Sammenslutningen af Unge Med Handicap Blekinge Boulevard Taastrup ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenslutningen af Unge Med Handicap Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Blekinge Boulevard Taastrup ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Repræsentantskabsmøde den / Dirigent Dansk Blindesamfunds Ungdom, DBSU / Dansk Handicap Forbund - Ungdomskredsen, DHF UK / Danske Døves Ungdomsforbund, DDU / Dansk Epilepsiforenings Ungdom / Foreningen af Unge med Gigt, FNUG / Hovedtropperne / Høreforeningens Ungdomsudvalg / Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe, MUG / Danmarks Psoriasis Forening, PSO-Ung / Scleroseforeningens Ungdomsudvalg - ATTAK / Spastikerforeningens Ungdom / Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF

2 INDHOLD Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning Side Ledelsesberetning Organisationsoplysninger... 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31. december 2012 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. Hvidovre, den 27. februar 2013 Bestyrelsen: Isabella Leandri-Hansen Mads Brix Rie Lynge Rasmussen Formand Dansk Blindesamfunds Ungdom Ungdomskredsen, Dansk Handicap Næstformand Forbund Osman Sari Tim Hansen Camilla Heide Sørensen Dansk Blindesamfunds Ungdom Epilepsifireningens Ungdom Hovedtroppene Rasmus Storgaard Spastikerforeningens Ungdom Frederik Olsen Danske Døves Ungdomsforbund 3

4 Den uafhængige revisors påtegning Til Repræsentantskabet i Sammenslutningen af Unge Med Handicap Vi har revideret årsregnskabet for Sammenslutningen af Unge Med Handicap for perioden 1. januar 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte tilskudsbevillinger. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2006 og internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte tilskudsbevillinger. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 4

5 Den uafhængige revisors påtegning (fortsat) Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af organisationens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er også vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte tilskudsbevillinger. Værløse, den 27. februar 2013 Revisionsfirmaet Torben Andersen Torben Andersen Registreret revisor 5

6 Organisationsoplysninger Organisation Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) Blekinge Boulevard Taastrup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1981 Hjemsted: Taastrup Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Isabella Leandri-Hansen, Formand Mads Brix Baulund, Næstformand Rie Lynge Rasmussen Osman Sari Tim Hansen Camilla Heide Sørensen Rasmus Storgaard Frederik Olsen Daglig ledelse Miriam Madsen Revision Revisionsfirmaet Torben Andersen Bymidten Værløse 6

7 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter I 2012 har SUMH arbejdet videre efter Strategi Der har været fokus på lobby-arbejde indenfor uddannelsesområdet samt udviklingen af en ny frivilligpolitik og -strategi. Desuden har SUMH startet fire nye projekter op i 2012: Vi går foran rollemodeller for unge med handicap, som har som mål at uddanne 44 unge med handicap som rollemodeller for andre unge med handicap og skabe positiv synlighed omkring unge med handicap Foreninger for alle, som har som mål at inkludere 100 børn og unge med handicap i det almindelige foreningsliv i Region Hovedstaden og Region Sjælland, samt ruste foreningerne til opgaven Netværk for studerende med handicap, som har som mål at starte netværk for studerende op på landets universiteter, med henblik på at de bliver selvkørende i løbet af projektperioden Fra uddannelse til arbejdsmarked, som skal undersøge barrierer og muligheder i overgangen fra kompetencegivende uddannelse til arbejdsmarkedet SUMH har desuden fortsat arbejdet med projekt Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne og Projekt Seksualpolitik på Specialskoler, samt vores ulandsprojekt i Uganda, ligesom vi har startet et samarbejde op med en organisation i Nepal. Der er udarbejdet særskilte projektregnskaber for alle projekter bortset fra ulandsprojekterne. Derfor indgår disse projekter ikke driftsmæssigt i dette regnskab. Usædvanlige forhold Der har i år 2012 ikke været nogen usædvanlige forhold. Usikkerhed ved indregning eller måling Der har ikke været nogen usikkerhed ved indregning eller måling i årsrapporten for år Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Året har igen budt på en række ulandsprojekter samt tilhørende handicapkompensationsbevillinger, som fylder meget i resultatopgørelsen. Idet projekterne har særskilte projekt-budgetter har de ikke været indregnet i SUMHs budget for året, men af regnskabstekniske årsager skal de fremgå af årsregnskabet. De største afvigelser imellem regnskab og budget vedrører således dette. Dette påvirker dog ikke årets samlede resultat. Idet Danske Handicaporganisationer har skåret deres årlige tilskud med kr. har det været svært at skabe overskud i budgettet. Sammenholdt med en mere aktiv bestyrelse og frivilliggruppe har dette betydet, at 2012 har været et år med stram budgetstyring for at minimere underskuddets størrelse. Der er således et underskud på kr., som ligger tæt op ad det budgetterede underskud. 7

8 Ledelsesberetning (fortsat) Indtægter Indtægterne i 2012 har primært været tipstilskud fra DUF på kr. samt et tilskud fra DH på kr. Ud over dette har der været en indtægt på kr. fra projektet ISS Ung med handicap i job, som dækker udgifter til sekretariatslederens deltagelse i styregruppen. Der har været et tilskud fra diverse fonde på kr. til indkøb af et tilgængeligt smart board. Der har yderligere været en donation på kr. Som tidligere år har SUMH modtaget et administrationsbidrag svarende til 7 % af vores ulandsprojekter. Da der har været et mindre forbrug i Uganda på nogle af projekterne, har der dog også været en del modregninger, således at den samlede indtægt her kun udgør kr. Som noget nyt har SUMH solgt konsulentydelser dels til TV Glad for kr. og dels til Copenhagen Business School for kr., hvilket også påvirker indtægterne. Disse beløb modsvares selvfølgelig af lønomkostninger ved de nævnte aktiviteter, men dækker også den del af driften, som er forbundet med de tilknyttede medarbejdere. Den nye aktivitet har betydet, at SUMH er blevet momsregistreret i Samlet set er indtægterne kr. større end budgetteret. Udgifter Omkostningerne fordeler sig, ud over ulandsprojekterne, på aktivitetsbestemte omkostninger (møder, arrangementer og kontingenter), lønomkostninger samt andre eksterne omkostninger (organisatoriske omkostninger, drift samt personalerelaterede omkostninger). De aktivitetsbestemte omkostninger er kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes et mindre-forbrug på mødeudgifter på kr., som skyldes aflyste møder og afbud. Samlet set er forbruget på dette område dog væsentligt højere end i 2011, hvilket presser SUMHs budget. Lønomkostningerne er kr. mindre end budgetteret men til gengæld er lønrefusionen kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at det er svært at styre et præcist timeforbrug på de forskellige projekter for de enkelte medarbejdere. Der er altså blevet brugt væsentligt flere timer på SUMH-aktiviteter end på projekterne i forhold til budgetteret. I forhold til andre eksterne omkostninger passer budget og regnskab nogenlunde sammen. Der er dog særligt sket afvigelser på IT-omkostninger, hvor der er brugt kr. mere end budgetteret. Øvrige afvigelser skyldes forskellige principper for budgetlægning og regnskabsaflægning, hvorfor posterne modsvarer hinanden. Årets resultat, et underskud på kr. foreslås overført til egenkapitalen. Anvendelse af tilskud Tipstilskuddet fra Dansk Ungdoms Fællesråd er primært anvendt til mødeudgifter (herunder repræsentantskabsmøde, bestyrelsesmøder samt møder i projekt- og kampagnegrupper), administration og lønomkostninger til sekretariatet. 8

9 Ledelsesberetning (fortsat) Forventninger til år 2013 I 2013 er det igen intentionen at skabe overskud, således at egenkapitalen kan øges og likviditeten sikres. Dette forsøges etableret igennem forstærket fundraising, blandt andet igennem yderligere salg af konsulentydelser. Der er dog også et væsentligt behov for bevilling af nye projektmidler, idet to af SUMHs større projekter udløbet i sommeren SUMH overtager sekretariatsfunktionen for Nordic Association of Youth with Disabilities i 2013, hvilket ikke forventes at påvirke SUMHs økonomi i hverken den ene eller anden retning. Fra 2013 overgår organisationen til en mere detaljeret budgettering, således at hver enkelt arbejdsgruppe har sit eget budget. Dette forventes at bidrage til en tættere opfølgning på mødeudgifter til frivillige, således at den voldsomme stigning i disse udgifter bremses. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning d. 31. december 2012 ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke organisationens finansielle stilling. 9

10 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Sammenslutningen af Unge med Handicap for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før, og er i hovedtræk beskrevet nedenfor. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Tilskud indtægtsføres over den bevilgede periode. Aktivitetsbaserede omkostninger Aktivitetsbaserede omkostninger omfatter omkostninger til projekter og aktiviteter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til møder, lokaler, administration mv. 10

11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån mv. Skat af årets resultat Som en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig organisation er SUMH fritaget for selvangivelsespligt. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 11

12 Resultatopgørelse 1. januar december Budget Note kr. kr. kr. Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne samt Undervisningsministeriet Tilskud fra DH Andre tilskud Tilskud i alt Konsulent og kursusvirksomhed Kontingenter Indtægter i alt Aktivitetsbestemte omkostninger Projekt "Empovering the YWD movement in Uganda through NUDIPU-Youth, MP-198" Handicapkompension, MP Projekt "A Pilot Project on Inclusiveness in NUDIPU-Youth (ungdomsleder), " Projekt "A Pilot Project on Inclusiveness in NUDIPU-Youth (pilotprojekt), " Projekt "Capacity building, MP-247" Handicapkompension, MP Projekt "Partnership development, MP-249" Handicapkompension, MP Projekt "Empovering the YWD of Uganda and strengthening the volunteer base of NUDIPU-Youth, MP-269" Handicapkompension, MP Projekt "Forundersøgelse i Nepal, MP-293" Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Omkostninger i alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat

13 Balance 31. december Aktiver Note kr. kr. Inventar Materielle anlægsaktiver 0 0 Depositum DH Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavende kontingenter medlemsorganisationer 0 0 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

14 Balance 31. december Passiver Note kr. kr. Egenkapital primo Overført resultat Egenkapital Projekttilskud til fremførsel Feriepengeforpligtelse Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser 17 Medlemstal 18 14

15 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Note kr. kr. Resultat før renter Forskydning i tilgodehavender Forskydning i kreditorer og anden gæld Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af inventar, ej straksafskrevet 0 0 Salg af inventar, ej straksafskrevet 0 0 Forskydning i deposita Pengestrømme fra investeringer Forskydning i hensatte forpligtelser 0 0 Forskydning i forudbetalt projekttilskud Pengestrømme fra finansiering Årets pengestrøm Likvide midler primo Likvide midler ultimo

16 Noter Budget kr kr. kr. 1. Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne og Undervisningsministeriet Andel af Tips- og Lottomidlerne (DUF) Tilskud fra DH Aktivitetstilskud Andre tilskud Diverse indtægter Tilskud "Empovering the YWD movement in Uganda through NUDIPU-Youth, MP-198" Tilskud handicapkompensation, MP Tilskud "A Pilot Project on Inclusiveness in NUDIPU-Youth (ungdomsleder), " Tilskud "A Pilot Project on Inclusiveness in NUDIPU-Youth (pilotprojekt), " Tilskud "Capacity building, MP-247" Tilskud, handicapkompension, MP Tilskud "Partnership development, MP-249" Tilskud, handicapkompension, MP Tilskud "Empovering the YWD of Uganda and strengthening the volunteer base of NUDIPU-Youth, MP-269" Tilskud, handicapkompension, MP Tilskud "Forundersøgelse i Nepal, MP-293" Administrationsbidrag ulandsprojekter

17 Noter Budget kr kr. kr. 4. Aktivitetsbestemte omkostninger Mødeudgifter frivillige Projekt "Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne", omkostninger ej dækket af tilskud Refusion HPU pilotprojekt NordCap DUF møder Kontingenter DUF Kontingenter SUS Kontingenter NAYD Kørselsgodtgørelse Kampagner Projekt "Empovering the YWD movement in Uganda through NUDIPU-Youth, MP-198" Seminar DK Forplejning og ophold Projektomkostninger Renteindtægter projektmidler Handicapkompensation, MP-235 Projekt "Empovering the YWD movement in Uganda through NUDIPU-Youth, MP-198" Handicapkompensation

18 Noter Budget kr kr. kr. 7. Projekt "A Pilot Project on Inclusiveness in NUDIPU-Youth (ungdomsleder), " Forplejning og ophold Transport Forsikring Handicapkompensation Revision og regnskabsmæssig assistance Projektadministration i Danmark Projektomkostninger Renteindtægter projektmidler Projektaktivitet excl. projektadministration i DK Projekt "A Pilot Project on Inclusiveness in NUDIPU-Youth (pilotprojekt), " Forplejning og ophold Handicapkompensation Revision og regnskabsmæssig assistance Projektadministration i Danmark Projektomkostninger Renteindtægter projektmidler Projektaktivitet excl. projektadministration i DK Projekt "Capacity building, MP-247" Transport Forplejning Ophold Møder Foredragsholdere Handicapkompensation, MP-247 Projekt "Capacity building, MP-247" Transport Forplejning Ophold

19 Noter Budget kr kr. kr. 11. Projekt "Partnership development, MP-249" Transport i Danmark Ophold i Danmark Rejseforsikring Vaccination Visum Transport international Ophold i Uganda Kostgodtgørelse i Uganda Transport i Danmark (besøgende) Ophold i Danmark (besøgende) Rejseforsikring (besøgende) Visum (besøgende) Transport international (besøgende) Kostgodtgørelse i Danmark (besøgende) Forplejning og ophold seminar (besøgende) Transport seminar (besøgende) Handicapkompensation, MP-249 Projekt "Partnership development, MP-249" Transport i Danmark (assistenter Uganda) Ophold i Danmark (assistenter Uganda) Rejseforsikring (assistenter Uganda) Visum (assistenter Uganda) Transport international (assistenter Uganda) Kostgodtgørelse (assistenter Uganda) Transport i Danmark (assistenter) Ophold i Danmark (assistenter) Rejseforsikring (assistenter) Vaccination (assistenter) Visum (assistenter) Transport international (assistenter) Transport (assistenter) Ophold (assistenter) Kostgodtgørelse i Uganda (assistenter) Forplejning og ophold i Danmark (assistenter) Forplejning og ophold i Uganda (assistenter)

20 Noter Budget kr kr. kr. 13. Projekt "Empovering the YWD of Uganda and strengthening the volunteer base of NUDIPU- Youth, MP-269" Definition af de unges støtterolle Planlægning og lettelse af workshops Udvikle værktøjer til projektledelse Give input til indhold af træning Overvågning Transport Rejseforsikring Vaccination Visum Transport international Transport Uganda Ophold Kostgodtgørelse i Uganda Handicapkompensation, MP-299 Transport (assistenter) Vaccination (assistenter) Visum (assistenter) Transport international (assistenter) Transport Uganda (assistenter) Ophold (assistenter) Kostgodtgørelse i Uganda (assistenter) Projekt "Forundersøgelse i Nepal, MP-293" Danske mandetimer Samarbejde med YWD's Ekskursion til Tanahu Møde med partnere i Kathmandu Fly billetter og visum Forsikring og kostgodtgørelse Ophold Transport Nepal

21 Noter Budget kr kr. kr. 16. Personaleomkostninger Lønninger Andel projekt "Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne" Andel projekt "Seksualpolitikker på specialskoler" Andel projekt "Foreninger for alle" Andel Projekt"Fra uddannelse til arbejdsmarked" Andel projekt "Vi går foran" Andel projekt "Netværk for studerende med handicap" Pension Lønrefusion Sociale ydelser Kørselsgodtgørelse Regulering feriepengeforpligtelser Der har i regnskabsåret 2012 været 7 fuldtidsansatte opgjort efter ATP-metoden (2011: 5) 21

22 Noter Budget kr kr. kr. 17. Andre eksterne omkostninger Bestyrelsen Repræsentantskabet Ordførerskaber Møder med medlemsorganisationerne Konsulenttjenesten Personalemøder Andre møder Kontormøder Receptioner, gaver mv Konferencedeltagelse Frivilligkurser Fællesomkostninger - andel af husleje, reception mv Telefon og telefax Licens Porto og kopiering Kontorartikler og tryksager Småanskaffelser og vedligeholdelse Kontorinventar Revision og regnskabsmæssig assistance Revision, rest vedrørende tidligere år Advokat EDB-udgifter og hjemmesiden Gebyr Gaver Tidsskrifter Affaldsgebyr Personaleansættelse Kursus Togkort Personalgoder Personalefrugt Flytteomkostninger Momsrefusion Diverse

23 Noter kr kr. 18. Materielle anlægsaktiver Kostpris primo Tilgang i året Afgang i året Kostpris ultimo Afskrivninger primo Afskrivninger i året Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo

24 Noter kr kr. 19. Projekttilskud til fremførsel Projekt "Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne" Tilskud primo Tilskud i året Indenrigs- og Socialministeriet Tilskud i året Oticon Fonden 0 0 Tilskud i året Familien Hede Nielsens Fond Tilskud i året egne midler 0 0 Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Indenrigs- og Socialministeriet på i alt kr til projektet "Handicappolitikker på uddannelsesinstitutionerne" til anvendelse i perioden 1. juli juni Projekt "Seksualpolitikker på specialskoler" Tilskud primo Tilskud i året Indenrigs- og Socialministeriet Tilskud i året egne midler 0 0 Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Indenrigs- og Socialministeriet på i alt kr til projektet "Seksualpolitikker på specialskoler" til anvendelse i perioden 1. juli juni

25 Noter kr kr. 19. Projekttilskud til fremførsel (fortsat) Projekt "Empovering the YWD movement in Uganda through NUDIPU-Youth, MP-198" Tilskud primo Korrektion tilskud primo, andel administrationsbidrag Tilskud i året Danske Handicaporganisationer Tilskud i året egne midler 0 0 Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Udbetalt tilskud Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr til projektet "Empovering the YWD movement in Uganda through NUDIPU-Youth" til anvendelse i perioden 1. oktober september Handicapkompensation, MP-235 Tilskud primo Tilskud i året Danske Handicaporganisationer Tilskud i året egne midler 2 0 Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Udbetalt tilskud 0 0 Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel

26 Noter kr kr. 19. Projekttilskud til fremførsel (fortsat) Projekt "A Pilot Project on Inclusiveness in NUDIPU-Youth (ungdomsleder), " Tilskud primo Tilskud i året Dansk Ungdoms Fællesråd 0 0 Tilskud i året egne midler 0 0 Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Udbetalt tilskud Refusion af udbetalte tilskud Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd på i alt kr til projektet "A Pilot Project on Inclusiveness in NUDIPU-Youth (ungdomsleder)" til anvendelse i perioden 20. september august Projekt "A Pilot Project on Inclusiveness in NUDIPU-Youth (pilotprojekt), " Tilskud primo Tilskud i året Dansk Ungdoms Fællesråd Tilskud i året egne midler Tilskud i alt Anvendt tilskud primo Udbetalt tilskud Anvendelse af tilskud i året Anvendt tilskud i alt Tilskud til fremførsel SUMH har modtaget bevilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd på i alt kr til projektet "A Pilot Project on Inclusiveness in NUDIPU-Youth (pilotprojekt)" til anvendelse i perioden 20. september august

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere