CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder"

Transkript

1 CSR-rapport Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og tilgængelighed Side 6 Medarbejdere Side 7 Samfund Side 8 Miljø

2 Samfundsansvar er forretningsansvar Denne CSR-rapport er Topdanmarks frivillige rapport, som uddyber den lovpligtige CSR-rapportering i vores årsrapport for Formålet med rapporten er at fortælle om de CSR-initiativer og forhold, der er væsentlige for vores forretning, og hvordan vi håndterer dem. I Topdanmark oversætter vi CSR (Corporate Social Responsibility) til forretningsansvar. Det gør vi, fordi vi grundlæggende mener, at vores ansvar består i at drive vores forsikringsforretning godt og effektivt, og derved medvirker til, at skader og ulykker skaber så få negative effekter for kunder og skadelidte - og dermed for samfundet - som muligt. Vi skal skabe værdi for koncernens primære interessenter - aktionærer, kunder og medarbejdere. Og vi har et ansvar for, at vi i værdiskabelsen er opmærksomme på sociale og miljømæssige muligheder og udfordringer. Disse håndterer vi i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar, herunder principperne i UN Global Compact. I 2010 har vi igangsat en række initiativer, der skal styrke og strukturere arbejdet med forretningsansvar, og jeg byder hermed vore interessenter velkommen til at læse om initiativerne og de resultater vi også har skabt. Med venlig hilsen Adm. direktør Christian Sagild Foto: Klaus Holsting 2

3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Målet for arbejdet med forretningsansvar i Topdanmark er at optræde ansvarligt i vores bestræbelser på at skabe værdi for kunder, medarbejdere og aktionærer. Det indebærer, at vi: ydriver en effektiv og ansvarlig forsikringsvirksomhed yfokuserer på skadeforebyggelse yer en arbejdsplads, som kan fastholde og tiltrække dygtige og kvalificerede medarbejdere yinddrager sociale og miljømæssige hensyn i driften og vores investeringer. 3

4 Indsatsområder Vi koncentrerer vores indsats på de områder og problemstillinger, hvor vores forretning har en betydelig berøring med det omgivende samfund og miljø. I 2010 har vi derfor efter en analyse struktureret arbejdet og indsatsområderne i nedenstående fire kategorier og områder. Topdanmarks arbejde med ansvarlighed er struktureret i fire kategorier: Produkter og services Medarbejdere Samfund Miljø Kundetilfredshed Fysisk og psykisk sundhed Ansvarlige investeringer -reduktion Tilgængelighed Medarbejderudvikling Inkluderende arbejdsplads Klimaregnskab Trivsel Skadeforebyggelse Affaldssortering Kvinder og karriere Papirforbrug Elever og praktikanter 4

5 Produkter og services Som et af Danmarks største forsikringsselskaber medvirker Topdanmark til at løfte en nødvendig opgave for samfundet. Nemlig at fordele risiko så personer og virksomheder ikke stilles i en økonomisk umulig situation, når der sker uforudsete uheld og skader. Det betyder, at vi tilbyder og udvikler produkter, der løser reelle behov, at priserne på vores produkter afspejler de reelle risici, som produkterne rummer, at vi rådgiver vores kunder godt og korrekt om køb af forsikringsdækninger og at vi yder en god hjælp, når uheldet er ude, og vores kunder og skadelidte har brug for hjælp. Kundetilfredshed For at forbedre vores kundeservice gennemfører vi løbende kundeanalyser, der kan vise tilbage i forretningen og skabe positive forandringer. Kundetilfredsheden blandt Topdanmarks privatkunder er faldet en anelse i Dette kan hænge sammen med, at vi har kommunikeret mange ændringer til vores kunder. Først og fremmest har det været nødvendigt at prisforhøje på en række produkter, fx hus- og indboforsikring, og det modtages sjældent positivt. Derudover har vi skiftet leverandør på vores vejhjælpsforsikring og på vores rejseforsikring. Udviklingen i kundetilfredshed 2005 til 2010 År Tilfredshed 73,8 70,8 75,3 77,2 75,2 72,5 Opgørelsen er udarbejdet af EPSI Dansk Kundeindex. Tilgængelighed Når skaden sker, er det vigtigt for kunden at kunne få kontakt til kompetent rådgivning. Derfor er vi meget opmærksomme på at have et højt niveau af tilgængelighed. Vores mål er, under normale omstændigheder, at besvare 95 % af de telefonopkald vi modtager inden 60 sekunder. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er vores tilgængelighed gået lidt tilbage i Baggrunden er, at 2010 har været et atypisk år med flere voldsomme skadebegivenheder end normalt bl.a. voldsom sne og frost og to skybrud i august. Det er enkeltstående begivenheder, hvor der er meget stort pres på telefonlinjerne, som påvirker gennemsnittet for året. Telefon: besvaret inden for 60 sekunder Mål Resultat Mål Resultat 95 % 87 % 95 % 82 % 5

6 Medarbejdere Som en stor arbejdsgiver er Topdanmark afhængig af at kunne fastholde og tiltrække engagerede og kvalificerede medarbejdere. Det forudsætter, at der på vores fælles arbejdsplads er god trivsel, gode fysiske rammer og dygtige ledere. Trivsel Topdanmark gennemfører hvert andet år en trivselsundersøgelse blandt samtlige medarbejdere. Resultatet af den seneste undersøgelse viste, at medarbejdertrivslen i Topdanmark lå over gennemsnittet i den finansielle sektor i Danmark. Sundhed I Topdanmark giver vi medarbejderne adgang til motion, sund kost og rådgivning og tilbyder alle et årligt sundhedstjek. I 2010 deltog medarbejdere. Alle medarbejdere har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og vi tilbyder desuden adgang til fitnesscenter og en kantineordning, der følger Ernæringsrådets anbefalinger. Topdanmark støtter desuden økonomisk en lang række firmasportsklubber i Topdanmark. Kvinder i ledelse Topdanmark har i løbet af 2010 etableret en arbejdsgruppe med fokus på flere kvindelige ledere. Arbejdsgruppen skal i løbet af 2011 præsentere konkrete initiativer, som skal medvirke til, at flere kvinder bliver ledere. Arbejdsgruppen skal opstille konkrete mål for udviklingen på området. I forlængelse af ønsket om at få flere kvinder i ledelsen, har Topdanmark tilsluttet sig Operation Kædereaktion, der er initieret af Ministeriet for Ligestilling. Målet er at øge mangfoldigheden i virksomhedernes bestyrelser, herunder at få flere kvinder repræsenteret i bestyrelser og topledelse. Kompetenceudvikling En forudsætning for vores succes er, at vores kunder møder dygtige og engagerede medarbejdere, når de er i kontakt med os. Det søger vi at opnå ved løbende udvikling af vores medarbejdere. Kompetenceudvikling skaber værdi ved at understøtte sammenhængen mellem den enkelte medarbejders faglige viden, arbejdsopgaver og udviklingsfelter. For Topdanmark er kompetencer viden, færdigheder og holdninger. Her er ikke kun tale om for eksempel forsikringsfaglig viden eller itfærdigheder, men også om adfærd og holdninger - eksempelvis vores måde at samarbejde med kunder og kolleger på. I praksis har vi en række forskellige linjer for kompetenceudvikling. Lederudvikling, talentudvikling og forsikringsteknisk udvikling er nogle af dem. Praktikpladser Som virksomhed ønsker vi at påtage os et samfundsansvar i forhold til uddannelsesmiljøet ved at stå til rådighed som praktikvirksomhed for en række uddannelser. Det har vi gjort i en årrække, ligesom vi ofte i 2010 har stået til rådighed ved virksomhedsbesøg for at give de studerende indblik i Topdanmark og forsikringsbranchen. I 2010 blev en ny uddannelse føjet til rækken af uddannelser, hvorfra Topdanmark modtager praktikanter, da vi indgik aftale med 9 finansbachelorstuderende, som har haft et praktikforløb på i alt 5 måneder. Også i 2011 har Topdanmark indgået praktikaftaler med finansbachelorstuderende. 6

7 Samfund Topdanmark har i 2010 tilsluttet sig UN Global Compact, der er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar. UN Global Compact består af ti internationalt anerkendte principper der omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Med tilslutningen bliver principperne en vigtig del af retningslinjerne for vores arbejde med forretningsansvar. Ansvarlige investeringer For at inddrage hensyn til samfunds og miljømæssige betragtninger i Topdanmarks investeringspolitik, etablerede vi i 2010 et samarbejde med screeningsbureauet Ethix. I løbet af 2010 organiserede vi samarbejdet, og fra januar 2011 er det praktiske arbejde med screening af vores investeringer igangsat. Topdanmark screener investeringerne i forhold til bredt anerkendte internationale konventioner, det vil blandt andet sige principperne i UN Global Compact. I tilfælde hvor virksomheder i vores investeringsportefølje overtræder disse konventioner, indleder Ethix en dialog med virksomheden på vegne af Topdanmark. Forebyggelse Frem for kun at fokusere på økonomisk udligning, når skadebegivenheden er indtruffet, vil Topdanmark fokusere endnu mere på skadeforebyggelse med henblik på at forhindre skadebegivenheder i at opstå eller minimere deres konsekvenser. Dette er for os ansvarlig forsikringsdrift og er med til at sikre, at kundernes, aktionærernes og samfundets interesser går hånd i hånd. Vi har besluttet, at forebyggelse skal være et nøgleord i vores arbejde med ansvarlighed. I vores næste rapport for forretningsansvar beskriver vi nærmere vores initiativer i forhold til forebyggelse. I 2010 har vi blandt andet lanceret en ny forsikring, som skal forebygge snetryksskader. En ansvarlig indkøbspolitik I forlængelse af Topdanmarks tilslutning til UN Global Compact har vi i 2010 formuleret en indkøbspolitik, der tilstræber, at vores leverandører og samarbejdspartnere overholder bredt anerkendte internationale konventioner herunder UN Global Compact. Tillid og troværdighed er kernen i samarbejdet med Topdanmarks mange samarbejdspartnere og leverandører. Betydelige leverandører til Topdanmark håndterer vi i henhold til Økonomi- & Erhvervsministeriets proces og metode angivet i det betyder at: yleverandørernes CSR-erklæring indgår som en del af aftalegrundlaget, hvor vi særligt lægger vægt på risikobegrænsende og forebyggende tiltag yefterlevelsen af kravene i CSR erklæringen bliver evalueret i forhold til virksomhedens risikoprofil. Vedrørende indkøb af papir, inventar, it-udstyr m.v. tilstræber vores indkøbere at følge anerkendte indkøbsstandarder som FSC, PEFC, EFC, EMU, Svanen m.v. Topdanmarks konkrete krav og forventninger bliver implementeret løbende ved kontraktfornyelser med nye og nuværende samarbejdspartnere. Inkluderende arbejdsplads Vi forsøger at indrette arbejdspladsen, således at fysiske handicap ikke er en hindring for ansættelse. Vi har for eksempel tilknyttet en tegnsprogstolk til en medarbejder. I 2010 indledte vi desuden et samarbejde med virksomheden Specialisterne. Specialisterne er en virksomhed, der bringer mennesker med let autisme i arbejde. Ideen er, at mennesker med autisme har særlige evner til at kunne koncentrere sig om komplekse opgaver, som de derfor kan løse hurtigt og med meget få fejl. Topdanmark har i 2010 haft specialister ansat til håndtering af skadesager og vi undersøger i løbet af 2011 mulighederne for også at anvende specialister på andre områder i forretningen. Læs mere om CSR kompasset på 7

8 Miljø Vi tilstræber at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Vi ser både på de miljømæssige konsekvenser af den daglige drift og på de indirekte effekter igennem indkøb og investeringer. Derfor fokuserer vi på vores ressourceforbrug og stiller krav til leverandører og samarbejdspartnere. Klimaregnskab Tabellen nedenfor viser Topdanmarks klimaregnskab fra 2007 til Vi benytter Klimakompasset, som er Erhvervs og Selskabsstyrelsens applikation, til beregning af koncernens -udledning. I 2009 har Erhvervs og Selskabsstyrelsen ændret de beregninger, der omsætter energiforbrug til -udledning. Vi har derfor opgjort vores -udledning efter de nye principper i hele perioden fra 2007 til Resultatet ses nedenfor. Det er vores målsætning at holde koncernens - udledning under niveauet i Trods varme somre og kolde vintre i 2009 og 2010, som har krævet ekstra energi til opvarmning og nedkøling, er vores - udledning stabiliseret. Udviklingen er primært stabiliseret på grund af en række energireducerende tiltag på it-området. Med udgangspunkt i en række initiativer som er planlagt gennemført i løbet af 2011 forventer vi i 2011 at kunne opnå målsætningen om at holde - udledningen i 2011 under niveauet i Energioptimering af it-funktionen I 2010 har vi i samarbejde med en ekstern rådgiver gennemgået alt it-udstyr med henblik på at fremme grønne it-løsninger, der både kan reducere energiforbruget og nedbringe -udledningen. I 2010 er der gennemført initiativer i forhold til: yservere og storage infrastruktur konsolidering & virtualisering ydatacenter/serverrum kølingsbesparelser yudskiftning til energieffektive enheder De gennemførte initiativer vurderes at have reduceret vores -udledning i 2010 med omkring 200 tons. Ressourceforbrug Fra 2009 har Topdanmark indberettet sin -udledning til Carbon Disclosure Project. Carbon Disclosure Project giver point til de indsendte besvarelser. I 2009 opnåede Topdanmark en score på 56 point, som i 2010 blev forbedret til 62 point. Læs mere om Carbon Disclosure Project på Renovering af hovedkontor Et af de konkrete initiativer, som skal reducere - udledningen i de kommende år, er en investering i belysning og ventilation i vores hovedkontor. Vi forventer, at investeringen reducerer vores årlige - udledning med 500 tons. Varme ton El ton Kørsel ton Flyrejser ton Total ton

9 Affald I 2010 gennemførte vi en intern kampagne på vores hovedkontor for at få sorteret vores affald bedre. Formålet var at øge andelen af genanvendelse og reducere mængden af affald, der går til forbrænding. Kampagnen har givet en forbedring på vejen til et mål om en genanvendelsesprocent på 60 %. Næste delmål er en genanvendelsesprocent på 35 % i Udviklingen i genanvendelsesprocenten ses nedenfor. År Affald genanvendt i % 22,83 % 28,13 % 28,27 % Papirforbrug Topdanmark brugte i tons papir. Det tal vil vi reducere ved at øge den elektroniske kommunikation med vores kunder. I august 2010 begyndte vi, som det første danske forsikringsselskab, at sende forsikringsvilkår og policer til vores kunder via e-boks. I løbet af 2010 er antallet af kunder, der kan modtage elektronisk post fra Topdanmark, steget fra godt til omkring At udviklingen har effekt på vores papirforbrug, ses af tabellen nedenfor. År Papirforbrug 172 tons 163 tons 151 tons 9

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik

Samfundsansvar i Bang & Olufsen Bang & Olufsens CSR-politik Denne rapport udgør Bang & Olufsens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf.. årsregnskabslovens 99a. Et uddrag heraf er at finde i selskabets årsrapport 2012/13. Samfundsansvar i Bang & Olufsen

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere