Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen"

Transkript

1 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT( ENDELIGT) 23. JUNI 2011 Forum: Ph.d.-udvalget PH.D.-ADMINISTRATIONEN Møde afholdt: Tirsdag den 21. juni 2011 Sted: Referent: Mødesal A Marianne W. Jørgensen (MWJ) Til stede: Flemming Steen Jørgensen (FSJ), Lona L. Christrup (LLC), Darshana Durup (DD), Laura Friis Eghorn (LFE) og suppleant Linda Zachariassen (LZ) Afbud: Bente Gammelgaard (BG), Gitte Gotholdt Anskjær (GGA) UNIVERSITETSPARKEN KØBENHAVN Ø TLF DIR FAX Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Ph.d.-udvalgsmødet den 31. maj Diverse personsager (LUKKET MØDE) 4. Meddelelser 5. Nyt til Kommunikationsafdelingen 6. Kursusudbud Retningslinjer for ph.d.-plan 8. Eventuelt REF: MWJ Sag: / Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

2 2. Godkendelse af referat af Ph.d.-udvalgsmødet den 31. maj 2011 Referatet blev godkendt. SIDE 2 AF 2 3. Diverse personsager (LUKKET MØDE) a. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (j.nr XXXX/632) Studieopholdet skal præciseres senest 1 år efter indskrivningen. b. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev ikke imødekommet. Undervisningsdelen skal suppleres til et omfang af 400 timer. Kursusdelen kan overvejes reduceret til det påkrævede omfang af 30 ECTS-point. Kurset Scientific Writing giver 0,5 ECTSpoint. Studieopholdet skal præciseres senest 1 år efter indskrivningen. c. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan under DRA ved Institut for Farmaci og Analytisk Kemi (j.nr XXXX/632) Den ph.d.-studerende kan overveje at reducere kurser til et omfang af 30 ECTS-point. Der gøres opmærksom på, at undervisningsplanen skal have et omfang af 400 timer. d. Ansøgning om godkendelse af ændret ph.d.-plan ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev ikke imødekommet. Den ph.d.-studerende skal benytte de ECTS-point, der tildeles på det specifikke kursus, der deltages i, uanset om kurset revideres senere, og ECTS-point ændres. Kursusplanen skal have et omfang af 30 ECTS-point. Der kan maksimalt godskrives kurser for 5 ECTSpoint under kurser i kommunikation, pædagogik og formidling. e. Ansøgning om godkendelse om orlov fra ph.d.-studiet for ph.d.- studerende ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) f. Manglende 1/2-års evalueringer fra ph.d.-studerende ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) Ph.d.-administrationen sender brev til forskningsgruppeleder og institutleder angående manglende ½ års evalueringer. Hvis ½ års evalueringer ikke modtages, kan det medføre, at et udskrivningsforløb påbegyndes. g. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende under DRA ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev ikke imødekommet. Kurserne skal have et omfang af 30 ECTS-point. Der skal fremsendes beskrivelser af eksterne kurser (ADAM).

3 Scientific Writing and Critical Literature Scrutiny giver 4,5 ECTS-point. Den ph.d.-studerende skal deltage i DRAs sommermøde. SIDE 3 AF 2 h. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende ved Institut for Farmaci og Analytisk Kemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af fremsendelse af DANCARD-kursusbeskrivelse. i. Ansøgning om godkendelse af orlov fra ph.d.-studiet for ph.d.- studerende under DRA ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) j. Ansøgning om godkendelse af ph.d.-plan for ph.d.-studerende under DRA ved Institut for Farmaci og Analytisk Kemi (j.nr XXXX/632) k. Ansøgning om godkendelse af revideret ph.d.-plan for ph.d.- studerende ved Institut for Farmaci og Analytisk Kemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev ikke imødekommet. Kursusplanen skal suppleres til et omfang af 30 ECTS-point. Kurset Flux kan ikke godkendes under specifikt faglige kurser, da der maksimalt kan godkendes 5 ECTS-point til studiekredse/litteraturstudier. GPEN vurderes ved fremsendelse af fuld kursusbeskrivelse. l. Ansøgning om godkendelse af udsættelse af aflevering af ph.d.- afhandling for ph.d.-studerende under DRA ved Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev imødekommet med ny frist 5. januar m. Ansøgning om godkendelse af revideret ph.d.-plan for ph.d.- studerende ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (j.nr XXXX/632) n. Ansøgning om godkendelse af ændret ph.d.-plan for ph.d.- studerende ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (j.nr XXXX/632) ULLA-sommerskolen 2011 giver 5 ECTSpoint. Studieopholdet skal præciseres senest 1 år efter indskrivningen. Den ph.d.-studerende gøres opmærksom på, at der ikke kan søges om støtte til kurser i kategorien andre kurser (undtagen kurser udbudt under det åbne marked for ph.d.-kurser i Danmark).

4 o. Ansøgning om godkendelse af konference som kursus for ph.d.- studerende ved Institut for Farmakologi og Farmakoterapi (j.nr XXXX/632) Ansøgningen blev ikke imødekommet. SIDE 4 AF 2 4. Meddelelser MWJ orienterede om, at en ph.d.-studerende fra Institut for Medicinalkemi (j.nr XXXX/632) desværre har opsagt sin stilling med virkning fra 1. juli FSJ og MWJ har i forbindelse med oprydning i FARMAs bestand af ph.d.- studerende kontaktet 3 ph.d.-studerende (og involverede hovedvejledere) med henblik på udskrivning 1. juli Rettelser til ad hoc-behandlinger til maj 2011 mødet fremsendes med materiale til mødet i august. FSJ orienterede fra KUFURs møder: På foranledning af Penkowa-sagen skal der indføres et obligatorisk kursus i forskningsetik, god videnskabelig praksis osv. for alle ph.d.-studerende. FARMA tilslutter sig udbud fra SUND/LIFE (forventet 1 dags varighed). Når kurset udbydes, skal skemaet for ph.d.-plansskemaer tilrettes, så det fremgår, at nye ph.d.-studerende skal deltage i kurset. KUFUR har også diskuteret om ph.d.-studerende skal have en yderligere klageinstans i form af en ph.d.-ombudsmand. Det blev besluttet at redefinere ph.d.-skolelederens opgaver. FARMAs ph.d.-studerende har flere klagemuligheder f.eks. vejledere, forskningsgruppeleder, institutleder, Ph.d.-udvalg, Ph.d.-udvalgets formand, Ph.d.-skoleleder og Ph.d.-administrationen. I uge 26 får FARMA besøg fra University of British Columbia. I den forbindelse indgås aftale om samarbejde på ph.d.-området. Der er i dag principiel mulighed for at indgå aftaler om double degrees, men der er stadig uafklarede bureaukratiske problemer forbundet med ordningen. Næste introduktionsmøde for nye ph.d.-studerende forventes afholdt i oktober/november Der skal findes ny foredragsholder om ph.d. set fra vejleders side. FSJ orienterede fra den internationale evaluering af DRA, at der i den foreløbige rapport fra evalueringspanelet bl.a. anbefales, at DRA går tilbage til core business og koncentrerer sig om den industriorienterede ph.d.-uddannelse. MWJ har udarbejdet oversigt over resultater for Ph.d.-udvalgets økonomi Når kursusindtægter og bedømmelse det pågældende år ikke medregnes, var der i 2008 og 2010 overskud på ca kr. I 2009 var der un-

5 derskud på ca kr. på grund af ULLA-sommerskolen. Kursusindtægter varierer meget fra år til år. Ph.d.-udvalgets budget til afholdelse af FARMAs ph.d.-kurser, ph.d.-studerendes deltagelse i eksterne kurser og studieophold, udgifter til Forskningens Dag, udarbejdelse af kursuskatalog m.m. har ikke ændret sig siden 2008 trods stigningen i bestanden af ph.d.- studerende. FSJ og MWJ har holdt møde om Ph.d.-udvalgets økonomi med Judith Christiansen og Karsten Kristiansen. Det blev aftalt, at der i forbindelse med uarbejdelsen af budget for 2012 vil ske en tydeliggørelse af Ph.d.-områdets bevillingsmodel. SIDE 5 AF 2 5. Nyt til Kommunikationsafdelingen Der var intet til punktet. 6. Kursusudbud 2012 Yderligere kursusudbud var vedlagt mødeindkaldelsen. MWJ og FSJ orienterede om prisudregning. Der udbydes følgende ph.d.-kurser på FARMA i 2012 for kr.: Formulation strategies for maximizing the exposure of drug candidates in preclinical and clinical research (efterår 2012) Human digestion and absorption a mechanistic understanding (forår 2012) Biological membranes (efterår 2012) Drug delivery (forår 2012) Scientific article writing and critical literature scrutiny (forår 2012) Pharmacovigilance: Research perspectives (nyt) (efterår 2012) Chemical biology & combinatorial methods (efterår 2012). Kurset tæller 6 ECTS point i den økonomiske udregning og 10 ECTS point i belastning for deltagerne NMR techniques in drug research (forår 2012) Receptor structure and function (forår 2012) Molecular pharmacology (forår 2012) Protein crystallography refinement and validation (nyt) (forår 2012). Det må påregnes at kurset udbydes hvert andet år. Biostructures and molecular modelling in drug research (forår 2012) Drug design and discovery (forår 2012) Hands-on reference manager (forår og efterår 2012) Tools in research (nyt) Mass spectrometry coupled to separation techniques in bioanalytical chemistry Medicines: Design, development, delivery and use MeD3U (kursusmateriale i form af lærebog til 1000 kr./deltager) Clinical evaluation of drug products PK/PD 2 Project management (nyt)

6 Scientific Writing SIDE 6 AF 2 Ph.d.-udvalget vil på et senere tidspunkt se på eventuelle emneoverlap i kursusindhold. 7. Retningslinjer for ph.d.-plan Retningslinjer var vedlagt mødeindkaldelsen. Det skal præciseres i retningslinjerne, at konferencer og kongresser ikke kan godkendes som del af kursusplanen. Retningslinjerne skal revideres på et senere tidspunkt. 8. Eventuelt MWJ efterlyste cirkulationsmapperne, som skal returneres til Ph.d.- administrationen. DD meddelte, hun har problemer med inden for SHARE-samarbejdet at komme på SUNDs ph.d.-kurser samt, at der opkræves betaling for kursusdeltagelse. DD kontakter Jette S. Kastrup, som er med i SHARE-samarbejdet, for at få problemet løst. På given foranledning skal det præciseres, at vejledning af en ERASMUS studerende giver 75 timer (som vejledning af specialestuderende). DD gjorde opmærksom på, at nogle ph.d.-studerende ikke kender til forsikringsregler under udlandsrejser. På det nuværende intranet på FARMA står om rejseforsikring under økonomi og rejser. Ved bevilling fra Ph.d.- udvalget til eksterne kurser og studieophold gøres der i bevillingsbrevet til den ph.d.-studerende opmærksom på rejseforsikring. Alle blev ønsket en god sommer! Flemming Steen Jørgensen Formand Marianne W. Jørgensen Sekretær Dette referat er udsendt pr. 30. juni 2011

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

ledelse ejerledere Praktisk ledelsesprogrammer, Efteruddannelse går fri af krisen

ledelse ejerledere Praktisk ledelsesprogrammer, Efteruddannelse går fri af krisen jobsøgning Virksomhederne led else Effektiveringsbruger værktøjet sjældent Six Sigma uopfordrede ansøgninger. er erhvervslivets Send svar hellere på et kontaktbrev, det nye Lean.siger rådgiver. Side Side

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

Studienævnet for folkesundhedsvidenskab D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af Studienævnet for folkesundhedsvidenskab M Ø D E R E F E R A T T I L M Ø D E 1 4

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade 43 1260 København K sagsnr. 13/027901-01 12. november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Forum. Møde afholdt: 11. marts 2014. Sted: Universitetsparken 5. Lisa Ibenfeldt Schultz. DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 11. MARTS 2014 Forum Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget DATALOGISK INSTITUT Møde afholdt: 11. marts 2014 Sted: Universitetsparken 5 UNIVERSITETSPARKEN

Læs mere

Det Medicinske Studenterråd præsenterer:

Det Medicinske Studenterråd præsenterer: Det Medicinske Studenterråd præsenterer: BOGMARKED Bogmarkedet afholdes: mandag den 16. september kl. 1400-1630 Numre kan trækkes fra kl. 13 Bøger til salg kan indleveres: onsdag 11/9 kl. 14-16 og torsdag

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 10. okt. 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere