Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje"

Transkript

1 Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Retningslinjer for prøver og obligatoriske opgaver... 3 Generelt om prøver og eksamen... 3 Tilmelding til prøver... 3 Afmelding fra teoretiske og kliniske prøver og skriftlige opgaver Sygeeksamen... 4 Omprøver... 5 Karakterfastsættelse ved bedømmelser... 5 Tildeling af ECTS... 5 Påbegyndelse af nyt semester/modul Klager... 5 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kliniske undervisningssteder... 9 Regionalt samarbejde... 9 Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College... 9 Klinisk Dialogforum Lokalt samarbejde Fagligt ledelses- og udviklingsudvalg Fagligt koordinations- og udviklingsudvalg Temadage med deltagelse af undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen og vejledere fra de kliniske undervisningssteder Samarbejdet mellem studerende, klinisk vejleder og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen med henblik på den enkelte studerendes kliniske undervisningsforløb og bedømmelse Godkendelse af kliniske undervisningssteder Samarbejde og aftaler vedrørende udviklingsaktiviteter og forskning Evalueringskoncept Rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder Internationale uddannelsesmuligheder internationalisering i Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Studieophold i udlandet

3 1. Forord Dette tillæg til Bekendtgørelse for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 er en konkretisering af de områder i studieordningen, der ikke er beskrevet i lovteksten med tilhørende bilag. Uddybningen er udarbejdet jævnfør 13 stk. 1 og gælder således for VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro 2. Retningslinjer for prøver og obligatoriske opgaver Generelt om prøver og eksamen Det læringsudbytte der er erhvervet gennem uddannelsen dokumenteres ved prøver, opgaver og studieaktiviteter i forbindelse med den teoretiske og kliniske undervisning. Formålet med prøver og eksamener er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de mål og krav (kompetencer), der er fastsat for uddannelsen. Kravene til de enkelte prøver og opgaver følger bestemmelserne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr af 16/12/2013 Der er tilrettelagt bedømmelser i hvert modul. Bedømmelserne kan være en ekstern eller en intern prøve. Bedømmelserne er udformet i forskellige prøver. Prøvernes grundlag kan have form af fastlagte eller selvvalgte spørgsmål. Prøveforløbet kan være forskelligt i forhold til tidsrammen, således kan opgaver /projekter strække sig over et modul mens tidsrammen for en mundtlig eksamination kan være 30 minutter. Besvarelsesformen kan være enten skriftlig, mundtlig, praktisk eller en kombination. De enkelte prøvers grundlag, forløb og form er detaljeret beskrevet under hvert modul. I nogle af modulerne indgår anden bedømmelse i form af fastlagte studieaktiviteter. Det kan være aflevering af en opgave, projekt eller deltagelse i fastlagte studieaktiviteter mv. Anden bedømmelse kan indgå som en del af en prøve eller være en forudsætning for at kunne indstille sig til prøven. Eksaminationer med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige( 13) jf. dog stk. 2-4, medmindre de er omfattet af en aftale efter 51, stk. 3. Tilmelding til prøver Som udgangspunkt er alle studerende automatisk tilmeldt til de teoretiske, kliniske prøver og skriftlige opgaver, der er beskrevet i de enkelte moduler. Det vil sige at den studerende ikke selv skal tilmelde sig en prøve eller skriftlig opgave. Forudsætning for den automatiske tilmelding er, at den studerende har opfyldt det gældende krav til studieaktivitet - herunder aflevering af eventuelle obligatoriske opgaver forud for prøven. I den kliniske undervisning indebærer kravet om studieaktivitet to ting der skal være opfyldt for at den studerende automatisk er tilmeldt modulets afsluttende prøve. Dels skal den studerende have opfyldt deltagelsespligten og dels have deltaget i det aktuelle moduls fastlagte og evt. planlagte studieaktivitet. 3

4 Fremdrift i studiet: Når den studerende har underskrevet sin uddannelseskontrakt, forventes det at hun/han er aktivt deltagende i sit studie. Det betyder bl.a. at påbegyndte moduler afsluttes med de bedømmelser som er beskrevet i studieordningen. Kun ved helt særlige forhold tilbydes at et gennemgået modul tages om inden den studerende har deltaget i modulets bedømmelser. Ad deltagelsespligt: Den studerende har pligt til at deltage i den planlagte kliniske undervisning svarende til gennemsnitlig 30 timer pr. uge. Såfremt den studerende har mindre deltagelse end svarende til 30 timer, afgør den kliniske vejleder på baggrund af den studerendes individuelle kliniske studieplan om den studerende på trods af dette opfylder deltagelsespligten. Kan den kliniske vejleder ikke attestere at den studerende opfylder deltagelsespligten, skal der ske kontakt til den tilknyttede underviser fra uddannelsesinstitutionen og studievejlederen mhp. afklaring af, hvordan den studerende kan få opfyldt sin deltagelsespligt og dermed retten til at gå til klinisk prøve. Ad deltagelse i fastlagt studieaktivitet: Såfremt den studerende ikke har deltaget i den fastlagte studieaktivitet, kan den studerende således kun få adgang til de prøver der ligger i modulet, hvis den studerende har løst en afløsningsopgave. Afmelding fra teoretiske og kliniske prøver og skriftlige opgaver Den studerende kan kun foretage afmelding fra prøver, hvis der foreligger usædvanlige forhold f.eks. dokumenteret sygdom, barsel eller lignende. Dispensation kan gives efter ansøgning fra den studerende. Det er uddannelseslederen der bevilger dispensation ud fra fremsendt ansøgning. Såfremt en studerende har fået dispensation til at framelde en prøve eller opgave, forventes det at den studerende søger studievejledning mhp. den videre planlægning af studieforløbet. Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven. Vigtigt: Udebliver den studerende fra en planlagt prøve, er der brugt en prøvegang (jf. 5). Dette gælder dog ikke, hvis den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom. Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser ( 6), BEK nr.1519 af 16/12/2013. Den studerende har tre eksamensforsøg ved alle prøver. Sygeplejerskeuddannelsen kan, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold jf. BEK nr af 16/12/ stk. 3, dispensere herfra. Udeblivelse uden lovlig grund fra prøve eller for sen aflevering af opgave til prøve betyder at der er brugt ét prøveforsøg i prøvefaget. Prøveresultaterne bekendtgøres på studienettet under mine karakterer. Prøveresultater oplyses ikke telefonisk eller på . Beståede prøver kan ikke tages om. Sygeeksamen Aftales under forudsætning af at der foreligger lægeerklæring (dokumentation) om sygdom. Sygeplejerskeuddannelsen tilrettelægger sygeeksamen så snart der er mulighed for dette. Ved sygeeksamen gælder de samme regler som for de ordinære prøver. 4

5 Omprøver Deltagelse i omprøver kræver at man har været til den ordinære prøve, men ikke har bestået den og derfor skal til omprøve. Når en prøve ikke bestået, aftaler den studerende tid til samtale med studievejlederen for videre planlægning. Den studerende er fortsat tilmeldt prøven. Omprøver afvikles normalt i august eller ved førstkommende, ordinære prøve i det pågældende fag. Karakterfastsættelse ved bedømmelser I den teoretiske undervisning sker bedømmelsen efter reglerne i 7-trins-skalaen. I den kliniske undervisning gives bedømmelsen: Bestået/ikke bestået jf. Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse: BEK nr af 16/12/2013 kap. 6. Tildeling af ECTS Tildeling af ECTS på de enkelte modul sker på baggrund af beståede prøver og gennemførte eller godkendte studieaktiviteter. Af modulbeskrivelserne fremgår hvilke studieaktiviteter og prøver der skal gennemføres/bestås for at gå videre i uddannelsen. ECTS er et udtryk for studerendes arbejdsmængde og læringsudbytte. ECTS er anerkendt som et system til fastsættelse af en studerendes arbejdsmængde, et studiums længde og et studiums niveau. 60 ECTS er et fuldtidsstudium for et akademisk år svarende til timer/år og et ECTS er 29/30 timers arbejde. ECTS er en tidsmæssig måleenhed for alle læringsaktiviteter - inkl. forelæsninger, selvstudie, projektarbejde, klinik osv. En uge giver således 1,5 ECTS. Ved fravær eller manglende godkendelse af de fastlagte studieaktiviteter, fastsættes ny aktivitet af den ansvarlige for modulet (fagområdet) forudgået af samtale med studievejlederen. Påbegyndelse af nyt semester/modul. Den studerende skal inden udgangen af 4.semester (modul 8) have bestået prøverne for uddannelsens 1. og 2. semester (modul 1 4) for at den studerende kan fortsætte på modul 9. Alle prøver der er placeret i uddannelsens første 13 moduler skal være bestået for at den studerende kan afslutte bachelorprojektet. Den studerende skal have afsluttet uddannelsen inden 6 år efter studiestart. Klager Vedrørende prøver og opgaver følger bestemmelserne jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr.1519 af 16/12/2013 kapitel 10. Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve: Skaffer sig uretmæssig hjælp Giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse 5

6 Benytter ikke tilladte hjælpemidler 1 Eksaminanden skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 2 Underskriften kan være digital. Særligt om eksamenssnyd ved plagiat Plagiering anses som eksamenssnyd hvis den konstateres i en skriftlig opgavebesvarelse, som den studerende har indleveret til brug under en eksamen og omfatter følgende situationer: Et skriftligt produkt som er afleveret til bedømmelse som fx professionsbachelorprojektet eller en uge prøve. Et skriftligt produkt som skal være eller har været en del af eksaminationsgrundlaget til en mundtlig prøve som fx et skriftligt arbejde, der afleveres som forudsætning for indstilling og deltagelse i prøven. Et skriftligt produkt der er afleveret som forudsætning for indstilling og deltagelse i en prøve. Hvornår foreligger der plagiering? Der foreligger plagiering, når en studerende i en skriftlig opgavebevarelse forsøger at give det indtryk, at vedkommende er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. Nærmere bestemt foreligger der plagiering, hvis en skriftlig opgavebesvarelse helt eller delvist fremtræder som produceret af den/de studerende selv selvom opgavebesvarelsen: Omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden - herunder evt. sidetal eller lignende (afskrift). Jf. uddannelsens retningslinjer for udarbejdelse af skriftlige opgaver - kaldet Tekniske retningslinjer. Omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk (parafrasering m.v.). Omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis (anden plagiering). Genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte eller publicerede arbejder uden iagttagelse af de ovenstående bestemmelser i nr. 1 og 3. Særligt om forstyrrende adfærd ved afvikling af prøver Uddannelsesinstitutionen har beføjelser til at bortvise en eksaminand fra en prøve, hvis eksaminanden udviser forstyrrende adfærd, fx hvis eksaminanden udviser støjende adfærd eller bryder uddannelsesinstitutionens ordensregler under eksamen. I mindre alvorlige tilfælde giver 1 Jf. BEK. nr 1519 af 16/12/2013 (Eksamensbekendtgørelsen) 18, stk.1 2 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 18, stk.6 6

7 uddannelsesinstitutionen først en advarsel. 3 Eksamenstilsynet indberetter hændelsen til uddannelseslederen. Indberetningen skal ske straks og uden unødig forsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af sagen der omfatter de oplysninger der kan identificere de indberettede personer samt en kort redegørelse og den foreliggende dokumentation for forholdet. Er der tale om gentagelsestilfælde for én eller flere af de indberettede personer, skal dette oplyses. Omkring sanktioner for forstyrrende adfærd, henvises til afsnit om sanktioner. Procedurer ved eksamenssnyd og forstyrrende adfærd Hvem er forpligtet til at indberette? Alle 4, der får formodning om eksamenssnyd, er forpligtet til at følge op på mistanken og hvis formodningen opretholdes, at indberette sagen til uddannelseslederen. Indberetning Bestyrkes formodningen om eksamenssnyd, skal eksaminator og/eller censor indberette sagen skriftligt til uddannelseslederen for den pågældende uddannelse. 5 Eksaminator og/eller censor underretter samtidig den studerende om at sagen er indberettet til uddannelseslederen. Hvis der ikke på indberetningstidspunktet allerede er meddelt en bedømmelse, foretages der ingen bedømmelse og der noteres Ikke afleveret" på karakterlisten. Uddannelseslederen Når uddannelseslederen modtager en indberetning om eksamenssnyd, skal han/hun beslutte enten at afvise sagen eller at fortsætte sagsbehandlingen. Hvis uddannelseslederen beslutter at fortsætte sagsbehandlingen, sørger han/hun dels for at indhente eventuelt manglende dokumentation og dels for at indkalde den studerende til en samtale, hvor den studerende har mulighed for at forholde sig til indberetningen. Indkaldelsen bilægges kopi af indberetningen og skal indeholde oplysning om at samtalen vedrører en formodning om eksamenssnyd og om, at den studerende har ret til at møde med en bisidder ved samtalen. Bisidder kan under samtalen rådgive den studerende, men må ikke deltage i samtalen. Er det ikke muligt at afholde en sådan aftale, anvendes i stedet skriftlig kommunikation. Afvises sagen af uddannelseslederen, foretages bedømmelse på almindelig vis, hvis der ikke allerede er foretaget en bedømmelse. 3 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 18, stk.3 4 Alle er i denne forbindelse, studieadministration, herunder eksamensvagter, vejleder/eksaminator, øvrige undervisere, ledelse, bibliotekar, censor og medstuderende. 5 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk. 2. 7

8 Sanktioner ved eksamenssnyd og forstyrrende adfærd På baggrund af indberetningen og samtalen træffer uddannelseslederen beslutning om, hvorvidt der er tale om eksamenssnyd samt om hvilken form for sanktion der er aktuel over for den studerende. Uddannelseslederen kan kun træffe beslutning om sanktion, hvis der efter hans/hendes opfattelse uden for enhver rimelig tvivl, er tale om eksamenssnyd. Forholdet indberettes til uddannelseschefen, hvis forholdet er så groft at det vurderes at det bør føre til en bortvisning fra uddannelsesinstitutionen. I alle øvrige tilfælde træffer uddannelseslederen selv afgørelse i sagen. Den endelige afgørelse meddeles skriftligt til den studerende med kopi til indberetteren og studievejlederen samt lægges i den studerendes studiemappe. Sanktionsformer Såfremt det findes bevist at der er tale om eksamenssnyd, anvendes én eller flere af følgende sanktioner: Advarsel - tildeling af en skriftlig eller mundtlig advarsel mod overtrædelser af reglerne. Bortvisning fra en skriftlig eksamen med tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionen, hvis eksamensreglerne findes overtrådt. 6 Det indebærer at den studerende registreres som udeblevet fra den pågældende eksamen. Annullering af en skriftlig opgave. Annulleringen omfatter den skriftlige opgave, hvorved der er konstateret eksamenssnyd. Annulleringen kan ske, uanset om der allerede er meddelt en bedømmelse. Den studerende noteres for at have brugt ét eksamensforsøg. 7 En gentaget udfærdigelse af en opgave med uretmæssig hjælp eller ikke tilladte hjælpemidler vil medføre permanent bortvisning fra den pågældende uddannelse. Bortvisning fra uddannelsen. Hvis forholdet udgør en grov eksamenssnyd eller eksamenssnyd gentages, bortvises den studerende fra uddannelsesinstitutionen. Bortvisningen kan være tidsbegrænset eller permanent. 8 Bortvisningen indebærer, at den studerende i bortvisningsperioden er udelukket fra alle aktiviteter i VIA University College - herunder al deltagelse i undervisning og eksaminer. Ved en tidsbegrænset bortvisning registreres den studerende som havende orlov i bortvisningsperioden. Efter bortvisningsperioden genoptages den studerende automatisk som studerende ved den pågældende uddannelse i VIA. Udover ovennævnte sanktioner kan det komme på tale at foretage politianmeldelse, hvis der er tale om civilretslige forhold. 6 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk.2.2.pkt 7 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk. 5 8 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk. 4 8

9 3. Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kliniske undervisningssteder Udgangspunktet for samarbejdet mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de kliniske undervisningssteder er: At sikre sammenhæng mellem den teoretiske og kliniske undervisning i sygeplejerskeuddannelsen, herunder forberedelse til den kliniske undervisning samt videreudvikling af viden, færdigheder og kompetencer erhvervet gennem den teoretiske og kliniske undervisning. At sikre kvalitet og kvalitetsudvikling i den kliniske undervisning. At sikre gensidig information om centrale tendenser i professionen og i uddannelsen og initiere tiltag i relation til disse tendenser. At sikre rammer og vilkår der understøtter den studerendes realisering af mål for læringsudbytte med fokus på den kliniske undervisning. Skabe rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesenhederne og de kliniske undervisningssteder. Skabe rammer og vilkår for fælles udviklingsaktiviteter mellem uddannelsesenhederne og de kliniske undervisningssteder. Organisering af samarbejdet sker i forskellige fora og på forskellige niveauer, regionalt, kommunalt og lokalt Regionalt samarbejde På regionalt niveau samarbejdes overordnet i tre fora: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Klinisk Dialogforum overordnet samarbejdsorgan mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Uddannelsesudvalget er nedsat i henhold til Lov om professionshøjskoler, 18 og vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College, 16. Formål Uddannelsesudvalget skal medvirke til at sikre den regionale og nationale dækning af professionsbacheloruddannelsen og bidrage til vækst og udvikling af erhverv og profession. Uddannelsesudvalget skal sikre et fokus på den enkelte uddannelses særlige faglige profil, identitet og kultur. Uddannelsesudvalget skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem uddannelsesniveauer samt forskning og udvikling inden for og i relation til professionsbacheloruddannelsen. Sammensætning Udvalget sammensættes af arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter fra uddannelsens arbejdsmarked, en eller flere personer med faglig indsigt, en eller flere repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser, en eller flere repræsentanter for den for uddannelsen relevante forskningssektor, en eller flere 9

10 repræsentanter for uddannelsens praktikområde samt en eller flere personer med en bredere indgangsvinkel til uddannelsen. Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver: Rådgiver bestyrelsen, rektor, højskoledirektøren og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans samt om den regionale og nationale uddannelsesdækning. Afgiver indstillinger om studieordninger inden for udvalgets områder til bestyrelsens eller rektors godkendelse. Høres om uddannelsespolitiske forhold der er aktuelle i professionshøjskolen. Klinisk Dialogforum Klinisk Dialogforum er et overordnet samarbejdsorgan mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen samt VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole, om klinisk uddannelse af studerende i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i VIA. Medlemmer af Klinisk Dialogforum er repræsentanter fra Region Midtjylland, alle kommuner i regionen samt Sundhedsfaglig Højskole. Det kan blive relevant at invitere repræsentanter fra private institutioner med til møder. Formål Formålet med Klinisk Dialogforum er at sikre fælles dialog og fælles forståelse af klinisk uddannelse og sammenhæng mellem den teoretiske og den kliniske del af uddannelserne. Klinisk Dialogforum omfatter alle sundhedsfaglige uddannelser i VIA, men der kan være møder eller dele af møder som kun omfatter sygeplejerskeuddannelsen. Temaer Temaer for drøftelse i Klinisk Dialogforum er følgende: Rammer for klinisk uddannelse/praktik Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen Kvalitet i klinisk uddannelse/praktik og udvikling af nye tilrettelæggelsesformer De kliniske vejlederes/kliniske underviseres kompetencer Evaluering af klinisk undervisning Formulering af forslag til indsatsområder Formulering af beslutningsgrundlag Udveksling af viden om centrale tendenser fra henholdsvis det nære og det specialiserede sundhedsvæsen og uddannelserne - herunder erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret udviklings- og forskningsarbejde Økonomiske forhold drøftes ikke i Klinisk Dialogforum. Klinisk Dialogforum kan nedsætte arbejdsgrupper omkring såvel monofaglige som tværprofessionelle temaer. I regi af Klinisk Dialogforum afholdes en årlig konference, hvor strategiske temaer ift. det kliniske uddannelsesområde drøftes. Konferencen skal have fokus på tværprofessionelt stof og på strategiske 10

11 temaer omhandlende hvordan uddannelserne udvikles til den praksis de studerende skal agere i som færdiguddannede. Repræsentanter: 1 uddannelseschef fra Sundhedsfaglig Højskole, VIA UC (formand) 2-6 uddannelsesledere fra Sundhedsfaglig Højskole, VIA UC 1-2 repræsentanter fra hver kommune i den midtjyske region 5-6 repræsentanter fra de fem somatiske hospitaler og Psykiatri og Social i Region Midtjylland 1-2 Repræsentanter fra staben i Region Midtjylland 1 konsulent fra KKR Repræsentanterne fra kommunerne, hospitalsenhederne samt psykiatri og social i regionen skal have ledelsesmæssig forankring og må gerne være uddannelsesansvarlige. Der kan desuden inviteres gæster til deltagelse i møderne i Klinisk Dialogforum fx fra relevante private institutioner og virksomheder. Mødefrekvens Der afholdes 3 årlige møder (januar, juni og september måned). Dagsorden Dagsorden opdeles i en generel del af interesse for alle samt en fagspecifik del, hvis der er behov for det. Sekretariatsfunktion VIA University College varetager sekretariatsfunktionen. Punkter til dagsorden indsendes 14 dage før mødet. Dagsorden med bilag udsendes en uge før mødet. Der udformes beslutningsreferat, som udsendes senest 3 uger efter mødet. Klinisk Dialogforum vurderes efter 1 års funktion dvs. inden sommeren Vedtaget på fælles OSKU-møde d. 11. juni 2014 Koordineret samarbejde om de kliniske undervisningspladser Samarbejdet om de kliniske undervisningspladser tager udgangspunkt i at hvert hospital og hver kommune samarbejder med én primær uddannelsesenhed og én sekundær uddannelsesenhed. Afvigelser herfra kan forekomme efter aftale mellem VIA University College og det enkelte kliniske undervisningssted. Hvert år i oktober indmeldes antallet af kliniske undervisningspladser for henholdsvis somatisk hospital, psykiatri og primær sundhedssektor fordelt på enheder (hospitaler, psykiatriske enheder og kommuner) til sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College. Det sikres hermed, at der er kliniske undervisningspladser til det aktuelle antal studerende. Uddannelsesenhederne for sygeplejerskeuddannelsen koordinerer dernæst fordelingen af studerende på de kliniske undervisningssteder. 11

12 Aftaler vedrørende en overordnet fordeling af studerende på konkrete uddannelsesforløb sker via samarbejde mellem uddannelseslederen på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og den uddannelsesansvarlige ved somatiske sygehuse, i psykiatrien og i kommunerne. 4. Lokalt samarbejde Det lokale samarbejde er organiseret på 3 niveauer og i 4 forskellige fora: Samarbejde på ledelsesniveau mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de kliniske undervisningssteder, som benyttes af sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Fagligt Ledelsesudvalg. Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra de kliniske undervisningssteder Fagligt Koordinations- og Udviklingsudvalg. Samarbejde mellem undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de kliniske vejledere. Samarbejde mellem studerende, kliniske vejledere og undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro om den studerendes individuelle kliniske undervisningsforløb. Fagligt Ledelses- og Udviklingsudvalg Udvalget er det overordnede ledelsesorgan mellem sygeplejerskeuddannelsen og det kliniske uddannelsesfelt på hospitaler og i kommuner, hvor overordnede strategiske og udviklingsmæssige spørgsmål i relation til bachelor-, diplom-, masteruddannelser og forskningsaktivitet drøftes og besluttes. Udvalget står for afklaring af principielle overordnede sager vedrørende den kliniske undervisning til bachelorstuderende - herunder internationalisering og forhold vedrørende dimensionering og aftagerforventninger til sygeplejekompetencer. Kommissorium form Fagligt Ledelses- og Udviklingsudvalg (besluttet på Fagligt Ledelsesudvalgsmøde den 23. april 2012) Formål og ansvarsområde: På strategisk taktisk niveau at drøfte, evaluere og videreudvikle samarbejdet og de indgåede aftaler vedr. rammer og vilkår for den studerendes læring i SIH, herunder bl.a.: o Udvikling af det gode eller skal det være det sublime - læringsmiljø for studerende og det gode udviklingsmiljø i klinikken, herunder inddragelse af studerende og undervisere i udviklingsprojekter i den kliniske undervisning. o Udvikling af den teoretiske undervisning med inddragelse af eksterne undervisere fra klinikken. o Generering af fælles udviklingsprojekter mellem uddannelse og klinikken og på tværs af sektorer. o Rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder. o På overordnet plan at behandle evaluering og kvalitetssikring af SIH. o På relevante områder at fremsende dagsordenpunkter til behandling i Klinisk Dialogforum. 12

13 Medlemmer: Ledelsesrepræsentanter der kan tage strategiske beslutninger indenfor udvalgets ansvarsområde, -én fra hver af SIH s samarbejdskommuner, én fra Hospitalsenheden Vest (HEV), én Regionspsykiatrien Vest (RV) og én SIH. Desuden kan ressourcepersoner inviteres til at deltage i udvalgets møder f.eks. SFH s uddannelseschef. Udvalgets formand er uddannelseslederen fra SIH. Mødefrekvens: 4 gange årligt á 2 ½ time, hvoraf ét af møderne er forbeholdt med særligt fokus på mere tematiseret udviklingsdrøftelse. Dagsorden og referater: Medlemmerne er gensidigt forpligtet til at indsende dagsordenpunkter samt til at sikre at det strategiske niveau fastholdes. SIH sammensætter og udsender dagsorden samt sørger for konklusionsreferater. Fagligt Koordinations- og Udviklingsudvalg Udvalget er beslutningsorgan vedrørende koordinering og udvikling af den kliniske undervisning for bachelorstuderende på baggrund af beslutninger truffet i Fagligt ledelsesudvalg. Udvalget står for: Drøftelse af retningslinjer og procedurer for den kliniske undervisning for bachelorstuderende. Overordnede principielle drøftelser vedrørende fordeling af kliniske undervisningssteder. Overordnede drøftelser af hvordan den kliniske undervisning forberedes, tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med godkendelse af det kliniske undervisningssted. Overordnet koordinering og evaluering af indholdet i den kliniske undervisning til det enkelte semester. Deltagere er: Uddannelsesansvarlige for det kliniske felt indenfor det somatiske sygehusområde (1 person), uddannelsesansvarlige for det kliniske felt indenfor det primærkommunale område (1 fra hver kommune) og sundhedsplejen (1 person), uddannelsesansvarlige for det kliniske felt indenfor det psykiatriske sygehusområde (1-2 personer) uddannelseschef og studiekoordinator, undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen (2 personer), studievejlederen ad hoc, ressourcepersoner kan indkaldes til ad hoc-grupper fra alle repræsenterede områder Mødehyppighed: 3 timer 4 gange årligt. Temadage med deltagelse af undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen og vejledere fra de kliniske undervisningssteder Formålet med disse temadage: Dialog, gensidig information og beslutninger i forhold til sammenhæng mellem den teoretiske og kliniske undervisning. Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesleder, undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen og vejledere fra de konkrete kliniske undervisningssteder og de uddannelsesansvarlige. Mødehyppighed: 6 timer 2 gange årligt - tilrettelagt som temadage. Temadagene bliver planlagt af en nedsat ad hoc-gruppe af det Faglige Koordinations- og Udviklingsudvalg. 13

14 Samarbejdet mellem studerende, klinisk vejleder og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen med henblik på den enkelte studerendes kliniske undervisningsforløb og bedømmelse På de enkelte kliniske undervisningssteder samarbejder den kliniske vejleder og underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen om spørgsmål der vedrører de aktuelle studerende. Underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen deltager i seminarer og som eksaminator ved interne kliniske prøver. Godkendelse af kliniske undervisningssteder På baggrund af generel klinisk studieplan udarbejdet af det kliniske undervisningssted godkender Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro de kliniske undervisningssteder ud fra kravene beskrevet under punkt 7 i studieordningen. Godkendelse af kliniske undervisningssteder revurderes minimum hver 3. år, jævnfør punkt 7 i studieordningen, eller når der sker væsentlige ændringer på det kliniske undervisningssted. Samarbejde og aftaler vedrørende udviklingsaktiviteter og forskning Hensigten med samarbejdet er, at studerende og undervisere involveres i udviklings- og forskningsaktiviteter i samarbejde med de kliniske undervisningssteder. Evalueringskoncept Der er udviklet et fælles evalueringskoncept for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College omfattende alle kliniske moduler. Konceptet omfatter i sit oplæg: Studenterevaluering via elektronisk-baseret spørgeskema som hovedevalueringsmetode. Viden om problematiske felter, udviklingsforsøg mv. søges suppleret via andre evalueringsmetoder f.eks. fokusgruppeinterviews. Løbende evaluering af alle kliniske undervisningsforløb. Indholdsmæssigt fokus i evaluering er på: Den kliniske undervisnings organisering og tilrettelæggelse Vurdering af det kliniske læringsmiljø Læringsmiljø Vejlednings- og evalueringstilbud Overordnet vurdering af det samlede kliniske undervisningsforløb Rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og Hospitalsenheden Vest har med tilknytning til Deakin University, Melbourne indgået aftale om ansættelse af en fælles forskningslektor. I en kombinationsstilling skal forskningslektoren varetage undervisnings- og forskningsaktiviteter i sygepleje på grund-, efter- og videreuddannelsesniveau samt skabe mulighed for at bachelor-, master- og kandidatstuderende kan indgå i 14

15 igangværende forskningsprojekter. Ved Hospitalsenheden Vest skal forskningslektoren varetage forskningsopgaver og udvikle ny viden om sygepleje som kan øge kvaliteten at patientplejen og medvirke til videreudvikling af et udviklings- og forskningsmiljø med inddragelse af undervisere og studerende. 5. Internationale uddannelsesmuligheder Internationalisering i Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Formålet med internationalisering i uddannelsen er at uddanne de studerende til at agere professionelt inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i en globaliseret verden. Internationalisering sigter mod at de studerende opnår internationale og interkulturelle kompetencer, der indebærer viden om og respekt for andre kulturer samt evne til at reflektere over egne kulturelle værdier og forstå hvordan disse kan influere på sygeplejepraksis. Endvidere tilstræbes det, at studerende får viden om andre kulturers opfattelser af sundhed og sygdom samt om de sundhedsproblemer, som i Danmark overvejende vedrører mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Internationalisering indgår i den daglige undervisning på tværs af sundhedsuddannelser nationalt samt på uddannelsesinstitutioner i udlandet. Internationale og interkulturelle kompetencer erhverves under uddannelse gennem etablering af internationale netværk, herunder vidensudvikling og vidensdeling med afsæt i omverdenens viden og praksiserfaringer som afsæt for refleksion før, under og efter et studieophold. Centralt for at erhverve internationale og interkulturelle kompetencer er: Det faglige perspektiv, hvor den studerende har fokus på viden. Det personlige perspektiv, hvor den studerende har fokus på personlig udvikling. Det interkulturelle perspektiv, hvor den studerende har fokus på at indgå i relationer med fagprofessionelle, patienter og borgere i andre lande. Konkret betyder det: At der inddrages en international og interkulturel dimension i tilrettelæggelsen af undervisnings- og arbejdsformer i uddannelsen. At der skabes rammer og vilkår for studerende med henblik på at gennemføre studieophold i udlandet som kan give merit i uddannelsen i Danmark. Uddannelsesinstitutionen giver tilsagn om forhåndsmerit, hvis betingelserne herfor er til stede. (BEK nr. 29 af 24/01/2008, kap. 7). Jf. uddybning i efterfølgende afsnit 4.1. Studieophold i udlandet Studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College har mulighed for at tage dele af den teoretiske og/eller kliniske uddannelse i udlandet på godkendte uddannelsessteder. 15

16 VIA University College har aftaler med forskellige uddannelsessteder i Norden, Europa, Australien og Asien. Learning agreement sikrer den studerende et fagligt niveau, der svarer til niveauet i den danske uddannelse på det aktuelle uddannelsessted. Studieophold i udlandet er muligt efter at den studerende har bestået modul 4, dvs. i modulerne 5-13, afhængigt af mulighederne på uddannelsesstedet i udlandet. Studieophold kan planlægges som længere perioder af minimum 12 ugers og maksimum 12 måneders varighed eller i korte perioder som f.eks. sommerskole, studietur eller deltagelse i European Nursing Module. Et studieophold vil ofte kræve fleksibilitet af den studerende idet partnerinstitutionerne ofte begynder semestre eller moduler på andre tidspunkter end danske uddannelsesinstitutioner. Det kan betyde at danske studerende må påbegynde eller afslutte et studieophold i forbindelse med en skemafri periode. På hjemmesiden eller via dette link: px kan du finde Guide til studieophold i udlandet, som giver svar på næsten alt fra hvordan man som studerende kommer i gang med at finde studiemuligheder i udlandet til vaccination, kultur og forsikring. På hjemmesiden eller via dette link: findes en oversigt over mulige studiesteder i udlandet. Merit Længere studieophold Hvis læringsudbyttet for det modul, der søges merit for, er opnået, tildeles den studerende forhåndsmerit. Ved studieophold i hele moduler eller hele semestre accepteres partnerinstitutionens bedømmelse af såvel teoretiske som kliniske uddannelsesforløb med efterfølgende tildeling af ECTS-point. Under længere studieophold i udlandet er den internationale koordinator på hjeminstitutionen kontaktperson for den studerende. Kortere studieophold Under korte studieophold gennemføres fastlagte studieaktiviteter og fastlagte prøver som udgangspunkt på egen uddannelsesinstitution og der tilknyttes en vejleder fra hjeminstitutionen. Studieopholdet påføres eksamensbeviset. Kriterier for at blive godkendt til studieophold i udlandet Den studerende besidder viden, færdigheder og kompetencer inden for de forudgående modulers læringsudbytte - herunder beståede teoretiske og kliniske prøver. Den studerende har indsigt i egne ressourcer og kan skriftligt begrunde hvorfor studieopholdet har faglig og personlig relevans. Den studerende har de sproglige forudsætninger der modsvarer partnerinstitutionens krav og/eller sandsynliggør et tilfredsstillende udbytte af det ansøgte studieophold. 16

17 Studievejleder/international koordinator vurderer på baggrund af ovenstående kriterier og en samtale med den studerende den pågældende studerendes egnethed til internationalt studieophold. Hvis der er flere studerende der søger studieophold ved en partnerinstitution end partnerinstitutionen kan modtage, vil udvælgelsen ske under hensyntagen til en ligelig fordeling imellem studerende på de enkelte uddannelsesenheder i VIA University College. Den studerende skal udarbejde et rejsebrev med refleksioner over læringsudbyttet af studieopholdet. Rejsebrevet offentliggøres så studerende der overvejer at søge studieophold i udlandet, kan orientere sig om andres erfaringer. Derudover er der en forventning om at studerende, som har været på studieophold i udlandet, er host students for studerende som kommer fra andre lande til sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College for at studere. Økonomi S.U. samt studielån udbetales under studieopholdet til ophold der meriteres og ikke medfører studieforlængelse. I forbindelse med studier ved en anden uddannelsesinstitution kan der søges stipendier. Sygeforsikring. I Norden er studerende forsikret med samme behandling som landets egne borgere via det gule sygesikringskort. I EU er studerende forsikret med samme behandling som landets egne borgere via det blå EUsygesikringskort. Det kan være en fordel at have en rejseforsikring, idet hjemtransport til Danmark ikke er inkluderet i hverken det gule sygesikringskort eller i det blå EU-sygesikringskort. Uden for EU skal der altid tegnes rejsesygeforsikring. Erhvervsansvarsforsikring Dansk Sygeplejeråd har tegnet en erhvervsansvarsforsikring som medfører at sygeplejestuderende, som er medlem af Dansk Sygeplejeråd, udover at være forsikret under praktik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen i Danmark også er forsikret under rejser indtil 1 års varighed eller midlertidigt ophold som er et naturligt led i uddannelsen. Forsikringen dækker for skader på personer og/eller ting opstået ved udøvelse af sygepleje i forbindelse med uddannelsen. Den studerende får udleveret skriftlig information om rejseforsikring og erhvervsskadeforsikring. Den studerende dokumenterer både herfor og for at være forsikret enten som medlem af Dansk Sygeplejeråd eller en tilsvarende forsikring. Helbredsmæssige foranstaltninger Der kan være forskellige krav om vaccinationer eller tests som varierer efter de udenlandske uddannelsesinstitutioners krav. Ved hjemkomst og inden påbegyndelse af kliniske studier skal den studerende podes for MRSA efter gældende regler i Region Midtjylland. Børne- og straffeattest Den studerende skal ofte, afhængigt af det enkelte lands lovgivning, medbringe ren straffeattest og børneattest (Criminal Record) til uddannelsesinstitutionen i forbindelse med studieopholdet. 17

18 Aftaler om studieophold i udlandet Norden Sygeplejerskeuddannelsen har samarbejdsaftaler gennem deltagelse i Nordplus - netværk af uddannelsesinstitutioner i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Aktuelt er sygeplejerskeuddannelsen i VIA med i netværkene Nordlink, Nordman, Nordhelse, samt Danosfi. Europa Sygeplejerskeuddannelsen har samarbejdsaftaler i Erasmus-programmet gennem bilaterale aftaler med udvalgte uddannelsesinstitutioner i Europa. Information om de udvalgte samarbejdspartnere findes på under sygeplejerskeuddannelsen. Australien - Exchange agreement med 1-1 udveksling Deakin University, School of Nursing (www.deakin.edu.au) Landsdækkende udvekslingsaftaler Thailand Mahidol University, Department of Nursing (www.ra.mahidol.ac.th/nurse/eng/main/index.php) Australien. Sydney South West Area Health Service (www.sswahs.nsw.gov.au) School of Nursing and Midwifery, UTAS in Launceston, Tasmania (www.international.utas.edu.au) 18

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. september 2014 VIA

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Marts, 2015 Indhold 1. Forord... 1 2. Indhold, ECTS-omfang,

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009. Rev. August 2013. VIA University

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Udarbejdet

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg VIA University College december 2014 1. Forord...

Læs mere

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Udarbejdet december 2012 Forord Dette lokale

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Randers VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Tillæg til. Bekendtgørelse og studieordning. for. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til. Bekendtgørelse og studieordning. for. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i

Læs mere

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Udarbejdet december 2012 Revideret marts

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg VIA University College Marts 2015 1. Forord...

Læs mere

Fælles VIA Sygeplejerskeuddannelsen. til studieordning

Fælles VIA Sygeplejerskeuddannelsen. til studieordning VIA University College Fælles VIA Sygeplejerskeuddannelsen tillæg til studieordning Dato: 10. marts 2015 Journalnr.: U0272-4-04-1-14 VIA University College INDHOLD 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg VIA University College Marts 2015 1. Forord...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse August 2014 Gældende 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONEN OG KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer om eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje 1. Forord... 4 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og

Læs mere

Udkast til lokalt tillæg

Udkast til lokalt tillæg Udkast til lokalt tillæg 6. Internationalisering August 2010 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 5 Internationalisering i fysioterapeutuddannelsen i VIA UC Formålet med internationalisering

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer omkring eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede prøver og bedømmelse Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel vejledning til prøver ved Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Retningslinjer for prøver

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere