Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Randers Kommune. Forsikringspolitik Udkast II"

Transkript

1 Ny Randers Kommune Forsikringspolitik Udkast II

2 Indholdsfortegnelse Indledning...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hvem er omfattet af risiko- og ken?...3 Ansvar og kompetence...3 Risikoorganisation...5 Hvorledes forsikres / forsikringsprincipper...5 Revision af ken...5 Side 2 af 17

3 Indledning Formål generelt Ansvar og kompetence på sikrings- og forsikringsområdet er fastlagt af økonomiudvalget Formålet med denne er, at beskrive hvorledes kommunen skal sikres og forsikres, hvem der har ansvaret for udførelsen og en anvisning på, hvorledes der én gang årligt rapporteres tilbage til økonomiudvalg, og om administrationen sker i henhold til ken. Formål sikring Formålet med politikken er: At sikre beskyttelse af kommunens aktiver. At sikre en høj forståelse af vigtigheden af risikoforebyggelse i kommunen. At sikre kommunen overblik med hensyn til økonomisk truende risici og disses konsekvenser for herved at tilvejebringe beslutningsgrundlag for, hvilke risici som skal elimineres eller reduceres til acceptabelt niveau. At identificere aktiver, der ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt ikke er rentable at forsikre. Formål forsikring Formålet med politikken er: At opnå afdækning for risici hvis konsekvens er økonomisk truende for kommunen Hvem er omfattet af risiko- og ken? Følgende kommuner er omfattet af politikken: Ny Randers kommune Ansvar og kompetence Økonomiudvalg Økonomiudvalget har udstedt en, som fastlægger retningslinier for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvar og kompetence i henhold til politikken. Politikken beskriver, hvorledes økonomiudvalg vil have rapporteret. Side 3 af 17

4 Direktionen Direktionens forpligtelser. (Afhænger af organisationen) Har ansvaret for at forsikringerne administreres i henhold til ken samt træffe beslutninger om problemstillinger i den anledning. Skal til økonomiudvalg fremlægge forslag til ændringer i ken baseret på årlig rapport fra risikoansvarlig og forsikringsmægleren. Risikoansvarlig Risikoansvarligs forpligtelser: Træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet, og har ansvaret for at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med ken. Har ansvaret for, at der etableres et rapporteringssystem for omkostninger til sikring, forsikring og egen risiko. Registrerer løbende kommunens totale risikoomkostninger og udarbejder på baggrund heraf i samarbejde med forsikringsmægleren løbende forslag til ajourføring af kommunens sikrings- og. Udarbejder sammen med forsikringsmægleren en årlig rapport til økonomiudvalget til brug for løbende ajourføring af ken. Er ansvarlig for etablering af de fornødne policer for kommunen, er kommunens kontakt til forsikringsmægleren og har ansvaret for, at informere vedrørende ændringer i risici samt anmeldelse af skader til forsikringsmægleren. Forsikringsmægleren Forsikringsmægleren er kommunens eksterne forsikringsmæssige ekspertise, hvorigennem al kontakt med forsikringsleverandøren foregår. Forsikringsmægleren yder bistand på følgende områder: Indsamling af oplysninger fra forsikringsansvarlig. Udarbejde forsikringsprogram samt udbudsmateriale og beslutningsoplæg. Løbende forsikringsadministration og referat af det årlige forsikringsmøde. Rådgivning i skadestilfælde og tilvejebringe nødvendig ekspertise. Minimum hvert 3/5 år foretages en grundlæggende analyse af kommunens risici relateret til forsikringsdækningen. Side 4 af 17

5 Forsikringsmægleren har ansvaret for i samarbejde med kommunen at holde risikoregistreringen ajour samt påpege nye risici som bør forebygges. Kommunen skal stille krav til forsikringsmægleren om, at denne som minimum skal have en ansvarsforsikring for fagfejl på minimum kr. 100 mio. med en maksimal selvrisiko på kr Denne forsikringsdækning skal dokumenteres én gang årligt ved forsikringsfornyelsen og altid efter anmodning. Risikoorganisation Kommunens risikoorganisation kan skitseres således: Organisationsdiagram kan indsættes her Hvorledes forsikres / forsikringsprincipper Opbygning Forsikringsprogrammet sammensættes af færrest mulige antal policer af hensyn til overblikket og administrationen. Opbygningen af forsikringsprogrammet opdeles i kategorierne: Tingskadeforsikringer, bygning, løsøre mv. Ansvarsforsikringer, dækker erstatningskrav rejst af 3. mand Projektforsikringer, entreprise All Risk under ny om og tilbygning Transportforsikringer. Motorforsikringer. Biler, traktorer, arbejdsmaskiner mv. Personaleforsikringer, ulykkesforsikring, byråd og brandmænd Arbejdsskadeforsikring, selvforsikring Kautions-kriminalitetsforsikring, underslæb IT kriminalitet Patientansvar, Selvforsikring Sidst i denne er en Forsikringsplan, som i skemaform angiver den valgte forsikringsdækning. Afkrydses først når endelig politik efter udbud er vedtaget. På de områder hvor kommunerne evt. vælger selvforsikring, udformes udbudsmateriale, således dette er en valgmulighed, der kan foretages når endeligt tilbud er modtaget. (1) Tingskadeforsikringer Alternativ 1: Bygning: Brand og storm Løsøre: Brand Alternativ 2: All-risk: Bygning og løsøre Selvrisiko Kr , gælder ved begge alternativer Side 5 af 17

6 (2) Ansvarsforsikringer Erhvervs og produktansvar, inkl. plejeanbragte børn stop loss: kr Alternativ: Selvrisiko kr pr. skade (3) Projektforsikringer (Entrepriseforsikring) Etableres som års police Selvrisiko kr (4) Transportforsikringer Etableres såfremt behov ad hoc. Selvrisiko kr (5) Motorforsikringer Ansvar: stop loss kr Alternativ: Ansvar, selvrisiko kr. 0 Kasko, selvrisiko kr pr. skade (6) Personaleforsikringer Lovpligtig arbejdsskadeforsikring tilbud indhentes Katastrofeforsikring for arbejdsskader Erhvervssygdomme dækkes iht. lovgivning via AES Ulykkesforsikringer byråd og brandmænd Ulykkesforsikringer for børn studerende mv. Selvrisiko Kr. 0 (7) Kautions- kriminalitetsforsikring Tilbud med forsikringssum kr (8) Øvrige Der indhentes tilbud på følgende forsikringer ved nationalt udbud: Ulykkesforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmer, brandmænd og børn Skovbrandsforsikring Søkasko på lystfartøj/både Direktions- og bestyrelsesansvar for udpegede Forurening Kunst Årsrejseforsikring nationalt tilbud indhentes Side 6 af 17

7 Revision af ken Forsikringsmægleren udarbejder et referat af det årlige forsikringsmøde til økonomiudvalget i kommunen. Referatet indeholder en vurdering af det valgte forsikringsprogram og skadeforløb samt hvorvidt årets løbende anbefalinger er fulgt af kommunen. Sideløbende gennemføres periodevis gennemgang af risici i kommunen. Forsikringsmægleren assisterer forsikringsansvarlig med styring af kommunens risici. Formålet er løbende at føre kontrol med risici og konsekvenser for herved bl.a. at undgå driftsforstyrrelser i kommunens institutioner. Samtidig reduceres udgifter til sikring og forsikring successivt. Side 7 af 17

8 (1) Forsikringsplan tingskadeforsikringer Bygninger ikke All-risks Bygningsbrand Kortslutning El-skade Tørkogning Restværdi Anden bygningsskade Stormskade på udvendigt produktionsudstyr Husejeransvar Huslejetab / tab af lejeindtægt Svamp & insekt Glas Sanitet Udvidet rørskade/ Rør- og stikledninger Tillægsdækning Oprydningsomkostninger Jorddækning Lovliggørelse Om-, til- og nybygning Ret til genopførsel andetsteds Forsikrede bygningsgenstande Spec. råhusdele / bygningstilbehør Anlæg og sekundære bygninger Have- og udendørsanlæg Sekundære anlæg Side 8 af 17

9 Løsøre ikke All-risks Brand Kortslutning El-skade Tørkogning Forsætlig varme Restværdi Tyveri Vand Maskinskade Montage egne maskiner EDB-forsikring Transport egne maskiner Køle- og frys Retshjælp Varemærker Tillægsdækning Oprydningsomkostninger Jorddækning Lovliggørelse Forsikrede løsøregenstande Maskiner og inventar Mobile anlæg Øvrigt løsøre Genstande for fremmed regning Varer og emballage Rede penge på forsikringsstedet Rede penge under transport Genfrem. af kartoteker mv. Genfrem. af tegninger og modeller Ambulant dækning maskiner mv. Ambulant dækning varer /emballage Side 9 af 17

10 Driftstab ikke Koncerndriftstab Driftstab pos. 1 inkl. driftstab ved tyveri inkl. driftstab ved vandskade Driftstab pos. 2 Meromkostninger Avancetab Maskindriftstab pos. 1 Maskindriftstab pos. 2 Leverandør / aftager El-forsyningsdriftstab Brugsbegrænsning Restværdidrifstab Lovliggørelsesdriftstab Erstatningsbegrænsning EDB-forsikring All-risks ekskl. brand, tyveri, vand All-risks inkl. brand, tyveri, vand Meromkostninger Databærer Kortslutning Maskinforsikring Maskinkasko Maskinskade Maskindriftstab pos. 1 Maskindriftstab pos. 2 Overarbejde/ helligdagsbetaling. Ilfragt/ekspresfragt Side 10 af 17

11 Køl-/frysforsikring ikke All-risks Brand, tyveri og vand Udstrømmende kølemedia Sabotage Temperaturændringer Teknisk instrumenforsikring All-risks (forsikringstype) (anfør dækning) Side 11 af 17

12 (2) Forsikringsplan ansvarsforsikringer Erhvervsansvar ikke Personskade Tingskade Fareafvægelse Forureningsansvar Tillægsdækning Behandling og bearbejdning. Motoransvar arbejdsmaskiner Ansvar ifm. bygge- og jordarbejder Ansvar ifm off-shore aktiviteter Grundejeransvar Kran- og løfteansvar Montageansvar Ansvar ifm. brug af sprængstoffer Produktansvar Personskade Tingskade Behandling- og bearbejdning Ingredienstab Ingrediensskade Komponenttab Komponentskade Fareafværgelse Recall Dataansvar Produktsabotage Formuetab Dir.- og bestyrelsesansvar Formuetab Side 12 af 17

13 (3) Forsikringsplan projektforsikringer Entreprise ikke All-risks Brand & storm Entrepriseansvar personskade Entrepriseansvar tingskade 1. risiko bestående bygninger Entreprenørmateriel Strike/ Riots/Civil commotion Overarb./helligdagsbet. Ilfragt/ekspresfragt Afledte tab Montageforsikring All-risks Brand & storm Ansvar personskade Ansvar tingskade 1. risiko bestående bygninger Entreprenørmateriel Strike/ Riots/Civil commotion Overarb./helligdagsbet. Ilfragt/ekspresfragt Afledte tab Kranforsikring All-risks / kasko Ansvar personskade Ansvar - tingskade Side 13 af 17

14 (4) Forsikringsplan transportforsikring Transport ikke Udvidede betingelser (all-risks) Begrænsede betingelser Danske strejkebetingelser Danske krigsbetingelser Køl/frys betingelser Tillægsdækninger For-/eftertransport Rejection Restitutionsdækning Oprydningsomkostninger Indirekte følgeudgifter Fejlsikring / uforsikret (subsidiær) Forsikrede genstande Handelsevarer Varer til forarbejdning (lønarbejder) Garantireparationer Returvarer Transport egne effekter Rejsekollektioner Værktøjer og materialer Udstillinger og demonstrationer - opholdsdækning Produktionsmaskiner Side 14 af 17

15 (5) Forsikringsplan motorforsikring Motorkøretøjsforsikring ikke Ansvar Brand Kasko Friskadedækning Afsavnsforsikring Førerulykke Passagerulykke Side 15 af 17

16 (6) Forsikringsplan personaleforsikringer Arbejdsskade ikke Arbejdsulykker Ulykkesforsikring Dødsfald Invaliditet Sygdomsinvaliditet Tandskade Tyggeskader Helbredelsesudgifter Rejseforsikring Sygdom / hjemtransport Sygdomsinvaliditet Ulykke dødsfald Ulykke invaliditet Rejsegods / bagage Privatansvar Retshjælp Sygeledsagelse Rejseafbrydelse Tilkaldelse Overfald Udstationeringsforsikring Sygdom/hjemtransport Ulykke - død Ulykke - invaliditet Sygdom - død Sygdom - invaliditet Indbo Privatansvar Side 16 af 17

17 (7) Forsikringsplan garanti- & kreditforsikringer Debitorforsikring ikke Eksportkredit Debitor (danske) Kautionsforsikring Bankers Blanket Bonds Underslæb Tyveri på forsikringsstedet (rede penge) Tyveri ved pengetrans porter (rede penge) Falskneri checks og veksler Falskneri aktier og obligationer Falskneri valuter Kontorløsøre Sagsomkostninger Computer kriminalitet Kriminalitetsforsikring Underslæb Tredjemands tyveri, ran og røveri Forfalskede veksler og pengesedler Data- og kontooverførselsbedrageri Computervirus og datasabotage Kautionsforsikring Underslæb Garantiforsikring Sikkerhedsstillelse Arbejdsgaranti Tilbudsgaranti Side 17 af 17

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune

Forsikringspolitik og dækningsoversigt. Jammerbugt Kommune Forsikringspolitik og dækningsoversigt for Jammerbugt Kommune (Brovst Kommune, Fjerritslev Kommune og Pandrup Kommune gældende fra og med 01.01.2006) (og for Aabybro Kommune fra 01.01.2007.) Udarbejdet

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Forsikringer og Næstved Roklub

Forsikringer og Næstved Roklub Forsikringer og Næstved Roklub Forsikringer og Næstved Roklub Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning.... 3 Roklubbens Forsikringer.... 4 Hvordan dækker roklubbens forsikringer.... 5 Ansvarsforsikring....

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret.

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret. ErhvervsCenter Alka Viden der virker I ErhvervsCenter Alka har vi mere end 30 års erfaring. Vi har kendskab til jeres særlige forsikringsbehov og holder os løbende orienteret om jeres branches udvikling.

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne. www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72. 2 Nyttig information Nyttig information Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring...

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9

Velkommen hos Nykredit Forsikring...4. Værd at vide om forsikring...6. Indboforsikring...7. Rejseforsikring...8. Husforsikring...9 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring...4 Værd at vide om forsikring...6 Indboforsikring...7 Rejseforsikring...8 Husforsikring...9 Fritidshusforsikring...10 Bilforsikring...11 Motorcykelforsikring...12

Læs mere

Nyttig information 2015

Nyttig information 2015 Nyttig information 2015 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Indledning... 4 rivatforsikringer

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere