Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje"

Transkript

1 Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Retningslinjer for prøver og obligatoriske opgaver... 3 Generelt om prøver og eksamen... 3 Tilmelding til prøver... 3 Afmelding fra teoretiske og kliniske prøver og skriftlige opgaver Sygeeksamen... 4 Omprøver... 5 Karakterfastsættelse ved bedømmelser... 5 Tildeling af ECTS... 5 Påbegyndelse af nyt semester/modul Klager... 5 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kliniske undervisningssteder... 9 Regionalt samarbejde... 9 Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College... 9 Klinisk Dialogforum Lokalt samarbejde Fagligt ledelses- og udviklingsudvalg Fagligt koordinations- og udviklingsudvalg Temadage med deltagelse af undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen og vejledere fra de kliniske undervisningssteder Samarbejdet mellem studerende, klinisk vejleder og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen med henblik på den enkelte studerendes kliniske undervisningsforløb og bedømmelse Godkendelse af kliniske undervisningssteder Samarbejde og aftaler vedrørende udviklingsaktiviteter og forskning Evalueringskoncept Rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder Internationale uddannelsesmuligheder internationalisering i Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Studieophold i udlandet

3 1. Forord Dette tillæg til Bekendtgørelse for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 er en konkretisering af de områder i studieordningen, der ikke er beskrevet i lovteksten med tilhørende bilag. Uddybningen er udarbejdet jævnfør 13 stk. 1 og gælder således for VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro 2. Retningslinjer for prøver og obligatoriske opgaver Generelt om prøver og eksamen Det læringsudbytte der er erhvervet gennem uddannelsen dokumenteres ved prøver, opgaver og studieaktiviteter i forbindelse med den teoretiske og kliniske undervisning. Formålet med prøver og eksamener er at dokumentere, i hvilken grad den studerende opfylder de mål og krav (kompetencer), der er fastsat for uddannelsen. Kravene til de enkelte prøver og opgaver følger bestemmelserne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr af 16/12/2013 Der er tilrettelagt bedømmelser i hvert modul. Bedømmelserne kan være en ekstern eller en intern prøve. Bedømmelserne er udformet i forskellige prøver. Prøvernes grundlag kan have form af fastlagte eller selvvalgte spørgsmål. Prøveforløbet kan være forskelligt i forhold til tidsrammen, således kan opgaver /projekter strække sig over et modul mens tidsrammen for en mundtlig eksamination kan være 30 minutter. Besvarelsesformen kan være enten skriftlig, mundtlig, praktisk eller en kombination. De enkelte prøvers grundlag, forløb og form er detaljeret beskrevet under hvert modul. I nogle af modulerne indgår anden bedømmelse i form af fastlagte studieaktiviteter. Det kan være aflevering af en opgave, projekt eller deltagelse i fastlagte studieaktiviteter mv. Anden bedømmelse kan indgå som en del af en prøve eller være en forudsætning for at kunne indstille sig til prøven. Eksaminationer med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige( 13) jf. dog stk. 2-4, medmindre de er omfattet af en aftale efter 51, stk. 3. Tilmelding til prøver Som udgangspunkt er alle studerende automatisk tilmeldt til de teoretiske, kliniske prøver og skriftlige opgaver, der er beskrevet i de enkelte moduler. Det vil sige at den studerende ikke selv skal tilmelde sig en prøve eller skriftlig opgave. Forudsætning for den automatiske tilmelding er, at den studerende har opfyldt det gældende krav til studieaktivitet - herunder aflevering af eventuelle obligatoriske opgaver forud for prøven. I den kliniske undervisning indebærer kravet om studieaktivitet to ting der skal være opfyldt for at den studerende automatisk er tilmeldt modulets afsluttende prøve. Dels skal den studerende have opfyldt deltagelsespligten og dels have deltaget i det aktuelle moduls fastlagte og evt. planlagte studieaktivitet. 3

4 Fremdrift i studiet: Når den studerende har underskrevet sin uddannelseskontrakt, forventes det at hun/han er aktivt deltagende i sit studie. Det betyder bl.a. at påbegyndte moduler afsluttes med de bedømmelser som er beskrevet i studieordningen. Kun ved helt særlige forhold tilbydes at et gennemgået modul tages om inden den studerende har deltaget i modulets bedømmelser. Ad deltagelsespligt: Den studerende har pligt til at deltage i den planlagte kliniske undervisning svarende til gennemsnitlig 30 timer pr. uge. Såfremt den studerende har mindre deltagelse end svarende til 30 timer, afgør den kliniske vejleder på baggrund af den studerendes individuelle kliniske studieplan om den studerende på trods af dette opfylder deltagelsespligten. Kan den kliniske vejleder ikke attestere at den studerende opfylder deltagelsespligten, skal der ske kontakt til den tilknyttede underviser fra uddannelsesinstitutionen og studievejlederen mhp. afklaring af, hvordan den studerende kan få opfyldt sin deltagelsespligt og dermed retten til at gå til klinisk prøve. Ad deltagelse i fastlagt studieaktivitet: Såfremt den studerende ikke har deltaget i den fastlagte studieaktivitet, kan den studerende således kun få adgang til de prøver der ligger i modulet, hvis den studerende har løst en afløsningsopgave. Afmelding fra teoretiske og kliniske prøver og skriftlige opgaver Den studerende kan kun foretage afmelding fra prøver, hvis der foreligger usædvanlige forhold f.eks. dokumenteret sygdom, barsel eller lignende. Dispensation kan gives efter ansøgning fra den studerende. Det er uddannelseslederen der bevilger dispensation ud fra fremsendt ansøgning. Såfremt en studerende har fået dispensation til at framelde en prøve eller opgave, forventes det at den studerende søger studievejledning mhp. den videre planlægning af studieforløbet. Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven. Vigtigt: Udebliver den studerende fra en planlagt prøve, er der brugt en prøvegang (jf. 5). Dette gælder dog ikke, hvis den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom. Jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser ( 6), BEK nr.1519 af 16/12/2013. Den studerende har tre eksamensforsøg ved alle prøver. Sygeplejerskeuddannelsen kan, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold jf. BEK nr af 16/12/ stk. 3, dispensere herfra. Udeblivelse uden lovlig grund fra prøve eller for sen aflevering af opgave til prøve betyder at der er brugt ét prøveforsøg i prøvefaget. Prøveresultaterne bekendtgøres på studienettet under mine karakterer. Prøveresultater oplyses ikke telefonisk eller på . Beståede prøver kan ikke tages om. Sygeeksamen Aftales under forudsætning af at der foreligger lægeerklæring (dokumentation) om sygdom. Sygeplejerskeuddannelsen tilrettelægger sygeeksamen så snart der er mulighed for dette. Ved sygeeksamen gælder de samme regler som for de ordinære prøver. 4

5 Omprøver Deltagelse i omprøver kræver at man har været til den ordinære prøve, men ikke har bestået den og derfor skal til omprøve. Når en prøve ikke bestået, aftaler den studerende tid til samtale med studievejlederen for videre planlægning. Den studerende er fortsat tilmeldt prøven. Omprøver afvikles normalt i august eller ved førstkommende, ordinære prøve i det pågældende fag. Karakterfastsættelse ved bedømmelser I den teoretiske undervisning sker bedømmelsen efter reglerne i 7-trins-skalaen. I den kliniske undervisning gives bedømmelsen: Bestået/ikke bestået jf. Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse: BEK nr af 16/12/2013 kap. 6. Tildeling af ECTS Tildeling af ECTS på de enkelte modul sker på baggrund af beståede prøver og gennemførte eller godkendte studieaktiviteter. Af modulbeskrivelserne fremgår hvilke studieaktiviteter og prøver der skal gennemføres/bestås for at gå videre i uddannelsen. ECTS er et udtryk for studerendes arbejdsmængde og læringsudbytte. ECTS er anerkendt som et system til fastsættelse af en studerendes arbejdsmængde, et studiums længde og et studiums niveau. 60 ECTS er et fuldtidsstudium for et akademisk år svarende til timer/år og et ECTS er 29/30 timers arbejde. ECTS er en tidsmæssig måleenhed for alle læringsaktiviteter - inkl. forelæsninger, selvstudie, projektarbejde, klinik osv. En uge giver således 1,5 ECTS. Ved fravær eller manglende godkendelse af de fastlagte studieaktiviteter, fastsættes ny aktivitet af den ansvarlige for modulet (fagområdet) forudgået af samtale med studievejlederen. Påbegyndelse af nyt semester/modul. Den studerende skal inden udgangen af 4.semester (modul 8) have bestået prøverne for uddannelsens 1. og 2. semester (modul 1 4) for at den studerende kan fortsætte på modul 9. Alle prøver der er placeret i uddannelsens første 13 moduler skal være bestået for at den studerende kan afslutte bachelorprojektet. Den studerende skal have afsluttet uddannelsen inden 6 år efter studiestart. Klager Vedrørende prøver og opgaver følger bestemmelserne jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr.1519 af 16/12/2013 kapitel 10. Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve: Skaffer sig uretmæssig hjælp Giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse 5

6 Benytter ikke tilladte hjælpemidler 1 Eksaminanden skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 2 Underskriften kan være digital. Særligt om eksamenssnyd ved plagiat Plagiering anses som eksamenssnyd hvis den konstateres i en skriftlig opgavebesvarelse, som den studerende har indleveret til brug under en eksamen og omfatter følgende situationer: Et skriftligt produkt som er afleveret til bedømmelse som fx professionsbachelorprojektet eller en uge prøve. Et skriftligt produkt som skal være eller har været en del af eksaminationsgrundlaget til en mundtlig prøve som fx et skriftligt arbejde, der afleveres som forudsætning for indstilling og deltagelse i prøven. Et skriftligt produkt der er afleveret som forudsætning for indstilling og deltagelse i en prøve. Hvornår foreligger der plagiering? Der foreligger plagiering, når en studerende i en skriftlig opgavebevarelse forsøger at give det indtryk, at vedkommende er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. Nærmere bestemt foreligger der plagiering, hvis en skriftlig opgavebesvarelse helt eller delvist fremtræder som produceret af den/de studerende selv selvom opgavebesvarelsen: Omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden - herunder evt. sidetal eller lignende (afskrift). Jf. uddannelsens retningslinjer for udarbejdelse af skriftlige opgaver - kaldet Tekniske retningslinjer. Omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk (parafrasering m.v.). Omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis (anden plagiering). Genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte eller publicerede arbejder uden iagttagelse af de ovenstående bestemmelser i nr. 1 og 3. Særligt om forstyrrende adfærd ved afvikling af prøver Uddannelsesinstitutionen har beføjelser til at bortvise en eksaminand fra en prøve, hvis eksaminanden udviser forstyrrende adfærd, fx hvis eksaminanden udviser støjende adfærd eller bryder uddannelsesinstitutionens ordensregler under eksamen. I mindre alvorlige tilfælde giver 1 Jf. BEK. nr 1519 af 16/12/2013 (Eksamensbekendtgørelsen) 18, stk.1 2 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 18, stk.6 6

7 uddannelsesinstitutionen først en advarsel. 3 Eksamenstilsynet indberetter hændelsen til uddannelseslederen. Indberetningen skal ske straks og uden unødig forsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af sagen der omfatter de oplysninger der kan identificere de indberettede personer samt en kort redegørelse og den foreliggende dokumentation for forholdet. Er der tale om gentagelsestilfælde for én eller flere af de indberettede personer, skal dette oplyses. Omkring sanktioner for forstyrrende adfærd, henvises til afsnit om sanktioner. Procedurer ved eksamenssnyd og forstyrrende adfærd Hvem er forpligtet til at indberette? Alle 4, der får formodning om eksamenssnyd, er forpligtet til at følge op på mistanken og hvis formodningen opretholdes, at indberette sagen til uddannelseslederen. Indberetning Bestyrkes formodningen om eksamenssnyd, skal eksaminator og/eller censor indberette sagen skriftligt til uddannelseslederen for den pågældende uddannelse. 5 Eksaminator og/eller censor underretter samtidig den studerende om at sagen er indberettet til uddannelseslederen. Hvis der ikke på indberetningstidspunktet allerede er meddelt en bedømmelse, foretages der ingen bedømmelse og der noteres Ikke afleveret" på karakterlisten. Uddannelseslederen Når uddannelseslederen modtager en indberetning om eksamenssnyd, skal han/hun beslutte enten at afvise sagen eller at fortsætte sagsbehandlingen. Hvis uddannelseslederen beslutter at fortsætte sagsbehandlingen, sørger han/hun dels for at indhente eventuelt manglende dokumentation og dels for at indkalde den studerende til en samtale, hvor den studerende har mulighed for at forholde sig til indberetningen. Indkaldelsen bilægges kopi af indberetningen og skal indeholde oplysning om at samtalen vedrører en formodning om eksamenssnyd og om, at den studerende har ret til at møde med en bisidder ved samtalen. Bisidder kan under samtalen rådgive den studerende, men må ikke deltage i samtalen. Er det ikke muligt at afholde en sådan aftale, anvendes i stedet skriftlig kommunikation. Afvises sagen af uddannelseslederen, foretages bedømmelse på almindelig vis, hvis der ikke allerede er foretaget en bedømmelse. 3 Jf. Eksamensbekendtgørelsen 18, stk.3 4 Alle er i denne forbindelse, studieadministration, herunder eksamensvagter, vejleder/eksaminator, øvrige undervisere, ledelse, bibliotekar, censor og medstuderende. 5 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk. 2. 7

8 Sanktioner ved eksamenssnyd og forstyrrende adfærd På baggrund af indberetningen og samtalen træffer uddannelseslederen beslutning om, hvorvidt der er tale om eksamenssnyd samt om hvilken form for sanktion der er aktuel over for den studerende. Uddannelseslederen kan kun træffe beslutning om sanktion, hvis der efter hans/hendes opfattelse uden for enhver rimelig tvivl, er tale om eksamenssnyd. Forholdet indberettes til uddannelseschefen, hvis forholdet er så groft at det vurderes at det bør føre til en bortvisning fra uddannelsesinstitutionen. I alle øvrige tilfælde træffer uddannelseslederen selv afgørelse i sagen. Den endelige afgørelse meddeles skriftligt til den studerende med kopi til indberetteren og studievejlederen samt lægges i den studerendes studiemappe. Sanktionsformer Såfremt det findes bevist at der er tale om eksamenssnyd, anvendes én eller flere af følgende sanktioner: Advarsel - tildeling af en skriftlig eller mundtlig advarsel mod overtrædelser af reglerne. Bortvisning fra en skriftlig eksamen med tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionen, hvis eksamensreglerne findes overtrådt. 6 Det indebærer at den studerende registreres som udeblevet fra den pågældende eksamen. Annullering af en skriftlig opgave. Annulleringen omfatter den skriftlige opgave, hvorved der er konstateret eksamenssnyd. Annulleringen kan ske, uanset om der allerede er meddelt en bedømmelse. Den studerende noteres for at have brugt ét eksamensforsøg. 7 En gentaget udfærdigelse af en opgave med uretmæssig hjælp eller ikke tilladte hjælpemidler vil medføre permanent bortvisning fra den pågældende uddannelse. Bortvisning fra uddannelsen. Hvis forholdet udgør en grov eksamenssnyd eller eksamenssnyd gentages, bortvises den studerende fra uddannelsesinstitutionen. Bortvisningen kan være tidsbegrænset eller permanent. 8 Bortvisningen indebærer, at den studerende i bortvisningsperioden er udelukket fra alle aktiviteter i VIA University College - herunder al deltagelse i undervisning og eksaminer. Ved en tidsbegrænset bortvisning registreres den studerende som havende orlov i bortvisningsperioden. Efter bortvisningsperioden genoptages den studerende automatisk som studerende ved den pågældende uddannelse i VIA. Udover ovennævnte sanktioner kan det komme på tale at foretage politianmeldelse, hvis der er tale om civilretslige forhold. 6 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk.2.2.pkt 7 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk. 5 8 Jf. Eksamensbekendtgørelsens 18, stk. 4 8

9 3. Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kliniske undervisningssteder Udgangspunktet for samarbejdet mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de kliniske undervisningssteder er: At sikre sammenhæng mellem den teoretiske og kliniske undervisning i sygeplejerskeuddannelsen, herunder forberedelse til den kliniske undervisning samt videreudvikling af viden, færdigheder og kompetencer erhvervet gennem den teoretiske og kliniske undervisning. At sikre kvalitet og kvalitetsudvikling i den kliniske undervisning. At sikre gensidig information om centrale tendenser i professionen og i uddannelsen og initiere tiltag i relation til disse tendenser. At sikre rammer og vilkår der understøtter den studerendes realisering af mål for læringsudbytte med fokus på den kliniske undervisning. Skabe rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesenhederne og de kliniske undervisningssteder. Skabe rammer og vilkår for fælles udviklingsaktiviteter mellem uddannelsesenhederne og de kliniske undervisningssteder. Organisering af samarbejdet sker i forskellige fora og på forskellige niveauer, regionalt, kommunalt og lokalt Regionalt samarbejde På regionalt niveau samarbejdes overordnet i tre fora: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Klinisk Dialogforum overordnet samarbejdsorgan mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Uddannelsesudvalget er nedsat i henhold til Lov om professionshøjskoler, 18 og vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College, 16. Formål Uddannelsesudvalget skal medvirke til at sikre den regionale og nationale dækning af professionsbacheloruddannelsen og bidrage til vækst og udvikling af erhverv og profession. Uddannelsesudvalget skal sikre et fokus på den enkelte uddannelses særlige faglige profil, identitet og kultur. Uddannelsesudvalget skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem uddannelsesniveauer samt forskning og udvikling inden for og i relation til professionsbacheloruddannelsen. Sammensætning Udvalget sammensættes af arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter fra uddannelsens arbejdsmarked, en eller flere personer med faglig indsigt, en eller flere repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser, en eller flere repræsentanter for den for uddannelsen relevante forskningssektor, en eller flere 9

10 repræsentanter for uddannelsens praktikområde samt en eller flere personer med en bredere indgangsvinkel til uddannelsen. Uddannelsesudvalget varetager følgende opgaver: Rådgiver bestyrelsen, rektor, højskoledirektøren og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans samt om den regionale og nationale uddannelsesdækning. Afgiver indstillinger om studieordninger inden for udvalgets områder til bestyrelsens eller rektors godkendelse. Høres om uddannelsespolitiske forhold der er aktuelle i professionshøjskolen. Klinisk Dialogforum Klinisk Dialogforum er et overordnet samarbejdsorgan mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen samt VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole, om klinisk uddannelse af studerende i de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i VIA. Medlemmer af Klinisk Dialogforum er repræsentanter fra Region Midtjylland, alle kommuner i regionen samt Sundhedsfaglig Højskole. Det kan blive relevant at invitere repræsentanter fra private institutioner med til møder. Formål Formålet med Klinisk Dialogforum er at sikre fælles dialog og fælles forståelse af klinisk uddannelse og sammenhæng mellem den teoretiske og den kliniske del af uddannelserne. Klinisk Dialogforum omfatter alle sundhedsfaglige uddannelser i VIA, men der kan være møder eller dele af møder som kun omfatter sygeplejerskeuddannelsen. Temaer Temaer for drøftelse i Klinisk Dialogforum er følgende: Rammer for klinisk uddannelse/praktik Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen Kvalitet i klinisk uddannelse/praktik og udvikling af nye tilrettelæggelsesformer De kliniske vejlederes/kliniske underviseres kompetencer Evaluering af klinisk undervisning Formulering af forslag til indsatsområder Formulering af beslutningsgrundlag Udveksling af viden om centrale tendenser fra henholdsvis det nære og det specialiserede sundhedsvæsen og uddannelserne - herunder erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret udviklings- og forskningsarbejde Økonomiske forhold drøftes ikke i Klinisk Dialogforum. Klinisk Dialogforum kan nedsætte arbejdsgrupper omkring såvel monofaglige som tværprofessionelle temaer. I regi af Klinisk Dialogforum afholdes en årlig konference, hvor strategiske temaer ift. det kliniske uddannelsesområde drøftes. Konferencen skal have fokus på tværprofessionelt stof og på strategiske 10

11 temaer omhandlende hvordan uddannelserne udvikles til den praksis de studerende skal agere i som færdiguddannede. Repræsentanter: 1 uddannelseschef fra Sundhedsfaglig Højskole, VIA UC (formand) 2-6 uddannelsesledere fra Sundhedsfaglig Højskole, VIA UC 1-2 repræsentanter fra hver kommune i den midtjyske region 5-6 repræsentanter fra de fem somatiske hospitaler og Psykiatri og Social i Region Midtjylland 1-2 Repræsentanter fra staben i Region Midtjylland 1 konsulent fra KKR Repræsentanterne fra kommunerne, hospitalsenhederne samt psykiatri og social i regionen skal have ledelsesmæssig forankring og må gerne være uddannelsesansvarlige. Der kan desuden inviteres gæster til deltagelse i møderne i Klinisk Dialogforum fx fra relevante private institutioner og virksomheder. Mødefrekvens Der afholdes 3 årlige møder (januar, juni og september måned). Dagsorden Dagsorden opdeles i en generel del af interesse for alle samt en fagspecifik del, hvis der er behov for det. Sekretariatsfunktion VIA University College varetager sekretariatsfunktionen. Punkter til dagsorden indsendes 14 dage før mødet. Dagsorden med bilag udsendes en uge før mødet. Der udformes beslutningsreferat, som udsendes senest 3 uger efter mødet. Klinisk Dialogforum vurderes efter 1 års funktion dvs. inden sommeren Vedtaget på fælles OSKU-møde d. 11. juni 2014 Koordineret samarbejde om de kliniske undervisningspladser Samarbejdet om de kliniske undervisningspladser tager udgangspunkt i at hvert hospital og hver kommune samarbejder med én primær uddannelsesenhed og én sekundær uddannelsesenhed. Afvigelser herfra kan forekomme efter aftale mellem VIA University College og det enkelte kliniske undervisningssted. Hvert år i oktober indmeldes antallet af kliniske undervisningspladser for henholdsvis somatisk hospital, psykiatri og primær sundhedssektor fordelt på enheder (hospitaler, psykiatriske enheder og kommuner) til sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College. Det sikres hermed, at der er kliniske undervisningspladser til det aktuelle antal studerende. Uddannelsesenhederne for sygeplejerskeuddannelsen koordinerer dernæst fordelingen af studerende på de kliniske undervisningssteder. 11

12 Aftaler vedrørende en overordnet fordeling af studerende på konkrete uddannelsesforløb sker via samarbejde mellem uddannelseslederen på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og den uddannelsesansvarlige ved somatiske sygehuse, i psykiatrien og i kommunerne. 4. Lokalt samarbejde Det lokale samarbejde er organiseret på 3 niveauer og i 4 forskellige fora: Samarbejde på ledelsesniveau mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de kliniske undervisningssteder, som benyttes af sygeplejestuderende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Fagligt Ledelsesudvalg. Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra de kliniske undervisningssteder Fagligt Koordinations- og Udviklingsudvalg. Samarbejde mellem undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og de kliniske vejledere. Samarbejde mellem studerende, kliniske vejledere og undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro om den studerendes individuelle kliniske undervisningsforløb. Fagligt Ledelses- og Udviklingsudvalg Udvalget er det overordnede ledelsesorgan mellem sygeplejerskeuddannelsen og det kliniske uddannelsesfelt på hospitaler og i kommuner, hvor overordnede strategiske og udviklingsmæssige spørgsmål i relation til bachelor-, diplom-, masteruddannelser og forskningsaktivitet drøftes og besluttes. Udvalget står for afklaring af principielle overordnede sager vedrørende den kliniske undervisning til bachelorstuderende - herunder internationalisering og forhold vedrørende dimensionering og aftagerforventninger til sygeplejekompetencer. Kommissorium form Fagligt Ledelses- og Udviklingsudvalg (besluttet på Fagligt Ledelsesudvalgsmøde den 23. april 2012) Formål og ansvarsområde: På strategisk taktisk niveau at drøfte, evaluere og videreudvikle samarbejdet og de indgåede aftaler vedr. rammer og vilkår for den studerendes læring i SIH, herunder bl.a.: o Udvikling af det gode eller skal det være det sublime - læringsmiljø for studerende og det gode udviklingsmiljø i klinikken, herunder inddragelse af studerende og undervisere i udviklingsprojekter i den kliniske undervisning. o Udvikling af den teoretiske undervisning med inddragelse af eksterne undervisere fra klinikken. o Generering af fælles udviklingsprojekter mellem uddannelse og klinikken og på tværs af sektorer. o Rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder. o På overordnet plan at behandle evaluering og kvalitetssikring af SIH. o På relevante områder at fremsende dagsordenpunkter til behandling i Klinisk Dialogforum. 12

13 Medlemmer: Ledelsesrepræsentanter der kan tage strategiske beslutninger indenfor udvalgets ansvarsområde, -én fra hver af SIH s samarbejdskommuner, én fra Hospitalsenheden Vest (HEV), én Regionspsykiatrien Vest (RV) og én SIH. Desuden kan ressourcepersoner inviteres til at deltage i udvalgets møder f.eks. SFH s uddannelseschef. Udvalgets formand er uddannelseslederen fra SIH. Mødefrekvens: 4 gange årligt á 2 ½ time, hvoraf ét af møderne er forbeholdt med særligt fokus på mere tematiseret udviklingsdrøftelse. Dagsorden og referater: Medlemmerne er gensidigt forpligtet til at indsende dagsordenpunkter samt til at sikre at det strategiske niveau fastholdes. SIH sammensætter og udsender dagsorden samt sørger for konklusionsreferater. Fagligt Koordinations- og Udviklingsudvalg Udvalget er beslutningsorgan vedrørende koordinering og udvikling af den kliniske undervisning for bachelorstuderende på baggrund af beslutninger truffet i Fagligt ledelsesudvalg. Udvalget står for: Drøftelse af retningslinjer og procedurer for den kliniske undervisning for bachelorstuderende. Overordnede principielle drøftelser vedrørende fordeling af kliniske undervisningssteder. Overordnede drøftelser af hvordan den kliniske undervisning forberedes, tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med godkendelse af det kliniske undervisningssted. Overordnet koordinering og evaluering af indholdet i den kliniske undervisning til det enkelte semester. Deltagere er: Uddannelsesansvarlige for det kliniske felt indenfor det somatiske sygehusområde (1 person), uddannelsesansvarlige for det kliniske felt indenfor det primærkommunale område (1 fra hver kommune) og sundhedsplejen (1 person), uddannelsesansvarlige for det kliniske felt indenfor det psykiatriske sygehusområde (1-2 personer) uddannelseschef og studiekoordinator, undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen (2 personer), studievejlederen ad hoc, ressourcepersoner kan indkaldes til ad hoc-grupper fra alle repræsenterede områder Mødehyppighed: 3 timer 4 gange årligt. Temadage med deltagelse af undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen og vejledere fra de kliniske undervisningssteder Formålet med disse temadage: Dialog, gensidig information og beslutninger i forhold til sammenhæng mellem den teoretiske og kliniske undervisning. Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsens uddannelsesleder, undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen og vejledere fra de konkrete kliniske undervisningssteder og de uddannelsesansvarlige. Mødehyppighed: 6 timer 2 gange årligt - tilrettelagt som temadage. Temadagene bliver planlagt af en nedsat ad hoc-gruppe af det Faglige Koordinations- og Udviklingsudvalg. 13

14 Samarbejdet mellem studerende, klinisk vejleder og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen med henblik på den enkelte studerendes kliniske undervisningsforløb og bedømmelse På de enkelte kliniske undervisningssteder samarbejder den kliniske vejleder og underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen om spørgsmål der vedrører de aktuelle studerende. Underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen deltager i seminarer og som eksaminator ved interne kliniske prøver. Godkendelse af kliniske undervisningssteder På baggrund af generel klinisk studieplan udarbejdet af det kliniske undervisningssted godkender Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro de kliniske undervisningssteder ud fra kravene beskrevet under punkt 7 i studieordningen. Godkendelse af kliniske undervisningssteder revurderes minimum hver 3. år, jævnfør punkt 7 i studieordningen, eller når der sker væsentlige ændringer på det kliniske undervisningssted. Samarbejde og aftaler vedrørende udviklingsaktiviteter og forskning Hensigten med samarbejdet er, at studerende og undervisere involveres i udviklings- og forskningsaktiviteter i samarbejde med de kliniske undervisningssteder. Evalueringskoncept Der er udviklet et fælles evalueringskoncept for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College omfattende alle kliniske moduler. Konceptet omfatter i sit oplæg: Studenterevaluering via elektronisk-baseret spørgeskema som hovedevalueringsmetode. Viden om problematiske felter, udviklingsforsøg mv. søges suppleret via andre evalueringsmetoder f.eks. fokusgruppeinterviews. Løbende evaluering af alle kliniske undervisningsforløb. Indholdsmæssigt fokus i evaluering er på: Den kliniske undervisnings organisering og tilrettelæggelse Vurdering af det kliniske læringsmiljø Læringsmiljø Vejlednings- og evalueringstilbud Overordnet vurdering af det samlede kliniske undervisningsforløb Rammer og vilkår for udlånsstillinger mellem uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro og Hospitalsenheden Vest har med tilknytning til Deakin University, Melbourne indgået aftale om ansættelse af en fælles forskningslektor. I en kombinationsstilling skal forskningslektoren varetage undervisnings- og forskningsaktiviteter i sygepleje på grund-, efter- og videreuddannelsesniveau samt skabe mulighed for at bachelor-, master- og kandidatstuderende kan indgå i 14

15 igangværende forskningsprojekter. Ved Hospitalsenheden Vest skal forskningslektoren varetage forskningsopgaver og udvikle ny viden om sygepleje som kan øge kvaliteten at patientplejen og medvirke til videreudvikling af et udviklings- og forskningsmiljø med inddragelse af undervisere og studerende. 5. Internationale uddannelsesmuligheder Internationalisering i Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College Formålet med internationalisering i uddannelsen er at uddanne de studerende til at agere professionelt inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i en globaliseret verden. Internationalisering sigter mod at de studerende opnår internationale og interkulturelle kompetencer, der indebærer viden om og respekt for andre kulturer samt evne til at reflektere over egne kulturelle værdier og forstå hvordan disse kan influere på sygeplejepraksis. Endvidere tilstræbes det, at studerende får viden om andre kulturers opfattelser af sundhed og sygdom samt om de sundhedsproblemer, som i Danmark overvejende vedrører mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Internationalisering indgår i den daglige undervisning på tværs af sundhedsuddannelser nationalt samt på uddannelsesinstitutioner i udlandet. Internationale og interkulturelle kompetencer erhverves under uddannelse gennem etablering af internationale netværk, herunder vidensudvikling og vidensdeling med afsæt i omverdenens viden og praksiserfaringer som afsæt for refleksion før, under og efter et studieophold. Centralt for at erhverve internationale og interkulturelle kompetencer er: Det faglige perspektiv, hvor den studerende har fokus på viden. Det personlige perspektiv, hvor den studerende har fokus på personlig udvikling. Det interkulturelle perspektiv, hvor den studerende har fokus på at indgå i relationer med fagprofessionelle, patienter og borgere i andre lande. Konkret betyder det: At der inddrages en international og interkulturel dimension i tilrettelæggelsen af undervisnings- og arbejdsformer i uddannelsen. At der skabes rammer og vilkår for studerende med henblik på at gennemføre studieophold i udlandet som kan give merit i uddannelsen i Danmark. Uddannelsesinstitutionen giver tilsagn om forhåndsmerit, hvis betingelserne herfor er til stede. (BEK nr. 29 af 24/01/2008, kap. 7). Jf. uddybning i efterfølgende afsnit 4.1. Studieophold i udlandet Studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College har mulighed for at tage dele af den teoretiske og/eller kliniske uddannelse i udlandet på godkendte uddannelsessteder. 15

16 VIA University College har aftaler med forskellige uddannelsessteder i Norden, Europa, Australien og Asien. Learning agreement sikrer den studerende et fagligt niveau, der svarer til niveauet i den danske uddannelse på det aktuelle uddannelsessted. Studieophold i udlandet er muligt efter at den studerende har bestået modul 4, dvs. i modulerne 5-13, afhængigt af mulighederne på uddannelsesstedet i udlandet. Studieophold kan planlægges som længere perioder af minimum 12 ugers og maksimum 12 måneders varighed eller i korte perioder som f.eks. sommerskole, studietur eller deltagelse i European Nursing Module. Et studieophold vil ofte kræve fleksibilitet af den studerende idet partnerinstitutionerne ofte begynder semestre eller moduler på andre tidspunkter end danske uddannelsesinstitutioner. Det kan betyde at danske studerende må påbegynde eller afslutte et studieophold i forbindelse med en skemafri periode. På hjemmesiden eller via dette link: px kan du finde Guide til studieophold i udlandet, som giver svar på næsten alt fra hvordan man som studerende kommer i gang med at finde studiemuligheder i udlandet til vaccination, kultur og forsikring. På hjemmesiden eller via dette link: findes en oversigt over mulige studiesteder i udlandet. Merit Længere studieophold Hvis læringsudbyttet for det modul, der søges merit for, er opnået, tildeles den studerende forhåndsmerit. Ved studieophold i hele moduler eller hele semestre accepteres partnerinstitutionens bedømmelse af såvel teoretiske som kliniske uddannelsesforløb med efterfølgende tildeling af ECTS-point. Under længere studieophold i udlandet er den internationale koordinator på hjeminstitutionen kontaktperson for den studerende. Kortere studieophold Under korte studieophold gennemføres fastlagte studieaktiviteter og fastlagte prøver som udgangspunkt på egen uddannelsesinstitution og der tilknyttes en vejleder fra hjeminstitutionen. Studieopholdet påføres eksamensbeviset. Kriterier for at blive godkendt til studieophold i udlandet Den studerende besidder viden, færdigheder og kompetencer inden for de forudgående modulers læringsudbytte - herunder beståede teoretiske og kliniske prøver. Den studerende har indsigt i egne ressourcer og kan skriftligt begrunde hvorfor studieopholdet har faglig og personlig relevans. Den studerende har de sproglige forudsætninger der modsvarer partnerinstitutionens krav og/eller sandsynliggør et tilfredsstillende udbytte af det ansøgte studieophold. 16

17 Studievejleder/international koordinator vurderer på baggrund af ovenstående kriterier og en samtale med den studerende den pågældende studerendes egnethed til internationalt studieophold. Hvis der er flere studerende der søger studieophold ved en partnerinstitution end partnerinstitutionen kan modtage, vil udvælgelsen ske under hensyntagen til en ligelig fordeling imellem studerende på de enkelte uddannelsesenheder i VIA University College. Den studerende skal udarbejde et rejsebrev med refleksioner over læringsudbyttet af studieopholdet. Rejsebrevet offentliggøres så studerende der overvejer at søge studieophold i udlandet, kan orientere sig om andres erfaringer. Derudover er der en forventning om at studerende, som har været på studieophold i udlandet, er host students for studerende som kommer fra andre lande til sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College for at studere. Økonomi S.U. samt studielån udbetales under studieopholdet til ophold der meriteres og ikke medfører studieforlængelse. I forbindelse med studier ved en anden uddannelsesinstitution kan der søges stipendier. Sygeforsikring. I Norden er studerende forsikret med samme behandling som landets egne borgere via det gule sygesikringskort. I EU er studerende forsikret med samme behandling som landets egne borgere via det blå EUsygesikringskort. Det kan være en fordel at have en rejseforsikring, idet hjemtransport til Danmark ikke er inkluderet i hverken det gule sygesikringskort eller i det blå EU-sygesikringskort. Uden for EU skal der altid tegnes rejsesygeforsikring. Erhvervsansvarsforsikring Dansk Sygeplejeråd har tegnet en erhvervsansvarsforsikring som medfører at sygeplejestuderende, som er medlem af Dansk Sygeplejeråd, udover at være forsikret under praktik og udførelse af praktiske øvelser i undervisningen i Danmark også er forsikret under rejser indtil 1 års varighed eller midlertidigt ophold som er et naturligt led i uddannelsen. Forsikringen dækker for skader på personer og/eller ting opstået ved udøvelse af sygepleje i forbindelse med uddannelsen. Den studerende får udleveret skriftlig information om rejseforsikring og erhvervsskadeforsikring. Den studerende dokumenterer både herfor og for at være forsikret enten som medlem af Dansk Sygeplejeråd eller en tilsvarende forsikring. Helbredsmæssige foranstaltninger Der kan være forskellige krav om vaccinationer eller tests som varierer efter de udenlandske uddannelsesinstitutioners krav. Ved hjemkomst og inden påbegyndelse af kliniske studier skal den studerende podes for MRSA efter gældende regler i Region Midtjylland. Børne- og straffeattest Den studerende skal ofte, afhængigt af det enkelte lands lovgivning, medbringe ren straffeattest og børneattest (Criminal Record) til uddannelsesinstitutionen i forbindelse med studieopholdet. 17

18 Aftaler om studieophold i udlandet Norden Sygeplejerskeuddannelsen har samarbejdsaftaler gennem deltagelse i Nordplus - netværk af uddannelsesinstitutioner i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Aktuelt er sygeplejerskeuddannelsen i VIA med i netværkene Nordlink, Nordman, Nordhelse, samt Danosfi. Europa Sygeplejerskeuddannelsen har samarbejdsaftaler i Erasmus-programmet gennem bilaterale aftaler med udvalgte uddannelsesinstitutioner i Europa. Information om de udvalgte samarbejdspartnere findes på under sygeplejerskeuddannelsen. Australien - Exchange agreement med 1-1 udveksling Deakin University, School of Nursing (www.deakin.edu.au) Landsdækkende udvekslingsaftaler Thailand Mahidol University, Department of Nursing (www.ra.mahidol.ac.th/nurse/eng/main/index.php) Australien. Sydney South West Area Health Service (www.sswahs.nsw.gov.au) School of Nursing and Midwifery, UTAS in Launceston, Tasmania (www.international.utas.edu.au) 18

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Udarbejdet december 2012 Forord Dette lokale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Prøver på Jordemoderuddannelsen,

Prøver på Jordemoderuddannelsen, Jordemoderuddannelsen, UCN September, 2015 Prøver på Jordemoderuddannelsen, UCN Lokalt tillæg til studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab, 2009 Beskrivelse af indhold,

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK

PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION BANGKOK PRAKTISK INFORMATION - Udveksling til Bangkok (12 uger) KORT OM THAILAND Thailand har bevaret sin egen kultur, som udspringer af den buddhistiske tro og er meget forskellig

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere