverer ca. halvdelen lette trafikanter. Uheld med lette trafikanter i byområde, uheld i alt 3 dræbte 61 Alvorligt tilskadekomne 50 Lettere tilskadekomne Det største antal tilskadekomne blandt lette trafikanter i byområde findes ved cykelister. Antallet af tilskadekomne fodgængere er dog også højt. Der er de senere år sket et stort fald ved antallet af tilskadekomne på knallert-30, som tidligere udgjorde den største andel af de tilskadekomne lette trafikanter. I alt er 114 personer kommet til skade i uheld hvor en knallert-30, cyklist eller fodgænger har været involveret. Over en tredjedel af de tilskadekomne er børn og unge Personbil Varebil Lastbil/bus Mc/kn-45 Kn-30 Cykel Fodgænger Dræbte og tilskadekomne i byområde fordelt på transportmiddel i perioden Tiltag som vil igangsætte Tiltagene kan overordnet opdeles i information og kampagner, samt fysiske tiltag. Som en del af kommunens cykel- og stiplan er der igangsat en række tiltag for de lette trafikanter, ved mange af tiltagene er der et overlap mellem projekterne i cykel- og stiplan og trafiksikkerhedsprojekter. Gennemføre trafiksikkerhedskampagner: vil støtte op om nationale kampagner indenfor trafiksikkerhed når det drejer sig om bl.a. unge førere af knallert, cykel og fodgængere. Der vil desuden være særlig fokus på skolestart. Der arbejdes på lejlighedsvist at gennemføre lokale kampagner, der tager udgangspunkt i særlige lokale udfordringer. Ombygning af uheldsbelastede lokaliteter: Ud fra en analyse af trafikuheldene i, er der fundet steder med særligt mange uheld med lette trafikanter. Der er udarbejdet forslag til tiltag til at nedbringe antallet af uheld. Ved prioritering af midlerne til projekter ses der særligt på lokaliteter hvor der sker uheld med lette trafikanter. De uheldsbelastede lokaliteter i kommunen fremgår af kortet på side 13, mens trafiksikkerhedsprojekter på lokaliteterne fremgår af tabellerne på side 14.

9 9 Som en del af kommunens cykel- og stiplan indgår desuden følgende tiltag: - Gennemgang af stinettet - Sikre krydsningssteder - Belysning på stier - Beplantning beskæres - Udbygning af stinettet - Cykelring - Procedure for indrapportering af huller [. Cykel- og stiplan, 2011] Der er udpeget flere uheldsbelastede lokaliteter, hvor lette trafikanter er overrepræsenterede. Her ses en indkørslen ved Havnegade.

10 10 Høj hastighed i kurver i landområde Det er ikke muligt at finde troværdige oplysninger i uheldsstatistikken omkring hvor ofte den tilladte hastighed overskrides, når der sker et trafikuheld i Randers Kommune. Det er alligevel valgt, at gøre en særlig indsats mod for høj hastighed, da det er en central faktor i mange uheld. Eksempelvis viste HVU s dybdeanalyser af alvorlige uheld på landeveje, at en tredjedel af uheldene ville være undgået hvis trafikanterne ikke havde kørt over det tilladte og havde kørt efter forholdene. [HVU, 2011]. Det fremgår endvidere af hastighedsmålinger i kommunen, at der dagligt sker hastighedsoverskridelser Uheld med høj hastighed Hvis bilisterne på en vejstrækning med en hastighedsgrænse på 50 km/t generelt kører 5 km for hurtigt: Øges risikoen for tab af menneskeliv i gennemsnit med 50 % Øges risikoen for alvorlige tilskadekomne i gennemsnit med 33 % Øges risikoen for lettere tilskadekomne i gennemsnit med 15 % [Transportøkonomisk Institut, 2006] på vejnettet - endda i stor stil, hvilket er til gene og fare for borgerne. De høje hastigheder fremgår også af borgerhenvendelser, som jævnligt modtages fra utrygge borgere - et af de tiltag som ønskes af flest er hastighedsdæmpende tiltag. Indsatser for at tilpasse bilisternes hastighed til forholdene indgår i alle af kommunens indsatsområder. Bilisternes hastighed har stor betydning for trafiksikkerheden. Høje hastigheder forøger uheldsrisikoen og uheldenes alvorlighedsgrad markant. Desuden forårsager høj hastighed også stor utryghed. Som beskrevet er der opnået stor effekt af trafiksikkerhedsarbejdet ved at udbedre uheldsbelastede lokaliteter og gøre vejnettet mere selvforklarende. Det arbejde vil vi fortsætte i fremtiden, men det bliver sværere og sværere at opnå en effekt, fordi der er gennemført indsatser, hvor der sker flest uheld. En analyse af uheldene i landområde viser, at uheldene er spredte på vejnettet, men at der er en ophobning af uheld på visse strækninger. En stor andel af uheldene skyldes uhensigtsmæssig adfærd i trafikken, såsom høj hastighed og spirituskørsel. Derfor bliver der yderligere fokus på et godt samarbejde med politi om blandt andet information, kampagner og kontrol. Derudover vil en del af trafiksikkerhedsmidlerne blive anvendt til trafiksikkerhedsinspektion og mindre tiltag på udvalgte strækninger. Tiltag som vil igangsætte Gennemføre trafiksikkerhedskampagner: vil støtte op om nationale kampagner omhandlende for høj hastighed. Der arbejdes desuden på at gennemføre en lokal kampagne om året, som tager udgangspunkt i særlige lokale udfordringer. Trafiksikkerhedsinspektion: Ud fra en analyse af uheldene i er der fundet flere kurver i landområde, hvor det vil være fordelagtigt at sætte ind med hastighedsdæmpende tiltag. F.eks. Mariagervej omkring Hvidsten, Fladbrovej mellem Over Hornbæk og Stevnstrup, Langåvej syd for Væth. Der gennemføres en trafiksikkerhedsinspektion af lokaliteterne, hvor der fokuseres på at tydeliggøre vejens forløb og omgivelser f.eks. kurver, oversigt og faste genstande. Målet med trafiksikkerhedsinspektioner er at forebygge uheld på baggrund af viden om, hvad der forårsager trafikuheld. På baggrund af inspektionerne forbedres kurverne i nødvendigt omfang. Forbedringer gennemføres ved en kombination af skiltning og afmærkning, f.eks. afstribning der tydeliggør og indsnævrer vejen, rumleriller, baggrundsafmærkning og autoværn. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at ændre vejens udformning. Indsatserne skal i første omgang koncentreres om lokaliteter med høj risiko for uheld, herunder kurver hvor der er registreret uheld samt lokaliteter med høj risiko for konflikter mellem lette trafikanter og bilister, f.eks. ved landsbyer. Trafikanterne skal opleve, at vejudformning og hastighedsgrænser stemmer overens, hvilket skærper trafikanterne opmærksomhed i trafikken.

11 11 På kortet ses udvalgte steder på kommunes vejnet, hvor hastighedsgrænsen overskrides. Cirklerne på kortet angiver lokaliteter, hvor 85 %fraktilen af trafikanterne overskrider hastighedsgrænsen. (85 %-fraktilen er den hastighed som 85 % af bilisterne kører lavere end) En hastighedsoverskridelse på 30 % giver et klip i kørekortet. På lokaliteter, hvor 85%-fraktilen ligger 30% over hastighedsgrænsen, står 15% af bilisterne således til et klip i kørekortet.

12 12 Uheldsbelastede lokaliteter Der er gennemført en udpegning af uheldsbelastede lokaliteter på kommunens veje, også kaldet sorte pletter. Et væsentligt formål er at få identificeret lokaliteter, hvor der er sket unormalt mange uheld, og hvor det derfor er relevant at sætte ind med indsatser for at forbedre trafiksikkerheden. På baggrund af de politiregistrerede trafikuheld i perioden er der udpeget 10 uheldsbelastede Uheldsbelastede lokaliteter uheld i alt 0 dræbt 33 Alvorligt tilskadekomne 33 Lettere tilskadekomne kryds og 13 strækninger. Størstedelen af lokaliteterne er placeret i den centrale del af Randers. Tiltag som vil igangsætte Ombygning af uheldsbelastede lokaliteter: Der er lavet en gennemgang af de lokaliteter, der er udpeget som uheldsbelastede. Uheldene er analyseret og lokaliteterne er besigtiget. På baggrund af dette er der udarbejdet projekter til forbedring af trafiksikkereden. Analyse af udviklingen af de uheldsbelastede lokaliteter: Der laves årligt en opdatering af udpegningen af de uheldsbelastede lokaliteter. Dette gøres for at følge effekten af kommunens tiltag ved de uheldsbelastede lokaliteter samt effekten af det generelle trafiksikkerhedsarbejde. Der er udpeget 10 uheldsbelastede kryds og 13 strækninger. Her ses rundkørslen ved Hobrovej- Rådmandens Boulevard.

13 13 På kortet ses de uheldsbelastede lokaliteter i kommunen med angivelse af antal uheld som politiet har registreret i perioden

14 14 Id Kryds Tiltag Pris [Kr.] 1 Århusvej - Paderup Boulevard Der er i 2012 justeret i signalanlægget. Krydset holdes under observation. 2 Mariagervej - Rådmands Boulevard Ny afmærkning Toldbodgade - Havnegade Helle mellem de gennemgående kørespor og venstresvingssporene på Havnegade samt separat signalregulering af venstresving Vestervold - Hobrovej Ny afmærkning og nye færdselstavler Århusvej-Bøsbrovej Ny afmærkning og baggrundsplader på signalanlæg Rådmands Boulevard - Nyvangsvej 7 Havnegade-Østergrave 8 Hobrovej - Rådmands Boulevard 9 Markedsgade - Mariagervej Ny afmærkningen og belysning. Evt. lukning af Nyvangsvej Syd for biltrafik. Krydset er ombygget i Krydset holdes under observation. Gl. Hobrovej lukkes ved rundkørslen. Der laves krydsningshelle på Hobrovej. Signalanlægget tydeliggøres med en yderligere signalstander Hobrovej-Markedsgade Rumleriller og cyklistsymboler på cykelsti Trafiksikkerhedsprojekter for de 10 kryds. Tiltagene er ikke prioriteret. Priser er beregnet ud fra enhedspriser og er eksklusiv, projektering, arealerhvervelse, uforudsete udgifter og moms. Projekter op til kr. er markeret med kursiv, da de vil blive udført for midler på driftskontoen i Id Strækning Tiltag Pris [Kr.] 11 Hadsundvej Undersøgelse: nedlæggelse af buslomme ved Dronningborg Boulevard, nordgående retning. Markering af cyklistsymboler Østervangsvej Afmærkning: cyklistsymboler på cykelstierne Hobrovej mellem Vester altanvej og Danmarksgade 14 Vestervold Ny afmærkning Cykelsti. Ændring af signalprogram og opsætning af fodgængertryk. Afmærkning Mariagervej S Der markeres cyklistsymboler på cykelstierne Mariagervej N 17 Gl. Hobrovej Ny afmærkning og flytning af pullerter. Der udrettes et knæk på cykelstien. Effekt af lukning af Gl. Hobrovej ved rundkørslen afventes. Strækningen holdes under observation Nørre Boulevard Ny afmærkning Dytmærsken Midtervulst på den østlige del af strækningen, hvilken kan benyttes som støttepunkt for fodgængere. I første omgang etableres dette som forsøg med afmærkning Grenåvej Der markeres cyklistsymboler på cykelstierne Viborgvej mellem Fyensgade og Chr. Hauns Alle 22 Århusvej Omlægning af Viborgvej og sanering af sideveje, så de får afgang til en ny vej der etableres parallelt med Viborgvej. Cyklistsymboler. Opsætning af høj signalstander på Vorup Boulevard. Ved Vennelyst påsættes baggrundsplader i signalanlæg Dronningborg Boulevard Ny afmærkning. Signalanlæg i krydset ved Kirketerpsvej Trafiksikkerhedsprojekter for de 13 strækninger. Tiltagene er ikke prioriteret. Priser er beregnet ud fra enhedspriser og er eksklusiv, projektering, arealerhvervelse, uforudsete udgifter og moms. Projekter op til kr. er markeret med kursiv, da de vil blive udført for midler på driftskontoen i

15 15 Handlingsplan Under hvert indsatsområde er beskrevet en række tiltag som kommunen ønsker at gennemføre for at kunne realisere trafiksikkerhedsplanens mål om en halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne i Projekterne består af både kampagner, samarbejder samt ombygning af veje og stier. Hvert år tager byrådet stilling til hvilke projekter, der skal prioriteres samtidig med prioritering af trafiksaneringsprojekter. De prioriterede projekter kan findes på kommunens hjemmeside under fanen Veje og trafik. Anlægsprojekter med en økonomi op til kr. vil blive udført for midler på driftskontoen i Skiltning i forhold til kurver i det åbne land og andre mindre ændringer vil ligeledes blive udført for midler på driftskontoen.

16 April Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2013-2020

Trafikhandlingsplan 2013-2020 Thisted Kommune Trafikhandlingsplan 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij i Aalborg Forsidefoto:

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

1. AFTALE OM GRØN TRANSPORTPOLITIK 2 2. TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKTER 4. 2.1 Udbedringer af grå strækninger 4. 2.2 Ulykkesstatistik 8

1. AFTALE OM GRØN TRANSPORTPOLITIK 2 2. TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKTER 4. 2.1 Udbedringer af grå strækninger 4. 2.2 Ulykkesstatistik 8 INDHOLD 1. AFTALE OM GRØN TRANSPORTPOLITIK 2 2. TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKTER 4 2.1 Udbedringer af grå strækninger 4 2.2 Ulykkesstatistik 8 2.3 Styrket indsats mod højresvingsulykker 12 2.4 Styrket indsats

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse Forfatter E-mail Webside Emne Trafikplanlægger Janne Tinghuus, Via Trafik jt@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Trafikplan med borgerinddragelse/separat stisystem Artikel Gener ved et separat stisystem i Ishøj

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2016

Trafiksikkerhedsplan 2013-2016 Trafiksikkerhedsplan 2013-2016 Veje og Trafi k Forord forfattes af formanden Carsten Bech, Formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø side 2 Indhold Forord 2 Indhold 3 Indledning 5 Vision og Målsætning

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere