25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154."

Transkript

1 Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i : Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan skal medvirke til at politikområdet Udsatte børn og unge overholder de økonomiske rammer på den indsatsstyrede del af politikområdet. Det indsatsstyrede område er pr opdelt i udsatte børn og unge og specialundervisning. Denne masterplan omhandler kun specialundervisning. I det følgende gives først et overblik over den indsatsstyrede del af budgettet på udsatte børn og unge. Herefter redegøres der kort for regnskab , og der redegøres for udviklingen i efterspørgsel, enhedspriser og forventninger til fremtidigt udgiftsniveau. Alle tabeller er opgivet i kroner og budgetterne i prisniveau, hvis ikke andet er oplyst. Regnskabstallene er opgivet i årets priser 25. marts Overblik over specialundervisningen. Specialundervisningen er fra den en del af den indsatsstyrede område på politikområdet Udsatte Børn og Unge. Politikområdet Udsatte Børn og Unge har i 2015 et budget på 154,747 mio. kr., heraf udgør 32,414 mio. kr. den rammestyrede del af budgettet. Den indsatsstyrede del af budgettet udgør 122,333 mio. kr. heraf anvendes 58,705 mio. kr. til specialundervisningen. Tabel 1a. Nettobudget Udsatte Børn og Unge I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

2 Figur 1a. Fordelingen af nettobudgettet på ramme og indsatsstyret På det rammestyrede budget på Udsatte Børn og Unge indgår Familiehuset, Kejserdal, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og specialpædagogisk team. Det indsatsstyrede budget på Udsatte Børn og Unge er delt op i to dele, som udgør hhv. udsatte børn og unge og specialundervisning. Specialundervisningsdelen vedrører alle elever (i egen kommune, eget netværk og andre netværk) der går i specialskole og skolebetaling for opholds- og dagbehandlingselever samt udgifter til de enkeltintegrerede elever. Tabel 1b. Specialundervisningens budget 2015: Nettobudget i kr. 2015* Objektiv finansiering, regionale specialskoler 671 Specialundervisning, køb af regionale pladser 344 Integrerede elever i kommuneskolerne Specialskoler, egne samt køb af pladser Undervisning i interne skoler på opholdssteder Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning Forældrebetaling for fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte -209 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 600 Reduktion budget Total *Dette er det korrigerede budget. Side 2 af 13

3 Specialskoler elever der ikke kan rummes i det almene skolemiljø Den største del af budgettet på det indsatsstyrede område anvendes på specialundervisning til elever i specialskoler (23,3 mio. kr.) og sfo udgiften (10,7 mio. kr.) dette svarer til ca. 57 pct. af det samlede budget. Forældre til børn der benytter sfo-tilbud, opkræves den samme takst som forældre på børn i et fritidstilbud i almenmiljøet en budgetteret indtægt på -0,2 mio. kr. Sfo-delen er som regel en del af tilbuddet og kan dermed som regel ikke vælges fra. Anbragte børn, der ligeledes ikke kan rummes i et alment undervisningsmiljø, får ligeledes særlig tilrettelagt specialundervisning i interne skoler på opholdssteder og dette udgør 3,6 mio. kr. Kommunerne er forpligtet til betaling af en objektiv finansiering til de regionale tilbud, dvs. at kommunerne opkræves finansiering af tilbuddene uanset hvor mange pladser kommunen anvender i disse tilbud. Den objektive finansiering er budgetlagt til at udgøre 0,7 mio. kr. i Det forventes at der på de regionale pladser vil være et udgiftsniveau på godt 0,3 mio. kr. til specialundervisning i Elever som er integreret i de almindelige kommuneskoler Betaling for de elever der er enkeltintegreret i folkeskolen med støtte udgør i 2015-budgettet 13,5 mio. kr. Befordring Kommunen er forpligtet til at sørge for befordring til elever på specialskoler på dagbehandlingsskoler og til elever i specialklasse. Der er afsat 7,8 mio. kr. til befordring af elever i specialundervisningstilbud. Movia arbejder p.t. med, på vegne af Fredensborg Kommune, at gennemføre EU-udbud af den variable personkørsel, herunder befordringen af elever i specialundervisningstilbud, således at vi får de lavest mulige priser på denne del af udgifterne. Udbuddet forventes afsluttet i maj 2015 og de nye kontrakter træder i kraft den 1. oktober Øvrige Der er i budgettet ressourcer til specialpædagogisk bistand til førskolebørn. I den forbindelse er der etableret et gruppetilbud i kommunen. Det er vurderingen at udgiften er mindre ved selv at foranstalte gruppetilbud frem for at benytte ekstern bistand. Prioriteringsbidraget udgør i mio. kr. på specialundervisningsområdet. Der vil senere komme en nærmere beskrivelse af effekten af prioriteringsbidraget på området for specialundervisning. 2. Regnskab I tabel 2a er regnskabsresultaterne for de seneste fire år gjort op. I den betragtede periode er regnskabstallene faldende og regnskabet for 2014 forventes at komme ud med et resultat på 58,4 mio. kr. et resultat, der ligger godt 0,7 mio. kr. under budget. Idet dette område er indsatsstyret tilfalder dette mindreforbrug automatisk kassen.tabel 2a. Specialundervisningen, nettoudgifter i regnskab i 1000 kr. og løbende priser. Side 3 af 13

4 Specialundervisningen Objektiv finansiering til regionale specialskoler Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Forventet* Regnskab Køb af regionale pladser Integrerede elever Specialskoler Undervisning på opholdssteder Fritidstilbud Befordring Forældrebetaling Bistand i førskolealderen Total *Regnskabet er ikke endeligt, idet alle regninger endnu ikke er opkrævet for Dette er det bedste skøn i forhold til de oplyste bevillinger og takster på området. De største udgifter ligger på specialskolerne og i 2014 udgjorde disse udgifter 38 pct. af det samlede regnskab for specialundervisning. Forbruget på specialskoler har dog i perioden været stigende, men er i 2014 faldet til et niveau under regnskab 2011 resultatet. Dette skyldes, at der er sket en ændring i konteringspraksis fra 2014, således at udgifter til fritidstilbud i 2014 ikke længere indgår i udgifterne til specialskoler. De integrerede elever har i 2014-regnskabet et forbrug, der svarer til 24 pct. af det samlede forbrug. Udgiftsniveauet til integrerede elever har været stabilt i den betragtede periode. Den tredje største post er udgifter til fritidstilbud, der med udgifter på knap 12 mio. kr. i 2014 udgør 19 pct. af de samlede udgifter. Det er denne post, der reelt skal sammenholdes med udgifterne på specialskoler i perioden pga. tidligere konteringspraksis. Såfremt man ser på de samlede udgifter til specialskoler og fritidstilbud har udgifterne udgjort 61 pct. af det samlede budget fra og i 2014 udgør udgifterne 57 pct. af det samlede regnskab på specialundervisning. En af forklaringerne på faldet i 2014 er, at der har været en større afgang af elever fra en stor årgang. Figur 2a. Regnskab i løbende priser, 1000 kr. Side 4 af 13

5 I 2014 havde specialundervisningen et budget på 59,1 mio. kr. og regnskabet forventes at blive på 58,4 mio. kr. hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I henhold til bevillingsreglerne i Fredensborg Kommune bliver et mindreforbrug på de indsatsstyrede områder ikke overført til efterfølgende år. Det forventede mindreforbruget for 2014 bliver tilført kassebeholdningen. 2. Udviklingen i elever på specialundervisningen Ud af skolesøgende børn i 2013 var 84 børn i specialundervisningstilbud, i 2014 var det 86 ud af skolebørn i Fredensborg Kommune. Indenfor de seneste 4 år er gennemsnittet 3,8 pct. af de skolesøgende børn, som bliver elever indenfor specialundervisningen (inkl. specialklasser mv.): Figur 2.a Antal skolebørn og specialundervisningsbørn i : Side 5 af 13

6 Det er dog kun 1,56 pct. af de skolesøgende børn, som er elever inden for specialundervisningen på det indsatsstyrede område. Antallet af elever i specialskoler har været faldende siden 2012 og har i 2014 således været under 2011 niveauet. Der har fra været store årgange af elever, der er nået 10. klasse og dermed ikke længere modtager undervisning. Det samme billede ses næsten for elever, der er integreret med specialundervisning i folkeskolen, idet der dog i 2014 er sket en tilgang på en elev. De integrerede elever der figurerer her, er de elever der modtager specialpædagogisk bistand. En årsag til nedgangen fra kan være at skolerne fra 2012 er med til at finansiere de elever, der modtager specialpædagogisk bistand, og derfor indstiller færre 1. Mellem 2013 og 2014 ser vi dog en opbremsning i det fald, der er set i de tidligere år. 1 Skolerne har siden 2012 fået tildelt budget ud, således at de selv dækker de første 12 lektioner til enkeltintegrerede elever. Se også side 5 i masterplanen. Side 6 af 13

7 Figur 2b. Antallet af børn i specialtilbud, der indgår på det indsatsstyrede område: Ud over elever i specialklasse og enkeltintegrerede elever støttes i gennemsnit 9 elever også til specialklasseundervisning på de rammestyrede specialklasser. Ud over disse børn anvendes en del af specialundervisningens budget på støtte til børn som skolerne indstiller til særlig støtte i et timetal under 12 lektioner om ugen, eller til et kortere forløb med intensiv støtte. Formålet med dette er så vidt muligt at forebygge at elever får brug for et egentligt specialundervisningstilbud Serviceniveauet sammenlignet med andre kommuner I Økonomiaftalen for 2013 blev der aftalt en målsætning mellem regeringen og KL om at andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning skal stige til 96 pct. i Fredensborg Kommune havde i september 2014 en inklusionsprocenten på 95,7 pct. 2, hvilket er et lille fald siden 1. januar 2014, hvor andelen var på 96 pct. Fredensborg Kommune ligger i den bedste halvdel af samtlige kommuner i forhold til andelen af inkluderede elever. Udviklingen på landsplan har i en årrække været, at flere og flere skolesøgende børn blev segregeret til specialtilbud. Ønsket har været at vende denne udvikling både af faglige og økonomiske hensyn. Forskningen siger jf. KL, at inklusion kan være til gavn både for elever med særlige behov og for deres skolekammerater uden behov for særlig støtte. Hertil kommer at et barn i specialtilbud koster næsten 10 gange så meget i gennemsnit som et barn i den almene kommuneskole. 2 Jf. Brug nøgletal i styringen Kend din kommune, Kommunaløkonomisk Forum 2015, 8. og 9. Samt Økonomiaftalen juni 2014, KL s bilag, tabel 3. Side 7 af 13

8 I en opgørelse på landsplan placerer Fredensborg Kommune sig under gennemsnittet på 3,9 pct., da andelen af segregerede elever i kommunen er 3,7 pct. af kommunens skolesøgende børn. Andelen af henholdsvis inkluderede / segregerede børn er et forhold som kan være bestemt af flere faktorer. En høj andel segregerede elever er ikke nødvendigvis udtryk for at kommunen har relativt set flere børn med særlige behov end andre kommuner, men kan være udtryk for en visitationspraksis i kommunen. Men en kommune kan også over én eller to årgange have flere børn, der afslutter skolegang i forhold til indtag. En høj grad af inklusion og lille andel segregerede børn kan omvendt være udtryk for en præcis strategi i en kommune for hvor ofte man visiterer børn til specialskoler mv. Tabel 2c. Andel elever i specialundervisning (inkl. specialklasser) ud af skolesøgende børn i alt, opgjort i 2014, her vist et udvalg af kommuner: Kommune Gentofte København Fredensborg Hørsholm Helsingør Holbæk Andel pct.* 2,3 3 3,7 3,9 4,2 6,5 FLIS data 2014 / Landsgennemsnittet (uden Læsø Kommune, Tårnby Kommune og Aarhus Kommune) er i 2014 på 3,87 pct. Segregeringsgraden (dvs. de ikke inkluderede) i de opgjorte kommuner spænder fra 1,17 7,51 pct. * Pct. af skolesøgende børn. 3. og overslagsår tet for gradvis er faldende over perioden. Tabel 3a. Specialundervisningen, Regnskab 2014 og budget Indsatsstyret, kr. Forventet Regnskab Total Faldet i budgettet skyldes effekten af det indarbejdede prioriteringsbidrag, som skal sikre en fast effektivisering af kommunens service: Tabel 3b. Prioriteringsbidrag i akkumulerende procent. Prioriteringsbidrag vedtagelse 2013 vedtagelse 2014 Prioriteringsbidrag i alt ,3 % -3,5 % -4,6 % -5,8 % -7,0 % -8,3 % -0,55 % -1,63 % -2,72 % -3,83 % -4,98 % -6,13 % -2,9 % -5,1 % -7,4 % -9,6 % -12,0 % -14,4 % Side 8 af 13

9 Det er forudsat i vedtagelse af prioriteringsbidraget, at det er muligt at nedbringe udgiften således, at budgettet kan overholdes. 4. Forventet regnskab i I det følgende vil forventningerne til den kommende budgetperiode 2015 til 2019 prognosticeres. Dette vil ske ud fra en forventning til antallet af elever kombineret med enhedspriser. Forventningerne til de kommende udgifter på specialundervisningsområdet viser, at fra 2017 forventes udgifterne at overstige det budgetterede udgiftsniveau med 0,5 stigende til 1,9 mio. kr. i Usikkerheden er dog også stigende når horisonten forlænges. Denne usikkerhed er vurderet ved at lægge et usikkerhedsskøn i forhold til det forventede forbrug, således at dette tillægges en hhv. lav og høj vurdering Enhedspriser for elever i specialundervisningen Det er vanskeligt at arbejde med enhedspriser for elever i specialundervisningen, bl.a. fordi en del af de udgifter som anvendes på specialundervisningen fordeles til skolernes indsatser med at integrere eleverne i den almene undervisning. Det er muligt at lave en enhedspris for elever på de dele af budgettet, som særskilt beregnes på de enkelte specialskoler og fritidsordninger, og herudover må der arbejdes med en enhedspris for det resterende del af budgettet som funderes på forbrugstal i regnskab 2014, som er det nyeste kendte regnskabsår. I det forventede regnskab nedenfor er arbejdet med gennemsnitlige enhedspriser for specialskoler og fritidstilbud - på baggrund af de kendte enhedspriser i 2014 beregnet i forhold til det antal af elever, som forventes at gå i specialskole i budgetperioden: Tabel 4a. Gennemsnitlige enhedspriser kommunale specialtilbud 2014 I hele kr. Specialskoler Fritidstilbud Gennemsnitlig enhedspris 2014/ kr kr. En elev, som både går på specialskole og i fritidstilbud koster mellem kr. Det gælder størstedelen af kommunens specialskoleelever, at de også er indskrevet i fritidstilbud på specialskolerne. Figur 4b. Gennemsnitlig enhedspris på specialskoler, SFO og ekstra timer i specialskoler Side 9 af 13

10 Et overblik over priserne på specialskoler og fritidstilbud for eleverne viser enhedspriserne på specialskoler og fritidstilbud var faldende i perioden I synes de nye priser på specialskolerne lidt højere, mens SFO er skønnet lavere i Dette hænger dog sammen med at priserne for 2013 kan være beregnet en smule skævt, da priserne på skoler og SFO er i 2013 var opgivet som heldagspris vedr. elever på specialskoler i Helsingør kommune. Det samlede billede fra er dog et fald i enhedspriserne. En stor del af kommunens udgifter på specialområdet, er som nævnt, vanskeligt at opgøre pr. enhed, bl.a. fordi en del af budgettet anvendes til forebyggelse, således at eleverne ikke får behov for specialskoler. Det sker ved at tilbyde elever, der har behov for særlig støtte et antal støttelektioner, som vurderes lokalt på de enkelte skoler. En del af budgettet fordeles således på et større antal børn, end det vi definerer som elever i specialundervisningen. Ligeledes er den objektive finansiering af de regionale pladser ikke afhængig af antal elever. For en del af specialundervisningens funktioner er der i prognosticeringen fremskrevet på bagrund af regnskabstal fra 2014 og forventninger til antal børn i specialundervisningstilbud, som hænger sammen med kommunens befolkningsprognose fra februar Forventningerne til antal børn som får behov for specialundervisning og for specialskole Fredensborg Kommunes befolkningsprognosen beregnet februar 2015 skønner at antallet af 6-16 årige vil falde fra børn i 2015 til børn i 2019 et fald på 279 børn. De skolesøgende børn udgør heraf ca. 96 pct. af alle 6-16 årige (forskellen skyldes især skoleudsættelser for en del 6-årige, og at man hvert år må forvente at en del af kommunens faktiske antal af 16 årige allerede har forladt skolen). Side 10 af 13

11 I var det 1,56 pct. af skolebørnene, der havde behov for undervisning på specialundervisningsområdet. Anvendes denne andel på de fremtidige år, fås en forventning til de fremtidige udgifter på specialundervisningen. Se tabel 4c. Tabel 4c. Forventet antal skolesøgende børn i : Skolesøgende børn Skøn for antal børn med specialundervisningsbehov* Skøn for antal specialskoleelever * 1,56 pct. af skolesøgende børn Antallet af børn, der går på specialskole og i fritidstilbud udgør i pct. af antallet af børn med specialundervisningsbehov. Fastholdes denne fordeling fås et skøn for perioden, som både tager hensyn til befolkningsudviklingen og billedet i Generelt ses en større tilflytning til kommunen af elever, der går på specialskoler, end elever, der er fraflyttet kommunen. I skoleåret tilflyttede 4 elever på specialskoler, og ingen fraflyttede, i skoleåret er 4,5 elever på specialskoler flyttet til kommunen i Dette betyder en gennemsnitlig merudgift på 3,5 mio. kr. 4.3 Skøn for forventet regnskab Det forventede regnskab fremgår nedenfor i tabel 4d. Forventningerne er beregnet ud fra de kendte enhedspriser i 2015 på specialskoler og SFO er samt beregnede enhedspriser på bagrund af regnskabstal fra 2014 for øvrige funktioner på specialundervisningen. I det forventede regnskab er der således arbejdet med to prognosermetoder, idet der for en del af udgifterne er arbejdet med en prognose specifikt på de børn som vi allerede kender i 2015 og som pt. er tilknyttet specialskoler og SFO. Denne andel børn, som går i specialskoler i 2015, er også anvendt i resten af budgetperioden. Der er for resten af udgifterne på området arbejdet med en prognose, som antager at 1,56 pct. af de skolesøgende børn jf. kommunens befolkningsprognose fra februar 2015 vil bidrage til udgifter til specialundervisning. Der er ligeledes lagt en forventning om, at transportudgifterne vil falde med 0,9 mio. kr. fra og med 2015 og frem. Dette skyldes en opretning af praksis på fordelingen af udgifter til transport mellem det almene område og specialområdet. Side 11 af 13

12 Forventningerne til de fremtidige udgifter viser, at der fra 2017 forventes udgifter for 0,5 mio. kr. mere end der er budgetteret på området. Denne afvigelse mellem budget og forbrug forventes at vokse til 1,9 mio. kr. i Tabel 4d: Prognose Hele tusinde kroner Skøn for udgifter på specialskoler: Fritidstilbud Udgifter til integrerede elever, regionale specialskolepladser, befordring mv Forventet forbrug, total Difference, forventet Mer/ mindreforbrug: Skønnet usikkerhedsinterval Den forventede samlede budgetafvigelse for er 2,5 mio. kr. med de aktuelle forudsætninger. Som nævnt er disse skøn lavet med baggrund i dette års billede og dermed også behæftet med en usikkerhed. Usikkerheden øges jo længere frem vi forsøger at prognosticere. For at vurdere dette lidt mere nuanceret er der lagt et usikkerhedsinterval ind i prognosen på +/- 2 børn på skønnet. Usikkerhedsskønnene fremgår af tabel 4e hvor de fremtidige forventninger til regnskabet er vurderet ved at lægge et usikkerhedsskøn ind, således at der fremkommer et lavt og et højt skøn. Resultatet af de tre modeller er, at der fra 2016 er en udfordring i forhold til at de forventede udgifter overstiger budgettet, jf. tabel 4e. Tabel 4e: Usikkerhedsskøn Model Forventet Lavt skøn Højt skøn Med udgangspunkt i dette usikkerhedsskøn ses der for alle skøn at området er udfordret i budgetperioden. Variationen mellem højt og lavt skøn spænder over godt 9 mio. kr. i budgetperioden fra 2,2 mio. kr. i mindreforbrug for det lave skøn til knap 7 mio. kr. i merforbrug Side 12 af 13

13 på det høje skøn. Primo 2016 vil masterplanen blive genberegnet og udgifterne for 2017 vil dermed blive revurderet. 5. Konklusion De fremlagte budgetforudsætninger for perioden indebærer et let faldende elevtal på området samlet set. Enhedspriserne på specialskolerne og SFO har ligeledes været faldende i de seneste år. Indtil 2013 har også antallet af børn på specialskolerne været faldende. Mellem 2013 og 2014 ser vi dog en opbremsning i det fald, der er set i de tidligere år. På trods af at prognosen er regnet på baggrund af det faldende børnetal, falder udgifterne ikke helt i samme omfang, som budgettet i budgetperioden. Forventningerne til de fremtidige udgifter tyder på et lille mindreforbrug i 2015 og 2016 og først et muligt lille merforbrug sidst i budgetperioden. Forventningerne til mindreforbruget i 2015 og 2016 vil blive revurderet til budgetrevisionen pr. 30/6, således at pengene kan blive lagt i kassen forudsat denne vurdering fortsat er den gældende midtvejs i De nuværende beskrevne indsatser på specialundervisning, som er beskrevet i bilag 2, vil kunne imødegå udfordringerne i Ved at benytte efterskoler og specialklasser med støtte kan pladser på de dyrere specialskoler spares. I 2016 kan forventes sparet 0,5 mio. kr. stigende til 1 mio. kr. fra 2017 og frem. Den anden indsats, der peges på er, at styrke forældre- og lærerkompetencer gennem målrettede samtaler og supervision til forældre til udsatte elever. Samtalerne udføres af psykologer og netværkskonsulenter i PPR. Formålet er at styrke inklusionen af eleven. Denne indsats forventes fremadrettet at medføre et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. på udlagte midler til skolerne. Det er administrationens vurdering, at forventningen til de fremtidige udgifter vil kunne imødegås af de foreslåede indsatser jf. bilag 2 og med nye fremtidige indsatser på specialundervisningsområdet. Forventningerne i budgetperioden vil med masterplanen i 2016 blive genberegnet og dermed revurderet og området vil arbejde videre med at videreudvikle de nuværende indsatser for at sikre at de fremtidige udgifter på specialundervisningen vil kunne imødegås. Side 13 af 13

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO

Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO BUPL har i dagspressen (Nordjyske, torsdag den 3. september 2015) fremført, at der samlet set er brugt 20,4 mio. kr. mindre på dag- og fritidstilbud

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Sammenfatning af resultater marts 2014

Sammenfatning af resultater marts 2014 Sammenfatning af resultater marts 2014 Af Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Siddhartha Baviskar og Mikkel Lynggaard Generelt gælder, at de tolv kommuner, der indgår i Dokumentationsprojektet, dækker

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere