Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje"

Transkript

1 Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Retningslinjer for prøver og obligatoriske opgaver... 3 Generelt om prøver og eksamen... 3 Tilmelding til prøver... 3 Afmelding fra teoretiske og kliniske prøver og skriftlige opgaver Sygeeksamen... 4 Omprøver... 5 Karakterfastsættelse ved bedømmelser... 5 Tildeling af ECTS... 5 Påbegyndelse af nyt semester/modul Klager... 5 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kliniske undervisningssteder... 9 Regionalt samarbejde... 9 Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College... 9 Klinisk Dialogforum Lokalt samarbejde Fagligt ledelses- og udviklingsudvalg Fagligt koordinations- og udviklingsudvalg Temadage med deltagelse af undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen og vejledere fra de kliniske undervisningssteder Samarbejdet mellem studerende, klinisk vejleder og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen med henblik på den enkelte studerendes kliniske undervisningsforløb og bedømmelse Godkendelse af kliniske undervisningssteder Samarbejde og aftaler vedrørende udviklingsaktiviteter og forskning Evalueringskoncept Rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder Internationale uddannelsesmuligheder internationalisering i Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Studieophold i udlandet

3 1. Forord Dette tillæg til Bekendtgørelse for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 er en konkretisering af de områder i studieordningen, der ikke er beskrevet i lovteksten med tilhørende bilag. Uddybningen er udarbejdet jævnfør 13 stk. 1 og gælder således for VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro 2. Retningslinjer for prøver og obligatoriske opgaver Generelt om prøver og eksamen Det læringsudbytte der er erhvervet gennem uddannelsen dokumenteres ved prøver, opgaver og studieaktiviteter i forbindelse med den teoretiske og kliniske undervisning. Formålet med prøver og eksamener er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de mål og krav (kompetencer), der er fastsat for uddannelsen. Kravene til de enkelte prøver og opgaver følger bestemmelserne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr af 16/12/2013 Der er tilrettelagt bedømmelser i hvert modul. Bedømmelserne kan være en ekstern eller en intern prøve. Bedømmelserne er udformet i forskellige prøver. Prøvernes grundlag kan have form af fastlagte eller selvvalgte spørgsmål. Prøveforløbet kan være forskelligt i forhold til tidsrammen, således kan opgaver /projekter strække sig over et modul mens tidsrammen for en mundtlig eksamination kan være 30 minutter. Besvarelsesformen kan være enten skriftlig, mundtlig, praktisk eller en kombination. De enkelte prøvers grundlag, forløb og form er detaljeret beskrevet under hvert modul. I nogle af modulerne indgår anden bedømmelse i form af fastlagte studieaktiviteter. Det kan være aflevering af en opgave, projekt eller deltagelse i fastlagte studieaktiviteter mv. Anden bedømmelse kan indgå som en del af en prøve eller være en forudsætning for at kunne indstille sig til prøven. Eksaminationer med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige( 13) jf. dog stk. 2-4, medmindre de er omfattet af en aftale efter 51, stk. 3. Tilmelding til prøver Som udgangspunkt er alle studerende automatisk tilmeldt til de teoretiske, kliniske prøver og skriftlige opgaver, der er beskrevet i de enkelte moduler. Det vil sige at den studerende ikke selv skal tilmelde sig en prøve eller skriftlig opgave. Forudsætning for den automatiske tilmelding er, at den studerende har opfyldt det gældende krav til studieaktivitet - herunder aflevering af eventuelle obligatoriske opgaver forud for prøven. I den kliniske undervisning indebærer kravet om studieaktivitet to ting der skal være opfyldt for at den studerende automatisk er tilmeldt modulets afsluttende prøve. Dels skal den studerende have opfyldt deltagelsespligten og dels have deltaget i det aktuelle moduls fastlagte og evt. planlagte studieaktivitet. 3

4 Fremdrift i studiet: Når den studerende har underskrevet sin uddannelseskontrakt, forventes det at hun/han er aktivt deltagende i sit studie. Det betyder bl.a. at påbegyndte moduler afsluttes med de bedømmelser som er beskrevet i studieordningen. Kun ved helt særlige forhold tilbydes at et gennemgået modul tages om inden den studerende har deltaget i modulets bedømmelser. Ad deltagelsespligt: Den studerende har pligt til at deltage i den planlagte kliniske undervisning svarende til gennemsnitlig 30 timer pr. uge. Såfremt den studerende har mindre deltagelse end svarende til 30 timer, afgør den kliniske vejleder på baggrund af den studerendes individuelle kliniske studieplan om den studerende på trods af dette opfylder deltagelsespligten. Kan den kliniske vejleder ikke attestere at den studerende opfylder deltagelsespligten, skal der ske kontakt til den tilknyttede underviser fra uddannelsesinstitutionen og studievejlederen mhp. afklaring af, hvordan den studerende kan få opfyldt sin deltagelsespligt og dermed retten til at gå til klinisk prøve. Ad deltagelse i fastlagt studieaktivitet: Såfremt den studerende ikke har deltaget i den fastlagte studieaktivitet, kan den studerende således kun få adgang til de prøver der ligger i modulet, hvis den studerende har løst en afløsningsopgave. Afmelding fra teoretiske og kliniske prøver og skriftlige opgaver Den studerende kan kun foretage afmelding fra prøver, hvis der foreligger usædvanlige forhold f.eks. dokumenteret sygdom, barsel eller lignende. Dispensation kan gives efter ansøgning fra den studerende. Det er uddannelseslederen der bevilger dispensation ud fra fremsendt ansøgning. Såfremt en studerende har fået dispensation til at framelde en prøve eller opgave, forventes det at den studerende søger studievejledning mhp. den videre planlægning af studieforløbet. Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven. Vigtigt: Udebliver den studerende fra en planlagt prøve, er der brugt en prøvegang (jf. 5). Dette gælder dog ikke, hvis den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom. Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser ( 6), BEK nr.1519 af 16/12/2013. Den studerende har tre eksamensforsøg ved alle prøver. Sygeplejerskeuddannelsen kan, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold jf. BEK nr af 16/12/ stk. 3, dispensere herfra. Udeblivelse uden lovlig grund fra prøve eller for sen aflevering af opgave til prøve betyder at der er brugt ét prøveforsøg i prøvefaget. Prøveresultaterne bekendtgøres på studienettet under mine karakterer. Prøveresultater oplyses ikke telefonisk eller på . Beståede prøver kan ikke tages om. Sygeeksamen Aftales under forudsætning af at der foreligger lægeerklæring (dokumentation) om sygdom. Sygeplejerskeuddannelsen tilrettelægger sygeeksamen så snart der er mulighed for dette. Ved sygeeksamen gælder de samme regler som for de ordinære prøver. 4

5 Omprøver Deltagelse i omprøver kræver at man har været til den ordinære prøve, men ikke har bestået den og derfor skal til omprøve. Når en prøve ikke bestået, aftaler den studerende tid til samtale med studievejlederen for videre planlægning. Den studerende er fortsat tilmeldt prøven. Omprøver afvikles normalt i august eller ved førstkommende, ordinære prøve i det pågældende fag. Karakterfastsættelse ved bedømmelser I den teoretiske undervisning sker bedømmelsen efter reglerne i 7-trins-skalaen. I den kliniske undervisning gives bedømmelsen: Bestået/ikke bestået jf. Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse: BEK nr af 16/12/2013 kap. 6. Tildeling af ECTS Tildeling af ECTS på de enkelte modul sker på baggrund af beståede prøver og gennemførte eller godkendte studieaktiviteter. Af modulbeskrivelserne fremgår hvilke studieaktiviteter og prøver der skal gennemføres/bestås for at gå videre i uddannelsen. ECTS er et udtryk for studerendes arbejdsmængde og læringsudbytte. ECTS er anerkendt som et system til fastsættelse af en studerendes arbejdsmængde, et studiums længde og et studiums niveau. 60 ECTS er et fuldtidsstudium for et akademisk år svarende til timer/år og et ECTS er 29/30 timers arbejde. ECTS er en tidsmæssig måleenhed for alle læringsaktiviteter - inkl. forelæsninger, selvstudie, projektarbejde, klinik osv. En uge giver således 1,5 ECTS. Ved fravær eller manglende godkendelse af de fastlagte studieaktiviteter, fastsættes ny aktivitet af den ansvarlige for modulet (fagområdet) forudgået af samtale med studievejlederen. Påbegyndelse af nyt semester/modul. Den studerende skal inden udgangen af 4.semester (modul 8) have bestået prøverne for uddannelsens 1. og 2. semester (modul 1 4) for at den studerende kan fortsætte på modul 9. Alle prøver der er placeret i uddannelsens første 13 moduler skal være bestået for at den studerende kan afslutte bachelorprojektet. Den studerende skal have afsluttet uddannelsen inden 6 år efter studiestart. Klager Vedrørende prøver og opgaver følger bestemmelserne jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr.1519 af 16/12/2013 kapitel 10. Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve: Skaffer sig uretmæssig hjælp Giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse 5

6 Benytter ikke tilladte hjælpemidler 1 Eksaminanden skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 2 Underskriften kan være digital. Særligt om eksamenssnyd ved plagiat Plagiering anses som eksamenssnyd hvis den konstateres i en skriftlig opgavebesvarelse, som den studerende har indleveret til brug under en eksamen og omfatter følgende situationer: Et skriftligt produkt som er afleveret til bedømmelse som fx professionsbachelorprojektet eller en uge prøve. Et skriftligt produkt som skal være eller har været en del af eksaminationsgrundlaget til en mundtlig prøve som fx et skriftligt arbejde, der afleveres som forudsætning for indstilling og deltagelse i prøven. Et skriftligt produkt der er afleveret som forudsætning for indstilling og deltagelse i en prøve. Hvornår foreligger der plagiering? Der foreligger plagiering, når en studerende i en skriftlig opgavebevarelse forsøger at give det indtryk, at vedkommende er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. Nærmere bestemt foreligger der plagiering, hvis en skriftlig opgavebesvarelse helt eller delvist fremtræder som produceret af den/de studerende selv selvom opgavebesvarelsen: Omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden - herunder evt. sidetal eller lignende (afskrift). Jf. uddannelsens retningslinjer for udarbejdelse af skriftlige opgaver - kaldet Tekniske retningslinjer. Omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk (parafrasering m.v.). Omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis (anden plagiering). Genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte eller publicerede arbejder uden iagttagelse af de ovenstående bestemmelser i nr. 1 og 3. Særligt om forstyrrende adfærd ved afvikling af prøver Uddannelsesinstitutionen har beføjelser til at bortvise en eksaminand fra en prøve, hvis eksaminanden udviser forstyrrende adfærd, fx hvis eksaminanden udviser støjende adfærd eller bryder uddannelsesinstitutionens ordensregler under eksamen. I mindre alvorlige tilfælde giver 1 Jf. BEK. nr 1519 af 16/12/2013 (Eksamensbekendtgørelsen) 18, stk.1 2 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 18, stk.6 6

7 uddannelsesinstitutionen først en advarsel. 3 Eksamenstilsynet indberetter hændelsen til uddannelseslederen. Indberetningen skal ske straks og uden unødig forsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af sagen der omfatter de oplysninger der kan identificere de indberettede personer samt en kort redegørelse og den foreliggende dokumentation for forholdet. Er der tale om gentagelsestilfælde for én eller flere af de indberettede personer, skal dette oplyses. Omkring sanktioner for forstyrrende adfærd, henvises til afsnit om sanktioner. Procedurer ved eksamenssnyd og forstyrrende adfærd Hvem er forpligtet til at indberette? Alle 4, der får formodning om eksamenssnyd, er forpligtet til at følge op på mistanken og hvis formodningen opretholdes, at indberette sagen til uddannelseslederen. Indberetning Bestyrkes formodningen om eksamenssnyd, skal eksaminator og/eller censor indberette sagen skriftligt til uddannelseslederen for den pågældende uddannelse. 5 Eksaminator og/eller censor underretter samtidig den studerende om at sagen er indberettet til uddannelseslederen. Hvis der ikke på indberetningstidspunktet allerede er meddelt en bedømmelse, foretages der ingen bedømmelse og der noteres Ikke afleveret" på karakterlisten. Uddannelseslederen Når uddannelseslederen modtager en indberetning om eksamenssnyd, skal han/hun beslutte enten at afvise sagen eller at fortsætte sagsbehandlingen. Hvis uddannelseslederen beslutter at fortsætte sagsbehandlingen, sørger han/hun dels for at indhente eventuelt manglende dokumentation og dels for at indkalde den studerende til en samtale, hvor den studerende har mulighed for at forholde sig til indberetningen. Indkaldelsen bilægges kopi af indberetningen og skal indeholde oplysning om at samtalen vedrører en formodning om eksamenssnyd og om, at den studerende har ret til at møde med en bisidder ved samtalen. Bisidder kan under samtalen rådgive den studerende, men må ikke deltage i samtalen. Er det ikke muligt at afholde en sådan aftale, anvendes i stedet skriftlig kommunikation. Afvises sagen af uddannelseslederen, foretages bedømmelse på almindelig vis, hvis der ikke allerede er foretaget en bedømmelse. 3 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 18, stk.3 4 Alle er i denne forbindelse, studieadministration, herunder eksamensvagter, vejleder/eksaminator, øvrige undervisere, ledelse, bibliotekar, censor og medstuderende. 5 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk. 2. 7

8 Sanktioner ved eksamenssnyd og forstyrrende adfærd På baggrund af indberetningen og samtalen træffer uddannelseslederen beslutning om, hvorvidt der er tale om eksamenssnyd samt om hvilken form for sanktion der er aktuel over for den studerende. Uddannelseslederen kan kun træffe beslutning om sanktion, hvis der efter hans/hendes opfattelse uden for enhver rimelig tvivl, er tale om eksamenssnyd. Forholdet indberettes til uddannelseschefen, hvis forholdet er så groft at det vurderes at det bør føre til en bortvisning fra uddannelsesinstitutionen. I alle øvrige tilfælde træffer uddannelseslederen selv afgørelse i sagen. Den endelige afgørelse meddeles skriftligt til den studerende med kopi til indberetteren og studievejlederen samt lægges i den studerendes studiemappe. Sanktionsformer Såfremt det findes bevist at der er tale om eksamenssnyd, anvendes én eller flere af følgende sanktioner: Advarsel - tildeling af en skriftlig eller mundtlig advarsel mod overtrædelser af reglerne. Bortvisning fra en skriftlig eksamen med tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionen, hvis eksamensreglerne findes overtrådt. 6 Det indebærer at den studerende registreres som udeblevet fra den pågældende eksamen. Annullering af en skriftlig opgave. Annulleringen omfatter den skriftlige opgave, hvorved der er konstateret eksamenssnyd. Annulleringen kan ske, uanset om der allerede er meddelt en bedømmelse. Den studerende noteres for at have brugt ét eksamensforsøg. 7 En gentaget udfærdigelse af en opgave med uretmæssig hjælp eller ikke tilladte hjælpemidler vil medføre permanent bortvisning fra den pågældende uddannelse. Bortvisning fra uddannelsen. Hvis forholdet udgør en grov eksamenssnyd eller eksamenssnyd gentages, bortvises den studerende fra uddannelsesinstitutionen. Bortvisningen kan være tidsbegrænset eller permanent. 8 Bortvisningen indebærer, at den studerende i bortvisningsperioden er udelukket fra alle aktiviteter i VIA University College - herunder al deltagelse i undervisning og eksaminer. Ved en tidsbegrænset bortvisning registreres den studerende som havende orlov i bortvisningsperioden. Efter bortvisningsperioden genoptages den studerende automatisk som studerende ved den pågældende uddannelse i VIA. Udover ovennævnte sanktioner kan det komme på tale at foretage politianmeldelse, hvis der er tale om civilretslige forhold. 6 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk.2.2.pkt 7 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk. 5 8 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk. 4 8

9 3. Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kliniske undervisningssteder Udgangspunktet for samarbejdet mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de kliniske undervisningssteder er: At sikre sammenhæng mellem den teoretiske og kliniske undervisning i sygeplejerskeuddannelsen, herunder forberedelse til den kliniske undervisning samt videreudvikling af viden, færdigheder og kompetencer erhvervet gennem den teoretiske og kliniske undervisning. At sikre kvalitet og kvalitetsudvikling i den kliniske undervisning. At sikre gensidig information om centrale tendenser i professionen og i uddannelsen og initiere tiltag i relation til disse tendenser. At sikre rammer og vilkår der understøtter den studerendes realisering af mål for læringsudbytte med fokus på den kliniske undervisning. Skabe rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesenhederne og de kliniske undervisningssteder. Skabe rammer og vilkår for fælles udviklingsaktiviteter mellem uddannelsesenhederne og de kliniske undervisningssteder. Organisering af samarbejdet sker i forskellige fora og på forskellige niveauer, regionalt, kommunalt og lokalt Regionalt samarbejde På regionalt niveau samarbejdes overordnet i tre fora: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Klinisk Dialogforum overordnet samarbejdsorgan mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Uddannelsesudvalget er nedsat i henhold til Lov om professionshøjskoler, 18 og vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College, 16. Formål Uddannelsesudvalget skal medvirke til at sikre den regionale og nationale dækning af professionsbacheloruddannelsen og bidrage til vækst og udvikling af erhverv og profession. Uddannelsesudvalget skal sikre et fokus på den enkelte uddannelses særlige faglige profil, identitet og kultur. Uddannelsesudvalget skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem uddannelsesniveauer samt forskning og udvikling inden for og i relation til professionsbacheloruddannelsen. Sammensætning Udvalget sammensættes af arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter fra uddannelsens arbejdsmarked, en eller flere personer med faglig indsigt, en eller flere repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser, en eller flere repræsentanter for den for uddannelsen relevante forskningssektor, en eller flere 9

10 repræsentanter for uddannelsens praktikområde samt en eller flere personer med en bredere indgangsvinkel til uddannelsen. Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver: Rådgiver bestyrelsen, rektor, højskoledirektøren og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans samt om den regionale og nationale uddannelsesdækning. Afgiver indstillinger om studieordninger inden for udvalgets områder til bestyrelsens eller rektors godkendelse. Høres om uddannelsespolitiske forhold der er aktuelle i professionshøjskolen. Klinisk Dialogforum Klinisk Dialogforum er et overordnet samarbejdsorgan mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen samt VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole, om klinisk uddannelse af studerende i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i VIA. Medlemmer af Klinisk Dialogforum er repræsentanter fra Region Midtjylland, alle kommuner i regionen samt Sundhedsfaglig Højskole. Det kan blive relevant at invitere repræsentanter fra private institutioner med til møder. Formål Formålet med Klinisk Dialogforum er at sikre fælles dialog og fælles forståelse af klinisk uddannelse og sammenhæng mellem den teoretiske og den kliniske del af uddannelserne. Klinisk Dialogforum omfatter alle sundhedsfaglige uddannelser i VIA, men der kan være møder eller dele af møder som kun omfatter sygeplejerskeuddannelsen. Temaer Temaer for drøftelse i Klinisk Dialogforum er følgende: Rammer for klinisk uddannelse/praktik Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen Kvalitet i klinisk uddannelse/praktik og udvikling af nye tilrettelæggelsesformer De kliniske vejlederes/kliniske underviseres kompetencer Evaluering af klinisk undervisning Formulering af forslag til indsatsområder Formulering af beslutningsgrundlag Udveksling af viden om centrale tendenser fra henholdsvis det nære og det specialiserede sundhedsvæsen og uddannelserne - herunder erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret udviklings- og forskningsarbejde Økonomiske forhold drøftes ikke i Klinisk Dialogforum. Klinisk Dialogforum kan nedsætte arbejdsgrupper omkring såvel monofaglige som tværprofessionelle temaer. I regi af Klinisk Dialogforum afholdes en årlig konference, hvor strategiske temaer ift. det kliniske uddannelsesområde drøftes. Konferencen skal have fokus på tværprofessionelt stof og på strategiske 10

11 temaer omhandlende hvordan uddannelserne udvikles til den praksis de studerende skal agere i som færdiguddannede. Repræsentanter: 1 uddannelseschef fra Sundhedsfaglig Højskole, VIA UC (formand) 2-6 uddannelsesledere fra Sundhedsfaglig Højskole, VIA UC 1-2 repræsentanter fra hver kommune i den midtjyske region 5-6 repræsentanter fra de fem somatiske hospitaler og Psykiatri og Social i Region Midtjylland 1-2 Repræsentanter fra staben i Region Midtjylland 1 konsulent fra KKR Repræsentanterne fra kommunerne, hospitalsenhederne samt psykiatri og social i regionen skal have ledelsesmæssig forankring og må gerne være uddannelsesansvarlige. Der kan desuden inviteres gæster til deltagelse i møderne i Klinisk Dialogforum fx fra relevante private institutioner og virksomheder. Mødefrekvens Der afholdes 3 årlige møder (januar, juni og september måned). Dagsorden Dagsorden opdeles i en generel del af interesse for alle samt en fagspecifik del, hvis der er behov for det. Sekretariatsfunktion VIA University College varetager sekretariatsfunktionen. Punkter til dagsorden indsendes 14 dage før mødet. Dagsorden med bilag udsendes en uge før mødet. Der udformes beslutningsreferat, som udsendes senest 3 uger efter mødet. Klinisk Dialogforum vurderes efter 1 års funktion dvs. inden sommeren Vedtaget på fælles OSKU-møde d. 11. juni 2014 Koordineret samarbejde om de kliniske undervisningspladser Samarbejdet om de kliniske undervisningspladser tager udgangspunkt i at hvert hospital og hver kommune samarbejder med én primær uddannelsesenhed og én sekundær uddannelsesenhed. Afvigelser herfra kan forekomme efter aftale mellem VIA University College og det enkelte kliniske undervisningssted. Hvert år i oktober indmeldes antallet af kliniske undervisningspladser for henholdsvis somatisk hospital, psykiatri og primær sundhedssektor fordelt på enheder (hospitaler, psykiatriske enheder og kommuner) til sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College. Det sikres hermed, at der er kliniske undervisningspladser til det aktuelle antal studerende. Uddannelsesenhederne for sygeplejerskeuddannelsen koordinerer dernæst fordelingen af studerende på de kliniske undervisningssteder. 11

12 Aftaler vedrørende en overordnet fordeling af studerende på konkrete uddannelsesforløb sker via samarbejde mellem uddannelseslederen på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og den uddannelsesansvarlige ved somatiske sygehuse, i psykiatrien og i kommunerne. 4. Lokalt samarbejde Det lokale samarbejde er organiseret på 3 niveauer og i 4 forskellige fora: Samarbejde på ledelsesniveau mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de kliniske undervisningssteder, som benyttes af sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Fagligt Ledelsesudvalg. Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra de kliniske undervisningssteder Fagligt Koordinations- og Udviklingsudvalg. Samarbejde mellem undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de kliniske vejledere. Samarbejde mellem studerende, kliniske vejledere og undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro om den studerendes individuelle kliniske undervisningsforløb. Fagligt Ledelses- og Udviklingsudvalg Udvalget er det overordnede ledelsesorgan mellem sygeplejerskeuddannelsen og det kliniske uddannelsesfelt på hospitaler og i kommuner, hvor overordnede strategiske og udviklingsmæssige spørgsmål i relation til bachelor-, diplom-, masteruddannelser og forskningsaktivitet drøftes og besluttes. Udvalget står for afklaring af principielle overordnede sager vedrørende den kliniske undervisning til bachelorstuderende - herunder internationalisering og forhold vedrørende dimensionering og aftagerforventninger til sygeplejekompetencer. Kommissorium form Fagligt Ledelses- og Udviklingsudvalg (besluttet på Fagligt Ledelsesudvalgsmøde den 23. april 2012) Formål og ansvarsområde: På strategisk taktisk niveau at drøfte, evaluere og videreudvikle samarbejdet og de indgåede aftaler vedr. rammer og vilkår for den studerendes læring i SIH, herunder bl.a.: o Udvikling af det gode eller skal det være det sublime - læringsmiljø for studerende og det gode udviklingsmiljø i klinikken, herunder inddragelse af studerende og undervisere i udviklingsprojekter i den kliniske undervisning. o Udvikling af den teoretiske undervisning med inddragelse af eksterne undervisere fra klinikken. o Generering af fælles udviklingsprojekter mellem uddannelse og klinikken og på tværs af sektorer. o Rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder. o På overordnet plan at behandle evaluering og kvalitetssikring af SIH. o På relevante områder at fremsende dagsordenpunkter til behandling i Klinisk Dialogforum. 12

13 Medlemmer: Ledelsesrepræsentanter der kan tage strategiske beslutninger indenfor udvalgets ansvarsområde, -én fra hver af SIH s samarbejdskommuner, én fra Hospitalsenheden Vest (HEV), én Regionspsykiatrien Vest (RV) og én SIH. Desuden kan ressourcepersoner inviteres til at deltage i udvalgets møder f.eks. SFH s uddannelseschef. Udvalgets formand er uddannelseslederen fra SIH. Mødefrekvens: 4 gange årligt á 2 ½ time, hvoraf ét af møderne er forbeholdt med særligt fokus på mere tematiseret udviklingsdrøftelse. Dagsorden og referater: Medlemmerne er gensidigt forpligtet til at indsende dagsordenpunkter samt til at sikre at det strategiske niveau fastholdes. SIH sammensætter og udsender dagsorden samt sørger for konklusionsreferater. Fagligt Koordinations- og Udviklingsudvalg Udvalget er beslutningsorgan vedrørende koordinering og udvikling af den kliniske undervisning for bachelorstuderende på baggrund af beslutninger truffet i Fagligt ledelsesudvalg. Udvalget står for: Drøftelse af retningslinjer og procedurer for den kliniske undervisning for bachelorstuderende. Overordnede principielle drøftelser vedrørende fordeling af kliniske undervisningssteder. Overordnede drøftelser af hvordan den kliniske undervisning forberedes, tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med godkendelse af det kliniske undervisningssted. Overordnet koordinering og evaluering af indholdet i den kliniske undervisning til det enkelte semester. Deltagere er: Uddannelsesansvarlige for det kliniske felt indenfor det somatiske sygehusområde (1 person), uddannelsesansvarlige for det kliniske felt indenfor det primærkommunale område (1 fra hver kommune) og sundhedsplejen (1 person), uddannelsesansvarlige for det kliniske felt indenfor det psykiatriske sygehusområde (1-2 personer) uddannelseschef og studiekoordinator, undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen (2 personer), studievejlederen ad hoc, ressourcepersoner kan indkaldes til ad hoc-grupper fra alle repræsenterede områder Mødehyppighed: 3 timer 4 gange årligt. Temadage med deltagelse af undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen og vejledere fra de kliniske undervisningssteder Formålet med disse temadage: Dialog, gensidig information og beslutninger i forhold til sammenhæng mellem den teoretiske og kliniske undervisning. Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesleder, undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen og vejledere fra de konkrete kliniske undervisningssteder og de uddannelsesansvarlige. Mødehyppighed: 6 timer 2 gange årligt - tilrettelagt som temadage. Temadagene bliver planlagt af en nedsat ad hoc-gruppe af det Faglige Koordinations- og Udviklingsudvalg. 13

14 Samarbejdet mellem studerende, klinisk vejleder og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen med henblik på den enkelte studerendes kliniske undervisningsforløb og bedømmelse På de enkelte kliniske undervisningssteder samarbejder den kliniske vejleder og underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen om spørgsmål der vedrører de aktuelle studerende. Underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen deltager i seminarer og som eksaminator ved interne kliniske prøver. Godkendelse af kliniske undervisningssteder På baggrund af generel klinisk studieplan udarbejdet af det kliniske undervisningssted godkender Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro de kliniske undervisningssteder ud fra kravene beskrevet under punkt 7 i studieordningen. Godkendelse af kliniske undervisningssteder revurderes minimum hver 3. år, jævnfør punkt 7 i studieordningen, eller når der sker væsentlige ændringer på det kliniske undervisningssted. Samarbejde og aftaler vedrørende udviklingsaktiviteter og forskning Hensigten med samarbejdet er, at studerende og undervisere involveres i udviklings- og forskningsaktiviteter i samarbejde med de kliniske undervisningssteder. Evalueringskoncept Der er udviklet et fælles evalueringskoncept for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College omfattende alle kliniske moduler. Konceptet omfatter i sit oplæg: Studenterevaluering via elektronisk-baseret spørgeskema som hovedevalueringsmetode. Viden om problematiske felter, udviklingsforsøg mv. søges suppleret via andre evalueringsmetoder f.eks. fokusgruppeinterviews. Løbende evaluering af alle kliniske undervisningsforløb. Indholdsmæssigt fokus i evaluering er på: Den kliniske undervisnings organisering og tilrettelæggelse Vurdering af det kliniske læringsmiljø Læringsmiljø Vejlednings- og evalueringstilbud Overordnet vurdering af det samlede kliniske undervisningsforløb Rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og Hospitalsenheden Vest har med tilknytning til Deakin University, Melbourne indgået aftale om ansættelse af en fælles forskningslektor. I en kombinationsstilling skal forskningslektoren varetage undervisnings- og forskningsaktiviteter i sygepleje på grund-, efter- og videreuddannelsesniveau samt skabe mulighed for at bachelor-, master- og kandidatstuderende kan indgå i 14

15 igangværende forskningsprojekter. Ved Hospitalsenheden Vest skal forskningslektoren varetage forskningsopgaver og udvikle ny viden om sygepleje som kan øge kvaliteten at patientplejen og medvirke til videreudvikling af et udviklings- og forskningsmiljø med inddragelse af undervisere og studerende. 5. Internationale uddannelsesmuligheder Internationalisering i Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Formålet med internationalisering i uddannelsen er at uddanne de studerende til at agere professionelt inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i en globaliseret verden. Internationalisering sigter mod at de studerende opnår internationale og interkulturelle kompetencer, der indebærer viden om og respekt for andre kulturer samt evne til at reflektere over egne kulturelle værdier og forstå hvordan disse kan influere på sygeplejepraksis. Endvidere tilstræbes det, at studerende får viden om andre kulturers opfattelser af sundhed og sygdom samt om de sundhedsproblemer, som i Danmark overvejende vedrører mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Internationalisering indgår i den daglige undervisning på tværs af sundhedsuddannelser nationalt samt på uddannelsesinstitutioner i udlandet. Internationale og interkulturelle kompetencer erhverves under uddannelse gennem etablering af internationale netværk, herunder vidensudvikling og vidensdeling med afsæt i omverdenens viden og praksiserfaringer som afsæt for refleksion før, under og efter et studieophold. Centralt for at erhverve internationale og interkulturelle kompetencer er: Det faglige perspektiv, hvor den studerende har fokus på viden. Det personlige perspektiv, hvor den studerende har fokus på personlig udvikling. Det interkulturelle perspektiv, hvor den studerende har fokus på at indgå i relationer med fagprofessionelle, patienter og borgere i andre lande. Konkret betyder det: At der inddrages en international og interkulturel dimension i tilrettelæggelsen af undervisnings- og arbejdsformer i uddannelsen. At der skabes rammer og vilkår for studerende med henblik på at gennemføre studieophold i udlandet som kan give merit i uddannelsen i Danmark. Uddannelsesinstitutionen giver tilsagn om forhåndsmerit, hvis betingelserne herfor er til stede. (BEK nr. 29 af 24/01/2008, kap. 7). Jf. uddybning i efterfølgende afsnit 4.1. Studieophold i udlandet Studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College har mulighed for at tage dele af den teoretiske og/eller kliniske uddannelse i udlandet på godkendte uddannelsessteder. 15

16 VIA University College har aftaler med forskellige uddannelsessteder i Norden, Europa, Australien og Asien. Learning agreement sikrer den studerende et fagligt niveau, der svarer til niveauet i den danske uddannelse på det aktuelle uddannelsessted. Studieophold i udlandet er muligt efter at den studerende har bestået modul 4, dvs. i modulerne 5-13, afhængigt af mulighederne på uddannelsesstedet i udlandet. Studieophold kan planlægges som længere perioder af minimum 12 ugers og maksimum 12 måneders varighed eller i korte perioder som f.eks. sommerskole, studietur eller deltagelse i European Nursing Module. Et studieophold vil ofte kræve fleksibilitet af den studerende idet partnerinstitutionerne ofte begynder semestre eller moduler på andre tidspunkter end danske uddannelsesinstitutioner. Det kan betyde at danske studerende må påbegynde eller afslutte et studieophold i forbindelse med en skemafri periode. På hjemmesiden eller via dette link: px kan du finde Guide til studieophold i udlandet, som giver svar på næsten alt fra hvordan man som studerende kommer i gang med at finde studiemuligheder i udlandet til vaccination, kultur og forsikring. På hjemmesiden eller via dette link: findes en oversigt over mulige studiesteder i udlandet. Merit Længere studieophold Hvis læringsudbyttet for det modul, der søges merit for, er opnået, tildeles den studerende forhåndsmerit. Ved studieophold i hele moduler eller hele semestre accepteres partnerinstitutionens bedømmelse af såvel teoretiske som kliniske uddannelsesforløb med efterfølgende tildeling af ECTS-point. Under længere studieophold i udlandet er den internationale koordinator på hjeminstitutionen kontaktperson for den studerende. Kortere studieophold Under korte studieophold gennemføres fastlagte studieaktiviteter og fastlagte prøver som udgangspunkt på egen uddannelsesinstitution og der tilknyttes en vejleder fra hjeminstitutionen. Studieopholdet påføres eksamensbeviset. Kriterier for at blive godkendt til studieophold i udlandet Den studerende besidder viden, færdigheder og kompetencer inden for de forudgående modulers læringsudbytte - herunder beståede teoretiske og kliniske prøver. Den studerende har indsigt i egne ressourcer og kan skriftligt begrunde hvorfor studieopholdet har faglig og personlig relevans. Den studerende har de sproglige forudsætninger der modsvarer partnerinstitutionens krav og/eller sandsynliggør et tilfredsstillende udbytte af det ansøgte studieophold. 16

17 Studievejleder/international koordinator vurderer på baggrund af ovenstående kriterier og en samtale med den studerende den pågældende studerendes egnethed til internationalt studieophold. Hvis der er flere studerende der søger studieophold ved en partnerinstitution end partnerinstitutionen kan modtage, vil udvælgelsen ske under hensyntagen til en ligelig fordeling imellem studerende på de enkelte uddannelsesenheder i VIA University College. Den studerende skal udarbejde et rejsebrev med refleksioner over læringsudbyttet af studieopholdet. Rejsebrevet offentliggøres så studerende der overvejer at søge studieophold i udlandet, kan orientere sig om andres erfaringer. Derudover er der en forventning om at studerende, som har været på studieophold i udlandet, er host students for studerende som kommer fra andre lande til sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College for at studere. Økonomi S.U. samt studielån udbetales under studieopholdet til ophold der meriteres og ikke medfører studieforlængelse. I forbindelse med studier ved en anden uddannelsesinstitution kan der søges stipendier. Sygeforsikring. I Norden er studerende forsikret med samme behandling som landets egne borgere via det gule sygesikringskort. I EU er studerende forsikret med samme behandling som landets egne borgere via det blå EUsygesikringskort. Det kan være en fordel at have en rejseforsikring, idet hjemtransport til Danmark ikke er inkluderet i hverken det gule sygesikringskort eller i det blå EU-sygesikringskort. Uden for EU skal der altid tegnes rejsesygeforsikring. Erhvervsansvarsforsikring Dansk Sygeplejeråd har tegnet en erhvervsansvarsforsikring som medfører at sygeplejestuderende, som er medlem af Dansk Sygeplejeråd, udover at være forsikret under praktik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen i Danmark også er forsikret under rejser indtil 1 års varighed eller midlertidigt ophold som er et naturligt led i uddannelsen. Forsikringen dækker for skader på personer og/eller ting opstået ved udøvelse af sygepleje i forbindelse med uddannelsen. Den studerende får udleveret skriftlig information om rejseforsikring og erhvervsskadeforsikring. Den studerende dokumenterer både herfor og for at være forsikret enten som medlem af Dansk Sygeplejeråd eller en tilsvarende forsikring. Helbredsmæssige foranstaltninger Der kan være forskellige krav om vaccinationer eller tests som varierer efter de udenlandske uddannelsesinstitutioners krav. Ved hjemkomst og inden påbegyndelse af kliniske studier skal den studerende podes for MRSA efter gældende regler i Region Midtjylland. Børne- og straffeattest Den studerende skal ofte, afhængigt af det enkelte lands lovgivning, medbringe ren straffeattest og børneattest (Criminal Record) til uddannelsesinstitutionen i forbindelse med studieopholdet. 17

18 Aftaler om studieophold i udlandet Norden Sygeplejerskeuddannelsen har samarbejdsaftaler gennem deltagelse i Nordplus - netværk af uddannelsesinstitutioner i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Aktuelt er sygeplejerskeuddannelsen i VIA med i netværkene Nordlink, Nordman, Nordhelse, samt Danosfi. Europa Sygeplejerskeuddannelsen har samarbejdsaftaler i Erasmus-programmet gennem bilaterale aftaler med udvalgte uddannelsesinstitutioner i Europa. Information om de udvalgte samarbejdspartnere findes på under sygeplejerskeuddannelsen. Australien - Exchange agreement med 1-1 udveksling Deakin University, School of Nursing (www.deakin.edu.au) Landsdækkende udvekslingsaftaler Thailand Mahidol University, Department of Nursing (www.ra.mahidol.ac.th/nurse/eng/main/index.php) Australien. Sydney South West Area Health Service (www.sswahs.nsw.gov.au) School of Nursing and Midwifery, UTAS in Launceston, Tasmania (www.international.utas.edu.au) 18

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2014 til 2016. Institutionsspecifik fællesdel

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2014 til 2016. Institutionsspecifik fællesdel SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2014 til 2016 Institutionsspecifik fællesdel september 2014 revideret 1. september 2014 Institutionsspecifik fællesdel for studieordningen for uddannelsen til Serviceøkonom

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.. 4 Forsikringsforhold under udveksling. 4 Fagbeskrivelse for udveksling i netværket ENM. 5 Fagbeskrivelse

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere