Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5"

Transkript

1 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose for Budgettet for 2010 viser et overskud på ca. 8,3 mio. kr. før indregnet buffer. Der er indregnet en buffer til uforudsete omkostninger m.m. på alle uddannelsesområder, bortset fra på læreruddannelsen og ergoterapeutuddannelsen. Bufferen er beregnet som 2 % af afdelingsomsætningen (ekskl. praktikrefusionstaxameter). På EVU er der dog kun indregnet en buffer på 1 % af afdelingsomsætningen. Beregningen er fastholdt uændret i forhold til budgetudkast af 7/ , selv om der efterfølgende er foretaget budgetjusteringer. Bufferen udgør i alt ca. 5,1 mio. kr. i Efter indregnet buffer viser budgettet for 2010 et overskud på ca. 3,2 mio. kr. Mediasyd er p.t. ikke indregnet i budgettet for UCL. Mediasyd har udarbejdet budget for Budgettet viser et overskud på ca. 2,4 mio. kr. og en omsætning på 22,4 mio. kr. I 2009 har de realiserede resultater ikke levet op til forventningerne. Det vurderes p.t., at det udarbejdede budget for 2010 for Mediasyd ikke er realistisk, og at der må forventes et underskud for Væsentlige forudsætninger Der anvendes samme regnskabspraksis ved budgetudarbejdelsen som ved aflæggelsen af regnskab, Der henvises til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i Professionshøjskolen Lillebælts (UCLs) årsrapport for Indtægter budgetteres så realistisk som muligt. På undervisningsområderne er udgangspunktet bl.a. forslag til finanslov for 2010, antal tilmeldte studerende, seneste erfaringer med frafald, og erfaringer med beståelsesprocenter. Omkostninger budgetteres ekskl. moms. Momskompensationsbeløbet medtages som konsekvens heraf ikke som en indtægt. Personaleomkostninger er budgetteret på grundlag af den aktuelle personalesituation i efteråret 2009, korrigeret for kendte tilgange og afgange. Der er budgetteret med en generel gageforhøjelse på 2 % pr. 1. april Forventet køb/salg af timer internt er indarbejdet i afdelingsbudgetterne. Afregning sker til en timepris på 375 kr., når der er tale om køb/salg af undervisere. Særlig feriegodtgørelse er budgetteret i 2. kvartal Renten for 2010 på UCLs variabelt forrentede prioritetslån vurderes under et at være budgetteret forsigtigt, det aktuelle renteniveau taget i betragtning. Side 1/10

2 Der er ikke budgetteret med ekstraordinære omkostninger af væsentligt omfang i 2010 eller de efterfølgende 3 prognoseår. Der må dog forventes ekstraordinære omkostninger, bl.a. i forbindelse med omstruktureringer på læreruddannelsen, herunder i forbindelse med personalereduktioner. Evt. afskedigelser af tjenestemænd kan medføre større ekstraordinære omkostninger. Endvidere skal der evt. foretages nedskrivning på ejendommen i Skårup. De samlede ekstraordinære omkostninger kan blive betydelige. Særligt om globaliseringsmidler (inkl. trepartsmidler ) Udgangspunktet for budgettering af midlerne er udmelding fra sekretariatet i University College Denmark i november Af denne udmelding fremgår, at professionshøjskolerne i 2010 får ca. 356 mio. kr., som forventes udmøntet gennem professionshøjskolernes udviklingskontrakter. Hertil kommer et mindre beløb, som forventes udmøntet gennem ansøgningsrunde. Midlerne, som forventes udmøntet gennem udviklingskontrakterne, er fordelt som det fremgår nedenfor, og hvor de budgetterede beløb for UCL ligeledes fremgår (mio. kr.): Professionshøjskolerne i alt UCL Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Styrkelse af professionshøjskolernes praksisviden samt styrkede studiestartforløb på professionsbaceloruddannelserne 33,0 3,3 Til reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering 39,5 3,9 Konsolidering af produktion af viden i professionsbacheloruddannelserne 61,8 4,7 Styrkelse af lærernes grunduddannelse 31,4 3,0 Flere sygeplejersker 5,2 0,5 I alt 356,1 33,9 Side 2/10

3 Der er, som det fremgår ovenfor, for UCL budgetteret med en samlet indtægt på ca. 33,9 mio. kr. fra Globaliseringspuljen (herunder trepartsmidler ). Dette svarer til ca. 9,5 % af de nævnte poster for professionshøjskolerne i alt. Af den budgetterede indtægt fra globaliseringspuljen på 33,9 mio. kr. er 14,2 mio. kr. medtaget under U & V. Heraf er 6 mio. kr. forudsat at skulle anvendes til dækning af stabsomkostningerne i U & V og 2,2 mio. kr. til interne udviklingskonsulenter. Den resterende budgetterede indtægt fra globaliseringspuljen på 19,7 mio. kr. er fordelt på uddannelsesafdelinger. Midlerne er reserveret til opgaver, der skal løses lokalt - trækningsrettigheder, strategiske indsatsområder m.m. Uddannelserne er blevet bedt om at vurdere, om de kan løse de forventede opgaver, som følger med nævnte midler indenfor de budgetmæssige rammer. Der er ingen uddannelser som har tilkendegivet, at dette ikke kan lade sig gøre. Særligt om bygningsmæssige forhold Det er forudsat at de nuværende bygningsmæssige løsninger er gældende hele 2010 samt i de efterfølgende 3 budget-/prognoseår. Dette betyder bl.a., at der ikke er budgetteret med en evt. samling af aktiviteterne i Odense og at der ikke er budgetteret med en evt. afhændelse at ejendommen i Skårup. Det er endvidere forudsat at tilskud (Bygningstaxameter m.m.) til lokaler, som anvendes af de tidligere amtslige institutioner, som indgår i UCL, kan dække den fulde huslejeomkostning vedrørende disse lokaler både i 2010 og i de efterfølgende 3 budget-/prognoseår. Fordeling af statsindtægter Undervisningstaxameter, færdiggørelsestaxameter, praktiktaxameter og praktikrefusionstaxameter tilgår de respektive uddannelsesområder. Fællestaxameter og bygningstaxameter samt øvrige bygningstilskud for alle områder tilgår områderne under Fælles ledelse og administration samt Bygningsdrift. Det samme gælder institutionstilskuddet. Bygningstaxameter vedrørende UCL andel af Ledelsesakademiet tilgår dog denne afdeling under EVU. CFU tilskuddet tilgår CFU. Side 3/10

4 Angående globaliseringsmidler henvises til tidligere afsnit. Øvrige indtægter Deltagerbetaling, indtægter ved indtægtsdækket virksomhed m.v. indtægtsføres hos den uddannelse m.v., som er ansvarlig for aktiviteten. Renteindtægter indtægtsføres hos området - Fælles ledelse og administration. Direkte omkostninger uddannelser m.m. De direkte omkostninger (personalomkostninger, praktikomkostninger samt øvrige omkostninger) på de enkelte uddannelsesområder budgetteres hos den pågældende uddannelse/afdeling. Indirekte omkostninger uddannelser m.m. Fælles omkostninger vedrørende undervisning er for 2010 budgetteret til ca. 42,4 mio. kr. Heraf udgør IT inkl. Fronter projektet ca. 20,1 mio. kr., Kommunikation ca. 7,5 mio. kr. og Biblioteksområdet ca. 11,5 mio. kr. De samlede budgetterede omkostninger for 2010 til IT, Kommunikation og Biblioteksområdet er på niveau med de tilsvarende omkostninger i budget Fælles omkostningerne vedrørende undervisning, 42,4 mio. kr., er, bortset fra 1,8 mio. kr., fordelt på uddannelsesområder. Omkostningerne er som udgangspunkt fordelt på grundlag af den budgetterede omsætning (ekskl. praktikrefusionstaxameter). Den manglende fordeling af 1,8 mio. kr. har sammenhæng med ny model vedrørende afdelingen Ledelsesakademiet under EVU, jf. nedenfor. CFU betaler i lighed med tidligere år ikke til alle fællesomkostninger vedrørende undervisning. For CFU omfatter fællesomkostningerne således alene en andel af IT omkostningerne inkl. omkostninger i forbindelse med Fronter projektet samt en andel af fællesomkostningerne vedrørende HSU mødeaktiviteter m.m. EVU og CFU betaler et bidrag til Fælles ledelse og administration samt Bygningsdrift. Beløbet er budgetteret til 10 % af omsætningen hos henholdsvis EVU (ekskl. omsætningen under afdelingen Ledelsesakademiet) og CFU. Afdelingen Ledelsesakademiet under EVU indgår fra og med 2010 ikke i ovennævnte fordelinger. Afdelingen betaler derimod egne fællesomkostninger, som bl.a. omfatter huslejebetaling til Tietgenskolen samt intern betaling til UCL for anvendelse af lokaler, bidrag til administration m.m. Side 4/10

5 Den interne betaling er indtægtsført under bygningsdrift. Fordelingen er (med undtagelse af ændringen vedrørende ledelsesakademiet) fastholdt uændret i forhold til budgetudkast af 7/ , selv om der efterfølgende er foretaget budgetjusteringer. Omkostninger - Fælles ledelse og administration samt Bygningsdrift Fælles ledelse og administration omfatter personaleomkostninger vedrørende direktion, ledelsessekretariat samt økonomi- og personaleafdelingen, herunder alle UCLs elever. Herudover øvrige omkostninger, som kantinetilskud, licenser administrative systemer, porto og fragt (op til 1,2 mio. kr. - beløb herudover skal afholdes lokalt), intern kørselsordning, kontorartikler, leasing af kopimaskiner, revision m.m. Bygningsdrift omfatter personaleomkostninger vedrørende teknisk chef, pedeller, rengøringsmedarbejdere samt servicemedarbejdere. Herudover øvrige omkostninger, som husleje, reparation og vedligeholdelse af bygninger og inventar, el, vand og varme, fremmed rengøring, prioritetsrenter, afskrivninger på bygninger og inventar m.m. Når der korrigeres for konteringsmæssige ændringer er de samlede omkostninger indenfor ovennævnte områder på niveau med de tilsvarende omkostninger i budget Afdelingsresultater uddannelsesområder Tabellen nedenfor viser de budgetterede afdelingsresultater i 2010 og 2011 for uddannelsesområderne m.v.. Afdelingsresultaterne er efter fordelte fællesomkostninger men før buffer. Tabellen viser således de reelle budgetterede resultater. Side 5/10

6 Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger men før "buffer". Kr. Udkast til budget Læreruddannelsen, Odense Læreruddannelsen, Skårup Læreruddannelsen, Jelling Læreruddannelsen, Netsam Læreruddannelsen i alt Pædagoguddannelsen, Odense Pædagoguddannelsen, Jelling Pædagoguddannelsen, Skårup Pædagoguddannelsen i alt Sygeplejeuddannelsen, Odense Sygeplejeuddannelsen, Svendborg Sygeplejeuddannelsen, Vejle Sygeplejeuddannelsen i alt Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Radiografuddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen PB i offentlig adm CFU EVU U & V i alt Uddannelser m.v. i alt Side 6/10

7 For uddannelsesområderne m.v. under et er der budgetteret med et overskud på ca. 12,2 mio. kr. i 2010, mens der for 2011 er budgetteret med et overskud på ca. 0,2 mio. kr. Overskuddene er som tidligere nævnt før buffer, som udgør ca. 5,1 mio. kr. i 2010 og ca. 5,0 mio. kr. i For læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og sygeplejeuddannelsen er de budgetterede globaliseringsmidler, herunder midler til strategiske indsatsområder (bortset fra en mindre undtagelse) budgetteret i den afdeling, hvor den ledende studierektor har sit daglige virke. Afdelingsresultaterne for den enkelte uddannelse bør derfor som udgangspunkt vurderes samlet. Det fremgår at der er meget store udfordringer på læreruddannelsen, hvor der er budgetteret med et underskud i 2010 på ca. 4,3 mio. kr. og et underskud i 2011 på ca. 13,9 mio. kr. Disse underskud er før tiltagene til forbedring af økonomien på læreruddannelsen, jf. nedenfor nævnte plan. Det er udarbejdet plan for, hvorledes økonomien på uddannelsen forventes at kunne forbedres markant. Planen har været forelagt på et bestyrelsesmøde den 7. december Planen indebærer bl.a. en sammenlægning af læreruddannelsen i Odense og Skårup. På tidspunktet for bestyrelsesmødet er det ikke muligt at vurdere det fulde omfang af eventuelle ekstraordinære udgifter i forbindelse med afskedigelser og herunder i hvilket omfang de ophæver besparelserne. Der forventes balance på læreruddannelsen i Hverken nettoresultatet af besparelserne eller de fremadrettede besparelser på læreruddannelsen er indarbejdet i budgettet. Ejendommen i Skårup må forventes at skulle afhændes på sigt. Ejendommen er p.t. bogført til ca. 19,9 mio. kr. Et større tab ved afhændelse af ejendommen kan ikke udelukkes. Det er endnu ikke vurderet, om der er behov for at afskedige tjenestemænd og eventuelle omkostninger i den forbindelse er ikke indregnet i budgettet. På pædagoguddannelsen viser budgettet et overskud i 2010 på ca. 2,9 mio. kr. og et overskud i 2011 på ca. 1,4 mio. kr. Optaget på pædagoguddannelsen i Odense til start i februar 2010 er væsentligt højere end tidligere forventet. Effekten af det højere optag er indregnet i budgettet. Der er budgetteret med, at der i 2010 kan indgås frivillige fratrædelsesordninger med 3 undervisere og 2 administrative medarbejdere (svarende til 1,5 årsværk). Der er i 2010 budgettet afsat 0,4 mio. kr. til kompensation i forbindelse hermed. Der er budgetteret med overskud på Sygeplejeuddannelsen i både 2010 og 2011 på henholdsvis ca. 4,8 mio. kr. og 3,0 mio. kr. Uddannelsen har en fin økonomi. Der forventes dog på relativt kort sigt øget konkurrence fra anden professionshøjskole, hvilket kan udfordre uddannelsens økonomi (Vejle). Side 7/10

8 Budgettet for Ergoterapeutuddannelsen viser et overskud på ca. 0,6 mio. kr. i 2010 og et overskud på ca. 0,5 mio. kr. i Der er budgetteret med globaliseringsmidler m.m. til afdelingen i både 2010 og Budgettet for Fysioterapeutuddannelsen viser et overskud på ca. 0,6 mio. kr. i både 2010 og Der er budgetteret med globaliseringsmidler m.m. til afdelingen i både 2010 og Budgettet for Radiografuddannelsen viser et overskud på ca. 1,5 mio. kr. i 2010 og et overskud på ca. 0,5 mio. kr. i I budgettet for 2010 indgår overførte trækningsrettigheder for 2009 på ca. 0,8 mio. kr. Overførslen finansieres af globaliseringsmidlerne m.m. for Bioanalytikeruddannelsen viser et budgetteret underskud i 2010 på ca kr., men et budgetteret overskud i 2011 på ca. 1,2 mio. kr. Underskuddet i 2010 må tilskrives at uddannelsen er i en opstartsfase. PB i offentlig administration viser budgetterede underskud i både 2010 og 2011 med henholdsvis ca. 0,6 mio. kr. og ca. 1,1 mio. kr. En væsentlig forklaring på stigningen i underskuddet fra 2010 til 2011 er, at budgetterede globaliseringsmidler m.m. i 2010 er forudsat at have karakter af en form for driftstilskud, mens det er forudsat, at der følger opgaver med midlerne i 2011, og der er således budgetteret med en forøgelse i lønomkostningerne. Det forventes, at uddannelsen kan komme i økonomisk balance fra 2014, men det forudsætter, at der optages 25 studerende på de kommende hold. I nærværende budget er der budgetteret forsigtigt med et optag på 20 studerende i forhold til det aktuelle niveau på 14 studerende. Økonomien præges af en lavt optag indtil der er blevet optaget 25 studerende på alle årgange. Budgettet for EVU viser et overskud for 2010 på ca. 1,6 mio. kr. og et underskud for 2011 på ca. 0,9 mio. kr. Det fremgår af tal oversigten at afdelingen Ledelsesakademiet viser et relativt stort overskud, mens EVU i øvrigt viser underskud. Dette gælder både for 2010 og Investeringsbudget 2010 Der er budgetteret med følgende investeringer i 2010 (tkr.): IT udstyr Inventar, herunder kopimaskiner Specialudstyr Sygeplejeuddannelsen Specialudstyr Radiografuddannelsen I alt Side 8/10

9 Der er beregnet afskrivninger på ovennævnte investeringer ud fra forudsætninger om, hvornår investeringerne finder sted på året og forventet brugstid for aktiverne. Afskrivninger på IT udstyr er budgetteret hos IT afdelingen. Afskrivninger på inventar er budgetteret på Bygningsdrift, mens afskrivninger på specialudstyret til Sygeplejeuddannelsen er budgetteret hos Sygeplejeuddannelsen. En del af specialudstyret til Radiografuddannelsen modregnes i tidligere modtaget amtstilskud, mens afskrivninger på den resterende del er budgetteret hos Radiografuddannelsen. Likviditet UCLs likviditet (Indeståender i pengeinstitutter og værdipapirbeholdning) har gennem hele 2009 været tilfredsstillende. Dette forventes også at være tilfældet i hele Udviklingen fremover I følgende tabel vises det budgetterede resultat før buffer for UCL ekskl. Mediasyd for 2010 og de efterfølgende 3 prognoseår (mio. kr..): Budgetteret resultat før buffer 8,2 2,9-2,2-22,6 Ændringen i resultatet skal bl.a. ses i sammenhæng med den budgetterede nedgang i indtægterne fra globaliseringspuljen, da globaliseringsaftalen udløber med udgangen af Der er således ikke budgetteret med indtægter af denne art i Efterfølgende tabel viser den budgetterede nedgang i forhold til det foregående år (mio. kr.): Nedgang i budgetteret indtægt fra globaliseringsmidler i forhold til foregående år -4,0-3,5-26,5 Side 9/10

10 Læreruddannelsen viser et budgetteret underskud på 13,9 mio. kr. for Der er igangsat bestræbelser på at opnå økonomisk balance på denne uddannelse i 2011, som alt andet lige vil medføre et pænt samlet overskud i Idet det forudsættes at de anførte resultatforbedringsforventninger/-ønsker af den nævnte størrelse også vil have effekt i 2012, kan der ligeledes i 2012 opnås et pænt resultat, såfremt forudsætningerne opfyldes. For 2013 er der alt andet lige en yderligere udfordring med henblik på at opnå et resultat i balance, hvilket skyldes usikkerheden omkring globaliseringsmidlerne fra Side 10/10

11 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget Bilag 2.2 University College Lillebælt i alt Fælles adm. og bygningsdrift i alt Fælles vedr. undervisning i alt Uddannelser m.m i alt University College Lillebælt i alt År 2010 Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) Ikke fordelte fællesomkostninger Fællesomkostninger vedr. Ledelsesakademiet (husleje m.m.). Eksterne og interne omk Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger Buffer (beregnes af øvrig omsætning) Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger og buffer År 2011 Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) Ikke fordelte fællesomkostninger Fællesomkostninger vedr. Ledelsesakademiet (husleje m.m.). Eksterne og interne omk Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v Buffer (beregnes af øvrig omsætning) Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger og buffer UCL i alt side 1 af

12 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget Fælles adm. og bygningsdrift Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Fælles adm. og bygningsdrift i alt Økonomi- og Direktion Sekretariat personale samt elever Fælles adm. Bygningsdrift Egne kantiner År 2010 Praktikrefusionstaxameter 0 Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder 0 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) 0 E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) År 2011 Praktikrefusionstaxameter 0 Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder 0 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) 0 E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) Fælles adm. og bygningsdrift side 2 af

13 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget Fælles omkostninger vedr. undervisning Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar IT Fronter Bibliotek År 2010 Praktikrefusionstaxameter 0 Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder 0 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) Kommunikation International enhed Fælles udviklingsprojekter Fælles vedr. HSU, SIS, TR Fælles vedr. undervisning i alt D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) 0 G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) År 2011 Praktikrefusionstaxameter 0 Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder 0 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) 0 G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) Fælles omk. vedr. undervisning side 3 af

14 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget Uddannelser m.v. Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Mediasyd U & V stab År 2010 Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) Projektøkonomi Grundfinansierede aktiviteter Lærerudd., Odense Lærerudd., Skårup Lærerudd., Jelling Lærerudd., NetSam Pædagogudd., Odense D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) Fællesomkostninger vedr- Ledelsesakademiet (husleje m.m.) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v År 2011 Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) Fællesomkostninger vedr- Ledelsesakademiet (husleje m.m.) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v Uddannelser m.v. side 4 af

15 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget Uddannelser m.v. År 2010 Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) Fællesomkostninger vedr- Ledelsesakademiet (husleje m.m.) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Pædagogudd., Jelling Pædagogudd., Skårup Sygeplejeudd., Odense Sygeplejeudd., Svendborg Sygeplejeudd., Vejle Fysiotera-peutudd Ergoterapeutudd. Radiografudd År 2011 Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) Fællesomkostninger vedr- Ledelsesakademiet (husleje m.m.) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v Uddannelser m.v. side 5 af

16 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget Uddannelser m.v. År 2010 Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) Fællesomkostninger vedr- Ledelsesakademiet (husleje m.m.) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar ekskl PB i Off. Adm. CFU EVU ekskl. Ledelsesakademi Bioanalytikerudd. Socialrådgiverudd. Ledelsesakademi EVU i alt Uddannelser m.m i alt År 2011 Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler og midler til strategiske indsatsområder Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) Fællesomkostninger vedr- Ledelsesakademiet (husleje m.m.) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v Uddannelser m.v. side 6 af

Sygefravær ved University College Lillebælt ( )

Sygefravær ved University College Lillebælt ( ) Sygefravær ved University College Lillebælt (01.01.2012-31.06.2012) Gennemsnitligt sygefravær UCL (med langtidssygefravær og med ansatte under Socialt kapitel) Antal ansatte 2012 - Gnm. fravær pr. medarbejder

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale

Dagsorden til HSU. Afbud: Søren Pedersen Studierektor Sygeplejerskeuddannelsen. Sekretariatsbetjening: Lene Synnøve Andersen Løn og Personale Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 7. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: C1.05 Journalnummer: Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej

Læs mere

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale

Budget 2014-2017. Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013. Økonomi & Personale Bestyrelsesmødet d. 12. dec. 2013 Økonomi & Personale Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2014... 4 3. Specificeret budget 2014 i hovedområder... 6 3.1 Hovedområde Grunduddannelser.... 6 3.1.1

Læs mere

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf

Ergoterapeut, Fysioterapeut og Radiograf Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 12. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Medlemmer: Herudover til stede: Soldalen 8, 7100 Vejle Klasselokale 5 (1.

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Referat LSU-LAU de centrale stabe

Referat LSU-LAU de centrale stabe s Referat LSU-LAU de centrale stabe Mødedato: 22.september 2015 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Vestre Engvej 51 C (mødelokale 3.210) Deltagere:

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser

Dagsorden til HSU. Berit Palle Petersen TR for AC Samfundsfaglige uddannelser Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. december 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle Waagner

Læs mere

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale

Bilag 4.1 - side 1 af 18. Budget 2015 2018. Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014. Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 1 af 18 Budget 2015 2018 Bestyrelsesmødet d. 18. dec. 2014 Økonomi & Personale Bilag 4.1 - side 2 af 18 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik budget 2015... 5 3. Specificeret budget 2015

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2013 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2013. Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling...

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) 4. Påtænkt udlicitering af rengøringsopgaver i Jelling... side /5 Referat LSU-LAU LAU (fællesadministrationen) Mødedato:. december 0 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 0:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.)

Specialkonsulent Lene Synnøve Andersen (ref.) side 1/5 Agenda LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 12. december 2013 Starttidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Dokumentnavn: Dagsorden LSU-LAU Sted: Soldalen, mødelokale 2 Deltagere: Sekretariatsbetjening:

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. juni 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: L1.14 Journalnummer: Medlemmer: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING ÅRSRAPPORT

KOMMUNALTEKNISK CHEFFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Godthåbsvej 4, Box 919 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-8600 Silkeborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 89 22 30 00, Fax: 89 22 30 01 www.bdo.dk E-mail: Silkeborg@bdo.dk KOMMUNALTEKNISK

Læs mere

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. Punkt 8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2015/16-2022/23

Assens Marina A.m.b.a. Budget for perioden 2015/16-2022/23 Budget for perioden 2015/16-2022/23 Ledelsens budgeterklæring Det af selskabet aflagte budget for 2015/16-2022/23 er behandlet og godkendt af bestyrelsen dags dato. Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering

Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering 4. november 2010/CL Tilsynsundersøgelse af erhvervsakademiernes organisering Med mail af 27. oktober har Undervisningsministeriet udsendt udkast til tilsynsundersøgelse af erhvervsakademierne. DE-L har

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

LSU Sundhedsuddannelser Onsdag den 13. februar 2013 12.00-15.00 i D0.06 REFERAT

LSU Sundhedsuddannelser Onsdag den 13. februar 2013 12.00-15.00 i D0.06 REFERAT LSU Sundhedsuddannelser Onsdag den 13. februar 2013 12.00-15.00 i D0.06 REFERAT Mødeleder: ULRM Referent: LEBA Afbud fra: JERA, BEMA Dagsorden: Punkter til drøftelse: 1. Mål og strategi Motivering: Punktet

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Fårtofts Plads 9, 1. www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 10 15 86

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

1. Retningslinjer for navne og navngivning

1. Retningslinjer for navne og navngivning Notat Afdeling/enhed HR og kommunikation, Vejle Oprettelsesdato 28-nov-2013 Udarbejdet af Nina Skriver Dahl Journalnummer Dokumentnavn 330636.Retningslinjer for navngivning (endelig).docx Dokumentnummer

Læs mere

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER VEJLEDNING af 17.12.2013 (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Kulturstyrelsen Baggrund Folketinget vedtog d. 19. december 2012 en række ændringer

Læs mere

A = Frasca B= Innova onc= Udvikling

A = Frasca B= Innova onc= Udvikling A = Frasca B= Innova onc= Udvikling Status (Alle) (Alle) Værdier Rækkenavne Sum af UCL Tilskud Sum af UCL Medfinansiering?? 1.404.664 F&U Center for Anvendt Skoleforskning 29.877.173 3.238.593 Center for

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt

Lokalaftale for det Teknisk Administrative Personale ved University College Lillebælt Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Direktionen 16-jul-2009 AKHA Journalnummer: - Dokumentnavn: 67798.(Gældende) Lokalaftale for TAP (1.jan.2010).doc Lokalaftale for det Teknisk Administrative

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B mod Moderniseringsstyrelsen for Professionshøjskolen UCC Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om Professionshøjskolen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Kl. 12:30 BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT. Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N

Kl. 12:30 BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT. Center for Undervisningsmidler, Odense Karlavej 1, 5270 Odense N Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 14. juni 2010 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Lokale 5 Journalnummer: Deltagere: Kl. 12:30 BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT Center for Undervisningsmidler,

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten

Antenneforeningen Trekanten Antenneforeningen Trekanten Årsrapport 214 Himmelev Bygade 7 Postbox 116 4 Roskilde CVR-nr. 33 78 5 24 T: 4636 6 F: 4636 77 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i forhold til budgettet.

Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i forhold til budgettet. HORSENS GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2008 36. regnskabsår Kommentarer til årsregnskabet for 2008 Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012

Referat HSU. Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Referat HSU Mødedato: Mandag den 16. april 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale: Klasselokale 5 Til stede: Afbud: Medarbejderrepræsentanter:

Læs mere

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18. Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet København den 18. maj 2006 1. Nye forudsætninger På møde den 16. maj 2006 mellem KL s Konsulentvirksomhed

Læs mere