Trivselsundersøgelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse 2010"

Transkript

1 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T:

2 Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og indsatsomåde... 9 Hold. ågang... Hold. ågang... 9 Hold. ågang... 8 Kommentae Det fysiske miljø Uddybende kommentae...

3 Indledning I efteået blev de foetaget tivselsevalueinge på alle videegående uddannelse på ehvevsakademie og pofessshøjskole. Fa politisk hold ha man vedtaget det såkaldte essouceegnskab, de e en ny måde, hvopå uddannelsesinstitutene på Undevisningsministeiets omåde (dvs. ehvevsskole, almene gymnasie, VUC e, ehvevsakademie og pofessshøjskole) hvet å skal opgøe og pæsentee dees esultate inden fo de fie væsentligste uddannelsespolitiske målsætninge: Høj faglig kvalitet i uddannelsene Uddannelse til flee Udviklingsoienteede institute Effektiv institutsdift. Ressouceegnskabet ha til fomål at belyse uddannelsesinstitutenes pioiteinge, kvalitet og esultate gennem en ække indikatoe. Ressouceegnskabsmodellen indeholde indikatoe, de tilsammen belyse uddannelsesinstitutens esultate i fohold til oveodnede uddannelsespolitiske mål. En af disse indikatoe e tivselsmåling hos de studeende. De e defo nu udabejdet et fælles spøgeskema, de skal anvendes på alle uddannelse på samme niveau. Fo betyde dette, at de e et fælles skema fo alle ehvevsakademiuddannelse og et skema fo alle voksne videegående uddannelse. Metode Tivselsevalueingen foetaget på e gennemføt af i alt studeende. De ha væet en meget sto vaiat i svapocenten fa uddannelse til uddannelse, som det femgå af nedenstående skema. En konsekvens af essouceegnskabet ha desvæe væet en manglende fleksibilitet i fohold til afvikling af undesøgelsen, idet ehvevsakademiene kun kunne gennemføe uddannelsen i bestemte uge. Dette faldt ikke heldigt ud på alle uddannelse. På nogle uddannelse va en sto guppe studeende i paktik og ande va i gang med at skive speciale og va defo ikke lette at kontakte og motivee til at deltage i undesøgelsen. Dette e meget beklageligt, da en høj svapocent e afgøende fo undesøgelsens validitet. Jo minde populat de deltage, jo støe svapocent kæves fo at sike validiteten. Fo at opnå validitet i en populat på. kæves 8 sva. Ud fa dette kan det heldigvis konkludees, at fo hele og de fleste uddannelse e antallet af besvaelse tilfedsstillende.

4 Evalueingen blev gennemføt som en anonym undesøgelse, hvilket de studeende blev infomeet om inden de påbegyndte dees besvaelse. Det e vigtigt at pointee, at tivselsevalueingene give et øjebliksbillede af tempeatuen på de foskellige uddannelse. De studeende give udtyk fo dees subjektive vudeinge, hvilket man skal tage med i analysen af esultatene. Man kan aflæse tendense af en tivselsmåling og udpege eventuelle indsatsomåde, men esultatene e ikke udtyk fo en objektiv sandhed. Defo kan de væe behov fo ydeligee uddybning af esultatene i fom af ande kvantitative og kvalitative målinge. En almindeligt bugt femgangsmåde i tvivlstilfælde kan væe fokusguppeinteviews blandt bestemte guppe af studeende. Det e vigtigt, at man pimæt opfatte en tivselsevalueing, som en tempeatumåling og et godt dialogvæktøj. Evalueingen skal ses som et væktøj til at eflektee systematisk ove abejdet med de studeende og en mulighed fo dialog på tvæs af akademiet ikke mindst i fohold til voe bugee, de studeende. Det e et vigtigt signal at sende de studeende, at akademiet inteessee sig fo dees mening og ha en opigtig vilje til at skabe udvikling og fobedinge.

5 De studeende tog stilling til spøgsmål, unde følgende hovedtemae: geneel tilfedshed med uddannelsen udbytte af uddannelsen tilknytning til uddannelsen oganiseing af uddannelse undevisningen udsty og mateiale fysisk miljø socialt miljø paktikdelen eksamine & pøve egen indsats I de oveodnede spøgsmål skulle de studeende besvae spøgsmålene ud fa en skalainddeling fa -, hvo ville vise en sto uenighed med det espektive udsagn og ville vise en sto enighed med det espektive udsagn. De va også mulighed fo at kunne svae ved ikke på spøgsmålet. De øvige spøgsmål va pimæt fomuleet som udsagn, som de studeende skulle foholde sig til i fohold til, hvo enige de va med udsagnet. Udove disse lukkede spøgsmål, ha spøgeskemaet også inkludeet enkelte åbne kvalitative spøgsmål, hvo den studeende ha haft mulighed fo at komme med uddybende kommentae. Besvaelsene af spøgeskemaet e tukket ud i uedigeet fom, og e heefte nøje blevet analyseet ud fa foskellige gennemsigtige målepaamete. En bæende vædi i analysen e, at de ikke lægges skjulte paamete ind i analysen, men udsagnene sættes sammen efte tema og helheden vudees hefa. Åsagssammenhænge søges afklaet, de hvo det give mening. Hvis de ikke umiddelbat kan afklaes sammenhænge i et tydeligt indsatsomåde anbefales ydeligee uddybning. Besvaelse på og deove ates som gennemsnitlig elle positiv besvaelse. De udsagn de besvaes efte enighedskiteiet vudees en enighed på % og deove også som væende positiv. Besvaelse på mellem - kaakteisees som en jævn elle middelmådig besvaelse, og en besvaelse på, elle deunde vudees som et potentielt indsatsomåde afhængig af tema og sammenhæng. Det e vigtigt at væe opmæksom på koelaten på spøgsmålene. Den ha afgøende betydning fo at nogle emneomåde e vigtigee end ande. Man kan eksempelvis godt foestille sig, at diekte spøgsmål til emnes elevans, vil give en skæv fodeling af vigtighed af et emne, idet alle espondente vil væe tilbøjelige til at mene, at samtlige emne e vigtige. Koelaten mellem de studeendes oveodnede tilfedshed med studiet vise sig stot set i alle undesøgelse at koelee med vudeinge af undevisningen, som vigtigste fakto og oganiseing af uddannelsen og det sociale miljø som de to næst vigtigste faktoe. Tilsammen udgø disse emne kenen i de studeendes studieglæde. En konsekvens af denne

6 koelatsanalyse e at det lette muligheden fo at vudee effekten af et potentielt indsatsomåde. Koelatsanalyse 9% Oganiseing af uddannelsen % Undevisning % Socialt miljø % Fysisk miljø % Udsty & mateiale % Paktik Som det femgå af ovenstående diagam vil en indsats i fohold til undevisning, oganiseing og socialt miljø have en god effekt, hvoimod en indsats på de yde amme ikke umiddelbat vil have den stoe effekt på de studeendes geneelle tilfedshed med studiet. Heldigvis e det vigtigste fo voe studeende undevisningen.

7 Tivselsanalyse fo bygni Analysen e bygget på besvaelse fa 8 studeende på bygniuddannelsen. Svaene de e bugt i analysen e inddelt efte hold på hve af de ågange. Geneelt Den oveodnede tilfedshed bygnie e unde målet (,8), hvilket også e gennemsnittet fo samlet og byggei/p. o Dog vaiee det fa hold til hold og lidt imellem ågangene:. ågang ligge samlet en smule ove gennemsnittet og de udvises tilfedshed, og de e lidt vaiat mellem holdene. Tilfedse hold: C (,), B(,), A(,), B(,) Minde tilfedse hold: A(), D og D(,), C(,). ågang e samlet set minde tilfeds end gennemsnittet () og de e væsentlig vaiat mellem holdene. Tilfedse hold: D(,), A(,) Minde tilfedse hold: B(,9), A(,), B og C(,). Utilfedse hold: C (,). ågang e samlet set minde tilfeds end gennemsnittet (,) og de e væsentlig vaiat mellem holdene. Tilfedse hold: A (,8), C(,), C(,) Minde tilfedse hold: A(,8), C(,), A(,), B(,), Utilfedse hold: D(,). Disse holds tilfedshed gælde også fo mange af de senee sva. Det faglige udbytte og niveau e tilfedsstillende på. ågang og en smule lavee på. ågang. Tedje ågang udvise en vis utilfedshed. Føste ågang e motiveede og se fem til dagens studie, mens scoen e lidt lavee fo anden og tedje ågang. Tilknytning Tilknytningen til uddannelsen e geneelt høj. o Tilknytningen e dog højest på. semeste og lavest på tedje. Mange vil anbefale uddannelsen til ande, minde på tedje semeste. De e meget høj scoe i fohold til at de studeende føle de ha valgt den igtige uddannelse. Langt de fleste studeende fovente at fuldføe uddannelsen. De e høj tilfedshed med skolens image. De studeende se gode mulighede fo videeuddannelse og job, og vil anbefale uddannelsen. De e et væsentligt fald på. ågang, hvo anbefaling af uddannelsen til ande og videeuddannelsesmulighede vudees unde og jobmulighede vudees til,. Ledelse De e høj utilfedshed med stuktueingen af uddannelsen. o De fleste holds vudeing e unde og mange e unde. De e geneelt utilfedshed med infomatsniveauet sæligt i fohold til skemalægning. De e utilfedshed med kendskab til kav fo at gennemføe uddannelsen

8 Studievejledning Geneelt ha knap halvdelen modtaget vejledning inden studiestat, dog kun en fjededel på føste ågang. Det vaiee en del fa hold til hold. o De e tilfedshed med den givne vejledning. Kun omking pocent ha fået vejledning unde uddannelsen. o Botset fa tedje ågang, e de høj tilfedshed med vejledningen. Andelen de ha deltaget i vejledende fælles aangemente vaiee fa knap halvdelen på føste ågang til næsten alle på tedje ågang. o De e geneelt tilfedshed med aangementene, botset fa en utilfedshed på tedje ågang. Undevisning På føste ågang e de geneelt tilfedshed med undevisningen, mens de utilfedshed hos. og. ågang. Tilfedsheden med IT, det faglige niveau, samt vaiaten i undevisningen, e unde målet. Tilfedsheden e højest med undevisenes engagement og hjælpsomhed. Tilfedsheden vaiee fa hold til hold, men de e ikke nogen entydigt tilfedse hold. Fysisk miljø Utilfedshed med udsty og mateiale De e geneel tilfedshed med det tekniske udsty de tilbydes. o Dog e de geneelt utilfedshed med suppoten til udstyet o Og mee (. og.ågang) elle minde (. ågang) utilfedshed med hvodan udstyet fungee. Utilfedshed med adgang til undevisningsmateiale i god tid dog middel tilfedshed fo. ågang. Omking % anvende egen bæbae compute på uddannelsen og de e høj utilfedshed med facilitetene til disse. De e tilfedshed med biblioteksfacilitete. De e utilfedshed med det fysiske miljø på alle punkte og fo alle hold. Socialt miljø De e oveodnet høj tilfedshed med det sociale miljø på alle punkte og hold. o Meget høj tilfedshed, isæ med veltilpashed på holdene, hvo kun enkelte hold scoe unde 8,. 8

9 Styke og indsatsomåde Styke: Det sociale miljø e meget stækt. Læenes engagement og hjælpsomhed. Indsatsomåde: Oganiseingen: Uddannelsens stuktu og infomatsniveauet. Undevisningen og det faglige niveau. Sæligt. ågang bø de gøes en indsats fo. 9

10 Hold. ågang Table : Tilfedshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Hvo tilfeds e du alt i alt med din uddannelse?,8 89,8 89,8 89, 9, 9, 98,, 8 8, 9, 8, 8 Table : Tilfedshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "kunne ikke væe længee fa" og e "kunne ikke væe tættee på") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Foestil dig den pefekte uddannelse. Hvo tæt på dette ideal e din uddannelse?,, 8, 8, 9, 99,9 98,, 8, 8, 8,, 8

11 Table : Tilfedshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Jeg føle mig motiveet i min uddannelse,9 8,9 8,8 8, 8, 9, 8 8,,9 8,8 8, 9, 9, 9 Jeg se fo det meste fem til at komme i gang med dagens studieopgave (undevisning, opgave, guppeabejde og lignend,9 8,8 8 8, 8, 8,8 8 8, 8, 8, 89,8 8, Table : Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Det faglige udbytte af uddannelsen 9 9, 9, 9, 9, 9, 9,9, 9,9, 8 9 Det faglige niveau på uddannelsen, 8 8, 8, 8, 9,8,8 8, 8,8,,9 89

12 Table : Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base De valgte undevisningsf ome e geneelt gode fo min læing, 98, 9,9 9, 9,, 98,8 9, 9, 8, 9,, 89 Table : Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Jeg e en af dem, de altid bidage eksta til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) 9 9, 9, 9, 9 9,,,8 9, 8, 8,9 8 Jeg vil anbefale uddannelsen til ande, 9, 9, 89, 9, 9, 9 8,, 9,, 9, 8, 8 Jeg føle, at jeg ha valgt den igtige uddannelse, 9,9 9,9 9,9 9 8, 99 8, 8, 9 8, 9,9 9, 9, 9, 8 Jeg fovente, at fuldføe min nuvæende uddannelse 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9, 9 8, 8, 9

13 Table : Oganiseing af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Uddannelsen e velstuktueet, 99,8 9, 8, 8,, 8, 9,9,,,9, 8 Jeg kende kavene, de stilles til mig, fo at jeg kan fuldføe min uddannelse,, 9, 9, 8,8 8, 8, 9,8 8,8 8, 8, 8, 89 De e klae infomate om, hvad de fagligt set foventes af mig som studeende,, 9, 9, 8, 9,, 9,8 9, 8, 9,8 8, 9 Abejdsmængd en e godt fodelt på min uddannelse, 9, 8, 8, 9,9 89, 8, 99,9 89, 9,8, 9 Jeg få ettidig infomat om skemaænding e (fx aflysning af time),, 8,8,,,, 9,,,,8, 8 Jeg ha nem adgang til infomat, de e elevant fo min uddannelse, 8, 8 8 8,8,9 89, 8, 8 8, 8,, 8 På min uddannelse ha de studeende nemt ved at blive høt, 9, 8, 8,9 8,, 8, 9,,,, 9,

14 Table 8: Oganiseing af uddannelsen - vejledning Jeg ha modtaget vejledning om min uddannelse, fø jeg påbegyndte studiet Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Ja,, 9,,,,,,,, 8,, Nej 9, 9, 8,,, 8,,, 9,, 8, 8, Table 9: Oganiseing af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 9 Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, fø jeg statede va god,8 9, 89, 9, 9,8 9,,, 8,, 8 Jeg ha nemt ved at få vejledning om min uddannelse, 9, 9, 9 9 9,, 99 9,9 98, 9,8 8, 8

15 Table : Oganiseing af uddannelsen - vejledning Jeg ha modtaget pesonlig studievejledning i løbet af min uddannelse Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Ja, 9,,,, 8,,,, 9,,, Nej 8, 8,, 8, 9, 9, 8 89,, 8, 9, 8, 8, Table : Oganiseing af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Den pesonlige studievejlednin g jeg ha modtaget i løbet af min uddannelse, ha væet god,8 8,,,,, 8, 8 8, 8 9, 9,,,

16 Table : Oganiseing af uddannelsen - fællesaangemente Jeg ha deltaget i vejledende fællesaangemente i løbet af min uddannelse (fx om paktik, studieteknik, valgfag og eksamene) Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Ja,,,, 9,,, 8,,, 8,, Nej 8, 9,,, 8, 9,,,,,, 9, Table : Oganiseing af uddannelsen - fællesaangemente Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 9 De vejledende fællesaangem ente i løbet af min uddannelse, ha væet gode, 89,, 89, 9, 9,, 8, 8, 9, 8 9

17 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base De skabes god sammenhæng mellem de foskellige fag inden fo min uddannelse (fx fællesfoløb, pespektiveing til ande, 9, 8,9 8, 9,9, 9,, 89 9,9 8,, Mine undevisee e gode til at se sammenhænge med ande fag inden fo min uddannelse, 98, 9,8, 9 99,9,8 8, 9, 8, 8, 8 Jeg ha indtyk af, at undevisningen e baseet på den nyeste viden inden fo min uddannelseset ning,8, 8, 8,8, 9,, 99, 8,9 9, 8,, 8 Undevisningen ha fo det meste et højt fagligt niveau, 8, 8, 8,9, 9, 9,9, 8,9, 8,, 9 De e en god kobling mellem teoi og paksis i undevisningen 9, 8, 8, 89,, 99,9 9,9 8,, 8,, 8

18 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Mine undevisee e fo det meste engageede i undevisningen, 9, 9,, 9,9 99,8 98 8, 8,, 9,8 8, 9 8

19 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base De e en passende vaiat i fomen af den undevisning jeg deltage i (fx klasseundevis ning, guppeabejde, foelæsn,9 9 9, 89, 9, 9,9 9, 8,, 8,, 8 Uddannelsen inddage i tilstækkelig gad IT som en del af undevisningen, 8, 8, 8,8 89 8, 9 8, 9 8,8, 8 8, 9 8, 9,, 8 Uddannelsen klæde dig på til at anvende IT som en del af den pofess, du på sigt skal vaetage, 89,9 8,9, 9,8 99, 9,9, 9, 9, 9 8, 8 De lyttes til de studeendes evalueing af undevisningen, 9, 8, 8, 8,, 99, 8, 8, 8,,, 8 Jeg få tilstækkelig tilbagemelding på mine esultate (opgave, pæsentate, min aktivitet i timene, mv.) fa mine, 8,, 8, 8 9,,9 9, 9,,8 8, 8 9

20 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Mine undevisee e gode til at hjælpe, hvis jeg selv elle en medstudeende ha behov fo det, 99, 9, 9,9 9,, 9,9 9, 9, 8, 9, 8 8

21 Table : Udsty og mateiale Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Undevisnings mateialet e tidssvaende, 9, 8, 8, 9,9, 9, 9, 8, 9, 8,8,8 8 Uddannelsesste dets tekniske udsty fungee fo det meste tilfedsstillende,9,,,9,,,,, 8, 8, 8, 8 Uddannelsen tilbyde adgang til udsty, de e elevant fo min uddannelse (fx computee, div. maskine, øvefacilitete,, 8, 9, 8, 89 8, 8, 98 8, 99,9 8, 89,9 9,,9 8 Uddannelsen sike, at jeg ha adgang til elevant undevisnings mateiale i god tid fø jeg skal buge det, 8, 8, 9, 9,8 9 9,,9 8 9, 8, 8, 9 De e god suppot til uddannelsesste dets tekniske udsty, 8,, 9,,, 9,, 8,, 8,,8 89 Biblioteket opfylde de studieelateed e behov, jeg ha,, 9,, 8, 8, 8, 8, 8 8,9, 8,,8

22 Table : Udsty og mateiale Anvende du egen bæbae pc på uddannelsen? Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Ja,, 8,, 9,,, 8,, 8,,, Nej,, 8 8, 9, 8,, 8,,, 9 8, 9, 9, Table 8: Udsty og mateiale Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Hvo tilfeds e du med de itfacilitete, som skolen tilbyde dig til dit eget medbagte udsty (tådløst netvæk, stø,,,,9, 8,,8,8,,8,9,8

23 Table 9.: Udsty og mateiale Ikke indekseet Ha du bug fo, at du kan få adgang til elevante elektoniske mateiale uden fo skolens nomale åbningstid? ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Slet ikke 9, 9,,,,,,,,,,,, 9,,,, 9,,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,,, 8,,, 9,,,,,, 8,,, 9,, 9,,,,,,,, 8,,, 9,,,, 9,,,, 8 8 8, 9,,,,, 9,,,,,, 9 9 9,,,,, 9,,, 9,,,, I høj gad, 8,,,,, 9, 8,,,,, Ved ikke?,,,,,,,,,,,,

24 Table : Fysisk miljø Hvo lang tid om dagen buge du på tanspot til og fa din uddannelsesinstitut? (NB: ikke paktikstedet) Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base minutte 9, 9,, 8, 8,,,,, 9,,, - minutte 8, 8, 8,,,,,,,, 9, 8, - minutte 8, 8, 9,, 9, 8,,,, 8,,, - minutte 8, 9,,, 9,, 8,,, 8, 8,, - time 9, 8, 8, 9,, 8,,,, 8,,, Mee end time,,,,,,,,,,,,

25 Table : Fysisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Jeg tives godt med indeklimaet på mit uddannelsesste d,,8,,9,, 8,8,,9 8,9,,9 De fysiske amme på uddannelsesste det undestøtte alle elevante undevisningsf ome,9 8,,, 9,, 9,8,, 9, 8,, Fællesaealen e e inspieende at opholde sig i,, 9,, 9,,9,8,,,,, Kantinefohold ene e tilfedsstillende,,,, 8,,,,8 9, 99, 8,,

26 Table : Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 8 Jeg føle mig som en del af et fællesskab på min uddannelse, 8,,, 89 8,, 9 8, 98 8, 99, 9 8, 8, På min uddannelse udvise de studeende et socialt medansva ove fo ande studeende,9 8, 8, 8, 8,8 9, 8, 9 8,, 9, 9,, 9 Jeg føle mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9,8 9, 8 De e en god stemning på mit uddannelsesste d,8 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 8, 9 8, 98 8, 9 8, 9,, 8, 8 De e tilstækkeligt med sociale aangemente på uddannelsesste det,9, 8, 8, 8, 8 9,, 8, 8, 8, 8, Som studeende e de mulighed fo at engagee sig i planlægningen af sociale aangemente, 8, 8, 8, 8 8, 9, 8 8,9 8, 9 8, 9,9 8,9 8,8

27 Table : Image/Uddannelsens elevans og bugbahed Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Jeg e stolt af at fotælle ande om min uddannelse, 89, 9, 9, 9 8, 8, 9,9 9, 9, 9,8 9, 8, 8 Uddannelsen give mulighed fo at videeuddanne sig, 8, 8, 8 8, 9 9, 8, 98 8, 9 8, 9,9, 8, 8, 8 Uddannelsen give mig mulighed fo at få et job, jeg kunne tænke mig, 8 8, 9 8, 9 8, 9 8,9 99 8,8 98 8, 9 8, 9 9, 8, 9,8 8 8, 89 Table : Paktikdelen Ha du væet i paktik på din igangvæende uddannelse? Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Ja, 8,,,,,,,,,,, Nej 8, 8 8, 8, 99,, 9, 8,,,,, 8,

28 Table : Paktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 9 Min uddannelse fobeede mig til min paktikpeiode,9 8, 8, 8, 89,9 9, 8,, 9, 9, 98, 8,9 8 Paktikopholdet e elevant i fohold til uddannelsen 8, 8 8, 8 8, 8,,,,,,,,, Paktikopholdet give mig en øget faglighed 8, 8 8, 8 8, 8,,,,,,,,, Paktikopholdet sætte mine tidligee fag i pespektiv,8 8 8, 8 8, 8,,,,,,,,, Min uddannelse inddage mine efainge fa paktikken,,,,,,,,,,,, Table : Paktikdelen Mangle du at komme i et paktikfoløb, inden du afslutte din uddannelse? Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Ja, 8,, 9 8, 8, 9,, 8,, 9 8,, 8, Nej,,, 9, 9, 8,,,, 8,,, 8

29 Table : Paktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Jeg ha klae foventninge til udbyttet af mit kommende paktikophold,9 8, 8, 8, 8 8,, 8, 8,, 8,,,9 8 Table 8: Eksamine & Pøve Ha du væet til eksamene elle pøve på din nuvæende uddannelse? Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Ja 8 9,,,,,,, 9,,, 9, 8, Nej 9, 9 9,, 9, 89,,,,,,,, 9

30 Table 9: Eksamine & Pøve Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 9 8 Bedømmelsesk iteiene ved pøve og eksamene e klat kommunikeed e, 8, 8, 8,9 9, 8,,, 9,,8 9, 8, De e god sammenhæng mellem undevisning og eksamenskav,8 98, 9, 9, 8, 9,,, 8,,, 8, 8 Table : Eksamine & Pøve Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 Hvo tilfeds e du alt i alt med dine esultate ved eksamene?, 9, 9, 9, 8 8,,,,, 8, 8, 8

31 Table : Egen indsats Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 8 Hvo tilfeds e du alt i alt med din egen indsats på uddannelsen?, 99,, 99, 9, 9, 9, 9, 9, 99,9 9, 98 Table : Egen indsats Gennemsnitlig tidsfobug om ugen på undevisning (fx foelæsninge, holdtime, øvelsestime, guppeabejde og lignende) Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 8 Op til time,,,,,,,,,,,, - time, 9,, 8,,,, 9,,,,, - time 8,, 9,, 9,,, 9,,, 8,, Mee end time 8, 8, 8, 8, 8,,,,,,, 9,

32 Table : Egen indsats Gennemsnitlig tidsfobug om ugen på fobeedelse (fx læsning, læseguppeabejde, opgaveskivning og lignende) Ikke indekset ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 8 Op til time 9 8, 9,, 8,,,,, 8,, 9, 8, - time, 8, 8,,,, 9,,,,,, - time 8, 8, 9,,,,,,,,,, Mee end time, 9,,,,,,,,,,, Table : Egen indsats Gennemsnitlig tidsfobug om ugen på studentefoeningsabejde (både fagligt og socialt) Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 8 Op til time 9 8, 8 8, 8, 9 8, 9 9, 9 8, 8, 8, 9, 8,, 9, - time 9, 9, 8,,,,,,,,,, - time,,,,,,,,,,,, Mee end time, 9,,,,,,,,,,,

33 Table : Egen indsats Gennemsnitlig tidsfobug om ugen på studieelevant abejde (både lønnet og fivilligt abejde) Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 9 Op til time,,, 9 8, 8, 9 9, 8,, 8,, 8, 8, - time 9, 9, 8, 9,,,,,,,,, - time, 9,,,,,,, 8,,,, Mee end time,, 9,,,,,,,,,, Table : Egen indsats Gennemsnitlig tidsfobug om ugen på ikke studieelevant abejde Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Op til time 9,, 8, 9, 8, 8 8, 8,, 9,, 8,, - time 9,,,,,,,,, 8, 9,, - time 8,,,,,,,,,,,, Mee end time, 8,,,,,,,,,,,

34 Table : Æstetisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Table 8: Baggundsoplysninge - ikke indekseet Spog ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Dansk, 8, 9,,,, 9, 8,,,,, English,,,,,,,,,,,, Table 9: Baggundsoplysninge - ikke indekseet Køn ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base Mand 9, 8, 8,, 8, 8,,, 8,, 9, 89, Kvinde 9,, 8,, 9,,,,,,,,

35 Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Alde ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 8 Ynge end å 9, 9,, 8,,,,,, 9,,, - å 9, 89 8,,, 8,,, 8,,, 9, 9, - å, 9 8, 9, 9, 9, 8,,,,,,, Ælde end å, 9,, 9,,,,,,,,, Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Uddannelsens opbygning i semeste elle module ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 8 Semeste 9 9,,,,,, 8,,,,, 8, Module 8,,,,,,,,,,,,

36 Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Hvilket semeste/modul gå du på? ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8. semeste/.-. modul 9, 9,,,,, 8,,,,,,. semeste/.-. modul 8,,, 9,,,,,,,, 9,. semeste/.-. modul 8, 8, 9,,,,,,,,,,. semeste/.- 8. modul 8,,,,,,,,,,,,. semeste/9.-. modul, 8, 8,,,,,,,,,,. semeste/.-. modul,,,,,,,,,,,,. semeste/.-. modul, 8, 8,,,,,,,,,, 8. semeste/.-. modul,,,,,,,,,,,,

37 Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Hvilken pioitet den nuvæende uddannelse va, da man ansøgte om optagelse ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base pioitet 8, 9 8, 8 8, 9 9, 9, 9,, 8, 9,,, 9,. pioitet 9, 8, 8,,,,,,,,,,. pioitet,,,,,,,,,,,,. pioitet elle lavee,,,,,,,,,,,, Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Adgangsgivende eksamen til den nuvæende uddannelse ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base STX 9, 8, 8,,,, 8,,, 9,,, HF, 9 8, 8,,,,,,,,,, HHX,, 8,,,,,,, 9,,, HTX 8,,,,, 8,,,,,,, Ehvevsuddan nelse 8, 8, 9, 8,,,, 8,, 8,,, Andet 98 9, 9, 9,,,,,,, 9,,,

38 Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Civile stand ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C D Base 8 8 Bo hos foælde/foæl de 9,,,,,,,,, 9,,, Bo alene uden bøn,,,,,, 8,,,, 9, 8, Bo alene med bøn, 9,,,,,,,,,,, Samlevende uden bøn,, 9,, 8,, 8,,,,, 8, Samlevende med bøn 9, 9,, 8,,,,,,,, 8, 8

39 Hold. ågang Table : Tilfedshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 89 8 Hvo tilfeds e du alt i alt med din uddannelse?,8 9,8 9,8 9, 9, 8,,, 9,9 9, 8 Table : Tilfedshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "kunne ikke væe længee fa" og e "kunne ikke væe tættee på") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 Foestil dig den pefekte uddannelse. Hvo tæt på dette ideal e din uddannelse?, 9, 9, 9, 8,, 9, 9, 9,8 89, 98, 9

40 Table : Tilfedshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 9 8 Jeg føle mig motiveet i min uddannelse,9 89,9 89,8 8, 89, 8,, 8,8, 9, 9, 8 Jeg se fo det meste fem til at komme i gang med dagens studieopgave (undevisning, opgave, guppeabejde og lignend,9 9, ,8 9,,, 99,, 98, 89 Table : Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 8 Det faglige udbytte af uddannelsen 8, 8 8, 8, 8, 8,, 8,9 9, 8 Det faglige niveau på uddannelsen, 89, 8 9,,8 9, 9, 98, 8,, 8

41 Table : Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 De valgte undevisningsf ome e geneelt gode fo min læing, 9, 9,9 9,8 89, 8, 9,,,8 9, 99,8 Table : Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 Jeg e en af dem, de altid bidage eksta til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) 99 98, 9, 9, 8, 9,, 9,, 9, 9 Jeg vil anbefale uddannelsen til ande, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,, 9, 98, 8 Jeg føle, at jeg ha valgt den igtige uddannelse, 9,9 9,9 9 8, 9 8, 9, 8,8 9 8, 8, 9 8, 98, 9 Jeg fovente, at fuldføe min nuvæende uddannelse 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 9 9, 98 9, 9 9, 9 9, 98 9,8 9,8

42 Table : Oganiseing af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 9 Uddannelsen e velstuktueet,,8 9,,, 8,, 8, 8, 8, 98,8 Jeg kende kavene, de stilles til mig, fo at jeg kan fuldføe min uddannelse, 9,, 8,,9,9,, 9, 8,, 9 De e klae infomate om, hvad de fagligt set foventes af mig som studeende,, 8, 8,8,,8, 8,, 8,8, Abejdsmængd en e godt fodelt på min uddannelse,, 9, 9, 9,,,8, 8,8 9,, Jeg få ettidig infomat om skemaænding e (fx aflysning af time),, 8,8,8, 9,,,,8,, 8 Jeg ha nem adgang til infomat, de e elevant fo min uddannelse, 9, 9 9, 9,8 98,9, 89, 8, 9 9, 9 På min uddannelse ha de studeende nemt ved at blive høt,, 9, 9,,8 8,9 89,, 9, 9,,

43 Table 8: Oganiseing af uddannelsen - vejledning Jeg ha modtaget vejledning om min uddannelse, fø jeg påbegyndte studiet Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 Ja,, 9,,,,, 8, 8, 8 8, 8, Nej 9, 9, 8, 8,, 9 9,,,,,, Table 9: Oganiseing af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 9 9 Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, fø jeg statede va god,8 8 8, 8, 8, 8 8,, 8, 8, 8,9 8, 8 Jeg ha nemt ved at få vejledning om min uddannelse, 89, 9, 9,,8 9,, 8, 9,, 8, 8

44 Table : Oganiseing af uddannelsen - vejledning Jeg ha modtaget pesonlig studievejledning i løbet af min uddannelse Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Ja, 9,,,,, 8,,, 9,, Nej 8, 8,,, 9 9, 8, 8, 8,, 9, 8, Table : Oganiseing af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Den pesonlige studievejlednin g jeg ha modtaget i løbet af min uddannelse, ha væet god,8 8,,,,,,,8 8 8, 8,,

45 Table : Oganiseing af uddannelsen - fællesaangemente Jeg ha deltaget i vejledende fællesaangemente i løbet af min uddannelse (fx om paktik, studieteknik, valgfag og eksamene) Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 Ja,,, 99, 8 8,, 9 9, 9 9, 8, 9, 9 9, Nej 8, 9,,,,,,, 8,,, Table : Oganiseing af uddannelsen - fællesaangemente Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base De vejledende fællesaangem ente i løbet af min uddannelse, ha væet gode, 98, 9, 9, 9, 98,8 9, 99,,, 9, 9

46 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 99 8 De skabes god sammenhæng mellem de foskellige fag inden fo min uddannelse (fx fællesfoløb, pespektiveing til ande,, 9,9 9, 8,, 8,, 9, 8, 9, Mine undevisee e gode til at se sammenhænge med ande fag inden fo min uddannelse,, 9,8 9,,8,8 9,,,, 9, Jeg ha indtyk af, at undevisningen e baseet på den nyeste viden inden fo min uddannelseset ning,8 9, 9, 9, 8, 8,8 98,, 9, 8, 8, Undevisningen ha fo det meste et højt fagligt niveau, 9, 9, 8 9, 8, 8, 98,9 9 89,,8 9 De e en god kobling mellem teoi og paksis i undevisningen, 9, 9, 8,8, 8,8,8,8, 8, 9

47 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 99 8 Mine undevisee e fo det meste engageede i undevisningen,, 9, 9,9 9, 8, 8, 8,8 89, 9, 98,8 89

48 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 8 De e en passende vaiat i fomen af den undevisning jeg deltage i (fx klasseundevis ning, guppeabejde, foelæsn,9 9, 9,, 8 9, 8 9, 9, 9, 8 Uddannelsen inddage i tilstækkelig gad IT som en del af undevisningen, 8, 8, 8, 8, 8,,,8 9,,, 8 Uddannelsen klæde dig på til at anvende IT som en del af den pofess, du på sigt skal vaetage,,9 8,9, 8,,9, 8, 8, 8, 8 De lyttes til de studeendes evalueing af undevisningen, 98, 9, 9,,8,,, 9,, 8, 8 Jeg få tilstækkelig tilbagemelding på mine esultate (opgave, pæsentate, min aktivitet i timene, mv.) fa mine, 9, 9, 9, 8,9 8, 8,8 9, 8, 9,9, 8

49 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 8 Mine undevisee e gode til at hjælpe, hvis jeg selv elle en medstudeende ha behov fo det,, 98, 9,8 9, 9, 8,8 89, 98, 8, 9, 89 9

50 Table : Udsty og mateiale Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Undevisnings mateialet e tidssvaende, 9, 9, 9, 89, 8,8 9, 9,, 89, Uddannelsesste dets tekniske udsty fungee fo det meste tilfedsstillende,9, 9, 9,9 8, 8, 8,9 8, 9,8 8,8 8, Uddannelsen tilbyde adgang til udsty, de e elevant fo min uddannelse (fx computee, div. maskine, øvefacilitete,, 8,, 9, 9 8, 9, 9,, 9,9 9, 9 Uddannelsen sike, at jeg ha adgang til elevant undevisnings mateiale i god tid fø jeg skal buge det, 9, 89, 9,8 8,9,, 8, 8, 9, 9, De e god suppot til uddannelsesste dets tekniske udsty, 99, 9,, 9,, 9,8 9,9 98, 9, 9, 89 Biblioteket opfylde de studieelateed e behov, jeg ha,, 8, 8, 8,, 9,8 8,9 9,9 8,8 9,9

51 Table : Udsty og mateiale Anvende du egen bæbae pc på uddannelsen? Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 9 Ja,, 8,,, 8, 8, 8,,,, Nej,, 8 8, 8, 9 9, 9, 8, 9, 8,,, Table 8: Udsty og mateiale Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Hvo tilfeds e du med de itfacilitete, som skolen tilbyde dig til dit eget medbagte udsty (tådløst netvæk, stø,, 8, 8,, 9,,,8, 8,,

52 Table 9.: Udsty og mateiale Ikke indekseet Ha du bug fo, at du kan få adgang til elevante elektoniske mateiale uden fo skolens nomale åbningstid? ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 99 9 Slet ikke 9, 9,,,,,,, 8,,,, 9,,,,,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,,, 8,,, 9,, 8,,, 8,,,,,,, 9,,,,, 8,,,,, 8, 9,,,, 8 8 8, 9,,,,, 9, 9,,,, 9 9 9,,,,,, 9,, 8,,, I høj gad, 8,,,,,,, 8,,, Ved ikke?,,,,,,,,,,,

53 Table : Fysisk miljø Hvo lang tid om dagen buge du på tanspot til og fa din uddannelsesinstitut? (NB: ikke paktikstedet) Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 - minutte 9, 9,,,,, 8,,,, 8, - minutte 8, 8, 8, 8,,,,,, 8, 8, - minutte 8, 8, 9, 8,,, 8, 9,,,, - minutte 8, 9,,,,,,,, 8, 8, - time 9, 8, 8, 8,,, 8, 8,,, 8, Mee end time,,,,,,, 8,,,,

54 Table : Fysisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 9 8 Jeg tives godt med indeklimaet på mit uddannelsesste d,,8 8, 8,,,,,, 8,,9 De fysiske amme på uddannelsesste det undestøtte alle elevante undevisningsf ome,9 8,,,,,9,,8,, 8, Fællesaealen e e inspieende at opholde sig i,,, 8,8, 8,, 8,8, 8,8,8 8 Kantinefohold ene e tilfedsstillende, 9, 8, 8, 9,9,, 8, 8,, 8,

55 Table : Socialt miljø Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Jeg føle mig som en del af et fællesskab på min uddannelse, 9, 9, 9, 9, 9,9 9, 99,, 9, 9 På min uddannelse udvise de studeende et socialt medansva ove fo ande studeende,9 9, 99, 99, 9, 9,8 9,8 9, 8,, 9 Jeg føle mig godt tilpas på mit hold/i min klasse 8, 89 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8,8 98 8, 9 8, 89 9,,8 8 De e en god stemning på mit uddannelsesste d,8 9 8, 9 8, 9,8 9, 8,9 9, 8 8, 9, 8,, 8 De e tilstækkeligt med sociale aangemente på uddannelsesste det 9,9 8, 8, 8,,9 9, 9 8, 8 8,,8 8 Som studeende e de mulighed fo at engagee sig i planlægningen af sociale aangemente, 8, 8,,, 89 8,,8 9, 8, 8 8, 99, 8

56 Table : Image/Uddannelsens elevans og bugbahed Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 9 Jeg e stolt af at fotælle ande om min uddannelse, 9, 9, 9, 9,9, 9, 9,8 98, 98, 9, 8 Uddannelsen give mulighed fo at videeuddanne sig, 9, 89, 8, 9 8,,9 8 8, 98,8 9 8, 9 8, 9 8, 9 Uddannelsen give mig mulighed fo at få et job, jeg kunne tænke mig, 8 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9,8 89 8, 9 8, 99 8, 9 8,8 8, 9 Table : Paktikdelen Ha du væet i paktik på din igangvæende uddannelse? Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 8 Ja, 8,,,,,,,,,, Nej 8, 8 8, 8, 9, 8 8,,,, 9,, 9,

57 Table : Paktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 Min uddannelse fobeede mig til min paktikpeiode,9 89, 9, 9, 8, 9,9,9 9, 9, 9, Paktikopholdet e elevant i fohold til uddannelsen 8, 8 8, 8 8, 8,,,,,,,, Paktikopholdet give mig en øget faglighed 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8 8, 8,,, 8, 8,, Paktikopholdet sætte mine tidligee fag i pespektiv,8 8 8, 8 8, 8,,,,, 8, 8,, Min uddannelse inddage mine efainge fa paktikken,,, 9, 9 9,,,, 8, 8,, Table : Paktikdelen Mangle du at komme i et paktikfoløb, inden du afslutte din uddannelse? Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Ja, 8,, 8, 9 9, 9, 8, 9,, 9, 9, Nej,,,,, 9,, 8,, 9,,

58 Table : Paktikdelen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Jeg ha klae foventninge til udbyttet af mit kommende paktikophold,9 8,, 89, 89, 8,, 9, 9, 9, 9 8 Table 8: Eksamine & Pøve Ha du væet til eksamene elle pøve på din nuvæende uddannelse? Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 Ja 8 9,,, 9 98,,, 9,, 9,,, Nej 9, 9 9,,,,, 8,,,,, 8

59 Table 9: Eksamine & Pøve Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 9 8 Bedømmelsesk iteiene ved pøve og eksamene e klat kommunikeed e, 9, 89, 8, 9, 8,9 9,8,,,, De e god sammenhæng mellem undevisning og eksamenskav,8 9,, 8, 8, 8, 8,, 8, 8,, Table : Eksamine & Pøve Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 8 Hvo tilfeds e du alt i alt med dine esultate ved eksamene?, 8, 8, 8, 8, 8 9,,8 8, 8, 8, 9, 9

60 Table : Egen indsats Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Hvo tilfeds e du alt i alt med din egen indsats på uddannelsen?, 8, 8, 8,8,9 89, 8 8,8, 8, 8 8, 9, 8 Table : Egen indsats Gennemsnitlig tidsfobug om ugen på undevisning (fx foelæsninge, holdtime, øvelsestime, guppeabejde og lignende) Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Op til time,,,,, 8,,,,,, - time, 9,,,,,,, 8,,, - time 8,, 9, 8,, 8,, 9,,,, Mee end time 8, 8, 8, 9, 8 8, 8, 9 9,,,,,

61 Table : Egen indsats Gennemsnitlig tidsfobug om ugen på fobeedelse (fx læsning, læseguppeabejde, opgaveskivning og lignende) Ikke indekset ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 Op til time 9 8, 9,, 8,,,, 8, 9,,, - time, 8, 8,,,, 8,,,,, - time 8, 8, 9,,,,, 9,, 8,, Mee end time, 9,,,,, 9 9,,,,, Table : Egen indsats Gennemsnitlig tidsfobug om ugen på studentefoeningsabejde (både fagligt og socialt) Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Op til time 9 8, 8 8, 8, 8,, 9 9, 8, 9 8, 8, 89, 9 8, - time 9, 9, 8, 9 8,,,, 9,,,, - time,,,,,,,,,, 9, Mee end time, 9,,,,,,,,,,

62 Table : Egen indsats Gennemsnitlig tidsfobug om ugen på studieelevant abejde (både lønnet og fivilligt abejde) Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Op til time,,, 9 8,, 9, 8, 89, 8, 8, 9 8, - time 9, 9, 8,,, 9,,,,,, - time, 9,,,,,,,,,, Mee end time,, 9,,,,,,,,, Table : Egen indsats Gennemsnitlig tidsfobug om ugen på ikke studieelevant abejde Ikke indekseet ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Op til time 9,, 8, 8,, 8,,,, 8, 8, - time 9,,, 9,, 8, 8,, 9 8,,, - time 8,,,,,,,,,,, Mee end time, 8,,,, 9,,,,,,

63 Table : Æstetisk miljø Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Table 8: Baggundsoplysninge - ikke indekseet Spog ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 9 8 Dansk, 8, 9,,,,,,,,, English,,,,,,,,,,, Table 9: Baggundsoplysninge - ikke indekseet Køn ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 Mand 9, 8, 8, 8 8, 8 8, 8,, 8, 8, 9 8, 9, Kvinde 9,, 8, 8,,,,,,, 8,

64 Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Alde ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Ynge end å 9, 9,,,,,, 8,,,, - å 9, 89 8,, 8,, 8,,,,,, - å, 9 8, 9,,,,,,, 9,, Ælde end å, 9,, 9,, 8, 8,,,,, Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Uddannelsens opbygning i semeste elle module ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Semeste 9 9,,,,,,,,,,, Module 8,,,,,,,,,,,

65 Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Hvilket semeste/modul gå du på? ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base. semeste/.-. modul 9, 9,,,,,,,,,,. semeste/.-. modul 8,,,,,,,,,,,. semeste/.-. modul 8, 8, 9,,,,,,,,,. semeste/.- 8. modul 8,,,,,,,, 9, 9, 9,. semeste/9.-. modul, 8, 8,,,,,,,,,. semeste/.-. modul,,,,,,,,,,,. semeste/.-. modul, 8, 8,,,,,,,,, 8. semeste/.-. modul,,,,,,,,,,,

66 Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Hvilken pioitet den nuvæende uddannelse va, da man ansøgte om optagelse ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base pioitet 8, 9 8, 8 8, 89, 9 9, 8,,, 9, 9, 9,. pioitet 9, 8, 8,,,,, 8, 8,,,. pioitet,,,,,,,,,,,. pioitet elle lavee,,,,,,,,,,, Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Adgangsgivende eksamen til den nuvæende uddannelse ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base 8 STX 9, 8, 8, 8,,, 8,,, 9,, HF, 9 8, 8, 8,,,,, 8, 8,, HHX,, 8,,, 8,,,, 9, 8, HTX 8,,,,, 8, 8,,,,, Ehvevsuddan nelse 8, 8, 9, 8,,, 9 9,,, 9, 8, Andet 98 9, 9, 9, 8,,,, 8, 8,, 8,

67 Table : Baggundsoplysninge - ikke indekseet Civile stand ei/p. å -. ågang Total Total Total Total A B C D A B C Base Bo hos foælde/foæl de 9,,,,,,, 8,,,, Bo alene uden bøn,,,,,, 9 9,, 8,, 9, Bo alene med bøn, 9,,,,, 8,,,,, Samlevende uden bøn,, 9,,,,,, 8,, 8, Samlevende med bøn 9, 9,, 8,,, 8,,, 9,,

68 Hold. ågang Table : Tilfedshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base Hvo tilfeds e du alt i alt med din uddannelse?,8,8,8,,8,,,8,,,, Table : Tilfedshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "kunne ikke væe længee fa" og e "kunne ikke væe tættee på") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base 8 8 Foestil dig den pefekte uddannelse. Hvo tæt på dette ideal e din uddannelse?,,,,,,9,,,, 8

69 Table : Tilfedshed med uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base Jeg føle mig motiveet i min uddannelse Jeg se fo det meste fem til at komme i gang med dagens studieopgave (undevisning, opgave, guppeabejde og lignend,9,9,8,,9,9,,,,,,9,8,,,,9,8,9,, Table : Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base Det faglige udbytte af uddannelsen Det faglige niveau på uddannelsen,,,,9,,8,,,,,,,8,9,,,,8,,,8 9

70 Table : Udbytte af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base De valgte undevisningsf ome e geneelt gode fo min læing,,,9,9,,,,,,,8, Table : Tilknytning til uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base 8 8 Jeg e en af dem, de altid bidage eksta til et godt studiemiljø (både socialt og fagligt) Jeg vil anbefale uddannelsen til ande Jeg føle, at jeg ha valgt den igtige uddannelse Jeg fovente, at fuldføe min nuvæende uddannelse,,,,,,,,,,9,,,,8,9,,9,,,,,,9,9,9 8, 8,,8 8, 8,, 8,9, 9, 9, 9, 9,8 9,9,, 9,9 9,9 9,8, 9,

71 Table : Oganiseing af uddannelsen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base Uddannelsen e velstuktueet Jeg kende kavene, de stilles til mig, fo at jeg kan fuldføe min uddannelse De e klae infomate om, hvad de fagligt set foventes af mig som studeende Abejdsmængd en e godt fodelt på min uddannelse Jeg få ettidig infomat om skemaænding e (fx aflysning af time) Jeg ha nem adgang til infomat, de e elevant fo min uddannelse På min uddannelse ha de studeende nemt ved at blive høt,,8,,,,,,,,,,,,,,,,9,,8,,,,,,,,,,,8,,,,8,,,,,,,9,,,,,,,,8,8,9,,,,,,,,,,,,,8,9,8,,,,,,,,,,,,,,,

72 Table 8: Oganiseing af uddannelsen - vejledning Jeg ha modtaget vejledning om min uddannelse, fø jeg påbegyndte studiet Ikke indekseet ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base Ja % % 9 % % 9% % 8% % % 8% 8% % Nej 9 % 9% 8 % % % 8% 8% % % 8 % % % Table 9: Oganiseing af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base 9 Vejledningen jeg modtog om min uddannelse, fø jeg statede va god Jeg ha nemt ved at få vejledning om min uddannelse,8,,8,, 8, 8,,,,,,,,,,,9,,,8,

73 Table : Oganiseing af uddannelsen - vejledning Jeg ha modtaget pesonlig studievejledning i løbet af min uddannelse Ikke indekseet ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base Ja % 9 % % % % % % % % % % % Nej 8 % 8 % % 8% % 9% % 8 8% 9% % % 8% Table : Oganiseing af uddannelsen - vejledning Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base Den pesonlige studievejlednin g jeg ha modtaget i løbet af min uddannelse, ha væet god,8,,, 8,, 8,,,,,

74 Table : Oganiseing af uddannelsen - fællesaangemente Jeg ha deltaget i vejledende fællesaangemente i løbet af min uddannelse (fx om paktik, studieteknik, valgfag og eksamene) Ikke indekseet ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base 8 8 Ja % Nej 8 % % 9 % % % 9% % 9% % 8% % 9% % 9 9% % % % 9% % 8 % % 8% % Table : Oganiseing af uddannelsen - fællesaangemente Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base 8 9 De vejledende fællesaangem ente i løbet af min uddannelse, ha væet gode,,,,8,,,,,8,9,,

75 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base De skabes god sammenhæng mellem de foskellige fag inden fo min uddannelse (fx fællesfoløb, pespektiveing til ande Mine undevisee e gode til at se sammenhænge med ande fag inden fo min uddannelse Jeg ha indtyk af, at undevisningen e baseet på den nyeste viden inden fo min uddannelseset ning Undevisningen ha fo det meste et højt fagligt niveau De e en god kobling mellem teoi og paksis i undevisningen,,,9,,,9,,9,,8,,,,8,,,,,,,,,,8,,,,,,,,8,,,,,,8,,,,,9,,,,,,8,8,,,,9,

76 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base Mine undevisee e fo det meste engageede i undevisningen,,,,,,, 8,,,8,

77 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base De e en passende vaiat i fomen af den undevisning jeg deltage i (fx klasseundevis ning, guppeabejde, foelæsn Uddannelsen inddage i tilstækkelig gad IT som en del af undevisningen Uddannelsen klæde dig på til at anvende IT som en del af den pofess, du på sigt skal vaetage De lyttes til de studeendes evalueing af undevisningen Jeg få tilstækkelig tilbagemelding på mine esultate (opgave, pæsentate, min aktivitet i timene, mv.) fa mine,9,,,,8,,8,,,,,,,9,,8,8 8,,,9,8,,9,9,,,,,,8,,,9,,,,,8,,9,,9,,,,,,,9,9,,9,,,,,

78 Table : Undevisningen Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base Mine undevisee e gode til at hjælpe, hvis jeg selv elle en medstudeende ha behov fo det,,,,,,, 8, 8,,,, 8

79 Table : Udsty og mateiale Gennemsnit, -skalaen (hvo e "helt uenig" og e "helt enig") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base 8 Undevisnings mateialet e tidssvaende Uddannelsesste dets tekniske udsty fungee fo det meste tilfedsstillende Uddannelsen tilbyde adgang til udsty, de e elevant fo min uddannelse (fx computee, div. maskine, øvefacilitete, Uddannelsen sike, at jeg ha adgang til elevant undevisnings mateiale i god tid fø jeg skal buge det De e god suppot til uddannelsesste dets tekniske udsty Biblioteket opfylde de studieelateed e behov, jeg ha,,,,,,,,,,,9,9,,,,,,8,,,,,,,,,,9 8,,, 8,,9 8,,,,,,9,,,,9,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,9,, 9

80 Table : Udsty og mateiale Anvende du egen bæbae pc på uddannelsen? Ikke indekseet ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base 9 8 Ja % % 8% % 9% 8% % % % 8% % % Nej % % 8 8% 9% % 9% 9% 8 8% % 9% % 9 9% Table 8: Udsty og mateiale Gennemsnit, -skalaen (hvo e "meget utilfeds" og e "meget tilfeds") ei/p. å ågang Total Total Total Total A C D A C A B C Base 9 Hvo tilfeds e du med de itfacilitete, som skolen tilbyde dig til dit eget medbagte udsty (tådløst netvæk, stø,,,,,,,9,9,8,8,, 8

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse PBA PBA i design / busin: Frederikkevej 8-9 Hellerup Ind Indledning... 3 Metode... 3 Trivselsanalyse for PBA i... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Årgange... Danske og internationale...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse n n og e-designer: Landskronagade 6-7 København Ø T 6 6 F 6 6 99 Indholdsfortegnelse Indledning... Metode... Trivselsanalyse for design... 7 Styrker og indsatsområder... 9 Hold. gang...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Prinsesse Charlottes Gade 38 2200 København N T: 4646 0300 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 3 trivselsanalyse... 7 Styrker og indsatsområder... 9...10 Kommentarer...36

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen?

Tilfredshed med uddannelsen. Udbytte af uddannelsen. Tilknytning til studiet. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Tilfredshed med uddannelsen Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Forestil dig den perfekte uddannelse. Hvor tæt på dette ideal er ^uddannelse^? Kunne være længere fra Kunne være tættere på Ved

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 47% (18/3948) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3.

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3. Tilfedshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH 1. Ha du væet i paktik i en viksomhed i løbet af den seneste paktikpeiode? 2. Køn 3. Alde 4. Hvo langt e du i uddannelsen? 5. Hvo meget ha du sammenlagt væet i paktik

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: % (59/682) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Arealet af en sfærisk trekant m.m.

Arealet af en sfærisk trekant m.m. ealet af en sfæisk tekant m.m. Tillæg til side 103 104 i Matematik højniveau 1 fa TRI, af Eik Vestegaad. Sfæisk tokant Givet en kugle. En plan, de passee igennem kuglens centum, skæe kuglen i en såkaldt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen HTX Næstved Matematik A 8 2 Indholdsfotegnelse Indholdsfotegnelse... 2 Indledning... 3 Poblemstilling... 4 Teoi... 5 Vektoe i planet... 5 Vektobestemmelse... 5 Vinkel mellem to vektoe... 6 Vektokoodinate...

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83)

Generelt. Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Indsatsområde Generelt Opmærksomhedspunkter Svarprocent: 82 % (40 %) Studieglæde: 62 (72) Udbytte: 59 (65) Loyalitet: 74 (83) Andel af studerende der bruger 36 timer om ugen eller mere på studiet: 50 %

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 7% (136/195) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 58% (1564/26) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

11: Det skjulte univers

11: Det skjulte univers : Det skjulte unives Jeg nævnte tilbage i kapitel 2, at de e en foklaing på, at univeset ha den oveodnede stuktu, som det ha. Men dengang manglede vi foudsætningene fo at fostå foklaingene. Siden ha elativitetsteoien

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 29-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 21 Svarprocent: % (755 besvarelser ud af 1.2 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (1236/3) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 42% (18/4176) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 3% ( besvarelser ud af 2.139 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger

Variansanalyse (ANOVA) Repetition, ANOVA Tjek af model antagelser Konfidensintervaller for middelværdierne Tukey s test for parvise sammenligninger Vaansanalyse (ANOVA) Repetton, ANOVA Tjek af model antagelse Konfdensntevalle fo mddelvædene Tukey s test fo pavse sammenlgnnge ANOVA - defnton ANOVA (ANalyss Of VAance), også kaldet vaansanalyse e en

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

Svendborg Tekniske Gymnasium

Svendborg Tekniske Gymnasium Benchmarkingrapport Svendborg Tekniske Gymnasium HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg Tekniske Gymnasium - HTX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007 AKTUEL ANALYSE Nye tie på boligmakeet 24. janua 2007 De høje pisstigningstakte på boligmakeet e løjet af, og meget tale fo en fotsat afæmpning i en kommene ti. Sien boligmakeet vente i 1993, e pisene vokset

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH Uddannelsesfoløb: Hening - AAS AKH Hening AKH-Hening-AAS+AKH Hening Centalsygehus Pæsentation af afdelingen Sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt e oganiseet i cente. Unde Kiugisk Cente e samlet kiugi, uoli,

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 84% (79/94) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger bestyelse m.v. AMU Nodjylland HR Antal medlemme (og suppleante) vælges (elle indstilles) Bestyelsen sammensættes således: 10 udefakommende medlemme: Udpeges af lokale abejdsgiveoganisatione: 2 medlemme

Læs mere