Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet"

Transkript

1 Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013

2 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 6 Juridiske opmærksomhedspunkter... 7 Grundoplysninger... 7 Uddannelsens kompetenceprofil... 8 Uddannelsens struktur... 9 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 15 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for kandidatuddannelsen i sikkerhed, risiko og management Oplysninger til UI om kandidatuddannelsen i sikkerhed, risiko og management

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af Danmarks Akkrediteringsinstitution med støtte fra et akkrediteringspanel. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i sikkerhed, risiko og management (på engelsk Master in Social Science in Security Risk Management) består af en kernefaglig ekspert og en aftagerrepræsentant. Kernefaglig ekspert Research Professor & Editor of Security Dialogue, J. Peter Burgess, Peace Research Institute Oslo (PRIO). J. Peter Burgess har grader fra amerikanske og europæiske universitetet, blandt andet en master fra Columbia University og en ph.d. fra Universite Francois Rabelais de Tours. Siden 1998 har han været ansat ved PRIO, hvor han nu også fungerer som forskningsprogramleder og underviser og vejleder. Hans forskning omhandler blandt andet The social determination of risk og Non-conventional security threats and the new cultural of insecurity. Aftagerrepræsentant Adam Strangfeld Associate Director, Nordic Region, Control Risks Adam Strangfeld er cand.mag. i historie og samfundsfag og har en MA in Eastern European Studies, SSEES, University College London, samt er tidligere sprogofficer fra Forsvarsakademiet Han har arbejdet som politisk analytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste, som Research Director ved Control Risks og er nu Associate Director and Head of Nordic Region samme sted. Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. maj 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Der er ikke indhentet supplerende dokumentation. Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 27. september 2013 Høringssvar modtaget 9. oktober 2013 Sagsbehandling afsluttet 24. oktober 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 15. november

6 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Kandidatuddannelsen i risiko, sikkerhed og management på Københavns Universitet indstilles til positiv akkreditering. Det er vurderingen, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne på tilfredsstillende vis. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og en analyse af det samfundsmæssige behov. Universitetet har haft en solid proces, inddraget relevante aftagere, og der er sandsynliggjort et samfundsmæssigt behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Uddannelsen baserer sig på et bredt og solidt forskningsmiljø inden for fagområdet. Der er sammenhæng mellem uddannelsens titel og kompetenceprofil, og kompetenceprofilen afspejler kvalifikationsrammens niveau for [bachelor/kandidat/master]uddannelser. Der er desuden sammenhæng mellem kompetenceprofilen og fagelementernes læringsmål. Universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og vil være med til at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 6

7 Juridiske opmærksomhedspunkter Den engelske og den danske titel svarer ikke overens. Grundoplysninger Udbudssted København Sprog Engelsk Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde Antal forventede studerende Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1.september 2014 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Nej 7

8 Uddannelsens kompetenceprofil Knowledge: - Demonstrate theoretical and empirical knowledge about security policy, risk analysis and organizations in a changing world - Identify, explain and interpret central methodological and analytical tools concerning issues which are linked to analysis of risk and security. - Show an understanding of the outside world and reflect about new international developments, risk and security problems and the consequent organizational challenges in the public or private sector Skills: - Analyze complex issues and developments within risk and security politics - Plan and implement strategic processes in organizations and private companies. - Carry out risk assessments concerning new markets and projects based on country specific knowledge and knowledge about global risks - Critically reflect upon new challenges facing organization and private companies and transform these reflections into new knowledge about future decision-making and action. - Assess and choose between scientific theories and methods within the central subject areas and lay down scientifically based analysis and solutions on the basis of these. - Apply skills within project management, policy formulation and risk communication to communicate complex problem areas to specialists and civilians/ the general public Competences: - Identify opportunities for organizational change in relation to the surrounding global and local risk environments. - Consider thoroughly and rethink the management of security risk across the public and private sector thereby developing new practices on the governance of risk and security - Translate knowledge about the political field of security into risk analysis and strategies for public organisations and private companies. - Critically assess and set up solutions which take into account both individual/civil and societal consequences. - In a lifelong learning perspective reflect academically, critically and independently upon security risk management solutions. 8

9 Uddannelsens struktur Compulsory courses: Security Studies and Strategy (10 ECTS) Political Risk Analysis (10 ECTS) Knowledge Production and Evaluation (10 ECTS) Organisation, Management and Risk Communication (10 ECTS) The final compulsory course is an individual choice between the following two subjects: Transformation of the Public Private Divide (10 ECTS) or Intelligence (10 ECTS) Electives: The remaining courses consist of electives from within 4 categories: Students may choose between electives from a catalogue of subjects with a minimum of 3 courses within each category. Individual choices, based on previous experiences, competences or special interests, are possible. However, the electives are grouped in order to ensure that graduates obtain a deeper understanding of risk and security decisions and management (categories 2 and 4) as well as a broad perspective on international and regional political developments of importance to the security and risk practice (categories 1 and 3). The four elective categories are: Category 1: Comparative Politics: Regions, Institution and Trends Category 2: Decision Theory and Tools Category 3: New Threats Category 4: Organisational Management, Ethics and Accountability 9

10 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Karakteristik af processen Uddannelsen skal uddanne dimittender, som kan hjælpe offentlige og private virksomheder, myndigheder m.fl. med at imødegå nye sikkerhedspolitiske udfordringer og gennemføre risikovurderinger. Universitetet peger på udfordringer som stadigt mere komplekse globale politiske beslutningsprocesser, en mere ustabil globaliseret økonomi, klimaforandringer, terrorisme, social og politisk mobilisering nedefra og kulturelle processer, der udfordrer eksisterende normer. Andre udfordringer kommer indefra i form af nye krav fra medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter. (Ansøgningen, s. iii) I udviklingsarbejdet har universitetet i januar 2013 nedsat et vurderingspanel med 21 repræsentanter fra potentielle danske aftagere. Vurderingspanelet blev opdelt i to undergrupper, og der blev holdt 3 møder i hhv. februar, marts og april med hver undergruppe: ét møde om den grundlæggende idé med uddannelsen, ét møde om uddannelsens faglige profil og dets fagelementer og ét møde om arbejdsmarkedsbehov og jobfunktioner. (Ansøgningen, s. 13) Der er også gennemført en international spørgeskemaundersøgelse i februar 2013 med svar fra 60 private og offentlige aftagere om behov for uddannelsens dimittender. Derudover har aftagerpanelet for statskundskab på et møde i marts drøftet et udkast til uddannelsen. Elementer i ansøgningen har også været diskuteret i bredere sammenhænge på institut for statskundskab og med forskere fra andre institutter for at få sparring på indholdet af nogle fagelementer, som trækker på andre discipliner. Endelig har studerende fra CBS, SDU og KU deltaget i fokusgruppeinterview bl.a. om forskelle på deres uddannelse og ansøgningen, og eksterne konsulenter har givet råd og vejledning, bl.a. om pædagogiske tiltag på uddannelsen. Institutlederen har ledet møderne med vurderingspanelet og nedsat en styregruppe med yderligere 3 VIP og en TAP fra Uddannelsesstrategisk sekretariat, Københavns Universitet (KUUR). Uddannelsesforslaget har derudover været drøftet i fakultetets ledelsesteam fire gange i perioden fra 25. oktober 2012 til 21. marts Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte Dimittenderne skal arbejde i private og offentlige virksomheder i jobfunktioner, hvor fokus er på at udvikle, evaluere og lede projekter i relation til organisatorisk og politisk forandring. Dette gælder i særdeleshed rådgivning om og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring, samt udvikling af strategier, policy alternativer og de institutionelle rammer der understøtter disse. (Ansøgning s. 11) Universitetet har fået input fra eksterne interessenter til hvilke jobfunktioner dimittender med uddannelsens kompetenceprofil kan varetage (jf. afsnittet om udviklingsprocessen). På den baggrund oplister universitetet 15 jobfunktioner i den private sektor og 18 i den offentlige. Her gengives eksempler fra listerne: Den private sektor (produktion, service og transport) Markeds- og risikoanalytiker i en privat virksomhed (alle typer større virksomheder) Konsulent på CSR-området Direktionssekretær (alle typer virksomheder) Sikkerhedsmanager (alle typer virksomheder) 10

11 Public Affairs Manager eller Manager of Government Relations (fx i statsejede virksomheder eller virksomheder med kontrakter for offentlige myndigheder) Konsulent til Stakeholder management (særligt for virksomheder som har en divers skare af stakeholders) Global public affairs manager ( ) Den offentlige sektor(civil og militær) Civil rådgiver i forsvaret (hjemme eller ude, og i forbindelse med både militære og humanitære fredsbevarende opgaver) Political Officer i forbindelse med FN missioner Risikoanalytiker i forbindelse med større offentlige investeringer og projekter Event risk manager (fx i forbindelse med store nationale sportsbegivenheder) ( ) Medarbejder til beredskabsplanlægning (i offentlige institutioner såvel som i private virksomheder) Udviklings- og analysemedarbejder i forsvarets efterretningstjeneste Indhenter i forsvarets efterretningstjeneste ( ) (Ansøgning s. 11f) Universitetet fremhæver blandt andet følgende i kompetenceprofilen til støtte for erhvervssigtet: Demonstrate theoretical and empirical knowledge about security policy, risk analysis and organizations in a changing world. Analyze complex issues and developments within risk and security politics Plan and implement strategic processes in organizations and private companies Critically reflect upon new challenges facing organizations and private companies and transform these reflections into new knowledge about future decision-making and action Consider thoroughly and rethink the management of security risk across the public and private sector thereby developing new practices on the governance of risk and security Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en velbeskrevet sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og erhvervssigte, med undtagelse af et af eksemplerne på jobfunktioner, nemlig jobbet som Indhenter i Forsvarets Efterretningstjeneste. Panelet vurderer at det job involverer feltarbejde og kræver andre kvalifikationer. Akkrediteringspanelet bemærker også, at jobfunktionen event risk manager er højt specialiseret, og fx næppe vil optræde i en dansk kontekst. Beslægtede uddannelser og beskæftigelse Universitetet nævner flere danske uddannelser som er beslægtede: - Kandidat i statskundskab giver til sammenligning med den ansøgte uddannelse ikke dimittenderne metoder til analyse af politiske risici og derfor vil dimittenderne fra den nye uddannelse bedre kunne imødekomme arbejdsmarkedsbehovet i de job, hvor den slags analyser indgår, hvilket dækker en betragtelig del af danske virksomheder, der opererer internationalt. - Kandidat i International Business and Politics på CBS og kandidat i international business på CBS, som retter sig mere mod det private og merkantile arbejdsmarked uddanner heller ikke dimittenderne i politisk risikoanalyse og derudover heller ikke i sikkerhedspolitik. - Kandidat (teknisk). i sikkerheds- og risikostyring på Aalborg Universitet, som er en teknisk uddannelse i modsætning til den ansøgte uddannelses fokus på den politiske karakter af sikkerheds- og risikoanalyse. (Ansøgningen s. 15) I bilag 1.7 er vedlagt en beskrivende gennemgang af yderligere muligt beslægtede uddannelser: Kandidat i international sikkerhed og folkeret (SDU), masteruddannelsen i katastrofehåndtering (KU), men disse uddannelser er ikke reelt beslægtet med den ansøgte uddannelse i indhold eller sigte. 11

12 Internationalt peger universitetet på ph.d.- og mid-career -programmer, herunder et ph.d.-program i international politik og sikkerhed ved RAND, og Master in Intelligence and Security ved King s College. Disse uddannelser er på et andet niveau end den ansøgte og er enten mere specialiserede eller mindre dybtgående (ansøgningen, s. 15). I bilag 1.7 nævnes også Master of Science in International Relations (2-årig, Norge), som ikke har samme fokus på sikkerhed og risiko og en 2-årig kandidat i Samfunnssikkerhet (Norge), som er tværfaglig (teknisk og samfundsvidenskabelig) og ikke fokuserer på politik. Universitetet anvender beskæftigelsestallene for kandidatuddannelserne i statskundskab/forvaltning til at belyse ledighed og beskæftigelse for beslægtede uddannelser: År Statskundskab/forvaltn. HO: samfundsvidenskab 2008 Beskæftiget m.v. 92 % 93 % Øvrige 8 % 7 % Antal nyuddannede Beskæftiget m.v. 87 % 88 % Øvrige 13 % 12 % Antal nyuddannede Beskæftiget m.v. 82 % 86 % Øvrige 18 % 14 % Antal nyuddannede (AI efter bilag 1.8) Akkrediteringspanelet vurderer at uddannelsen i indhold og erhvervssigte adskiller sig fra eksisterende uddannelser, og beskæftigelsestallene er derfor ikke umiddelbart sigende for beskæftigelsesmulighederne for dimittender fra uddannelsen, som vil have en mere specialiseret kompetenceprofil. Arbejdsmarkedssituationen for beslægtede uddannelser sandsynliggør derfor et behov for dimittender fra uddannelsen. Involvering af interessenter Det nedsatte vurderingspanel bestod af følgende personer: Jesper Layborn Christensen, Senior Risikokonsulent, Europæiske Rejseforsikring Anja Dalgaard-Nielsen, Afdelingschef, Afdeling for forebyggende sikkerhed, Politiets Efterretningstjeneste Dorthea Damkjær, Chefkonsulent, Eksportrådet, UM Mads Ecklon, Chefkonsulent, fg. kontorchef i Beredskabsstyrelsen Pernille Reuter Eriksen, Stabschef, Forsvarets personeltjeneste Annette Fiig, Risikochef, Novo Nordisk Jeppe Handwerk, President & CEO, Copenhagen Contractors, COPENHAGEN GROUP A/S Morten Hansen, Direktør, Sentinel Risk Consulting Steen Hansen, Public Affairs Director, Partner, Rud Pedersen Hans Tino Hansen, Administrerende direktør/managing Director & CEO, Risk Intelligence Tino Snedevig Jensen, Strategisk Analyse, NEC, Rigspolitiet Lisbet Zilmer-Johns, Afdelingschef, Statsministeriet Carsten Jørgensen, Partner, Deloitte Lars Illum Jørgensen, Manager Business Development/Market Research & Analysis, EUROFIGHTER, EADS Peter Münster, Public Affairs Manager, Københavns Lufthavne A/S Peter Michael Nielsen, Afdelingschef, Analyseafdelingen, Forsvaret Efterretningstjeneste Tor Nonnegaard-Pedersen, Partner, Implement Consulting Group Peter Henckel Rasmussen, Head of Regional Security, SAS Jørn Henrik Levy Rasmussen, Vicepresident, Terma Global Henrik Ryberg, Kommandør, Chef for Personalestrategisk Afdeling, Forsvarskommandoen Klaus Høj Tipsmark, Vice President Group Security, CSO & CISO, Carlsberg Breweries A/S (Bilag 1.4) 12

13 Vurderingspanelet har som nævnt været opdelt i to undergrupper og er mødtes tre gange i hver gruppe. Drøftelserne mellem vurderingspanelet og universitetet har givet anledning til justering af indhold på fagelementer, udvikling af hele fagelementer (fx det begrænset valgfrie Intelligence på 3. semester). Det har også givet universitetet input til at analysere forskellige og overlappende behov i offentlige og private organisationer og tilpasse valgfagsudbud og -indhold derefter. Endelig har det medført at der er lagt mere vægt på praksiselementer i uddannelsen end der var i udgangspunktet, blandt andet med brug af cases og gæsteforelæsere. (Ansøgningen s. 33f) Der er også gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er sendt en firesiders beskrivelse af uddannelsen og nogle af de internationale, beslægtede uddannelser til 141 mulige aftagere i Danmark og udlandet, hvoraf der optræder svar fra 60 i bilag 1.2. Aftagerne er blevet spurgt i overordnede termer til behov for dimittender med kvalifikationer fra uddannelsen, om de tror uddannelsen kan tiltrække kvalificerede studerende og om der er særlige styrker i uddannelsesforslaget eller forbedringsmuligheder (fritekstfelter). Undersøgelsen viser at, dimittenderne fra uddannelsen ville være værdifulde for mange af aftagerne. Det fremgår dog ikke hvem der er spurgt eller hvem der har svaret på undersøgelsen, men at i de private virksomheder (som udgør to tredjedele af dem der svarer) er det primært sikkerhedschefer, der er spurgt. Nogle har ønske anonymitet, men ansøgningen nævner Verizon, Bank of America, Best Buy, Chiquita, Bestseller og LEO Pharma. I forbindelse med citater nævnes nogle flere, blandt andet Københavns Lufthavne og Risk Intelligence. Enkeltelementer på uddannelsen er drøftet med VIP fra Institut for Statskundskab og fra andre institutter med tilgrænsende discipliner af relevans for uddannelsen. Det har ændret indholdet af metodefaget på første semester, som oprindeligt var tænkt som generel indføring i kvalitativ og kvantitativ metode til nu at tage hensyn til at studiestarterne har metodiske kvalifikationer og derfor er faget ændret til at være mere specifikt rettet mod analyse og evaluering af sikkerheds- og risikopraksis, og det har fået nyt navn: Knowledge Production and Evaluation. (Ansøgningen s. 33f) Spørgsmålet om at tone en eksisterende uddannelse for at understøtte den samme kompetenceprofil har været drøftet internt og med aftagerpanelet og vurderingspanelet. Uddannelsens sprog, som er afgørende for at kunne tiltrække en international studenterpopulation er i sig selv en forhindring. Derudover lægger universitetet selv vægt på, at de obligatoriske elementer er udviklet specielt til denne uddannelse. Ledelsen på universitetet har løbende været involveret i udviklingen af uddannelsen, med en institutleder i styregruppen og drøftelser på møder i flere ledelsesorganer. Akkrediteringspanelet vurderer, at relevante interessenter har været involveret i universitetets proces med henblik på at bidrage til udviklingen af uddannelsen. Universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces Universitetet har haft en grundig og omfattende proces, som har gjort det muligt at identificere behovet for uddannelsen og tilpasse uddannelsesforslaget til det identificerede behov. I processen har relevante aftagere og ledelsen på universitetet været involveret løbende. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s. i-16 Bilag 1.2_International_surveyundersøgelse_FINAL Bilag 1.3_Mødeoversigt_over_møder_i_diverse_fora Bilag 1.4_Vurderingspanel_og_procesreferater_af_møder Bilag 1.5_Ansøgning_KU_Uddannelsesstrategisk_Råd(KUUR) 13

14 Bilag 1.6_Aftagerpanel_resumé_aftagerpanelmøde_studielederkreds_studienævn Bilag 1.7_Oversigt_ over_beslægtede_uddannelser Bilag 1.8_Statistik_Ledighedsfrekvens_for_dimittender_

15 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Dermed bliver uddannelsen skal tilknyttes eksisterende og nye forskningsområder på Institut for Statskundskab. Instituttets forskning er dels organiseret i centre: - Center for Militære Studier - Centre for Advanced Security Theory - Centre for Resolution of International Conflicts - Center for Europæisk Politik - Nordisk Institut for Asien Studier. - Center for Valg og Partier Dels er den organiseret i lidt mindre institutionaliserede forskningsgrupper: - International Relations - Public Organizations - International Political Economy/Comparative Political Economy - Political Theory - International Public Administration - Comparative Politics - Civil-Military Relations Derudover er der en aftale med Center for Afrikastudier om at levere undervisere. (Ansøgningen s. 17f) De undervisningsansvarlige er oplistet i et skema i bilag 2.1: Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. 15

16 Forskningens samvirke med praksis En stor del af forskerne på Institut for Statskundskab er i løbende kontakt med fagets praktikere i form af blandt andet eliteinterviews med embedsmænd, virksomhedsledere og politikere, som spiller en central rolle i beslutnings og implementeringsprocesser i både det private og det offentlige. Samtidig fungerer instituttets VIP er som undervisere og foredragsholdere for ansatte i centraladministrationen, Forsvaret og private virksomheder. Herigennem formidles behov, resultater og ønsker fra forskningen og praktikere. Et eksempel på samvirket mellem forskning og praksis er oprettelsen af Center for Militære Studier og Centre for Resolution of International Conflicts, hvor begge centre arbejder direkte sammen med potentielle aftagere af dimittender. Herudover indgår praktikere som sekundære undervisere og eksterne foredragsholdere under uddannelsesforløbet. (Ansøgningen, s. 19) Akkrediteringspanelet vurderer at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Uddannelsen er udviklet og tilrettelagt af Institutleder og professor Lars Bo Kaspersen, lektor Karen Lund Petersen, professor Mikkel Vedby Rasmussen, studieleder og lektor Anders Wivel og studiekoordinator Rikke Bartholdy. Institutleder Lars Bo Kaspersen har det overordnede ansvar for evalueringen, kvalitetssikringen og forvaltningen af uddannelsen. Formanden for Studienævnet vil varetage koordinationen af uddannelsen. Karen Lund Pedersen, lektor og vicecenterleder på Center for Advanced Security Theory, vil fungere som studieleder for uddannelsen. Karen Lund Pedersen forsker og underviser i sikkerhedspolitik og private virksomheders risiko og sikkerhedspraksis. Studielederen vil i samarbejde med Studienævnet have ansvar for uddannelsens tilrettelæggelse med udgangspunkt i studieordningen. Herudover er der en fagkoordinator på hvert af de obligatoriske kernefag, og koordinatoren er ansvarlig for fagets udvikling og undervisning samt indholdet heri (jf. skemaet ovenfor) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges og udvikles af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. Uddannelsens VIP er Som nævnt vil der være aktive forskere tilknyttet hvert fag. Fagenes undervisere er fastansatte VIP er, og eksterne lektorer vil varetage enkelte undervisningsopgaver, fx visse fag under valgfagskategori beslutningsteori og redskaber, hvor undervisere fra en række andre uddannelser (fx økonomi, matematik og filosofi) vil udbyde fag. (Ansøgning, s. 21) Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i udstrakt grad vil blive undervist af VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet Artikler fra Institut for Statskundskab er opgjort efter BFI-kategorierne: (Bilag 2.2) Instituttet består af i alt 80 VIP, heraf 25 ph.d.-studerende. 16

17 Akkrediteringspanelet bemærker at mængden af tidsskriftartikler for hele instituttet ikke er høj, men lægger særligt vægt på forskningsaktiviteten hos de VIP, der er centrale for uddannelsen. Deres CV er med publikationslister er vedlagt i bilag, og akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s Bilag 2.1_Styregruppe_CV'er_herunder_publikationer_ Bilag 2.1.1_CV'er_for_fagkoordinatorer_for_uddannelsens_fag Bilag 2.2_Bibliometriske forskningsindikatorer og publikationslister niveau

18 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Titel Uddannelsens titel er cand.soc. i sikkerheds- og risikoledelse, på engelsk: Master of Science (M.Sc.) in Social Sciences in Security Risk Management. Kompetenceprofilen beskriver, at de studerende skal tilegne sig stor indsigt i sikkerhedsrelaterede forhold og politisk risikoanalyse, samtidig med at de skal kunne omsætte denne til procesplanlægning og strategi som analytiker, strateg og leder i en international kontekst. (Ansøgningen, s.25) Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Universitetet illustrerer at kompetenceprofilens niveau svarer til kvalifikationsrammens i et skema, her i uddrag: (Ansøgningen, s.26f) 18

19 Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s

20 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Direkte adgangsgivende uddannelser er danske og udenlandske samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser og tilsvarende med kvalifikationer inden for et eller flere af følgende fagområder: - Internationale/regionale samfundsforhold - Ledelse og organisation - Sikkerhed Alle ansøgere skal derudover have mindst 10 ECTS-point indenfor kvantitative metoder og 10 ECTS-point indenfor kvalitative metoder, samt kunne dokumentere et niveau i engelsk svarende til mindst gymnasialt B- niveau. Uddannelsen bygger i det første metodefag, Knowledge Production and Evaluation, videre på det niveau, der følger af adgangskravene. På første semester introduceres alle studerende i øvrigt til fagområdet i de øvrige fag. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem adgangskravene og uddannelsens faglige niveau. Faglig progression fra første til sidste semester Første semester består af 30 ECTS-point obligatoriske kurser med fokus på kerneområderne: sikkerhed, politisk risiko og strategisk styring. Det er teoretisk og empirisk baseret, og temaerne vil i nogen grad overlappe, hvilket giver kontinuitet. De studerende vil også blive udfordret med case-analyser. Andet semester består af 10 obligatoriske ECTS-point og 20 valgfrie ECTS-point inden for to kategorier. Det obligatoriske fag vil have grene til de valgfrie kurser samt bygge videre på det obligatoriske fag fra første semester. Fagene, som udbydes i de forskellige valgfagskategorier, er viderespecialiseringer i emner fra obligatoriske fag. Tredje semester består af 10 ECTS-points obligatoriske (betinget valgfri) og 20 valgfrie ECTS-point inden for to kategorier. Kurserne på tredje semester bygger videre på kurserne på tidligere semestre, samtidig med at den studerende har mulighed for at specialisere sig indenfor forskellige grene af uddannelsens kerneområder. Et valgfag på andet eller tredje semester kan, erstattes af et projektorienteret forløb på minimum tre måneder (minimum 300 timer, der kan afløse 10 ECTS) Fjerde semester er 30 ECTS-points til speciale. 20

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser 11. JULI 2014 Indledning Københavns Universitet ønsker at tilbyde forskningsbaserede uddannelser

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

uddan- Rektor Ralf Hemmingsen Helle Bendixen Sendt pr. og risiko Opstartsdato: 1.september Sprog: 12.

uddan- Rektor Ralf Hemmingsen Helle Bendixen Sendt pr. og risiko Opstartsdato: 1.september Sprog: 12. Københavns Universitett Rektor Ralf Hemmingsen Helle Bendixen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, helle.bendixen@ @adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatu uddan- nelse

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelse i global udvikling Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i global udvikling Københavns Universitet Kandidatuddannelse i global udvikling Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen i tværmedial kommunikation.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen i tværmedial kommunikation. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i tværmedial

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser

Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser Det Teologiske Fakultet Det Teologiske Fakultets politik for kvalitetssikring af uddannelser

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser KØBENHAVNS UNIVERSITET Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser Indledning Københavns Universitet ønsker at tilbyde forskningsbaserede uddannelser på højeste internationale

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Turnusakkreditering 2013-2

Turnusakkreditering 2013-2 Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og innovationsledelse Civilingeniør, cand.polyt. i værdikæder og teknisk ledelse Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - Intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere