Digital Post og særligt svage borgergrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Post og særligt svage borgergrupper"

Transkript

1 Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet af: KL og Digitaliseringsstyrelsen.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning Yderligere hjælp Vejledninger til håndtering af fritagelse og læseadgang Generelle spørgsmål vedr. Digital Post FAQ en Introduktion til opgaven med særligt svage borgere Permanent kontra midlertidig fritagelse Opmærksomhedspunkter Håndtering af svage borgergrupper i eget hjem Borgere, der ikke kan forlade hjemmet Håndtering af svage borgergrupper på ældrecentre, bosteder etc Modeller til håndtering af fritagelser i centre Borgerservice - modellen Lokal-håndterings - modellen Særligt om de centre, der ikke sorterer under kommunerne Håndtering af fritagelser hvad må man? Administrativ fritagelse hvad må den bruges til? Tilstrækkelig identifikation af borgerne Bilag I Klargjort fritagelsesblanket og kvittering til ældrecentre S i d e 1

3 1. Indledning og læsevejledning Som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har Folketinget vedtaget Lov om Offentlig Digital Post. Loven betyder, at alle fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer og en registreret adresse, fra 1. november 2014 er forpligtet til at modtage Digital Post fra offentlige myndigheder via den fællesoffentlige digitale postløsning, Digital Post. I det følgende vil begrebet borgere blive anvendt til at betegne fysiske personer på 15 år eller derover med et personnummer. Loven giver de berørte borgere mulighed for at anmode om fritagelse ved personligt fremmøde på et borgerservicecenter. Kommunernes borgerservicecentre har siden 1. marts 2014 været klar til at håndtere anmodninger om fritagelse. Imidlertid vil der være grupper af særligt svage borgere, der af forskellige årsager har behov for en særlig indsats i forbindelse med overgangen til Digital Post. Denne indsats består af hjælp til at bruge Digital Post, tildele læseadgang til andre eller blive fritaget fra Digital Post. Formålet med indsatsen er i videst muligt omfang at sikre, at borgere, der ikke er i stand til at modtage post fra det offentlige digitalt, efter 1. november 2014 stadig modtager papirpost eller har sørget for, at andre læser deres digitale post (læseadgang). Det er denne indsats, som vejledningen er udarbejdet for at understøtte. Det er borgeren selv, der har ansvar for at tildele en læseadgang eller blive fritaget, hvis han eller hun ikke er i stand til at modtage post fra det offentlige digitalt. Det er dog væsentligt, at kommunerne gør en indsats for at sikre læseadgang til pårørende eller fritagelse for de borgere, der ikke selv er i stand til at sørge for dette. Vejledningen er inddelt i følgende hovedafsnit: Introduktion til fritagelsesopgaven: Afsnittet introducerer kortfattet fritagelsesopgaven og særlige opmærksomhedspunkter Håndtering af svage borgergrupper i eget hjem: Afsnittet beskriver de særlige udfordringer, der kan være i forbindelse med svage borgere i eget hjem og giver forslag til håndtering af opgaven i forhold til denne gruppe. Håndtering af svage borgergrupper i ældrecentre, botilbud etc.: Afsnittet beskriver de særlige udfordringer, der kan være i forbindelse med svage borgere bosiddende på ældrecentre, botilbud osv., og giver forslag til håndtering af opgaven i forhold til denne gruppe Håndtering af fritagelser hvad må man?: Afsnittet beskriver, hvad kommuner må og ikke må i forbindelse med fritagelsesopgaven. Fokus er særligt på rammerne for brugen af administrativ fritagelse i forbindelse med fritagelse af svage borgergrupper og frihedsgrader for legitimationskravet. S i d e 2

4 1.1. Yderligere hjælp Vejledninger til håndtering af fritagelse og læseadgang Digitaliseringsstyrelsens vejledninger angående læseadgang og fritagelse kan findes på: Generelle spørgsmål vedr. Digital Post FAQ en Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort en spørgsmål/svardatabase, der giver svar på de fleste generelle spørgsmål vedr. Digital Post. Databasen findes på: S i d e 3

5 2. Introduktion til opgaven med særligt svage borgere En særlig udfordring i forbindelse med svage borgere i forhold til Digital Post er, at det ikke kan forventes, at alle svage borgere 1 selv møder op i borgerservice og anmoder om fritagelse. Det er kommunernes opgave så vidt muligt at hjælpe disse borgergrupper i overgangen til Digital Post. En indsats over for disse grupper har yderligere den fordel for kommunerne, at fritagelsesopgaven fordeles over så lang tid som muligt. Hvis man venter med en særlig indsats målrettet svage borgere, til der udsendes underretningsbreve i august september, vil spidsbelastningen i borgerservice blive væsentligt større, end hvis man er i stand til at sagsbehandle borgerne løbende. Derfor vil det være nyttigt, at svage borgere håndteres, før august i det omfang, det er muligt Permanent kontra midlertidig fritagelse Hovedreglen er, at en fritagelse gælder tidsbegrænset fra registreringsdatoen og til den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen. Registreringsdatoen er den dato, hvor fritagelsen registreres. Tidsbegrænsningen er begrundet i, at nogle af fritagelsesgrundene kan bero på forhold af midlertidig karakter. Det gælder fx sproglige barrierer eller manglende adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem eller opholdssted. For mange af de borgere, der hører til blandt de svageste grupper, vil fritagelsesgrunden være af permanent karakter. Det gælder fx nogle beboere på ældrecentre og botilbud. Hvor kommunens medarbejder vurderer, at fritagelsesgrunden er permanent, og der ikke med fordel kan oprettes læseadgang til fx et familiemedlem, gives der permanent fritagelse fra Digital Post. 1 Svage borgere omfatter i denne vejledning borgere, der ikke kun har vanskeligt ved at benytte IT, men af forskellige andre årsager har vanskeligt ved at følge med i de udmeldinger, det offentlige giver vedr. Digital Post, fx på grund af demens, psykiske lidelser, misbrug etc., samt borgere der har vanskeligt ved forlade hjemmet fx på grund af fysiske lidelser og måske ikke har pårørende eller bekendte, der kan hjælpe dem med fritagelse i det omfang, de skal fritages. S i d e 4

6 2.2. Opmærksomhedspunkter Opgaven med håndtering af de svage borgere i forhold til indførelsen af Digital Post kræver, at kommunen er opmærksom på følgende punkter Område Svage borgergrupper i eget hjem Svage borgergrupper i ældrecentre, botilbud etc. Administrativ fritagelse (kommunen fritager en borger uden dennes underskrift pga. varig svækkelse) Figur 1. Opmærksomhedspunkt Svage borgere i eget hjem vil ikke nødvendigvis selv anmode om fritagelse. Det anbefales derfor, at kommunen gør en ekstra indsats for at nå disse borgere. Se afsnit 3 og 4. Svage borgere i borgergrupper i ældrecentre, væresteder etc. vil ikke nødvendigvis selv anmode om fritagelse. Det anbefales derfor, at kommunen gør en ekstra indsats for at nå disse borgere. Se afsnit 5. Kommunerne bør sætte sig grundigt ind i, hvad administrativ fritagelse må anvendes til. Se afsnit 6. S i d e 5

7 3. Håndtering af svage borgergrupper i eget hjem Mange af de svage borgere, der bor i eget hjem, vil være tilstrækkeligt informeret via de nationale informationskampagner, men efter lokal vurdering bør kommunen iværksætte lokale indsatser for at sikre, at denne borgergruppe: Informeres om Digital Post og muligheden for enten at lære at anvende Digital Post, give læseadgang eller at opnå fritagelse. I det omfang, det er nødvendigt, fritages fra Digital Post. Erfaringen fra flere kommuner er, at de ansatte, der til daglig har kontakt med svage borgere, modtager spørgsmål om fritagelse. Derfor bør de ansatte klædes på til at kunne svare på sådanne spørgsmål og hjælpe med information. En del svage borgere i eget hjem, som ikke vil være i stand til at benytte Digital Post, er gangbesværede og/eller bor måske langt fra borgerservice. Disse borgere vil have vanskeligt ved selv at komme på borgerservice og har eventuelt ikke familie eller bekendte, der kan anmode om fritagelse via fuldmagt. Det er op til den enkelte kommune, hvordan en særlig indsats på dette område organiseres. En model er at udnytte den løbende kontakt, som fx hjemmehjælpen har til svage grupper. En mulig fremgangsmåde er beskrevet her. Den medarbejder, der har kontakt til borgeren i eget hjem, kan medbringe: Kortfattet informationsmateriale om Digital Post og evt. materiale om, hvor borgeren kan modtage undervisning i Digital Post eller tildele læseadgang (find inspiration og materiale på En fritagelsesblanket FD 001, der er forudfyldt med kommunen som fuldmagtsmodtager. Et eksempel på en sådan forudfyldt blanket er vist i bilag I. Evt. en standard kvittering for oprettelse af fritagelse. Alternativt kan borgerservice efterfølgende sende en kvittering til den fritagne borger når fritagelsen er oprettet. Medarbejderen spørger til, om borgeren er i stand til at modtage post digitalt, eller om hun opfylder en eller flere af fritagelsesgrundene. Hvis borgeren opfylder en af fritagelsesgrundene og ønsker at blive fritaget fra Digital Post, skriver borgeren under på, at kommunen kan anmode om fritagelse på borgerens vegne. Medarbejderen vurderer, om grunden til, at borgeren kan blive fritaget, er permanent, og i det tilfælde skal der gives permanent fritagelse. Hvis medarbejderen vurderer, at borgeren i løbet af en to års periode vil blive i stand til at modtage Digital Post, skal der gives en midlertidig fritagelse. Medarbejderen sikrer, at fritagelsesblanketten er korrekt udfyldt og tager den med tilbage til kommunen. Medarbejderen afleverer evt. en udfyldt standardkvittering, alternativt sender borgerservice senere en kvittering. S i d e 6

8 Procedure for, hvordan en sådan aflevering af blanketten finder sted, aftales i den enkelte kommune. To cases - tænkt forløb i en kommune 1. Hjemmehjælper Anne Andreasen kommer på besøg hos borgeren Kristian Kristiansen. Anne spørger Kristian, om han bruger IT. Det gør han og han mailer flittigt med sin datter, der nu bor i Spanien. Anne spørger så Kristian, om han har hørt om Digital Post. Han har hørt lidt, men ved ikke rigtigt hvad det er, men han vil egentlig gerne vide mere. Anne giver ham en informationsfolder, der forklarer hvad Digital Post er, og hvordan man tilmelder sig. Anne fortæller også Kristian, at han kan kontakte kommunens borgerservice, hvis han har bug for hjælp. 2. Hjemmeplejeren Anne Andreasen kommer på besøg hos borgeren Anders Andersen. Anne spørger Anders, om han bruger IT. Det gør han ikke, han har ikke computer, og det kommer han aldrig til, fastslår han. Anne forklarer kort om Digital Post, og at Anders kan anmode om fritagelse med den begrundelse, at han ikke har computer. De udfylder fritagelsesblanketten FD 001. Anders giver fuldmagt til kommunen om at anmode om permanent fritagelse på hans vegne. Tilbage på kontoret afleverer Anne den blanketten til sin chef Vibeke Jensen, som skriver under som repræsentant for fuldmagtshaver. Vibeke samler alle de blanketter, der er kommet retur, og sørger for, at de bliver afleveret i borgerservice, som så registrerer fritagelserne. I Annes kommune er det aftalt at det er borgerservice der sender en kvittering når fritagelsen er oprettet så når borgerservice har oprettet fritagelsen printer de en kvittering og sender den til Anders med posten. Figur 2. S i d e 7

9 4. Borgere, der ikke kan forlade hjemmet Ud over en organiseret indsats for at komme i kontakt med borgere, man forventer, vil kunne få behov for hjælp, kan der opstå situationer, hvor borgere kontakter kommunen via telefon eller papirpost og ønsker at anmode om fritagelse, men på grund af varig svækkelse ikke er i stand til at forlade hjemmet og ikke har pårørende/andre, der kan anmode om fritagelse via fuldmagt på borgerens vegne. I dette tilfælde er det en mulighed, at kommunen sender en medarbejder til den pågældende persons bopæl og sikrer, at vedkommende bliver sagsbehandlet: Hvis kommunens medarbejder er fra borgerservice, og har kompetence til at sagsbehandle en anmodning, kan der skrives under på en medbragt blanket (side 1 af FD 001). Hvis kommunens medarbejder ikke har kompetence til at sagsbehandle fritagelse, gives der fuldmagt til kommunen til at anmode om fritagelse på borgerens vegne (side to af FD 001). Registreringen sker, når FD 001 afleveres i borgerservice. Medarbejderen vurderer i begge tilfælde, om grunden til, at borgeren kan blive fritaget, er permanent, og i det tilfælde skal der gives permanent fritagelse. Hvis medarbejderen vurderer, at borgeren i løbet af en to års periode vil blive i stand til at modtage Digital Post, skal der gives en midlertidig fritagelse. Hvis kommunens medarbejder er fra borgerservice, og har kompetence til at sagsbehandle en anmodning, kan fritagelsen enten klares på stedet (via trådløs opkobling til kommunen), eller ved at den kommunale medarbejder registrerer fritagelsen, når hun er kommet tilbage til borgerservice. Hvis kommunens medarbejder ikke har kompetence til at sagsbehandle fritagelse, gives der fuldmagt til kommunen til at anmode om fritagelse på borgerens vegne. Medarbejderen afleverer den underskrevne blanket i borgerservice, som så registrerer fritagelsen. Procedure for, hvordan en sådan aflevering af blanketten finder sted, aftales i den enkelte kommune. Reglerne for, hvad man må og ikke må i forbindelse med sådanne fritagelser, er beskrevet i afsnit 6. S i d e 8

10 5. Håndtering af svage borgergrupper på ældrecentre, bosteder etc. Kommunen har direkte kontakt til mange af de mest oplagte målgrupper for fritagelse, nemlig svage borgere, der bor på fx ældrecentre, bosteder for fysisk eller kognitivt handicappede etc. (herefter betegnet centre ). Efter lokal vurdering kan kommunen iværksætte en særlig indsats for at sikre, at disse grupper tildeler læseadgang til Digital Post eller fritages herfra Modeller til håndtering af fritagelser i centre Tilbagemeldinger fra de kommuner, der er begyndt at planlægge en særlig indsats over for svage borgere i centre, viser, at der primært arbejdes med to modeller til håndtering af fritagelsesopgaven: Borgerservice sender medarbejdere ud på centrene og klarer fritagelsen på stedet via opkobling på kommunens netværk. Medarbejdere i centrene hjælper beboerne med at udfylde fritagelsesblanketter og samler dem til en samlet forsendelse til borgerservice, som så fritager beboerne Borgerservice - modellen Borgerservice sender en medarbejder ud på centret og opretter de fornødne læseadgange og fritagelser direkte via en opkobling på kommunens netværk. Fordelen ved dette er, at den enkelte beboer bliver fritaget med det samme, mens ulempen er, at alle beboere skal samles på ét tidspunkt for at gennemføre processen. Dette kræver, at personalet i det enkelte center har planlagt forløbet Lokal-håndterings - modellen Som alternativ til at sende en medarbejder fra borgerservice ud kan en eller flere medarbejdere på centret uddannes i at håndtere fritagelsesblanketter, som giver kommunen fuldmagt til at anmode om fritagelse på borgerens vegne. Selve proceduren for vurderingen af om en borger skal fritages, ligner næsten fuldstændigt den som er beskrevet ovenfor i afsnit 3. Reglerne for, hvad man må og ikke må i forbindelse med sådanne fritagelser, er beskrevet i afsnit Særligt om de centre, der ikke sorterer under kommunerne En række centre, som huser svage borgere, sorterer ikke under kommunerne, men typisk under regionerne, fx bosteder for psykisk syge. Dette ændrer ikke ved, at det er kommunens opgave at sikre, at svage borgere på sådanne centre hjælpes i det omfang det er muligt til at tildele læseadgang eller få fritagelse fra Digital Post. S i d e 9

11 Kommunerne kan derfor (såfremt der findes sådanne centre i den pågældende kommune) tage kontakt til centrene for at aftale et forløb, akkurat som med centre, der sorterer under kommunen. S i d e 10

12 6. Håndtering af fritagelser hvad må man? Dette kapitel omhandler administrative fritagelser, hvor kommunen på vegne af borgeren tildeler en fritagelse fra Digital Post. Derudover behandles spørgsmålet om tilstrækkelig legitimation Administrativ fritagelse hvad må den bruges til? I bekendtgørelsen om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post, står der: Stk. 4. For en fysisk person, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive fuldmagt, jf. stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af en underskrevet erklæring om fritagelse. Afgørelse om fritagelse træffes på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold. Administrativ fritagelse kan på den baggrund kun anvendes, hvis borgeren er varigt svækket eller lignende, og derfor i ikke er i stand til hverken at give personligt fremmøde eller afgive fuldmagt. Borgerens pårørende og plejepersonale bør så vidt muligt inddrages i og informeres, hvis der gennemføres administrativ fritagelse af en borger. Det er ikke muligt fx at lave en liste over alle beboere på et ældrecenter og sende dette til borgerservice, som så opretter fritagelse på alle CPR numre nævnt i listen. Så længe en borger kan skrive under på en anmodning om fritagelse, skal der indhentes en underskrift. Administrativ fritagelse kan finde sted på to måder: Ved brug af FD 001 Der udarbejdes et notat med følgende indhold: Hvilken borger det drejer sig om fulde navn som registreret i folkeregister samt CPR. Om fritagelsen skal være permanent eller tidsbegrænset. Forklaring på, hvorfor den normale procedure er blevet afveget. Dette notat gemmes sammen med FD 001, som udfyldes af kommunen. Uden brug af FD 001 Der udarbejdes et notat med følgende indhold: Hvilken borger det drejer sig om fulde navn som registreret i folkeregister samt CPR. Om fritagelsen skal være permanent eller tidsbegrænset. Forklaring på, hvorfor den normale procedure er blevet afveget. Tidspunkt for oprettelsen af notatet og hvilken medarbejder der har udarbejdet dette. Dette notat journaliseres efter kommunalbestyrelsens anvisninger. Se evt. vejledningen: Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post link? S i d e 11

13 6.2. Tilstrækkelig identifikation af borgerne Normalt kræver det fremvisning af sygesikringsbevis eller andre identitetspapirer, for at en borger kan anmode om fritagelse. Der er blevet stillet spørgsmål til, om dette krav kan fraviges, hvis kommunen på anden måde har sikret sig en borgers identitet. Der kan fx være tale om en misbruger, som er velkendt af kommunen, men som har vanskeligt ved at identificere sig selv efter de normale retningslinjer. Her er der forskel på om der er tale om oprettelse af fritagelse eller læseadgang. Fritagelse: Formålet med identifikationen er, at kommune skal være sikker på den pågældende borgers identitet. I vejledningen til bekendtgørelsen om fritagelse fra tilslutning til Offentlig Digital Post, står der: 4. - Stk. 3. Den fysiske person skal forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation i forbindelse med afgivelse af erklæringen. Ifølge stk. 3 skal borgeren forevise sit sundhedskort eller anden behørig legitimation i forbindelse med afgivelse af erklæringen om fritagelse. Der er ikke fastsat nærmere krav til karakteren af den foreviste legitimation. Det afgørende er, at personalet i borgerservice sikrer sig, at de står overfor en person, som er den, som vedkommende udgiver sig for at være. Det betyder derfor at hvis kommunen på anden måde, end ved forevisning af fx sygesikringsbevis, med sikkerhed er bekendt med en borgers identitet, kan kravet om fremvisning af identificeringspapirer fraviges. Hvis en kommune ikke med sikkerhed er bekendt med en borgers identitet, kan identifikationen etableres ved kontrolspørgsmål. I så fald skal der spørges til: Borgers fulde navn og nuværende og tidligere adresse. Evt.: o Ægtefælles navn og fødselsdato o Barns/Børns navn(e) og fødselsdato(er) o Borgers levende forældres navne og fødselsdatoer Læseadgang For tildeling af læseadgang kan denne kun oprettes ved fremvisning af billedlegitimation, som ved udstedelse af NemID dette kan aldrig fraviges. Dette skyldes at tildeling af læseadgang er særligt byrdefuldt. Skadevirkningen ved evt. fejl derfor er betydelige, fordi uvedkommende hermed har fået uretmæssig adgang til en borgers personlige post fra det offentlige. S i d e 12

14 Bilag I Klargjort fritagelsesblanket og kvittering til ældrecentre Forslag 1. Som det ses er flere felter allerede opfyldt. De gule streger er indsat for at illustrere evt. markering med en marker, så det er let at se hvor borgerne skal skrive. Den røde streg hvor repræsentanten for fuldmagtshaverne (fx en leder - her illustreret med Anders krabbe Møller ) skal underskrive. Det er kun nødvendigt at printe side 2 som adresserer anmodning om fritagelse via fuldmagtshaver. Ud fra denne ene side, kan man lave det antal kopier man ønsker. S i d e 13

15 Forslag 2. Som det ses er de fleste felter allerede opfyldt. De gule streger er indsat for at illustrere evt. markering med en marker, så det er let at se hvor borgerne skal skrive. Den røde streg hvor repræsentanten for fuldmagtshaverne (fx en leder - her illustreret med Anders krabbe Møller ) skal underskrive. Dette forslag kræver mere forarbejde end forslag 1, da der skal laves en kopi per beboer. Fordelen er at borgerne kun skal udfylde to felter, og at det er let at læse det CPR, som skal fritages. Det er kun nødvendigt at printe én side pr. borger, side 2 som adresserer anmodning om fritagelse via fuldmagtshaver. S i d e 14

16 Det er muligt at udeforme standardkvitteringer, som man kan have klar i borgerservice eller aflevere på fx ældrecentre til svage ældre i eget hjem etc. En sådan standardblanket kan anvendes frem til d. 31. oktober Derefter vil den dato, som fritagelsen har virkning fra, afhænge af den dato, hvor borgeren opnår fritagelse, og der skal derfor altid printes en kvittering. Dette gælder både for permanent og tidsbegrænset fritagelse. Der er tre steder, hvor kvitteringen skal udfyldes manuelt. Dato for hvornår borgeren har indleveret fritagelsesanmodningen. Navn og CPR på den borger, der har opnået fritagelse, skal påføres manuelt med pen af en sagsbehandler. Sagsbehandlerens underskrift skal påføres manuelt med pen. En printet standardkvittering for permanent fritagne borgere er vist nedenfor. S i d e 15

17 Der er tre steder, hvor kvitteringen skal udfyldes manuelt. Dato for hvornår borgeren har indleveret fritagelsesanmodningen. Navn og CPR på den borger, der har opnået fritagelse, skal påføres manuelt med pen af en sagsbehandler. Sagsbehandlerens underskrift skal påføres manuelt med pen. S i d e 16

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen. Version 8 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er primært udarbejdet til brug for det

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016. 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2015 1 2 Alle borgere over 15 år har siden d. 1. november 2014 som udgangspunkt skulle modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening?

Hvor og hvordan søger jeg om fritagelse og undtagelse for digital post og obligatoriske digital selvbetjening? Borgerservice Digital Post Du kan åbne din digitale postkasse og læse din post på enten e-boks.dk eller borger.dk. Ring til Den Digitale Hotline på 7020 0000 EU Sygesikringskort Henvend dig i Borgerservice.

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Journal TS2100100-00009 Kørekortmanual Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Indhold Kapitel 1. Indledning...10 Kapitel 2. Generelle krav ved behandling af ansøgning om kørekort...11

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes du som

Læs mere

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse)

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Til: * Energinet.dk Att: Solcelleadministration Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR/CPR nummer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Referat. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0019 Klageren: Indklagede: xx på vegne yy DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post

Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post Vejledning til fritagelse af borgere for Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for tilslutning til den fællesoffentlige digitale

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS

Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS Vejledning om indhentelse og brug af børneattester i DDS 1. Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig type attest fra Det Centrale Kriminalregister, hvor der oplyses, om man tidligere er straffet

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0017 Dok.: KFC40085 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven.

Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Målgruppe Handicaphjælpere, ledsagere, aflastningsfamilier, kontakt og støttepersoner m.v. jf. Serviceloven. Formål At give en grundlæggende vejledning i hvordan indberetning af timer, kørselsgodtgørelse,

Læs mere

Anvendelsen af ind - og udstemplingskort. (elektronisk fraværsregistrering)

Anvendelsen af ind - og udstemplingskort. (elektronisk fraværsregistrering) Anvendelsen af ind - og udstemplingskort (elektronisk fraværsregistrering) Tidligere praksis (manuelt førte protokoller) Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium tog for ca. ti år siden den beslutning at

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S

Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S . Til aktionærer i Aalborg, den 13. februar 2013 Indkaldelse til Generalforsamling i Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i, der afholdes: Fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 Generalforsamlingen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

Vejledning om post til døren

Vejledning om post til døren 1117 København K Telefon 7226 7000 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om post til døren Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet

6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet 6) Jeg har ikke selv foretaget eller godkendt de hævede beløb jeg har ikke kortet Du kan gøre indsigelse, hvis du har mistet eller fået stjålet dit kort, og der efterfølgende er gennemført transaktioner

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure DT-5 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. juli 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

SYGETRANSPORTPRØVEN. Vejledning til prøven, som giver adgang til sygetransportkørsel

SYGETRANSPORTPRØVEN. Vejledning til prøven, som giver adgang til sygetransportkørsel Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om Offentlig Digital Post 2011/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om Offentlig

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren

Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren Kommunaludvalget L 72 - O Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 25. april 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2004-2200-21 Sagsbeh.: abt Fil-navn: LKS/FT-beh./Spm7.L72.svar Besvarelse af spørgsmål nr. 7 (L 72),

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 9. oktober 2014 Sagsbeh: Meno03 Arbejdsgange og Teknologi Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet 1. Formål med planen

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere