NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse Overenskomstens område Ved ansættelsens begyndelse... 3 Kapitel 2. Arbejdstid Arbejdstid Deltidsansatte Rejsetid Tjenestefrihed og fridage Omlagte vagter... 8 Kapitel 3. Løn, anciennitet, pensionsordning Løn og anciennitet Pensionsbidrag Kapitel 4. Tillæg til lønnen, overarbejde Stedtillæg Tillæg for særlig stilling Funktion i højere stilling Undervisningstillæg Turnustjeneste Tillæg til AFIS-ledere og chefinstruktører Ulempetillæg Overarbejde Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår Til- og fratrædelsesfrirejser Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Erstatning Boliger Loss of License forsikring Seniorordning Udbetaling af løn, variable løndele m.v Kap. 6. Ferie og tjenestefrihed ASA/ØPS_573 Side 1 af

2 26 Ferie Ferierejsebidrag Graviditet, barsel og adoption Bestemmelser vedrørende sygdom, efterløn m.v Tjenestefrihed ved barns første sygedag Tjenestefrihed ved barns hospitalsindlæggelse Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse Tjenestefrihed til organisationsarbejde Offentlige hverv Kapitel 7. Ansættelsens ophør Opsigelsesvarsel Kapitel 8. Overgangsregler og overenskomstens gyldighedsperiode Overgangsregler for personale ansat pr. 31. marts Overgangsregler for personale ansat pr. 31. marts Overgangsregler for personale ansat før 1. januar Overenskomstens gyldighedsperiode Aftale om 1:1 tjeneste for AFIS-medarbejdere Definition Arbejdstid Dagløn Pension Andre bestemmelser Andre afvigelser fra parternes overenskomst Aftalens gyldighedsperiode Aftale om assissortillæg Protokollat om funktionærloven ASA/ØPS_573 Side 2 af

3 Kapitel 1. Ansættelse 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ansatte i Grønlands Selvstyre, som efter godkendelse af de kompetente myndigheder udfører AFIS tjeneste i Grønland. Stk. 2. Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd, tjenestemænd på prøve eller pensionerede tjenestemænd. 2 Ved ansættelsens begyndelse Ved annoncering efter arbejdskraft skal overenskomstens overskrift og dato anføres i annonceteksten som vejledning. Stk. 2. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af ansættelsesbrevet til Radiotelegrafistforeningen af 1917 senest en måned efter ansættelsen. Stk. 3. Personale, der ansættes fra Danmark eller udlandet, er på begæring forpligtet til i forbindelse med tiltrædelsen at deltage i kurser. Rejse- og opholdsudgifter godtgøres efter de for tjenestemænd i Danmark gældende regler. Stk. 4. Før ansættelsen udfyldes et oplysningsskema om den kommende ansattes helbredsforhold. Stk. 5. Den ansatte skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som den ansatte i sin stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver denne foreskrevet af foresatte. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af tjenesten. ASA/ØPS_573 Side 3 af

4 Kapitel 2. Arbejdstid 3 Arbejdstid Den daglige normalarbejdstid er på 8 timer som højst kan deles i to perioder. Den årlige arbejdstid er 2080 timer. Bemærkning: Afvigelser fra den normale daglige arbejdstid og/eller vagtlængde, jf. stk. 4, kan aftales lokalt. Stk. 2. Normperioden er en kalendermåned. Den månedlige arbejdstidsnorm opgøres som antal dage fratrukket lørdage, søndage, søgnehelligdage jf. 6, stk. 4, feriedage og planlagte afspadseringsdage og multipliceret med 8. Stk. 3. Arbejdsstedet udarbejder en månedlig vagtplan, der skal opslås senest 14 dage forud for den normperiode, der begynder den 1. i måneden. Stk. 4. Ved 3 skiftet vagt (døgnbemanding) er den normale vagtlængde på 8 timer. Den daglige tjeneste kan for den enkelte ikke deles i mere end to perioder. Stk. 5. Der gives pauser af indtil en halv times varighed. I pauser skal den ansatte være til rådighed og må kun forlade arbejdsstedet, når der lokalt træffes aftale herom. Sådanne pauser medregnes i arbejdstiden. ASA/ØPS_573 Side 4 af

5 Stk. 6. Der kan indgås lokale aftaler om kompensation for pauser, der ikke har kunnet afholdes på grund af krav til arbejdets udførelse. Der kan dog ikke aftales overtidsbetaling eller erstatning for mistede fridage. Bemærkning til stk. 5 og 6: Der skal være mulighed for at holde pauser. Hvis dette ikke er muligt af hensyn til afvikling af flytrafikken, skal der i det enkelte tilfælde aftales en kompensation for den mistede pause. Stk. 7. Ved rådighedstjeneste på tjenestestedet medregnes 3/4 af rådighedstiden som tjeneste. Tilsvarende tjeneste i hjemmet medregnes med 1/3 af tiden. Såfremt rådighedstjenesten er udført på en fridag, tildelt i henhold til tjeneste- og fridagslisten, honoreres den som almindelig tjeneste. Stk. 8. Forud for vagtplanens udformning samt ved fastlæggelse af ferietilrettelæggelse skal der på arbejdsstedet holdes samråd, således at der tages størst muligt hensyn til personalets ønsker om vagternes indhold og omfang. Den daglige arbejdstid bør tilstræbes tilrettelagt som udelt vagt i størst mulig udstrækning. Stk. 9. Arbejdstidsreglerne for ansatte, der udfører 1:1 tjeneste er fastsat i en særlig aftale. 4 Deltidsansatte Der kan efter aftale ske ansættelse med en lavere arbejdstidsnorm end i 3, stk. 1. For deltidsansatte reduceres den i 8 nævnte grundløn i forhold til den nedsatte arbejdstid. ASA/ØPS_573 Side 5 af

6 5 Rejsetid På tjenesterejser medregnes rejsetiden mellem tjenestested og det midlertidige arbejdssted som arbejdstid. Arbejdstidsnormen for den pågældende dag anses dog altid for opfyldt. Stk. 2. Rejsetid mellem kl og kl medregnes dog ikke som arbejdstid, hvis der er stillet soveplads til rådighed for den ansatte. 6 Tjenestefrihed og fridage. Ansatte har ret til 1 ugentlig fridag. Fridage skal så vidt muligt lægges på søn- og helligdage. Stk. 2. Den ugentlige fridag skal have en længde på mindst 64 timer. Fridagen kan undtagelsesvis nedsættes til 56 timer, såfremt den indeholder 2 fulde kalenderdøgn. Forkortelse af 64-timers-fridagen må højst forekomme 1 gang pr. ansat pr. arbejdstidsperiode. Forkortelsen skal fremgå af vagtplanen, jf. 3, stk. 3. Stk. 3. En fridag anses for bortfaldet, såfremt den ansatte beordres til tjeneste på et tidspunkt, der medfører beskæring af længden af en fridag, fastlagt i en i henhold til vagtplanen. Tjeneste på en bortfaldet fridag erstattes med overtidsbetaling, jf. 17, efter følgende regler: 1) Såfremt fridagslængden beskæres på en sådan måde, at der fortsat er 40 timers sammenhængende frihed, hvori indgår et kalenderdøgn, ydes der mindst 8 timers overtidsbetaling. 2) Beskæres fridagen yderligere, ydes der dog mindst 16 timers overtidsbetaling. ASA/ØPS_573 Side 6 af

7 Stk. 4. I de måneder, hvori der forekommer helligdage, der ikke falder på søndage (søgnehelligdage, d.v.s. Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, Grønlands nationaldag den 21. juni, Juleaftensdag, 1. og 2. juledag samt Nytårsaftensdag), forhøjes antallet af fridage tilsvarende. Sådanne fridage skal have en længde på mindst 40 timer. Stk. 5. Som kompensation for de særlige halve helligdage i Grønland (Helligtrekongersdag og 1. maj) ydes 1 ekstra fridag pr. år i januar måned. Stk. 6. En fridag, der gives som erstatning for en søgnehelligdag, og som gives i forbindelse med en ugentlig fridag eller anden søgnehelligdag, skal have en længde på mindst 24 timer. Stk. 7. Ansatte, der normalt har dagvagt fra mandag til fredag og således har fri i weekender og på søgnehelligdage, opsparer ikke yderligere frihed på grund af søgnehelligdagene. Stk. 8. I det omfang, det er muligt, skal ansatte i løbet af hvert kalenderår, den pågældende har været ansat, have adgang til mindst 30 dages frihed på søn- og helligdage. Sker ansættelsen i løbet af kalenderåret, nedsættes adgangen til helligdagsfrihed forholdsmæssigt. Ved afgørelse af, hvorvidt der er ydet den fornødne helligdagsfrihed, bortses fra søn- og helligdage, som falder i sygeperioder. For hver 11 sygedage i løbet af kalenderåret nedsættes tallet 30 med 1. Søn- og helligdage, der falder i ferier eller orlov, betragtes som helligdagsfrihed. ASA/ØPS_573 Side 7 af

8 Stk. 9. Ved helligdagsfrihed forstås frihed i mindst 32 timer inden for tidsrummet kl dagen før helligdagen og kl dagen efter helligdagen. Stk. 10. Såfremt en ansat ikke i løbet af et kalenderår får den ham tilkommende helligdagsfrihed, ydes der i det følgende ferieår et antal særlige feriedage, således at der for hver mistet helligdagsfrihed til og med 11 gives 1/2 feriedag med afrunding opad til en hel feriedag. For hver yderligere mistet helligdagsfrihed gives der 1 feriedag. 7 Omlagte vagter Hvis det af tjenstlige grunde er nødvendigt at ændre en gældende vagtplan gælder følgende fra 1. januar 2010: Stk. 2. Timer, der i henhold til den oprindelige vagtplan, var frihed, giver ret til afspadsering eller overtidsbetaling i henhold til 17. Stk. 3. Timer, der i henhold til den oprindelige vagtplan, var tjeneste, men nu bliver frihed, er til afspadsering. Stk. 4. Timer, der både i den oprindelige vagtplan og den nye vagt er tjeneste, berøres ikke. ASA/ØPS_573 Side 8 af

9 Kapitel 3. Løn, anciennitet, pensionsordning 8 Løn og anciennitet AFIS-operatører, chefinstruktører for praktisk AFIS og AFIS-ledere aflønnes efter nedenstående skalatrin. Oprykning til næste trin sker efter 2 år. Grundlønnen udgør: Trin , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Stk. 2. Ancienniteten for AFIS-operatører, chefinstruktører for praktisk AFIS og AFIS-ledere regnes ved nyansættelse efter det antal år, hvori den pågældende efter at have erhvervet AFIS-certifikat har været beskæftiget som AFIS-operatør. Beskæftigelse som FIC-operatør eller flyvelederassistent forud for erhvervelsen af AFIS-certifikat medregnes tillige ved indplacering på lønskalaen. ASA/ØPS_573 Side 9 af

10 Stk. 3 Hvis forholdene taler herfor, kan der mellem overenskomstparterne træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler. 9 Pensionsbidrag Arbejdsgiveren betaler som bidrag til den ansattes pensionering 9,3 % af den i 8 nævnte grundløn. Pensionsbidraget indbetales af arbejdsgiveren til PFA Pension. Stk.2. For ansatte, der vælger pension i PFA Soraaneq, betaler arbejdsgiveren dog 10 % af den i 8 nævnte grundløn. Pensionsbidraget indbetales af arbejdsgiveren til PFA Soraaneq. Kapitel 4. Tillæg til lønnen, overarbejde 10 Stedtillæg Stedtillæg udbetales til ansatte, der fast eller midlertidigt gør tjeneste i følgende lufthavne: Nerlerit Inaat, Kulusuk, Qaanaaq, Upernavik og Qaarsut. Stk. 2. Stedtillægget udgør for Nerlerit Inaat og Qaanaaq kr. pr. måned og for de øvrige lufthavne kr. pr. måned for ansatte, medens de gør tjeneste det pågældende sted. Stk. 3. Der ydes ikke stationstillæg i henhold til cirkulære af 18. december ASA/ØPS_573 Side 10 af

11 11 Tillæg for særlig stilling Ved ansættelse eller funktion i en stilling, der i arbejdsmæssig, kvalifikationsmæssig eller anden henseende indtager en sådan særstilling, at den ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for de i 8 nævnte lønninger, træffer overenskomstparterne aftale om tillæg til lønnen og eventuelle andre vilkår. Stk. 2. Kan parterne ikke opnå enighed om, hvorvidt en stilling indtager en sådan særstilling, afgøres spørgsmålet efter bestemmelserne i hovedaftalen. 12 Funktion i højere stilling Såfremt en ansat fungerer i en højere stilling, og såfremt denne funktion varer i mindst 15 kalenderdage i sammenhæng, uden afbrydelse i form af sygdom og/eller ferie, ydes der medarbejderen et funktionsvederlag på kr ,00 pr. måned. Stk. 2. Der kan ikke samtidig med ydelsen af vederlag efter stk. 1 ydes overtidsbetaling. Hvor ekstraordinære omstændigheder nødvendiggør, at pågældende deltager i den almindelige vagttjeneste, ydes der dog overtidsbetaling efter 17 for overtimer i vagt. Stk. 3. Hvis tjenesten i højere stilling har været afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer den ansatte dog retten til betaling for tjeneste i højere stilling efter fraværsperiodens ophør, såfremt der ved tjenestens genoptagelse fortsat udføres tjeneste i den højere stilling. ASA/ØPS_573 Side 11 af

12 13 Undervisningstillæg Ansatte, der udelukkende er beskæftiget med undervisning, modtager herfor et tillæg på 1.875,00 kr. pr. måned. Stk. 2. Ansatte, der delvist er beskæftiget med undervisning, modtager herfor et tillæg på 25,00 kr. pr. præsteret undervisningstime. 14 Turnustjeneste Til ansatte, som har stillet sig til rådighed for turnustjeneste udenfor tjenestestedet, ydes der et særligt ikke-pensionsgivende tillæg på kr ,- pr. måned. Stk. 2. Ved turnustjeneste forstås 1 måneds tjeneste på et andet tjenestested end det faste, ca. 2 måneders tjeneste ved det faste tjenestested eller ferie/afspadsering, og så fremdeles, således at der normalt udføres tjeneste på et andet tjenestested (udestation) 4 gange årligt af ca. 1 måneds varighed. Stk. 3. Under tjeneste på udestation ydes time- og dagpenge i henhold til Grønlands Selvstyres til enhver tid gældende regler herom. Tilsvarende gælder for ansatte, der ikke i forvejen er pålagt turnustjeneste. 15 Tillæg til AFIS-ledere og chefinstruktører AFIS-ledere modtager et ikke pensionsgivende tillæg på kr. pr. måned. ASA/ØPS_573 Side 12 af

13 Stk. 2. Chefinstruktører modtager et ikke pensionsgivende månedligt tillæg som følger: - Nuuk, Narsarsuaq og Ilulissat, Kulusuk kr ,- - Øvrige lufthavne kr ,- Stk. 3. Varetager en AFIS-leder eller chefinstruktør funktionen på flere tjenestesteder, gives tillægget for hvert tjenestested. 16 Ulempetillæg Natpenge og tillæg for søn- og helligdagsarbejde ydes til ansatte efter følgende satser: a) Natpenge for tjeneste fra kl til kl :16,50 kr. pr. time. b) Natpenge for tjeneste fra kl til kl : 26,50 kr. pr. time. c) Godtgørelse for tjeneste på lørdage efter kl samt på søn- og helligdage: 35,00 kr. pr. time. Godtgørelsen beregnes pr. påbegyndt halve time med halvdelen af ovennævnte beløb. Stk. 2. Såfremt der udføres tjeneste på lørdage før kl som led i en forud tilrettelagt tjeneste, hvoraf halvdelen eller mere udføres efter kl , ydes der søn- og helligdagsgodtgørelse for hele tjenesten. Såfremt der udføres tjeneste på mandage inden kl som led i en forud tilrettelagt tjeneste, der påbegyndes søndag kl eller tidligere, ydes der søn- og helligdagsgodtgørelse for hele den del af tjenesten, der ligger inden kl ASA/ØPS_573 Side 13 af

14 17 Overarbejde Der ydes overtimebetaling for det antal timer, hvori der arbejdes ud over månedens arbejdstidsnorm, jf. 3, stk. 2. Arbejdet skal for at blive godkendt som overarbejde være kontrolleret og beordret. Timelønnen beregnes som 1/1840 af den i henhold til 8 fastsatte årsløn på udbetalingstidspunktet inkl. eventuelle tillæg efter 11 (tillæg for særlig stilling), 13 (undervisningstillæg), 15, stk. 1 (AFIS-leder tillæg) samt 37 (overgangsregler), forhøjet med 50 procent. Stk. 2. Overtidsbetaling kan, hvis den ansatte ønsker det, erstattes af: 1) Afspadsering som fridage på tjenestestedet, såfremt tjenesten tillader det, med tillæg på 50 procent af de præsterede overtimer, afrundet opad til nærmeste halve time. 2) Afvikles som fridage i forbindelse med førstkommende ferie med tillæg på 75 procent af de præsterede overtimer, afrundet opad til nærmeste halve time. Den ansatte skal i forbindelse med den månedlige opgørelse angive, om han ønsker overtidsbetaling, afspadsering eller fridage i forbindelse med ferie. Stk. 3. Tjenestefrihed givet i henhold til stk. 2 bør være tildelt den ansatte 3 måneder efter det tidspunkt, hvor merarbejdets omfang er opgjort, og senest ved udgangen af kalenderåret eller førstkommende ferie. ASA/ØPS_573 Side 14 af

15 Stk. 4. Såfremt overarbejdet ikke er varslet senest 24 timer før det skal tiltrædes, ydes der et varslingsvederlag svarende til 2 timers overtidsbetaling. I tilfælde, hvor vagtafløsning finder sted ca. 15 min. for sent ydes ikke varslingsvederlag. Kapitel 5. Særlige ansættelsesvilkår 18 Til- og fratrædelsesfrirejser Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark eller i Grønland og tjenestestedet til ansatte, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvises bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jfr. 22, stk. 1, a) og b). Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: a) Fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansættelsen, og såfremt der ikke allerede har været afholdt feriefrirejse eller er ydet ferierejsetillæg efter 27 i det pågældende kalenderår. b) ) Den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle - eller dermed ligestillede - opnår retten til frirejsen. c) Fratræden ved pensionering. d) I ganske særlige tilfælde kan der ydes fratrædelsesfrirejse, selv om betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt. Stk. 3. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand. En sådan familiefrirejse skal så- vidt muligt foretages samlet. ASA/ØPS_573 Side 15 af

16 Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan ikke overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke. Stk. 5. Ved udnyttelse af til- og fratrædelsesfrirejse skal det af arbejdsgiveren anviste transportmiddel anvendes. Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbillet tillige inkluderer indenrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinslufthavnen eller omvendt. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn eller omvendt. Stk. 7. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må afholdes af den ansatte selv. Stk. 8. Ved til- og fratrædelsesfrirejser i Grønland godtgøres alene dokumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem bopæl og tjenestested eller omvendt. Udgifter til ophold og fortæring under disse rejser godtgøres efter de til enhver tid gældende regler for rejse på rekvisition. 19 Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring Der ydes flyttegodtgørelse og forsikring af flyttegods efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner. ASA/ØPS_573 Side 16 af

17 Stk. 2. Ved nyansættelser, varig flytning eller afløsning over 3 måneder kan der, såfremt der ikke inden de første 3 måneder er skibsforbindelse, vederlagsfrit sendes 75 kg. bagage som luftfragt. 20 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg og udstyrsgodtgørelse Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland og i Danmark efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner. 21 Erstatning Arbejdsgiveren hæfter kun efter dansk rets almindelige erstatningsregler for sådanne ejendele tilhørende den ansatte eller dennes familie, der mistes eller beskadiges under tjeneste i Grønland, herunder rejser til, i eller fra Grønland. 22 Boliger. I stillingsopslag angives følgende vedrørende bolig: a) at der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler, eller b) at der til stillingen er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, eller c) at der ikke anvises bolig ASA/ØPS_573 Side 17 af

18 Stk. 2. Hvis en ansat afviser indflytning i en anvist bolig, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 3. For anviste boliger, jfr. stk. 1, a) betales husleje efter de til enhver tid gældende regler. Ved misligholdelse af anvist bolig med ophævelse af lejemålet til følge, vil der ikke blive stillet yderligere bolig til rådighed. Stk. 4. Ansatte, der bebor en egentlig tjenestebolig, jfr. stk. 1, b) betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner gældende regler, for tiden aftale af 14. december 1988, Nal C I, 5-1-9). 23 Loss of License forsikring Arbejdsgiveren tegner og vedligeholder for hver ansat en Loss of License forsikring med en forsikringssum på DKR ,00 kr. Stk. 2. Kan der ikke tegnes forsikring på grund af den ansattes alder, overtager Grønlands Selvstyre forsikringsrisikoen på de vilkår, der ifølge forsikringspolicen gælder for 60 årige. Stk. 3. Arbejdsgiver afholder udgifterne til generhvervelse af certifikat. 24 Seniorordning Der kan under hensyntagen til arbejdspladsens tarv indgå aftale om seniorordning for den ansatte, forudsat at den pågældende er fyldt 55 år. Seniorstillinger kan enten være eksisterende stillinger eller nye stillinger, der oprettes til formålet. ASA/ØPS_573 Side 18 af

19 Stk. 2. Seniorordningen kan efter konkret aftale indeholde ét eller flere af følgende elementer: a) Den ansattes normtimetal kan efter aftale, fra det år den ansatte fylder 60, nedsættes med 8 timer pr. måned uden tilsvarende nedgang i udbetalt løn, ligesom pensionsindbetalingen kan fortsætte uændret. b) Den ansattes normtimetal nedsættes med et antal timer med tilsvarende reduktion i udbetalt løn, idet der dog sker fortsat indbetaling af arbejdsgivers pensionsbidrag for det fulde normtimetal. Bemærkning til stk. 2. a) Der udløses først overarbejdsbetaling, jf. 17, når månedsnormen uden nedsættelse er opnået. Dvs., at de 8 timer, som normen er reduceret med, ikke udløser nogen ekstra betaling, idet den ansatte allerede får løn for disse timer. Timer ud over den reducerede norm, kan dog altid erstattes med frihed i forholdet 1:1 (flekses). b) Der er tale om en deltidsansættelse, jf. 4, idet den ansatte dog får pensionsindbetaling som om det var en fuldtidsstilling. Stk. 3. Arbejdsgiver kan, jf. stk. 1, vælge at etablere en egentlig seniorstilling. Dette vil fx. kunne forekomme i de tilfælde, hvor arbejdsgiver ønsker fortsat at drage nytte af en seniormedarbejders opnåede faglige erfaring og kompetence, men hvor parterne er enige om, at den pågældende ikke længere skal have egentlige personaleledelsesopgaver. Stk. 4. I de tilfælde, hvor det aftales at oprette en egentlig seniorstilling uden personaleledelsesopgaver, jf. stk. 3, kan der - efter konkret aftale mellem arbejdspladsen og den ansatte samt ASA/ØPS_573 Side 19 af

20 mellem overenskomstens parter - indgås aftale om vilkår, der indeholder følgende elementer: a) Vilkår som i hidtidig stilling, dog med fradrag for eventuelle tillæg b) Nedsat tid med eller uden tilsvarende reduktion af løn og pension c) Aftalen indgås på et forud fastsat åremål d) Hvis den ansatte allerede har nået den pligtige pensionsalder udbetales et beløb som løn, der svarer til pensionsandelen. Stk. 5. De udgifter, der er forbundet med etableringen af en sådan egentlig seniorstilling, afholdes af arbejdsgiver. Stk. 6. Vilkårene for den konkrete seniorordning aftales mellem Mittarfeqarfiit og fælledstillidsrepræsentanten. 25 Udbetaling af løn, variable løndele m.v. Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud. Stk. 2. Lønnen anvises ved hver måneds slutning til en lønkonto, som det påhviler lønmodtageren at udpege i et pengeinstitut i Grønland eller i Danmark. Stk. 3. Udbetaling af variable ydelser, såsom overarbejdsbetaling m.v. afregnes efter de satser, som er gældende på udbetalingstidspunktet. Afregningen sker for den månedsperiode, der skifter den sidste i en måned, idet udbetaling finder sted senest ved udgangen af den efterfølgende kalendermåned. ASA/ØPS_573 Side 20 af

21 Kap. 6. Ferie og tjenestefrihed 26 Ferie Den ansatte har ret til ferie efter reglerne i den til enhver tid gældende lovgivning om ferie. Stk. 2. For ansatte, der i henhold til lovgivningen vælger ferie med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time beregnes som 1/2080 af årslønnen. 27 Ferierejsebidrag Der gives et ferierejsebidrag på kr ,00, såfremt den ansatte ikke i kraft af 36 (overgangsbestemmelsen), sin ægtefælle eller dermed ligestillede opnår ret til feriefrirejse i det pågældende kalenderår. Stk. 2. Optjeningen af ferierejsebidraget sker månedsvis og forholdsmæssigt med virkning fra ansættelsesdatoen. Optjeningsperioden går fra 1. april marts. Ferierejsebidraget udbetales med lønnen for april måned. 28 Graviditet, barsel og adoption Den ansatte har ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i fraværsperioder på grund af graviditet, barsel og adoption, når der i henhold til landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 som ændret ved nr. 6 af 11. november 2000 er ret til orlov og dagpenge. ASA/ØPS_573 Side 21 af

22 29 Bestemmelser vedrørende sygdom, efterløn m.v. Funktionærlovens regler om løn under sygdom, indkaldelse til militærtjeneste samt efterløn finder anvendelse. Stk. 2. Efterlønnen tilkommer ægtefælle/registreret partner i henhold til funktionærlovens regler herom. Efterlønnen indgår ikke i dødsboet. Ved beregning af efterløn indgår løn uden fradrag af pensionsbidrag. 30 Tjenestefrihed ved barns første sygedag Den ansatte har adgang til tjenestefrihed med løn til pasning af sygt, mindreårigt barn den første dag, barnet er sygt. Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter at a) Det er barnets første sygedag. b) Hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt. c) Forholdene på tjenestestedet tillader det og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. ASA/ØPS_573 Side 22 af

23 31 Tjenestefrihed ved barns hospitalsindlæggelse Den ansatte har adgang til tjenestefrihed med løn i op til 12 arbejdsdage i forbindelse med en af sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse til 0 til 12 årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse. Fra 11. oktober 2009 er barnets aldersgrænse 16 år. Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældrenes ledsagelse skal dokumenteres. 32 Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, for tiden aftale af 27. maj 1993, Nal C I, ). 33 Tjenestefrihed til organisationsarbejde Der ydes 1 gang årligt tjenestefrihed med løn i højst 14 dage til 1 AFIS-medarbejder til deltagelse i repræsentantskabsmøde i Radiotelegrafistforeningen af Stk. 2. Derudover ydes tjenestefrihed med løn i højst 14 dages til 1 AFIS-medarbejder til deltagelse i overenskomstforhandlinger mellem Radiotelegrafistforeningen af 1917 og Naalakkersuisut. ASA/ØPS_573 Side 23 af

24 Stk. 3. Afrejse fra tjenestestedet skal ske så betids, at pågældende i henhold til trafikplan ankommer til forhandlingsstedet senest 3 dage, før mødet/møderne påbegyndes. Stk. 4. Meddelelse om deltagelse bør varskos arbejdsgiveren så betids, at der kan tages hensyn hertil i vagtplaner og lignende. 34 Offentlige hverv Den ansatte har ret til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhold til bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som muligt. Kapitel 7. Ansættelsens ophør 35 Opsigelsesvarsel Funktionærlovens regler om opsigelse finder anvendelse. Stk. 2. Der gives dog ældre ansatte følgende forlængede opsigelsesvarsler: Over 45 år og ansat i 15 år eller mere: 7 måneders varsel : : I tilfælde af opsigelse på grund af arbejdsmangel gives der endvidere følgende forlængede opsigelsesvarsler: ASA/ØPS_573 Side 24 af

25 Over 55 år og ansat i 21 år eller mere: 12 måneders varsel : Stk. 3. En ansat, der er blevet afskediget på grund af sygdom, bør genansættes, når den pågældende igen er blevet tjenstdygtig, og forholdene i øvrigt tilsiger det. Kapitel 8. Overgangsregler og overenskomstens gyldighedsperiode 36 Overgangsregler for personale ansat pr. 31. marts 1996 For AFIS-personale, der pr. 31. marts 1996 var ansat på ikke-hjemmehørende vilkår i henhold til overenskomster af 16. juni og 27. oktober 1987 mellem Det offentlige Aftalenævn og Radiotelegrafistforeningen af 1917, gælder fortsat følgende bestemmelser i de nævnte overenskomster: - Tillæg for grønlandsanciennitet - Ferie, til- og fratrædelsesrejser, feriefrirejse for ikkehjemmehørende AFIS-personale, fællesbestemmelser vedr. tilog fratrædelsesfrirejser. - Fribefordring af bagage. - Uddannelsestilskud, i det omfang den ansattes børn ikke er berettiget til uddannelsesstøtte og frirejser i henhold til landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsmæssige uddannelser, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning. - Flyttegodtgørelse, herunder flytteforsikring. - Boliger. ASA/ØPS_573 Side 25 af

26 Stk. 2. De i stk. 1 nævnte ansatte bevarer tillige retten til efteruddannelse, videreuddannelse og omskoling i henhold til protokollat til de respektive overenskomster. 37 Overgangsregler for personale ansat pr. 31. marts 2000 For AFIS-personale, der pr. 31. marts 2000 var ansat i henhold til overenskomsten af 21. juli 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917, gælder fortsat følgende bestemmelser i den nævnte overenskomst: - 20 stk. 1: Til AFIS-personale med særlige kvalifikationer ydes personlige tillæg. Der er i alt 21 tillæg à 240,00 kr. pr. måned. For AFIS-personale, der har været ansat efter denne overenskomst i 2 år eller derover, udgør tillægget dog 480,00 kr. pr. måned. Tidligere ansættelse i Grønland medregnes ved fastsættelse af ansættelses periodens længde. Fordelingen aftales mellem overenskomstparterne efter indstilling fra arbejdsgiveren. De ovennævnte oppebærer fortsat tillægget indtil fratræden. 38 Overgangsregler for personale ansat før 1. januar 2005 Ansatte før 1. januar 2005 gives 6 timers frihed for hver fulde 44 timers tjeneste, der efter ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling er udført i tiden fra kl til kl Friheden afvikles ved tildeling af ekstra feriedage, fridage eller godtgøres kontant med satserne i 17, stk. 1 efter den ansattes valg. Såfremt afviklingen sker i forbindelse med førstkommende ferie, ydes der dog 8 timers frihed pr. 44 timers tjeneste. ASA/ØPS_573 Side 26 af

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten og udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension Cirkulære af 31. maj 2012 Modst.nr. 025-12 PKAT nr. 210 J.nr. 10-204-101 Aftale om ansættelsesvilkår for Tjenestemænd der i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark overgår til ansættelse i staten

Læs mere