Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelsen ændres om følger:"

Transkript

1 Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej Aalborg SV Danmark T F CVR-nr Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010 Projekt: Til Fra : Skov- og Naturstyrelsen, Thy : Henrik Boje Groth Vedlagt : Kopi til : Projektbeskrivelsen ændres om følger: Kapitel 9 Afsnit 9.3 Afsnit NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING Udpegede fuglearter forekomster samt vurdering af påvirkning fra projektet Trækfugle på udpegningsgrundlaget Tilføjelse: Stien langs sydsiden af Tissing Vig, som er beskrevet i afsnit 5.2 og 5.5, vil gå gennem de fremtidige afgræssede enge, som er potentielle rasteområder for hjejle. Det væsentligste mål for publikum skønnes imidlertid at blive fugletårnet, som placeres på diget i den sydvestlige ende af søen (på tegning T200 benævnt udsigtsplatform). Det forventes derfor, at den meste færdsel på diget vil foregå mellem Tissinghuse og fugletårnet. Det vurderes således, at forstyrrelserne fra publikum ved de afgræssede enge vil blive meget lille. Skulle det mod forventning ikke blive tilfældet, vil Skov- og Naturstyrelsen være indstillet på at indføre adgangsforbud til den del af stien, som forløber mellem fugletårnet og Nøråvej i de perioder, hvor trækfuglene raster i området. D M E Rettelse_marts2010_pb.doc

2

3

4 A A Mose Kaa Nogen tilgroning Mose med høje tagrør og delvis tilgroet med grå-pil. steder er der frit vand med liden andemad. Mosen ligger umiddelbart syd for det sydlige dige i Tissing Vig. Grå-Pil Liden Andemad Almindelig Hvene Stor Nælde Bittersød Natskygge Lyse-Siv Almindelig Hyld Dominerende 30. januar 2009 A

5 B B Kaa Klassificering Beskyttelse Ingen Brak/ruderat område med korn til vildt. Horse-Tidsel Ager-Tidsel Hvid Okseøje Almindelig Røllike Stor Nælde Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Mose-Bunke Lyse-Siv Kær-Tidsel Glanskapslet Siv 30. januar 2009 B

6 C C Mose Kaa Eng/mose domineret af høje tagrør. Området har desuden 2 små vandhuller, der bruges til jagtformål. Området vest for vandhullerne havde fået høstet tagrør for nylig. Vandnavle Kors-Andemad Lav Ranunkel Grå-Pil Lyse-Siv Liden Andemad Plæne-Kransemos Spids Spydmos Kortkapsel 30. januar 2009 C

7 D D Vandhul Kaa Vandhul beliggende umiddelbart øst for det østligste dige i Tissing Vig. Vandhullet har liden andemad på vandfladen og er omkranset en bred bræmme med høje tagrør. Liden Andemad Dominerende 30. januar 2009 D

8 E E Sø Kaa KMT Sø kortlagt som sø-naturtypen "Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter" (3150). Der er ifølge registreret vandstjerne (ikke artsbestemt) samt tyk andemad af Miljøcenter Aalborg. Besigtiget og Ved besigtigelsen registreredes grenet pindsvineknop samt liden- og kruset vandaks i vandet. I bredzonen vokser grenet pindsvineknop, og rørgræs samt manna- og høj sødgræs. Rørgræs Grenet Pindsvineknop Høj Sødgræs Kruset Vandaks Manna-Sødgræs Liden Vandaks Tyk Andemad Dominerende 29. oktober 2009 E

9 F F Eng Kaa Græsset eng nord for område E. Kanten mod vandet er med gul iris, bredbladet dunhammer og rørgræs. Selve engen kulturpræget. Besigtiget og Den blev der registreret andefodring på engen ned mod udposningen i kanalen. Hvid-Kløver Bredbladet Dunhammer Rørgræs Almindelig Hvene Almindelig Rajgræs Eng-Rapgræs Vellugtende Kamille Gul Iris Lav Ranunkel Tykbladet Ærenpris Glat Vejbred Kryb-Hvene Knæbøjet Rævehale Bellis Fliget Brøndsel Tigger-Ranunkel Almindelig Kongepen 10. september 2009 F

10 G G Elleskov KAa. KMT Klassificering Beskyttelse Ingen Lille klat ellekrat på ca. 0,2 ha. I krattets vestkant står 4 elmetræer, hvor de 2 har elmesyge. Bunden er optrampet af kreaturer, der har brugt krattet til at komme i læ. Krattet kan ikke karakteriseres som godt eksempel på habitatnaturtypen 91E0 da bunden er meget tør og der er stort set ingen karakteristiske arter for 91E0. en er besigtiget og Almindelig Hyld Kryb-Hvene Vild Kørvel Stor Nælde Skov-Elm Rød-El Dominerende 29. oktober 2009 G

11 H H Eng KAa, KMT Fugtig til vådt engområde langs nordkanten af Ndr. Landkanal. Besigtiget og Kær-Tidsel Rørgræs Gul Iris Lyse-Siv Smalbladet Mærke Eng-Kabbeleje Kryb-Hvene Manna-Sødgræs Tykbladet Ærenpris Lav Ranunkel Almindelig Syre Glat Dueurt Bidende Ranunkel Vand-Mynte Kær-Ranunkel Gåse-Potentil Glanskapslet Siv 11. september 2009 H

12 I I Eng Kaa Vådt engområde kilet ind i en slugt nord for den centrale del af Tissing Vig. Rørgræs Gul Iris Lyse-Siv 30. januar 2009 I

13 Ager ved Tissing Vigs østende J Undersøgt d KAa, KMT Klassificering Beskyttelse Ingen Ager ved Tissing Vigs østende syd for Nøråvej. Stubmark på besigtigelsesdatoen. Ingen biologiske interesser registreret. 10. september 2009 J

14 Ager ved Tissing Vigs østende K Undersøgt d KAA, KMT Klassificering Beskyttelse Ingen Ager ved Tissing Vigs østende nord for Nøråvej. Stubmark på besigtigelsesdatoen. Ingen biologiske interesser registreret. 10. september 2009 K

15 Kærparti ved Redsted Bæk L Undersøgt d Kær KAa, KMT Vestlig åbrink af Redsted Bæk. Bredden af området er ca. 40 m. Vegetationen nærmest vandløbet er domineret af rørsump med tagrør og rørgræs. Centralt i områddet er der partier med relativt fine knoldkær med mange plantearter (se artsliste). Var kærpartiet blevet besigtiget tidligere på året ville der kunne føjes flere arter til listen. Området kunne godt trænge til græsning da det ellers vil gro til i løbet af en årrække. Længst oppe ad skrænten mod marken var næringselskende arter som stor nælde, ager-tidsel, lysesiv og fløjlsgræs jævnt udbredte. Ved besigtigelsen blev en ubestemt brun frø set. Sump-Kællingetand Rørgræs Almindelig Kvik Almindelig Fredløs Stor Nælde Almindelig Mjødurt Lyse-Siv Kær-Tidsel Grå-Pil Angelik Fløjlsgræs Lav Ranunkel Kær-Snerre Glanskapslet Siv Kær-Star Muse-Vikke Kær-Dueurt Toradet Star Dynd-Padderok Vinget Perikon Næb-Star Smalbladet Mærke Dusk-Fredløs Eng-Viol Bredbladet Dunhammer Vand-Mynte 10. september 2009 L

16 Pilekrat ved Redsted Bæk M Undersøgt d Pilekrat KAa, KMT Meget tilgroet Krat med vortebirk og grå-pil samt enkelte rød-el langs bækken. Træerne vurderes ikke at have hulheder, der kan bruges af flagermus. Krattet kan dog have betydning som fourageringsområde for flagermus. Dusk-Fredløs Skov-Star Bredbladet Mangeløv Stor Nælde Rød-El Almindelig Røn Grå-Pil Vorte-Birk 10. september 2009 M

17 Rørskov ved Redsted Bæk N Undersøgt d Rørskov KAa, KMT Bred åbrink med højvoksende rørsump af tagrør og rørgræs. Området er præget af jordarbejder og udgrøftning. Rørgræs Dominerende 10. september 2009 N

18 Nordre Landkanal P Undersøgt d Kanal KAa, KMT Kanaliseret vandløb, der løber langs med Tissing Vig. Kanalen er adskilt fra selve vigen af et dige. Vegetationen på digerne domineres af tagrør og rørgræs samt ned mod kanten af kanalen af høj sødgræs. Langs kanalens nordside er der partier med dominans af gul iris op mod de tilstødende enge. Undervandsvegetationen i kanalen betsår hovedsageligt af alm. vandpest og grenet pindsvineknop. Mere spredt findes desuden kruset og liden vandaks. På besigtigelsesdatoen var overfladen mange steder dækket af tyk andemad. Der blev desuden registreret 3 havørreder på besigtigelsesdatoen. Ifølge det forhenværende Viborg Amts naturdatabase "ANDEN" er der fundet Tornløs hornblad, Svømmende sumpskærm og Alm. søpryd i området ved Tissing Vig i Disse kan have vokset i Ndr. Landkanal, men stedsangivelsen fra databasen er ikke præcis. erne er ikke genfundet ved besigtigelsen af kanalen. erne er dog ikke sjældne eller truede på nogen måde. "ANDEN" (naturdatabase fra det forhenværende Viborg Amt) Lancetbladet Ærenpris Liden Vandaks Kruset Vandaks Høj Sødgræs Fersken-Pileurt Almindelig Vandpest Gul Iris Rørgræs Manna-Sødgræs Tyk Andemad Grenet Pindsvineknop Dominerende Dominerende 11. september 2009 P

19 Bilag: Hjejledata fra Årsmax for hjejle pr. lokalitet (Kilde: * Sum af årsmax ( ) Gennemsnit af årsmax ( ) Ager Vejle Agerø Agerø, dæmningen Boddum Boddum Strandenge, NØ Dover, sø.f. Hurup, Sydthy Doverodde Draget Glomstrup Vig (Limfjord) Helligsø Karby Enge Kringsholmen Lindholm Vejle Lindholm, Sydthy Mågerodde Nees Sund (Limfjorden) Nees, sv. Mors Rotholmene-Hestør Odde Sindrup Vejle Skibsted Fjord med bæk Stenklipperne Søndervig, Sydvestmors * Data fra 2009 er udtrukket d. 29 oktober 2009.

20 Bilag: Naturregistreringer Udskrift fra naturdatabase Naturrapporter fra registreringer i Tissing Vig. Rapportarkenes lokalitetsnummer (øverste højre hjørne) refererer til områdebetegnelserne i nedenstående figur. Ortofoto Scankort. Luftfotoet er fra I artslisterne er for visse arter anført farvekoder som refererer til forvaltningsmæssig status. Rødlistede arter er anført med rød kursiv understreget tekst EU-bilag-arter (Bilag II/IV i habitatdirektivet) er angivet med blå kursiv Gullistede arter er anført med gul kursiv understreget tekst 1 A-kategori plantearter jf. Atlas Flora Danica er anført med bordeaux-rød kursiv B-kategori plantearter jf. Atlas Flora Danica er anført med grøn kursiv understreget skrift. 1 Gullisten er efter indførelse af nyt rødliste-system jf. IUCN under udfasning. Da der endnu ikke er foretaget rødlistning af alle dyre og plantegrupper, er det dog for disse stadig de gamle rødliste 97 og gulliste 97 /Stoltze og Pihl 1998a+b/ som er gældende indtil rødlistning efter det nye system er foretaget. Det skal bemærkes at i nærværende materiale er paddearter stadig anført som gullistede grundet en manglende opdatering af den anvendte database. erne er ikke længere gullistede, men er dog alle fredede.

21 A A Mose Kaa Nogen tilgroning Mose med høje tagrør og delvis tilgroet med grå-pil. steder er der frit vand med liden andemad. Mosen ligger umiddelbart syd for det sydlige dige i Tissing Vig. Grå-Pil Liden Andemad Almindelig Hvene Stor Nælde Bittersød Natskygge Lyse-Siv Almindelig Hyld Dominerende 30. januar 2009 A

22 B B Kaa Klassificering Beskyttelse Ingen Brak/ruderat område med korn til vildt. Horse-Tidsel Ager-Tidsel Hvid Okseøje Almindelig Røllike Stor Nælde Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Mose-Bunke Lyse-Siv Kær-Tidsel Glanskapslet Siv 30. januar 2009 B

23 C C Mose Kaa Eng/mose domineret af høje tagrør. Området har desuden 2 små vandhuller, der bruges til jagtformål. Området vest for vandhullerne havde fået høstet tagrør for nylig. Vandnavle Kors-Andemad Lav Ranunkel Grå-Pil Lyse-Siv Liden Andemad Plæne-Kransemos Spids Spydmos Kortkapsel Det ene vandhul på lokalitet C ( ). Området vest for vandhullerne havde for nyligt fået høstet tagrør ( ). 30. januar 2009 C

24 Vandhul Kaa Vandhul beliggende umiddelbart øst for det østligste dige i Tissing Vig. Vandhullet har liden andemad på vandfladen og er omkranset en bred bræmme med høje tagrør. Liden Andemad ominerende 30. januar 2009

25 E E Sø Kaa KMT Sø kortlagt som sø-naturtypen "Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter" (3150). Der er ifølge registreret vandstjerne (ikke artsbestemt) samt tyk andemad af Miljøcenter Aalborg. Besigtiget og Ved besigtigelsen registreredes grenet pindsvineknop samt liden- og kruset vandaks i vandet. I bredzonen vokser grenet pindsvineknop, og rørgræs samt manna- og høj sødgræs. Rørgræs Grenet Pindsvineknop Høj Sødgræs Kruset Vandaks Manna-Sødgræs Liden Vandaks Tyk Andemad Dominerende Område E set mod vest. Ellekrattet (område G) ses bagerst til venstre i billedet ( ). Område E set mod vest. Ellekrattet (område G) ses bagerst og til venstre ses selve Tissing Vig ( ). 29. oktober 2009 E

26 F F Eng Kaa Græsset eng nord for område E. Kanten mod vandet er med gul iris, bredbladet dunhammer og rørgræs. Selve engen kulturpræget. Besigtiget og Den blev der registreret andefodring på engen ned mod udposningen i kanalen. Hvid-Kløver Bredbladet Dunhammer Rørgræs Almindelig Hvene Almindelig Rajgræs Eng-Rapgræs Vellugtende Kamille Gul Iris Lav Ranunkel Tykbladet Ærenpris Glat Vejbred Kryb-Hvene Knæbøjet Rævehale Bellis Fliget Brøndsel Tigger-Ranunkel Almindelig Kongepen Område F set mod vest. Pumpehuset samt ellekrattet (område G) ses ( ). Område F set mod øst ( ). 10. september 2009 F

27 G G Elleskov KAa. K T Klassificering Beskyttelse Ingen Lille klat ellekrat på a. 0,2 ha. I krattets vestkant står elmetræer, hvor de 2 har elmesyge. Bunden er optrampet af kreaturer, der har brugt krattet til at komme i læ. Krattet kan ikke karakteriseres som godt eksempel på habitatnaturtypen 91E0 da bunden er meget tør og der er stort set ingen karakteristiske arter for 91E0. en er besigtiget og Almindelig Hyld Kryb-Hvene Vild Kørvel Stor Nælde Skov-Elm Rød-El Dominerende Bunden af ellekrattet er nedtrampet af kreaturer og med rebaffald ( ). 29. oktober 2009 G

28 H H Eng KAa, K T Fugtig til vådt engområde langs nordkanten af Ndr. Landkanal. Besigtiget og Kær-Tidsel Rørgræs Gul Iris Lyse-Siv Smalbladet ærke Eng-Kabbeleje Kryb-Hvene anna-sødgræs Tykbladet Ærenpris Lav Ranunkel Almindelig Syre Glat Dueurt Bidende Ranunkel Vand- ynte Kær-Ranunkel Gåse-Potentil Glanskapslet Siv Den østligste del af lokalitet H set mod vest ( ). 11. september 2009 H

29 I I Eng Kaa Vådt engområde kilet ind i en slugt nord for den centrale del af Tissing Vig. Rørgræs Gul Iris Lyse-Siv 30. januar 2009 I

30 Ager ved Tissing Vigs østende J Undersøgt d KAa, K T Klassificering Beskyttelse Ingen Ager ved Tissing Vigs østende syd for Nøråvej. Stubmark på besigtigelsesdatoen. Ingen biologiske interesser registreret. Område J set mod syd/sydvest fra Nøråvej ( ). 10. september 2009 J

31 Ager ved Tissing Vigs østende K Undersøgt d KAA, K T Klassificering Beskyttelse Ingen Ager ved Tissing Vigs østende nord for Nøråvej. Stubmark på besigtigelsesdatoen. Ingen biologiske interesser registreret. 10. september 2009 K

32 Kærparti ved Redsted Bæk L Undersøgt d Kær KAa, K T Vestlig åbrink af Redsted Bæk. Bredden af området er a. 0 m. Vegetationen nærmest vandløbet er domineret af rørsump med tagrør og rørgræs. entralt i områddet er der partier med relativt fine knoldkær med mange plantearter se artsliste. Var kærpartiet blevet besigtiget tidligere på året ville der kunne føjes flere arter til listen. mrådet kunne godt trænge til græsning da det ellers vil gro til i løbet af en årrække. Længst oppe ad skrænten mod marken var næringselskende arter som stor nælde, ager-tidsel, lysesiv og fløjlsgræs jævnt udbredte. Ved besigtigelsen blev en ubestemt brun frø set. Sump-Kællingetand Rørgræs Almindelig Kvik Almindelig Fredløs Stor Nælde Almindelig jødurt Lyse-Siv Kær-Tidsel Grå-Pil Angelik Fløjlsgræs Lav Ranunkel Kær-Snerre Glanskapslet Siv Kær-Star use-vikke Kær-Dueurt Toradet Star Dynd-Padderok Vinget Perikon Næb-Star Smalbladet ærke Dusk-Fredløs Eng-Viol Bredbladet Dunhammer Vand- ynte Parti med knoldkærstruktur set i nordlig retning. Redsted bæk ligger til højre i billedet ( ). 10. september 2009 L

33 Pilekrat ved Redsted Bæk Undersøgt d Pilekrat KAa, K T eget tilgroet Krat med vortebirk og grå-pil samt enkelte rød-el langs bækken. Træerne vurderes ikke at have hulheder, der kan bruges af flagermus. Krattet kan dog have betydning som fourageringsområde for flagermus. Dusk-Fredløs Skov-Star Bredbladet angeløv Stor Nælde Rød-El Almindelig Røn Grå-Pil Vorte-Birk Selve Redsted Bæk ( ). 10. september 2009

34 Rørskov ved Redsted Bæk N Undersøgt d Rørskov KAa, K T Bred åbrink med højvoksende rørsump af tagrør og rørgræs. mrådet er præget af jordarbejder og udgrøftning. Rørgræs Dominerende 10. september 2009 N

35 Nordre Landkanal P Undersøgt d Kanal KAa, K T Kanaliseret vandløb, der løber langs med Tissing Vig. Kanalen er adskilt fra selve vigen af et dige. Vegetationen på digerne domineres af tagrør og rørgræs samt ned mod kanten af kanalen af høj sødgræs. Langs kanalens nordside er der partier med dominans af gul iris op mod de tilstødende enge. ndervandsvegetationen i kanalen betsår hovedsageligt af alm. vandpest og grenet pindsvineknop. ere spredt findes desuden kruset og liden vandaks. På besigtigelsesdatoen var overfladen mange steder dækket af tyk andemad. Der blev desuden registreret 3 havørreder på besigtigelsesdatoen. Ifølge det forhenværende Viborg Amts naturdatabase ANDEN er der fundet Tornløs hornblad, Svømmende sumpskærm og Alm. søpryd i området ved Tissing Vig i Disse kan have vokset i Ndr. Landkanal, men stedsangivelsen fra databasen er ikke præ is. erne er ikke genfundet ved besigtigelsen af kanalen. erne er dog ikke sjældne eller truede på nogen måde. ANDEN naturdatabase fra det forhenværende Viborg Amt Lan etbladet Ærenpris Liden Vandaks Kruset Vandaks Høj Sødgræs Fersken-Pileurt Almindelig Vandpest Gul Iris Rørgræs anna-sødgræs Tyk Andemad Grenet Pindsvineknop Dominerende Dominerende Ndr. Landkanal set mod øst. Krattet til højre er lokalitet G og engen til venstre er lokalitet F ( ). Ndr. Landkanal set mod øst opstrøms lokalitet E ( ). 11. september 2009 P

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet Miljø, Vand & Natur Dato: 14. november 2008 J. nr.: 08/14186 Sagsbeh.: Kks Lokaltlf.: 9945 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv.

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Kim og Birthe Burghardt Mejerivej 26 7790 Thyholm Oprensning af vandhul/lille sø I har henvendt jer

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44,8 18-09-2007 Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : 717139 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : 6172572

Læs mere

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4 Hareskov By 500 0 250 meter 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 62 62 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Team Natur og Landbrug Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 www.naestved.dk Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35.

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35. TEKNIK OG MILJØ Søren Kastbjerg Langbovej 5 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-100-14

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011

Natur og landskab. Videbæk biogas A/S. 6. november 2011 Videbæk biogas A/S 6. november 2011 Natur og landskab Sammenfatning Projektområdet er beliggende på agerjord i landzone. Projektområdet er ikke beliggende på naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild Jens Mark Arnung Annavej 19 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. november 2013 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pec@norddjurs.dk Journalnr.: 13/18758 Dispensation fra

Læs mere

Bilag: Naturbesigtigelse

Bilag: Naturbesigtigelse POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 04-08-2015 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-7-15 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR Frederikssund Golf Klub Sendt pr. e-mail til Bestyrelsesmedlem Henrik Helt hhelt@mail.dk og greeenkeeper Karl Andersen greenkeeper@fgkgolf.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V Værløse 44 45 46 43 42 41 53 54 40 55 51 48 56 47 96 49 50 52 57 NØRREVÆNGET RYETVEJ NØRRESKOVVANG FISKEBÆKVEJ SKOVLINIEN SKOVGÅRDS ALLE HILLERØDMOTORVEJEN KIRKE VÆRLØSEVEJ KOLLEKOLLEVEJ LILLE VÆRLØSEVEJ

Læs mere

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Formål Formålet med projektet er med små midler at øge den del af biodiversiteten, der er knyttet til små vandhuller, lysninger

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen v/ Lars Briggs, Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, SE nr.: 1669 3502, tlf: 6315 7143, fax: 6593 2309, mobil: 2161 0797, email: nd@amphi.dk Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller

Læs mere

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-19-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier.

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. AGLAJA maj 2007 Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Arbejdsrapport

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019. Plejeplan udarbejdet for Faxe kommune 2014 Feltarbejde, foto og afrapportering: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger

Læs mere

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen

Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen Smag på landskabet i Skive Kommune Naturhandleplan for Gåsemosen www.natlan.dk Arealbeskrivelse og udpegninger Gåsemosen består dels af arealer i tidligere omdrift, dels af beskyttet natur i form af mose,

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia. Att. Martin Scheuerlein

Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia. Att. Martin Scheuerlein POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att. Martin Scheuerlein Nedgravning af kabler Struer

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Jonstrup/Jonstrup Vang

Jonstrup/Jonstrup Vang Jonstrup/Jonstrup Vang ET 34 BALLERUPVEJ 28 0 250 meter BRINGEVEJ 500 JONSTRUPVEJ 29 35 33 39 37 38 32 36 31 30 JONSTRUPVANGVEJ WALGERHOLM 131 132 Sø nr. 28 Nr. 28, Bringe By Den nordlige del af Møllemosen

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted

Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted Nis Hesselberg Petersen Billundvej 35, Kestrup 6560 Sommersted Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 naturogvand@haderslev.dk

Læs mere

Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia. Att. Martin Scheuerlein

Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia. Att. Martin Scheuerlein POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Energinet DK Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att. Martin Scheuerlein Etablering af lange underboringer

Læs mere

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ.

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ. Bilag Detaljer i sammenligningen af 3 beskyttet natur og FOT i Vordingborg og Holstebro kommuner Udarbejdet af Åge Nielsen, Miljøministeriet, september 2012. Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret

Læs mere

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2 Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø Bilag 14.2 Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Sø og rigkær ved Vådområdeprojekt,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Brak langs vandløb intentioner og regler Langs udpegede vandløb, dvs. de fleste, skal der ifølge

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

Legind Vejle (Areal nr. 29)

Legind Vejle (Areal nr. 29) Legind Vejle (Areal nr. 29) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Legind Vejle er beliggende mellem Nykøbing Mors og Legindbjerge Plantage. Arealet gennemskæres mod øst af statsvej nr. 26. Oversigtskort 1.2 Geologi

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Afgørelse om at naturgenopretning af Tissing Vig ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at naturgenopretning af Tissing Vig ikke er VVM-pligtigt Skov- og Naturstyrelsen, Thy Søholtvej 6 7700 Thisted Att: Hanne Stadsgaard Jensen Sendt til: sns@sns.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-200-00060 Ref. surhe/olgre Den 28. april 2010 Afgørelse om

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Side 1/6 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Dato: 04-04-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-21-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 Eksisterende forhold: INDLEDNING: Som en del af byfornyelsen af Ulstrup og gudenåen, foreslås her en etablering af rekreative arealer

Læs mere

Livet. i ferskevande

Livet. i ferskevande Livet i ferskevande EN BID AF NATUREN Der er mange typer for ferskvand og livet er ikke det samme overalt. Nogle dyr foretrækker de rindende bække og åer, andre er til dammen og søens stillestående vand.

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 16. Blidstrup Mark (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Inddæmmede fjordarme med brede dalbunde og smallere mere dybtskårne dalstrøg. Området er

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5 Afrapportering Projekt Brødkær Naturpleje NaturErhvervstyrelsen J. nr. 32313-G-12-00733 Administrativ forløb 19.11.2012 Tilsagn fra NaturErhverv. Tilskudsberettigede udgifter kr. 336.240,00. NaturErhverv

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gennemførelse af Vand- og Naturprojekt i Karlstrup Mose Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vej og ejendomme vejoglandskab@greve.dk Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Dispensation

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 6. juli

Læs mere

Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi

Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi Nørholm Enge Etablering af naturlig hydrologi Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Aalborg Kommune Nørholm Enge etablering

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212

Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser side 1 Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Der er i denne Driftsplan kun planlagt

Læs mere

NOTAT. Miljø. Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads

NOTAT. Miljø. Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 02-10-2014 2014-8337 2014-130975 Vurdering af 3-natur omkring Salby Kildeplads På baggrund af, at Vandværket Lyngen har ansøgt om tilladelse

Læs mere

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen

Flora og faunaundersøgelse i Smørmosen og faunaundersøgelse i Smørmosen - En gennemgang af flora og fauna i området og dets småsøer 2012 Sø 649 Rapport udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium juli 2012 Konsulenter: Mikkel Stener Petersen.

Læs mere