DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Søren Overgaard (SO), Klaus Hindsø (KH), Benn Duus (BD), Henrik Palm (HP), Steen Lund Jensen (SLJ), Niels Wisbech Pedersen (NWP), Ole Rahbek (OR), Claus Munk Jensen (CMJ) og Gitte Eggers (GE) ref. REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 2. Godkendelse af referat fra møde: a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16. januar 2013: Referatet godkendes og kan lægges på hjemmesiden b. Godkendelse af referat fra internatmøde på Sixtus januar 2013: Referatet godkendes med få ændringer og kan lægges på hjemmesiden. c. Godkendelse af referat fra møde med Fagområderne på Sixtus 17. januar 2013: Referatet godkendes med få ændringer og kan lægges på hjemmesiden. GE fremsender referatet til mødedeltagerne. d. Godkendelse af referat fra møde med Industrien på Sixtus 18. januar 2013: Referatet godkendes med få ændringer og kan lægges på hjemmesiden. GE fremsender referatet til mødedeltagerne. e. Kommentarer til referat fra møde i Kirurgisk Forum 21. januar 2013: Der er ingen kommentarer til referatet, som skal godkendes ved næste møde i KU. GE fremsender referatet til mødedeltagerne. 3. Behandlet siden sidste møde og taget til efterretning: a. Høring over forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) - svar til LVS 8. marts: Er taget til efterretning.

2 4. Generel orientering, ikke drøftelse a. Kontakt til presse og andre myndigheder (fast punkt): SO er blevet kontaktet af en journalist fra Jyllands Posten for en udtalelse om muligheden for fremtidig brug af robotter i ortopædkirurgien. SO gør i den forbindelse opmærksom på, at der skal skelnes mellem let robotkirurgi og navigeret kirurgi. SO har fået en henvendelse fra en journalist fra Gigtforeningen vedr. sporing af implantater. SO og BD skal til møde i Gigtforeningen i den nærmeste fremtid, hvor emnet kan drøftes, men der er i bestyrelsen enighed om, at det er vigtigt, at man kan spore implantater. b. Orientering fra møde med SST den vedr. henv. omkring cement og andet: Mødet er afholdt og man har drøftet hvilket produkt, der er kommet på markedet. SO orienterer om mødet. Det valgte firma skal fremsende dokumentation på deres produkt, men der foreligger ingen klinisk dokumentation. SST er anmodet om at tage stilling til problemet, da produktet er godkendt uden klinisk dokumentation Der er fra SST ved at blive udarbejdet en vejledning om ibrugtagning af nye produkter. Derudover blev drøftet behov for implantatregistre og indberetningspligt ved usikkerhed om produkter. Det er aftalt, at der fortsat skal holdes en række møder mellem DOS og SST. c. Besøg fra Thailand: SO er blevet opfordret til og har accepteret at deltage i et besøg fra Thailand. d. Indstillinger til Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) 's styregruppe for akutdatabase: Efter indstilling fra DOS deltager BD i denne styregruppe. e. Indstillinger til arbejdsgruppe vedr. implementering af nationale kliniske retningslinjer - svar til LVS 18. februar kl. 12: Efter indstilling fra DOS deltager KH i denne styregruppe. 5 Meddelelser og henvendelser til drøftelse i bestyrelsen a. Politik for introduktion af nye behandlinger og implantater (fra Strategiplan 2013): SO har udarbejdet et notat i hvilket, der gøres opmærksom på at klinisk dokumentation er et nøgleområde i forhold til det daglige arbejde og de enkelte produkter, men at det ikke må være en hæmsko for udarbejdelse af en politik om emnet. Der er enighed om, at en politik ikke må være for detaljeret. Der stiles mod, at den kan færdiggøres og forelægges ved generalforsamlingen i oktober. GE sætter emnet på til drøftelse på bestyrelsesmødet i maj 2013 b. Invitation til Lægemøde i Lægeforeningen 2013: BD deltager i mødet. c. DOS deltagelse ved COA 2013: SO vil deltage i kongressen i Kina. d. Valg til bestyrelse og udvalg ved Generalforsamling okt. 2013: Bestyrelsen: Redaktøren vil overveje genvalg. Formanden for UDDU ønsker ikke genvalg, og der foregår drøftelser med en egnet kandidat.

3 Udvalg: KU medlemmerne vælges af fagområderne, hvorfor CMJ tager emnet om udskiftninger op i KU. GE sætter emnet på til næste BM. e. YODA repræsentant i UDDU: Der er enighed om at YODA skal tilbydes at blive repræsenteret i UUUD ved en yngre læge i hoveduddannelsesstilling på valgtidspunktet. Repræsentanten, der vælges af YODA, skal være medlem af DOS. Valget sker for en 2-årig periode med mulighed for genvalg. BD har fremsendt et forslag til evt. vedtægtsændringer således at YODA kan blive repræsenteret i UDDU. YODA er informeret og NWP vil følge op på sagen hos YODA. Emnet drøftes igen til BM i juni. GE skriver vedtægtsændringerne på dagsordenen til generalforsamlingen. f. National databasedag: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram og LVS har inviteret til et møde om generering og erfaringsudveksling i forhold til drift af databaser. SLJ og BD vil deltage i mødet. SLJ/BD vil melde tilbage fra mødet ved næste BM g. Formandsvalget i Danske Fysioterapeuter: Michael Krogsgaard har fremsendt en replik, som svar på notat til SO. h. Thromboseprofylakse: Der er fortsat uenighed om længden af tromboseprofylaksebehandling i forhold til de ortopædkirurgiske indgreb. Status til dato er, at DOS for nogen tid siden har bedt om et revideret referat med henblik på endelig godkendelse, men dette er dog endnu ikke fremkommet, og der er indkaldt til et nyt møde. i. Forslag til emner til diskussion med Gigtforeningen: SO har fremsendt forslag til emner, og disse godkendes: Politik for indførelse af nye behandlinger Information om DOS evidens- og implementeringsseminarer Bedre pt. sikkerhed ved anvendelse af implantater (sporbarhed = register). Status på MoM Optræning efter kirurgi j. Høring. Udkast til rapport med forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder - svar til LVS: Det fremsendte materiale er omfattende. KH gennemgår i korte træk indholdet. HP påpeger det for DOS vigtige faktum, at der ikke længere skelnes mellem medicin- og medikoindustrien. Økonomisk sker der en ændring i at fagpersoner/afdelingerne fremadrettet skal registrere virksomhedsbetalte aktiviteter, og samtidig skal virksomhederne registrere, hvad/hvortil de har givet tilskud. DOS har ingen kommentarer til rapporten.

4 k. Høring af Vejledning til bekendtgørelse nr. 160 af 12/02/ 2013 om standarder for it-anvendelse i sundhedsvæsenet: KH orienterer kort om den udsendte høring. DOS har ingen kommentarer. 6. UDDANNELSESUDVALGET a. Fokusgruppeinterview NWP orienterede om Fokusgruppeinterviews i UDDU regi med deltagelse af mange unge læger og studerende. Holdes for at få inspiration til og sikre en god rekruttering til specialet. 4-årsreglen har negativ betydning. De studerende vælger ofte speciale midt i studiet. Rekrutteringsprocessen kan med fordel starte på universiteterne ved hjælp fra professorer og lektorer, samt ved de afholdte karrieredage. YODA er en stærk samarbejdspartner for DOS. Der skal lægges vægt på de mere bløde lægeroller. b. Arbejdsgruppe for specialisteksamen: Gruppen består af Søren Kold, Karsten Krøner, Søren Klit og Andreas Balslev Clausen samt Kirsten Pedersen. Der er desuden tilknyttet eksterne medlemmer, som indkaldes ved behov. Arbejdsperioden er 1 år og vil munde ud i en rapport. Der er ønske om deltagelse i en praktisk eksamen i et andet land, bl.a. for at undersøge forskellen i lande med tvungen kontra frivillig eksamen. DOS er indstillet på at dække sådanne udgifter i rimeligt omfang. Der er usikkerhed om, hvorvidt den nuværende evaluering af speciallægeuddannelsen er god nok. NWP foreslår en interviewgruppe/runde for at afklare dette problem med en senere reformering for øje. d. EBOT: Der er kommet invitation til møde i Dublin og NWP deltager. e. Uddannelsesdagen: Arrangementet kører fint, og det ser ud til at økonomien holder. 7. KVALITETSUDVALGET a. Brug/misbrug af kliniske data: Det var tanken, at der skulle udarbejdes et læserbrev til Dagens Medicin på baggrund af brug/misbrug af kliniske data. Sagen skrinlægges. b. Udarbejdelse af manual til Korte Kliniske Retningslinjer(KKR): CMJ har udarbejdet forslag til en skabelon. Denne drøftes og KU tilretter. SLJ orienterer i et nyheds brev om processen med KKR, GE skriver KKR på dagsordenen til drøftelse ved junimødet. GE Skriver emnet på til generalforsamlingen 2013.

5 c. Invitation til konference om kvalitet i sundhedsvæsenet arrangeret af Lægeforeningen og Danske Regioner: CMJ stiler mod at deltage i mødet. d. Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen: CMJ orienterer om baggrunden for den fremsendte høring, hvor regeringen har nedsat et udvalg til at evaluere kommunalreformen. Inden for sundhedsområdet drejer det sig i korte træk om sundhedsaftaler mellem kommunerne og sundhedssektoren og IT udfordringer i sundhedssektoren generelt I evalueringen påpeges et problem med og et ønske om en simplificering af kommunikationen mellem sundhedsvæsenet og kommunerne. DOS er enig i denne udtalelse. CMJ og SO har udarbejdet et udkast til et svar. Referat fra møde om sundhedskvalitet SO og CMJ har været til møde, hvorefter det blev besluttet, at det ortopædkirurgiske speciale tages af Sundhedsportalen. Der er udarbejdet et referat, som SO har kommenteret. Fagområderne vil fremover blive involveret inden for hvert deres område. 8. VIDENSKABELIGT UDVALG a. Forskningsgrupper på hjemmesiden, beskrivelse af forskningsenheder (fra strategiplan 2013): Der er et punkt på hjemmesiden, hvor der skal stå en definering af begrebet forskningsgruppe. For at få et samlet overblik over forskning inden for specialet besluttes det, at VU skal udarbejde en skabelon, som sendes til alle ortopædkirurgiske afdelingen, hvorefter de anmodes om at melde tilbage om afdelingens forskning. OR udarbejder skemaet til vurdering ved næste møde. b. Opfølgning på artikel- og Ph.d. databaser: Artikeldatabasen har ikke haft den store nytteeffekt (få hits), og der er enighed om den nedlægges. Ph.d. databasen kan i princip nedlægges og erstattes af et link til en oplistning af ortopædkirurgiske ph.d. afhandlinger. c. Nye betingelser for DOS artikelpris: Ingen nye betingelser. 9. Strategiplan a. Ajourføring og angivelse af ansvarspersoner: KH har gennemgået punkterne og foretaget en opdatering. Det besluttes at der skal strammes op på de valgte ansvarspersoners rapportering til bestyrelsen, hvorfor GE vil udarbejde en liste over DOS ansvarspersoner/rutiner til drøftelse på næste BM. KH tilretter strategiteksten og sender til GE til fremsendelse til bestyrelsen.

6 10. Kongressen a. Godkendelse af udkast til invitationsbreve inkl. gallamiddag: Invitationsbreve gennemgås og til rettes. GE udsender invitationer ultimo marts/primo april som tidligere år. b. Opfølgning af punkter fra kongressen 2012: Der er enighed om at der ikke er behov for at denne liste bliver gennemgået på fremtidige BM, men at GE ajourfører listen løbende i samarbejde med SLJ og OR. Evt. problempunkter tages op på mødet i maj. c. Endelig fastlæggelse af symposier 2013: Sammenfattes med punkt 10d d. Udkast til timetable, fastlæggelse af tid for posterwalk: Den aktuelle timetable bliver gennemgået: Posterkonkurrencen kører allerede onsdag formiddag. Håndkirurgisk selskab har sagt ja til at holde et symposium om Collesfrakturer. Honorary Lecturer drejer sig om implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer. NWP kommer med oplæg til uddannelsessymposium til næste BM OR tilretter time table til endelig godkendelse på næste BM. e. Spørgeskema: Kommentarer til det fremsendte forslag sendes til OR og GE sætter punktet på til drøftelse på næste BM. 11. Website a. Gennemgang af udgiftsbilag fra Sund Vision: HP gennemgår udgifter forbundet med at drive hjemmesiden. b. Orientering om møde med Sund Vision : HP orienterer kort om mødet. Der foreligger ingen egentlig kontrakt med SundVision, hvilket fordrer, at der foreligger en kravspecifikation. Hjemmesidens opbygning og features blev under mødet gennemgået, og der blev drøftet evt. fravalg/tiltag af features. Der er enighed om at TU skal anmodes om at udarbejde udkast til en kontrakt til drøftelse, en sådan kontrakt kan evt. tidsbegrænses til 2-3 år. SO skriver til TU Der skal senere aftales et nyt møde med TU. 12. Vedr. Specialeplanen for ortopædisk kirurgi. Intet at drøfte på dette møde

7 13. Selskabets økonomi Gennemgang af budget 2013 med ny procentsats: HP gennemgår det fremsendte budget, som godkendes. a. Procedure vedr. rejseforsikring ved DOS-rejser: Der er indgået aftale med Europæiske Rejseforsikring for alle bestyrelsesmedlemmer, som dækker rejser i DOS regi i udlandet. Udlandsrejser skal rapporteres til GE, som fører en oversigt til fremsendelse til Europæiske én gang pr. år, altid efter Sixtus. b. Underskrift af vedtægter og generalforsamlingsreferat til Danske Bank. Dokumenterne underskrives, hvorefter HP fremsender til Danske Bank c. Underskrivelse af regnskab m.m. for året 2012: De nødvendige regnskaber underskrives, hvorefter HP fremsender disse til Danske Bank d. 14. DOS Fonden a. Gennemgang og stillingtagen til uddeling foråret 2013 BD og SLJ har forud for mødet systematisk gennemgået hver ansøgning, og fremkommer til mødet med forslag til donering/afslag, hvorefter der opnås enighed om hvilke kandidater der skal have tilsagn/afslag. BD og GE udsender svar til ansøgerne. Der en nogen usikkerhed om teksten om fonden på hjemmesiden, hvorfor GE sætter drøftelse af teksten på som emne ved næste BM. 15. Bulletinen Intet til drøftelse på dette møde. 16. Internationale relationer, herunder EFORT og NOF a. EFORT: General Assembly Istanbul, invitation: DOS er repræsenteret ved formand og afgående formand. b. EFORT European Curriculum (NWP): NWP er indstillet. c. DOS for EFORT CV (BMM): Bjarne Møller Madsen (BMM) er indstillet fra DOS og vil rapportere tilbage til DOS. d. Indstilling til EFORT post: Nomination from Danish Orthopaedic Society: DOS har valgt at tilbagerapporteret om kandidater til de enkelte ønskede poster. e. EBOT Interim examen 2013: De er tale om et nyt tiltag. NWP orienterer om, at der er tale om en interneteksamen. DOS kan evt.

8 deltage næste år. f. NOF Spring Meeting: Programmet er nu tilrettet i henhold til DOS ønsker. KH deltager i mødet. g. NOF: Call for speakers and moderators 2014: Arrangørerne i Finland anmoder om forslag til navne og teamer. CMJ vil kontakte fagområderne med anmodning om at fremkomme med forslag. h. EFORT FOUNDATION Visiting Fellowship programme 2013: Der er tale med en opfordring til at udpege personer til vurdering af ansøgere til fellowships. DOS udpeger ingen kandidater. i. EFORT General Assembly meeting and elections in Istanbul on 4 June 2013 BD er på valg til deltagelse i Financial Committe. 17. Eventuelt Ændring af lokalisation for mødet i juni og august: Der foretages en ændring af lokalisation for ovennævnte BM. Når den endelige lokalisation er fastlagt sender GE listen rundt og lægger den på Dropbox Mødet sluttede kl Ref. godkendt på BM /SO/ge

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere