Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge"

Transkript

1 Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014

2 Indhold 1. Indledning Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold Definition af seksuelle overgreb Definition af vold Psykisk vold Tidlig opsporing Tegn og reaktioner på voldelige overgreb Fokus på særlige børnegrupper Børn og unge med handicap Børn og unge anbragt uden for hjemmet Underretningspligten Bekymring Mistanke Konkret viden Skærpet underretningspligt Hvad skal en underretning indeholde Hvornår skal forældrene inddrages ved underretning om vold eller seksuelle overgreb? Må man tale med barnet Hvad sker der når en underretning er sendt til Familieafdelingen Børnehus Hovedstaden i København Implementering af beredskabet på Børne- og ungeområdet Beredskabets aktører i Børne- og ungeområdet Familieafdelingen Skoleafdelingen Dagtilbudsafdelingen PPR Opfølgning og vedligeholdelse

3 1. Indledning Den 1. oktober 2013 ikrafttrådte lovgivningen om beskyttelse af børn mod overgreb. Det fremgår af Lov om Social Service 19 stk. 5, at: Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller Denne beredskabsplan retter sig mod alle medarbejdere og ledere i Frederiksberg Kommune, hvor en del af deres arbejde består i at have kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabsplanens formål er at sikre, at du som medarbejder eller leder kender til egen rolle og ansvar og ved, hvordan du skal håndtere situationen, når der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Beredskabsplanen anviser konkrete handlemuligheder og formidler viden om forebyggelse, tegn og reaktioner i forhold til overgreb og beskriver, hvordan du skal reagere, når du får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung udsættes for overgreb. Beredskabsplanen formidler herudover kommunens organisering på området og skal bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler. De enkelte kommunale tilbud skal på baggrund af beredskabsplanen sikre, at der blandt medarbejdere bliver sat fokus på kendskab til beredskabsplanen samt værdier og normer i det forebyggende arbejde, så der skabes et trygt miljø, hvor børn og unge ikke udsættes for vold og seksuelle overgreb. Dette arbejde skal afspejles i et lokalt beredskab på hver institution, skole mv. i form af et sæt politikker, regler, procedurer eller arbejdsgange, der danner grundlag for det forebyggende og opsporende arbejde i det enkelte tilbud. I forbindelse med udarbejdelse og udbredelse af budskaberne i den enkelte organisation kan der med fordel hentes inspiration og konsulentbistand til processen i SISO - Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn - Beredskabet skal bidrage til at sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af alle typer af overgrebssager. 3

4 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold For at kunne forebygge, observere og reagerer på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendigt at definere, hvordan vi forstår vold og seksuelle overgreb, så der handles korrekt når et barn eller en ung gennem tale, leg eller handlingen fortæller om overgreb Definition af seksuelle overgreb Den voksne bruger barnet til at tilfredsstille sine egne eller andres seksuelle behov. Det kan eksempelvis ske ved, at den voksne forfører eller presser barnet til at deltage i seksuelle handlinger. Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende: Den voksne udnytter barnets tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet. Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral Definition af vold Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet Psykisk vold Psykisk vold kan beskrives som følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring eller andet tilsvarende, eller om generel nedværdigende behandling. Manglende stimulering og at forhindre børns skolegang er ligeledes eksempler på psykisk vold. Der kan også være tale om egentlig vanrøgt, hvor barnet efterlades uden pasning, ikke får fysisk omsorg, at vaccinationer, undersøgelser i almen praksis, tandeftersyn og/eller sundhedspleje udelades, eller at barnet gentagende gange ikke bliver afhentet indenfor institutionens åbningstid. 4

5 3. Tidlig opsporing I arbejdet med børn og unge er tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb vigtigt. God faglighed og åbenhed omhandler ikke kun om viden og opmærksomhed på om vold og seksuelle overgreb i sig selv, men også om hvordan vi omgås hinanden i hverdagen. Hvordan er kulturen på arbejdspladsen? I den sammenhæng er det vigtigt at have fokus på samværsformerne mellem børn og voksne i institutionen, skolen mv. Faglig opmærksomhed på grænseoverskridende og uhensigtsmæssige samværsformer (verbalt og kropsligt) er centralt i indsatsen for at forebygge og opspore, om der begås overgreb eller et barn eller ung har oplevet noget der ligger inden for tolkningen af et overgreb. Nogle af de spørgsmål, som man eksempelvis kunne stille for at sætte emnet på dagsordnen og en refleksion i gang på arbejdspladsen, kunne være: Giver medarbejderne knus til hinanden Er medarbejderne opmærksomme på deres beklædning Hvordan reagerer og handler man selv, hvis man får mistanke om et overgreb? Er det i orden at forældre taler grimt og nedsættende til deres børn? Eller taler hårdt til barnet i en opkørt situation? Hvem giver kys til hvem? og hvor? Kan en elev, der ikke vil bade med andre, få lov til at smutte fra idræt 5 minutter før eller låne lærerens bad? Hvordan er normerne omkring sprog og omgangsformer børn og unge imellem? Hvornår er man som fagperson alene med børn, og hvordan er man det? Hvornår er et større barns fysiske interesse for et mindre naturlig og i orden? 3.1. Tegn og reaktioner på voldelige overgreb Mulige tegn og reaktioner på vold og seksuelle overgreb kan have mange forskellige udtryk. I det efterfølgende er der beskrevet en række specifikke opmærksomhedspunker, der giver anledning til en særlig bevågenhed, og hvor der eventuelt også kan være tale om, at et barn har været udsat for overgreb. Det er vigtigt at nævne, at disse tegn og reaktioner ikke er udtømmende. Der findes ikke nogen entydige tegn og signaler på, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Manglende trivsel kan også være udtryk for andre former for omsorgssvigt. Den faglige viden om tegn og reaktioner skal altid sættes i forhold til den viden, man har om det konkrete barn og dets familie. Hvor gammelt er barnet? Hvor modent er barnet? Hvordan er 5

6 barnets livsvilkår, og i hvilken kontekst kommer barnets mistrivsel eller bekymrende adfærd til udtryk? Hvad er konkret observeret, og hvad har barnet eventuelt selv konkret givet udtryk for? Følgende er tegn på mistrivsel og kan være tegn på fysisk, psykisk og seksuel vold: Mange af de tegn børn og unge viser, kan have forskellige årsager. Der er ingen sikre tegn, der klart viser, at børn har været udsat for overgreb. Derfor er tegnene ikke en afkrydsningsliste, da barnet kan udvise alt fra ingen til mange symptomer. Påfaldende seksualiseret eller voldelig adfærd Pludselig ændret adfærd Påfaldende påklædning og kropsattitude Påfaldende angstsymptomer og utryghed Pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med en bestemt person Fysiske tegn, f.eks. blå mærker og brændemærker samt rifter, sår, udflåd, blødninger og klamydia Søvnforstyrrelser Spiseforstyrrelser Ufrivillig vandladning og/eller afføring Psykosomatiske klager Udadreagerende adfærd med aggressivitet eller indadvendt adfærd med tilbagetræning Koncentrationsbesvær Lavt selvværd Angst, opgivenhed, depression Selvdestruktiv adfærd / cutting Regredierende adfærd Vedholdende tavshed Overtilpasset Vold og seksuelle overgreb kan forekomme i alle familier og samfundslag, men følgende faktorer øger risikoen for overgreb: Opvækst under ustabile familieforhold og manglende omsorg Forældre med misbrugsproblemer og psykisk sygdom Vold i hjemmet Mange skoleskift Belastende oplevelser i familien (sygdom/død) Børn med handicap Børn i risiko for anbringelse 6

7 4. Fokus på særlige børnegrupper Gennem forskellige nationale og internationale studier og forskning er det blevet synligt at særligt 2 grupper af børn oftere udsættes for overgreb en øvrige børn, hvorfor der bør rettes et særlige opmærksomhed omkring forebyggelsen og indsatsen i forhold til disse børn Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap kan være særligt udsatte i forhold til seksuelle overgreb. En speciel undersøgelse foretaget af SISO 1 i 2007 peger særligt på denne problematik. Måske har barnet/den unge kommunikationsvanskeligheder, der for fagpersonen kan gøre det vanskeligt at tolke adfærd, tegn og reaktioner. Det er derfor af væsentlig betydning, at fagpersonen kender barnets handicap og barnets mulighed for at kommunikere. Udgangspunktet er, at man som fagperson skal være opmærksom på de samme tegn og reaktioner hos børn og unge med handicap som ved børn og unge generelt Børn og unge anbragt uden for hjemmet Flere undersøgelser peger på en mulig sammenhæng mellem børns vanskelige opvækstvilkår og risikoen for, at de bliver udsat for seksuelle overgreb. AKF 2 og SISO s undersøgelser viser, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet er i 2 til 3 gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb. Manglende stabilitet og omsorg fra forældrenes side under opvæksten betyder, at de anbragte børn kan have særlige behov for omsorg og opmærksomhed. I sig selv kan dette øge deres sårbarhed og risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, der måske begynder som eller forveksles med interesse, varme og omsorg. Desuden har en del af børnene i opvæksten oplevet grænseoverskridende adfærd fra voksnes side, hvilket kan medføre, at de ikke kender deres egne grænser særlig godt og generelt har svært ved at sætte grænser i forhold til andre. 1 Videnscentret for Social Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb 2 Anvendt KommunalForskning 7

8 5. Underretningspligten Enhver person, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller andre forhold, som er til fare for dets udvikling og sundhed, herunder vold, mishandling, seksuelle overgreb, omskæring af piger m.v., har pligt til at underrette kommunen. Det kan bl.a. være i situationer, hvor borgeren/medarbejderen bliver bekendt med, at barnet eller den unge udsættes for vold, mishandling eller seksuelle overgreb. For at kunne forebygge, observere og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendigt at skabe en fælles forståelse af og viden om, hvordan vi forstår de konkrete observationer og hvordan der skal handles og sikre at der den tilstrækkelige åbenhed og dialog på arbejdspladsen i forhold til at italesætte sine observationer. Frederiksberg Kommune har valgt at tage afsæt i de definitioner der på nationalt plan er udmeldt af SISO 3. Viden om eller mistanke om vold og seksuelle overgreb kan inddeles i tre forskellige niveauer: 5.1. Bekymring En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn eller i dets familie. Her er der ikke tale om, at man har en konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller ikke tale om bestyrket mistanke. Bekymringen skal således i første omgang føre til skærpet observation af barnet/den unge i en periode og samtale med forældrene, med mindre bekymringen går på om forældrene begår overgreb (fysisk, psykisk eller seksuelt). Disse sager skal drøftes med den nærmeste leder Mistanke Ved mistanke forstås mere end blot en bekymring, og kræver øjeblikkelig handling. Det kan f.eks. handle om, at barnet/den unge er eller kan have været udsat for en seksuel overskridende adfærd eller en fysisk/psykisk voldelig handling fra enten en voksen eller et andet barn/ung. Mistanke kan opstå på baggrund af en nærmere observation af barnet/den unge, dennes egne udsagn om hændelsen, der har fundet sted, udsagn fra andre fx børn/unge eller oplysninger fremkommet på anden måde. Disse sager skal drøftes med den nærmeste leder og der skal foretages en underretning Konkret viden Konkret viden handler om, at et barn eller en ung har været udsat for en konkret handling fx et overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet/den unge selv, fra tilståelse fra krænkeren, fra vidner eller fra observerede fysiske tegn. Disser sager kræver øjeblikkelig handling og skal drøftes med den nærmeste leder Skærpet underretningspligt Servicelovens 153, stk. 1 siger, at personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv har skærpet underretningspligt, hvis man under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 3 Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 8

9 at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte pga. de vordende forældres forhold at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte pga. barnets/den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten at et barn/ung har været udsat for overgreb fysisk/psykisk eller seksuelt. Den skærpede underretningspligt gælder også selvom der allerede er etableret et samarbejde med Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune om barnet eller den unge. Underretningspligten er personlig. Det betyder, at man på trods af evt. uenighed med sin leder om hvorvidt, der skal udarbejdes en underretning, har pligt til at underrette, hvis man har mistanke eller viden om, at et barn udsættes for overgreb. På Frederiksbergs hjemmeside http// kan du læse yderligere om din underretningspligt i pjecen Handleguide om underretninger Underretningen fremsendes til: Frederiksberg Rådhus Børne- og Ungeområdet Att: Familieafdelingen Smallegade 1, 2000 Frederiksberg Mail: Ved telefonisk underretning eller Uden for Rådhusets åbningstid kan Familieafdelingen Døgnvagt kontaktes på Hvis du oplever, at Frederiksberg Kommune ikke handler tilstrækkelig i forhold til barnet/den unge på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. Ankestyrelsen skal sikre barnets retssikkerhed og undersøge om kommunes indsats er tilstrækkelig Hvad skal en underretning indeholde Indholdet i en underretning i forbindelse med bekymring, mistanke eller viden om overgreb skal være så konkret og objektivt beskrivende som muligt. Som udgangspunkt bør underretningen indeholde: Ajourførte data på både børn og forældre, herunder hvem der har forældremyndigheden Konkrete datoer for episoder og beskriv dine observationer - Hvad er observeret, hvornår og under hvilke omstændigheder? 9

10 Undlad tolkninger og vurderinger Beskriv barnets fysiske, psykiske og sociale forhold Beskriv barnets ressourcer og vanskeligheder Anfør om forældrene er orienteret om underretningen, og hvis de ikke er begrundelsen herfor 5.6. Hvornår skal forældrene inddrages ved underretning om vold eller seksuelle overgreb? Forældrene skal som udgangspunkt altid orienteres og inddrages. Der gælder dog særlige forhold, når det drejer sig om vold eller seksuelle overgreb, hvis mistanken retter sig om en eller begge forældrene, da orienteres de ikke om underretningen. Hvis du er i tvivl om hvordan du skal forholde dig i forhold til en eventuel underretning, kan du kontakte Familieafdelingen på telefon eller , der kan være behjælpelig med råd og vejledning. Handleveje i forhold til hvem mistanken retter sig imod Der skelnes mellem 4 forskellige kategorier af hvem mistanken retter sig imod: en eller begge forældre/stedforældre andre i barnets netværk eller en ukendt en ansat fra der hvor barnet er i institution, skole o.lign et andet barn/ung Ved mistanke til forældrene/stedforældre Hvad gør du som medarbejder: Tal ikke med forældrene/stedforældre om mistanken. Drøft og afklar evt. din mistanke med en kollega, der også kender barnet. Orienter din leder om mistanken/den konkrete viden. Nedskriv hvilke observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken undgå at tolke på beskrivelserne. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskriv da vedkommendes beskrivelse af den konkrete mistanke undgå at tolke på beskrivelserne. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/ den unge, men spørg IKKE ind til detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Underretningspligten gælder uanset om der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet/den unge. Hvad gør du som leder: Tal ikke med forældrene/stedforældrene om sagen 10

11 Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken og for at fremsende underretning til Familieafdelingen. Hvis du er i tvivl kontakt Familieafdelingen på telefon Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning eller ej, og såfremt det ikke er tilfældet, så orienter din medarbejder om, at vedkommende fortsat kan bruge sin personlige underretningspligt. Ved mistanke til andre i barnet netværk eller en ukendt Hvad gør du som medarbejder: Drøft og afklar evt. din mistanke med en kollega, der også kender barnet. Orienter din leder om mistanken/den konkrete viden. Nedskriv hvilke observationer, tegn, reaktioner og hændelser, der ligger til grund for mistanken undgå at tolke på beskrivelserne. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/ den unge, men spørg IKKE ind til detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Underretningspligten gælder uanset om der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet/den unge. Hvad gør du som leder: Orienter forældrene inden der fremsendes en underretning. Som leder er du ansvarlig for behandling af mistanken og for at fremsende underretning til Familieafdelingen. Hvis du er i tvivl kontakt Familieafdelingen på telefon Orienter din medarbejder om, hvorvidt oplysningerne har ført til en underretning eller ej, og såfremt det ikke er tilfældet, så orienter din medarbejder om at vedkommende fortsat kan bruge sin personlige underretningspligt. Ved mistanke til en ansat fra der hvor barnet/den unge er Hvad gør du som medarbejder: Noter hændelser og de videre handlinger ift. til mistanken. Kommer mistanken fra forældrene, kan du bede dem om at nedskrive deres samtaler med barnet om mistanken. Orienter din leder og KUN din leder om mistanken/den konkrete viden. Vis omsorg for barnet og lyt til barnet/ den unge, men spørg IKKE ind til detaljer om det mulige overgreb. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. Hvis din mistanke/viden retter sig mod din leder, skal du kontakte din leders overordnede, som har ansvaret for at gå videre med sagen til Familieafdelingen. Underretningspligten gælder uanset om der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet/den unge. 11

12 Hvad gør du som leder: Vurder tyngden af mistanken/viden fra barnet, medarbejderen eller forældrene. Kontakt din overordnede leder i Forvaltningen bl.a. for at foretage en politianmeldelse og for aftale om hvem der informerer forældrene Hvis du har en konkret viden om vold eller seksuelt overgreb begået af en ansat skal du straks sende en underretning til Familieafdelingen evt. på telefon Du skal sammen med din overordnede leder vurdere, hvornår de øvrige ansatte og forældre skal orienteres Der henvises i øvrigt til Frederiksberg Kommunes handleguide når voksne krænker børn fra 3. august Ved mistanke til et andet barn/ung Hvad gør du som medarbejder: Overasker du børnene i situationen, spørg dem da på en neutral måde om hvad de laver/leger, og hvor de evt. har set eller kender denne leg fra. Lyt til børnene og undgå at afhøre dem. Drøft din viden/mistanke med en kollega, som også kender barnet eller børnene. Orienter din leder og aftal hvad i gør i forhold til forældrene Nedskriv hvilke tegn, der ligger til grund for din viden/mistanke undgå tolkninger Tal ikke med nogen om din mistanke, som ikke er involveret i sagen. Hvad gør du som leder: Vurder medarbejderen oplysninger evt. om det tyder på en eksperimenterende leg. Hvis du er i tvivl, så drøft sagen med en lederkollega. Hvis det drejer sig om voldelig eller seksuel handling skal du straks orienter forældrene til begge børn. Du skal orientere forældrene om, at der indsendes en underretning til Familieafdelingen. Der henvises i øvrigt til Frederiksberg Kommunes handleguide når børn krænker børn fra maj Husk at du altid kan kontakte Familieafdelingen på telefon , hvis du har brug for sparring i en sag om mistanke om vold eller seksuelle overgreb Må man tale med barnet Som fagperson kan man blive i tvivl, når der opstår en bekymring eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb med et barn/ung. Hvor meget må man tale med barnet/den unge? Kommer man til at ødelægge den politimæssige efterforskning? Man må altid gerne lytte til barnet/den unge og stille forståelsesmæssige eller afklarende spørgsmål til barnet/den unge. Hvis der senere skal udarbejdes en underretning eller foretages en politianmeldes vil samtalen med barnet indgå som et element i den beskrivelse som fagpersonen skal videregive. 12

13 Man må ikke afhøre barnet/den unge dette er politiet opgave dvs. man må ikke stille detaljerede spørgsmål om hændelsen, omfang, tidspunkt for overgrebene osv Hvad sker der når en underretning er sendt til Familieafdelingen Alle underretninger modtages og registreres af Modtagelsen i Familieafdelingen. Alle underretninger vurderes inden for 24 timer efter Modtagelsen i Familieafdelingen. Modtager Familieafdelingens Modtagelse en underretning om et barn eller en ung, hvor Familieafdelingen allerede har iværksat foranstaltninger, skal sagen genvurderes. Der skal foretages en second opinion, hvor en anden person i samme myndighed, som ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen, skal deltage i genvurderingen jf. servicelovens 155a. Når Familieafdelingen modtager en underretning fra en medarbejder eller leder, vil der inden for 6 dage blive fremsendt en kvitteringsskrivelse. Ved behandling af en underretning om overgreb mod et barn eller en ung gennemfører Familieafdelingen den lovpligtige børnesamtale. Når underretningen omhandler overgreb eller mistanke herom fra forældrenes side skal samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og uden dennes tilstedeværelse jf. servicelovens 155a, stk.2. Når du som ansat underretter er du ikke part i sagen, men Familieafdelingen skal orientere dig om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger i forhold til barnet/den unge. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende jf. servicelovens 155a, stk.2. 13

14 6. Børnehus Hovedstaden i København Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom skal Familieafdelingen, i forbindelse med udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse, benytte det Børnehus, som kommunen er tilknyttet. Frederiksberg kommune er tilknyttet Børnehus Hovedstaden i København. Sager til Børnehuset kan opdeles i 2 kategorier: En konsultativ sag Børnehussag Ved en konsultativ sag forstås en sag, hvor Familieafdelingen har en vag mistanke om overgreb. Her kan Familieafdelingen kontakte Børnehus Hovedstaden telefonisk og få en rådgivende samtale. Her er formålet at afklare sagens videre forløb dvs. om den vage mistanke skal føre til en iværksættelse af den børnefaglige undersøgelse jf. servicelovens 50 og til en politianmeldelse m.m. hvilket betyder, at sagen får status som en børnehussag. Børnehus hovedstaden yder rådgivning og vejledning til Familieafdelingen vedrørende Børnehusets målgruppe. En Børnehussag er en sag, der involverer mindst 2 sektorer dvs. Familieafdelingen, politiet og/eller sygehusvæsnet/retsmedicinsk afdeling. Her skal sagens videre forløb koordineres i Børnehuset. Kriterierne for en børnehussag (alle tre kriterier skal være opfyldt): Det skal dreje sig om en sag hvor der er viden eller mistanke om overgreb imod et barn under 18 år (fysiske eller seksuelle overgreb) og hvor Familieafdelingen træffer afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, eller afgørelse om at revidere den børnefaglige undersøgelse der foreligger i sagen, hvis der er allerede eksisterer sådan en jf. servicelovens 50 Udover Familieafdelingen skal der være mindst en sektor mere involveret i sagen. Denne anden sektor er politiet og/eller sygehusvæsnet. Der skal være mistanke om strafbare forhold vedrørende krænkeren (den formodede krænker). Såfremt det vurderes, at sagen skal være en Børnehussag kontakter Familieafdelingen hurtigst muligt Børnehus Hovedstaden og der iværksættes et samarbejde omkring hvordan sagen løses mest hensigtsmæssigt vedr. politi afhøring, sundhedsfaglige undersøgelser, psykolog bistand mv. Målet med Børnehuset er at sikre en samlet, koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn eller den enkelte unge. Børnehusets målgruppe er: 14

15 - Børn og unge i alderen 0 til og med det 17. år som har været udsat for overgreb i form af seksuelle overgreb og/eller vold, eller hvor der er mistanke herom. - Barnet/den unges nærmeste omsorgspersoner - Kommunale myndighedssagsbehandlere, der behandler konkrete sager, hvor der er viden eller mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb, eller som har behov for konsultativ bistand i sager, hvor der er en vag mistanke. Sager, der som udgangspunkt falder udenfor børnehusets målgruppe: - Sager om vold mellem jævnaldrende, som eksempelvis foregår i nattelivet som gadevold eller som banderelateret vold. - Sager om voldtægt af unge under 18 år, hvor kommunen ikke vurderer, at der er behov for en børnefaglig undersøgelse. - Børn og unge, der har udvist seksuelt grænseoverskridende eller voldelig adfærd overfor andre børn og unge, heller ikke i de tilfælde, hvor der er tale om et barn eller en ung under den kriminelle lavalder. Dog kan en sag om et barn, der har krænket et andet barn henvises til børnehuset, hvis der opstår viden eller mistanke om, at barnet/den unge selv har været udsat for overgreb. - Personer over 18 år med kognitiv funktionsnedsættelse/udviklingshæmning, der har været udsat for overgreb. 15

16 7. Implementering af beredskabet på Børne- og ungeområdet Med dette beredskab er der lagt en ramme for alle medarbejder og ledere inden for Børne- og ungeområdet i Frederiksberg kommune får et grundlag for at forebygge og håndtere vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. De enkelte kommunale tilbud skal på baggrund af beredskabsplanen sikre at der blandt medarbejdere bliver sat fokus på værdier og normer i det forebyggende arbejde for at understøtte at der skabes et trygt miljø hvor børn og unge ikke udsættes for vold og seksuelle overgreb. Dette arbejde bør afspejles i et sæt politikker, regler eller procedure der danner grundlaget for arbejdet i den enkelte institutionen eller skole og som er kendt af samtlige medarbejdere. Beredskabet skal implementeres og forankres i de enkelte instutioner/skoler/tilbud i kommunen og udgøre et kendt og dynamisk arbejdsredskab for ledere og medarbejdere i det daglige arbejde med børn, unge og forældre i kommunen. Som anført i indledningen kan der hentes inspiration og konsulentbistand til processen på SISO - Videnscentret for Social Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgrebs hjemmeside Beredskabets aktører i Børne- og ungeområdet Direktør for Børne- og Ungeområdet, Inger Andersen: Øverste ansvarlige for udarbejdelse af beredskabet og sikring af implementeringen i praksis samt for godkendelsen i Kommunalbestyrelsen 7.2. Familieafdelingen Sektionsleder Merete Bonne: Ansvarlige for den konkrete implementering på det sagsbehandlende niveau samt på de eksterne institutioner, samt ansvarlig for udvikling af samarbejdet med Børnehuset og Politiet. Kontaktperson og koordinator for Familieafdelingens eksterne institutioner i forbindelse med implementeringen af beredskabsplanen. Konsulent Desirée Toft Nielsen: Ansvarlig for at understøtte den konkrete sagsbehandling i verserende sager, ved personlig deltagelse, udarbejde relevante vejledninger og procedure og indgå i udviklingen af samarbejdet med Børnehuset og politiet Skoleafdelingen 16

17 7.4. Dagtilbudsafdelingen 7.5. PPR 8. Opfølgning og vedligeholdelse Et godt beredskab skal holdes ved lige gennem opdateringer, evalueringer og fortsatte faglige dialoger i de relevante faggrupper. Inden for Børne- og ungeområdet i Frederiksberg kommune vil vi en gang årligt gøre status over implementeringen af beredskabet og drøfte behov for justeringer og opfølgende tiltag. Status foregår som en dialog mellem afdelingschefer og relevante aktører inden for deres afdelings interne og eksterne tilbud. 17

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom.

Såfremt der er mistanke om overgreb foretaget af andre børn: se særlig vejledning herom. Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra voksen til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013

Forebyggelse og håndtering. af overgreb mod børn og unge. Halsnæs Kommunes handleplan. Oktober 2013 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Halsnæs Kommunes handleplan Oktober 2013 1 2 Indledning Halsnæs Kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1, henvender

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Forskningsnetværket 7. konference om overgreb mod børn. Hindsgavl Slot d. 21. 22. september 2015 Malene Lund, konsulent

Læs mere

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge gladsaxe.dk Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge 1 Indhold Forord... 3 Målgruppe og definitioner af vold

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge.

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. HANDLEGUIDE Lolland Kommune - August 2015 Vi passer på børn og unge Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. Indhold Indledning... 3 1. Generel

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge

Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Den sammenhængende Børnepolitik - for udsatte børn og unge Hvorfor en sammenhængende børnepolitik for børn og unge Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog DAGTILBUD Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE Beredskabsplan... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN 2 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Brøndby Kommunes beredskabsplan 2013 Indhold Indledning...3 Definition af

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Handleguide og beredskabsplan

Handleguide og beredskabsplan SOLRØD KOMMUNE BØRN OG UNGE RÅDGIVNINGEN Handleguide og beredskabsplan en forebyggende og rettidig indsats over for børn og unge Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 Acadre 13/16509 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Tværfagligt samarbejde om børn og unge Store Praksisdag 26. januar 2017 Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Program Kort om mig Hvornår kan vi samarbejde? Kommunal organisering

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Beredskabsplan Oktober 2015

Beredskabsplan Oktober 2015 Beredskabsplan Oktober 2015 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere