Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune"

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk september 2006 J.nr.:NKN (03-32/ ) SNI Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune Århus Kommune har den 6. april 2005 givet principiel tilladelse til, at der sker en sammenlægning af de to butikker SuperBrugsen og Føtex i Viby Centret til én Føtex-butik på ca m 2. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af De Samvirkende Købmænd (DSK). Viby Centret ligger i et område, der i Århus Kommunes kommuneplan er benævnt delområde CE. Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål. I området kan der etableres butikker, liberale erhverv mv. Såfremt intet andet er nævnt i rammerne, kan der opføres eller indrettes dagligvarebutikker på indtil m 2 bruttoetageareal. For området gælder byplanvedtægt nr. 11 fra 1968, der udlægger området til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Den pågældende del af vedtægtsområdet er udlagt til bl.a. butiksformål. I Viby Centret lå der tidligere to dagligvarebutikker på henholdsvis ca m 2 (Føtex) og ca m 2 (SuperBrugsen). Dansk Supermarked, der ejer Føtex-butikkerne, søgte i marts 2005 om tilladelse til at sammenlægge og ombygge de to butikker til én Føtex-butik. Århus Kommune traf herefter den påklagede afgørelse om principiel tilladelse til, at de to butikker blev sammenlagt og ombygget som ønsket. Klagen De Samvirkende Købmænd har anført, at det efter omstændighederne kan være korrekt, at en udvidelse af en dagligvarebutik ikke i sig selv er lokalplanpligtig. En udvidelse til mere end m 2 strider imidlertid mod planlovens bestemmelser om maksimale butiksstørrelser, ligesom kom-

2 2 muneplanen for området alene giver mulighed for etablering af dagligvarebutikker på op til m 2. DSK har anført, at en lokalplan, der giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på mere end m 2, vil stride mod kommuneplanens og planlovens bestemmelser. DSK har herudover anført, at kommunen efter planlovens 12 er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og derfor må nedlægge forbud mod udvidelsen. Kommunens udtalelse Århus Kommune har udtalt, at forud for kommunens godkendelse af butiksudvidelsen blev sagen vurderet i relation til byplanvedtægt nr. 11, kommuneplanens bestemmelser om detailhandel og Naturklagenævnets afgørelse af 29. september 1997 om sammenlægning og ombygning af 2 forretninger i Roskilde Kommune. Kommunen har om byplanvedtægten udtalt, at området er udlagt til butiksformål. Der er fastlagt byggefelter og maksimalt etageantal for bebyggelsen, men der er ikke fastsat nogen begrænsning i de enkelte butiksstørrelser. Vedrørende kommuneplanen har kommunen udtalt, at Viby Centret ligger i et delområde, der kan anvendes til større bydelscenter med en bebyggelsesprocent på 85 for delområdet under ét. Kommunen har om Naturklagenævnets afgørelse af 29. september 1997 udtalt, at der ligeledes var tale om sammenlægning og ombygning af 2 eksisterende forretninger, således at etagearealet blev på m 2. I afgørelsen blev bl.a. anført følgende: Der er i planloven fastsat en række bestemmelser om planlægning til butiksformål, idet der i den forbindelse stilles krav til amter og kommuner i forbindelse med region-, kommune- og lokalplanlægningen. Planloven indeholder derimod ikke tilsvarende bestemmelser om enkelttilladelser, og dersom sammenlægningen og udbygningen af 2 forretninger er i overensstemmelse med den for området gældende planlægning, er den i relation til planloven umiddelbart tilladt. Det må lægges til grund, at sammenlægningen og udbygningen af de 2 forretninger vil kunne udføres i overensstemmelse med de i den for ejendommen gældende byplanvedtægt nr. 3 fastsatte bestemmelser, der ikke som anført af klageren kan betragtes som upræcise. Sammenlægningen og ombygningen er således umiddelbart tilladt efter planloven, og der kan derfor ikke gives medhold i klagen.

3 3 Århus Kommune finder, at sagerne er direkte sammenlignelige, hvorfor kommunen ikke har haft grundlag for at afslå ansøgningen. Kommunen har bemærket, at det samlede bruttoetageareal i forbindelse med ansøgningen er reduceret fra m 2 til m 2. Kommunen har desuden henvist til, at Skov- og Naturstyrelsen i en e- mail til bygherren har anført, at der fortsat kan bygges efter eksisterende lokalplaner under forudsætning af, at de indeholder nærmere regler om bygge- og anlægsarbejdet. Det fremgår også, at dette forhold specielt har været nævnt under folketingets behandling af lovforslaget om planlovens detailhandelsbestemmelser (vedtaget som lov nr. 324 af 14. maj 1997). Klagerens supplerende bemærkninger DSK har kommenteret kommunens udtalelse og har herunder anført, at da Kommuneplan 2001 for Århus Kommune, der giver mulighed for opførelse af m 2, er vedtaget længe efter byplanvedtægt nr. 11 fra 1967, strider udvidelsen mod planloven, idet kommunen i medfør af planlovens 12, hvorefter kommunen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, var forpligtet til at nedlægge forbud efter planlovens 14 mod udvidelsen. Der kunne herefter være udarbejdet lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og planlovens bestemmelser. Endvidere har DSK henvist til miljøministerens besvarelse af spørgsmål 39 fra Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg i forbindelse med behandlingen af lovforslaget om planlovens detailhandelsbestemmelser. Naturklagenævnets afgørelse I afgørelsen har deltaget 9 af nævnets 10 medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Anders Stenild, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan Naturklagenævnet alene tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelser efter planloven. Det er et retligt spørgsmål, om Århus Kommune har haft hjemmel til at meddele byggetilladelse til etablering af den omhandlede dagligvarebutik. Planlovens bestemmelser om planlægning til butiksformål blev indsat ved en ændring af loven i Det blev bl.a. fastsat, at en lokalplan, der giver mulighed for etablering af butikker, skal indeholde bestem-

4 4 melser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål ( 15, stk. 8). Mange ældre byplanvedtægter og lokalplaner, der muliggjorde opførelse af butikker indeholdt ikke sådanne bestemmelser. Det fremgår af de almindelige bemærkninger til forslaget til lovændringen, at detailhandelsudvalget (hvis rapport var en del af grundlaget for lovforslaget) havde vurderet, at der var behov for at få ændret ældre planer, der ikke indeholdt en præcis angivelse af mulighederne for butiksbyggeri. Lovforslaget og senere loven indeholdt imidlertid ikke et sådant krav om revision af gældende, upræcise lokalplaner. Det gjorde derimod det udkast til lovforslag, der havde været sendt i høring. Under behandlingen af lovforslaget stillede Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg spørgsmål herom. Ministeren anførte i sin besvarelse af udvalget spørgsmål 3 bl.a.: Forslaget til lov om ændring af lov om planlægning er ændret på enkelte punkter på baggrund af den afholdte høring. Den væsentligste ændring er, at det forslag, der blev sendt i høring, indeholdt følgende bestemmelse, Etablering, ændret anvendelse, om- eller tilbygning af butiksvirksomhed kan dog kun ske, på baggrund af bestemmelser, der fastsætter en maksimal størrelse for en butiksvirksomhed og for det samlede butiksareal. Den udtagne bestemmelse skulle sikre, at gældende upræcise lokalplaner ikke kunne danne grundlag for etablering af lokalplanpligtige detailhandelsvirksomheder. Bestemmelsen er ikke medtaget i det fremsatte lovforslag. Ministeriet finder efter en nærmere vurdering af bestemmelsen, at den ville blive mere indgribende end nødvendigt i forhold til behovet for at begrænse mulighederne for at etablere butikker på baggrund af gældende upræcise lokalplaner. Ministeriet har derfor fundet det betænkeligt at medtage bestemmelsen. Hertil kommer, at Kommunernes Landsforening har fundet det uacceptabelt, hvis kommunerne skulle blive tvunget til at ændre gældende lokalplaner. Undladelsen af at medtage bestemmelsen i lovforslaget medfører, at det fortsat vil være uvist, hvor store butikker de nu gældende lokalplaner giver mulighed for at etablere. Det er derfor vanskeligt mere præcist at vurdere virkningerne af, at bestemmelsen er taget ud af lovforslaget. Ældre planer, der ikke indeholder de i planlovens 15, stk. 8, nævnte bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker,

5 5 vil således fortsat kunne danne grundlag for etablering af lokalplanpligtigt butiksbyggeri, dog forudsat at planen indeholder nærmere regler om bygge- og anlægsarbejdet. Dette udtryk er ikke defineret i loven, men forstås således, at planen skal indeholde retningslinier om områdets fremtidige udformning, der gør det muligt at forestille sig, hvordan området vil blive med hensyn til bebyggelsens art og omfang, når planen er gennemført. Byplanvedtægt nr. 11 er fra 1968, og således vedtaget længe inden detailhandelsbestemmelserne blev indsat i planloven. Byplanvedtægten indeholder derfor heller ikke bestemmelse om maksimale butiksstørrelser. Vedtægten fastsætter, at den pågældende del af planområdet kan anvendes til butiksformål. Planen fastlægger endvidere byggefelter og det maksimale etageantal for bebyggelsen. Sammenlægning af to eksisterende dagligvarebutikker på i alt ca m 2 til én større dagligvarebutik på ca m 2 kan næppe anses for lokalplanpligtig i sig selv. Selvom dette måtte være tilfældet, finder et flertal på 6 af Naturklagenævnets medlemmer på baggrund af det ovenfor anførte om byplanvedtægten, at planen indeholder de fornødne nærmere regler til at kunne danne grundlag for lokalplanpligtigt butiksbyggeri, og at sammenlægning af de to butikker til en butik på ca m 2 må anses for umiddelbart tilladt efter byplanvedtægten. Et mindretal på tre af nævnets medlemmer (Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen og Martin Glerup) finder, at byplanvedtægten er for upræcis til at kunne danne grundlag for etablering af en dagligvarebutik på mere end m 2. Kommuneplanen for Århus Kommune, der er udarbejdet efter ændringen af planloven i 1997, fastsætter i rammerne for indholdet af lokalplaner, at der i det pågældende område kan opføres eller indrettes dagligvarebutikker på indtil m 2 bruttoetageareal. Etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. En kommuneplans retningslinier er ikke umiddelbart bindende for den enkelte ejer eller bruger af en fast ejendom. Kommuneplanens rammedel retter sig først og fremmest mod kommunens planlægning og administration, og er afgørende for kommunens lokalplankompetence.

6 6 Efter planlovens 12, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen ret til at administrere skønsmæssige beføjelser efter såvel planloven som anden lovgivning i overensstemmelse med kommuneplanen. Afgrænsningen af kommunalbestyrelsens pligt efter 12, stk. 1 s første led er ikke endeligt afklaret i praksis, og der findes ikke nogen domstolsafgørelser om spørgsmålet. DSK har i klagen henvist til ministerens besvarelse af folketingsudvalgets spørgsmål 39. Spørgsmålet lød således: Hvorledes vil ministeren sikre, at udnyttelsen af gældende upræcise lokalplaner ikke begrænser opfyldelsen af lovforslagets formål?. I ministerens besvarelse af spørgsmål 39 blev bl.a. anført: I besvarelsen af spørgsmål 3 har jeg redegjort for baggrunden for, at udkastet til bestemmelse om, at gældende upræcise lokalplaner ikke kunne danne grundlag for etablering af lokalplanpligtige detailhandelsvirksomheder, ikke er medtaget i forslaget. I tilslutning til denne besvarelse, finder jeg grund til at henlede opmærksomheden på ændringsforslagets 15, stk. 8, hvorefter lokalplaner, der giver mulighed for etablering af butikker, skal indeholde bestemmelser om det maksimale butiksareal for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål. Bestemmelsen har, jf. 2, 2. pkt., virkning for lokalplaner, der vedtages efter lovens ikrafttræden. ( ) Desuden kan jeg fremhæve, at kommunerne skal fastsætte mål for detailhandelsstrukturen i overensstemmelse med de rammer, der fastsættes i forslagets 5c og d og i overensstemmelse med de nye retningslinier, der fastlægges i regionplanen. Planlægningen sker i dialog med offentligheden. I den sammenhæng henledes opmærksomheden på bestemmelsen i den gældende planlovs 12, stk. 1, hvorefter kommunerne skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser efter lovgivningen. Der findes ingen domstolsafgørelser af rækkevidden af denne forpligtelse, men det antages ifølge [den tidligere udgave af den kommenterede planlov], at pligten til at virke for kommuneplanen har selvstændig betydning i den situation, hvor et større lokalplanpligtigt byggeri mv. er i overensstemmelse med en ældre lokalplan eller byplanvedtægt, men er i strid med den senere gennemførte kommuneplan. I disse tilfælde anses kommunen for forpligtet til at nedlægge forbud (efter 14) og tilvejebringe en ny lokalplan. I lovforarbejderne er det således på den ene side fremhævet, at det vil være muligt fortsat at etablere detailhandelsbutikker på baggrund af ældre lokalplaner/byplanvedtægter uden retningslinier om butiksstørrel-

7 7 ser og på den anden side nævnt, at kommunerne i et vist (uafklaret) omfang kan have pligt efter planlovens 12, stk. 1, til at nedlægge forbud efter planlovens 14 mod større lokalplanpligtigt byggeri, der er i overensstemmelse med en ældre byplanvedtægt, men i strid med en senere kommuneplan. Der er ikke eksempler i praksis, der har statueret en pligt efter planlovens 12, stk. 1, for kommunalbestyrelsen til at nedlægge forbud mod etablering af byggeri, der er i overensstemmelse med en ældre byplanvedtægt, men i strid med en senere kommuneplan. Et flertal på 6 af Naturklagenævnets medlemmer finder, at der i den konkrete sag bør lægges afgørende vægt på det anførte i lovforslagets almindelige bemærkninger og ministerens ovenfor refererede besvarelse af folketingsudvalgets spørgsmål 3, hvorefter lovændringen ikke ville forhindre etablering af større detailhandelsbutikker på baggrund af ældre upræcise lokalplaner eller byplanvedtægter. Sammenfattende finder flertallet således ikke, at der kan gives medhold i klagen. Et mindretal på tre af nævnets medlemmer (Bent Hindrup Andersen, Ole Pilgaard Andersen og Martin Glerup) finder som nævnt ovenfor, at byplanvedtægten er for upræcis til at kunne danne grundlag for etablering af en dagligvarebutik på mere end m 2. Det er derfor mindretallets opfattelse, at Århus Kommunes afgørelse bør erklæres for ugyldig. I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning går Naturklagenævnets afgørelse ud på, at der ikke kan gives medhold i klagen, hvorfor Århus Kommunes afgørelse af 6. april 2005 om principiel tilladelse til etablering af en dagligvarebutik på m 2 opretholdes. På Naturklagenævnets vegne Signe Andersen Fuldmægtig Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) 1 I

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere