Velkommen til Roskilde Universitet, RUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Roskilde Universitet, RUC"

Transkript

1 RUC Velkommen til Roskilde Universitet, RUC 1

2 Korallen i RUC s segl Velkommen til RUC Redaktion Kommunikationsenheden Layout Kommunikationsenheden Fotos Timme Hovind Tuala Hjarnø Per Lau Knudsen Tryk Prinfo Paritas, RUC Roskilde Universitet bærer i sit segl en koral. Dermed hentydes til følgende træk ved korallers liv og død: Koraller kan kun trives i meget rent og saltholdigt vand, som er i stadig bevægelse. Derfor dør korallerne på læsiden af rev, men på vindsiden, hvor bølgeslaget og strømmen er stærkest, vokser de og udvikler sig i store og smukke kolonier. Det er dog de ældre, men mere forkalkede dele af revet, som giver det styrke og kraft til at modstå bølgeslaget gennem århundreder. Den latinske tekst kan på dansk gengives således: I stilheden døden, i strømmen livet. November 2010

3 Kære nye medarbejder! Jeg vil gerne byde dig velkommen til Roskilde Universitet. RUC er en spændende og levende organisation, hvor omkring mennesker dagligt har deres gang. Det være sig forskere, administrativt ansatte, håndværkere og ikke mindst studerende. Fysisk dækker RUC et stort område med mange bygninger, laboratorier, værksteder, bibliotek m.m. Som en stor uddannelses- og forskningsinstitution kan RUC i den første tid virke lidt uoverskuelig og forvirrende for en begynder. At finde rundt på RUC kan virke overvældende - ikke kun fysisk, men også på grund af alle de organer, som er en del af universitetet: Akademisk Råd, institutter, studienævn, huse, osv. Hvad er hvad, og hvem gør hvad? RUC Pjecen er inddelt i 3 afsnit: Præsentation af RUC Organisation og styrelse Praktiske oplysninger Pjecen giver henvisninger til, hvor man kan finde yderligere oplysninger om forskellige forhold. Og hvis du er i tvivl, så spørg dine kolleger. Roskilde Universitet lever helt op til vort logo og motto: In traquillo mors, in fluctu vita. Eller på dansk: I stilheden døden, i strømmen livet. Jeg håber som sagt, at du finder pjecen nyttig og vil komme til at befinde dig godt på Roskilde Universitet. Endnu engang velkommen. Ib Poulsen Rektor 3 Derfor denne lille pjece som fortæller dig lidt om RUC. Den kan forhåbentlig være med til at gøre din første tid på RUC lidt lettere.

4 4 ROSKILDE UNIVERSITET Roskilde Universitetscenter (RUC) blev oprettet i 1972 med det formål at udføre forskning og undervisning på højeste niveau. I september 1972 begyndte de første 283 studerende studierne ved det nye universitet. Et anderledes universitet Det nye RUC skulle fuldt udbygget rumme ca studerende. Planen var, at RUC også skulle rumme andre uddannelser end de traditionelle universitetsuddannelser. Folkeskolelæreruddannelsen er ét eksempel på en planlagt RUC-uddannelse, som imidlertid ikke blev realiseret. Uddannelsen som socialrådgiver kørte i nogle år, men blev senere nedlagt igen. Der skulle skabes et egentligt uddannelsescenter, der skulle rumme mange forskellige typer uddannelser herunder altså også uddannelser der ikke traditionelt lå på universiteterne. Deraf navnet: Roskilde Universitetscenter. I november 2008 skiftede Roskilde Universitetscenter dog navn til slet og ret Roskilde Uni- versitet. Navneændringen skete for at understrege målsætningen om en nær forbindelse mellem forskning og uddannelser. Kælenavnet RUC lever dog stadig i bedste velgående og er blevet bibeholdt. I studenteroprørets slipstrøm I studenteroprørets slipstrøm blev RUC anderledes. Det åbnede sig mod det omgivende samfund og introducerede nye undervisningsmetoder og principper: Basisstudier, gruppearbejde, problemorientering, tværfaglighed og modulopbyggede forløb. De studerende fik stor indflydelse på, hvilke emner de beskæftigede sig med. Og alle skulle gennemgå et bredt basisstudium på 2 år, inden de tog fat på de mere specialiserede studier i overbygningen. Alt dette var nyt i universitetssammenhænge. Af mange forskellige grunde kom RUC hurtigt i modvind. Økonomisk krise og stigende politisk modstand efter jordskredsvalget i 1973 førte snart til en række konflikter, og viljen til uddannelsespolitiske eksperimenter blev markant mindre. RUC prydede hyppigt avisernes forsider og dermed Folketingets dagsordener. RUC i dag RUC udgør i dag en helt selvfølgelig del af det danske højere uddannelsessystem, hvor opgaven

5 nu som før er at forske og undervise på højeste niveau og på videnskabeligt grundlag. RUC har ikke som andre universiteter fakulteter. Forsknings- og undervisningsaktiviteter er organiseret i 6 institutter og en lang række studienævn. Tilsammen dækker RUC s institutter og studienævn de 4 hovedområder; humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og det teknisk-videnskabelige hovedområde. Universitetet udbyder både bacheloruddannelser (3 år), kandidatuddannelser (5 år), forskeruddannelser (ph.d. 3 år efter kandidateksamen) samt masteruddannelser. Uddannelsesstrukturen er imidlertid anderledes på RUC end på andre universiteter. Basisstudier Alle uddannelser på RUC - med undtagelse af efter- og videreuddannelser - begynder med et basisstudium, der varer 2 år. Først efter endt basisstudium vælger den studerende sine overbygningsfag. Der findes 4 basisstudieretninger: En humanistisk-teknologisk, en humanistisk, en samfundsvidenskabelig og en naturvidenskabelig. De 3 sidste findes både i RUC en dansk og en international variant, mens det humanistisk-teknologiske basisstudium kun udbydes på dansk. Husstrukturen Når de studerende starter på RUC, bliver de tilknyttet såkaldte huse. Husene er den daglige arbejdsplads for ca. 130 studerende, en sekretær samt fire til seks undervisere/vejledere. Husstrukturen er et vigtigt særkende ved Roskilde Universitet. For de studerende udgør husene et studiemiljø med faglige og sociale aktiviteter, hvor de selv er med til at sætte dagsordenen. Der arbejdes i projektgrupper på fem til ti medlemmer, og hver gruppe har sin faste base i huset. Hvert hus indeholder grupperum, lærerkontorer, sekretærkontor, undervisningslokale samt køkken. Der er desuden adgang til såvel computere som kopieringsfaciliteter. Samarbejde i grupper På RUC foregår studierne ikke som sololøb. De studerende arbejder typisk i grupper - både på basisstudierne og på overbygningsuddannelserne. Det udvikler evnen til at samarbejde med andre og oparbejder evnen til at give og modtage kritik på en konstruktiv måde - kvaliteter der er vigtige også uden for universitetet. Grupperne be- 5

6 6 står normalt af 4-6 studerende. Inden for nogle rammer vælger de studerende, hvilke områder de vil arbejde med, og de styrer i høj grad studieforløbet selv. Under arbejdet får de tildelt en lærer/ vejleder. Fagspecialisering Efter basisstudiet sker den egentlige fagspecialisering. Her kan de studerende vælge mellem 35 forskellige fag. Bacheloruddannelsen er normeret til 3 år og kandidatuddannelsen til 2 år. Herefter er der mulighed for at gennemføre en forskeruddannelse, der fører frem til ph.d.-graden. Det tager 3 år efter kandidatuddannelsen. Der er mulighed for at kombinere forskellige fag med hinanden til en kombinationsuddannelse - også på tværs af hovedområderne. På RUC er det f.eks. muligt at læse socialvidenskab og historie eller fysik og kommunikation. Udover kombinationsuddannelserne findes også de såkaldte enkeltfagskandidatuddannelser inden for Forvaltning, Teknologisk Samfundsvidenskabelig Planlægning (Tek-Sam), Globale Studier og Virksomhedsledelse. Her læses der kun ét fag. Internationalisering RUC vil udbygge sin position som et internationalt anerkendt universitet med fokus på at skabe særdeles gode muligheder for studerende og forskere til at orientere sig internationalt og derigennem skabe relationer og udveksle viden med relevante internationale aktører. RUC uddanner kandidater til et globalt arbejdsmarked. Udveksling af studerende RUC modtager lidt over 400 internationale studerende årligt og sender lidt over 200 danske studerende til universitetets partneruniversiteter over hele verden. Spørgsmål vedrørende universitetets internationale samarbejde kan rettes til International Afdeling, bygn og Særlige uddannelsestilbud RUC udbyder også en lang række efter- og videreuddannelser, herunder diplomstudier og masteruddannelser. Disse uddannelser er tilbud om videre- og efteruddannelse til personer, som ikke har mulighed for at være fuldtidsstuderende, typisk fordi de samtidig er erhvervsaktive.

7 Forskning og ny viden Som forskningsinstitution har RUC også ret til at forske. Alle faste lærere har udover en undervisningspligt både en forskningsret og forskningspligt. Dette sikrer en sammenhæng mellem undervisning og forskning. Undervisningen er forskningsbaseret, og forskningen vil ofte være inspireret af undervisningen. Siden universitetets start har der været en tradition for tværfaglighed også i forskningen. De forskellige faglige miljøer inden for RUC s 4 hovedområder samarbejder og bidrager til at bringe de forskellige fagvidenskaber i spil med hinanden. RUC s forskere er organiseret i forskningsgrupper. Forskningsmæssigt samarbejder RUC med en lang række institutioner inden for og uden for universitetsverdenen - regionalt, nationalt og internationalt. Erhvervsrettet forskningsformidling og praktisk anvendelse af den nye forskning understøttes af RUCinnovation. RUC i tal RUC har ca studerende og ca. 880 videnskabelige og administrative medarbejdere. RUC s budget er på ca. 700 mio. kr., hvoraf hovedparten er bevillinger fra staten. RUC tjener selv ca. 100 mio. kr. om året ved støtte fra EU, RUC forskningsråd og f.eks. ved at udføre forskningsopgaver for offentlige og private myndigheder og virksomheder. Roskilde Universitetsbibliotek Roskilde Universitetsbibliotek ligger ved indgangen til RUC. RUb er en integreret del af Roskilde Universitet, men der er adgang for alle. Du kan gå på vores hjemmeside 24 timer i døgnet året rundt og finde elektroniske artikler og E-Bøger, og du har adgang til et væld af online databaser, statistik og nyheder fra hele verden. På biblioteket kan du låne al den faglitteratur du har brug for - har RUb det ikke, skaffer vi det hjem til dig. Vi har et professionelt personale, der gerne hjælper med litteratursøgning, kurser i litteratursøgning og i Refworks og andre værktøjer. Samtidig arbejder vi på at udvide vores forskerservice. Trænger du til at slappe af, har vi Den Runde, hvor man kan finde ny dansk og oversat skønlitteratur, musikcd er, lydbøger og spil. Som ansat har du lang lånetid på materialer, men kom ned og bliv oprettet som låner og hør samtidig om hvilke services vi kan tilbyde. Vi har åbent alle hverdage kl i juli og august åbent kl

8 8 SÅDAN STYRES RUC Som alle øvrige universiteter i Danmark er den måde Roskilde Universitet styres og ledes på fastlagt gennem Universitetsloven og udmøntet i universitetets vedtægt. Den gældende Universitetslov bygger på hovedloven fra 2003 (med senere ændringer), og på baggrund af denne lov har RUC organiseret sig i vedtægt af 11. november Bestyrelsen Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og fastlægger retningslinjer for dets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen ansætter rektor og ansætter efter indstilling fra rektor universitetets øvrige øverste ledelse. Bestyrelsen er over for videnskabsministeren ansvarlig for universitetets virke. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 9 medlemmer og sammensættes af udefrakommende medlemmer (5 medl.) og af interne medlemmer, der repræsenterer universitetets videnskabelige personale, det tekniskadministrative personale og de studerende (4 medl.). Rektor Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige øverste ledelse, institutledere, studieledere samt ph.d.-skoleledere varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af den øvrige øverste ledelse til bestyrelsen. Rektor indstiller budgettet til bestyrelsen og underskriver regnskabet. Akademisk Råd (AR) Universitetet nedsætter et akademisk råd, der har til opgave at udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger, om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling, om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger og tildeler ph.d.- og doktorgrader. Sammensætning af Akademisk Råd Akademisk Råd sammensættes af rektor (født formand) og af medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale og de studerende. Repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende vælges af og blandt henholdsvis det videnskabelige personale og de studerende.

9 Uddannelsesudvalget (UDDU) UDDU er et underudvalg under AR og rådgiver Akademisk Råd og rektorat i sager vedrørende uddannelser. Udvalget behandler bl.a. forslag til ændringer i uddannelses- og eksamensbekendtgørelser, generelle regler vedrørende eksamen, undervisning og studieordninger. Forskningsudvalget (FOU) FOU er et underudvalg under AR og rådgiver Akademisk Råd og rektorat i forskningsmæssige spørgsmål og i spørgsmål vedrørende forskeruddannelsen. Økonomisk Udvalg (ØU) ØU er et underudvalg under Akademisk Råd og rådgiver om økonomiske og budgetmæssige spørgsmål. Institutter På RUC er forskningen og undervisningen organiseret inden for 6 institutter: Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Institut for Kultur og Identitet (CUID) Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM) Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES) RUC Institutledere Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver. Institutlederen sikrer kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning og skal med inddragelse af studienævn og studieledere følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. Institutråd Ved hvert institut nedsættes der et rådgivende institutråd. Institutrådet har til opgave at rådgive institutlederen. Studienævn og studieledere Rektor nedsætter det nødvendige antal studienævn. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for de videnskabelige medarbejdere og de studerende. Hvert studienævn skal bestå af mindst 4 og højst 10 medlemmer. Studentermedlemmerne vælges for 1 år ad gangen, mens lærerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen. Studienævnet vælger en formand blandt de videnskabelige medlemmer og en næstformand blandt de studerende medlemmer af studienævnet. Det er studienævnenes primære opgave at tage sig af tilrettelæggelsen af undervisningen. De skal bl.a. udarbejde studieordninger, der beskriver 9

10 10 målene, omfanget, varigheden, formen og indholdet af undervisningen. Herudover er det studienævnet, som har ansvaret for evaluering af uddannelser og uddannelsesaktiviteter. Rektor udpeger for hvert studienævn en studieleder efter indstilling fra studienævnet. Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. RUC s Fællesadministration (FA) Fællesadministrationen ledes af universitetsdirektøren og består af Rektorsekretariat, Campus-IT, Center for Finans, Teknik og Miljø, International Afdeling, Kommunikationsenheden, Personaleafdelingen og Uddannelses- og Forskningsafdelingen. Campus-IT Campus-IT varetager en række serviceopgaver for hele universitetet. Til afdelingen hører Helpdesk, som findes i bygning Åbningstider er mandag-torsdag kl og , fredag , tlf , ruc.dk. Her kan du få udleveret dit kodeord til de fælles IT-systemer, Portalino, Webmail, Plug n Study, eller du kan få hjælp, hvis du har proble- mer med at bruge systemerne. Hvis du har glemt dit kodeord, kan du logge ind med din NemID og skifte det. Du kan også hente en folder, der beskriver de fælles IT-systemer på RUC og du kan tilmelde dig en IT-workshop, hvor du kan lære mere om systemerne. Campus-IT varetager drift, vedligeholdelse og udvikling af en række IT-systemer, bl.a. webmail, Portalino, Find Person-databasen, samarbejdsværktøjet BSCW og forskellige administrative systemer. Afdelingen er endvidere ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af RUC s netværk, det trådløse Plug n Study net og print.ruc.dk. Spørgsmål vedrørende systemerne kan sendes til RUC s AV-afdeling hører også under Campus-IT. Afdelingen tager sig af indkøb og vedligeholdelse af AV-udstyr, både til undervisningslokaler og til udlån. Henvendelse i bygn RUCast er en podcasting-service på RUC. Vi dokumenterer og formidler forsknings- og undervisningstiltag med video. Vi har bl.a. et studie, hvor du kan få optaget korte podcasts. RUCast er en

11 service under Akademisk-IT, som hjælper med at indtænke brugen af nye medier i undervisning, forskning og forskningsformidling. Kontakt på eller læs mere på ruc.dk/ait. Center for Finans, Teknik og Miljø (CFTM) Center for Finans, Teknik og Miljø (CFTM) støtter RUC s ledelse i den overordnede økonomistyring samt bygningsadministration/service, herunder især: RUC International Afdeling (IA) IA s hovedopgave er at styrke og koordinere universitetets samlede indsats for internationalisering af RUC, herunder understøtte, udvikle og kvalitetssikre institutternes aktiviteter på forsknings- og uddannelsesområdet. Ligeledes understøtter IA universitetets arbejde med at indhente ekstern finansiering gennem internationale programmer og fonde, ligesom man arbejder med international markedsføring og profilering af RUC. Udarbejdelse af eksternt årsregnskab og budget Kvartalsregnskab og ledelsesinformation til RUC s bestyrelse og universitetsledelse Varetagelse af de regnskabsmæssige rutiner (kreditorer, debitorer, betalinger og kapitalforvaltning) Vejledning og rådgivning om ressourceoptimering på RUC s institutter og afdelinger Rådgivning og controlling af projekter Indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygninger Service i relation til rengøring, vagt, nøgler, adgangskort, el, vand og varme Rådgivning og vejledning af indkøb, herunder overholdelse af gældende lovgivning Centret er opdelt i et sekretariat (incl. indkøb), samt 4 sektioner: budgetsektion, regnskabssektion, servicesektion samt teknik- og miljøsektionen. IA varetager en lang række udviklings- og driftsopgaver på internationaliseringsområdet, herunder optagelse af udenlandske studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen, udsendelse af danske studerende på studieophold i udlandet og modtagelse af internationale udvekslingsstuderende. IA yder bistand i form af bl.a. boligadministration, mentorordning, vejledning om studieophold i udlandet og modtagelses-/velkomstprogrammer. Henvendelse på eller personligt i bygning 04.1 Åbningstider mandag-onsdag kl og torsdag kl Fredag lukket. 11

12 12 Kommunikationsenheden (KE) Kommunikationsenheden omfatter Journalen, Kommunikationssektionen og Receptionen. Journalen: Journalen, herunder studiesektionens journal, modtager, fordeler og journaliserer al officiel post til RUC s Fællesadministration og yder vejledning til øvrige journaler på RUC. Henvendelse i bygning 06.1, mandag-fredag kl , tlf /2024/3023, Kommunikationssektionen: Kommunikationssektionen udarbejder, redigerer og udgiver en lang række publikationer. F.eks. den studieorienterende publikation Studieguide, engelsksproget materiale om RUC, RUCnyt (universitetets officielle meddelelses- og debatblad) samt RUC s Årsberetning. Sektionen er ansvarlig for udvikling og vedligehold af universitetets website ruc.dk og koordinerer samarbejdet med universitetets decentrale webmastere. Sektionen står for udarbejdelse og udsendelse af universitetets pressemeddelelser og for RUC s kontakt til pressen i øvrigt. Henvendelse i bygning 06.1, tlf Derudover kan Kommunikationssektionen være behjælpelig med at skaffe oplysninger og besvare spørgsmål af generel karakter, ligesom sektionen står for afholdelse af en række events i såvel profilerings- som rekrutteringsøjemed. Yderligere oplysninger, logo, powerpointpræsentationer, publikationer m.m. findes på ruc. dk/ke. RUC s kommunikationsstrategi kan ligeledes findes på ruc.dk. Receptionen: Der kan døgnet rundt foretages direkte opkald til en telefon på RUC ved at taste 4674 efterfulgt af lokalnummeret. Receptionen har åbent dagligt kl Opkald til Receptionen fra en lokaltelefon kan ske ved at taste 9. Opkald udefra kan ske til Receptionens er: Receptionen er desuden behjælpelig ved følgende opgaver og spørgsmål: Ajourføring af kalenderen på RUC s hjemmeside Bestilling af al tilbehør til mobil- og fastnettelefoni Yderligere oplysninger kan findes på ruc.dk/ruc/ internesider/a-til-aa/r-s/#reception

13 Personaleafdeling (PA) Personaleafdelingen er struktureret i to teams: Team HR og Team Løn og Personale. Team HR varetager alle opgaver i forbindelse med rekruttering og ansættelser, personalepolitik, personalejura, efteruddannelse (se afsnittene på side 15), kompetenceudvikling, IT-uddannelse, lønforhandlinger, trivsel samt det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. PA har sekretariatsfunktionen for RUC s hovedsamarbejdsudvalg (HSU), Fællesadministrationens lokale samarbejdsudvalg (LU) og Personaleuddannelsesudvalget (PUU). Team Løn og Personale varetager alle driftsopgaver i forbindelse med løn- og personaleadministration, herunder udfærdigelse af ansættelseskontrakter, indhentning af refusioner, administration af sygefravær, ferie mv. i vores Personaleadministrative system (UPS) samt person- og lønregistreringer i Statens Centrale Lønanvisningssystem (SLS). Personaleadministrationen omfatter både fastansat og timelønsansat personale. RUC s personalepolitik omfatter følgende politikker: RUC - Ledelse - Seniorpolitik - Løn - Sexchikane og mobning - Mangfoldighed - Social ansvarlighed - Misbrug - Sport og kultur - Mobilitet - Udviklingssamtaler Team Løn og Personale har åbent for personlig betjening mandag-torsdag kl og kl Fredag lukket. Henvendelse i Bygning Yderligere oplysninger, blanketter, arrangementer mv. findes på vores hjemmeside ruc.dk/pa. Se endvidere afsnittet Praktiske oplysninger A-Å i næste spalte. Uddannelses- og Forskningsafdelingen (U/F) Uddannelses- og Forskningsafdelingen behandler stort set alle sager, der vedrører RUC s kerneydelser: uddannelse, forskning og formidling. For uddannelserne varetages opgaver i forbindelse med adgang, optagelse, indskrivning, uddannelsesstøtte (SU), eksamensklager, eksamensbeviser, studie- og karrierevejledning, sagsbehandling samt kvalitetssikring af uddannelserne. Desuden understøttes ph.d.-uddannelser, forskerskolerne og forskningen Arbejdsmiljø - Omsorg - Ferie - Personaleudvikling - Fratrædelse - Rekruttering - Information - Rygepolitik U/F er med RUCinnovation indgangen til samarbejde med omverdenen, herunder Projektbørs og Praktikordning. Afdelingen er organisatorisk opdelt i fem funktionsenheder:

14 14 Sekretariat (bygn. 06.1) STADS-kontor (bygn. 04.1) Studieadministration (bygn. 04.1) Studie- og Karrierevejledningen (bygn. 04.1) RUCinnovation (bygn. 04.0). PRAKTISKE OPLYSNINGER - A-Å Arbejdsskader I tilfælde af, at du er ude for en arbejdsskade (ulykkestilfælde, skadelige påvirkninger og sygdomme der skyldes arbejdet - eller de forhold arbejdet foregår under), som medfører uarbejdsdygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, anmeldes dette til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen af arbejdsulykker foregår ved udfyldelse af anmeldelsesblanket, som rekvireres i Personaleafdelingen på tlf eller ved personlig henvendelse i bygn Arbejdstider Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiderne ser således ud: Mandag-torsdag kl , fredag kl Flere afdelinger har flextid. Barsel Barselsreglerne findes på ruc.dk/pa/vejledning_ for_ansatte/barsel. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse i Personaleafdelingen. Barns sygdom Du har mulighed for at holde 2 dage helt eller delvist fri i forbindelse med dit barns 1. og 2. sygedag, forudsat:

15 at det af hensyn til barnet er nødvendigt at forholdene på tjenestestedet tillader det at barnet er under 18 år at barnet er hjemmeværende Den 2. sygedag er den kalenderdag, der følger umiddelbart efter den 1. sygedag. Vi cykler til arbejde RUC deltager i kampagnen hvert år i maj og betaler medarbejdernes deltagergebyr. DHL-stafetten RUC deltager hvert år i august/september i verdens største motionsløb i Fælledparken i København. RUC betaler medarbejdernes gebyr, hvori madkurv er inkluderet. Efteruddannelse På Roskilde Universitet er deltagelse i efter- og videreuddannelse et vigtigt element i medarbejdernes faglige og personlige udvikling og det tilstræbes, at man inden for 2 år har haft 5 kursusdage. Der er derfor nedsat et PersonaleUddannelses- Udvalg, der varetager personalets ansøgninger til eksterne kurser og tillige arrangerer interne kurser, foredrag og lignende som f.eks. sprogkurser, it-kurser og seniorkurser. RUC Derudover formidler PersonaleUddannelsesUdvalget de mange kursustilbud, der modtages fra kursusudbydere rundt omkring i landet, ud til de relevante faggrupper på universitetet. Efteruddannelse særligt for VIP ere (UniPæd) UniPæd tilbyder kurser og sparring, der sikrer, at det videnskabelige personale får bearbejdet og perspektiveret eksisterende erfaringer fra egen undervisning og vejledning set i relation til de respektive uddannelsers målsætning og håndteringen af de hermed forbundne pædagogiske udfordringer. Fundamentet for alle UniPæds aktiviteter er erfaringsudveksling, dialog og fælles refleksion, hvor igennem ny pædagogisk viden og erfaringer søges udbredt. UniPæds kurser er åbne for alle VIP fra nyansat undervisningsassistent til ældre professor. En væsentlig del af UniPæds virke udgøres af kurserne i adjunktuddannelsen, som dog er at betragte som et åbent tilbud for alle ansatte lærere og ph.d.- studerende ved Roskilde Universitet. Det er også muligt for adjunkter og andet videnskabeligt personale uden for RUC at deltage i UniPæds kurser. Der udbydes særlige kurser af kortere varighed til ikke-dansk-sprogligt VIP personale ved Roskilde Universitet. 15

16 16 UniPæd tilbyder særligt tilrettelagte kurser i de enkelte institutter ofte i samarbejde med studienævnene. Den universitetspædagogiske efteruddannelse ledes og koordineres af Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning. For yderligere information henvises til UniPæds hjemmeside: ruc.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/unipaed/ Falck Healthcare - tilbud om psykologisk rådgivning Som led i trivselsarbejdet har RUC indgået en aftale med Falck Healthcare, så medarbejdere, der har behov for hjælp hos en læge, psykolog, socialrådgiver, jurist eller revisor, anonymt og gratis kan henvende sig til Falcks specialister. Læs mere på ruc.dk/pa/ Ferie I henhold til ferieloven optjener du 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse svarende til 25 dage i et kalenderår (1. januar december). Ferien skal afholdes i det efterfølgende ferieår (1. maj til 30. april). Afholdelse af ferie sker efter aftale med tjenestestedet. Roskilde Universitet varsler afholdelse af al ferie, dvs. at alle ansatte med optjent ferieret (ferie med løn) skal afholde mindst 3 ugers ferie i hovedferieperioden (1. maj september) og restferien (4. og 5. ferieuge) skal være afholdt senest den 30. april. Der skal udfyldes en feriefraværsblanket, som afleveres til tjenestestedet. Feriedage, særlige I henhold til ferieloven optjener du 0,42 særlig feriedag pr. måneds ansættelse, svarende til 5 dage i et kalenderår. Dagene afvikles som udgangspunkt på linje med de almindelige feriedage. RUC varsler de særlige feriedage til afholdelse inden 1. maj. Forsikring Hvis der sker skade/tyveri på dine personlige ejendele, vil det som hovedregel være din egen forsikring, der skal dække tabet. Se i øvrigt afsnittene om Rejseforsikring side 19 og Tyveri side 20. Fridage Universitetet holder lukket følgende dage: grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag. Roskilde Universitetsbibliotek har åbent mellem jul og nytår.

17 Frihed Frihed i anledning af eksempelvis bryllup, sølv- eller guldbryllup, dødsfald og begravelse eller flytning aftales med den daglige leder. Fysioterapi Du har som ansat mulighed for at få fysioterapibehandling. En behandling varer 30 min. og koster 225 kr., hvoraf RUC betaler 125 kr. Din pris er derfor 100 kr., som betales kontant ved hver behandling. Glemte sager Henvendelse til Receptionen i bygn Kantinen/RUCafé RUC s kantine RUCafé ligger i bygning 01, åbningstiden er mandagfredag kl RUCafé tilbyder udvalg af mad og kioskvarer samt brød og kager fra eget bageri (fra kl. 8.00). Fra kl serveres der minimum 2 varme retter (vegetar/kødret), minimum 5 forskellige sandwich i hjemmebagte boller, samt smørrebrød og salat. Ugens menu kan ses på sider/rucafé/ RUC Derudover kan der, i forbindelse med fester, leveres øl og vand. RUCafé kan også tilbyde at stå for større arrangementer på universitetet. Kreditkort på RUC Alle fastansatte med over 18,5 timer pr. uge skal have et MasterCard Classic. Kortet får du via en elektronisk ansøgning på portalino.ruc.dk. Et institut/en enhed kan også ansøge om et kreditkort til indkøb på internettet eller til at kunne bestille rejser mv. for medarbejdere, der rejser sjældent. Lønudbetaling For fastansatte er lønnen disponibel sidste bankdag i hver måned og for timelønnede medio måneden og den sidste bankdag i måneden. Udbetaling af løn sker gennem Statens Lønsystem (SLS). Massage Du har som ansat mulighed for at få massage på RUC. Der tilbydes en klassisk og dybdegående massage, der øger blodgennemstrømningen og dermed ilttilførslen til de infiltrerede muskler. Prisen for 30 min. er 220 kr., hvoraf RUC betaler 100 kr. Din pris er derfor 90 kr., og betaling sker kontant ved hver behandling. 17

18 18 Motionssaftale RUC har indgået en firmaaftale med Fitness World og Fitness.dk (for både ansatte og studerende), hvor du kan spare hhv. 24% og 10%. Se mere om pris, aftale og medlemskaberne på ruc.dk/pa/ firmaaftale_fitness. Nattevagt Nattevagten er på universitetet alle hverdage fra kl samt alle weekender og helligdage (hele døgnet). Al ophold på universitetet efter kl skal meldes til vagten med opgivelse af navn og husnummer. Henvendelse til vagten kan ske på tlf eller dk Onsdags-gåtur Hver onsdag mødes medarbejderne (dem der har tid/lyst) ved flagstangen ud for bygn. 00 kl og går en dejlig tur rundt om Trekroner-søen. Er man hardcore løber man samme rute 2 gange. Parkering Parkering skal finde sted på de afmærkede parkeringsarealer. Personer, der parkerer ulovligt, kan forvente at få en parkeringsbøde. Invalidevogne kan efter aftale få parkeringstilladelse inden for universitetsområdet. Henvendelse skal ske til Center for Finans, Teknik og Miljø i hus 06.2, tlf Personaleforening (RUC on) Det er foreningens formål, igennem selskabeligt samvær og fælles aktiviteter på forskellige niveauer, at fremme og bevare en konstruktiv samhørighed i medlemskredsen, således at et godt fællesskab samt et godt arbejdsklima bevares og styrkes til glæde for alle ansatte på RUC. Det kan fx omfatte såvel faglige, kulturelle som sportslige eller selskabelige arrangementer der tilgodeser RUC-ansatte. Læs mere på ruc.dk/personaleforening Personalekort Kort efter din ansættelse vil du blive fotograferet til et personalekort. Kortet fungerer som legitimation, lånerkort til Universitetsbiblioteket samt som nøgle i nogle af husene. Personalezonen Personalezonen er en kulturklub, der tilbyder mange forskelligartede kulturarrangementer med rabat. Alle ansatte på Roskilde Universitet kan benytte sig af tilbuddene. Læs mere på ruc.dk/pa/ personalezonen/ Personaleuddannelse Hvis du ønsker at deltage i interne eller eksterne kurser eller på anden måde efteruddanne dig, kan du se mere om kurser og ansøgningsprocedure

19 på ruc.dk/pa/uddannelse/. Du kan desuden se Personaleudviklingspolitikken på ruc.dk/pa/politik/personaleudviklingspolitik/. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Personaleuddannelsesudvalgets sekretariat i Personaleafdelingen, bygn Regelsamling På RUC s hjemmeside er fremlagt en regelsamling. Her findes de vigtigste regler, der gælder for hele RUC og som har en vis varighed. Regelsamlingen findes på ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/ Regnskabssektionen Se under afsnittet om Center for Finans, Teknik og Miljø side 11. Rejseforsikring Der er etableret en kollektiv statslig forsikringsordning for tjenesterejser i udlandet. Alle ansatte skal, forinden de foretager tjenesterejser, personligt henvende sig på regnskabssektionen, bygn. 06.2, hvor de får udleveret et forsikringsgarantikort (som er gældende i hele ansættelsesperioden), forsikringsbetingelser og en skadeguide. Ved tjenesterejser i indlandet dækker det gule sygesikringskort samt evt. egen forsikring. Samarbejds- og sikkerhedsudvalg Der findes et Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) for alle ansatte samt et antal lokalsamarbejdsudvalg (LU). Desuden findes der et Hovedarbejdsudvalg (HAU) for alle ansatte samt lokale sikkerhedsudvalg på NSM, ENSPAC og RUb. På de øvrige institutter og i Fællesadministrationen er sikkerhedsudvalget lagt sammen med samarbejdsudvalget. Henvendelse vedr. oplysninger mv. om udvalgene skal ske til sekretariatet i Personaleafdelingen. Skovtur RUC afholder hvert år i maj måned en skovtur for alle ansatte. Finansieringen deles mellem universitetet og medarbejderne. Sygdom Sygdom meddeles 1. dag ved arbejdstids begyndelse til tjenestestedet. Når du er rask udfyldes raskmeldingsblanket, som afleveres til tjenestestedet. Telefoner Opkald direkte til RUC: Tryk eller lokalnr. i stedet for de 4 sidste cifre. Fra RUC: Tryk 0 + ønsket nr.

20 Tillidsrepræsentanter Ansatte på RUC tilhører flere forskellige fagforeninger. Blandt medlemmerne af de forskellige fagforeninger er udpeget en række tillidsrepræsentanter, som har til opgave at varetage medlemmernes interesse og fungere som talsmænd over for ledelsen. Oplysning om navne på tillidsrepræsentanter fås ved henvendelse til Personaleafdelingen. Tjenestebiler RUC har tjenestebiler til udlån i studie- og forskningsøjemed. Tilladelse til kørsel skal gives af et institut, et studienævnssekretariat eller en afdelingsleder. Kørselsrekvisition fås hos de respektive sekretærer. Reservation af bil sker ved henvendelse hverdage kl og til Posten, bygn. 12, tlf , eller Servicesektionen. Medbring kørekort og studiekort/personalekort. I tilfælde af motorstop/skader på bilen, kontakt Dansk Autohjælp A/S, tlf Udlånte biler skal afleveres rene. Tjenesterejser Skal du på tjenesterejse, skal rejsen bestilles via RUC s rejseportal. Linket finder du på portalino. ruc.dk. Du skal både bestille fly, tog, bil og hotel via portalen, og der kan kun betales med et RUC MasterCard Classic. Kortet får du via en elektronisk ansøgning på portalino.ruc.dk. Transport Der kører bus fra Roskilde station til RUC. Endvidere standser nogle regionaltog på Trekroner Station. Trykkeri Prinfo Paritas Digital Service varetager trykning af projektopgaver, kompendier, m.m. Henvendelse i bygn. 37. Tyveri Ved tyveri eller formodet tyveri af universitetets effekter skal dette straks anmeldes til CFTM, som sørger for politianmeldelse. Ved tyveri af private ejendele, skal man selv anmelde dette til politiet. Tyveri af personlige ejendele dækkes ikke af RUC s (statens) selvforsikring. Men undgå tyveri - lås taske og penge inde eller tag dem med, hvis arbejdspladsen forlades.

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE Velkommen i Studienævnet Studenterrådet ved RUC 03 04 06 08 10 INDHOLD Velkommen i Studienævnet Sådan får du indflydelse på din uddannelse Kom godt i gang STUDU De studerendes

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet For at arbejde hen mod ét fælles fakultet og også ét fælles KU peger direktionen på disse indsatser i opbygningen af en

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere