Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010"

Transkript

1 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010

2 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet af: Det faglige udvalg for VVS-uddannelsen. Brancheforeningen for den Rustfaste uddannelse. som er sammensat af repræsentanter fra følgende organisationer: På arbejdstagersiden: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Immerkær 42, 2650 Hvidovre Telefon Telefax På arbejdsgiversiden: Tekniq/Dansk VVS, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Telefon Telefax Det Faglige Udvalgs sekretariat er: EL- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat, Højnæsvej 71, 2610 Rødovre Telefon Telefax Bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten. 2

3 Indholdsfortegnelse Løn- og arbejdsforhold... 5 Stk. 1: Den normale arbejdstid... 5 Stk. 2: Aflønning af lærlinge som VVS er, VVS- og blikkenslager, VVS- og energispecialist samt Ventilationstekniker... 5 Stk. 3: Aflønning af VVS Energitekniker lærlinge... 5 Stk. 4: Aflønning af rustfast industrimontørlærlinge... 5 Stk. 5: Lærlinge med nedsat uddannelsestid... 5 Stk. 6: Aflønning af voksenlærlinge... 6 Stk. 7: Lærlinges deltagelse i akkord... 6 Stk. 8: Lærlinges fritvalgskonto... 6 Stk. 9: Pension... 6 Stk. 10: ATP... 7 Stk. 11: Forsikring og Sundhedsordning... 7 Stk. 12: Arbejdsdrenge... 7 Stk. 13: Aflønning af arbejdsdrenge... 7 Stk. 14: Lærlinges overtidsbetaling... 7 Stk. 15: Lærlinges smudstillæg... 8 Stk. 16: Lærlinges vejpenge... 8 Stk. 17: Befordringsgodtgørelse under skoleophold... 8 Stk. 18: Søgnehelligdage og søgnehelligdagsbetaling... 9 Stk. 19: Øvrige fridage... 9 Stk. 20: Feriefridage... 9 Stk. 21: Ferie og feriebetaling Stk. 22: Feriekortgaranti Stk. 23: Barselsorlov Stk. 24: Sygdom Stk. 25: Barns 1. sygedag Stk. 26: Barns hospitalsindlæggelse Stk. 27: Frihed til session

4 Stk. 28: Lægebesøg Stk. 29: Udlevering og anvendelse af sikkerhedsfodtøj Stk. 30: Afsluttende faglig bedømmelse Stk. 31: Løn under forlænget uddannelsestid Stk. 32: Opsigelse ved uddannelsesaftalens udløb Stk. 33: Opsigelse af uddannelsesaftale Stk. 34: Firmalukning, konkurs, arbejdsgivers død Stk. 35: EGU Stk. 36: Mentorordning

5 Løn- og arbejdsforhold Nedenstående løn- og arbejdsforhold omfatter lærlinge og voksenlærlinge, som ansættes i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser, og som er omfattet af bekendtgørelsen om VVS Uddannelsen. Bestemmelserne omfatter desuden aflønning af VVS-energitekniker-lærlinge. Stk. 1: Den normale arbejdstid Lærlingenes normale daglige arbejdstid er den samme som den, der er fastsat for virksomhedens svende. Stk. 2: Aflønning af lærlinge som VVS er, VVS- og blikkenslager, VVS- og energispecialist samt Ventilationstekniker Organisationerne præciserer, at nedennævnte lønsatser er mindstebetalinger: Samtlige lærlinge indplaceres på trin 1. Efter 1 år på det pågældende trin, sker oprykning til næste trin Lærlinge, der inden ansættelsen har gennemgået grundforløbet, oprykkes efter ½ år til trin 2. Herefter oprykkes lærlingene til næste trin, hvert år indtil sluttrin. Pr. 1. marts 2010 Pr. 1. marts 2011 Trin 1 55,45 kr./t 56,85 kr./t Trin 2 63,95 kr./t 65,55 kr./t Trin 3 80,65 kr./t 82,65 kr./t Trin 4 91,80 kr./t 94,10 kr./t Stk. 3: Aflønning af VVS Energitekniker lærlinge VVS Energitekniker lærlinge aflønnes med ovennævnte satser. Stk. 4: Aflønning af rustfast industrimontørlærlinge Pr. 1. marts 2010 Pr. 1. marts 2011 Sats læreår 58,75 kr./t 60,25 kr./t. Sats læreår 66,65 kr./t 68,35 kr./t. Sats læreår 71,60 kr./t 73,40 kr./t. Sats læreår 82,85 kr./t 84,90 kr./t. Sats 5 over 4. læreår 104,25 kr./t 106,00 kr./t. Stk. 5: Lærlinge med nedsat uddannelsestid Lærlinge med nedsat læretid grundet opnået kompetence godkendt af Det Faglige Udvalg starter på løntrin 1, fraregnet den reducerede læretid. 5

6 Eksempel: Restlæretid 3 år og 2 mdr. ved en normal 4-årig uddannelse. Reduktionen er på 10 mdr. Aflønningen skal være 2 mdr. på 1. års lærlingeløn. Derefter følger lønnen skalaen. Hvor en tidligere indgået uddannelsesaftale bliver afkortet, afkortes betalingen med de sidste lønsatser svarende til den afkortede læretid. Stk. 6: Aflønning af voksenlærlinge Lærlinge, der indgår en uddannelsesaftale efter det fyldte 25. år, benævnes voksenlærlinge. aflønnes som minimum med minimallønnen i overenskomstens 33. Stk. 7: Lærlinges deltagelse i akkord Når voksenlærlinge benyttes i svendens akkord, skal der forud for akkordens begyndelse træffes aftale om svendens betaling for lærlingen. Når øvrige lærlinge (der aflønnes efter lærlingesatserne) deltager i akkordarbejde, ansættes deres timeløn for udbetaling og overskudsandel efter den på akkordaftalesedlen aftalte udbetaling til svendene efter følgende regler: 1. læreår = 0,3 x svendenes udbetaling 2. læreår = 0,4 x svendenes udbetaling 3. læreår = 0,5 x svendenes udbetaling 4. læreår = 0,7 x svendenes udbetaling Lærlingen skal dog altid minimum have udbetalt timeløn i henhold til lærlingesatsen. Hvis en akkordaftale under arbejdets gang ændres til en timelønsaftale, afregnes lærlingen for hele akkordperioden med ovennævnte forholdstal x den aftalte timefaktor for arbejdet. Lærlingetimer omregnes til svendetimer i henhold til ovennævnte faktorer. Se i øvrigt priskuranterne. Stk. 8: Lærlinges fritvalgskonto Der indbetales til fritvalgskonto efter bestemmelserne i 36. Stk. 9: Pension Lærlinge er ikke omfattet af pensionsordningen. For faglærte over 20 år medregnes læretiden dog i den anciennitetsgivende beskæftigelse. Personer, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for pensionsordningens område efter at være blevet omfattet af pensionsordningen, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden. Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for branchen efter det fyldte 20. år, og som ikke har tilstrækkelig anciennitet, vil blive omfattet af pensi- 6

7 onsordningen, når 9 måneders anciennitet er opnået. Pr. 1. marts 2011 ændres 9 måneder til 2 måneder. Stk. 10: ATP Alle, der er fyldt 16 år, skal tilmeldes ATP. Stk. 11: Forsikring og Sundhedsordning Parterne er enige om, at lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser som minimum: En skattefri forsikringssum på kr. ved Dødsfald Kritisk sygdom Førtidspension Herudover omfattes lærlingen af en sundhedsordning svarende til PensionDanmarks Sundhedsordning. Ydelserne følger PensionDanmarks vilkår, som er anført i deres forsikringspakke til lærlinge. Præmien er af PensionDanmark oplyst til kr. 350 pr. år pr. lærling. Såfremt udgiften pr. lærling stiger til over kr. 400 pr. år, optages drøftelser mellem parterne om justering af forsikringsdækningens sammensætning. Såfremt eleven overgår til at være omfattet af pensionsordning i Industriens Pension ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse. Ordningen indføres med virkning fra 1. marts Stk. 12: Arbejdsdrenge Virksomhederne har adgang til at ansætte arbejdsdrenge til forefaldende arbejde, der ikke er indeholdt i fagets uddannelsesbekendtgørelse i perioder af begrænset varighed. Ansatte arbejdsdrenge skal tilbydes en uddannelsesaftale som praktikvejselev senest 6 måneder efter ansættelsestiden. Stk. 13: Aflønning af arbejdsdrenge Arbejdsdrenge u. 18. år: Pr Pr ,05 kr./t 61,05 kr./t Stk. 14: Lærlinges overtidsbetaling Lærlinge under 18 år må ikke arbejde over. Når lærlinge over 18 år udfører overarbejde betales med følgende tillæg: Ved overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdag betales pr. time for første og anden time således: Pr. 1. marts 2010 kr. 34,50 7

8 Pr. 1. marts 2011 kr. 35,20 For tredje time og de efterfølgende timers overarbejde betales nedenstående tillæg pr. time. Samme tillæg betales fra første time ved overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid, samt på fridage, lørdage, søndage og helligdage. Pr. 1. marts 2010 kr. 75,40 Pr. 1. marts 2011 kr. 76,90 Stk. 15: Lærlinges smudstillæg Smudstillægget udbetales efter overenskomsten pr.: Pr. 1. marts 2010 med kr. 8,35 pr. time Pr. 1. marts 2011 med kr. 8,50 pr. time Der betales mindst for 3 timer pr. dag. Der gælder de samme bestemmelser for voksenlærlinge. Stk. 16: Lærlinges vejpenge Der ydes ikke betaling for den daglige transport mellem bopæl og virksomhedens værkstedsadresse. Merudgifter eller mertid ved transport mellem bopæl og udearbejdepladsen betales af virksomheden, hvis afstanden medfører ekstra udgifter eller længere transporttid for lærlingen i forhold til ovenstående. Merudgifter eller mertid ved transport mellem virksomhedens værkstedsadresse og udearbejdepladsen betales af virksomheden. Betalingen for ovennævnte ydelser sker efter de gældende bestemmelser og evt. lokalaftaler. Rejsetid uden for den normale arbejdstid betales med normal lærlingeløn. Godtgørelse for brug af eget køretøj i virksomhedens tjeneste aftales mellem parterne., der aflønnes med fagets minimalløn, betales med 70% af svendenes tillæg for rejsearbejde. Ud over 40 km grænsen betales samme beløb, som er gældende for svendene. Stk. 17: Befordringsgodtgørelse under skoleophold For lærlinge, der er på skoleophold, godtgør virksomheden lærlingens udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted til skole og tilbage til enten bopæl/indkvarteringssted. 8

9 Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktiske afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort o. lign. Hvis benyttelse af offentlige befordringsmidler vil medføre urimelige store ulemper for lærlingen, kan eget befordringsmiddel efter aftale anvendes. I så fald betales en befordringsgodtgørelse, som følger den af Undervisningsministeriet fastsatte sats for beskæftigede deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser p.t. kr. 1,14 når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Hvis ovenstående forudsætning ikke kan opfyldes og lærlingen alligevel vælger at benytte eget befordringsmiddel udbetales en godtgørelse til transporten udgørende billigste offentlige transportmiddel. Til indkvarterede lærlinge ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem indkvarteringsstedet og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend, påske- og juleferie. Det er en forudsætning, at den ovennævnte afstandsbetingelse er opfyldt. Lærlinge, der har været rejst hjem fra skolen, skal være tilbage ved starten af næstfølgende undervisningsdag. Befordringsgodtgørelse ydes under forudsætning af, at der i henhold til Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion kan ydes refusion til hel eller delvis dækning af de af virksomhederne afholdte udgifter. AER's bestyrelse vedtager befordringstilskudssatsen. Der gælder de samme bestemmelser for voksenlærlinge. Stk. 18: Søgnehelligdage og søgnehelligdagsbetaling Lærlinge har fri med fuld løn på søgne- og helligdage. følger bestemmelserne om fritvalgskonto i overenskomsten. Stk. 19: Øvrige fridage 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag), 24. december (juleaftensdag) og 31. december (nytårsaftensdag) har alle lærlinge fri med fuld løn. Dette gælder også under skoleophold. har ret til frihed 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag), 24. december (juleaftensdag) og 31. december (nytårsaftensdag) med betaling efter bestemmelserne om fritvalgskonto i overenskomsten. Stk. 20: Feriefridage 9

10 Lærlinge har ret til 5 feriefridage efter reglerne i overenskomstens 14. følger bestemmelserne om feriefridage og fritvalgskonto i DS Håndværk & Industris overenskomst. Stk. 21: Ferie og feriebetaling Lærlinge har ret til ferie efter Ferieloven og er i øvrigt omfattet af ferielovens regler. Under ferie ydes der en feriegodtgørelse på 12½ % af den samlede ferieberettigede løn. Dog skal lærlinge i det første og andet hele ferieår efter at ansættelsesforholdet er begyndt have udbetalt mindst fuld løn. Beregning af feriegodtgørelse påbegyndes ved ansættelsesforholdets start, og virksomheden supplerer eventuelt forskellen mellem fuld løn og opsparet feriegodtgørelse i det første og andet hele ferieår. Heri kan modregnes feriegodtgørelse optjent i et tidligere ansættelsesforhold. Der gælder de samme bestemmelser for voksenlærlinge. Stk. 22: Feriekortgaranti Lærlinge er omfattet af feriekortordningen med tilhørende garanti fra DS Håndværk & Industri. Feriekort udstedes af virksomheden umiddelbart efter årsafslutningen. Stk. 23: Barselsorlov Lærlingene er omfattet af den gældende Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselloven), ligesom der eksisterer de samme frihedsrettigheder, som fremgår af DS Håndværk & Industris overenskomst. Lærlingen modtager sin sædvanlige løn under graviditets-, barsels- og forældreorlov, og virksomheden modtager dagpengerefusion. Refusionen kan dog ikke overstige den udbetalte løn. følger bestemmelserne om graviditet og barsel i DS Håndværk & Industris overenskomst. Timelønnen kan dog ikke overstige overenskomstens minimalløn. Stk. 24: Sygdom Lærlinge har fuld løn under sygdom. er omfattet af sygedagpengeordningen og følger bestemmelserne om sygdom i DS Håndværk & Industris overenskomst. Timelønnen kan dog ikke overstige overenskomstens minimalløn i punkt 3, stk

11 Stk. 25: Barns 1. sygedag Lærlinge har ret til frihed med fuld løn ved barns 1. sygedag. er omfattet af bestemmelserne om frihed ved barns første sygedag i DS Håndværk & Industris overenskomst. Timelønnen kan dog ikke overstige overenskomstens minimalløn. Stk. 26: Barns hospitalsindlæggelse Lærlinge har ret til frihed med løn i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse jf. DS Håndværk & Industris overenskomst. har ret til frihed med løn i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse efter samme bestemmelser som angivet ovenstående. Timelønnen kan ikke overstige overenskomstens minimalløn. Stk. 27: Frihed til session Der gives den fornødne frihed til session med fuld løn. Stk. 28: Lægebesøg Lærlinges lægebesøg, tandlægebesøg etc. bør, hvor der er mulighed herfor, så vidt muligt foregå uden for normal arbejdstid. Hvis det kan dokumenteres, at dette ikke er muligt, har lærlingen ret til den fornødne frihed med løn i forbindelse med konsultationen. Der gælder de samme bestemmelser for voksenlærlinge. Stk. 29: Udlevering og anvendelse af sikkerhedsfodtøj Læremesteren udleverer passende sikkerhedsfodtøj til lærlingen. Sikkerhedsfodtøjet fornyes i uddannelsestiden efter behov. Lærlingen er forpligtet til at anvende det udleverede sikkerhedsfodtøj i såvel det daglige arbejde som under skoleophold, hvor der er risiko for fodskader. Lærlingen skal værne om det udleverede sikkerhedsfodtøj og renholde dette. Stk. 30: Afsluttende faglig bedømmelse Hvis en lærling ikke består den afsluttende bedømmelse, foretages en forlængelse af uddannelsestiden på 6 måneder med en tilhørende ny afsluttende bedømmelse. Lærlingen aflønnes i forlængelsesperioden med laveste svendeløn. 11

12 Pr. 1. marts 2011 sker aflønningen med sidste års lærlingesats. Det Faglige Udvalg kan godkende ny uddannelsesaftale med anden godkendt praktikvirksomhed i forlængelsesperioden. Stk. 31: Løn under forlænget uddannelsestid Forlænges uddannelsestiden med Det Faglige Udvalgs godkendelse i forbindelse med overgang til nyt uddannelsessted eller på grund af sygdom, er betalingen i den forlængede uddannelsestid satsen for 4. år og derover. Forlænges uddannelsestiden på grund af lærlingen utilregnelige årsager, herunder forsinkelse af skoleundervisningen og tilskadekomst på virksomheden, betales i den forlængede uddannelsestid den for fagets svende fastsatte mindstebetaling. Stk. 32: Opsigelse ved uddannelsesaftalens udløb Forud for læreforholdets afslutning skal der gives et opsigelsesvarsel på 10 arbejdsdage, såfremt ansættelsesforholdet ikke ønskes fortsat udover uddannelsesaftalens udløb. Stk. 33: Opsigelse af uddannelsesaftale En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter uden for prøvetiden, med mindre opsigelsen er godkendt af Det Faglige Udvalg i henhold til lov nr. 578, 60. Stk. 34: Firmalukning, konkurs, arbejdsgivers død Ved firmalukning, konkurs eller arbejdsgiverens død er arbejdsgiveren eller boets kurator pligtig til at udfolde bestræbelser for, at lærlingens uddannelse kan videreføres hos en anden læremester. Tilsidesættelse af denne pligt kan medføre erstatningspligt for arbejdsgiveren eller boet. Lønmodtagernes Garantifonds praksis i forbindelse med firmakonkurs bevirker, at lærlinge normalt får en erstatning svarende til maks. 3 måneders løn eller indtil ny uddannelsesaftale indgås. Stk. 35: EGU Erhvervsgrunduddannelse: Lærlinge i praktik under erhvervsgrunduddannelsen aflønnes med minimumsatserne for 1. års lærlinge. I øvrigt er Lærlingebestemmelsernes afsnit om løn og arbejdsforhold gældende, undtaget punkterne: Befordringsgodtgørelse under skoleophold Afsluttende faglig bedømmelse Løn under forlænget uddannelsestid Opsigelse af uddannelsesaftale Stk. 36: Mentorordning Overenskomstparterne er enige om, at fastholdelse af lærlinge er et højt prioriteret indsatsområde. 12

13 Derfor er der enighed om, at man lokalt kan træffe aftale om, at en svend fungerer som mentor for virksomhedens lærlinge. I forbindelse med aftalens indgåelse træffes aftale om hvilke frihedsrettigheder, der er knyttet til svendens rolle som mentor. Svenden kompenseres lønmæssigt for den efter aftale forbrugte arbejdstid. Der træffes tillige aftale om eventuel kompensation for omkostninger forbundet med hvervet. Overenskomstparterne vil inden udgangen af 2010 udarbejde et fælles informationsmateriale vedr. mentorordningen. 13

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2011-2013 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2011 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Organisationernes

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 KAPITEL A: ARBEJDSTID... 6

Læs mere

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Håndbog for Glarmesteruddannelsen

Håndbog for Glarmesteruddannelsen Håndbog for Glarmesteruddannelsen August 2010 Glarmesterfagets faglige udvalg Forord Håndbog for Glarmesteruddannelsen er udfærdiget som en hjælp i hverdagen for virksomheder, der har eller agter at antage

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG HK/PRIVAT HK HANDEL INDHOLD 1 Arbejdstid 7 2 Fast deltidsansættelse 8 3 Overarbejde 8 1.

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2014-2017 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere