Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet"

Transkript

1 Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013

2 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 6 Juridiske opmærksomhedspunkter... 7 Grundoplysninger... 7 Uddannelsens kompetenceprofil... 8 Uddannelsens struktur... 9 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 15 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for kandidatuddannelsen i sikkerhed, risiko og management Oplysninger til UI om kandidatuddannelsen i sikkerhed, risiko og management

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af Danmarks Akkrediteringsinstitution med støtte fra et akkrediteringspanel. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i sikkerhed, risiko og management (på engelsk Master in Social Science in Security Risk Management) består af en kernefaglig ekspert og en aftagerrepræsentant. Kernefaglig ekspert Research Professor & Editor of Security Dialogue, J. Peter Burgess, Peace Research Institute Oslo (PRIO). J. Peter Burgess har grader fra amerikanske og europæiske universitetet, blandt andet en master fra Columbia University og en ph.d. fra Universite Francois Rabelais de Tours. Siden 1998 har han været ansat ved PRIO, hvor han nu også fungerer som forskningsprogramleder og underviser og vejleder. Hans forskning omhandler blandt andet The social determination of risk og Non-conventional security threats and the new cultural of insecurity. Aftagerrepræsentant Adam Strangfeld Associate Director, Nordic Region, Control Risks Adam Strangfeld er cand.mag. i historie og samfundsfag og har en MA in Eastern European Studies, SSEES, University College London, samt er tidligere sprogofficer fra Forsvarsakademiet Han har arbejdet som politisk analytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste, som Research Director ved Control Risks og er nu Associate Director and Head of Nordic Region samme sted. Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. maj 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Der er ikke indhentet supplerende dokumentation. Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 27. september 2013 Høringssvar modtaget 9. oktober 2013 Sagsbehandling afsluttet 24. oktober 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 15. november

6 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i risiko, sikkerhed og management på Københavns Universitet indstilles til positiv akkreditering. Det er vurderingen, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne på tilfredsstillende vis. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og en analyse af det samfundsmæssige behov. Universitetet har haft en solid proces, inddraget relevante aftagere, og der er sandsynliggjort et samfundsmæssigt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Uddannelsen baserer sig på et bredt og solidt forskningsmiljø inden for fagområdet. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for [bachelor/kandidat/master]uddannelser. Der er desuden sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og vil være med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 6

7 Juridiske opmærksomhedspunkter Den engelske og den danske titel svarer ikke overens. Grundoplysninger Udbudssted København Sprog Engelsk Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde Antal forventede studerende Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1.september 2014 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Nej 7

8 Uddannelsens kompetenceprofil Knowledge: - Demonstrate theoretical and empirical knowledge about security policy, risk analysis and organizations in a changing world - Identify, explain and interpret central methodological and analytical tools concerning issues which are linked to analysis of risk and security. - Show an understanding of the outside world and reflect about new international developments, risk and security problems and the consequent organizational challenges in the public or private sector Skills: - Analyze complex issues and developments within risk and security politics - Plan and implement strategic processes in organizations and private companies. - Carry out risk assessments concerning new markets and projects based on country specific knowledge and knowledge about global risks - Critically reflect upon new challenges facing organization and private companies and transform these reflections into new knowledge about future decision-making and action. - Assess and choose between scientific theories and methods within the central subject areas and lay down scientifically based analysis and solutions on the basis of these. - Apply skills within project management, policy formulation and risk communication to communicate complex problem areas to specialists and civilians/ the general public Competences: - Identify opportunities for organizational change in relation to the surrounding global and local risk environments. - Consider thoroughly and rethink the management of security risk across the public and private sector thereby developing new practices on the governance of risk and security - Translate knowledge about the political field of security into risk analysis and strategies for public organisations and private companies. - Critically assess and set up solutions which take into account both individual/civil and societal consequences. - In a lifelong learning perspective reflect academically, critically and independently upon security risk management solutions. 8

9 Uddannelsens struktur Compulsory courses: Security Studies and Strategy (10 ECTS) Political Risk Analysis (10 ECTS) Knowledge Production and Evaluation (10 ECTS) Organisation, Management and Risk Communication (10 ECTS) The final compulsory course is an individual choice between the following two subjects: Transformation of the Public Private Divide (10 ECTS) or Intelligence (10 ECTS) Electives: The remaining courses consist of electives from within 4 categories: Students may choose between electives from a catalogue of subjects with a minimum of 3 courses within each category. Individual choices, based on previous experiences, competences or special interests, are possible. However, the electives are grouped in order to ensure that graduates obtain a deeper understanding of risk and security decisions and management (categories 2 and 4) as well as a broad perspective on international and regional political developments of importance to the security and risk practice (categories 1 and 3). The four elective categories are: Category 1: Comparative Politics: Regions, Institution and Trends Category 2: Decision Theory and Tools Category 3: New Threats Category 4: Organisational Management, Ethics and Accountability 9

10 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Karakteristik af processen Uddannelsen skal uddanne dimittender, som kan hjælpe offentlige og private virksomheder, myndigheder m.fl. med at imødegå nye sikkerhedspolitiske udfordringer og gennemføre risikovurderinger. Universitetet peger på udfordringer som stadigt mere komplekse globale politiske beslutningsprocesser, en mere ustabil globaliseret økonomi, klimaforandringer, terrorisme, social og politisk mobilisering nedefra og kulturelle processer, der udfordrer eksisterende normer. Andre udfordringer kommer indefra i form af nye krav fra medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter. (Ansøgningen, s. iii) I udviklingsarbejdet har universitetet i januar 2013 nedsat et vurderingspanel med 21 repræsentanter fra potentielle danske aftagere. Vurderingspanelet blev opdelt i to undergrupper, og der blev holdt 3 møder i hhv. februar, marts og april med hver undergruppe: ét møde om den grundlæggende idé med uddannelsen, ét møde om uddannelsens faglige profil og dets fagelementer og ét møde om arbejdsmarkedsbehov og jobfunktioner. (Ansøgningen, s. 13) Der er også gennemført en international spørgeskemaundersøgelse i februar 2013 med svar fra 60 private og offentlige aftagere om behov for uddannelsens dimittender. Derudover har aftagerpanelet for statskundskab på et møde i marts drøftet et udkast til uddannelsen. Elementer i ansøgningen har også været diskuteret i bredere sammenhænge på institut for statskundskab og med forskere fra andre institutter for at få sparring på indholdet af nogle fagelementer, som trækker på andre discipliner. Endelig har studerende fra CBS, SDU og KU deltaget i fokusgruppeinterview bl.a. om forskelle på deres uddannelse og ansøgningen, og eksterne konsulenter har givet råd og vejledning, bl.a. om pædagogiske tiltag på uddannelsen. Institutlederen har ledet møderne med vurderingspanelet og nedsat en styregruppe med yderligere 3 VIP og en TAP fra Uddannelsesstrategisk sekretariat, Københavns Universitet (KUUR). Uddannelsesforslaget har derudover været drøftet i fakultetets ledelsesteam fire gange i perioden fra 25. oktober 2012 til 21. marts Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte Dimittenderne skal arbejde i private og offentlige virksomheder i jobfunktioner, hvor fokus er på at udvikle, evaluere og lede projekter i relation til organisatorisk og politisk forandring. Dette gælder i særdeleshed rådgivning om og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring, samt udvikling af strategier, policy alternativer og de institutionelle rammer der understøtter disse. (Ansøgning s. 11) Universitetet har fået input fra eksterne interessenter til hvilke jobfunktioner dimittender med uddannelsens kompetenceprofil kan varetage (jf. afsnittet om udviklingsprocessen). På den baggrund oplister universitetet 15 jobfunktioner i den private sektor og 18 i den offentlige. Her gengives eksempler fra listerne: Den private sektor (produktion, service og transport) Markeds- og risikoanalytiker i en privat virksomhed (alle typer større virksomheder) Konsulent på CSR-området Direktionssekretær (alle typer virksomheder) Sikkerhedsmanager (alle typer virksomheder) 10

11 Public Affairs Manager eller Manager of Government Relations (fx i statsejede virksomheder eller virksomheder med kontrakter for offentlige myndigheder) Konsulent til Stakeholder management (særligt for virksomheder som har en divers skare af stakeholders) Global public affairs manager ( ) Den offentlige sektor(civil og militær) Civil rådgiver i forsvaret (hjemme eller ude, og i forbindelse med både militære og humanitære fredsbevarende opgaver) Political Officer i forbindelse med FN missioner Risikoanalytiker i forbindelse med større offentlige investeringer og projekter Event risk manager (fx i forbindelse med store nationale sportsbegivenheder) ( ) Medarbejder til beredskabsplanlægning (i offentlige institutioner såvel som i private virksomheder) Udviklings- og analysemedarbejder i forsvarets efterretningstjeneste Indhenter i forsvarets efterretningstjeneste ( ) (Ansøgning s. 11f) Universitetet fremhæver blandt andet følgende i kompetenceprofilen til støtte for erhvervssigtet: Demonstrate theoretical and empirical knowledge about security policy, risk analysis and organizations in a changing world. Analyze complex issues and developments within risk and security politics Plan and implement strategic processes in organizations and private companies Critically reflect upon new challenges facing organizations and private companies and transform these reflections into new knowledge about future decision-making and action Consider thoroughly and rethink the management of security risk across the public and private sector thereby developing new practices on the governance of risk and security Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en velbeskrevet sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og erhvervssigte, med undtagelse af et af eksemplerne på jobfunktioner, nemlig jobbet som Indhenter i Forsvarets Efterretningstjeneste. Panelet vurderer at det job involverer feltarbejde og kræver andre kvalifikationer. Akkrediteringspanelet bemærker også, at jobfunktionen event risk manager er højt specialiseret, og fx næppe vil optræde i en dansk kontekst. Beslægtede uddannelser og beskæftigelse Universitetet nævner flere danske uddannelser som er beslægtede: - Kandidat i statskundskab giver til sammenligning med den ansøgte uddannelse ikke dimittenderne metoder til analyse af politiske risici og derfor vil dimittenderne fra den nye uddannelse bedre kunne imødekomme arbejdsmarkedsbehovet i de job, hvor den slags analyser indgår, hvilket dækker en betragtelig del af danske virksomheder, der opererer internationalt. - Kandidat i International Business and Politics på CBS og kandidat i international business på CBS, som retter sig mere mod det private og merkantile arbejdsmarked uddanner heller ikke dimittenderne i politisk risikoanalyse og derudover heller ikke i sikkerhedspolitik. - Kandidat (teknisk). i sikkerheds- og risikostyring på Aalborg Universitet, som er en teknisk uddannelse i modsætning til den ansøgte uddannelses fokus på den politiske karakter af sikkerheds- og risikoanalyse. (Ansøgningen s. 15) I bilag 1.7 er vedlagt en beskrivende gennemgang af yderligere muligt beslægtede uddannelser: Kandidat i international sikkerhed og folkeret (SDU), masteruddannelsen i katastrofehåndtering (KU), men disse uddannelser er ikke reelt beslægtet med den ansøgte uddannelse i indhold eller sigte. 11

12 Internationalt peger universitetet på ph.d.- og mid-career -programmer, herunder et ph.d.-program i international politik og sikkerhed ved RAND, og Master in Intelligence and Security ved King s College. Disse uddannelser er på et andet niveau end den ansøgte og er enten mere specialiserede eller mindre dybtgående (ansøgningen, s. 15). I bilag 1.7 nævnes også Master of Science in International Relations (2-årig, Norge), som ikke har samme fokus på sikkerhed og risiko og en 2-årig kandidat i Samfunnssikkerhet (Norge), som er tværfaglig (teknisk og samfundsvidenskabelig) og ikke fokuserer på politik. Universitetet anvender beskæftigelsestallene for kandidatuddannelserne i statskundskab/forvaltning til at belyse ledighed og beskæftigelse for beslægtede uddannelser: År Statskundskab/forvaltn. HO: samfundsvidenskab 2008 Beskæftiget m.v. 92 % 93 % Øvrige 8 % 7 % Antal nyuddannede Beskæftiget m.v. 87 % 88 % Øvrige 13 % 12 % Antal nyuddannede Beskæftiget m.v. 82 % 86 % Øvrige 18 % 14 % Antal nyuddannede (AI efter bilag 1.8) Akkrediteringspanelet vurderer at uddannelsen i indhold og erhvervssigte adskiller sig fra eksisterende uddannelser, og beskæftigelsestallene er derfor ikke umiddelbart sigende for beskæftigelsesmulighederne for dimittender fra uddannelsen, som vil have en mere specialiseret kompetenceprofil. Arbejdsmarkedssituationen for beslægtede uddannelser sandsynliggør derfor et behov for dimittender fra uddannelsen. Involvering af interessenter Det nedsatte vurderingspanel bestod af følgende personer: Jesper Layborn Christensen, Senior Risikokonsulent, Europæiske Rejseforsikring Anja Dalgaard-Nielsen, Afdelingschef, Afdeling for forebyggende sikkerhed, Politiets Efterretningstjeneste Dorthea Damkjær, Chefkonsulent, Eksportrådet, UM Mads Ecklon, Chefkonsulent, fg. kontorchef i Beredskabsstyrelsen Pernille Reuter Eriksen, Stabschef, Forsvarets personeltjeneste Annette Fiig, Risikochef, Novo Nordisk Jeppe Handwerk, President & CEO, Copenhagen Contractors, COPENHAGEN GROUP A/S Morten Hansen, Direktør, Sentinel Risk Consulting Steen Hansen, Public Affairs Director, Partner, Rud Pedersen Hans Tino Hansen, Administrerende direktør/managing Director & CEO, Risk Intelligence Tino Snedevig Jensen, Strategisk Analyse, NEC, Rigspolitiet Lisbet Zilmer-Johns, Afdelingschef, Statsministeriet Carsten Jørgensen, Partner, Deloitte Lars Illum Jørgensen, Manager Business Development/Market Research & Analysis, EUROFIGHTER, EADS Peter Münster, Public Affairs Manager, Københavns Lufthavne A/S Peter Michael Nielsen, Afdelingschef, Analyseafdelingen, Forsvaret Efterretningstjeneste Tor Nonnegaard-Pedersen, Partner, Implement Consulting Group Peter Henckel Rasmussen, Head of Regional Security, SAS Jørn Henrik Levy Rasmussen, Vicepresident, Terma Global Henrik Ryberg, Kommandør, Chef for Personalestrategisk Afdeling, Forsvarskommandoen Klaus Høj Tipsmark, Vice President Group Security, CSO & CISO, Carlsberg Breweries A/S (Bilag 1.4) 12

13 Vurderingspanelet har som nævnt været opdelt i to undergrupper og er mødtes tre gange i hver gruppe. Drøftelserne mellem vurderingspanelet og universitetet har givet anledning til justering af indhold på fagelementer, udvikling af hele fagelementer (fx det begrænset valgfrie Intelligence på 3. semester). Det har også givet universitetet input til at analysere forskellige og overlappende behov i offentlige og private organisationer og tilpasse valgfagsudbud og -indhold derefter. Endelig har det medført at der er lagt mere vægt på praksiselementer i uddannelsen end der var i udgangspunktet, blandt andet med brug af cases og gæsteforelæsere. (Ansøgningen s. 33f) Der er også gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er sendt en firesiders beskrivelse af uddannelsen og nogle af de internationale, beslægtede uddannelser til 141 mulige aftagere i Danmark og udlandet, hvoraf der optræder svar fra 60 i bilag 1.2. Aftagerne er blevet spurgt i overordnede termer til behov for dimittender med kvalifikationer fra uddannelsen, om de tror uddannelsen kan tiltrække kvalificerede studerende og om der er særlige styrker i uddannelsesforslaget eller forbedringsmuligheder (fritekstfelter). Undersøgelsen viser at, dimittenderne fra uddannelsen ville være værdifulde for mange af aftagerne. Det fremgår dog ikke hvem der er spurgt eller hvem der har svaret på undersøgelsen, men at i de private virksomheder (som udgør to tredjedele af dem der svarer) er det primært sikkerhedschefer, der er spurgt. Nogle har ønske anonymitet, men ansøgningen nævner Verizon, Bank of America, Best Buy, Chiquita, Bestseller og LEO Pharma. I forbindelse med citater nævnes nogle flere, blandt andet Københavns Lufthavne og Risk Intelligence. Enkeltelementer på uddannelsen er drøftet med VIP fra Institut for Statskundskab og fra andre institutter med tilgrænsende discipliner af relevans for uddannelsen. Det har ændret indholdet af metodefaget på første semester, som oprindeligt var tænkt som generel indføring i kvalitativ og kvantitativ metode til nu at tage hensyn til at studiestarterne har metodiske kvalifikationer og derfor er faget ændret til at være mere specifikt rettet mod analyse og evaluering af sikkerheds- og risikopraksis, og det har fået nyt navn: Knowledge Production and Evaluation. (Ansøgningen s. 33f) Spørgsmålet om at tone en eksisterende uddannelse for at understøtte den samme kompetenceprofil har været drøftet internt og med aftagerpanelet og vurderingspanelet. Uddannelsens sprog, som er afgørende for at kunne tiltrække en international studenterpopulation er i sig selv en forhindring. Derudover lægger universitetet selv vægt på, at de obligatoriske elementer er udviklet specielt til denne uddannelse. Ledelsen på universitetet har løbende været involveret i udviklingen af uddannelsen, med en institutleder i styregruppen og drøftelser på møder i flere ledelsesorganer. Akkrediteringspanelet vurderer, at relevante interessenter har været involveret i universitetets proces med henblik på at bidrage til udviklingen af uddannelsen. Universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces Universitetet har haft en grundig og omfattende proces, som har gjort det muligt at identificere behovet for uddannelsen og tilpasse uddannelsesforslaget til det identificerede behov. I processen har relevante aftagere og ledelsen på universitetet været involveret løbende. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s. i-16 Bilag 1.2_International_surveyundersøgelse_FINAL Bilag 1.3_Mødeoversigt_over_møder_i_diverse_fora Bilag 1.4_Vurderingspanel_og_procesreferater_af_møder Bilag 1.5_Ansøgning_KU_Uddannelsesstrategisk_Råd(KUUR) 13

14 Bilag 1.6_Aftagerpanel_resumé_aftagerpanelmøde_studielederkreds_studienævn Bilag 1.7_Oversigt_ over_beslægtede_uddannelser Bilag 1.8_Statistik_Ledighedsfrekvens_for_dimittender_

15 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Dermed bliver uddannelsen skal tilknyttes eksisterende og nye forskningsområder på Institut for Statskundskab. Instituttets forskning er dels organiseret i centre: - Center for Militære Studier - Centre for Advanced Security Theory - Centre for Resolution of International Conflicts - Center for Europæisk Politik - Nordisk Institut for Asien Studier. - Center for Valg og Partier Dels er den organiseret i lidt mindre institutionaliserede forskningsgrupper: - International Relations - Public Organizations - International Political Economy/Comparative Political Economy - Political Theory - International Public Administration - Comparative Politics - Civil-Military Relations Derudover er der en aftale med Center for Afrikastudier om at levere undervisere. (Ansøgningen s. 17f) De undervisningsansvarlige er oplistet i et skema i bilag 2.1: Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. 15

16 Forskningens samvirke med praksis En stor del af forskerne på Institut for Statskundskab er i løbende kontakt med fagets praktikere i form af blandt andet eliteinterviews med embedsmænd, virksomhedsledere og politikere, som spiller en central rolle i beslutnings og implementeringsprocesser i både det private og det offentlige. Samtidig fungerer instituttets VIP er som undervisere og foredragsholdere for ansatte i centraladministrationen, Forsvaret og private virksomheder. Herigennem formidles behov, resultater og ønsker fra forskningen og praktikere. Et eksempel på samvirket mellem forskning og praksis er oprettelsen af Center for Militære Studier og Centre for Resolution of International Conflicts, hvor begge centre arbejder direkte sammen med potentielle aftagere af dimittender. Herudover indgår praktikere som sekundære undervisere og eksterne foredragsholdere under uddannelsesforløbet. (Ansøgningen, s. 19) Akkrediteringspanelet vurderer at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Uddannelsen er udviklet og tilrettelagt af Institutleder og professor Lars Bo Kaspersen, lektor Karen Lund Petersen, professor Mikkel Vedby Rasmussen, studieleder og lektor Anders Wivel og studiekoordinator Rikke Bartholdy. Institutleder Lars Bo Kaspersen har det overordnede ansvar for evalueringen, kvalitetssikringen og forvaltningen af uddannelsen. Formanden for Studienævnet vil varetage koordinationen af uddannelsen. Karen Lund Pedersen, lektor og vicecenterleder på Center for Advanced Security Theory, vil fungere som studieleder for uddannelsen. Karen Lund Pedersen forsker og underviser i sikkerhedspolitik og private virksomheders risiko og sikkerhedspraksis. Studielederen vil i samarbejde med Studienævnet have ansvar for uddannelsens tilrettelæggelse med udgangspunkt i studieordningen. Herudover er der en fagkoordinator på hvert af de obligatoriske kernefag, og koordinatoren er ansvarlig for fagets udvikling og undervisning samt indholdet heri (jf. skemaet ovenfor) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges og udvikles af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. Uddannelsens VIP er Som nævnt vil der være aktive forskere tilknyttet hvert fag. Fagenes undervisere er fastansatte VIP er, og eksterne lektorer vil varetage enkelte undervisningsopgaver, fx visse fag under valgfagskategori beslutningsteori og redskaber, hvor undervisere fra en række andre uddannelser (fx økonomi, matematik og filosofi) vil udbyde fag. (Ansøgning, s. 21) Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i udstrakt grad vil blive undervist af VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet Artikler fra Institut for Statskundskab er opgjort efter BFI-kategorierne: (Bilag 2.2) Instituttet består af i alt 80 VIP, heraf 25 ph.d.-studerende. 16

17 Akkrediteringspanelet bemærker at mængden af tidsskriftartikler for hele instituttet ikke er høj, men lægger særligt vægt på forskningsaktiviteten hos de VIP, der er centrale for uddannelsen. Deres CV er med publikationslister er vedlagt i bilag, og akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s Bilag 2.1_Styregruppe_CV'er_herunder_publikationer_ Bilag 2.1.1_CV'er_for_fagkoordinatorer_for_uddannelsens_fag Bilag 2.2_Bibliometriske forskningsindikatorer og publikationslister niveau

18 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Titel Uddannelsens titel er cand.soc. i sikkerheds- og risikoledelse, på engelsk: Master of Science (M.Sc.) in Social Sciences in Security Risk Management. Kompetenceprofilen beskriver, at de studerende skal tilegne sig stor indsigt i sikkerhedsrelaterede forhold og politisk risikoanalyse, samtidig med at de skal kunne omsætte denne til procesplanlægning og strategi som analytiker, strateg og leder i en international kontekst. (Ansøgningen, s.25) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Universitetet illustrerer at kompetenceprofilens niveau svarer til kvalifikationsrammens i et skema, her i uddrag: (Ansøgningen, s.26f) 18

19 Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s

20 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Direkte adgangsgivende uddannelser er danske og udenlandske samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser og tilsvarende med kvalifikationer inden for et eller flere af følgende fagområder: - Internationale/regionale samfundsforhold - Ledelse og organisation - Sikkerhed Alle ansøgere skal derudover have mindst 10 ECTS-point indenfor kvantitative metoder og 10 ECTS-point indenfor kvalitative metoder, samt kunne dokumentere et niveau i engelsk svarende til mindst gymnasialt B- niveau. Uddannelsen bygger i det første metodefag, Knowledge Production and Evaluation, videre på det niveau, der følger af adgangskravene. På første semester introduceres alle studerende i øvrigt til fagområdet i de øvrige fag. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Første semester består af 30 ECTS-point obligatoriske kurser med fokus på kerneområderne: sikkerhed, politisk risiko og strategisk styring. Det er teoretisk og empirisk baseret, og temaerne vil i nogen grad overlappe, hvilket giver kontinuitet. De studerende vil også blive udfordret med case-analyser. Andet semester består af 10 obligatoriske ECTS-point og 20 valgfrie ECTS-point inden for to kategorier. Det obligatoriske fag vil have grene til de valgfrie kurser samt bygge videre på det obligatoriske fag fra første semester. Fagene, som udbydes i de forskellige valgfagskategorier, er viderespecialiseringer i emner fra obligatoriske fag. Tredje semester består af 10 ECTS-points obligatoriske (betinget valgfri) og 20 valgfrie ECTS-point inden for to kategorier. Kurserne på tredje semester bygger videre på kurserne på tidligere semestre, samtidig med at den studerende har mulighed for at specialisere sig indenfor forskellige grene af uddannelsens kerneområder. Et valgfag på andet eller tredje semester kan, erstattes af et projektorienteret forløb på minimum tre måneder (minimum 300 timer, der kan afløse 10 ECTS) Fjerde semester er 30 ECTS-points til speciale. 20

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Kandidatuddannelse i global udvikling Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i global udvikling Københavns Universitet Kandidatuddannelse i global udvikling Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i journalistik Syddansk Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse i virksomhedssystemer Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning

Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA (dansk/engelsk) Aarhus Universitet, Herning Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København. Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i softwareudvikling IT-Universitet i København Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Kandidatuddannelse i politik og international forvaltning Roskilde Universitet

Kandidatuddannelse i politik og international forvaltning Roskilde Universitet Kandidatuddannelse i politik og international forvaltning Roskilde Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Bacheloruddannelse i fysisk aktivitet, ernæring og sundhed Købehavns Universitet

Bacheloruddannelse i fysisk aktivitet, ernæring og sundhed Købehavns Universitet Bacheloruddannelse i fysisk aktivitet, ernæring og sundhed Købehavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDAT- UDDANNELSE I JURA AALBORG UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i jura, Aalborg Universitet 14/007338 September

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Global Innovation Management

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Global Innovation Management Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere