OK-08 Hvis konflikten kommer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK-08 Hvis konflikten kommer"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter

2 Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger 4 Forligsinstitutionen, mægling og udskydelse af konflikt 5 Når konflikten kører 6 Afstemningsregler 7 Forlig 7 Mæglingsforslag 7 Afstemningsmetoder 7 Overenskomstforhandlingerne Fokus på løn 8 Forløbet og de forskellige forhandlingsborde 8 Tidsplan OK-08 9 Hvis konflikten kommer? 9 Konflikt ABC 11 Redaktion: Tony Selvig Layout: GraFOA Maja Honoré Tryk: FOAs Trykkeri 1. oplag: eksp. Januar 2008

3 FOA i konflikt? Hvis konflikten kommer, vil tillidsrepræsentanterne overalt i FOA få en nøglerolle i forhold til kolleger og afdelinger. Hovedaftale, forligsmand, afstemningsregler og nødberedskab er bare nogle af de begreber der skal styr på. Vi har samlet lidt viden og information, der kan hjælpe dig til at hjælpe dine kolleger. Du kan finde meget mere på og på Tillidszonen. FOA fag og arbejde 3

4 Overenskomstmæssige konflikter FOA og arbejdsgiverorganisationerne (KL og Danske Regioner) har indgået en hovedaftale, der kort sagt er en slags grundlov for forholdet mellem organisationerne. I hovedaftalen er der ret til at iværksætte en konflikt i forbindelse med fornyelsen af eksisterende overenskomster og for at opnå en ny overenskomst. Konfliktretten gælder både for arbejdsgiver og lønmodtagerparten. Et fagforbund kan strejke for at opnå et resultat, og en arbejdsgiver kan lave en»lockout«altså sende medarbejderne hjem for at sætte magt bag sit krav. Når en overenskomst er indgået, er der til gengæld fredspligt i den periode overenskomsten løber. Det betyder, at der ikke må iværksættes konflikt midt i en overenskomstperiode for f.eks. at ændre på aftalte vilkår eller i protest mod konkrete forhold. Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger Overenskomsterne løber normalt fra 1. april til 31. marts, for tiden i 3 år ad gangen. I forbindelse med fornyelsen af overenskomsterne er der et ret langt forhandlingsforløb. Allerede i løbet af efteråret udveksler parterne krav til de nye overenskomster og der er derefter forhandlinger mellem parterne på mange forskellige niveauer. Der skal opnås enighed om alt lige fra detaljer om arbejdstid på enkelte overenskomster til den generelle lønudvikling for hele områder. Når der endelig foreligger et resultat i form af en aftale, skal den godkendes af medlemmerne, før den kan træde i kraft. Det sker normalt ved en»urafstemning«, hvor alle medlemmer har mulighed for at stemme om, hvorvidt resultatet skal godkendes eller forkastes. Bliver aftalen 4 FOA fag og arbejde

5 forkastet, må man forsøge at forhandle et bedre resultat eller iværksætte en konflikt for at opnå et bedre resultat. Hvis der ikke er udsigt til at nå det ønskede resultat ved forhandlingsbordet, kan man lægge pres på modparten ved at varsle konflikt/ strejke. Den enkelte organisation bestemmer selv, hvilke områder der udtages til konflikt, og hvor omfattende en konflikt skal være. Konflikten skal dog have et vist omfang. Strejkevarslet skal afgives med min. 4 ugers varsel. D.v.s. at vil man i konflikt fra udløbet af den gældende overenskomst 1. april skal varslet være sendt senest 4 uger før. Forligsinstitutionen, mægling og udskydelse af konflikt Når konflikten varsles skal Forligsinstitutionen orienteres. Forligsinstitutionen er en statslig institution, der har som opgave at mægle mellem parterne for at forhindre konflikter. Forligsmanden har ret til at udskyde varslede konflikter i op til 2 x 14 dage. Konflikten kan træde i kraft på 5. dagen efter udløbet af udsættelsen eller 5. dagen efter mæglingsforsøget er opgivet. 1. udskydelse på 14 dage sker mens det undersøges, om der er mulighed for at bringe parterne tættere på hinanden og opnå et resultat. Kun hvis forligsmanden skønner der er reel mulighed for at nå videre, kan konflikten udskydes 14 dage en gang til. Resultatet af forligsmandens arbejde kan være: Parterne indgår selv et forlig Forligsmanden fremsætter et mæglingsforslag Det er ikke muligt at nå et forlig eller lave et mæglingsforslag. Hvis der indgås et forlig eller fremsættes et mæglingsforslag skal medlemmerne have mulighed for at stemme om det. Hvis for- FOA fag og arbejde 5

6 liget eller mæglingsforslaget forkastes af medlemmerne kan konflikten iværksættes. Hvis der ikke er indgået et forlig eller fremsat et mæglingsforslag kan konflikten iværksættes. Når konflikten kører Formålet med konflikten er at presse modparten til at give indrømmelser og på den måde få sine krav igennem. Der er normalt kontakt til og forhandlinger med modparten mens konflikten kører. Man kan derfor håbe på, at der på et eller andet tidspunkt i løbet af konflikten indgås et forlig mellem parterne. Et forlig sætter ikke i sig selv en stopper for konflikten. Resultatet skal godkendes af medlemmerne ved en urafstemning før det har nogen effekt. Konflikten fortsætter derfor også mens der stemmes. 6 FOA fag og arbejde

7 Afstemningsregler Forlig Hvis der indgås et forlig mellem arbejdsgiverne og FOA, skal det til urafstemning blandt alle FOA- medlemmer, der arbejder på de berørte overenskomster. Om forliget godkendes eller ej afgøres af flertallet af de afgivne stemmer. Mæglingsforslag Har forligsmanden udarbejdet et mæglingsforslag sættes det til afstemning efter særlige regler. For det første kan mæglingsforslaget sendes til afstemning i en samlet pakke, hvor flere organisationers medlemmer stemmer samlet. For det andet er der en særlig regel for afstemningen, der betyder: Hvis mere end 40 % af de stemmeberettigede stemmer, afgøres det af et flertal af de afgivne stemmer. Hvis under 40 % af de stemmeberettigede stemmer, skal mindst 25 % af samtlige stemmeberettigede stemme imod, for at mæglingsforslaget er forkastet. Afstemningsmetoder I FOA er der flere forskellige muligheder for at afgive sin stemme. Man kan stemme skriftligt (brev), på sms og på mail. Du har naturligvis kun én stemme. Stemmeoptællingen bliver kontrolleret af en uafhængig revisor. FOA fag og arbejde 7

8 OK-08 Fokus på løn Denne gang er forhandlingerne præget af FOA s krav om: Stor lønfremgang for alle vore medlemsgrupper Et særligt lønløft for de ansatte i de traditionelle kvindefag Mandeløn til kvindefag. Det har været FOA s krav, at politikerne gav en pulje penge målrettet til de lavtlønnede kvindefag. Politikerne har imidlertid ikke turdet tage ansvar for at rette op på skævheden mellem kvinde- og mandefag. Derved er det overladt til organisationerne selv at finde pengene, hvis det skal ske. Udover lønspørgsmålet, har FOA også rejst krav om reguleringer af arbejdstidsaftaler, velfærdsydelser, pensionsindbetaling, betaling under ferie o.a. Forløbet og de forskellige forhandlingsborde Forhandlingerne foregår på flere niveauer: De helt overordnede krav forhandles i fællesskab med andre organisationer der har overenskomster på det offentlige område. Det foregår i forhandlingsfællesskabet KTO, der tilsammen dækker ca medlemmer i kommuner og regioner. Det gælder f.eks. ferieaftale, TR-regler og reallønssikring. De krav, der er rejst fælles for alle FOA s medlemsgrupper forhandles også samlet mellem FOA og arbejdsgiverne. Det gælder f.eks. kravet om markante lønstigninger, garanti for udbetaling af lokal løn og frit valgs- modeller. De krav der er særlige for de enkelte sektorer eller overenskomster forhandles særskilt mellem FOA s sektorer og arbejdsgiverne. Det gælder f.eks. arbejdstidsaftaler og andre fagspecifikke aftaler. 8 FOA fag og arbejde

9 Tidsplan OK-08 Vigtige datoer i foråret 31. januar FOA s hovedbestyrelser udtager de områder hvor der skal varsles konflikt. 15. februar Frist for afslutning af forhandlingerne i forhandlingsfællesskabet KTO. 29. februar Frist for afslutning af forhandlingerne for de enkelte organisationer. Marts Afholdelse af urafstemning hvis der er indgået et forlig. 31. marts Udløb af de eksisterende overenskomster 1. april Nye overenskomster træder i kraft, hvis der er et godkendt forlig. 1. april Mulig start på konflikt hvis der ikke er indgået et forlig eller forliget ikke er godkendt ved en urafstemning. Forligsmanden kan dog udsætte en varslet konflikt. Hvis konflikten kommer? Som du kan se af tidsplanen skal de overordnede KTO forhandlinger være afsluttet 15. februar. Derefter er der yderligere 14 dage til at afslutte forhandlingerne for de enkelte organisationer. Hvis der skal varsles konflikt til udløbet af overenskomsterne 31. marts, skal dette ske med 4 ugers varsel. Det betyder, at der i løbet af februar skal nås nogle væsentlige resultater ved forhandlingsbordet, hvis konflikten skal undgås. FOA har valgt at udtage nogle nøgleområder til strejke. FOA fag og arbejde 9

10 Det betyder dog ikke, at det kun er dem som konflikten angår. Konflikten omfatter alle i FOA også selvom ikke alle deltager direkte i strejken. De områder der er valgt ud, er områder hvor vi er sikre på, at det giver både effekt og opmærksomhed. Derved lægger vi det størst mulige pres på arbejdsgiverne. Resten af FOA skal være opmærksom på ikke at udføre strejkeramt arbejde. Vi skal heller ikke hjælpe til, at det strejkeramte arbejde evt. kan udføres af andre. Samtidig med at vi varsler strejke, vil vi også varsle blokade af det strejkeramte område, således at arbejdsgiverne ikke kan»nyansætte«sig ud af problemet. For de arbejdspladser, der ikke er i strejke, er det vigtigt at bakke op om de kolleger, der er ude i konflikt. Det kan gøres ved alt lige fra læserbreve og støtteerklæringer, til deltagelse i arrangementer og demonstrationer til støtte for strejken. Husk at det er en konflikt for FOA s samlede krav og ikke kun for de der er i strejke. 10 FOA fag og arbejde

11 Konflikt ABC Blokade Samtidig med strejkevarslet, varsles blokade af de stillinger og institutioner der er omfattet af strejken. Det betyder at intet FOA- medlem må søge eller begynde at arbejde på området. Der må heller ikke anvises folk fra jobcentrene. Elever Elever og praktikanter er ikke omfattet af konflikten. Elever og praktikanter må ikke udføre andet arbejde, end det de normalt laver i forbindelse med deres uddannelse. De må ikke sættes til at udføre strejkeramt arbejde. Ferie Ferie, der er påbegyndt senest samtidig med konfliktens start, skal afholdes som planlagt, uanset konflikten. Der udbetales sædvanlig løn under ferien. Ferie, der er planlagt påbegyndt under konflikten, suspenderes og kan ikke afholdes under konflikten. Der ydes ikke erstatning for tab, som er opstået i forbindelse med at ferien suspenderes. Ikke planlagt ferie kan ikke påbegyndes under konflikten. Forligsinstitutionen Forligsmanden har ret til at indkalde parterne til forhandling for at undersøge mulighederne for forlig. Forligsmanden har mulighed for at udsætte en konflikt i op til 2 uger med henblik på at nå frem til et mæglingsforslag, der kan sendes til afstemning hos parterne. Er der ikke grundlag for at fremsætte et mæglingsforslag, kan konflikten udsættes yderligere 2 uger hvis væsentlige samfundsinteresser er truet. En konflikt kan startes på 5. dagen efter udløbet af udsættelsen eller efter det meddeles at forhandlingerne er slut. FOA fag og arbejde 11

12 Konfliktkontingent FOA s hovedbestyrelse har mulighed for, at beslutte at opkræve et særligt konfliktkontingent til dækning af udgifterne til konflikten. Det skal understreges at der ikke er truffet en sådan beslutning. Beslutningen kan blive aktuel hvis konflikten f.eks. bliver langvarig eller omfattende. F.eks. hvis arbejdsgiverne vælger at iværksætte en lockout. Konfliktomfang Konfliktvarslet omfatter alene medlemmer af FOA, og alene de områder der er angivet i varslet. Arbejdsgiveren vil dog ikke kunne få oplyst hvem der er medlem af FOA. Konfliktstøtte Under konflikten vil de strejkende få konfliktstøtte fra FOA svarende til deres sædvanlige løn. Konfliktvarsel Konflikt varsles minimum 4 uger før den skal træde i kraft. Lockout Er arbejdsgiverens modstykke til en strejke. Det betyder at arbejdsgiveren nægter at modtage arbejdsydelsen. Altså har lukket sin virksomhed for de der er omfattet af varslet. Hvis der varsles lockout vil FOA s hovedbestyrelse tage stilling til størrelsen af konfliktunderstøttelsen og evt. konfliktkontingent. Løn Når du er i strejke eller er lockoutet, modtager du ikke løn. I stedet modtager du konfliktstøtte fra FOA. Mægling Forligsmanden kan undervejs i forløbet forsøge at mægle mellem parterne. 12 FOA fag og arbejde

13 Mæglingsskitse Hvis forligsmanden mener, der er grundlag for, at parterne kan nå et resultat udarbejdes en mæglingsskitse. Hvis dette accepteres af parterne, danner det grundlag for et senere mæglingsforslag. Har forligsmanden fremsat mæglingsforslag, sker afstemningen efter særlige regler, hvor der stilles krav om høj stemmedeltagelse for at kunne forkaste forslaget. Nødberedskab På visse områder opretholdes et nødberedskab efter aftale mellem FOA og arbejdsgiverne. Nødberedskabet dækker arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt / påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger samt arbejde med bevarelse af store værdier. Det er vigtigt at nødberedskabet holdes på så lavt et niveau, at det kun er akutte og helt nødvendige opgaver der udføres, for ikke at mindske effekten af strejken. Tillidsrepræsentanterne vil have en vigtig opgave i at forhandle og kontrollere nødberedskabet omfang. Pension Pensionen er med i det beløb der gives i konfliktstøtte. FOA sørger for at det sædvanlige beløb bliver indbetalt til din pensionskasse. Regeringsindgreb Hvis konflikten er meget omfattende, truer vitale samfundsinteresser eller er gået helt i hårknude, kan regeringen gribe ind. Der er tradition for, at det så sker, ved at Folketinget enten gør mæglingsforslaget/-skitsen til lov eller forlænger eksisterende overenskomster med en skønnet lønstigning. FOA fag og arbejde 13

14 Sygdom Sygemeldte medlemmer er også omfattet af konflikten og vil få konfliktstøtte. Bliver du syg under konflikten, skal du kun meddele det til arbejdsgiveren, hvis du indgår i nødberedskabet. Sygdom skal i stedet meddeles til afdelingen. Når konflikten afblæses, skal alle genoptage arbejdet. Er du syg på det tidspunkt, skal det straks meddeles til arbejdsgiveren. Sympatikonflikt For at sætte ekstra pres på, kan man iværksætte sympatikonflikter. Det rammer som regel underleverandører eller virksomheder beslægtet med de, der i forvejen er konfliktramt. Man kunne f.eks. forestille sig FOA varslede sympatikonflikt for»frit valgs- ordninger«, for at de ikke skal overtage det konfliktramte arbejde. Tillidsrepræsentant Alle tillidsvalgte (TR, SR, MED) deltager i konflikten på deres område. Som tillidsvalgt har du særlige opgaver som aftales med din afdeling. Tjenestemænd Tjenestemænd og medlemmer i tjenestemandslignende stillinger er ikke omfattet af konfliktvarslet. De må heller ikke påtage sig andet og mere arbejde end de normalt udfører. Urafstemning Når forhandlingerne er afsluttet, hvad enten det er et forlig eller et mæglingsforslag, skal resultatet til afstemning blandt alle FOA s medlemmer. Det kaldes en urafstemning. Øvrige forhold Dette er langtfra en udtømmende liste. Du kan finde mange flere oplysninger på eller på Tillidszonen. Derudover kan din afdeling vejlede dig hvis der er noget du er i tvivl om. 14 FOA fag og arbejde

15

16 Staunings Plads København V Tlf.:

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere