Folketinget - Skatteudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 244 Offentligt J.nr Dato: 28. September 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. Kristian Jensen /Lise Bo Nielsen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. Organisation Bemærkninger i høringssvar Kommentar Advokatrådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd agroskat agroskat foreslår, at hvis det er forudsat, at tilskud ydet efter artikel 33 m.m. også tidligere - siden tilskudsordningens indførelse har været omfattet af afskrivningslovens 44, stk. 1, at dette så fremgår Det er i bemærkningerne til ikrafttrædelsesbestemmelsen tydeliggjort at der vedr. de nævnte EU-ordninger er tale om ordninger, der stort set alene har ændret betegnelse direkte af lovforslaget. i de forskellige EUprogramperioder. De nævnte ordninger har i de forskellige programperioder virket inden for samme områder som de oprindelige ordninger. Det fremgår desuden af bemærkningerne til 44, at Mål 5b-ordningen er blevet delvis erstattet af artikel 33-ordningen i forbindelse med overgangen til EUprogram-perioden Det nævnes, at agroskat er bekendt med verserende skattesager, hvor SKAT ikke fortolker den nuværende udformning af afskrivningslovens 44, stk. 1, til at indeholde hjemmel til straksafskrivninger af et beløb svarende til tilskud udbetalt i henhold til artikel 33. ATP Business Danmark Børsmæglerforeningen CEPOS Dansk Aktionærforening Dansk Arbejdsgiverforening DA hilser forslaget om fradrag for udenlandske arbejdsgiverafgifter velkomment. DA er enig i, at lønmodtagere, der er hjemmehørende i et andet EU-/EØS-land skal have fradrag for arbejdsgiverafgifter, som vedkommende har afholdt efter aftale med sin danske arbejdsgiver. Dog må det forudsættes, at lønmodtageren henleder virksomheden opmærksomhed på, at vedkommende har et bijob, som der kan tages højde for ved indgåelse af aftalen. Dansk Erhverv Fradrag for udenlandske arbejdsgi- SKAT Hovedcenter har oplyst, at de ikke er bekendt med sådanne sager. Hovedcenteret vil dog ikke udelukke at der findes sådanne sager. Hvis dette skulle være tilfældet kan den skattepligtige anmode om genoptagelse. Det er en forudsætning for indgåelse af sådanne aftaler, at arbejdstageren er socialt sikret i sit hjemland. Arbejdsgiver og arbejdstager vil have samme interesse i, at aftalen indgås på et korrekt grundlag. Side 2

3 verafgifter Dansk Erhverv er positiv over for forslaget om at lønmodtagere, som Den udenlandske lønmodtager får et fradrag i sin danske er socialt sikret i en anden indkomst for de sociale EU/EØS-medlemsstat kan få fradrag for udenlandske obligatoriske sociale arbejdsgiverbidrag, som den pågældende har påtaget sig at afholde. Det bør iflg. Dansk Erhverv præciseres i lovteksten, at den udenlandske medarbejder får fuld credit lempelse for den betalte sociale sikring i den skat, der er betalt i Danmark. bidrag, den pågældende har betalt. Der er tale om et fradrag i den skattepligtige indkomst. Der er ikke tale om, at den danske skat nedsættes med de betalte sociale bidrag. Samme regler gælder i øjeblikket for fuldt skattepligtige, der er omfattet af udenlandsk social sikringslovgivning, og som betaler udenlandske obligatoriske sociale lønmodtagerbidrag. Ophævelse af ekstraordinær genoptagelse Dansk Erhverv er betænkelig ved forslaget om, at ministerens ekstraordinære genoptagelsesadgang for landsskatteretssager afskaffes. Dansk Erhverv finder, at hensynet til retssikkerheden skal tillægges større vægt end en øget tilgang af sager til Skatteministeriet. Dansk Erhvervsgartnerforening Dansk Industri Ophævelse af ekstraordinær genop- De retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at bevare bestemmelsen findes efter en samlet afvejning at overstige de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at afskaffe bestemmelsen. Det er beskrevet, at Folketingets Ombudsmands anbefalinger forventes at medføre en øget tilgang af sager til Skatteministeriet. Antallet af sager er ikke et problem i sig selv. Men Landsskatterettens vejledning om bestemmelsen og en betydeligt forøget brug deraf må naturligt skabe en forventning blandt brugerne om, at klage til Skatteministeriet kan føre til et pålæg til Landsskatteretten om at genoptage sagen, i det mindste lejlighedsvis. Hverken de oprindelige intentioner eller hidtidig praksis kan imidlertid honorere en sådan forventning. Bestemmelsen findes derfor at være retssikkerhedsmæssigt problematisk. Forslaget om at ophæve bestemmelsen er fastholdt. Side 3

4 tagelse Dansk Industri støtter en ophævelse af ministerens ekstraordinære genoptagelsesadgang for landsskatteretssager. Dog ud fra en anden betragtning end de, der er nævnt i bemærkningerne, nemlig hensynet til overholdelse af EU-retten. Dansk Industri forudsætter, at Landsskatteretten efter bestemmelsens ophævelse vil gøre brug af sin mulighed for at forelægge principielle spørgsmål for EF-domstolen. Dansk Landbrug, Landbrugsrådet og De Danske Landboforeninger Fradrag for udenlandske arbejdsgiverafgifter DI ser positivt på forslaget om, at lønmodtagere, som er socialt sikret i et andet EU/EØS-medlemsland, får adgang til fradrag for de udenlandske obligatoriske sociale arbejdsgiverafgifter, som de pågældende har påtaget sig at betale. DI har videre noteret sig, at arbejdsmarkedsbidraget i medfør af lovforslag L 220 om lavere skat på arbejde mister sin karakter af et socialt bidrag og får karakter af en indkomstskat. Denne ændrings betydning for nærværende lovforslag ønskes belyst nærmere. Afskrivningsloven - tilskudsordninger Landbruget lægger vægt på, at af- Landsskatteretten har endnu ikke forelagt præjudicielle spørgsmål for EFdomstolen, som således ikke har haft lejlighed til at tage stilling til det principielle spørgsmål om Landsskatterettens status. I de hidtidige tilfælde, hvor en forelæggelse har været under overvejelse i Landsskatteretten, har retten således enten ikke fundet, at det fornødne behov for en forelæggelse var til stede, eller retten har konstateret, at spørgsmålet allerede var afgjort eller indbragt for EF-domstolen. Det kan ikke forventes, at en ophævelse af bestemmelsen vil få nogen indflydelse på Landsskatterettens fremtidige praksis for så vidt angår forelæggelse af principielle spørgsmål for EFdomstolen. Den ændring, der her er foreslået, vedrører alene personer, som er socialt sikret i udlandet. Sådanne personer betaler ikke dansk arbejdsmarkedsbidrag. Sådan som lovforslag L 220 (fremsat den 6. september 2007) er udformet, sker der ingen ændringer heri. Som anført i bemærkningerne til L 220 er det regeringens hensigt at foretage en forenkling af det regelsæt, der gælder for arbejdsmarkedsbidrag, således at arbejdsmarkedsbidraget bedre kan integreres i det almindelige personbeskatningssystem. Det er ikke muligt på indeværende tidspunkt at sige noget om indholdet af en sådan forenkling. Der henvises til kommentar Side 4

5 skrivningslovens 44 kommer til også at gælde tilskud i den mellemliggende periode, hvor afskrivningslovens 44 ikke var en konsekvensrettet. til agroskat. Landbruget opregner en række gamle ordninger efter landdistriksprogrammet for 2000 til 2006, og bemærker, at følgende ordninger, hvor der kan gives støtte, der kan føre til anskaffelse af noget afskrivningsberettiget, tilsyneladende ikke er omfattet: Forarbejdningsforordningen Nye teknologier Staldforbedringer. Landbruget finder, at der bør indføres tilsvarende lempelig beskatning af andre tilskud efter de samme programmer. Til eksempel kunne man i relation til tilskud anvendt til ikke afskrivningsberettigede bygninger indføre at tilskuddet i disse tilfælde ikke var skattepligtige, men nedsatte anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven. Fødevareministeriet har oplyst, at forarbejdningsforordningen er omfattet af 44. at efter reglerne om nye teknologier udbetales et engangstilskud. Der er tale om en ordning, der ikke er omfattet af 44. At reglerne vedrørende staldforbedringer knytter sig til den tidligere forbedringsordning. Tilskuddet udbetales ratevis over en 5- årig periode. Denne ordning har aldrig været omfattet af afskrivningslovens 44. Formålet med den foreslåede ændring er en ajourføring af den gældende bestemmelse i lyset af bl.a. ændrede EU-regler. Det er ikke et formål med ændringen i øvrigt at indføre lempeligere regler for beskatning af andre tilskud. Ejendomsavancebeskatning genanbringelse Formuleringen om, at der kan anmodes om tilladelse findes uheldigt. Det fremhæves, at det ikke fremgår, at der skal forelægges særlige oplysninger. Det antages derfor, at det er tilstrækkeligt at disse oplysninger fremlægges ved efterfølgende selvangivelse. Formulering er ændret til, at skatteyderen kan begære reglen anvendt. Endvidere er det tydeliggjort i lovteksten, at begæringen skal være ledsaget af nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, herunder et driftsregnskab for den er- Side 5

6 hvervede ejendom. Udbyttebetalinger Landbruget anfører, at der savnes en begrundelse for, at ændringerne for personer kun vedrører ejerskab af mindre end 10 pct. Begrundelsen for ændringen bør sammenskrives og gøres mere klar. For selskaber bør ændringen for 2008 gælde ved en ejerandel på mindre end 15 pct. Endelig bør ændringerne have virkning fra et tidligere tidspunkt end Investeringsselskaber m.m. Landbruget finder det hensigtsmæssigt, at reglerne tilpasses, så de rammer mere præcist. De bør dog omskrives så de fremtræder klare og læsevenlige. Bemærkningen synes at forudsætte, at grænsen på 10 pct. ejerskab har en sammenhæng over til grænsen i moder-/datterselskabsdirektivet for modtagelse af skattefrit udbytte. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Grænsen har til formål at definere direkte investering. Baggrunden herfor er, at medlemslandene efter EU- traktatens art. 57, stk. 1 over for tredjelande kan opretholde national lovgivning, der eksisterende den 31. december 1993, for så vidt angår kapitalbevægelser der vedrører direkte investeringer, selv om de medfører en forskelsbehandling. Der er ingen definition af hvad der skal forstås ved udtrykket direkte investering. Her er det fastsat, at et ejerskab på 10 pct. må anses for en direkte investering. Der er ikke fundet grundlag for at fastsætte et tidligere virkningstidspunkt end Endvidere skal bemærkes, at der er sket en omredigering af bemærkningerne, i og med at forslaget nu indgår i et større lovforslag. Nogle af de mindre læsevenlige formuleringer, som anvendes, er negative afgrænsninger af en personkreds og afgrænsninger med mange karakteristika. Som eksempel kan nævnes: investeringsselskaber hjemmehørende her i landet som nævnt i aktieavancebeskatningslovens 19, der ikke er investeringsforeninger. I almindelighed er vi meget opmærksomme på at undgå vanskelige formuleringer. Kravene til præcision gør, at det ikke altid lykkes. Om- Side 6

7 skrivninger åbner undertiden op for nye fortolkningstvivl, Man har derfor ikke imødekommet ønsket om en omskrivning. Den Danske Skatteborgerforening Erhvervs- og Byggestyrelsen Finans og Leasing Finansrådet Landbruget finder det hensigtsmæssigt, at begrænsningsreglen ophæves. Da der kan være tilfælde, hvor aktieindkomst beskattes højere end kapitalindkomst, bør det dog tillige sikres, at ændringen ikke medfører en øget beskatning. Andet Landbruget finder, at det af hensyn til retssikkerheden ikke er nogen god ide, at medtage alt for mange væsensforskellige ændringer i en samlet lovændring. Lovforslag m.m. bliver alt for uoverskuelige. En sammenskrivning af nærværende lovudkast med andre forslag vil medføre en unødig forværrelse af overskueligheden. Finansrådet henviser til, at det foreslås at nedsætte beskatningen af udbytteudlodninger til visse udenlandske modtagere til 15 pct., men at der stadig indeholdes 28 pct. udbytteskat med mulighed for efterfølgende refusion af det for meget indeholdte. Finansrådet finder, at udbytteskatten bør indeholdes med den nedsatte sats. Beskatningen af udlodninger fra udloddende investeringsforeninger hviler på et transparensprincip. Dvs. at de enkelte elementer i udlodningen skal beskattes som ved en direkte investering. Dette sikres med ophævelse af begrænsningsreglen. Det giver ingen mening, at indføre en permanent regel om, at investor for en lille del af udloddende skal kunne vælge mellem beskatning som aktieindkomst og kapitalindkomst. Dette allerede fordi det vil kræve et uforholdsmæssigt stort arbejde af investor at tilvejebringe grundlaget for valget set i forhold til hvad der eventuelt kan opnås. Det er i forbindelse med fastlæggelsen af regeringens lovprogram for den kommende folketingssamling besluttet, at nærværende lovudkast ikke skal fremsættes særskilt, men indgå i et større lovforslag. Baggrunden for den valgte løsning er, at beskatningen nedsættes til 15 pct., afhængigt af opfyldelsen af visse betingelser, især at udbyttemodtageren ejer mindre end 10 pct. af det udbytteudbetalende selskab. Den indeholdelsespligtige har sjældent kendskab til, om betingelserne er opfyldt. Det bør Side 7

8 derfor være udbyttemodtageren, der dokumenterer at være berettiget til den lave beskatning. Finanstilsynet Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Udbyttebetalinger FSR anfører, at teksten sammen med koncernforbundne selskaber, jf. ligningslovens 2 ikke kan fortolkes på en meningsfuld måde. Der bebudes samtidig en opfølgende henvendelse herom. FSR skal være velkommen til at komme med en opfølgende henvendelse om problemstillingen. Foreningen af Danske Revisorer Foreningen Registrerede Revisorer Forsikring & Pension Investeringsselskaber m.m. Om ændringen af kildeskattelovens 65, stk. 8, anfører foreningen, at det bør tydeliggøres, hvad der menes med udtrykket investeringsselskaber. som nævnt i aktieavancebeskatningslovens 19, der ikke er investeringsforeninger. Fradrag for udenlandske arbejdsgiverafgifter FSR anfører, at selvom hensigten med forslaget er klar, kan man ikke udelukke, at der kan opstå sager, hvor SKAT i andre tilfælde, hvor forpligtelsen til at betale arbejdsgiverbidrag IKKE er overtaget af medarbejderen, vil hævde, at arbejdsgiverens bidrag skal beskattes hos medarbejderen. FSR foreslår, at dette afklares, så der ikke opstår tvivlstilfælde. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger F&P finder, at det bør fremgå af den foreslåede ændring af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19, at den foreslåede udvidelse af 15 pct. beskatningen vedr. afståelsessummer også skal være omfattet af den foreslåede undtagelse vedr. investering i investeringsforeninger, der ikke investerer i danske aktier. Der menes navnlig investeringsaktieselskaber. Når ordet investeringsaktieselskaber ikke anføres direkte i lovteksten skyldes det en bekymring for, at man slutter modsætningsvis fra udtrykket. aktieselskaber til andre organisationsformer, der måtte være omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, uden dog at være investeringsforeninger. Det kan bekræftes, at en dansk arbejdsgivers udenlandske obligatoriske sociale arbejdsgiverbidrag ikke er skattepligtig indkomst for lønmodtageren. Dette er nu præciseret i bemærkningerne til lovforslaget. Den foreslåede udvidelse af 15 pct. beskatningen af et skattefrit investeringsselskab skal medføre, at et sådant selskab beskattes af udbytter, som det modtager fra et dansk selskab eller investeringsforening, som ikke kan investere i aktier i danske selskaber. Desuden skal 15 pct. beskatningen omfatte afståelsessummer, Side 8

9 når et investeringsselskab afstår aktier i et aktieselskab, som ikke selv er et investeringsselskab, til dette selskab, med mindre sidstnævnte selskab ikke kan investere i aktier i danske selskaber. Forslaget er ændret. Håndværksrådet Håndværksrådet støtter forslaget om fradrag for udenlandske obligatoriske sociale arbejdsgiverafgifter. HTS- Handel, Transport og Serviceerhvervene Fradrag for udenlandske arbejdsgiverafgifter HTS er meget positiv over for forslaget og anbefaler, at det træder i kraft allerede i år. Lovændringen bør alene have fremadrettet virkning, idet virksomheder og lønmodtagere f.s.v. ang vil have indrettet sig på de eksisterende regler. InvesteringsForeningsRådet Københavns Fondsbørs KommuneKredit Kommunernes Landsforening Retssikkerhedschefen SKAT Ophævelse af ekstraordinær genoptagelse HTS anbefaler, at ministerens ekstraordinære genoptagelsesadgang for landsskatteretssager ikke afskaffes. Efter HTS s opfattelse bevirker den langvarige sagsbehandlingstid ved domstolene, at det vil være uheldigt at afskaffe genoptagelsesadgangen og at undlade at oplyse om den. SKAT ønsker præcisering af bemærkningerne til den foreslåede regel i selskabsskattelovens 2, stk. 2, for så vidt angår hel eller delvis tilbagebetaling af udbytteskat i tilfælde, hvor der i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er aftalt lavere, henholdsvis højere sats for beskatning af udbytte end den foreslåede 15 pct. sats. SKAT ønsker, at det i afsnittet om EU-retlige aspekter også nævnes, at beskatningen af udbytte, som et dansk selskab udlodder til et udenlandsk selskab, kan være lavere end den beskatning på 15 pct., som gæl- HTS s anbefaling illustrerer, at der er en nærliggende risiko for, at ordningen, hvis den bevares, vil få status som et alternativ til et sagsanlæg i borgeres og virksomheders bevidsthed. Begrundelsen for HTS anbefaling viser derfor, at der er behov for at fjerne bestemmelsen. Bemærkningerne er ændret, så det nævnes, at den indeholdte udbytteskat på 28 pct. efterfølgende kan tilbagebetales helt eller delvis, så beskatningen bliver på 15 pct. eller en lavere sats, der er aftalt i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Kommissionen har stillet spørgsmål ved, at beskatningen af udbytte, som et dansk selskab udlodder til et udenlandsk selskab, kan være højere end den beskatning Side 9

10 der for udbyttebetalinger til danske pensionsinstitutter. på 15 pct., som gælder for udbyttebetalinger til danske pensionsinstitutter. At dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med nogle lande medfører lavere beskatning end 15 pct., hjælper ikke i forhold til de lande, som ikke er omfattet af overenskomster med lavere beskatning end 15 pct. Skatterevisorforeningen Vedr. fradrag for udenlandske obligatoriske sociale arbejdsgiverbidrag har SKAT påpeget, at dette vil være meget vanskeligt at håndtere for arbejdsudlejede personer, som er undergivet 30 pct. bruttobeskatning, og som derfor ikke skal indgive selvangivelse Øresundskomiteen/Øresunddirekt Øresundskomiteen og Øresunddirekt anfører, at forslaget i praksis ikke vil ændre de bestående regler for social sikring for den enkelte medarbejder. Det må formodes, at væsentligt flere end hidtil vil arbejde på begge sider af Sundet. Der vil derfor være behov for en øget informationsindsats. Øresundskomiteen og Øresunddirekt mener dernæst, at det kan blive vanskeligt i praksis at inddrive de sociale afgifter, som kommer til at påhvile en svensk lønmodtager med arbejde i Danmark. Dette skyldes forhold i svensk lovgivning. Endelig anfører Øresundskomiteen og Øresunddirekt, at det er uklart, hvad forslaget kommer til at betyde for den enkeltes løn. En del af incitamentet til at søge arbejde i Danmark er, at lønnen i Danmark er højere end i Sverige. Der er nu i lovforslaget indsat en ændring af kildeskattelovens 48 B, således at det udenlandske bidrag fragår, inden 30 pct.-skatten beregnes. Reglerne for, hvor man er socialt sikret, er fastsat i EU-regi og berøres ikke af dette lovforslag. Det er netop Øresunddirekts opgave at informere om bl.a. sociale forhold i de to lande. Skulle der være behov for justering af svensk lovgivning, vil dette selvsagt alene være et svensk anliggende. Der er intet i lovforslaget eller andre steder i lovgivningen der vil tvinge en lønmodtager til at indgå en aftale om betaling af sociale bidrag. Hidtil har kun meget få personer med svensk social sikring fået beskæftigelse hos danske arbejdsgivere. Med dette nye tilbud vil det være nemmere for en sådan person at få beskæftigelse i Danmark. Side 10

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) 10. september 2007

Skatteministeriet J. nr Udkast (1) 10. september 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 230 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0002 Udkast (1) 10. september 2007 Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove 1 I lov om skattemæssige afskrivninger

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Svar på Spørgsmål 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0333 Dato: 25. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:15. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2007-511-0020 Dato: 16. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 86 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget tober 2008 2. ok- J.nr. 2007-711-0011 Dato: 03/10/2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om inddrivelse

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Høringssvar fra SEGES

Høringssvar fra SEGES Skatteministeriet Jura og Samfundsøkonomi Jeres J.nr. 15-1386553 4. marts 2016 Høringssvar fra SEGES SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. Der henvises til selvstændigt høringssvar af

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2007-711-0008 Dato: 29. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35,

Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35, Kommunaludvalget SAU alm. del - Offentlig Skatteministeriet J.nr. 99/05-4662-00005 Den Spørgsmål 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 32,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt HØRINGSNOTAT 3 18. september 2015 Udkast til ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 24. februar 2016 J.nr. 15-2311412 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere