It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk"

Transkript

1 It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS Dansk

2 DANSK WORKSHOPS Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i me ti timers efteruannelse til alle lærere og børnehaveklasseunervisere. U fra erfaringerne og status i år, har vi i samarbeje me Microsoft sammensat et workshopprogram, som vi herme har glæen af at introucere. Kort fortalt har vi har taget ugangspunkt i e to mest entyige pointer fra mitvejsevalueringen: Ønske om større ifferentiering og mulighe for mere forybelse. Deruover har vi flyttet fokus for workshopperne fra itreskaberne til e faglige mål: Hvoran skaber vi tissvarene veje til e faglige mål ve hjælp af it? Formen på workshopperne er hovesaligt projektorienteree. Gennem fire eftermiage arbejer eltagerne me et eller flere projekter, som kan bruges irekte i unervisningen. Projekterne skal me ugangspunkt i workshoppens oplæg og reskaber uspringe af eltagernes konkrete ieer og behov i en aglige unervisning. Hver workshop varer 10 timer forelt på fire eftermiage fra (bh.kl ). Man kan vælge én workshop altså et samlet forløb på 10 timer. Grunopskriften på en projektorienteret workshop består af: Faglige mål It-mål Træning af it-reskaber Diaktiske overvejelser og planlægning af unervisningsforløb Differentieringen fremkommer på forskellige måer. For et første er holene elt på inskoling, mellemtrin og uskoling. Som eltager beslutter man selv, i hvilken gruppe man hører hjemme. For et anet er workshopperne beskrevet så etaljeret, at it-niveauet og erme forusætningerne for et størst mulige ubytte fremgår. For et treje giver en projektorienteree form mulighe for, at man kan arbeje me forskellige værktøjer på forskellige it-niveauer, men i samme faglige kontekst. I programmet er angivet e værktøjer, som instruktøren unerviser og vejleer i, men står er fx PhotoStory, er man som eltager velkommen til at arbeje me et mere avanceret eller et mere enkelt program. Vi ve først om alle workshops bliver oprettet, når vi har motaget samtlige tilmelinger. Vi gør hva vi kan, for at imøekomme alle ønsker. Børnehaveklasseunervisere er velkomne til at eltage i workshops målrettet inskolingen. De beste hilsener Konsulenterne i Uannelseshuset 2

3 12101 LÆSEDIDAKTIK MED IT KLASSETRIN klasse UGEDAG Tirsag INSTRUKTØR Karin Halvorsen På kurset gives et bu på, hvoran it kan støtte elevernes læseforståelse og erme eres faglige læring. Sammenhængen mellem læsning som kommunikation og it som kommunikerene reskab belyses. Den igitale unervisning rammesættes u fra vien om læsning og erfaringer me unervisning i læseforståelse. Der gives bu på, hvoran målrettet brug af e igitale meier sammen me en goe læseunervisning kan højne båe et fagfaglige og et læsefaglige. De forskellige bu eksemplificeres me urag fra konkrete unervisningsforløb u fra en progression for uvikling af it-kompetencer i klasse. Bogstavkenskab/afkoning og opagene skrivning Ansigtsløs kommunikation brug af mails Beskrivene og berettene tekster, fakta/fiktion. Valg mellem forskellige præsentationsformer Kommunikation, vieneling og samarbeje Informationssøgning og -insamling. Platforme: Interaktiv tavle, netbook, igitalkamera. Programmer: Office, Notebook10, PowerPoint, PhotoStory. Tjenester: Mikroværksteet, Skoleintra. Kurset retter sig mo ansklærere i inskolingen me it-kompetencer, er svarer til, hva man kan forventes at have erhvervet gennem siste års faglige it-kurser. Karin Halvorsen er læsevejleer, specialunervisningslærer og ansklærer i inskolingen me mange års unervisningserfaring me igitale meier. Sammenhængen mellem læsning som kommunikation, og it som kommunikerene reskab optager Karin. BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES OGSÅ PÅ 3

4 12102 TEKSTLABORATORIET - INDSKOLING KLASSETRIN klasse UGEDAG Manag INSTRUKTØR Malene Erkmann Vi arbejer me enkle, fiktive tekster, som eleverne selv skal kunne proucere og lære at navigere i. Det gør vi gennem egne prouktioner, men vi finer også inspiration til tekster på nettet og arbejer me tekstens isposition på forskellige måer. Der er fokus på e mange forskellige måer at unytte programmerne til at organisere tekstarbejet, skabe anerlees tekster og ele teksterne me anre. Vi finer mange af e spænene funktioner i Wor og unersøger, hvoran vi kan arbeje me igitale tekster, er opbygges af båe tekst, billee, ly og hyperlinks. Disponere egne tekster me overskrift, inlening, inhol og slutning Utrykke sig i enkle prouktioner me billee og tekst Strukturere egen tekst kronologisk. Vi arbejer me koblingen mellem tekst og billeer, som kenetegner e nye meier. Deruover kigger vi på tekster i nye mobile kontekster og forholer os samtiig til emokratiske og sikkerhesmæssige spørgsmål, når tekster eles og istribueres via internettet. Vi arbejer først og fremmest me netbook og Smartboar, samt mobilens værktøjer. Wor og Power- Point kommer i brug, og vi reigerer og formiler ve hjælp af forskellige web 2.0 værktøjer. Kurset retter sig mo ansklærere i inskolingen me it-kompetencer, er som minimum svarer til, hva man kan forventes at have erhvervet gennem siste års faglige it-kurser. Malene Erkmann er uannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og can.it. Arbejer som pæagogisk itvejleer me kurser og uviklingsprojekter på skoler og i kommuner. Unerviser på iplomuannelsen for skolebibliotekarer og it-vejleere. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 4

5 12103 IT, LYD OG RADIOTEATER I INDSKOLING KLASSETRIN klasse UGEDAG Tirsag INSTRUKTØR Pernille Reenberg På workshoppen skriver og intaler vi raioteaterstykker og insætter egne hjemmelavee lyeffekter. Herefter foretages en reigering i Auacity, og er arbejes viere i Myna lystuie på Skoletube. Slutprouktet er små raioteaterstykker, som kan høres på f.eks. SkoleTube eller ForælreIntra. Utrykke sig i ly og tekst samt i ramatisk form Eksperimentere me stemmen og computerens muligheer Bruge skrivning til at fasthole og strukturere ieer og tanker. Vælge kanal (SkoleTube/ForælreIntra) u fra buskabet og formålet me prouktionen Arbeje me præsentationsform (raioteater/photostory) Styrkelse af kommunikationsmæssige kompetencer (fortællingen). Mobil/mp3-optager og mulighe for at overføre til PC, mobiltelefon, igitalkamera, Wor, Picture Manager, Auacity, Laerit.k, SkoleTube.k, AuioBoo, WallWisher og Pixlr.com. Der forventes ikke kenskab til Auacity, Myna, Photostory eller SkoleTube, a vi kommer igennem et på kurset. Pernille Reenberg har været systemplanlægger og programmør gennem 12 år. Herefter har hun arbejet 12 år som lærer og it-vejleer på en folkeskole. Er optaget af at integrere it i alle fag og af at elever synes, at et er sjovt og uforrene at kombinere fagfaglige- og tekniske kompetencer. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 5

6 12104 DEN DIGITALE TARZANBANE KLASSETRIN klasse UGEDAG Manag INSTRUKTØR Martin Linve I løbet af fire workshops skal vi arbeje me konkrete anskfaglige emner. Vi kommer til at berøre emner som: Den nye lærerrolle, elev til elev læring, ifferentieret unervisning, bevægelse og it, Cooperative Learning og klasseleelse. Den igitale Tarzanbane er en ny og anerlees tilgang til, hvoran vi kan introucere nye faglige emner i kombination me it på en legene måe. Den giver ig som lærer helt nye muligheer for at pakke it faglige materiale in i en aktiv unervisning me it. En unervisning hvor elever og lærer får nye roller, og hvor leg og bevægelse bliver centrum for al læring. Du får mulighe for at kombinere et tilgængelige fagmateriale me it-resurser. At styrke elevernes skriftsprog og læsekompetencer me it som reskab. Unytte og overføre kompetencer fra kente til nye brugergrænseflaer og interaktionsformer, så eleverne erve selvstænigt uvikler it-kompetencer og it-annelse Beherske kontinuerlige, foranerlige og uformelle læringssituationer Blive fortrolige me e samarbejsformer og en ynamik, er åbner sig ve anvenelse af it og web 2.0 i gruppearbeje, projektarbeje og lign. Wor, Winows lyoptager, webcam, Skype, Smartphone, Smartboar, Xbox Kinect og LEGO, samt iverse online reskaber og sier. Kurset retter sig mo ansklærere i inskolingen me itkompetencer, er som minimum svarer til, hva man kan forventes at have erhvervet gennem siste års faglige itkurser. Martin Linve arbejer til agligt i inskolingen på Skansevejens Skole i Freericia. De siste 4 år har han arbejet bret me it og bevægelse. BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES OGSÅ PÅ 6

7 12105 COMPUTERSPIL I SKOLEN - INDSKOLING KLASSETRIN klasse UGEDAG Manag INSTRUKTØR Malene Erkmann Kurset giver en introuktion til computerspil. Vi kigger på forskellige typer af spil, og ser på forskellige måer at integrere spil i unervisningen på. Computerspil er ligesom romanen en form for fortælling, som vi kan analysere og forstå. Men computerspillet kan også være en læringsresurse eller et ste, hvor man kan skabe sine egne fortællinger og præsentationer. Vi spiller forskellige gratis spil på internettet, er giver et overblik over e forskellige typer spil, er fines. Herefter arbejer vi viere me spillenes fortælling eller simulering og prøver også selv at lave simple spil. Kurset er først og fremmest et kursus for ig, er gerne vil bruge computerspil i unervisningen, men måske ikke selv er en store spiller. Utrykke kenskab til samspillet mellem genre, sprog, inhol og situation Kene og kunne anvene forskellige væsentlige genrer inen for fiktion og ikke-fiktion Samtale om tekster og anre utryksformer u fra umielbar oplevelse, kenskab til faglige begreber og begynene analytisk forståelse. Multimoale virkemiler Navigation i igitale hypertekster Æstetikken i computerspil. Vi arbejer først og fremmest på netbook og Smartboar. Deruover anvener vi unervisningsspil og kommercielle spil. Vi forsøger også at lave vores egne spil i softwaren Kou og anre gratis spil fra nettet. Kurset retter sig mo ansklærere i inskolingen me it-kompetencer, er som minimum svarer til, hva man kan forventes at have erhvervet gennem siste års faglige it-kurser. Malene Erkmann er uannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og can.it. Arbejer som pæagogisk itvejleer me kurser og uviklingsprojekter på skoler og i kommuner. Unerviser på iplomuannelsen for skolebibliotekarer og it-vejleere. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 7

8 12106 FILM PÅ SKEMAET MELLEMTRIN KLASSETRIN klasse UGEDAG Tirsag INSTRUKTØR Thomas Rieks og Morten Ovesen På workshoppen arbejer vi me, hvoran it og meier kan bringes i spil sammen me e temaer og emner, som eleverne skal unervises i. Vi kigger på, hvoran vi proucerer elevfilm og lærer at sætte ly og billee sammen. Vi ser på, hvilke temaer og emner, er egner sig til unervisningen, og hvoran man planlægger og unerviser me sigte på at lave film. Film som værktøj til at utrykke sig eleven som proucent Eleven lærer at planlægge og uføre egne projekter i grupper me forskellige roller og ansvar Grunlæggene forståelse for filmmeiets virkemiler samt styrker og svagheer. Vien om film som en el af elevens meieforbrug Eleven proucerer til en offentlighe og er erme en el af Web 2.0 fortællingen Arbejet me film til internettet bygger viere på elevens mulighe for at tage stilling til, hvoran egne fremtiige proukter/afleveringer skal prouceres. Vi skal anvene vores mobil, Smartboars og computer. Deruover Wor, Moviemaker og Auacity. Filmstriben, r.k, Youtube/Skoletube vil vi også anvene. Vi vil bygge viere på et, I alleree har været igennem i år. Det vigtigste mht. forusætninger til ette kursus er, at I er villige til at kaste jer u i isse programmer og forløb, og at I vil bruge em sammen me jeres elever. OM INSTRUKTØRERNE Thomas Rieks har 9 års erfaring som lærer og er aktiv i brugen af it og meier i unervisningen. Morten Ovesen er konsulent for ansk, it og meier i Helsingør. BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES OGSÅ PÅ 8

9 12107 COMPUTERSPIL OG LÆRING - MELLEMTRIN KLASSETRIN klasse UGEDAG Manag INSTRUKTØR Mathias Poulsen Denne workshop giver en introuktion til e forskellige måer, hvorpå computerspil kan inrages i anskunervisningen i folkeskolen. I løbet af fire workshops kommer vi bl.a. in på følgene: spil som læringsressource, spilannelse og spiluvikling. Når spil af mange betragtes som et attraktivt reskab, skyles et i høj gra, at spil hanler om læring. Spil iscenesætter imilerti læring anerlees, en vi fx gør i skolen, og et er erfor interessant at se på, hva spillene kan lære os om læring, og hvoran vi kan gøre brug af ette i unervisningen. Deltagerne kommer til at lave eres egne (små) spil me nemme og gratis reskaber, og er bliver mulighe for at uforske, hvoran spiluvikling unerstøtter en lang række læreprocesser som fx samarbeje, kreativitet og problemløsning. Forskellige former for skriftlighe Reskaber til at analysere spil og forstå spil i relation til anre meier Grunlæggene forståelse for og kenskab til spiluvikling - meieprouktion. I løbet af e fire workshops illustreres et, hvoran man ve at arbeje me computerspil kan beskæftige sig me alle fire imensioner, er skitseres i e Fælles Mål for it- og meiekompetencer i folkeskolen, faghæfte 48. Prezi, Twitter, Kou, YouTube, blogs, spilsites, spiltjenester m.m. Niveauet vil være tilrettelagt, så alle kan være me, og me blik for at et efterfølgene arbeje me spil i unervisningen helst ikke skal fortabe sig i tekniske problemer. Mathias Poulsen er selvstænig me konsulentvirksomheen Play Consulting, hvor han over en årrække har uforsket krysfeltet mellem spiluvikling, forskning og unervisning. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 9

10 12108 TEKSTLABORATORIET - MELLEMTRIN KLASSETRIN klasse UGEDAG Tirsag INSTRUKTØR Malene Erkmann På kurset arbejer vi me båe fiktive og ikke-fiktive tekster, layout af tekster og søgning i igitale tekster på nettet. Vi har fokus på, hvoran computeren kan bruges som reskab til at skabe anre tekster, samle tanker og gøre et muligt at samarbeje om tekster. Vi arbejer erfor båe me teksten og me et goe layout og me programmer på nettet, er kan hjælpe me at sammensætte farver og billeer. Men vi arbejer også me mikrotekster som fx sms-novellen. Vores reskaber er erfor ikke bare Wor og computeren, men også Twitter og mobiltelefonen. På en måe kan vi fx genskabe menneskemyleret på Christian. 4. orlogsskib eller spille en scene fra Harry Potter. Skrive kommenterene, forklarene og argumenterene gennem inragelse af nye teksttyper Layoute tekster til bestemte formål og motagere Søge hensigtsmæssigt på internettet og bruge tekstbehanling varieret i egne skriveprocesser. Koblingen mellem tekst og billeer, som kenetegner e nye meier Tekster i nye mobile kontekster Demokratiske og sikkerhesmæssige spørgsmål, når tekster eles og istribueres via internettet. Vi arbejer først og fremmest me netbook og Smartboar, samt mobilens værktøjer. Wor og PowerPoint kommer i brug og vi reigerer og formiler ve hjælp af forskellige web 2.0 værktøjer. Kurset retter sig mo ansklærere på mellemtrinnet me it-kompetencer, er som minimum svarer til, hva man kan forventes at have erhvervet gennem siste års faglige it-kurser Malene Erkmann er uannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og can. it. Arbejer som pæagogisk it-vejleer me kurser og uviklingsprojekter på skoler og i kommuner. Unerviser på iplomuannelsen for skolebibliotekarer og it-vejleere. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 10

11 12109 FEDE FREMLÆGGELSER MELLEMTRIN KLASSETRIN klasse UGEDAG Manag INSTRUKTØR Malene Erkmann På workshoppen arbejer vi me forskellige måer at formile buskaber. Det betyer, at vi først og fremmest arbejer me e mange forskellige funktioner i PowerPoint og Prezi, heruner muligheer for at integrere ly, vieo og animationer. Vi arbejer me præsentationer, som kan vises for en klasse eller et større publikum, men også me præsentationer som brugeren selv skal klikke sig igennem. Vi har fokus på at fine et rette utryk til projektet, båe gennem valg af skrifttyper, farver og effekter. Layoute tekster til bestemte formål og motagere Arbeje me kunstneriske og ramatiske utryksformer Formiling gennem inragelse af billeer, ly og tekst i forskelligartee prouktioner. Vælge rette kanal til formiling af sit buskab Kene forskellige præsentationsformer Eksperimentere me kommunikation, vieneling og samarbeje i web 2.0 værktøjer. Prezi, PowerPoint, Wor, Colorshemeesigner, Kuler, Colorpicker, klippeværktøj mm. Kurset retter sig mo ansklærere på mellemtrinnet me it-kompetencer, er som minimum svarer til, hva man kan forventes at have erhvervet gennem siste års faglige it-kurser. Malene Erkmann er uannet folkeskolelærer, skolebibliotekar og can.it. Arbejer som pæagogisk it-vejleer me kurser og uviklingsprojekter på skoler og i kommuner. Unerviser på iplomuannelsen for skolebibliotekarer og it-vejleere. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 11

12 12110 YOUTUBE SOM HJEMSTAVN KLASSETRIN klasse UGEDAG Tirsag INSTRUKTØR Aslak Gottlieb Ientitet i ly og billeer - lokalt og globalt. Me ugangspunkt i et lokale projekt Hjemstavn.com behanler workshoppen et gammelt begreb me nye meier og it-værktøjer. Deltagerne lærer at gennemføre et unervisningsforløb me multimeieprouktion og igital historiefortælling. Workshoppen tager ugangspunkt i unervisningsmaterialet Hjemstavnsbegrebet historisk, globalt og lokalt Grunlæggene vien om virkemiler i igital historiefortælling Elevernes egne ientitetsfortællinger i anskfaglig sammenhæng. Digital foto og grunlæggene billebehanling Prouktion af lyias Ugivelse på blog. PhotoStory eller selvvalgt sounslie-program. SkoleTube eller selvvalgt vieo-kanal på nettet. Worpress eller selvvalgt blogværktøj og Picture Manager eller selvvalgt billebehanlingsprogram. Workshoppen bygger viere på it-reskaber fra siste års basisniveau. Ugangspunktet er fortrinsvist e mest enkle it-programmer til formålet. Deltagerne kan selv vælge at arbeje me mere avanceree programmer. Aslak Gottlieb er selvstænig unervisningskonsulent inenfor it, meier og kommunikation på folkeskoleområet. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 12

13 12111 FILM PÅ SKEMAET I OVERBYGNINGEN KLASSETRIN klasse UGEDAG Tirsag INSTRUKTØR Thomas Rieks og Morten Ovesen På workshoppen arbejer vi me, hvoran it og meier kan bringes i spil sammen me e temaer og emner, som eleverne skal unervises i. Vi kigger på, hvoran vi proucerer elevfilm og lærer at sætte ly og billee sammen. Vi ser på, hvilke temaer og emner er egner sig til unervisningen, og hvoran man planlægger og unerviser me sigte på at lave film. Film som værktøj til at utrykke sig eleven som proucent Planlægge og uføre projekter i grupper me forskellige roller og ansvar Grunlæggene forståelse for filmmeiets virkemiler. Vien om film som en el af elevens meieforbrug Eleven proucerer til en offentlighe og er erme en el af Web 2.0 fortællingen Arbejet me film til internettet bygger viere på elevens mulighe for at tage stilling til, hvoran egne fremtiige proukter/afleveringer skal prouceres. Vi skal anvene vores mobil, Smartboars og computer. Deruover Wor, MovieMaker og evt. Auacity. Filmstriben, r.k, Youtube/Skoletube bliver også inraget. Vi vil bygge viere på et, I alleree har været igennem i år. Det vigtigste mht. forusætninger til ette kursus er, at I er villige til at kaste jer u i isse programmer og forløb, og at I vil bruge em sammen me jeres elever. OM INSTRUKTØRERNE Thomas Rieks har 9 års erfaring som lærer og er aktiv i brugen af it og meier i unervisningen. Morten Ovesen er konsulent for ansk, it og meier i Helsingør. BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES OGSÅ PÅ 13

14 12112 TEKSTLABORATORIET I OVERBYGNINGEN KLASSETRIN klasse UGEDAG Onsag INSTRUKTØR Charlotte Rytter, Ole Munk, Movellas, Tau og Morten Ovesen Kreative skriveprocesser kan unerstøttes me en bre vifte af it-reskaber. Glem alt om ansk stil i enne workshop, som inspirerer til nye måer at arbeje me elevernes skriftlighe. Måer, hvor it ikke bare er et reskab, men en integreret el af metoikken. Fire instruktører inspirerer fra hver eres ugangspunkt: Rim, rytme og fonetik Inspiration, iéuvikling og afgangsprøver Det sociale litteraturmeie Movellas Samspil mellem tekst og billee. I tekstlaboratoriet finer og afprøver eltagerne nye veje til målene for elevernes skriftlighe. Me ugangspunkt i inspirationsoplæggene bliver er ti til forsøg og planlægning af skriveprojekter. Elevernes skrivemotivation Skrivepæagogik på internettet Or og billeer samspil i layoutet. Web 2.0 i anskunervisningen Tekst- og billebehanling Webbaseret skrivesamarbeje. Wor, Publisher og Movellas. Workshoppen bygger viere på it-reskaber fra siste års basisniveau. Ugangspunktet er fortrinsvist enkle it-programmer til formålet. Deltagerne kan selv vælge at arbeje me mere avanceree programmer. OM INSTRUKTØRERNE Charlotte Rytter, Ole Munk, Movellas, Tau og Morten Ovesen. Læs mere om instruktørerne på UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 14

15 12113 YOUTUBE SOM HJEMSTAVN KLASSETRIN klasse UGEDAG Tirsag INSTRUKTØR Aslak Gottlieb Ientitet i ly og billeer - lokalt og globalt. Me ugangspunkt i et lokale projekt Hjemstavn.com behanler workshoppen et gammelt begreb me nye meier og it-værktøjer. Deltagerne lærer at gennemføre et unervisningsforløb me multimeieprouktion og igital historiefortælling. Workshoppen tager ugangspunkt i unervisningsmaterialet Hjemstavnsbegrebet historisk, globalt og lokalt Grunlæggene vien om virkemiler i igital historiefortælling Elevernes egne ientitetsfortællinger i anskfaglig sammenhæng. Digital foto og grunlæggene billebehanling Prouktion af lyias Ugivelse på blog. PhotoStory eller selvvalgt sounslie-program. SkoleTube eller selvvalgt vieo-kanal på nettet. Worpress eller selvvalgt blogværktøj og Picture Manager eller selvvalgt billebehanlingsprogram. Workshoppen bygger viere på it-reskaber fra siste års basisniveau. Ugangspunktet er fortrinsvist e mest enkle it-programmer til formålet. Deltagerne kan selv vælge at arbeje me mere avanceree programmer. Aslak Gottlieb er selvstænig unervisningskonsulent inenfor it, meier og kommunikation på folkeskoleområet. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 15

16 12114 POWERFULDE PRÆSENTATIONER KLASSETRIN klasse UGEDAG Tirsag INSTRUKTØR Stine Hjorth Peersen og Morten Ovesen Denne workshop byer inenfor til sessioner me fokus på, hvoran man kan lave powerfule præsentationer. Meningen er, at eltagerne skal stifte bekentskab me forskellige præsentationsformer, er er velegnee i overbygningen, båe til egen unervisning og til når eleverne skal fremlægge. Vi tager ugangspunkt i eksempler fra elever, og et er meningen, at I skal komme me jeres ieer og tanker, som vi sammen uvikler og forfiner samtiig me, at er kobles oplæg om værktøjer og goe ieer til. Anvene computeren som reskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt Gøre ree for og anvene forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemiler Utrykke sig i billeer, ly og tekst i komplekse prouktioner. Valg af relevant community og heruner valg af præsentationsform Kene og beherske internettet og web 2.0 s særlige kommunikationskonventioner i forhol til båe afsener- og motagerpositioner. Power Point, Prezi, Pixton og MinMeister. Vi vil bygge viere på et, I alleree har været igennem i år. Det vigtigste mht. forusætninger til ette kursus er, at I er villige til at kaste jer u i isse programmer og forløb og at I vil bruge em sammen me jeres elever! OM INSTRUKTØRERNE Stine Hjorth Peersen har 7 års erfaring som ansklærer i overbygningen og ingår i mange innovative projekter nationalt og internationalt. Morten Ovesen er konsulent for ansk, it og meier i Helsingør. BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES OGSÅ PÅ 16

17 12115 COMPUTERSPIL OG LÆRING - OVERBYGNING KLASSETRIN klasse UGEDAG Manag INSTRUKTØR Mathias Poulsen Denne workshop giver en introuktion til e forskellige måer, hvorpå computerspil kan inrages i anskunervisningen i folkeskolen. I løbet af fire workshops kommer vi bl.a. in på følgene: spil som læringsressource, spilannelse og spiluvikling. Når spil af mange betragtes som et attraktivt reskab, skyles et i høj gra, at spil hanler om læring. Spil iscenesætter imilerti læring anerlees, en vi fx gør i skolen, og et er erfor interessant at se på, hva spillene kan lære os om læring, og hvoran vi kan gøre brug af ette i unervisningen. Deltagerne kommer til at lave eres egne små spil me nemme og gratis reskaber og får erme mulighe for at uforske, hvoran spiluvikling unerstøtter en lang række læreprocesser som fx samarbeje, kreativitet og problemløsning. Forskellige former for skriftlighe Reskaber til at analysere spil og forstå spil i relation til anre meier Grunlæggene forståelse for og kenskab til spiluvikling - meieprouktion. I løbet af e fire workshops illustreres et, hvoran man ve at arbeje me computerspil kan beskæftige sig me alle fire imensioner, er skitseres i e Fælles Mål for it- og meiekompetencer i folkeskolen, faghæfte 48. Prezi, Twitter, Kou, YouTube, blogs, spilsites, spiltjenester mm. Niveauet vil være tilrettelagt, så alle kan være me, og me blik for at et efterfølgene arbeje me spil i unervisningen helst ikke skal fortabe sig i tekniske problemer. Mathias Poulsen er selvstænig me konsulentvirksomheen Play Consulting, hvor han over en årrække har uforsket krysfeltet mellem spiluvikling, forskning og unervisning. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 17

18 12116 WEB 3.0 KREATIVITET OG INNOVATION KLASSETRIN Alle og læringcenterfolk UGEDAG Onsag INSTRUKTØR Mas-Peter Galtt, Mathias Poulsen, Davi Gare-Tschertok og Thomas Rieks Læring me meier, spil og e nyeste it-teknologier sker på elevernes igitale hjemmebane. Inklusion, motivation, innovation og entreprenørskab er læringsmæssige sværvægtere. Denne workshop for øvee it-iaktikere bringer begreberne i spil. Me e nyeste teknologier og besøg fra eksperter, er målet at uvikle iaktiske rammer, projekter og unervisningsforløb me kreativ brug af it. Fokus er projektarbeje og uvikling af læringsmiljøer i klassen og på skolebiblioteket/læringcenteret. Der vil være 4 workshops: Winows 8/Tablets/OneNote, Skolen i Skyen, Spil/Læring/Diaktik, Raio/Facebook. Unerstøtte elevens kreative uvikling i faget Vise, hvoran samarbejet mellem elever og lærere kan foregå i Web 2.0 regi Læring gennem et narrative, fx spil og hvoran isse giver mening i skolen. Kreativ unyttelse af it og meiers muligheer Eleven som proucent hvoran foregår et i Web 2.0? Spil, og prouktion af isse, som le i elevens kritiske stillingtagen til meieproukter. Winows 8, Tablets, OneNote, Google Docs, Typewith.me, Kou, Steam, Auacity, AuioBoo mm. Vi sætter overliggeren lit højt, og u skal ikke være bange for at miste fofæstet at par gange et er meningen. Det er en forusætning, at u er villig til at kaste ig u i isse programmer og forløb, og at u vil bruge em sammen me ine elever og ine fagfæller. OM INSTRUKTØRERNE Mas-Peter Galtt, Mathias Poulsen, Davi Gare-Tschertok og Thomas Rieks. Læs mere om instruktørerne på Anne-Mette Hermansen og Morten Ovesen er konsulenter i Uannelseshuset og eltager i rækken af workshops. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 18

19 12117 IT I SPECIALUNDERVISNINGEN - DANSK KLASSETRIN Specialklasser UGEDAG Tirsag INSTRUKTØR Ane Kul og Morten Jacobsen På workshoppen kommer vi in på, hvoran it og igitale læremiler kan styrke ansk i specialunervisningen. It-hjælpemiler kan betye en markant forøgelse af elevernes muligheer for funktionel læsning. Me e it-reskaber vi har i ag, bliver et muligt at ungå at mange læsesvage elever går glip af alerssvarene oplevelser og oplysninger. Desuen vil vi på workshoppen kigge nærmere på, hvoran Notebook softwaren kan benyttes i specialunervisningen i ansk til at støtte og motivere eleverne. I en afsluttene workshop vil vi arbeje me stopmotion film, og programmet Monkey Jam, som på en let og sjov måe, kan være en motiverene måe at lave historiefortælling på. At uvikle og styrke elevernes læsning og skrivning At arbeje me forskellige utryksformer Bruge læsning af igitale tekster som reskab til omverensforståelse. It som kompenserene værktøj i læseunervisningen Arbeje me små multimeieprojekter Kenskab til åbne og lukkee programmer samt igitale tekster. CD-or, praksiseksempler fra Office 2010, PhotoStory, Notebook, Monkey Jam samt programmer fra Mikroværksteet. Vi vil bygge viere på et, I alleree har været igennem i år. Workshoppen er elt i to afelinger. De første to me Ane Kul, e siste me Morten Jacobsen. OM INSTRUKTØRERNE Ane Kul har i mange år arbejet me it som kompenserene værktøj i specialunervisningen. Morten Jacobsen er pæagogisk it-vejleer på en specialskole Skolen ve Skoven. UDDYBENDE BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES PÅ 19

20 12118 IT I TEAM 5 KLASSETRIN Team 5 UGEDAG Team 5 aftaler selv INSTRUKTØR Morten Jacobsen Inhol aftales me skolen. Workshoppen bygger viere på it-reskaber fra siste års workshop. Morten Jacobsen er pæagogisk it-vejleer på en specialskole Skolen ve Skoven. BESKRIVELSE AF WORKSHOP FINDES OGSÅ PÅ 20

21 Grafik og layout: P. Sørensen og Anne-Mette Hermansen, Uannelseshuset Fotos venligst ulånt af Helsingør Dagbla, Tikøb skole og Lars Johannesen

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Den digitale folkeskole "Læring uden grænser"

Den digitale folkeskole Læring uden grænser Td Den digitale folkeskole "Læring uden grænser" Den digitale folkeskole har elevernes læring i centrum. Det betyder, at vi i Kerteminde Kommunes skolevæsen har fire pejlemærker: - At eleverne udfordres

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

FILMFESTIVAL & Læring gennem animation - et tilbud til folkeskoler

FILMFESTIVAL & Læring gennem animation - et tilbud til folkeskoler FILMFESTIVAL & Animeret Medieservice Læring gennem animation - et tilbud til folkeskoler Animeret Medieservice & Filmfestival Animeret Medieservice er opbygget som en abonnementsservice, der kan tilpasses

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 2.a Lærer: CM Fagområde/ emne

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 2.a Lærer: CM Fagområde/ emne Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 2.a Lærer: CM Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: H.C Andersen Uge 33-38 Kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg Vide, at sprog og tekster fra gamle

Læs mere

Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy. Alle fortjener at kunne programmere

Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy. Alle fortjener at kunne programmere Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy Alle fortjener at kunne programmere App Academy Jernbanegade 27 6000 Kolding +45 51 922 722 info@appacademy.dk www.appacademy.dk Programmering på skemaet

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Slip undervisningen løs med digitale medier

Slip undervisningen løs med digitale medier Slip undervisningen løs med digitale medier Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC Lars Tjørnelund Nissen, folkeskolelærer og mediepilot, Rantzausminde skole i Svendborg I denne artikel sættes

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Årsplan for dansk Hus A 2013-14

Årsplan for dansk Hus A 2013-14 Årsplan for dansk Hus A 2013-14 Læringsmål Fælles Mål Metode Anvendelse af Evaluering Emner/beskrivelse Trinmål/slutmål Faglige/tværfaglige materialer/ IT "Hvad skal vi Hvorfor? aktiviteter Hvad lære?

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011 It i skolen Mere it i skolen. Men hvorfor og hvordan? Oplægget sætter spot på it som en del af skolens hverdag som en udfordring og som et potentiale og kaster et blik dels på de it-baserede læremidler

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for gruppe 3 2013-14

Årsplan for gruppe 3 2013-14 Årsplan Denne årsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål for Folkeskolen. Jeg har taget udgangspunkt i trinmålene efter 5. eller 6. årgang. Årsplanen er endvidere udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Agerskov Kristne Friskole. Valgfagshæfte. Skoleåret 2016/17. Valgfag Side 1

Agerskov Kristne Friskole. Valgfagshæfte. Skoleåret 2016/17. Valgfag Side 1 Agerskov Kristne Friskole Valgfagshæfte Skoleåret 2016/17 Valgfag Side 1 Valgfag pa AKF Du sidder nu med papirer, der fortæller hvilke valgfag, der er mulighed for at vælge i efteråret 2016 og foråret

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

International Computer and Information Literacy Study. It-koordinatorspørgeskema

International Computer and Information Literacy Study. It-koordinatorspørgeskema International Computer and Information Literacy Study It-koordinatorspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 FORTROLIGT ICILS-MATERIALE MÅ IKKE CITERES ELLER REFERERES Secretariat The Australian Council

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Mere IT i folkeskolen

Mere IT i folkeskolen Mere IT i folkeskolen Om Pædagogisk IT udvikling i skolerne i Syddjurs Kommune 2008-2011 Forord Ved Richard Volander, Formand for udvalget for familie og institutioner Syddjurs Kommune vil i 2008 bruge

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

INNOVATION I GRØNLAND Hvorfor er det så svært?

INNOVATION I GRØNLAND Hvorfor er det så svært? INNOVATION I GRØNLAND Hvorfor er det så svært? Iværksætterkultur i Grønland Er ca. på dette niveau 1 INNOVATION I GRØNLAND!! Fangerkulturen har jo udviklet sig gennem tiderne den fantastiske kajak, er

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk

LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110 Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk SKOLEBIBLIOTEKETS DAG 2010 - LÆREMIDLERNE OG SKOLENS LÆRINGSCENTER [ ét enkelt af spørgsmålene.]:

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Er eleverne passive forbrugere af it, aktive brugere eller designere af et it-produkt til et virkeligt publikum?

Er eleverne passive forbrugere af it, aktive brugere eller designere af et it-produkt til et virkeligt publikum? IT OG LÆRING Er eleverne passive forbrugere af it, aktive brugere eller designere af et it-produkt til et virkeligt publikum? Oversigt Vi lever i en forbundet verden med adgang til en omfattende række

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Greve Kommune. Inkluderende it. - Nye muligheder for socialt og kognitivt udfordrede børn. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Inkluderende it. - Nye muligheder for socialt og kognitivt udfordrede børn. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Inkluderende it - Nye muligheder for socialt og kognitivt udfordrede børn En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på inkluderende it?...3 At HAVE

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Inspiration til film, billede og lyd. PMC d. 6/10 2011

Inspiration til film, billede og lyd. PMC d. 6/10 2011 Inspiration til film, billede og lyd PMC d. 6/10 2011 Før du går i gang Hvor lang tid afsættes til forløbet Reserver udstyr Afprøv udstyr og programmer Lyd Audacity Vejledning evt. Lær IT Eksempler: Speak,

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Animeret til læsning

Animeret til læsning Animeret til læsning - et udviklingsprojekt under Nationalt Videncenter for Læsning Hanne Pedersen, Jette Hagelskjær, Aase Holmgaard VIA University-College Hvordan kan animationsfilmens og skriftsprogets

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Skolens Læringscenter

Skolens Læringscenter P Æ D A G O G I S K M E D I E C E N T E R L Æ R I N G S C E N - T E R T E A M E T Skolens Læringscenter 3 0. J U N I 2 0 0 8 Består af forskellige funktioner: Læringscenterteamets opgaver Skole-bibliotekarer

Læs mere

Læse og Skrive Aftale Plus. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever.

Læse og Skrive Aftale Plus. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever. Digitale værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag. Inkluder ordblinde og tosprogede elever med læse- og skrivestøtte. Differentier

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Struktur der passer til brugerens niveau og behov Struktur der kan tages med overalt Gør brugeren selvhjulpen og øger selvtilliden Giver ro og

Læs mere

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer

Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Strukturprogram og app for alle med kognitive udfordringer Struktur der passer til brugerens niveau og behov Struktur der kan tages med overalt Gør brugeren selvhjulpen og øger selvtilliden Giver ro og

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014

Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Slutevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål (Læringsforsøgets titel) Morten Brørup Skolen At der gennem digital redidaktisering skabes flere og andre deltagelsesmuligheder end i en analog læringskontekst

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Lyt og Læs. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Lyt og Læs. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Lyt og Læs Understøttende undervisning Birkerød Skole Lyt & Læs Indledning Vi ønsker med Lyt og Læs, at introducere eleverne til den gode læsning. Denne understøttende undervisning er et supplement til

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 9. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 1. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til IT strategi 2011-13 April 2012

Tillæg til IT strategi 2011-13 April 2012 Tillæg til IT strategi 2011-13 April 2012 Indledning Formål med tillægget Dette tillæg anbefaler veje til at bringe skolerne videre frem mod de mål, der blev opstillet i "IT strategi 2011-13". Tillægget

Læs mere

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008 Op til Eksklusivt kunetilbu Optimer lønsomheen i usikre tier 30% på ekstra licens Kære Mamut-kune. I usikre økonomiske tier stilles er strengere krav til effektivitet og lønsomhe i virksomheen. Det hanler

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING Strandparkskolen Støt dit barns læseindlæring 2 LÆSEINDLÆRING Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige

Læs mere

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE SIDE 2 / Børn elsker film / Det Danske Filminstitut Børn elsker film / Det Danske Filminstitut /

Læs mere

Sværhedsgrad: Middel: Har en genial Get Started film, som vi anbefaler man prøver først.

Sværhedsgrad: Middel: Har en genial Get Started film, som vi anbefaler man prøver først. Titel: Prezi Beskrivelse: Prezi er et præsentationsprogram. Det er en måde hvor man kan fremlægge på en sjov og anderledes måde, en slags powerpoint med vokseværk. På prezi kan du zoome rundt og ind og

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014

IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014 IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014 Table of Contents [hide] 1 IT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 1.1 Undervisning i, med eller gennem it et historisk rids

Læs mere

ANIMATIONSFILM LEG MED I BØRNEHAVEN VEJLEDNING TIL PÆDAGOGER I FILM-X ANIMATION APP

ANIMATIONSFILM LEG MED I BØRNEHAVEN VEJLEDNING TIL PÆDAGOGER I FILM-X ANIMATION APP LEG MED ANIMATIONSFILM I BØRNEHAVEN VEJLEDNING TIL PÆDAGOGER I FILM-X ANIMATION APP De fleste børn synes det er sjovt og fascinerende at lave animationsfilm! Og så kan de snildt indgå i alle temaer i de

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere