Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service"

Transkript

1 Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

2 Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005, der blev vedtaget primo Randers Kommune er i øjeblikket ved at lave en strategi for udvikling af Randers midtby. Arbejdet, der skal kunne danne baggrund for strategisk udvikling af andre byer, støttes af Miljøministeriet og Realdania gennem de såkaldte plan 09 midler. I løbet af den kommende planperiode skal dette omsættes til kommuneplanlægningen i Randers. Detailhandelsplanlægningen har fokus på at styrke Randers i konkurrencen med Århus og Aalborg, og derved som minimum opretholde det nuværende befolkningsgrundlag for Randers detailhandelsopland. at koncentrere udvalgsvarebutikkerne i midtbyen og i Paderup at styrke midtbyen som udbyder af udvalgsvarer, herunder at muliggøre etablering af 3 udvalgsvarebutikker på mere end m² i midtbyen i planperioden. at bevare den decentrale dagligvareforsyning i lokalområderne og de mindre byer. fra Jyllands største byer giver sammen med den stadig større mobilitet i samfundet nogle udfordringer for detailhandelsplanlægningen. Randers har traditionelt et stort detailhandelsopland som følge af byens rolle som Kronjyllands centerby. Samtidig er dagligvareforsyningen i hele Randers Kommune kendetegnet ved en høj grad af decentralisering. Forbrugernes indkøbsvaner er under stadig forandring ikke mindst som følge af, at forbrugerne har fået flere penge og flere har fået bil. Samtidig er pendlingen øget især til de større byer, hvilket øger tendensen til at forbrugernes indkøb centreres i de helt store byer - Århus og Aalborg. Også de store detailhandelsprojekter i Århus og Aalborg øger presset på Randers. Det er ikke realistisk, at Randers detailhandelsopland kan øge sin geografiske udstrækning nævneværdigt, og det er heller ikke ambitionen. Målet er at fastholde det nuværende geografiske område for detailhandelen. For at imødegå denne øgede indkøbstrafik, er det vigtigt at udvalgsvarebutikkerne i Randers fremstår som et attraktivt alternativ til de store byer. Dette vil blive omdrejningspunktet for udviklingen af midtbyen. Detailhandelen i Randers er i dag i direkte konkurrence med Århus og Aalborg. Dette krydspres Dagligvareforsyningen i Randers Kommune er velfungerende og er vel repræsenteret i lokal- Panorama Gudenåen og fjorden

3 områderne. Byrådet ønsker, at den decentrale struktur skal fastholdes og styrkes. Dette gøres bl.a. ved at fastlægge retningslinjer for etablering af dagligvarer langs de yderste dele af indfaldsvejene. Bykernen Butiksudbygningen i midtbyen vil kun have marginal betydning for den udvalgsvarehandel, der i dag findes i de mindre bysamfund, der kun har en beskeden omsætning af udvalgsvarer primært som suppleringskøb. Aflastningscenteret i Paderup vil kunne opleve en øget konkurrence fra midtbyen. Resterende rummelighed i bykernen Den samlede resterende rummelighed til detailhandel i bykernen er pr. 1/ m². Denne kommuneplan giver mulighed for etablering af 3 butikker på mere end m² i midtbyen i planperioden. Bykernen er kommunens centrum og trafikale knudepunkt Den indeholder de fleste arbejdspladser inden for offentlig og privat service, og den viser byens historie og identitet. Bykernens attraktion er det store udbud af butikker kombineret med byens arkitektoniske kvaliteter, atmosfæren og oplevelsesmulighederne. Det er Byrådets ambition at udbygge bykernen som kommunens overordnede butiks- og servicecenter. Men det er vigtigt, at vi samtidig bevarer og forstærker de arkitektoniske og oplevelsesmæssige muligheder i middelalderbykernen. Beliggenheden ved havn og å skal udnyttes og vises tydeligere. Dette har bl.a. høj prioritet i Østervoldprojektet. Byrådet er tilbageholdende med at etablere nye store dagligvarebutikker. Byrådet er dog opmærksom på, at der kan opstå et behov for en mindre styrkelse af dagligvareområdet i midtbyen. Bykernen De sidste 15 år er bykernens andel af butikker stort set uændret. De seneste år har væksten inden for dagligvarer og tekstil dog været mere beskeden end tidligere. Inden for andre udvalgsvarer har der været tilbagegang. Mange bygninger i bykernen er svære at udvide og modernisere, fordi der er meget lidt plads, vanskelige funderingsforhold, høje grundpriser og særlige arkitektoniske hensyn. Det er vanskeligt at indpasse nye store bygninger med tilhørende parkeringspladser og skaffe adgang for kunde- og varetrafikken. Derfor er der nu udlagt arealer til butikker over m² på J. O. Krags Plads i området ved mediehuset, den gamle gasværksgrund og syd for fjorden. Side 35

4 Centerstruktur Kort 3.1. Den fremtidige vækstretning for Randers bymidte Der skal samtidig være mulighed for en gradvis tilpasning, omdannelse eller udskiftning af de mindre rentable butiks- og serviceenheder, så bykernen kan følge med i den løbende strukturudvikling i detailhandlen. For så vidt angår møbelbutikker skal der i det enkelte tilfælde tages stilling til en placering i bymidte eller aflastningscenter. Som udgangspunkt skal møbelbutikker placeres i bymidten med direkte tilknytning til centret. Hvis butikken ikke kan placeres her, skal den placeres i aflastningscentret. Det er ikke muligt at placere større møbelbutikker i bydelscentrene, da det lokale vejnet ikke er gearet til den trafik, en sådan butik vil medføre. Bymidte Kommuneplantillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 inddrog området mellem Fjorden og Brotoften til bymidteformål. Derudover inddrages der ikke nye arealer til midtbyformål. Gudenåen og havnebassinet skal opleves tydeligere som en del af byen. Man skal kunne opleve mødet mellem by, å og fjord og bruge området rekreativt. Arealerne ved vandet skal derfor i det væsentlige friholdes for bygninger og høj beplantning. I forbindelse med at Kulholmsvejs forløb ændres, opstår der nye muligheder for, at de inderste arealer på pieren kan knytte midtbyen tættere på vandet. På længere sigt omdannes disse arealer fra egentlige havnearealer til et citynært servicecenter - Bolværket. Området er ikke en del

5 af city, og der kan ikke etableres detailhandelsbutikker på mere end 500 m². Derimod kan området anvendes til service og forlystelser. Syd for åen skal bebyggelsen fremtræde som større enheder i tre-fire etager. Bebyggelsen skal tilpasses proportionerne på Gudenåcentret og Tronborg. De dele af de enkelte områder, som under hensyn til støjbelastning, friarealer og beliggenhed er egnede til det, skal udlægges til boligformål. Bebyggelse langs åen og fjorden skal udformes med en høj arkitektonisk kvalitet og styrke samspillet mellem byen og vandet. Særligt arealkrævende varer Butikker der alene forhandler særligt arealkrævende varegrupper, søges centreret i erhvervsområder med god trafikal tilgængelighed efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Byrådet søger dog at centrere disse i området Hammelvej til afkørsel 43. Eksempelvis er Nikkelvej en oplagt placering, idet der allerede findes sådanne butikker. Særligt pladskrævende varegrupper omfatter varer som: biler, campingvogne, trailere, både, landbrugsmaskiner, tømmer og byggematerialer. Paderup aflastningscenter Resterende rummelighed i Paderup I Paderup er der en resterende rummelighed til butikker på m² pr. 1. januar Byrådet mener, at de eksisterende rammer giver et godt og bredt udbud i Paderup, og byrådet er generelt tilbageholdende med yderligere udlæg til dagligvarebutikker, hvis disse kan true dagligvarehandelen i lokalområderne og i de mindre byer. En udbygning af udvalgsvarer i Paderup vil have marginal betydning for den udvalgsvarehandel, der i dag ligger i de mindre bysamfund og i de enkelte bydele grundet den beskedne omsætning af udvalgsvarer i disse byer. I lyset af detailhandelskonkurrencen med Århus og Aalborg er det vigtigt med et vist råderum i detailhandelsplanlægningen til udvidelser. Byrådet vurderer at den resterende rummelighed er tilstrækkelig i en årrække. Et velfungerende aflastningscenter i Paderup vil være med til at fastholde kunderne i og omkring Randers og dermed reducere transportafstande. Når den nuværende resterende rummelighed er opbrugt, er det ikke muligt at udlægge yderligere butiksareal jf. planlovens bestemmelser. Butikker til lokalforsyning Udenfor bymidte og lokalcentre kan der etableres mindre butikker til lokalforsyning på maksimalt m² og 250 m² for udvalgsvarer. Der kan placeres enkeltstående butikker der alene tjener til lokalområdets forsyning, hvis området i forvejen har en ringe dagligvareforsyning. Placeringen skal have en god trafikal adgang til nærområdet. I det omfang et bydelscenter har behov for - men ikke plads til - nye lokalbutikker, kan byrådet undtagelsesvis og efter en konkret vurdering give tilladelse til at etablere dem uden for centrene på steder, som er velegnede til formålet. Ved placeringen af sådanne nye butikker uden for centrene vil byrådet lægge vægt på: at butikken får en central beliggenhed i forhold til det område, der skal betjenes. at butikkens størrelse tilpasses lokalområdets behov. Bruttoetagearealet kan dog maksimalt være m² for en dagligvarebutik og 200 m² for en udvalgsvarebutik. at der ikke etableres så mange butikker på et sted, at de samlet kan betjene et større område end lokalområdet. at der er gode og sikre forhold for gående, cyklende og kørende trafik samt tilstrækkelige parkeringsmuligheder omkring butikken. at placeringen og udformningen af bygningerne, kundeparkeringen og varetilkørslen tilrettelægges, så de medfører et minimum af gener for naboerne. Side 37

6 Centerstruktur Kort 3.2. Indfaldsveje omkring Randers by at arkitektur, skiltning og udenomsarealer gives en tilfredsstillende kvalitet i harmoni med omgivelserne. Indfaldsveje til Randers Langs indfaldsvejenes yderste strækninger må der ikke placeres dagligvarebutikker nærmere end 300 m fra vejen i landzone og 100 m i byzone. Langs indfaldsvejenes inderste strækninger må der kun placeres dagligvarebutikker, hvis de omfattes af et bydelscenter, eller hvis byrådet efter en konkret vurdering skønner, at det ikke kan true veldrevne dagligvarebutikkers eksistens i yderkanten af bydelen eller i omegnsbyerne omkring den pågældende indfaldsvej. Undtaget fra disse bestemmelser er helt små kiosk-lignende butikker, gårdbutikker og udbygning af eksisterende butikker, alle indtil en størrelse på 250 m². Bydelscentre og centerbyer Byrådet ønsker at fastholde og forbedre den lokale serviceforsyning i boligområderne. Derfor er der udpeget 15 bydelscentre fordelt på 5 bydelsgrupper. Bydelscentrene skal støttes ved trafikale foranstaltninger og ved placering af kommunale servicefunktioner. Det er vigtig at opretholde og understøtte detailhandelen i de mindre byer. På nuværende tidspunkt er der stadig rummelighed i de omkringliggende byer og landsbyer til at skabe de nødvendige rammer for detailhandel. Assentoft, Spentrup og Langå er centerbyer, hvor detailhandelsudviklingen udenfor Randers by centreres. Bydelscentre fremgår på kort.

7 Hobrovej Mariagervej Hadsundvej Udbyhøjvej Viborgvej Bykernen E45 Århusvej Grenåvej Paderup Side 39 Kort Bymidten er markeret med grønt, bydelscentre med rødt og aflastningscenter Paderup med orange Værtshuse og restauranter Værtshuse og restauranter med alkoholbevilling må som hovedregel kun placeres i tilknytning til centerområder i de mindre byer, i bykernens strøggader, ved Østervold, i enkelte kvarterer rundt om bykernen og i Paderup. Dog kan der efter konkret vurdering placeres værtshuse andre steder, hvor de naturligt kan indpasses, f.eks. i bydelscentrene. Derudover gælder følgende undtagelser og begrænsninger: Hoteller, kroer med overnatning og pensionater er undtaget. Værtshuse og restauranter, der drives af foreninger, sportsklubber, forsamlingshuse og lignende er undtaget, hvis kundekredsen efter byrådets skøn overvejende består af foreningens medlemmer. Deciderede spiserestauranter anses generelt for mindre generende end rene udskænkningssteder og kan derfor bedre placeres uden for centerområderne. Restauranter med natbevilling må ikke placeres i eller i umiddelbar nærhed af boligområder. Disse retningslinjer skal sikre et fælles grundlag for bygningsmyndighedens, bevillingsnævnets og politiets administration af lovgivningen på området.

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Regionplan 2001 for Københavns Kommune

Regionplan 2001 for Københavns Kommune Regionplan 2001 for Københavns Kommune november 2001 Regionplan 2001 for Københavns Kommune Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Vedtaget Udgivet af Telefon e-mail Trykning Oplag Kort ISBN Københavns

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER Dialogprojekt Revitalisering af Hovedstadens Vestegn MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER November 2005 1 Indhold 1. Forord 3 2. Sammenfatning 5 3. Projektets forudsætninger og forløb

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere