Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores fælles ansvar. Ansvarlighedsrapport 2007"

Transkript

1 Vores fælles ansvar Ansvarlighedsrapport 2007

2 2 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 3 Vi modtager gerne kommentarer til vores arbejde med ansvarlighed og denne rapport. Kommentarer kan sendes til kommunikationskonsulent/csr Dorte Eckhoff på Du kan også læse mere om vores arbejde med ansvarlighed på Indholdsfortegnelse 4 Forord 6 Om Codan 8 Ny nordisk strategi for ansvarlighed KUNDER 10 Vores kunder 11 Kundeinitiativer: Undgå skader med Skadestop MEDARBEJDERE 12 Vores medarbejdere 13 Medarbejderinitiativer: Engagement som drivkraft samfund 14 Vores bidrag til samfundet 15 Samfundsinitiativer: Ny nordisk sponsorstrategi MILJØ 16 Vores ansvar over for miljøet 17 Miljøinitiativer: Global spydspids for vedvarende energi 18 Revisorerklæring 19 Tabeloversigt Redaktion: Ansvarshavende redaktør kommunikationsdirektør Jeanette Fangel Løgstrup, redaktør kommunikationskonsulent Dorte Eckhoff, kommunikationskonsulent Lisa Gubi Mørz og kommunikationskonsulent Nicoline Weih Produktion: Kunde & Co Tryk: Denne rapport er trykt på Svanemærket papir hos Saloprint Foto: Jesper Ludvigsen, Thomas Marrot og Kunde & Co

3 4 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 5 Vores fælles ansvar Vi har enten selv prøvet det, eller også har vi været tæt på familie eller venner, der har været ramt af skader, ulykker, tyveri eller ekstreme vejrfænomener. De menneskelige konsekvenser er svære at gøre op, men som forsikringsbranche kan vi i fællesskab med kunder og samfund være med til at sikre, at de mate rielle og økonomiske konsekvenser minimeres. Som branche spiller vi en vigtig rolle i forhold til at skabe økonomisk sikkerhed for borgere og virksomheder ved at håndtere risici og understøtte velfærden. Vi kan samtidig spille en vigtig rolle i forhold til at håndtere fremtidens samfundsmæssige udfordringer såsom større pres på sundhedsvæsenet og håndtering af klimaforandringerne. Arbejdet med ansvarlighed Siden 1999 har vores engelske moderselskab RSA arbejdet strategisk med ansvarlighed (corporate responsibility). I Skandinavien har vi siden 2006 bidraget til RSA s arbejde med ansvarlighed. Som en af Skandinaviens største forsikringskoncerner er det vigtigt, at vi tager ansvar i forhold til det omgivende samfund. Baseret på dialog med vores interessenter har vi derfor i 2007 udviklet en ny nordisk strategi for ansvarlighed. På baggrund af strategien har vi i Skandinavien identificeret en række indsatsområder med fokus på kunder, medarbejdere, samfund og miljø, der alle har både kortsigtet og langsigtet betydning for vores virksomhed og vores omverden. Kunder Vi har rigtig mange tilfredse kunder, men vi skal hele tiden udfordre vores egen måde at gøre tingene på. Derfor intensiverer vi indsatsen for at forebygge skader og udvikle nye forsikringsprodukter, som mindsker omfanget af skader og ulykker. Medarbejdere I Skandinavien vil vi arbejde aktivt for at få en bred sammensætning af sunde medarbejdere med fleksible rammer i hverdagen. Målet er at få engagerede og tilfredse medarbejdere. Samfund En ny nordisk sponsorstrategi med temaerne børn, sikkerhed og sundhed vil fremover danne grundlag for udvælgelsen af partnerskaber og donationer til samfundet. Fra 2008 øger vi desuden deltagelsen i frivilligt arbejde i samfundet for at skabe øget engagement og stolthed hos vores medarbejdere. Miljø Klimaforandringerne er for alvor kommet på den internationale dagsorden. Vi ønsker at gå forrest og hjælpe med at genoprette skaderne af ustabile vejrforhold, dele viden om konsekvenserne og bidrage med gode råd om forebyggelse. Tilsvarende arbejder vi løbende på at minimere vores egen negative indflydelse på miljøet. Vi håber, at vi med denne rapport kan give et indblik i, hvordan Codan arbejder med ansvarlighed i dag og i den nærmeste fremtid. Vi glæder os til at gå i dialog med medarbejdere, kunder og samfund om, hvordan vi i fællesskab kan tage ansvar. Den 30. juni 2008 Rickard Gustafson, adm. direktør, Anki Arctaedius, HR-direktør og Jeanette Fangel Løgstrup, kommunikationsdirektør

4 6 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 7 Om Codan Codan er en af Skandinaviens største forsikrings koncerner og tilbyder skadeforsikringer til både privat- og erhvervskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Fra 2007 er Codan også repræsenteret i Finland via sin finske marineportefølje. Forsikringerne tilbydes primært gennem nationale varemærker som Codan i Danmark og Trygg-Hansa i Sverige, men drives af en nordisk organisation, der er tæt forankret i den globale forsikringskoncern RSA. I 2007 blev Codan efter mere end 40 år afnoteret på Københavns Fondsbørs, og ved indgangen til 2008 var RSA eneejer af koncernen. Dermed er Codan i dag en vigtig hjørnesten i et internationalt forsikringsselskab med ca. 20 millioner kunder i mere end 130 lande. RSA har mere end medarbejdere fordelt på 28 lande rundt om i verdenen har også været året, hvor vi i Codan har arbejdet videre med at præcisere forretningsstrategien frem mod 2010 og formuleret den position og de byggesten, der skal sikre, at Codan også i fremtiden med fokus på kundens behov sætter nye standarder for forsikring på det nordiske marked. Forretningsprincipper Som en del af RSA har Codan en række forretningsprincipper, der skal sikre, at vi som virksomhed har en god forretningsetik i forhold til vores interessenter: kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, tilsynsmyndigheder, ejere/aktionærer, samfundet og miljøet. Integritet Vi vil stå for åbenhed, retfærdighed, integritet og omhu. Vi følger til enhver tid den gældende lovgivning, regler og standarder på de områder, hvor vi driver forretning. Præstation Vi fremmer en positiv og udfordrende præstationskultur. Det gør vi gennem at opmuntre til ansvarstagen og personlig udvikling samt at måle, belønne og tilskynde til fremgang. Ansvar Vi optræder ansvarsfuldt som individer og som selskab. Dette gælder både for, hvordan vi driver virksomheden, hvordan vi forholder os til bedømmelse af risiko, og hvordan vi agerer i forhold til eksterne nøglepersoner eller vigtige målgrupper. Vores engelske moderselskab RSA tilsluttede sig i 2007 Global Compact. De ti principper i FN s Global Compact skal sammen med koncernens forretningsprincipper styrke arbejdet med ansvarlighed i hele koncernen. Etisk investeringspolitik Codan har valgt at føre en etisk investeringspolitik, fordi vi ønsker at agere ansvarligt over for vores interessenter. Codans investeringspolitik er baseret på regulative såvel som etiske retningslinjer fra vores moder selskab RSA. Investeringer i Skandinavien sker primært i statsobligationer og lokale realkreditobligationer forvaltet af SEB. 3% af investeringerne er placeret i aktiefonde, som alle følger etiske retningslinjer. Udvælgelsesprocessen skal sikre, at investeringerne finder sted i aktiefonde eller -selskaber, der udviser generel etisk ansvarlighed. FIGUR 1: FINANSIELLE HOVEDRESULTATER CODAN-KONCERNEN SKANDINAVIEN Codan-koncernen beskæftiger i alt ca medarbejdere i Norden heraf medarbejdere i Danmark mio. kr mio. kr mio. kr. 93,7% 2007 På nordisk plan modtog Codan-koncernen i skadeanmeldelser, det svarer til skadeanmeldelser om dagen mio. kr. 91,4% I 2007 udbetalte Codan-koncernen 8,5 mia. danske kroner i erstatning NETTOPRÆMIER UNDERWRITING-RESULTAT 1) COMBINED RATIO 2) 1) Underwriting-resultatet består af nettopræmieindtægter minus erstatninger og omkostninger. 2) Combined ratio er summen af nettoerstatningsprocenten (opgjort i forhold til optjent præmie) og nettoomkostningsprocenten (opgjort i forhold til tegnet præmie).

5 8 // Ansvarlighedsrapport 2007 Ansvarlighedsrapport 2007 // 9 NY NORDISK STRATEGI FOR ANSVARLIGHED I Codan har vi valgt at arbejde strategisk med ansvarlighed, fordi det er en forudsætning for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere og dermed skabe en lønsom og bæredygtig forretning. Derfor har koncernkommunikation sammen med den nordiske koncernledelse og nøglepersoner fra organisationen i 2007 udviklet en ny nordisk strategi for ansvarlighed. Strategien bygger bl.a. på input fra interessenter i form af medarbejder- og kundetilfredshedsmålinger, imagemålinger og den daglige kontakt med kunderne. Strategien indeholder en vision, indsatsområder og konkrete mål for Danmark, Sverige og Norge. Visionen beskriver, hvad Codan i de kommende tre år stræber efter. Vision Vi agerer ansvarligt som individer og som selskab. Det gælder både i forhold til, hvordan vi driver virksomheden, hvordan vi bedømmer risiko, og hvordan vi agerer i forhold til interessenter. Vores rolle er proaktivt at bidrage til forebyggelse ved at dele vores viden og skabe innovative produkter, som positivt bidrager til vores kunder, samfundet og miljøet. Vi stræber efter at være en social ansvarlig arbejdsgiver med et holistisk syn på medarbejderne. Vores ambition er at skabe en engagerende, sund og internationalt orienteret arbejdsplads for vores medarbejdere. For at realisere visionen har vi defineret en række indsatsområder (se figur 2) og mål frem til De konkrete mål kan du læse mere om i denne rapport. FIGUR 2: FOKUS- OG INDSATSOMRÅDER Forebygge skader og ulykker hos vores kunder KUNDER MEDARBEJDERE Udbyde nye forsikringsprodukter med fokus på ansvarlighed Dialog med vores største leverandører/samarbejdspartnere Ny kundeklageproces Mere fleksible arbejdsforhold Øge medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed Øge engagementet Øge diversiteten i medarbejdersammensætningen Implementeringen af strategien er en løbende proces, der er forankret i afdelinger som human ressource, produktudvikling, varemærke- og sponsorafdelingen, facility management m.m. Det overordnede ansvar for strategien er forankret i koncernkommunikation. SAMFUND Sponsoraktiviteter med fokus på børn, sikkerhed og sundhed Finansiel støtte til forebyggelse, forskning og rådgivning via diverse fonde Deltage i frivilligt arbejde i lokalsamfundet Intensivere videndeling om forebyggelse af skader og ulykker i samfundet MILJØ Udbyde nyt forsikringsprodukt med miljøvenlig profil Definere et klimaforandringsprogram Arbejde med miljømål for at minimere den negative påvirkning på miljøet Dialog med leverandører/samarbejdspartnere omkring miljørigtige løsninger På de følgende sider kan du læse mere om Codans arbejde med ansvarlighed

6 Ansvarlighedsrapport 2007 // 11 VORES KUNDER Det skal være nemmere og enklere Undgå skader med Skadestop Kundeinitiativer Omverdenen står ikke stille, og vi skal hele tiden blive bedre til at se tingene fra vores kunders perspektiv. Vi skal udvikle vores produkter og service og ikke mindst udfordre vores egen måde at gøre tingene på. Målet er at gøre det endnu nemmere og mere enkelt at være kunde hos os. I 2007 har vi overordnet taget en række skridt for at forbedre vores ydelser ud fra kundernes perspektiv (læs mere side 11). Visionen er at bidrage til at forebygge skader og ulykker ved at dele vores viden og skabe innovative produkter til gavn for vores kunder. Fokus på forebyggelse Vores kunder er generelt tilfredse. Det viser blandt andet Dansk KundeIndex, Svensk KvalitetsIndex samt en intern kundetilfredshedsmåling i Norge (se side 19, tabel 1). Vi har branchens næsthøjeste kundetilfredshed blandt privat- og erhvervskunder i Danmark. I Danmark har vi den næsthøjeste tilfredshed med skadehåndteringen blandt privatkunder, mens vi har mulighed for at forbedre skadehåndteringen blandt danske erhvervskunder og vores kunder i Sverige. I de nordiske lande har vi et godt fundament at bygge videre på. Vi tilbyder eksempelvis gode råd om at forebygge børneulykker (www.codanbarn.dk og og donerer redningskranse. Særligt på erhvervsmarkedet arbejder vi systematisk med vurdering af risiko, råd om forebyggelse af skader og skadehåndtering, eksempelvis har vi et målrettet koncept inden for transportbranchen (læs mere side 11). Fremover vil vi yderligere intensivere vores indsats for at forebygge skader/ulykker (se figur 3). Fremtidige initiativer Inden 2010 vil vi som en del af vores strategi for ansvarlighed udbyde minimum tre nye nordiske forsikringsprodukter, som bidrager til at mindske antallet af ulykker og skader eller støtter gode formål i samfundet. Arbejdet med ansvarlighed vil blive udvidet til også at omfatte relationerne til vores største leverandører og samarbejdspartnere, og vi vil fortsætte arbejdet med vores interne kundeklageproces (læs mere side 11). I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete kundeinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive ét af disse initiativer, nemlig Undgå skader med Skadestop. Hver uge dræbes ca. 6 personer i trafikken i Danmark.* Tung transport (bus og lastbil) er indblandet i ca. 17% af dødsulykkerne i trafikken. I Sverige har vi i mere end 30 år arbejdet med konceptet Skadestop, hvor vi i tæt dialog med den enkelte virksomhed i transportbranchen arbejder målrettet på at nedbringe antallet af skader. Målet er at skabe en mere sikker og miljøvenlig trafik. Ifølge vores svenske statistikker kan virksomheder i vognmandsbranchen spare helt op til 30% på skadesomkostningerne. I 2007 lancerede vi også Skadestop i Danmark til stor glæde for de danske kunder. Carsten Andersen fra Vognmand Carsten Andersen ApS i Langeskov, siger: I transportbranchen er forsikring som en åben kassekredit, og den bliver for dyr, hvis den overtrækkes hele tiden. Vi kan simpelthen ikke tjene penge nok til at betale for de skader, vi laver. Så på den lange bane, er der ingen tvivl om, at Skadestop giver en gevinst til gavn for alle. Skadestop handler om at nedbringe antallet af skader i transportbranchen. FIGUR 3: STRATEGI FOR KUNDER INDSATSOMRÅDER Forebygge skader og ulykker hos vores kunder Udbyde nye forsikringsprodukter med fokus på ansvarlighed Dialog med vores største leverandører/ samarbejdspartnere Ny kundeklageproces MÅL I 2008 vil vi iværksætte et nyt internt projekt, som skal synliggøre og prioritere nuværende og fremtidige aktiviteter inden for forebyggelse. Inden udgangen af 2010 vil vi udvikle og lancere minimum tre nye forsikringsprodukter i Norden, som bidrager til at mindske antallet af ulykker, skader eller støtter gode formål i samfundet. I 2008 vil vi indgå en dialog om ansvarlighed med minimum fem af vores største leverandører/samarbejdspartnere i Norden. I vil vi udpege en kundeklageansvarlig og implementere et nyt registreringssystem til kundeklager. Desuden har vi i Sverige i samarbejde med blandt andre Statoil udviklet et interaktivt undervisningsprogram, der er målrettet de svenske lastbilchauffører. Programmet hedder SPARK Sparsam Körning og består af fire moduler med fokus på miljø, motion, sunde madvaner og lastbilens teknik. * 2006-tal fra Vejdirektoratet Tallet for 2007 forventes at lande på ca. 8 dræbte personer om ugen. Øvrige kundeinitiativer i 2007 Korrekt forsikret Kundekampagne, hvor vi har kontaktet alle vores svenske kunder for at sikre, at de er korrekt forsikret Kundeklageproces Vores nye kundeklageproces, der skal skabe en kultur, hvor vi lærer af kundernes utilfredshed Rejseforsikring til danske kunder Investering i kundernes feriesikkerhed, da reglerne om den offentlige rejsesygesikring blev indskrænket Læs mere om initiativerne på

7 Ansvarlighedsrapport 2007 // 13 VORES MEDARBEJDERE Fokus på sundhed og engagement Engagement som drivkraft Medarbejderinitiativer Nøglen til Codans succes ligger i vores evne til at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere (se side 19, tabel 2). Visionen er derfor at skabe en attraktiv arbejdsplads, der tager udgangspunkt i et holistisk syn på medarbejderne. Det vil sige en international og sund arbejdsplads, der tager hensyn til med arbejdernes individuelle behov for udvikling og fleksible arbejds forhold. Fokus på engagement Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i 2007 viste, at Codan siden 2006 har øget sin evne til at belønne medarbejdernes indsats væsentligt, mens tilfredshed og engagement kan forbedres (se side 19, tabel 2). Derfor engagerede vi 254 medarbejdere i arbejdet med at forbedre Codan som arbejdsplads (læs mere side 13). I 2007 fortsatte vi arbejdet med vores nordiske præstationskultur, der sætter fokus på menneskelige ressourcer og de individuelle udviklingsmuligheder. Præstationskulturen understøttes af bonusordning for både medarbejdere og ledere. Et andet vigtigt element er Codans globale karriereudviklingsprogrammer, som Codan har adgang til via moderselskabet RSA. Eksempelvis Technical Academy (specialister), Executive Development Programme (topledere), Fast Track (kommende ledere) og Globale Graduate (nyuddannede kandidater). I kampen om de bedste medarbejdere er det vigtigt at udvide diversiteten i medarbejderstaben, hvor vi i første omgang har sat fokus på flere kvinder i ledelsen. Også temaer som sundhed og engagement har været på dagsordenen i 2007 (læs mere side 13). Fremtidige initiativer I de næste tre år vil vi sætte fokus på mere fleksible arbejdsforhold ved at synliggøre de eksisterende personalegoder, implementere nye tiltag og ved at give medarbejderne mere frihed til at sammensætte egne personalegoder. Vi vil tilsvarende arbejde målrettet på at være en sund arbejdsplads, der opfordrer alle medarbejdere til at fokusere på psykisk og fysisk sundhed. Et af værktøjerne er et sundhedsindeks, der beskriver indsatsområderne i de kommende år. Medarbejdernes engagement har høj prioritet både i Skandinavien og i vores engelske moderselskab, RSA. Initiativerne i 2008 er blandt andet frivilligt arbejde i lokalsamfundet samt det daglige arbejde med at øge engagementet for den enkelte medarbejder. I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete medarbejderinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive ét af disse initiativer, nemlig Engagement som drivkraft. I 2007 har vi haft fokus på, hvad der skaber engagement. For at styrke medarbejdernes engagement har vi internt udpeget 254 medarbejdere til ambassadører vi kalder dem Puls Champions. I den forbindelse afholdt vi en workshop for nordiske ambassadører, hvor der livligt blev talt, tegnet og beskrevet, hvad koncernen kan gøre for at forbedre medarbejdernes og dermed også selskabets hverdag. Medarbejdernes engagement er drivkraften i vores virksomhed. Nogle af de faktorer, der skaber engagement er interessant arbejde, øget ansvar og et godt forhold til nærmeste chef. Derfor er det vigtigt, at vi konstant udfordrer os selv i forhold til, hvordan vi skaber en udfordrende og motiverende arbejdsplads, siger HR-direktør Anki Arctaedius. Initiativerne med ambassadørerne skal sikre, at medarbejdertilfredshedsmålingen ikke bliver en årlig begivenhed, men en løbende proces med konkrete initiativer til, hvordan koncernen kan blive en endnu bedre arbejdsplads. Derfor er en af ambassadørernes vigtigste opgaver at sikre, at medarbejdernes gode ideer til forbedringer bæres frem til ledelsen. Øvrige medarbejderinitiativer i 2007 FIGUR 4: STRATEGI FOR MEDARBEJDERE Nordisk præstationskultur En fælles nordisk præstationskultur med fokus på adfærd, mål og udvikling INDSATSOMRÅDER Mere fleksible arbejdsforhold Øge medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed MÅL Inden udgangen af 2010 vil vi øge synligheden af vores eksisterende personalegoder over for medarbejderne, implementere minimum to nye tiltag for at øge fleksibiliteten og skabe øget frihed til at sammensætte egne personalegoder. I 2008 vil vi definere en ny politik for fysisk og psykisk arbejdsmiljø i Danmark og gennemføre en intern sundhedsuge. I Sverige vil vi udarbejde en ny sundhedshandlingsplan i Genplacering af medarbejdere I 2007 tilbød vi en række opsagte medarbejdere hjælp til at komme videre i karrieren gennem outplacement Sundhedsinitiativer Fokus på medarbejdernes trivsel, motion, sund mad og sunde arbejdsforhold Kvinder og lederskab Et netværk af kvindelig ledere med årlig workshop Øge engagementet Inden udgangen af 2010 vil vi forbedre tilfredshed og engagement i den årlige medarbejdertilfredshedsmåling med 10%. Fra sommeren 2008 vil vi deltage i vores moderselskabs, RSA s, globale kampagne vedrørende frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Talent- og medarbejderudvikling Globale karriereudviklingsprogrammer Øge diversitet i medarbejdersammensætningen Fra 2007 til 2010 vil vi øge andelen af kvindelige ledere på alle niveauer og iværksætte en ny handlingsplan i Henriette Madsen, Puls Champion Integrationsprojekt i Danmark Projekt for at få flere 2. generations indvandrere i arbejde Læs mere om initiativerne på

8 Ansvarlighedsrapport 2007 // 15 VORES BIDRAG TIL SAMFUNDET Fokus på skadeforebyggelse Ny nordisk sponsorstrategi Samfundsinitiativer I Codan vil vi gerne bidrage til og engagere os i det samfund, vi er en del af. Visionen er at bidrage til at forebygge skader og ulykker ved at dele vores viden og skabe innovative produkter. i Danmark og donationer via vores fonde. Eksempelvis lancerede vi en ny børneulykkesfond i Sverige i samarbejde med Astrid Lindgrens Børnehospital. I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete samfundsinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive et væsentligt element, nemlig Ny nordisk sponsorstrategi. børneulykkesfond. Fonden har til formål at støtte forskning i skadeforebyggelse, behandling af ulykker samt information og rådgivning om børneulykker. Børn, sikkerhed og sundhed Imageundersøgelser indikerer, at vi har et godt image blandt vores erhvervskunder i Danmark og Sverige (se side 19, tabel 3). I Sverige har vi branchens tredje bedste image blandt privatkunder, mens vi i Danmark gerne vil styrke vores image. I 2007 udarbejdede vi en ny nordisk sponsorstrategi med fokus på temaerne børn, sikkerhed og sundhed. Sponsorstrategien skal styrke vores nordiske profil og målrette vores bidrag til samfundet. Eksempelvis har vi valgt at opsige vores hovedsponsorat med Brøndby og i stedet fortsætte samarbejdet med fokus på børn, sikkerhed og sundhed både i klubben og på stadion. Vi har i 2007 bidraget til samfundet på en lang række områder heriblandt sponsorater til diverse organisationer som Hjerteforeningen Rundt omkring i Sverige og ved de danske havne har vi desuden doneret redningskranse. Formålet er at forebygge drukneulykker (læs mere side 15). Fremtidige initiativer I sommeren 2008 lancerer vi et nyt program, der giver medarbejderne mulighed for at deltage i frivilligt arbejde i arbejdstiden. Det frivillige arbejde vil have en klar kobling til vores nordiske sponsorstrategi. Målet er at engagere os endnu mere aktivt i lokalsamfundet. Vi vil desuden styrke indsatsen for at dele vores viden om forebyggelse af skader og ulykker med pressen, uddannelsesinstitutioner, forskere m.m. Codan lancerede i 2007 en fælles nordisk sponsorstrategi med fokus på børn, sikkerhed og sundhed. Ambitionen er at aktivere sponsoraterne, så Codan ikke kun støtter med penge, men også med viden og ressourcer for fremover at skabe sponsoraktiviteter, der har endnu større gavn i forhold til det omkringliggende samfund, siger Johan Hedensiö, SMC-direktør (strategi, marketing og kunder). Koncernen har i en lang årrække arbejdet med sponsoraktiviteter, der omhandler børn, sikkerhed og sundhed. Men med en fælles nordisk strategi er det første skridt taget mod systematisk at anvende koncernens viden om skade- og ulykkessituationer til konkrete aktiviteter, der fremmer sundheden i samfundet, mindsker antallet af ulykker og især fremmer børns sundhed og sikkerhed. Ud fra Trygg-Hansas viden om, at 10-20% af de svenske børneulykker kan undgås ved relativt enkelt forebyggende arbejde, etablerede Trygg-Hansa sammen med Astrid Lindgrens barnsjukhus i 2007 en Øvrige samfundsinitiativer i 2007 Børneulykkesfond I 2007 oprettede vi en ny børneulykkesfond i samarbejde med Astrid Lindgrens børnehospital i Sverige Refleksveste Vi har siden 2006 uddelt gratis refleksveste til svenske børn Redningskranse Vi støtter med redningskranse i Danmark og Sverige Hjerteforeningen Vi samarbejder med Hjerteforeningen i Danmark og sponsorerer fem hjertebiler Trygga Djurens klubb Vores svenske børneklub, hvor Trygga-dyrene fortæller børn om skadeforebyggelse og et aktivt liv FIGUR 5: STRATEGI FOR SAMFUNDET Jul i Codanhus Vi inviterer sammen med Dansk Røde Kors hvert år ca. 200 personer til jul i Codanhus INDSATSOMRÅDER Sponsoraktiviteter med fokus på børn, sikkerhed og sundhed Finansiel støtte til forebyggelse, forskning og rådgivning via diverse fonde Deltage i frivilligt arbejde i lokalsamfundet Intensivere videndeling om forebyggelse af skader og ulykker i samfundet MÅL Fra 2007 til 2010 vil vi ensrette vores nordiske sponsorater i forhold til temaerne: børn, sikkerhed og sundhed. Fra 2008 vil alle donationer via Codan Fonden, Trygg-Hansa s forskningsfond og børneulykkesfonden være koordineret med strategien for ansvarlighed og sponsorstrategien. Fra sommeren 2008 vil vi deltage i vores moderselskabs, RSA s, globale kampagne vedrørende frivilligt arbejde i lokalsamfundet. I 2008 vil vi iværksætte et nyt internt projekt, som skal synliggøre og prioritere nuværende og fremtidige aktiviteter inden for forebyggelse. Siden 2006 har vi uddelt ca refleksveste til svenske børn KOLMÅRDENS DJURPARK Via dyrene i Kolmårdens Djurpark inspirerer vi børn i Sverige til skadeforebyggelse ÆLDRESAGEN Vi støtter Ældresagens arbejde med demens i Danmark Skistar Fra 2007 sikkerhedspartner til svenske Skistar i Åre og Sälen. Her uddeler vi via Trygga-dyrene skadeforebyggende råd til børnefamilierne på løjperne Det afrikanske cykeleventyr Vi donerer vores danske cykler til afrikanske cykelværksteder Læs mere om initiativerne på

9 Ansvarlighedsrapport 2007 // 17 VORES ANSVAR OVER FOR MILJØET Klimaforandringer på dagsordenen Global spydspids for vedvarende energi Miljøinitiativer Klimaforandringer er kommet på den internationale dagsorden. FN s klimapanel konkluderer, at naturen er synligt påvirket af den globale opvarmning. Dette gælder eksempelvis ændret fordeling af nedbør, opvarmning af søer og tidlig snesmeltning. Genoprette, videndele og forebygge Forsikringsbranchens største miljømæssige udfordring er at forebygge konsekvenserne af ekstreme vejrsituationer. Et eksempel på voldsomt vejr så vi i Danmark i sommeren 2007, hvor et skybrud resulterede i over skader. Som forsikringsselskab kan vi hjælpe kunderne med at genoprette skaderne via finansielle midler og et operationelt beredskab. Vi opsamler desuden viden om konsekvenserne af de ustabile vejrforhold og bidrager med gode råd til, hvordan samfundet kan forebygge skaderne. Dette gør vi via udvalgsarbejde i vores nordiske brancheorganisationer samt via egne forretningsmæssige aktiviteter. Miljømål Siden 2003 har vi rapporteret på vores egen belastning af miljøet, og siden 2006 har vi arbejdet med strategiske miljømål. I 2007 er vi bl.a. lykkedes med at nedbringe vores elektricitets- og varmeforbrug i Danmark, mens rejseaktiviteterne generelt er steget blandt medarbejderne i Skandinavien. Fremtidige initiativer Miljø- og klimaforandringerne udgør ikke kun en øget samfundsmæssig risiko for forsikringsbranchen, men også en mulighed for at udvikle vores forretning. Inden 2010 vil vi derfor introducere minimum et nyt forsikringsprodukt i Skandinavien, som har en miljøvenlig profil. Desuden vil vi udarbejde et klimaforandringsprogram med en konkret plan for, hvordan vi mere aktivt kan genoprette skader, dele viden og forebygge skader. I 2008 vil vi starte en aktiv dialog med vores største samarbejdspartnere omkring miljøet. En dialog som over tid skal danne grundlag for samarbejde omkring nye og miljørigtige løsninger. Internt har vi allerede i en årrække arbejdet aktivt med at begrænse vores negative indflydelse på miljøet ved at sætte mål for elektricitet, varme, vand, rejseaktivitet m.m. (se side 19, tabel 4). I 2008 vil vi yderligere igangsætte en intern miljøkampagne, hvor vi vil implementere minimum tre nye initiativer internt, som understøtter et bedre miljø. I 2007 har vi arbejdet med at integrere ansvarlighed i en række konkrete miljøinitiativer. I denne rapport har vi valgt at beskrive ét af disse initiativer, nemlig Global spydspids for vedvarende energi. Danmark er en af verdens største vindmøllenationer, og Codan har været med på forsikringsmarkedet inden for vindmøller siden begyndelsen af 80 erne. Det betyder, at Codan i dag besidder en i særklasse unik kompetence, der er efterspurgt både inden og uden for vores globale netværk i RSA, der netop i 2007 har udpeget Codan til spydspids for indsatsområdet vedvarende energi. Kernen i Codans kompetence findes i virksomhedens ingeniørafdeling, der dels er specialister i risikovurdering herunder rådgivning om konkrete skadeforebyggende initiativer og dels i forhold til skadeshåndtering, hvis ulykken sker. At være verdens førende rådgiver inden for teknisk forsikring og vindmøller i særdeleshed er en stor forpligtelse. For når skaderne sker, er der ofte tale om svimlende høje summer, der kan betyde kollaps for leverandører og fabrikanter, siger erhvervsdirektør Kim Hvirgel. I Codan anvendes den tekniske komplekse viden om eksempelvis vindmøller dels til at understøtte det globale samfunds satsning på vedvarende energi, og dels til at videreudvikle den fremtidige produktion af vindmøller ved at omsætte vores skadestatistik til konkrete produktforbedringer. FIGUR 6: STRATEGI FOR MILJØET INDSATSOMRÅDER Udbyde nyt forsikringsprodukt med miljøvenlig profil MÅL Inden udgangen af 2010 vil vi udvikle og udbyde minimum et nyt forsikringsprodukt, som har en miljøvenlig profil. Øvrige miljøinitiativer i 2007 Miljømål Beskriver vores langsigtede interne arbejde med at begrænse udledningen af CO 2 Definere et klimaforandringsprogram Arbejde med miljømål for at minimere den negative påvirkning på miljøet Dialog med leverandører/samarbejdspartnere omkring miljørigtige løsninger I 2008 vil vi udvikle et klimaforandringsprogram, som skal definere, hvordan vi i de kommende tre år vil arbejde med klimaforandringsproblematikken. I perioden vil vi fortsætte arbejdet med miljømål. I 2008 vil vi iværksætte en intern miljøkampagne, der skal minimere virksomhedens negative påvirkning på miljøet. I 2008 vil vi indgå i dialog om ansvarlighed og miljø med minimum fem af vores største leverandører/samarbejdspartnere i Norden. SPARK En del af Skadestop-konceptet. Et interaktivt koncept udviklet til tunge transportkøretøjer med gode råd til økonomisk og miljørigtig kørsel Miljøvenlig mødepolitik En mødepolitik, der stræber mod at begrænse rejseaktiviteten og fremme videokonferencemøder Læs mere om initiativerne på

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur... 3 2013 - Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10 Investeringsvirksomhed...

Læs mere