Velkommen til Roskilde Universitet, RUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Roskilde Universitet, RUC"

Transkript

1 RUC Velkommen til Roskilde Universitet, RUC 1

2 Korallen i RUC s segl Velkommen til RUC Redaktion Kommunikationsenheden Layout Kommunikationsenheden Fotos Timme Hovind Tuala Hjarnø Per Lau Knudsen Tryk Prinfo Paritas, RUC Roskilde Universitet bærer i sit segl en koral. Dermed hentydes til følgende træk ved korallers liv og død: Koraller kan kun trives i meget rent og saltholdigt vand, som er i stadig bevægelse. Derfor dør korallerne på læsiden af rev, men på vindsiden, hvor bølgeslaget og strømmen er stærkest, vokser de og udvikler sig i store og smukke kolonier. Det er dog de ældre, men mere forkalkede dele af revet, som giver det styrke og kraft til at modstå bølgeslaget gennem århundreder. Den latinske tekst kan på dansk gengives således: I stilheden døden, i strømmen livet. November 2010

3 Kære nye medarbejder! Jeg vil gerne byde dig velkommen til Roskilde Universitet. RUC er en spændende og levende organisation, hvor omkring mennesker dagligt har deres gang. Det være sig forskere, administrativt ansatte, håndværkere og ikke mindst studerende. Fysisk dækker RUC et stort område med mange bygninger, laboratorier, værksteder, bibliotek m.m. Som en stor uddannelses- og forskningsinstitution kan RUC i den første tid virke lidt uoverskuelig og forvirrende for en begynder. At finde rundt på RUC kan virke overvældende - ikke kun fysisk, men også på grund af alle de organer, som er en del af universitetet: Akademisk Råd, institutter, studienævn, huse, osv. Hvad er hvad, og hvem gør hvad? RUC Pjecen er inddelt i 3 afsnit: Præsentation af RUC Organisation og styrelse Praktiske oplysninger Pjecen giver henvisninger til, hvor man kan finde yderligere oplysninger om forskellige forhold. Og hvis du er i tvivl, så spørg dine kolleger. Roskilde Universitet lever helt op til vort logo og motto: In traquillo mors, in fluctu vita. Eller på dansk: I stilheden døden, i strømmen livet. Jeg håber som sagt, at du finder pjecen nyttig og vil komme til at befinde dig godt på Roskilde Universitet. Endnu engang velkommen. Ib Poulsen Rektor 3 Derfor denne lille pjece som fortæller dig lidt om RUC. Den kan forhåbentlig være med til at gøre din første tid på RUC lidt lettere.

4 4 ROSKILDE UNIVERSITET Roskilde Universitetscenter (RUC) blev oprettet i 1972 med det formål at udføre forskning og undervisning på højeste niveau. I september 1972 begyndte de første 283 studerende studierne ved det nye universitet. Et anderledes universitet Det nye RUC skulle fuldt udbygget rumme ca studerende. Planen var, at RUC også skulle rumme andre uddannelser end de traditionelle universitetsuddannelser. Folkeskolelæreruddannelsen er ét eksempel på en planlagt RUC-uddannelse, som imidlertid ikke blev realiseret. Uddannelsen som socialrådgiver kørte i nogle år, men blev senere nedlagt igen. Der skulle skabes et egentligt uddannelsescenter, der skulle rumme mange forskellige typer uddannelser herunder altså også uddannelser der ikke traditionelt lå på universiteterne. Deraf navnet: Roskilde Universitetscenter. I november 2008 skiftede Roskilde Universitetscenter dog navn til slet og ret Roskilde Uni- versitet. Navneændringen skete for at understrege målsætningen om en nær forbindelse mellem forskning og uddannelser. Kælenavnet RUC lever dog stadig i bedste velgående og er blevet bibeholdt. I studenteroprørets slipstrøm I studenteroprørets slipstrøm blev RUC anderledes. Det åbnede sig mod det omgivende samfund og introducerede nye undervisningsmetoder og principper: Basisstudier, gruppearbejde, problemorientering, tværfaglighed og modulopbyggede forløb. De studerende fik stor indflydelse på, hvilke emner de beskæftigede sig med. Og alle skulle gennemgå et bredt basisstudium på 2 år, inden de tog fat på de mere specialiserede studier i overbygningen. Alt dette var nyt i universitetssammenhænge. Af mange forskellige grunde kom RUC hurtigt i modvind. Økonomisk krise og stigende politisk modstand efter jordskredsvalget i 1973 førte snart til en række konflikter, og viljen til uddannelsespolitiske eksperimenter blev markant mindre. RUC prydede hyppigt avisernes forsider og dermed Folketingets dagsordener. RUC i dag RUC udgør i dag en helt selvfølgelig del af det danske højere uddannelsessystem, hvor opgaven

5 nu som før er at forske og undervise på højeste niveau og på videnskabeligt grundlag. RUC har ikke som andre universiteter fakulteter. Forsknings- og undervisningsaktiviteter er organiseret i 6 institutter og en lang række studienævn. Tilsammen dækker RUC s institutter og studienævn de 4 hovedområder; humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og det teknisk-videnskabelige hovedområde. Universitetet udbyder både bacheloruddannelser (3 år), kandidatuddannelser (5 år), forskeruddannelser (ph.d. 3 år efter kandidateksamen) samt masteruddannelser. Uddannelsesstrukturen er imidlertid anderledes på RUC end på andre universiteter. Basisstudier Alle uddannelser på RUC - med undtagelse af efter- og videreuddannelser - begynder med et basisstudium, der varer 2 år. Først efter endt basisstudium vælger den studerende sine overbygningsfag. Der findes 4 basisstudieretninger: En humanistisk-teknologisk, en humanistisk, en samfundsvidenskabelig og en naturvidenskabelig. De 3 sidste findes både i RUC en dansk og en international variant, mens det humanistisk-teknologiske basisstudium kun udbydes på dansk. Husstrukturen Når de studerende starter på RUC, bliver de tilknyttet såkaldte huse. Husene er den daglige arbejdsplads for ca. 130 studerende, en sekretær samt fire til seks undervisere/vejledere. Husstrukturen er et vigtigt særkende ved Roskilde Universitet. For de studerende udgør husene et studiemiljø med faglige og sociale aktiviteter, hvor de selv er med til at sætte dagsordenen. Der arbejdes i projektgrupper på fem til ti medlemmer, og hver gruppe har sin faste base i huset. Hvert hus indeholder grupperum, lærerkontorer, sekretærkontor, undervisningslokale samt køkken. Der er desuden adgang til såvel computere som kopieringsfaciliteter. Samarbejde i grupper På RUC foregår studierne ikke som sololøb. De studerende arbejder typisk i grupper - både på basisstudierne og på overbygningsuddannelserne. Det udvikler evnen til at samarbejde med andre og oparbejder evnen til at give og modtage kritik på en konstruktiv måde - kvaliteter der er vigtige også uden for universitetet. Grupperne be- 5

6 6 står normalt af 4-6 studerende. Inden for nogle rammer vælger de studerende, hvilke områder de vil arbejde med, og de styrer i høj grad studieforløbet selv. Under arbejdet får de tildelt en lærer/ vejleder. Fagspecialisering Efter basisstudiet sker den egentlige fagspecialisering. Her kan de studerende vælge mellem 35 forskellige fag. Bacheloruddannelsen er normeret til 3 år og kandidatuddannelsen til 2 år. Herefter er der mulighed for at gennemføre en forskeruddannelse, der fører frem til ph.d.-graden. Det tager 3 år efter kandidatuddannelsen. Der er mulighed for at kombinere forskellige fag med hinanden til en kombinationsuddannelse - også på tværs af hovedområderne. På RUC er det f.eks. muligt at læse socialvidenskab og historie eller fysik og kommunikation. Udover kombinationsuddannelserne findes også de såkaldte enkeltfagskandidatuddannelser inden for Forvaltning, Teknologisk Samfundsvidenskabelig Planlægning (Tek-Sam), Globale Studier og Virksomhedsledelse. Her læses der kun ét fag. Internationalisering RUC vil udbygge sin position som et internationalt anerkendt universitet med fokus på at skabe særdeles gode muligheder for studerende og forskere til at orientere sig internationalt og derigennem skabe relationer og udveksle viden med relevante internationale aktører. RUC uddanner kandidater til et globalt arbejdsmarked. Udveksling af studerende RUC modtager lidt over 400 internationale studerende årligt og sender lidt over 200 danske studerende til universitetets partneruniversiteter over hele verden. Spørgsmål vedrørende universitetets internationale samarbejde kan rettes til International Afdeling, bygn og Særlige uddannelsestilbud RUC udbyder også en lang række efter- og videreuddannelser, herunder diplomstudier og masteruddannelser. Disse uddannelser er tilbud om videre- og efteruddannelse til personer, som ikke har mulighed for at være fuldtidsstuderende, typisk fordi de samtidig er erhvervsaktive.

7 Forskning og ny viden Som forskningsinstitution har RUC også ret til at forske. Alle faste lærere har udover en undervisningspligt både en forskningsret og forskningspligt. Dette sikrer en sammenhæng mellem undervisning og forskning. Undervisningen er forskningsbaseret, og forskningen vil ofte være inspireret af undervisningen. Siden universitetets start har der været en tradition for tværfaglighed også i forskningen. De forskellige faglige miljøer inden for RUC s 4 hovedområder samarbejder og bidrager til at bringe de forskellige fagvidenskaber i spil med hinanden. RUC s forskere er organiseret i forskningsgrupper. Forskningsmæssigt samarbejder RUC med en lang række institutioner inden for og uden for universitetsverdenen - regionalt, nationalt og internationalt. Erhvervsrettet forskningsformidling og praktisk anvendelse af den nye forskning understøttes af RUCinnovation. RUC i tal RUC har ca studerende og ca. 880 videnskabelige og administrative medarbejdere. RUC s budget er på ca. 700 mio. kr., hvoraf hovedparten er bevillinger fra staten. RUC tjener selv ca. 100 mio. kr. om året ved støtte fra EU, RUC forskningsråd og f.eks. ved at udføre forskningsopgaver for offentlige og private myndigheder og virksomheder. Roskilde Universitetsbibliotek Roskilde Universitetsbibliotek ligger ved indgangen til RUC. RUb er en integreret del af Roskilde Universitet, men der er adgang for alle. Du kan gå på vores hjemmeside 24 timer i døgnet året rundt og finde elektroniske artikler og E-Bøger, og du har adgang til et væld af online databaser, statistik og nyheder fra hele verden. På biblioteket kan du låne al den faglitteratur du har brug for - har RUb det ikke, skaffer vi det hjem til dig. Vi har et professionelt personale, der gerne hjælper med litteratursøgning, kurser i litteratursøgning og i Refworks og andre værktøjer. Samtidig arbejder vi på at udvide vores forskerservice. Trænger du til at slappe af, har vi Den Runde, hvor man kan finde ny dansk og oversat skønlitteratur, musikcd er, lydbøger og spil. Som ansat har du lang lånetid på materialer, men kom ned og bliv oprettet som låner og hør samtidig om hvilke services vi kan tilbyde. Vi har åbent alle hverdage kl i juli og august åbent kl

8 8 SÅDAN STYRES RUC Som alle øvrige universiteter i Danmark er den måde Roskilde Universitet styres og ledes på fastlagt gennem Universitetsloven og udmøntet i universitetets vedtægt. Den gældende Universitetslov bygger på hovedloven fra 2003 (med senere ændringer), og på baggrund af denne lov har RUC organiseret sig i vedtægt af 11. november Bestyrelsen Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen ansætter rektor og ansætter efter indstilling fra rektor universitetets øvrige øverste ledelse. Bestyrelsen er over for videnskabsministeren ansvarlig for universitetets virke. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 9 medlemmer og sammensættes af udefrakommende medlemmer (5 medl.) og af interne medlemmer, der repræsenterer universitetets videnskabelige personale, det tekniskadministrative personale og de studerende (4 medl.). Rektor Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige øverste ledelse, institutledere, studieledere samt ph.d.-skoleledere varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af den øvrige øverste ledelse til bestyrelsen. Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet. Akademisk Råd (AR) Universitetet nedsætter et akademisk råd, der har til opgave at udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger, om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling, om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger og tildeler ph.d.- og doktorgrader. Sammensætning af Akademisk Råd Akademisk Råd sammensættes af rektor (født formand) og af medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale og de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de studerende.

9 Uddannelsesudvalget (UDDU) UDDU er et underudvalg under AR og rådgiver Akademisk Råd og rektorat i sager vedrørende uddannelser. Udvalget behandler bl.a. forslag til ændringer i uddannelses- og eksamensbekendtgørelser, generelle regler vedrørende eksamen, undervisning og studieordninger. Forskningsudvalget (FOU) FOU er et underudvalg under AR og rådgiver Akademisk Råd og rektorat i forskningsmæssige spørgsmål og i spørgsmål vedrørende forskeruddannelsen. Økonomisk Udvalg (ØU) ØU er et underudvalg under Akademisk Råd og rådgiver om økonomiske og budgetmæssige spørgsmål. Institutter På RUC er forskningen og undervisningen organiseret inden for 6 institutter: Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Institut for Kultur og Identitet (CUID) Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM) Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES) RUC Institutledere Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning og skal med inddragelse af studienævn og studieledere følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. Institutråd Ved hvert institut nedsættes der et rådgivende institutråd. Institutrådet har til opgave at rådgive institutlederen. Studienævn og studieledere Rektor nedsætter det nødvendige antal studienævn. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og de studerende. Hvert studienævn skal bestå af mindst 4 og højst 10 medlemmer. Studentermedlemmerne vælges for 1 år ad gangen, mens lærerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen. Studienævnet vælger en formand blandt de videnskabelige medlemmer og en næstformand blandt de studerende medlemmer af studienævnet. Det er studienævnenes primære opgave at tage sig af tilrettelæggelsen af undervisningen. De skal bl.a. udarbejde studieordninger, der beskriver 9

10 10 målene, omfanget, varigheden, formen og indholdet af undervisningen. Herudover er det studienævnet, som har ansvaret for evaluering af uddannelser og uddannelsesaktiviteter. Rektor udpeger for hvert studienævn en studieleder efter indstilling fra studienævnet. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. RUC s Fællesadministration (FA) Fællesadministrationen ledes af universitetsdirektøren og består af Rektorsekretariat, Campus-IT, Center for Finans, Teknik og Miljø, International Afdeling, Kommunikationsenheden, Personaleafdelingen og Uddannelses- og Forskningsafdelingen. Campus-IT Campus-IT varetager en række serviceopgaver for hele universitetet. Til afdelingen hører Helpdesk, som findes i bygning Åbningstider er mandag-torsdag kl og , fredag , tlf , ruc.dk. Her kan du få udleveret dit kodeord til de fælles IT-systemer, Portalino, Webmail, Plug n Study, eller du kan få hjælp, hvis du har proble- mer med at bruge systemerne. Hvis du har glemt dit kodeord, kan du logge ind med din NemID og skifte det. Du kan også hente en folder, der beskriver de fælles IT-systemer på RUC og du kan tilmelde dig en IT-workshop, hvor du kan lære mere om systemerne. Campus-IT varetager drift, vedligeholdelse og udvikling af en række IT-systemer, bl.a. webmail, Portalino, Find Person-databasen, samarbejdsværktøjet BSCW og forskellige administrative systemer. Afdelingen er endvidere ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af RUC s netværk, det trådløse Plug n Study net og print.ruc.dk. Spørgsmål vedrørende systemerne kan sendes til RUC s AV-afdeling hører også under Campus-IT. Afdelingen tager sig af indkøb og vedligeholdelse af AV-udstyr, både til undervisningslokaler og til udlån. Henvendelse i bygn RUCast er en podcasting-service på RUC. Vi dokumenterer og formidler forsknings- og undervisningstiltag med video. Vi har bl.a. et studie, hvor du kan få optaget korte podcasts. RUCast er en

11 service under Akademisk-IT, som hjælper med at indtænke brugen af nye medier i undervisning, forskning og forskningsformidling. Kontakt på eller læs mere på ruc.dk/ait. Center for Finans, Teknik og Miljø (CFTM) Center for Finans, Teknik og Miljø (CFTM) støtter RUC s ledelse i den overordnede økonomistyring samt bygningsadministration/service, herunder især: RUC International Afdeling (IA) IA s hovedopgave er at styrke og koordinere universitetets samlede indsats for internationalisering af RUC, herunder understøtte, udvikle og kvalitetssikre institutternes aktiviteter på forsknings- og uddannelsesområdet. Ligeledes understøtter IA universitetets arbejde med at indhente ekstern finansiering gennem internationale programmer og fonde, ligesom man arbejder med international markedsføring og profilering af RUC. Udarbejdelse af eksternt årsregnskab og budget Kvartalsregnskab og ledelsesinformation til RUC s bestyrelse og universitetsledelse Varetagelse af de regnskabsmæssige rutiner (kreditorer, debitorer, betalinger og kapitalforvaltning) Vejledning og rådgivning om ressourceoptimering på RUC s institutter og afdelinger Rådgivning og controlling af projekter Indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygninger Service i relation til rengøring, vagt, nøgler, adgangskort, el, vand og varme Rådgivning og vejledning af indkøb, herunder overholdelse af gældende lovgivning Centret er opdelt i et sekretariat (incl. indkøb), samt 4 sektioner: budgetsektion, regnskabssektion, servicesektion samt teknik- og miljøsektionen. IA varetager en lang række udviklings- og driftsopgaver på internationaliseringsområdet, herunder optagelse af udenlandske studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen, udsendelse af danske studerende på studieophold i udlandet og modtagelse af internationale udvekslingsstuderende. IA yder bistand i form af bl.a. boligadministration, mentorordning, vejledning om studieophold i udlandet og modtagelses-/velkomstprogrammer. Henvendelse på eller personligt i bygning 04.1 Åbningstider mandag-onsdag kl og torsdag kl Fredag lukket. 11

12 12 Kommunikationsenheden (KE) Kommunikationsenheden omfatter Journalen, Kommunikationssektionen og Receptionen. Journalen: Journalen, herunder studiesektionens journal, modtager, fordeler og journaliserer al officiel post til RUC s Fællesadministration og yder vejledning til øvrige journaler på RUC. Henvendelse i bygning 06.1, mandag-fredag kl , tlf /2024/3023, Kommunikationssektionen: Kommunikationssektionen udarbejder, redigerer og udgiver en lang række publikationer. F.eks. den studieorienterende publikation Studieguide, engelsksproget materiale om RUC, RUCnyt (universitetets officielle meddelelses- og debatblad) samt RUC s Årsberetning. Sektionen er ansvarlig for udvikling og vedligehold af universitetets website ruc.dk og koordinerer samarbejdet med universitetets decentrale webmastere. Sektionen står for udarbejdelse og udsendelse af universitetets pressemeddelelser og for RUC s kontakt til pressen i øvrigt. Henvendelse i bygning 06.1, tlf Derudover kan Kommunikationssektionen være behjælpelig med at skaffe oplysninger og besvare spørgsmål af generel karakter, ligesom sektionen står for afholdelse af en række events i såvel profilerings- som rekrutteringsøjemed. Yderligere oplysninger, logo, powerpointpræsentationer, publikationer m.m. findes på ruc. dk/ke. RUC s kommunikationsstrategi kan ligeledes findes på ruc.dk. Receptionen: Der kan døgnet rundt foretages direkte opkald til en telefon på RUC ved at taste 4674 efterfulgt af lokalnummeret. Receptionen har åbent dagligt kl Opkald til Receptionen fra en lokaltelefon kan ske ved at taste 9. Opkald udefra kan ske til Receptionens er: Receptionen er desuden behjælpelig ved følgende opgaver og spørgsmål: Ajourføring af kalenderen på RUC s hjemmeside Bestilling af al tilbehør til mobil- og fastnettelefoni Yderligere oplysninger kan findes på ruc.dk/ruc/ internesider/a-til-aa/r-s/#reception

13 Personaleafdeling (PA) Personaleafdelingen er struktureret i to teams: Team HR og Team Løn og Personale. Team HR varetager alle opgaver i forbindelse med rekruttering og ansættelser, personalepolitik, personalejura, efteruddannelse (se afsnittene på side 15), kompetenceudvikling, IT-uddannelse, lønforhandlinger, trivsel samt det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. PA har sekretariatsfunktionen for RUC s hovedsamarbejdsudvalg (HSU), Fællesadministrationens lokale samarbejdsudvalg (LU) og Personaleuddannelsesudvalget (PUU). Team Løn og Personale varetager alle driftsopgaver i forbindelse med løn- og personaleadministration, herunder udfærdigelse af ansættelseskontrakter, indhentning af refusioner, administration af sygefravær, ferie mv. i vores Personaleadministrative system (UPS) samt person- og lønregistreringer i Statens Centrale Lønanvisningssystem (SLS). Personaleadministrationen omfatter både fastansat og timelønsansat personale. RUC s personalepolitik omfatter følgende politikker: RUC - Ledelse - Seniorpolitik - Løn - Sexchikane og mobning - Mangfoldighed - Social ansvarlighed - Misbrug - Sport og kultur - Mobilitet - Udviklingssamtaler Team Løn og Personale har åbent for personlig betjening mandag-torsdag kl og kl Fredag lukket. Henvendelse i Bygning Yderligere oplysninger, blanketter, arrangementer mv. findes på vores hjemmeside ruc.dk/pa. Se endvidere afsnittet Praktiske oplysninger A-Å i næste spalte. Uddannelses- og Forskningsafdelingen (U/F) Uddannelses- og Forskningsafdelingen behandler stort set alle sager, der vedrører RUC s kerneydelser: uddannelse, forskning og formidling. For uddannelserne varetages opgaver i forbindelse med adgang, optagelse, indskrivning, uddannelsesstøtte (SU), eksamensklager, eksamensbeviser, studie- og karrierevejledning, sagsbehandling samt kvalitetssikring af uddannelserne. Desuden understøttes ph.d.-uddannelser, forskerskolerne og forskningen Arbejdsmiljø - Omsorg - Ferie - Personaleudvikling - Fratrædelse - Rekruttering - Information - Rygepolitik U/F er med RUCinnovation indgangen til samarbejde med omverdenen, herunder Projektbørs og Praktikordning. Afdelingen er organisatorisk opdelt i fem funktionsenheder:

14 14 Sekretariat (bygn. 06.1) STADS-kontor (bygn. 04.1) Studieadministration (bygn. 04.1) Studie- og Karrierevejledningen (bygn. 04.1) RUCinnovation (bygn. 04.0). PRAKTISKE OPLYSNINGER - A-Å Arbejdsskader I tilfælde af, at du er ude for en arbejdsskade (ulykkestilfælde, skadelige påvirkninger og sygdomme der skyldes arbejdet - eller de forhold arbejdet foregår under), som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, anmeldes dette til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen af arbejdsulykker foregår ved udfyldelse af anmeldelsesblanket, som rekvireres i Personaleafdelingen på tlf eller ved personlig henvendelse i bygn Arbejdstider Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiderne ser således ud: Mandag-torsdag kl , fredag kl Flere afdelinger har flextid. Barsel Barselsreglerne findes på ruc.dk/pa/vejledning_ for_ansatte/barsel. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse i Personaleafdelingen. Barns sygdom Du har mulighed for at holde 2 dage helt eller delvist fri i forbindelse med dit barns 1. og 2. sygedag, forudsat:

15 at det af hensyn til barnet er nødvendigt at forholdene på tjenestestedet tillader det at barnet er under 18 år at barnet er hjemmeværende Den 2. sygedag er den kalenderdag, der følger umiddelbart efter den 1. sygedag. Vi cykler til arbejde RUC deltager i kampagnen hvert år i maj og betaler medarbejdernes deltagergebyr. DHL-stafetten RUC deltager hvert år i august/september i verdens største motionsløb i Fælledparken i København. RUC betaler medarbejdernes gebyr, hvori madkurv er inkluderet. Efteruddannelse På Roskilde Universitet er deltagelse i efter- og videreuddannelse et vigtigt element i medarbejdernes faglige og personlige udvikling og det tilstræbes, at man inden for 2 år har haft 5 kursusdage. Der er derfor nedsat et PersonaleUddannelses- Udvalg, der varetager personalets ansøgninger til eksterne kurser og tillige arrangerer interne kurser, foredrag og lignende som f.eks. sprogkurser, it-kurser og seniorkurser. RUC Derudover formidler PersonaleUddannelsesUdvalget de mange kursustilbud, der modtages fra kursusudbydere rundt omkring i landet, ud til de relevante faggrupper på universitetet. Efteruddannelse særligt for VIP ere (UniPæd) UniPæd tilbyder kurser og sparring, der sikrer, at det videnskabelige personale får bearbejdet og perspektiveret eksisterende erfaringer fra egen undervisning og vejledning set i relation til de respektive uddannelsers målsætning og håndteringen af de hermed forbundne pædagogiske udfordringer. Fundamentet for alle UniPæds aktiviteter er erfaringsudveksling, dialog og fælles refleksion, hvor igennem ny pædagogisk viden og erfaringer søges udbredt. UniPæds kurser er åbne for alle VIP fra nyansat undervisningsassistent til ældre professor. En væsentlig del af UniPæds virke udgøres af kurserne i adjunktuddannelsen, som dog er at betragte som et åbent tilbud for alle ansatte lærere og ph.d.- studerende ved Roskilde Universitet. Det er også muligt for adjunkter og andet videnskabeligt personale uden for RUC at deltage i UniPæds kurser. Der udbydes særlige kurser af kortere varighed til ikke-dansk-sprogligt VIP personale ved Roskilde Universitet. 15

16 16 UniPæd tilbyder særligt tilrettelagte kurser i de enkelte institutter ofte i samarbejde med studienævnene. Den universitetspædagogiske efteruddannelse ledes og koordineres af Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning. For yderligere information henvises til UniPæds hjemmeside: ruc.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/unipaed/ Falck Healthcare - tilbud om psykologisk rådgivning Som led i trivselsarbejdet har RUC indgået en aftale med Falck Healthcare, så medarbejdere, der har behov for hjælp hos en læge, psykolog, socialrådgiver, jurist eller revisor, anonymt og gratis kan henvende sig til Falcks specialister. Læs mere på ruc.dk/pa/ Ferie I henhold til ferieloven optjener du 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse svarende til 25 dage i et kalenderår (1. januar december). Ferien skal afholdes i det efterfølgende ferieår (1. maj til 30. april). Afholdelse af ferie sker efter aftale med tjenestestedet. Roskilde Universitet varsler afholdelse af al ferie, dvs. at alle ansatte med optjent ferieret (ferie med løn) skal afholde mindst 3 ugers ferie i hovedferieperioden (1. maj september) og restferien (4. og 5. ferieuge) skal være afholdt senest den 30. april. Der skal udfyldes en feriefraværsblanket, som afleveres til tjenestestedet. Feriedage, særlige I henhold til ferieloven optjener du 0,42 særlig feriedag pr. måneds ansættelse, svarende til 5 dage i et kalenderår. Dagene afvikles som udgangspunkt på linje med de almindelige feriedage. RUC varsler de særlige feriedage til afholdelse inden 1. maj. Forsikring Hvis der sker skade/tyveri på dine personlige ejendele, vil det som hovedregel være din egen forsikring, der skal dække tabet. Se i øvrigt afsnittene om Rejseforsikring side 19 og Tyveri side 20. Fridage Universitetet holder lukket følgende dage: grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag. Roskilde Universitetsbibliotek har åbent mellem jul og nytår.

17 Frihed Frihed i anledning af eksempelvis bryllup, sølv- eller guldbryllup, dødsfald og begravelse eller flytning aftales med den daglige leder. Fysioterapi Du har som ansat mulighed for at få fysioterapibehandling. En behandling varer 30 min. og koster 225 kr., hvoraf RUC betaler 125 kr. Din pris er derfor 100 kr., som betales kontant ved hver behandling. Glemte sager Henvendelse til Receptionen i bygn Kantinen/RUCafé RUC s kantine RUCafé ligger i bygning 01, åbningstiden er mandagfredag kl RUCafé tilbyder udvalg af mad og kioskvarer samt brød og kager fra eget bageri (fra kl. 8.00). Fra kl serveres der minimum 2 varme retter (vegetar/kødret), minimum 5 forskellige sandwich i hjemmebagte boller, samt smørrebrød og salat. Ugens menu kan ses på sider/rucafé/ RUC Derudover kan der, i forbindelse med fester, leveres øl og vand. RUCafé kan også tilbyde at stå for større arrangementer på universitetet. Kreditkort på RUC Alle fastansatte med over 18,5 timer pr. uge skal have et MasterCard Classic. Kortet får du via en elektronisk ansøgning på portalino.ruc.dk. Et institut/en enhed kan også ansøge om et kreditkort til indkøb på internettet eller til at kunne bestille rejser mv. for medarbejdere, der rejser sjældent. Lønudbetaling For fastansatte er lønnen disponibel sidste bankdag i hver måned og for timelønnede medio måneden og den sidste bankdag i måneden. Udbetaling af løn sker gennem Statens Lønsystem (SLS). Massage Du har som ansat mulighed for at få massage på RUC. Der tilbydes en klassisk og dybdegående massage, der øger blodgennemstrømningen og dermed ilttilførslen til de infiltrerede muskler. Prisen for 30 min. er 220 kr., hvoraf RUC betaler 100 kr. Din pris er derfor 90 kr., og betaling sker kontant ved hver behandling. 17

18 18 Motionssaftale RUC har indgået en firmaaftale med Fitness World og Fitness.dk (for både ansatte og studerende), hvor du kan spare hhv. 24% og 10%. Se mere om pris, aftale og medlemskaberne på ruc.dk/pa/ firmaaftale_fitness. Nattevagt Nattevagten er på universitetet alle hverdage fra kl samt alle weekender og helligdage (hele døgnet). Al ophold på universitetet efter kl skal meldes til vagten med opgivelse af navn og husnummer. Henvendelse til vagten kan ske på tlf eller dk Onsdags-gåtur Hver onsdag mødes medarbejderne (dem der har tid/lyst) ved flagstangen ud for bygn. 00 kl og går en dejlig tur rundt om Trekroner-søen. Er man hardcore løber man samme rute 2 gange. Parkering Parkering skal finde sted på de afmærkede parkeringsarealer. Personer, der parkerer ulovligt, kan forvente at få en parkeringsbøde. Invalidevogne kan efter aftale få parkeringstilladelse inden for universitetsområdet. Henvendelse skal ske til Center for Finans, Teknik og Miljø i hus 06.2, tlf Personaleforening (RUC on) Det er foreningens formål, igennem selskabeligt samvær og fælles aktiviteter på forskellige niveauer, at fremme og bevare en konstruktiv samhørighed i medlemskredsen, således at et godt fællesskab samt et godt arbejdsklima bevares og styrkes til glæde for alle ansatte på RUC. Det kan fx omfatte såvel faglige, kulturelle som sportslige eller selskabelige arrangementer der tilgodeser RUC-ansatte. Læs mere på ruc.dk/personaleforening Personalekort Kort efter din ansættelse vil du blive fotograferet til et personalekort. Kortet fungerer som legitimation, lånerkort til Universitetsbiblioteket samt som nøgle i nogle af husene. Personalezonen Personalezonen er en kulturklub, der tilbyder mange forskelligartede kulturarrangementer med rabat. Alle ansatte på Roskilde Universitet kan benytte sig af tilbuddene. Læs mere på ruc.dk/pa/ personalezonen/ Personaleuddannelse Hvis du ønsker at deltage i interne eller eksterne kurser eller på anden måde efteruddanne dig, kan du se mere om kurser og ansøgningsprocedure

19 på ruc.dk/pa/uddannelse/. Du kan desuden se Personaleudviklingspolitikken på ruc.dk/pa/politik/personaleudviklingspolitik/. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Personaleuddannelsesudvalgets sekretariat i Personaleafdelingen, bygn Regelsamling På RUC s hjemmeside er fremlagt en regelsamling. Her findes de vigtigste regler, der gælder for hele RUC og som har en vis varighed. Regelsamlingen findes på ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/ Regnskabssektionen Se under afsnittet om Center for Finans, Teknik og Miljø side 11. Rejseforsikring Der er etableret en kollektiv statslig forsikringsordning for tjenesterejser i udlandet. Alle ansatte skal, forinden de foretager tjenesterejser, personligt henvende sig på regnskabssektionen, bygn. 06.2, hvor de får udleveret et forsikringsgarantikort (som er gældende i hele ansættelsesperioden), forsikringsbetingelser og en skadeguide. Ved tjenesterejser i indlandet dækker det gule sygesikringskort samt evt. egen forsikring. Samarbejds- og sikkerhedsudvalg Der findes et Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) for alle ansatte samt et antal lokalsamarbejdsudvalg (LU). Desuden findes der et Hovedarbejdsudvalg (HAU) for alle ansatte samt lokale sikkerhedsudvalg på NSM, ENSPAC og RUb. På de øvrige institutter og i Fællesadministrationen er sikkerhedsudvalget lagt sammen med samarbejdsudvalget. Henvendelse vedr. oplysninger mv. om udvalgene skal ske til sekretariatet i Personaleafdelingen. Skovtur RUC afholder hvert år i maj måned en skovtur for alle ansatte. Finansieringen deles mellem universitetet og medarbejderne. Sygdom Sygdom meddeles 1. dag ved arbejdstids begyndelse til tjenestestedet. Når du er rask udfyldes raskmeldingsblanket, som afleveres til tjenestestedet. Telefoner Opkald direkte til RUC: Tryk eller lokalnr. i stedet for de 4 sidste cifre. Fra RUC: Tryk 0 + ønsket nr.

20 Tillidsrepræsentanter Ansatte på RUC tilhører flere forskellige fagforeninger. Blandt medlemmerne af de forskellige fagforeninger er udpeget en række tillidsrepræsentanter, som har til opgave at varetage medlemmernes interesse og fungere som talsmænd over for ledelsen. Oplysning om navne på tillidsrepræsentanter fås ved henvendelse til Personaleafdelingen. Tjenestebiler RUC har tjenestebiler til udlån i studie- og forskningsøjemed. Tilladelse til kørsel skal gives af et institut, et studienævnssekretariat eller en afdelingsleder. Kørselsrekvisition fås hos de respektive sekretærer. Reservation af bil sker ved henvendelse hverdage kl og til Posten, bygn. 12, tlf , eller Servicesektionen. Medbring kørekort og studiekort/personalekort. I tilfælde af motorstop/skader på bilen, kontakt Dansk Autohjælp A/S, tlf Udlånte biler skal afleveres rene. Tjenesterejser Skal du på tjenesterejse, skal rejsen bestilles via RUC s rejseportal. Linket finder du på portalino. ruc.dk. Du skal både bestille fly, tog, bil og hotel via portalen, og der kan kun betales med et RUC MasterCard Classic. Kortet får du via en elektronisk ansøgning på portalino.ruc.dk. Transport Der kører bus fra Roskilde station til RUC. Endvidere standser nogle regionaltog på Trekroner Station. Trykkeri Prinfo Paritas Digital Service varetager trykning af projektopgaver, kompendier, m.m. Henvendelse i bygn. 37. Tyveri Ved tyveri eller formodet tyveri af universitetets effekter skal dette straks anmeldes til CFTM, som sørger for politianmeldelse. Ved tyveri af private ejendele, skal man selv anmelde dette til politiet. Tyveri af personlige ejendele dækkes ikke af RUC s (statens) selvforsikring. Men undgå tyveri - lås taske og penge inde eller tag dem med, hvis arbejdspladsen forlades.

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Næsten alt du skal vide før du starter på RUC

Næsten alt du skal vide før du starter på RUC tudenter håndbog 2012 Næsten alt du skal vide før du starter på RUC Side 5: Side 15: Side 33: Side 41: Velkommen. Her byder RUC s rektor, Roskildes borgmester og Studenterrådet dig velkommen til universitet,

Læs mere

DØK Intro 92. Intro håndbog

DØK Intro 92. Intro håndbog DØK Intro 92 Intro håndbog Forord Denne første udgave af DØK INTRO HÅNDBOGEN er udarbejdet undervejs af vejledergruppen i forbindelse med Intro 92 arbejdet. Den har derfor endnu ikke været brugt som grundlag

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT

Ruspjece. Jura AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT Ruspjece 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES JURIDISK INSTITUT ii Noter: 1 Indhold Indhold...1 Velkomst af dekanen...2 Velkomst af studielederen...3 Hjertelig velkommen...4 Her skal

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE - VEJVISEREN PÅ SKANSEN 2014 2 Indhold Indhold... 3 MÅLSÆTNING... 6 ORGANISATIONSPLAN... 7 FONDEN MARIEHJEMMENE... 8 BESTYRELSEN FOR BOFÆLLESSKABERNE:...

Læs mere

Introduktion Præsentation af SDC Formålet med SDC

Introduktion Præsentation af SDC Formålet med SDC Introduktion Med det dansk-kinesiske universitetscenter Sino-Danish Center of Education and Research (SDC) har de danske universiteter indgået et vigtigt samarbejde med Kina om forskning, og mange danske

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere