Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007"

Transkript

1 Vores fælles ansvar Ansvarlighedsrapport 2007

2 2 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 3 Vi modtager gerne kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed og denne rapport. Kommentarer kan sendes til kommunikationskonsulent/csr Dorte Eckhoff på Du kan også læse mere om vores arbejde med ansvarlighed på Indholdsfortegnelse 4 Forord 6 Om Codan 8 Ny nordisk strategi for ansvarlighed KUNDER 10 Vores kunder 11 Kundeinitiativer: Undgå skader med Skadestop MEDARBEJDERE 12 Vores medarbejdere 13 Medarbejderinitiativer: Engagement som drivkraft samfund 14 Vores bidrag til samfundet 15 Samfundsinitiativer: Ny nordisk sponsorstrategi MILJØ 16 Vores ansvar over for miljøet 17 Miljøinitiativer: Global spydspids for vedvarende energi 18 Revisorerklæring 19 Tabeloversigt Redaktion: Ansvarshavende redaktør kommunikationsdirektør Jeanette Fangel Løgstrup, redaktør kommunikationskonsulent Dorte Eckhoff, kommunikationskonsulent Lisa Gubi Mørz og kommunikationskonsulent Nicoline Weih Produktion: Kunde & Co Tryk: Denne rapport er trykt på Svanemærket papir hos Saloprint Foto: Jesper Ludvigsen, Thomas Marrot og Kunde & Co

3 4 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 5 Vores fælles ansvar Vi har enten selv prøvet det, eller også har vi været tæt på familie eller venner, der har været ramt af skader, ulykker, tyveri eller ekstreme vejrfænomener. De menneskelige konsekvenser er svære at gøre op, men som forsikringsbranche kan vi i fællesskab med kunder og samfund være med til at sikre, at de mate rielle og økonomiske konsekvenser minimeres. Som branche spiller vi en vigtig rolle i forhold til at skabe økonomisk sikkerhed for borgere og virksomheder ved at håndtere risici og understøtte velfærden. Vi kan samtidig spille en vigtig rolle i forhold til at håndtere fremtidens samfundsmæssige udfordringer såsom større pres på sundhedsvæsenet og håndtering af klimaforandringerne. Arbejdet med ansvarlighed Siden 1999 har vores engelske moderselskab RSA arbejdet strategisk med ansvarlighed (corporate responsibility). I Skandinavien har vi siden 2006 bidraget til RSA s arbejde med ansvarlighed. Som en af Skandinaviens største forsikringskoncerner er det vigtigt, at vi tager ansvar i forhold til det omgivende samfund. Baseret på dialog med vores interessenter har vi derfor i 2007 udviklet en ny nordisk strategi for ansvarlighed. På baggrund af strategien har vi i Skandinavien identificeret en række indsatsområder med fokus på kunder, medarbejdere, samfund og miljø, der alle har både kortsigtet og langsigtet betydning for vores virksomhed og vores omverden. Kunder Vi har rigtig mange tilfredse kunder, men vi skal hele tiden udfordre vores egen måde at gøre tingene på. Derfor intensiverer vi indsatsen for at forebygge skader og udvikle nye forsikringsprodukter, som mindsker omfanget af skader og ulykker. Medarbejdere I Skandinavien vil vi arbejde aktivt for at få en bred sammensætning af sunde medarbejdere med fleksible rammer i hverdagen. Målet er at få engagerede og tilfredse medarbejdere. Samfund En ny nordisk sponsorstrategi med temaerne børn, sikkerhed og sundhed vil fremover danne grundlag for udvælgelsen af partnerskaber og donationer til samfundet. Fra 2008 øger vi desuden deltagelsen i frivilligt arbejde i samfundet for at skabe øget engagement og stolthed hos vores medarbejdere. Miljø Klimaforandringerne er for alvor kommet på den internationale dagsorden. Vi ønsker at gå forrest og hjælpe med at genoprette skaderne af ustabile vejrforhold, dele viden om konsekvenserne og bidrage med gode råd om forebyggelse. Tilsvarende arbejder vi løbende på at minimere vores egen negative indflydelse på miljøet. Vi håber, at vi med denne rapport kan give et indblik i, hvordan Codan arbejder med ansvarlighed i dag og i den nærmeste fremtid. Vi glæder os til at gå i dialog med medarbejdere, kunder og samfund om, hvordan vi i fællesskab kan tage ansvar. Den 30. juni 2008 Rickard Gustafson, adm. direktør, Anki Arctaedius, HR-direktør og Jeanette Fangel Løgstrup, kommunikationsdirektør

4 6 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 7 Om Codan Codan er en af Skandinaviens største forsikrings koncerner og tilbyder skadeforsikringer til både privat- og erhvervskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Fra 2007 er Codan også repræsenteret i Finland via sin finske marineportefølje. Forsikringerne tilbydes primært gennem nationale varemærker som Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige, men drives af en nordisk organisation, der er tæt forankret i den globale forsikringskoncern RSA. I 2007 blev Codan efter mere end 40 år afnoteret på Københavns Fondsbørs, og ved indgangen til 2008 var RSA eneejer af koncernen. Dermed er Codan i dag en vigtig hjørnesten i et internationalt forsikringsselskab med ca. 20 millioner kunder i mere end 130 lande. RSA har mere end medarbejdere fordelt på 28 lande rundt om i verdenen har også været året, hvor vi i Codan har arbejdet videre med at præcisere forretningsstrategien frem mod 2010 og formuleret den position og de byggesten, der skal sikre, at Codan også i fremtiden med fokus på kundens behov sætter nye standarder for forsikring på det nordiske marked. Forretningsprincipper Som en del af RSA har Codan en række forretningsprincipper, der skal sikre, at vi som virksomhed har en god forretningsetik i forhold til vores interessenter: kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, tilsynsmyndigheder, ejere/aktionærer, samfundet og miljøet. Integritet Vi vil stå for åbenhed, retfærdighed, integritet og omhu. Vi følger til enhver tid den gældende lovgivning, regler og standarder på de områder, hvor vi driver forretning. Præstation Vi fremmer en positiv og udfordrende præstationskultur. Det gør vi gennem at opmuntre til ansvarstagen og personlig udvikling samt at måle, belønne og tilskynde til fremgang. Ansvar Vi optræder ansvarsfuldt som individer og som selskab. Dette gælder både for, hvordan vi driver virksomheden, hvordan vi forholder os til bedømmelse af risiko, og hvordan vi agerer i forhold til eksterne nøglepersoner eller vigtige målgrupper. Vores engelske moderselskab RSA tilsluttede sig i 2007 Global Compact. De ti principper i FN s Global Compact skal sammen med koncernens forretningsprincipper styrke arbejdet med ansvarlighed i hele koncernen. Etisk investeringspolitik Codan har valgt at føre en etisk investeringspolitik, fordi vi ønsker at agere ansvarligt over for vores interessenter. Codans investeringspolitik er baseret på regulative såvel som etiske retningslinjer fra vores moder selskab RSA. Investeringer i Skandinavien sker primært i statsobligationer og lokale realkreditobligationer forvaltet af SEB. 3% af investeringerne er placeret i aktiefonde, som alle følger etiske retningslinjer. Udvælgelsesprocessen skal sikre, at investeringerne finder sted i aktiefonde eller -selskaber, der udviser generel etisk ansvarlighed. FIGUR 1: FINANSIELLE HOVEDRESULTATER CODAN-KONCERNEN SKANDINAVIEN Codan-koncernen beskæftiger i alt ca medarbejdere i Norden heraf medarbejdere i Danmark mio. kr mio. kr mio. kr. 93,7% 2007 På nordisk plan modtog Codan-koncernen i skadeanmeldelser, det svarer til skadeanmeldelser om dagen mio. kr. 91,4% I 2007 udbetalte Codan-koncernen 8,5 mia. danske kroner i erstatning NETTOPRÆMIER UNDERWRITING-RESULTAT 1) COMBINED RATIO 2) 1) Underwriting-resultatet består af nettopræmieindtægter minus erstatninger og omkostninger. 2) Combined ratio er summen af nettoerstatningsprocenten (opgjort i forhold til optjent præmie) og nettoomkostningsprocenten (opgjort i forhold til tegnet præmie).

5 8 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 9 NY NORDISK STRATEGI FOR ANSVARLIGHED I Codan har vi valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed, fordi det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Derfor har koncernkommunikation sammen med den nordiske koncernledelse og nøglepersoner fra organisationen i 2007 udviklet en ny nordisk strategi for ansvarlighed. Strategien bygger bl.a. på input fra interessenter i form af medarbejder- og kundetilfredshedsmålinger, imagemålinger og den daglige kontakt med kunderne. Strategien indeholder en vision, indsatsområder og konkrete mål for Danmark, Sverige og Norge. Visionen beskriver, hvad Codan i de kommende tre år stræber efter. Vision Vi agerer ansvarligt som individer og som selskab. Det gælder både i forhold til, hvordan vi driver virksomheden, hvordan vi bedømmer risiko, og hvordan vi agerer i forhold til interessenter. Vores rolle er proaktivt at bidrage til forebyggelse ved at dele vores viden og skabe innovative produkter, som positivt bidrager til vores kunder, samfundet og miljøet. Vi stræber efter at være en social ansvarlig arbejdsgiver med et holistisk syn på medarbejderne. Vores ambition er at skabe en engagerende, sund og internationalt orienteret arbejdsplads for vores medarbejdere. For at realisere visionen har vi defineret en række indsatsområder (se figur 2) og mål frem til De konkrete mål kan du læse mere om i denne rapport. FIGUR 2: FOKUS- OG INDSATSOMRÅDER Forebygge skader og ulykker hos vores kunder KUNDER MEDARBEJDERE Udbyde nye forsikringsprodukter med fokus på ansvarlighed Dialog med vores største leverandører/samarbejdspartnere Ny kundeklageproces Mere fleksible arbejdsforhold Øge medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed Øge engagementet Øge diversiteten i medarbejdersammensætningen Implementeringen af strategien er en løbende proces, der er forankret i afdelinger som human ressource, produktudvikling, varemærke- og sponsorafdelingen, facility management m.m. Det overordnede ansvar for strategien er forankret i koncernkommunikation. SAMFUND Sponsoraktiviteter med fokus på børn, sikkerhed og sundhed Finansiel støtte til forebyggelse, forskning og rådgivning via diverse fonde Deltage i frivilligt arbejde i lokalsamfundet Intensivere videndeling om forebyggelse af skader og ulykker i samfundet MILJØ Udbyde nyt forsikringsprodukt med miljøvenlig profil Definere et klimaforandringsprogram Arbejde med miljømål for at minimere den negative påvirkning på miljøet Dialog med leverandører/samarbejdspartnere omkring miljørigtige løsninger På de følgende sider kan du læse mere om Codans arbejde med ansvarlighed

6 Ansvarlighedsrapport 2007 // 11 VORES KUNDER Det skal være nemmere og enklere Undgå skader med Skadestop Kundeinitiativer Omverdenen står ikke stille, og vi skal hele tiden blive bedre til at se tingene fra vores kunders perspektiv. Vi skal udvikle vores produkter og service og ikke mindst udfordre vores egen måde at gøre tingene på. Målet er at gøre det endnu nemmere og mere enkelt at være kunde hos os. I 2007 har vi overordnet taget en række skridt for at forbedre vores ydelser ud fra kundernes perspektiv (læs mere side 11). Visionen er at bidrage til at forebygge skader og ulykker ved at dele vores viden og skabe innovative produkter til gavn for vores kunder. Fokus på forebyggelse Vores kunder er generelt tilfredse. Det viser blandt andet Dansk KundeIndex, Svensk KvalitetsIndex samt en intern kundetilfredshedsmåling i Norge (se side 19, tabel 1). Vi har branchens næsthøjeste kundetilfredshed blandt privat- og erhvervskunder i Danmark. I Danmark har vi den næsthøjeste tilfredshed med skadehåndteringen blandt privatkunder, mens vi har mulighed for at forbedre skadehåndteringen blandt danske erhvervskunder og vores kunder i Sverige. I de nordiske lande har vi et godt fundament at bygge videre på. Vi tilbyder eksempelvis gode råd om at forebygge børneulykker (www.codanbarn.dk og og donerer redningskranse. Særligt på erhvervsmarkedet arbejder vi systematisk med vurdering af risiko, råd om forebyggelse af skader og skadehåndtering, eksempelvis har vi et målrettet koncept inden for transportbranchen (læs mere side 11). Fremover vil vi yderligere intensivere vores indsats for at forebygge skader/ulykker (se figur 3). Fremtidige initiativer Inden 2010 vil vi som en del af vores strategi for ansvarlighed udbyde minimum tre nye nordiske forsikringsprodukter, som bidrager til at mindske antallet af ulykker og skader eller støtter gode formål i samfundet. Arbejdet med ansvarlighed vil blive udvidet til også at omfatte relationerne til vores største leverandører og samarbejdspartnere, og vi vil fortsætte arbejdet med vores interne kundeklageproces (læs mere side 11). I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete kundeinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive ét af disse initiativer, nemlig Undgå skader med Skadestop. Hver uge dræbes ca. 6 personer i trafikken i Danmark.* Tung transport (bus og lastbil) er indblandet i ca. 17% af dødsulykkerne i trafikken. I Sverige har vi i mere end 30 år arbejdet med konceptet Skadestop, hvor vi i tæt dialog med den enkelte virksomhed i transportbranchen arbejder målrettet på at nedbringe antallet af skader. Målet er at skabe en mere sikker og miljøvenlig trafik. Ifølge vores svenske statistikker kan virksomheder i vognmandsbranchen spare helt op til 30% på skadesomkostningerne. I 2007 lancerede vi også Skadestop i Danmark til stor glæde for de danske kunder. Carsten Andersen fra Vognmand Carsten Andersen ApS i Langeskov, siger: I transportbranchen er forsikring som en åben kassekredit, og den bliver for dyr, hvis den overtrækkes hele tiden. Vi kan simpelthen ikke tjene penge nok til at betale for de skader, vi laver. Så på den lange bane, er der ingen tvivl om, at Skadestop giver en gevinst til gavn for alle. Skadestop handler om at nedbringe antallet af skader i transportbranchen. FIGUR 3: STRATEGI FOR KUNDER INDSATSOMRÅDER Forebygge skader og ulykker hos vores kunder Udbyde nye forsikringsprodukter med fokus på ansvarlighed Dialog med vores største leverandører/ samarbejdspartnere Ny kundeklageproces MÅL I 2008 vil vi iværksætte et nyt internt projekt, som skal synliggøre og prioritere nuværende og fremtidige aktiviteter inden for forebyggelse. Inden udgangen af 2010 vil vi udvikle og lancere minimum tre nye forsikringsprodukter i Norden, som bidrager til at mindske antallet af ulykker, skader eller støtter gode formål i samfundet. I 2008 vil vi indgå en dialog om ansvarlighed med minimum fem af vores største leverandører/samarbejdspartnere i Norden. I vil vi udpege en kundeklageansvarlig og implementere et nyt registreringssystem til kundeklager. Desuden har vi i Sverige i samarbejde med blandt andre Statoil udviklet et interaktivt undervisningsprogram, der er målrettet de svenske lastbilchauffører. Programmet hedder SPARK Sparsam Körning og består af fire moduler med fokus på miljø, motion, sunde madvaner og lastbilens teknik. * 2006-tal fra Vejdirektoratet Tallet for 2007 forventes at lande på ca. 8 dræbte personer om ugen. Øvrige kundeinitiativer i 2007 Korrekt forsikret Kundekampagne, hvor vi har kontaktet alle vores svenske kunder for at sikre, at de er korrekt forsikret Kundeklageproces Vores nye kundeklageproces, der skal skabe en kultur, hvor vi lærer af kundernes utilfredshed Rejseforsikring til danske kunder Investering i kundernes feriesikkerhed, da reglerne om den offentlige rejsesygesikring blev indskrænket Læs mere om initiativerne på

7 Ansvarlighedsrapport 2007 // 13 VORES MEDARBEJDERE Fokus på sundhed og engagement Engagement som drivkraft Medarbejderinitiativer Nøglen til Codans succes ligger i vores evne til at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere (se side 19, tabel 2). Visionen er derfor at skabe en attraktiv arbejdsplads, der tager udgangspunkt i et holistisk syn på medarbejderne. Det vil sige en international og sund arbejdsplads, der tager hensyn til med arbejdernes individuelle behov for udvikling og fleksible arbejds forhold. Fokus på engagement Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2007 viste, at Codan siden 2006 har øget sin evne til at belønne medarbejdernes indsats væsentligt, mens tilfredshed og engagement kan forbedres (se side 19, tabel 2). Derfor engagerede vi 254 medarbejdere i arbejdet med at forbedre Codan som arbejdsplads (læs mere side 13). I 2007 fortsatte vi arbejdet med vores nordiske præstationskultur, der sætter fokus på menneskelige ressourcer og de individuelle udviklingsmuligheder. Præstationskulturen understøttes af bonusordning for både medarbejdere og ledere. Et andet vigtigt element er Codans globale karriereudviklingsprogrammer, som Codan har adgang til via moderselskabet RSA. Eksempelvis Technical Academy (specialister), Executive Development Programme (topledere), Fast Track (kommende ledere) og Globale Graduate (nyuddannede kandidater). I kampen om de bedste medarbejdere er det vigtigt at udvide diversiteten i medarbejderstaben, hvor vi i første omgang har sat fokus på flere kvinder i ledelsen. Også temaer som sundhed og engagement har været på dagsordenen i 2007 (læs mere side 13). Fremtidige initiativer I de næste tre år vil vi sætte fokus på mere fleksible arbejdsforhold ved at synliggøre de eksisterende personalegoder, implementere nye tiltag og ved at give medarbejderne mere frihed til at sammensætte egne personalegoder. Vi vil tilsvarende arbejde målrettet på at være en sund arbejdsplads, der opfordrer alle medarbejdere til at fokusere på psykisk og fysisk sundhed. Et af værktøjerne er et sundhedsindeks, der beskriver indsatsområderne i de kommende år. Medarbejdernes engagement har høj prioritet både i Skandinavien og i vores engelske moderselskab, RSA. Initiativerne i 2008 er blandt andet frivilligt arbejde i lokalsamfundet samt det daglige arbejde med at øge engagementet for den enkelte medarbejder. I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete medarbejderinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive ét af disse initiativer, nemlig Engagement som drivkraft. I 2007 har vi haft fokus på, hvad der skaber engagement. For at styrke medarbejdernes engagement har vi internt udpeget 254 medarbejdere til ambassadører vi kalder dem Puls Champions. I den forbindelse afholdt vi en workshop for nordiske ambassadører, hvor der livligt blev talt, tegnet og beskrevet, hvad koncernen kan gøre for at forbedre medarbejdernes og dermed også selskabets hverdag. Medarbejdernes engagement er drivkraften i vores virksomhed. Nogle af de faktorer, der skaber engagement er interessant arbejde, øget ansvar og et godt forhold til nærmeste chef. Derfor er det vigtigt, at vi konstant udfordrer os selv i forhold til, hvordan vi skaber en udfordrende og motiverende arbejdsplads, siger HR-direktør Anki Arctaedius. Initiativerne med ambassadørerne skal sikre, at medarbejdertilfredshedsmålingen ikke bliver en årlig begivenhed, men en løbende proces med konkrete initiativer til, hvordan koncernen kan blive en endnu bedre arbejdsplads. Derfor er en af ambassadørernes vigtigste opgaver at sikre, at medarbejdernes gode ideer til forbedringer bæres frem til ledelsen. Øvrige medarbejderinitiativer i 2007 FIGUR 4: STRATEGI FOR MEDARBEJDERE Nordisk præstationskultur En fælles nordisk præstationskultur med fokus på adfærd, mål og udvikling INDSATSOMRÅDER Mere fleksible arbejdsforhold Øge medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed MÅL Inden udgangen af 2010 vil vi øge synligheden af vores eksisterende personalegoder over for medarbejderne, implementere minimum to nye tiltag for at øge fleksibiliteten og skabe øget frihed til at sammensætte egne personalegoder. I 2008 vil vi definere en ny politik for fysisk og psykisk arbejdsmiljø i Danmark og gennemføre en intern sundhedsuge. I Sverige vil vi udarbejde en ny sundhedshandlingsplan i Genplacering af medarbejdere I 2007 tilbød vi en række opsagte medarbejdere hjælp til at komme videre i karrieren gennem outplacement Sundhedsinitiativer Fokus på medarbejdernes trivsel, motion, sund mad og sunde arbejdsforhold Kvinder og lederskab Et netværk af kvindelig ledere med årlig workshop Øge engagementet Inden udgangen af 2010 vil vi forbedre tilfredshed og engagement i den årlige medarbejdertilfredshedsmåling med 10%. Fra sommeren 2008 vil vi deltage i vores moderselskabs, RSA s, globale kampagne vedrørende frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Talent- og medarbejderudvikling Globale karriereudviklingsprogrammer Øge diversitet i medarbejdersammensætningen Fra 2007 til 2010 vil vi øge andelen af kvindelige ledere på alle niveauer og iværksætte en ny handlingsplan i Henriette Madsen, Puls Champion Integrationsprojekt i Danmark Projekt for at få flere 2. generations indvandrere i arbejde Læs mere om initiativerne på

8 Ansvarlighedsrapport 2007 // 15 VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET Fokus på skadeforebyggelse Ny nordisk sponsorstrategi Samfundsinitiativer I Codan vil vi gerne bidrage til og engagere os i det samfund, vi er en del af. Visionen er at bidrage til at forebygge skader og ulykker ved at dele vores viden og skabe innovative produkter. i Danmark og donationer via vores fonde. Eksempelvis lancerede vi en ny børneulykkesfond i Sverige i samarbejde med Astrid Lindgrens Børnehospital. I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete samfundsinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive et væsentligt element, nemlig Ny nordisk sponsorstrategi. børneulykkesfond. Fonden har til formål at støtte forskning i skadeforebyggelse, behandling af ulykker samt information og rådgivning om børneulykker. Børn, sikkerhed og sundhed Imageundersøgelser indikerer, at vi har et godt image blandt vores erhvervskunder i Danmark og Sverige (se side 19, tabel 3). I Sverige har vi branchens tredje bedste image blandt privatkunder, mens vi i Danmark gerne vil styrke vores image. I 2007 udarbejdede vi en ny nordisk sponsorstrategi med fokus på temaerne børn, sikkerhed og sundhed. Sponsorstrategien skal styrke vores nordiske profil og målrette vores bidrag til samfundet. Eksempelvis har vi valgt at opsige vores hovedsponsorat med Brøndby og i stedet fortsætte samarbejdet med fokus på børn, sikkerhed og sundhed både i klubben og på stadion. Vi har i 2007 bidraget til samfundet på en lang række områder heriblandt sponsorater til diverse organisationer som Hjerteforeningen Rundt omkring i Sverige og ved de danske havne har vi desuden doneret redningskranse. Formålet er at forebygge drukneulykker (læs mere side 15). Fremtidige initiativer I sommeren 2008 lancerer vi et nyt program, der giver medarbejderne mulighed for at deltage i frivilligt arbejde i arbejdstiden. Det frivillige arbejde vil have en klar kobling til vores nordiske sponsorstrategi. Målet er at engagere os endnu mere aktivt i lokalsamfundet. Vi vil desuden styrke indsatsen for at dele vores viden om forebyggelse af skader og ulykker med pressen, uddannelsesinstitutioner, forskere m.m. Codan lancerede i 2007 en fælles nordisk sponsorstrategi med fokus på børn, sikkerhed og sundhed. Ambitionen er at aktivere sponsoraterne, så Codan ikke kun støtter med penge, men også med viden og ressourcer for fremover at skabe sponsoraktiviteter, der har endnu større gavn i forhold til det omkringliggende samfund, siger Johan Hedensiö, SMC-direktør (strategi, marketing og kunder). Koncernen har i en lang årrække arbejdet med sponsoraktiviteter, der omhandler børn, sikkerhed og sundhed. Men med en fælles nordisk strategi er det første skridt taget mod systematisk at anvende koncernens viden om skade- og ulykkessituationer til konkrete aktiviteter, der fremmer sundheden i samfundet, mindsker antallet af ulykker og især fremmer børns sundhed og sikkerhed. Ud fra Trygg-Hansas viden om, at 10-20% af de svenske børneulykker kan undgås ved relativt enkelt forebyggende arbejde, etablerede Trygg-Hansa sammen med Astrid Lindgrens barnsjukhus i 2007 en Øvrige samfundsinitiativer i 2007 Børneulykkesfond I 2007 oprettede vi en ny børneulykkesfond i samarbejde med Astrid Lindgrens børnehospital i Sverige Refleksveste Vi har siden 2006 uddelt gratis refleksveste til svenske børn Redningskranse Vi støtter med redningskranse i Danmark og Sverige Hjerteforeningen Vi samarbejder med Hjerteforeningen i Danmark og sponsorerer fem hjertebiler Trygga Djurens klubb Vores svenske børneklub, hvor Trygga-dyrene fortæller børn om skadeforebyggelse og et aktivt liv FIGUR 5: STRATEGI FOR SAMFUNDET Jul i Codanhus Vi inviterer sammen med Dansk Røde Kors hvert år ca. 200 personer til jul i Codanhus INDSATSOMRÅDER Sponsoraktiviteter med fokus på børn, sikkerhed og sundhed Finansiel støtte til forebyggelse, forskning og rådgivning via diverse fonde Deltage i frivilligt arbejde i lokalsamfundet Intensivere videndeling om forebyggelse af skader og ulykker i samfundet MÅL Fra 2007 til 2010 vil vi ensrette vores nordiske sponsorater i forhold til temaerne: børn, sikkerhed og sundhed. Fra 2008 vil alle donationer via Codan Fonden, Trygg-Hansa s forskningsfond og børneulykkesfonden være koordineret med strategien for ansvarlighed og sponsorstrategien. Fra sommeren 2008 vil vi deltage i vores moderselskabs, RSA s, globale kampagne vedrørende frivilligt arbejde i lokalsamfundet. I 2008 vil vi iværksætte et nyt internt projekt, som skal synliggøre og prioritere nuværende og fremtidige aktiviteter inden for forebyggelse. Siden 2006 har vi uddelt ca refleksveste til svenske børn KOLMÅRDENS DJURPARK Via dyrene i Kolmårdens Djurpark inspirerer vi børn i Sverige til skadeforebyggelse ÆLDRESAGEN Vi støtter Ældresagens arbejde med demens i Danmark Skistar Fra 2007 sikkerhedspartner til svenske Skistar i Åre og Sälen. Her uddeler vi via Trygga-dyrene skadeforebyggende råd til børnefamilierne på løjperne Det afrikanske cykeleventyr Vi donerer vores danske cykler til afrikanske cykelværksteder Læs mere om initiativerne på

9 Ansvarlighedsrapport 2007 // 17 VORES ANSVAR OVER FOR MILJØET Klimaforandringer på dagsordenen Global spydspids for vedvarende energi Miljøinitiativer Klimaforandringer er kommet på den internationale dagsorden. FN s klimapanel konkluderer, at naturen er synligt påvirket af den globale opvarmning. Dette gælder eksempelvis ændret fordeling af nedbør, opvarmning af søer og tidlig snesmeltning. Genoprette, videndele og forebygge Forsikringsbranchens største miljømæssige udfordring er at forebygge konsekvenserne af ekstreme vejrsituationer. Et eksempel på voldsomt vejr så vi i Danmark i sommeren 2007, hvor et skybrud resulterede i over skader. Som forsikringsselskab kan vi hjælpe kunderne med at genoprette skaderne via finansielle midler og et operationelt beredskab. Vi opsamler desuden viden om konsekvenserne af de ustabile vejrforhold og bidrager med gode råd til, hvordan samfundet kan forebygge skaderne. Dette gør vi via udvalgsarbejde i vores nordiske brancheorganisationer samt via egne forretningsmæssige aktiviteter. Miljømål Siden 2003 har vi rapporteret på vores egen belastning af miljøet, og siden 2006 har vi arbejdet med strategiske miljømål. I 2007 er vi bl.a. lykkedes med at nedbringe vores elektricitets- og varmeforbrug i Danmark, mens rejseaktiviteterne generelt er steget blandt medarbejderne i Skandinavien. Fremtidige initiativer Miljø- og klimaforandringerne udgør ikke kun en øget samfundsmæssig risiko for forsikringsbranchen, men også en mulighed for at udvikle vores forretning. Inden 2010 vil vi derfor introducere minimum et nyt forsikringsprodukt i Skandinavien, som har en miljøvenlig profil. Desuden vil vi udarbejde et klimaforandringsprogram med en konkret plan for, hvordan vi mere aktivt kan genoprette skader, dele viden og forebygge skader. I 2008 vil vi starte en aktiv dialog med vores største samarbejdspartnere omkring miljøet. En dialog som over tid skal danne grundlag for samarbejde omkring nye og miljørigtige løsninger. Internt har vi allerede i en årrække arbejdet aktivt med at begrænse vores negative indflydelse på miljøet ved at sætte mål for elektricitet, varme, vand, rejseaktivitet m.m. (se side 19, tabel 4). I 2008 vil vi yderligere igangsætte en intern miljøkampagne, hvor vi vil implementere minimum tre nye initiativer internt, som understøtter et bedre miljø. I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete miljøinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive ét af disse initiativer, nemlig Global spydspids for vedvarende energi. Danmark er en af verdens største vindmøllenationer, og Codan har været med på forsikringsmarkedet inden for vindmøller siden begyndelsen af 80 erne. Det betyder, at Codan i dag besidder en i særklasse unik kompetence, der er efterspurgt både inden og uden for vores globale netværk i RSA, der netop i 2007 har udpeget Codan til spydspids for indsatsområdet vedvarende energi. Kernen i Codans kompetence findes i virksomhedens ingeniørafdeling, der dels er specialister i risikovurdering herunder rådgivning om konkrete skadeforebyggende initiativer og dels i forhold til skadeshåndtering, hvis ulykken sker. At være verdens førende rådgiver inden for teknisk forsikring og vindmøller i særdeleshed er en stor forpligtelse. For når skaderne sker, er der ofte tale om svimlende høje summer, der kan betyde kollaps for leverandører og fabrikanter, siger erhvervsdirektør Kim Hvirgel. I Codan anvendes den tekniske komplekse viden om eksempelvis vindmøller dels til at understøtte det globale samfunds satsning på vedvarende energi, og dels til at videreudvikle den fremtidige produktion af vindmøller ved at omsætte vores skadestatistik til konkrete produktforbedringer. FIGUR 6: STRATEGI FOR MILJØET INDSATSOMRÅDER Udbyde nyt forsikringsprodukt med miljøvenlig profil MÅL Inden udgangen af 2010 vil vi udvikle og udbyde minimum et nyt forsikringsprodukt, som har en miljøvenlig profil. Øvrige miljøinitiativer i 2007 Miljømål Beskriver vores langsigtede interne arbejde med at begrænse udledningen af CO 2 Definere et klimaforandringsprogram Arbejde med miljømål for at minimere den negative påvirkning på miljøet Dialog med leverandører/samarbejdspartnere omkring miljørigtige løsninger I 2008 vil vi udvikle et klimaforandringsprogram, som skal definere, hvordan vi i de kommende tre år vil arbejde med klimaforandringsproblematikken. I perioden vil vi fortsætte arbejdet med miljømål. I 2008 vil vi iværksætte en intern miljøkampagne, der skal minimere virksomhedens negative påvirkning på miljøet. I 2008 vil vi indgå i dialog om ansvarlighed og miljø med minimum fem af vores største leverandører/samarbejdspartnere i Norden. SPARK En del af Skadestop-konceptet. Et interaktivt koncept udviklet til tunge transportkøretøjer med gode råd til økonomisk og miljørigtig kørsel Miljøvenlig mødepolitik En mødepolitik, der stræber mod at begrænse rejseaktiviteten og fremme videokonferencemøder Læs mere om initiativerne på

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2011/2012

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2011/2012 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2011/2012 En bæredygtig værdikæde Ambitionen er, at ansvarlighed skal integreres i hele vores værdikæde fra udviklingen af nye produkter til den

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjælper dig. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjælper dig. udtalelse fra koncernchefen Den vigtigste dagsorden vores fremtid Som Nordens førende forsikringsselskab med aktiviteter i hele regionen er det en indlysende del

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 Vi tror på, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder og for samfundet, når vi integrerer ansvarlighed i vores forretning. 04 TÆT PÅ KUNDERNE 06

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014 Kundecentrisk HR PWC HR & Business Summit 2014 Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) 1 onsdag den 19 november 2014 Præsentation Tryg At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt,

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy.

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. ENERGI I FORANDRING Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. Gry Egstrup, DONG Energy, Danmark Hvem er DONG Energy? DONG

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere