leskealder BRIEF L E N G E SIDE^\

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "leskealder BRIEF L E N G E SIDE^\"

Transkript

1 u il leskealder SIDE^\ L E N G E BRIEF DL

2 L if^l

3

4

5

6

7 ,^JLJ.5

8 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

9 NOGLE TRÆK AF LlYET I KJØBENHAVN FOR EN MENNESKEALDER SIDEN. AF J. PLENGE. ^ KJØBENHAVN. FOKLAGT AF DEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL. G. S. WIBES BOGTRYKKERI

10 nitk

11 In dliol d. Pag. Indledninji: 1 I. Kjøbenhavn i (Byen og dens Forstæder. Butiker og Udsalgssteder. Færdsel paa Gaderne.) II. Huslig Indretning og daglig Levemaade (Huslejliglied. INIøblement. Levemaade. Klædedragt. Huslighed. Klubber. Børneopdragelse. Tyende. Prisen paa Livsfornødenheder.) III. Selskabelige Adspredelser og offentlige Forlystelser 81 (Aftenselskab. Bal. -- Theatret. Kanekjørsel. Frederiksberg. Skovture. Sommerlejlighed. Rejser.) IV. Politiske og religiøse Tilstande. Kunst og Videnskab. Forskjellige sociale Forhold (Provindsialstænderne. Røret ved Frederik den Sjettes Død. Trykkefrihed. Tallotteriet. Christeligt Familieliv. Kirkegang. Konfirmation. Ligbegængelse. Digtekunst. Musik. Maler- og Billedhuggerkunst. Studenterlivet. Handel og Industri. Penge-Instituter. Postvæsen. Dagblade.)

12

13 Jun Menneskealder Inilken uoverskuelig lang Tid synes det ikke for Mange! og dog, du unge sextenaarige Pige med de bølgende Lokker ned ad Nakken, der s^dnger dig saa let i Dandsens Hvirvler og føler dig saa ung som den»nyfødte Sol, der i østen gløder«, du har allerede gjennemlevet en halv Menneskealder uden at tænke derpaa, og kan snart som en moden Jomfru skue tilbage paa en hel. Thi se, en hel Menneskealder er jo dog, naar Alt kommer til Alt, kun omtrent 33 Aar, elleiganske nøjagtig: 33 Aar 4 Maaneder og 8 Timer, og det er da ingen E^^ghed. Vi Mænd, som nu ere i vor kraftigste Manddomsalder, vare jo blomstrende Ynglinge for en Menneskealder siden, og hin endnu saa frisk udseende Moder, der sidder i Stilhed og glæder sig over sine opvoxende Døttre, kan uden at rødme tænke sig ligesaa langt tilbage i Tiden. Men naar nu en Menneskealder er saa kort en Tid, der saa snart gjennemløbes, hvad er det da Umagen værdt at fremmane Billeder fra en saa nær-

14 liggende Periode, der vel neppe kan være saa meget forskjellig fra den nærværende Tid, end sige frembyde nogen grel Modsætning til den. Og dog er dette Tilfældet med hvad vi her ville tale om. Livet i Kjøbenhavn i 1873 er saa gjennemgaaende fbrskjelhgt fra Livet der i , at den unge opvoxende Slægt vil ved at læse en Skildring af det sidste tro sig hensat i længst forsvundne Tider, om hvilke kun en eller anden gammel Oldemoder kunde have en dunkel Erindring. Grunden hertil er let at finde, nemlig, at fra Slutningen af Aaret 1839 og med Begyndelsen af 1840 gryede som en ny Dag og et nyt Liv over Danmark og fremfor Alt over dets Hovedstad. Da Frederik den Sjette lukkede sine -Øjne den tredie December 1839, skrinlagdes»den gode gamle Tid«, og en ny Æra begyndte for Danmark med de første Dage af 1840, hvilken bragte en saa rask fremskridende Udvikling med sig i borgerlig, pohtisk, kommerciel, agronomisk, social og religiøs Henseende, at alle Forhold synes ligesaa meget forandrede i de sidste 33 Aar, som ellers i et helt Aarhundrede. Der kunde derfor synes nogen Anledning til netop nu, netop i 1873, at kaste Bhkket tilbage paa Forholdene for en Menneskealder siden, saadan ved det Lag henad 1840, thi saa ganske Ujøje paa Dage eller Uger kommer det heller ikke an ved en saadan Betragtning. De efterfølgende lette, flygtige Skizzer kunne maaske for de Ældre opfriske kjære Minder fra Ungdommens

15 Dage, og give de Yngre et Begreb om en Tid, der dog liggcm- dem saa nær. Til deres rette Forstaaelse og Bedommelse er det nodvendigt at erindre, at de kun omtale Livet i Kjobenhavns Middelstand: den velstaaende Borgerklasse og tarvelig aflagte Embedsstand. Nu er Indledningen forbi, derfor til Sagen!

16 I. Kjøbenliavn i Livet i en By staaer i en saa mangfoldig Vexelwkning med Byen selv, at det bliver njødvendigt her at kaste et flygtigt Blik paa Kjøbenliavn, som den saa ud for en Menneskealder siden. Vi \dlle da se en paafaldende Forandring fra Nutidens By. For omtrent 30 Aar siden var Kjøbenhavn en lille afsidesliggende Hoved- og Eesidensstad af 9de eller 10de Rang, der kæmpede en Kamp pa^ Liv og Død mod de allevegne optrædende, maaske meget hensigtsmæssige, men forbistret kostbare kommunale Forbedringer. Med Undtagelse af den polytechniske Anstalts ensomme Lygte var Gas ukjendt, og Byen oplystes tarveligt, men ret net, ved en Del Tranlamper, der ilsomt slukkedes, naar Maanen traadte frem eller dog ifølge den gode Professor Olufsens Amdsning burde vise sig. Vi hentede vort Vand i Spande nede fra Opstanderen i Gaarden og fyldte en Gang daglig dermed den i ethvert velordnet Kjøkken uundværuge Vandtønde. Vandet var koldt og friskt nok om Vinteren, om Sommeren derimod mildt tempereret og undertiden frembydende for det forbavsede ^je underlige Sø- og Landuhyrer

17 i gronno Draf^tcr; do kom nok fra de lange Trærer, hvori Vandet ledtes ind Ira Danilnisswen o. a. St. Brolægningen var langtfra at være god ; man kjendte den Gang endnu ikke de nettilhiiggede, firkantede Brostene med liade Hoveder, og sparede meget paa Flisestene. Fortovene vare forsynede med en enkelt Række af disse, der fulgte langs med en ofte temmelig dyb Kendesten, fuld af noget underligt, sortegraat, flydende Stof blandet med faste Partikler af Halm, Kartoft'elskrællinger, gamle Stovlesaaler 0. s. V., h\is hastige Bevægelser fulgtes med stor Interesse af Datidens Gadedrenge. Disse nu forsvundne Smaastromme dækkedes enkelte Steder, f. Ex. paa ^^stergade af fortløbende Planker, meget velsete af ømme Fødder, og nødvendiggjorde Brugen af en stor Mængde større og mindre Rendestensbrædter foran alle Porte og Døre. De lugtede ikke godt, allermindst om Aftenen, naar Garverne oppe ved Volden og Koholderne omkring i Byen lode deres Spildevand have frit Afløb; de kunde bhve helt faruge, naar et voldsomt Regnskyl pludlig fyldte dem og Strømmen satte Rendestensbrædterne i Bevægelse for snart efter at gaae over sine Bredder og paa de lavere Steder, som i Pilestræde, Gothersgade o. s. v. oversvømme Gaden og trænge ned i Kjælderne. Der var i hin Tid ingen saa fremtrædende Kunstudstilhnger eller videnskabehge Samhnger i Kjøbenhavn, at de ret kunde tiltrække fremmede

18 Rejsende, allermindst da Byen ikke ved Jernbane og Dampskibe stod i Forbindelse med det øvrige Kontinent. Handelen med Udlandet laa ogsaa i Dvale eller gik over Hamborg og kunde kun lokke en Slump tydske»probenreutere«ind over Grændsen. Hvor ganske anderledes dog nu saa faa Aar efter! Kjøbenhavn er nu en smuk, livlig Hoved- og Residensstad med benved 200,000 Indvaanere, i daglig god Forbindelse med det hele Udland, vel beliggende paa Ruten baade til Stokholm og Petersborg, og i direkte Handelsforbindelse ved ugentlige Dampskibe med Europas første Handelspladser. Gaderne ere vel oplyste ved Gas, Vand er i rigelig Mængde overalt i Husene, Brolægningen er god, Afsivningen gjennem Kloaker fortrinlig; Byen har i det Mindste to Kiyistsamlinger at byde, der ikke finde deres Lige i den hele Verden, og et Forlystelses-Etablissement saa godt som neppe nogen anden Hovedstad. Videnskabehge Møder kunne nu samle Lærde her fra hele Europa og lade dem befinde sig saa vel som kun faa andre Steder, medens en international Udstilhng for nyhg tildrog sig Opmærksomhed nær og fjern, og en Verdens -Telegraf har sit Centralpunkt her. Og dog er der underhg nok kun faa synlige Spor af denne Forvandling at se indenfor Volden i den egenthge gamle By, der seer ud nu omtrent som for 30 Aar siden. Gaa vi Ældre igjennem Frederiksberggade, over Gammel Torv, kastende et Blik oj) ad Nørregade og ned ad Raadhusstræde,

19 \idoro ijtjoiiiieiii Vininiclskaflot mod <lots Sidc^gador, ad Ostcrgade eller Lille Kongensgade med deres Omgivelser lige til Gothersgade og Holmens Kanal, over Kongens Nytorv ud ad Store Kongensgade, Bredgade eller Amaliegade, føle vi os ganske som hjemme; det er med en enkelt Undtagelse de gode, gamle, os saa vel bekjendte Huse, hvis Nederdele vel ere en hel Del omkalfatrede til Butiker og Udsalg, men hvis Overdele ere de ægte gamle i den saa yndede tarvelige Chiffouniere-Stil uden Udsmykning eller Forziring paa, hdt Maling nær. Med Undtagelse af Universitets- Firkanten med dens nye Museum og Bibliotheksbygning, er det eneste egentlig Nye, der møder øjet i den gamle By, Kvarteret mellem Knippelsbro og Nyhavn, men det er rigtignok ogsaa tilgavns forandret. Her søge \i forgjæves efter den gamle Bankbygning mellem Børsen og Kancelli bygningen; og den bagved samme hggende forfaldne Slotholms-Yagt og sumpige Børsgrav; her lede vi forgjæves efter vor gamle Ven, den rigtige Knippelsbro, der som alle andre uartige Børn blev os saa kjær netop ved de mange Bryderier den voldte os, naar vi pludselig standsedes i vor Fart ved dens opladte Klapper, indtil en kjedsommehg lang Skonnert lykkelig og vel var halet igj ennem, ikke at tale om den Ængstelse, hvoraf xi lede, naar vi vare nødte til at passere den tilvogns, at den skulde synke sammen under os. Her ere vi helt vildfarende, naar vi istedetfor Kanalen, der gik op til Theatret og paa hvis anden Side et langt

20 8 gult Pakhus skjulte Holmens Værksteder og frodige Græsmarker, finde det stolteste Kvarter af hele Hovedstaden, saa storartet og smukt, at selv den største By kunde være det bekjendt. Men naar saaledes den gamle By paa en enkelt Undtagelse nær har for største Delen bevaret sit gamle Fysionomi, saa er Forandringen desto mere iøjnefaldende, saasnart man blot gaaer hdt ud af Porten, som vi sagde i vor Ungdom, men som nu ingen Mening har. Udenfor Voldene er Forvandlingen saa gjennemgaaende, at Ingen vilde tro den fuldført i den korte Tid af 30 Aar. Den Unge vil maaske anse det som en Legende fra Kong Hanses Tid, naar vi ville beskrive ham en Spadseretur ud af Vesterport i Aaret Halmtorvet var dengang udadtil aflukket ved den høje Vold, der ikke her tillod anden Udgang end gjennem den dybe, om Natten forsvarligt tillukkede Vesterport, fra Toppen af hvilken vi sang det sidste Farvel til sahg Kong Frederik den Sjette, da han i sin Kiste førtes til sit sidste Hvilested. Lige indenfor Porten var et gammelt forfaldent Vagthus, til hvis kommanderende Underofficer enhver Postillon havde at afgive en Liste over sine Passagerer, hvilken om Aftenen bragtes tilhgemed Portnøglen op til den gamle Konge, at han kunde kontrollere de notable Kejsende, der besøgte hans By, og undertiden gjøre sine underlig bogstaverede Bemærkninger derved. Saasnart man ad det yder-

21 9 lig smalle Fortov var koiiiinon lykkelig igjenneni Porteu med dens vældige sinnbeslagiie Flojdore, fandt man sig indesluttet al" et Par lave Mure forsynede med Skydeskaar og to Gitterdøre ind til Kirsebærgangen, der var tilgængelig for Enhver, der yiiåe lose Tegn dertil, Inilket Ingen gjerne vilde uden dem, der havde en Flok Barn at sole der. I Snirkelgang førtes man nu ad Vindelbroer over den ydre og indre Grav, begge omgivne af de træbevoxede Voldskrænter og dannende tilsammen et meget smukt Terrain. Det eneste ikke Fæstningsagtige, man mødte paa denne Strækning, var det lange lave Hus, hvorfra Accisebetjentene lurede paa deres tilfods, tilhest eller tilvogns forbipasserende Bytte, og udenfor h\ilket de stakkels Fragtmænd maatte baade ved Ud- og Indgaaende aflæsse og atter paalæsse deres taarnhoje Læs, sammensatte af de forskjelligste baade levende og døde Ingredienser. Skraas overfor laa et allerkjæreste Bomhus med en god forsvarhg Landevej sbom, hvor Enhver, der paa en Søndag eller Helligdag eller paa en Hverdagsaften vovede sig ud tilvogns, maatte erlægge en ret anselig Tribut! H\41ket prægtigt Greb man dog havde dengang paa at spærre Folk inde! Naar man endelig vel havde passeret alle disse paa en ganske kort Strækning anbragte levende og døde Forskandsninger, udvidede Terrainet sig pludsehg; Ærestøtteji knejsede frit og stolt mellem de to dengang saa frodige Alleer, hvis totale -Ødelæg-

22 10 gelse det blev en mere kultiveret Tids Opgave planmæssig at gjennemføre ved at lægge Gas under Træernes Rødder og et stenliaardt Gruslag over dem. Tivoli og Banegaarden vare ubekj endte Størrelser i hin Tid, hvorimod Petolettis Theater, Tømmerpladsen og Klubbens Lokale med den skjønne Nattergalesang forlystede de Spadserendes øine og øren. En gammel Ven her er ogsaa Trommesalen, hvis LokaUteter den velvise Magistrat har ment det rigtigt at bevare i den samme Udstrækning nutildags, da der er en overordenthg stor Omsætning af Kvæg, som til den Tid, da al shg Handel laa stille. Derimod har Hjørnehuset ud til Vesterbro undergaaet en hel Forandring; der hvor man nu kan spise Frokost baade i Stuen og i Kjælderen, og hvor man kan glæde sig ved at beskue og maale den kæmpemæssige Jomfrus Lemmer og ved mange andre Gøglerier, der var før Vesterports officielle Accisebod. Her maatte Bønderne op i den midt paa Huset anbragte Søjlehal forigjennem en Laage i en af Vinduesruderne at angive Vægten paa deres Flæsk, Smør, 0. s. V., og betale Accisen derfor. Ja, vi Andre maatte ogsaa dertil, naar vi vilde indføre for et Par Mark af»hamburgers«bekj endte»hjerter«, hvilke dengang ansaaes for en Delikatesse, men som nu Ingen vilde røre. Fra Acciseboden til Værnedamsveien strakte sig den egentlige Vesterbro, en bred Gade temmelig vel bebygget paa begge Sider, men i Regelen kun med eenetages Bindingsværks-

23 11 huse, da man liverfc >ieblik kunde faa Ordre til at bryde dem ned, naar en indtra*no^ende Fjende stod for Do ren. De faa Huse, der havde sat sig ud over dette Skrannmebillede, var»loven,bjornsdal«, kskydebanen, Bager Pipers Sted "og Hjørnet af Værnedamsvejen med de grønne Træer udenfor, og maaske et Par flere. Der er endnu saa meget levnet paa Vesterbro i sin gamle Skikkelse, baade af de lave Huse og den ikke altid vellugtende Kosenaa og det af Jordvej og Stenbro sammensatte Fortov paa højre Side, men meget er jo rigtignok forsvundet for e\1g: ikke alene Prices Morskabstheater med sit uforlignelige Personale, men ogsaa den for Vesterbro tidligere saa ejendommelige Slagter-Trafik. Næsten gjennem alle de smaa lave Porte kunde man faa et Indblik i et Slagteris mindre behagelige Mysterier; Kendestenene vare ofte farvede røde af Blod og udbredte ligesom de i Gaarden opdyngede Uhumskheder en slem Stank, der dog var for Intet at regne mod den, som det pri^dligerede Gasværk og andre Værker nutildags forpeste Broen med. Kjørebanen befærdedes idelig af de smaa Slagtervogne med de udsøgte Travere, og Fortovene vare ofte belemrede med bloddryppende opløbne Drenge en Rædsel for os fredelige Smaafyre, naar \i kom hjem fra Skole om Aftenen. Naar imidlertid Vesterbro selv uagtet sin paafaldende Udvikling dog ikke er mere forandret, end at man nok endnu kan gjenkjende store Partier af

24 12 dens gamle Skikkelse, saa er dette ikke Tilfældet med dens Omgivelser, navnlig dem paa dens sydlige Side. Alle Gaderne her ligefra Viktoriagade til øhlenschlægersgade ere som voxede op af Jorden i de sidste 30 Aar; hvor vi Ældre i vor Ungdom fandt vidtstrakte Haver og Marker med en enkelt lille Hestemølle eller anden Bygning, har nu rejst sig en hel ny By med Tusinder af Indvaanere, og vi søge forgjæves de Steder, hvor vi nøde mangen landlig Glæde fjernt fra Byens Larm. Naar man i hine Tider havde passeret den solbeskinnede Vesterbro og var kommen til dens Ende ved Værnedamsvejen, var man ikke i Tvivl om, hvilken Vei man fremdeles skulde vælge. Koeskilde Landevej, der begyndte her, havde intet Tiltrækkende ved sig, med mindre man havde et Ærinde ud i det enlig beliggende Værtshus : Sorte-Hest, eller i det Qernere Valby, og at besøge»gamle Kehlet«paa Eosenlund paa Værnedamsvejen var jo ikke hver Mands Sag. Vandrerne valgte derfor uden nogen Betænkning den skyggefulde Alle, til hvilken Indgangen var gjennem»jernporten«. Ja, denne nutildags imaginære Jernport, der hundrede Gange om Dagen nævnes af Sporvognspassagerer som Maalet for deres Befordring, denne forunderlige Skyggeskikkelse uden nogen tilsvarende Virkelighed, den var virkelig til dengang i al sin Styrke og Herlighed. Det var den ydre Indkjørselsport til det kongelige liesidensslot Fredeiiksberg ; og Alleen, der

25 13 frrrte op til dettes Have, var ikke som nu al far Vej for al SlajTs Kjorsel, men kun aaben for Fod^i^ænoere Qcr lettere Kjoretojer. Det var en dejli<j: sky<j:^('fuld o^i; landlii^^ Spadsere^fan^ c;jennem Haver o^ indhegnede Marker med et Par ganske enkelte, mest som Sommerlej ligheder brugte Steder, hvor man kunde nyde Naturen uforstyrret af Hornmusik og skrigende Sangerinder. Ligesaa stille og maaske endnu mere stille var da Gamle Kongevej, som til den Tid var saa at sige ubeboet og ubebygget, hvilket ej var at undre over, da baade den og Alleen ofte vare i en ufremkommelig Tilstand og ikke belyste uden ved Maaneskin. Den hele lange dobbelte Husrække langs Gamle Kongevej, og det hele saa vildsomme Villa-Kvarter med dets Veje, Hoved- og Sidegader, er som groet op af Jorden i de sidste 30 Aar! Det Samme kan da siges om Nørrebro, derfra at være en Forstad med et Par Tusinde Mennesker i Lobet af den samme Tid har- svunget sig op til en By paa henved Indbyggere! Man kom i hine Dage meget lidt ud ad Nørrebro uden ved Ligbegængelser, ved Imlken Leilighed man fulgte Forstadens saa godt som eneste Gade, thi de talrige Gader, der nu findes paa begge Sider af denne, vare dengang ikke til. Til dagligdags naaede man ikke længer end til Søerne, hvor man om Vinteren fornøjede sig kostelig ved fri Skøjteløbning og de dermed forbundne Glæder, og om Sommeren ved Sej-

26 14 lads med Ro- og Sejlbaade, hvilket det var tilladt de omboende Privatfolk at holde. Stien langs Blegdammene, hvor Vægterne om Natten tudede i deres Horn, var aflukket; derimod var der dengang som nu en smuk Spadserevej langs den indvendige Side af Søerne fra Vesterbro til østerbro. Denne saa i hin Tid omtrent ud som nu, men det hele Rosenvængekvarter var dengang en herlig skyggefuld Have. Dog det er nu paa haje Tid at komme ind ad Porten igjen, inden den bliver lukket, Om ogsaa den mdre By i sine store Hovedtræk er bleven temmelig uforandret i den sidste Menneskealder, saa er der dog een Henseende, i hvilken den er undergaaet en stor Forvandling i de sidste 30 Aar, og det er med Hensyn til Butiker og Udsalgssteder. Den er bleven fra en tarvelig lille Kjøbstad til en ret anselig Hovedstad. Om endog Kjøbenhavn- i Butikernes Storhed, elegante Udstyring og rige Indhold endnu langtfra kan maale sig med Europas større Stæder, saa indtager den dog nu i Forhold til sin Størrelse en passende Plads i denne Henseende blandt Europas Byer, men hvor ganske anderledes saa det Hele ud i Slutningen af Trediverne og Begyndelsen af Fyrretyverne! Alt var dengang tarveligt og smaat hertillands, Handelen stille. Agerdyrkningen forsømt. Konjunkturerne uheldige. Kommunikationsmidlerne med Udlandet

27 15 usle. Landet var ogsaa dengang, som det altid maa være ifolge sin Naturbeskattbnlied, ret velstaaende, men der var dog ingen Penge imellem Folk, og»nu vilde vi jo Alle spare!«det var derfor intet Under, om Butikerne havde et tarveligt Udseende i hine Tider, da Fornodenhederne vare faa og simple. 1 faa andre Henseender har derfor maaske den netop siden hin Periode indtraadte almindelig forøgede Velstand vist sin kj endelige Indflydelse saa meget, som netop i den her omhandlede. Ikke alene er det gamle Butikscentrum : østergade, bleven beriget med to til tre Gange saa mange Butiker, Udsalg, Handeler, Forretningslokaler, Kontorer, Oplag, Etablissementer, o. s. v. i For- og Baghuse, Stuer, Kjeldere og hoje Sale, men fra dette Centrum udgaa jo nu Radier til alle Verdens Hjerner, helt op ad Vimmelskaftet, gjennem Nygade og Frederiksberggade, ned ad Kjøbm agergade og Pilestræde, ud ad Store Kongensgade og Bredgade, ikke at tale om de storartede Oplag i det nye Kvarter. Desuden har man gjort Alt for at gjore de smaa Rum tilsyneladende saa store som mulig: Vinduerne ere jo saa hoje og dybe og dækkede med Glasskiver af en Størrelse, at man næsten kan blive bange derfor, og fremvise en saadan Mangfoldighed af Artikler, j^at man aldrig kan blive kjed af at stirre derpaa. Alt dette var ubekjendt i hin Tid, og det unge Menneske, der i 184U forlod Kjøbenhavn og først nu kom tilbage, vilde neppe tro, at det var

28 16 den samme By. Han vilde blive glad ved at?"jenfinde Egholms gamle Butik paa Hjørnet saa temmelig uforandret, om end en hel Del stadseligere, Johansens Blanksværtebutik paa sin gamle Plads, kun vadsket og pudset, og Mitchells og Varburgs Udsalg saa aldeles uforandret de samme, som da han forlod dem i længst forsvundne Dage. Men paa disse og et Par andre enkelte Undtagelser nærr vilde han fole sig ganske fremmed overfor den hele Række elegante Udsalgssteder og ikke vide, hvor han turde henvende sig. Er der nogle Udsalg, der ligesom med en vis Nødvendighed og Berettigelse maa træde frem med en større Elegance og tiltrækkende Pragt, saa maa det da være Mode- og Manufakturhandlernes Butiker og Galanterihandlernes Udsalg. Disse ere jo beregnede paa Folk, der have lidt godt med Penge i Lommen og ikke indskrænke sig alene til Kjøbet af Livets første daglige Fornødenheder. Man havde i hin Tid ogsaa saadanne ret anselige Forretninger, men dog i en tarvelig Stil uden meget Tiltrækkende for øjet. En Dame kunde dengang baade hos Holm og Brandes kjøbe sig en fin Ulden eller en ret smuk Silke-Kjole og et kjønt Shavl, men i Vinduerne var Intet at se, der kunde lignes ved den nu udstillede Rigdom af de forskjelligste Stoffer baade i Uld, Silke og Fløjl, henlagt eller ophængt saa bedaarende for et ungt ubefæstet Kvindehjerte. Og allermindst kunde man da tænke sig

29 17 at se forskjellige Dragter opstillede lix og færdige i Vinduet. Der var intet Sted, hvor en Dame kunde liste sig ind i sin Morgendragt for et Kvarter efter at paradere ud i en stadselig Spadseredragt med Under- og Overkjole, Skjod og Skjort, eller hvor en ung Pige med friseret Hoved og hvide Balsko kunde paa Vejen til Onkels Bal holde udenfor en Kræmmer, for at gaa op og iføre sig en Balkjole, struttende af Piber og Garneringer. Nej, vi maatte i god Tid have indkjobt Stoffet, at Familiens Syjomfru kunde have nogle Dage til at lave en Dragt deraf. Der var ogsaa i hine Tider en enkelt Galanterihandler, hvem man i Regelen dog kun nærmede sig, naar man skulde kjobe en Present eller en Brudegave, og i den Anledning maatte gjøre Udvej for et Par»Specier«, hvorefter slige Ting gjerne beregnedes, men de nu saa talrige stadselige Butiker med Vinduer bovnende af Portemonnaier, Tegnebøger, Knive, Cigarholdere, og utallige andre Nips- og Brugsgjenstande, vare dengang ubekjendte, ligesaa vel som alle Udstillinger af Fotografier og dertil hørende Albummer. Naar Udsalgene af Luxusgjenstande ere simple og usmykkede i en By, saa er det intet Under, om dette er endnu mere Tilfældet med de Steder, hvor Livets daglige Fornødenheder forhandles. Her behøves jo strengt taget Intet for at fængsle vor Opmærksomhed: vor Mave skal nok fortælle os, at vi trænge til noget at spise og drikke og vort Instinkt 2

30 18 lære os, hvor det er at søge og finde. Og dog er det saa velgj ørende for -Øjet og alle Sandser, naar man seer det, man i en nær Fremtid skal ernære sig af, renlig og pyntelig opstillet og behandlet; det var som fik man endnu bedre Appetit til sine Maaltider. I den Ketning stiller unægtelig vor Tid store Fordringer til Forhandlerne af Livsfornødenheder. For en Menneskealder siden var Alt ogsaa i denne Henseende tarveligt og simpelt. Man kjendte Intet til»kolonialhandlere«, og endnu mindre til»materialister«, der saa nydelig kunne lave Stjerner af Puddersukker i dettes forskjellige Kvaliteter og saa tillokkende udstille Kejserfigen og Kongeblommer, Æsker med Sardiner og Glas med Aspargesspidser og de underligste Flasker med Gud ved hvad; nej, man nøjedes med slette og rette Urtekræmmere, der solgte Sukker og Bønner og The og Kryderier ; de havde ikke meget at stille ud i Vinduerne og nøjedes derfor med at betegne deres forskjellige Artikler ved malede Skilter, hvorpaa man kunde finde de mest naturtro Afbildninger af Sukkertoppe, Citroner, Kanelstænger, Rom-Ankere,o. s. v. Endnu tarveligere vare dog Udsalgene for de mere nærende Fødemidler, der kjøbtes hos Spækhøkerne. Disse boede i dybe Kj ældere, fulde af en varm animalsk Dunst, udgaaende fra det ophobede Forraad af Flæsk, røgede Skinker, Gjæs, Smør og Æg i Forbindelse med nogle uhyre Bundter af rigtig gammeldags Svovlstikker, næsten et Kvarter lange og

31 19 besatte med Svovl i begge Ender. Nutidens Viktualiehandlere med de dejlige Udstillinger af velsmagende, tilberedte Fodevarer, der kunne bringe Ens Tænder til at l«be i Vand, vare dengang saa godt som ubekjendte. Da Beauvais i hine Tider aabnede sin Kj ælder paa østergade, maatte der hver Aften rekvireres Politi for at holde Gaden ryddelig, saa stor var Tilstrømningen for at se en kogt Oxetunge og et Stykke Leverpostej! Bagerne havde dengang Udsalg fra Stue-Etagen i Bagergaardene uden nogen tom Stads eller Udstilling af deres Varer. Albeck havde endnu ikke foretaget sin epochegj ørende Rejse til Vien, og det hele Indhold af en Bagerbutik indskrænkede sig derfor til Rugbrød, 2 og 4 Skilhngs Fransk- og Surbrød, Tvebakker, Kommenskringler og Boller; voila tout! Disse Historier med at ville have friskt Brød tre Gange om Dagen og alle mulige Slags Sukkerbrød og Kager havde man endnu intet hørt om og var ligesaa glad ved sin friske Hvedetvebak, som nu ved et Stykke Vienerbrød eller et Horn. Kjød kjøbte man hos Slagterne i deres rødmalede Træboder omkring Ulfeldts Støtte eller ved Nikolaj Taarn, Fisk hos Kjællingerne ved Gammel Strand eller, naar det skulde være noget extra godt, i et mørkt Skur over en smudsig Gaard sammesteds; Grønt flk man hos Amagerkonen henne i den store Port. Kjølige Slagterboder, lyse Fiskehaller, sirlige Grøntudsalg var det forbeholdt vor Tid at frem- 2*

32 20 stille. Tobaksudsalgene vare uden nogen Tiltrækning, deres bedste Pryd var de store Dørskilte forestillende en Neger eller en Mulat eller en rygende Matros; Hjørkræmmerne, der mest følte sig»oplagt til Bondehandelen«, holdt sig gjerne til Byens Udkanter, de vare kj endelige paa de to opretstaaende Jernstænger og et Par velsnurrede Ruller Har udenfor Butiksdøren, der altid baade Sommer og Vinter var aaben og lod En skue ind i et mørkt, smudsigt udseende Lokale, fuldt af Sildetønder og Jern, med et stort Rum til Salt i Baggrunden; et lille Hjørne dannede et Aflukke til Kontor. Og saaledes var det med Et og Alt: den hele Udstyring var tarvelig, den hele Fremtræden simpel og fordringsfri. Hvor forandret er dog Alt blevet paa nogle faa Aar! En Byes karakteristiske Præg beroer dog ikke alene paa dens Huses særegne Bygningsstil eller dens Butikers mere eller mindre luxuriøse Udstyring, men nok saa meget paa Livet og Færdselen i dens Gader og Stræder. Ogsaa i denne Henseende har Kjøbenhavn sin Ejendommelighed, som har vexlet med de forskjelhge Tider og er en ganske anden nu end for Aar siden. Hvor mange nye Fremtoninger har vor livlige Tid ikke frembragt! Se der de om Mandagen saa hvide Bybude af alle mulige Størrelser og Aldere og fysiske og aandelige

33 21 Beskaffenheder, se dem i deres Hvile staa paa Hjornet og i deres travle Virksomhed op og ned ad Gaderne med Pakker paa Armene eller dragende Trækvogne fulde af Kasser og Kister, eller følgende gamle Tanter hjem om Aftenen fra Kasino! Og hvilken Skare af netmalede Smaavogne, udsendte af Bagere, øltappere, Mineralvandsfabriker, Kaffebrænderier, Utografiske Anstalter o. s. v. Og saa denne Vrimmel af Droschker, der synes evig paa Farten, af Sporvogne med og uden Spor, af Omnibusser og alle andre Befordringsmidler. Det er Altsammen Nyheder for den gamle Kjøbenhavner, voxede op af Jorden som Paddehatte. Vi kjendte Intet af det i vor Ungdom og løjerligt nok savnede det ikke heller. Man havde ikke saa mange Pakker og Ting at sende omkring, og hvis man havde noget at sende, lod man sit eget Tyende besørge det; var det for svært at bære, maatte man laane Urtekræmmerens tunge Trillevogn eller lade to Mænd bære det paa en Bærebør, thi Smaavogne til 4 Skilling Timen fandtes ikke. Man tog selv med sig hvad man kjøbte hos Kræmmeren eller lod sin Pige hente det i den store Torvekurv, for dengang havde de stakkels Tjenestepiger da endnu Lov at gaa paa Gaden i deres lovlige Ærinde; deres arrigste Fjender vare de graadige Toldbodhunde, der ikke undsaa sig ved at æde dem op, naar de kunde faa fat paa dem. 1 hine gode gamle Tider kjøbte hver FamiUe sit Brød hos nærmeste Bager og denne

34 22 havde intet Udsalg at forsyne paa andre Steder i Byen, saa at han kunde spare de kostbare Transportmidler. Man fik sit lille Træ med hvidt Q\ hver ottende eller fjortende Dag og havde sjelden Brug for aftappet 01, end sige for Bayersk do, som man kun kjendte af Navn; Soda- og Seltservand vare ukj endte Rariteter, og behøvede derfor ikke at slæbes omkring i store Kvantiteter. Og saaledes med alt Andet! Især er dog det hele indenbyes Befordringsvæsen undergaaet en total Forandring i den sidste Menneskealder. Man havde ogsaa tidligere en hel Del Droschker, der navnlig havde Stade paa Byens Torve, men de vare ofte meget simple og brugtes forholdsvis meget lidt, dels paa Grund af at man følte sig meget mere oplagt til at gaa i hine Tider, dels fordi man, naar man endelig skulde kjøre til Bal, Komedie, Lig, Bryllup o. s. v., foretrak at leje en Karret, der kun var otte Skilling dyrere, og dog var et ganske anderledes herskabeligt Befordringsmiddel. Den Tanke at lade Vogne glide henad Spor, nedlagte i Gaderne, var endnu ikke opkommen i nogen Mands Hjerne, hvorimod en Vognmand i Møntergade havde Mod nok til at lade en kuglerund Omnibus, kaldet Solen, vise sig i Gaderne for de forbavsede Kjøbenhavneres Blik. Den forsvandt snart igjen fra Firmamentet, men Ideen optoges og udførtes i en lidt forandret Skikkelse, og det varede ikke ret længe, før man kunde et

35 23 Par Gani^c om Dagen kjore i Omnibus til Frederiksberg! dermed var et stort Savn fuldstændig udfyldt; hvor nøjsomt dog! Der er visse staaende Typer saa ejendommelige for Kjobenhavii, at man slet ikke kunde tænke sig Byen uden dem ; de have bestaaet i umindelige Tider og ville som saa mange andre Ting i denne forgængelige Verden bestaa»til evige Tider«. Man bebover jo blot at tænke paa de kjære Ladegaardslemmer, der danne denne morke trevne Flok, naar de om Hverdagen kommanderes til Arbejde kolonnevis, men ere de lystigste Fyre, naar de om Søndagen sendes ud i spredt Fægtning, fra hvilke de saa sikkert vende hjem med en ny Blyhat, men ofte uden Ladegaardens gamle Skjorte. Der er endvidere Mælkekudskene, der endnu den Dag idag fortsætte deres Aarhundreder gamle Hverv i deres smaa Enspændere at drage omkring fra Hus til Hus for at forsyne hver Familie med landlig Mælk ud af de store, klodsede, gammeldags Træbeholdere med Jernbaand om, og med»fløde-' af de smaa uskurede Blikdunke eller de forseglede Flasker, endnu som altid tilforn skammelig mistænkte for at bringe deres hvide Varer til at strække sig videre, end deres Husbonde havde tænkt sig. Og saa have vi vore egne Skraldemænd, samlende ved deres melodiøse Instrument alle Gadens Piger midt om Dagen for at udtømme deres Askespande og Skarnbøtter med Halvdelen i den uformelige Kolos af

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Hvor stor er den myre?!... Overordnet idé: Udstillingen bygges op over begreberne Mikro og Makro. Med dette udgangspunkt bevæger børnene sig igennem 6 rummeligheder, de genkender fra deres egen hverdag,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere