Århus Købmandsskoles Fond CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32"

Transkript

1 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr København Århus Kolding

2 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond. 1.2 Selskabets hjemsted er: Århus Kommune. 2. Formål 2.1 Fondens formål er at yde bidrag til Århus Købmandsskole og dens formål, herunder dækning af eventuelle driftsunderskud, nyanskaffelser og andre forbedringer af undervisningsforholdene samt at yde økonomisk støtte til elever ved Århus Købmandsskole og økonomisk støtte til anskaffelse af flidspræmier med videre til elever ved skolen. 2.2 Fondens formål er endvidere at yde støtte til studerende og afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole, som ønsker at tage udannelsesophold i USA som trainee. Støtten ydes til betaling af rejseomkostninger imellem Danmark og USA i forbindelse med uddannelsesophold i USA som trainee i en amerikansk eller dansk/amerikansk handels- eller industrivirksomhed eller som studerende på et amerikansk college for en periode af 6 til 24 måneder og til betaling af udgifter til rejseforsikringer i forbindelse med opholdet i USA. 2.3 Inden for formålet skal uddeling af fondens midler ske i overensstemmelse med fordelingsnøglen i pkt Stiftelse 3.1 Århus Købmandsskoles Fond blev etableret i henhold til fundats af 6. januar 1944 (tidligere Driftssikringsfondet af 1942 til fordel for Århus Købmandsskole). 3.2 Fonden er med virkning fra den 1. januar 2011 blevet sammenlagt med: Otto Mønsted og Hustrus Legat. Århus Købmandsskoles Jubilæumsfond af Side 2

3 Direktør Kaj Petersen og hustru Marie Petersens fond til fordel for afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole. 4. Kapital 4.1 Fonden har på sammenlægningstidspunktet en egenkapital på kr , der fordeler sig med en bunden kapital på kr samt en rådighedskapital (dispositionskapital) på kr Egenkapitalen foreligger dels i form af likvider, dels i form af obligationsbeholdning. 4.3 Den nævnte egenkapital er tilvejebragt ved fondens sammenlægning med Otto Mønsted og Hustrus Legat, Århus Købmandsskoles Jubilæumsfond af 1990 og Direktør Kaj Petersen og hustru Marie Petersens fond til fordel for afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole, hvis egenkapital pr. 1. januar 2011 udgjorde følgende beløb og procentdel af den sammenlagte egenkapital: Fond Egenkapital %-del Århus Købmandsskoles Fond kr ,0% Otto Mønsted og Hustrus Legat kr ,4% Århus Købmandsskoles Jubilæumsfond kr ,9% Direktør Kaj Petersen og hustru kr ,7% I alt kr ,0% 4.4 Kapitalen, som skal holdes særskilt fra andre kapitaler under bestyrelsens administration, anbringes normalt i et solidt pengeinstitut eller i obligationer. I det sidste tilfælde sker anbringelsen efter reglerne for umyndiges midler. Af kapitalen kan indtil kr anbringes mod pant i Århus Købmandsskoles faste ejendom inden for de lånegrænser, som er gældende for offentlige lån på det pågældende tidspunkt. 5. Rådighedskapital 5.1 Uddelinger finder sted efter bestyrelsens beslutning herom i medfør af formålsangivelsen i pkt. 2, men der gælder følgende særlige fordelingsnøgle, jf. pkt. 4.3: Side 3

4 (i) 70 % af fondes midler skal ydes til Århus Købmandsskole og dennes formål (svarende til den samlede egenkapital hidrørende fra Århus Købmandsskoles Fond i forhold til den sammenlagte egenkapital pr. 1. januar 2011). (ii) 26,3 % af fondens midler skal ydes til elever ved Århus Købmandsskole, til flidspræmier med videre og til Århus Købmandsskole og dennes formål (svarende til den samlede egenkapital hidrørende fra Otto Mønsted og Hustrus Legat og Århus Købmandsskoles Jubilæumsfond af 1990 i forhold til den sammenlagte egenkapital pr. 1. januar 2011). 5,36 % af førnævnte 26,3 % skal fortrinsvis ydes til elever fra Jylland, herunder specielt Århus, Saksild, Nølev, Beder og Malling området samt til elever, der er slægtninge af købmand Niels Jensen og hustru og til elever med forudgående praktisk uddannelse (svarende til fortrinsretten hidrørende fra Otto Mønsted og Hustrus Legat). 1,8 % af førnævnte 26,3 % skal fortrinsvis ydes til elever, der er uddannede i private erhverv (svarende til fortrinsretten hidrørende fra Århus Købmandsskoles Jubilæumsfond af 1990). (iii) 3,7 % af fondens midler skal ydes til studerende og afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole, som ønsker at tage udannelsesophold i USA som trainee (svarende til den samlede egenkapital hidrørende fra Direktør Kaj Petersen og hustru Marie Petersens fond til fordel for afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole i forhold til den sammenlagte egenkapital pr. 1. januar 2011). 6. Fondens ledelse 6.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af tretten medlemmer med følgende sammensætning: Fem repræsentanter udpeget af Erhverv Aarhus Fire repræsentanter udpeget af HK Århus En repræsentant udpeget af Region Midtjylland En repræsentant udpeget af Århus Byråd Side 4

5 En medarbejderrepræsentant En elevrepræsentant 6.2 Såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin tilknytning til skolen, skal den pågældende fratræde som bestyrelsesmedlem. 6.3 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. 6.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens anliggender og disponerer over dets midler til de i disse vedtægter fastsatte formål. 6.5 Århus Købmandsskoles direktør er fondens administrator. 7. Bestyrelsens virke 7.1 Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte der findes at være anledning til det, eller når et bestyrelsesmedlem har fremsat anmodning herom. 7.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 7.3 Beslutninger træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. 7.4 En kort beretning fra bestyrelsesmøder indføres i en forhandlingsprotokol, som underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 8. Regnskabsår 8.1 Fondens regnskabsår er fra Årsrapport 9.1 Det påhviler bestyrelsen at udarbejde en årsrapport. Side 5

6 10. Revision 10.1 Fondens årsrapport skal revideres af Århus Købmandsskoles statsautoriserede revisorer Revisionen har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale samt beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som findes af betydning for udførelse af hvervet som revisor. 11. Fondsmyndighed 11.1 Fonden er under tilsyn af fondsmyndigheden, der er Civilstyrelsen. 12. Vedtægtsændringer 12.1 Ændringer i vedtægterne kan foretages efter beslutning af fondens bestyrelse under forudsætning af, at der meddeles samtykke hertil fra fondsmyndigheden. 13. Likvidation 13.1 Beslutning om likvidation kan træffes af bestyrelsen men kræver samtykke fra fondsmyndigheden Likvidationsprovenuet skal anvendes som følger, jf. pkt. 4.3: (i) 70 % til Århus Købmandsskole, herunder til dækning af driftsunderskud, nyanskaffelser og andre forbedringer af undervisningsforholdene (svarende til den samlede egenkapital hidrørende fra Århus Købmandsskoles Fond i forhold til den sammenlagte egenkapital pr. 1. januar 2011). (ii) 26,3 % til uddannelsesformål i Århus (svarende til den samlede egenkapital hidrørende fra Århus Købmandsskoles Jubilæumsfond af 1990 og Otto Mønsted og Hustrus Legat i forhold til den sammenlagte egenkapital pr. 1. januar 2011). Side 6

7 (iii) 3,7 % til studerende og afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole, som ønsker at tage uddannelsesophold i USA som trainee (svarende til den samlede egenkapital hidrørende fra Direktør Kaj Petersen og hustru Marie Petersens fond til fordel for afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole i forhold til den sammenlagte egenkapital pr. 1. januar 2011). Århus, den Karina Boldsen Leo Jensen Hans Hansen Niels Jensen Peter Kjær Frederik Vester Grete Kirk Olsen Hans Henrik Hansen Allan Aagaard Nielsen Poul Müller Keld Hvalsø Nedergaard Niels Brøgger Alice Wienke Jørgensen Side 7

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere