ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE"

Transkript

1 il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

2 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 ANALYS AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE INDHOLD 1. Indledning og baggrund for analysen 1 2. Resumé af konklusioner og anbefalinger 3 3. Den aktuelle it-situation på socialforvaltningens myndighedsområde Nuværende it-løsning i sagsbehandling og afregning Aktuelle it-projekter i forvaltningen Implementering af KMD Sag Nyt system på vej til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer m.m Socialforvaltningens deltagelse i KMD-foranalyse Delkonklusion vedr. den aktuelle it-situation 9 4. Brugernes Ønsker og behov til ny it-løsning Visionen for en kommende it-løsning Opsamling af ønsker og behov fra den aktuelle opgave Særlige forhold af betydning vedr. valg af løsning Metodemæssig understøttelse i it-løsningen It-arkitekturmæssige forhold Delkonklusion vedr. behov til ny løsning Mulige it-løsninger DUBU-projektet KMD Foranstaltning Øvrige løsninger eller potentielle leverandører Vurdering af it-løsningerne i forhold til overordnede og strategiske forhold Summarisk vurdering af de to projekter ud fra forvaltningens behov Planer i de andre store kommuner Delkonklusion vedr. mulige it-løsninger konklusion og anbefaling Behov for ny og bedre it-løsning til myndighedsområdet Valg af it-løsning 25 BILAG Bilag A Sagsbehandlernes ønsker til en ny it-løsning Bilag B Metode og information i opgaven

4 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 1 1. INDLEDNING OG BAGGRUND FOR ANALYSEN Århus Kommune har særlig fokus på området udsatte børn og unge. Byrådet har i 2009 vedtaget en udviklingsplan for området, som bl.a. indebærer, at der skal søges indført en itløsning til at understøtte sagsbehandling af opgaverne inden for det pågældende myndighedsområde, da de nuværende it-løsninger ikke i tilstrækkelig grad vurderes at understøtte kommunens behov. I forlængelse heraf har Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Socialforvaltningen, ønsket at få foretaget en analyse af, hvilke mulige it-løsninger til understøttelse af sagsbehandling i forhold til udsatte børn og unge samt udsatte voksne, der findes eller er planlagt at komme på markedet. Kommunens fokus i analysen er: at begge områder udsatte børn og unge samt udsatte voksne skal tilgodeses og gerne i en samlet løsning. at det er myndighedsområdet, som analysen skal omfatte, idet kommunen er i gang med et udbud af ny it-løsning på bestillerområdet. Kommunen vil på baggrund af analysen efterfølgende foretage en nærmere vurdering af løsningerne og afklare den videre proces for anskaffelse af den bedst egnede løsning. Kommunen lægger i sit kommissorium vægt på, at en kommende it-løsning kan understøtte og lette alle processer i sagsbehandlingen, fjerne barrierer og bidrage til at effektivisere arbejdsprocesserne. I denne rapport præsenterer Rambøll Management resultaterne af sin analyse. Analysen er gennemført i tidsrummet medio august til ultimo september Socialforvaltningens it-funktion - formelt benævnt Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse IT, Socialforvaltningens forretnings-it - har fungeret som konsulentfirmaets kontaktpunkt ind i forvaltningen og har bidraget til analysen med it-mæssig viden om bestående systemer og igangværende projekter. Selve analysen er gennemført ved først at afdække forvaltningens overordnede ønsker og behov til it-løsning. Dette er sket ved gennemgang af de nuværende it-løsninger i kommunen, suppleret med interview med repræsentanter fra fagpersonalet for de to områder Børn og Unge samt Voksenområdet. Desuden har den omfattende foranalyserapport, som KMD har udarbejdet i foråret 2009 i samarbejde med Aalborg og Århus Kommune, bidraget til, hvilke ønsker sagsbehandlerne har til ny it-løsning. Herefter har Rambøll Management foretaget en scanning og vurdering af markedet for itløsninger til det sociale område. Der er især set på to større projekter for udvikling af itløsninger for myndighedsområdet: 1. DUBU-projektet, som er forankret i Indenrigs- og Socialministeriet, KL og Kombit. 2. KMD Foranstaltning, som er KMD s projekt for en samlet it-løsning for området. Hertil er der foretaget en scanning over øvrige it-løsninger og potentielle leverandører. Der er primært tale om mindre løsninger, som dækker dele af det samlede behov. Endelig er der taget kontakt til de øvrige store kommuner København, Odense og Aalborg for at få oplysninger om status og overvejelser om it-løsning samt planer for området i disse kommuner. Rapporten indledes med i afsnit 2 at give et resumé af analysen med vægt på konklusioner og anbefalinger. Herefter følger i afsnit 3 et billede og en vurdering af den nuværende it-

5 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 2 situation i forvaltningen hvilke systemer der anvendes, samt hvilke planer der arbejdes med. I afsnit 4 foretages en opgørelse over ønsker og behov til ny it-løsning fra de faglige medarbejdere, som de er formuleret i forbindelse med KMD-foranalysen, og som de er kommet til udtryk i den foreliggende opgave. I afsnit 5 gives et overblik over, hvilke it-løsninger der er på markedet, og hvilke løsninger der er under forberedelse. Til sidstnævnte kategori rettes især opmærksomhed på Socialministeriets og KL s projekt for en løsning til Udsatte Børn og Unge DUBU-projektet, og KMD s kommende it-løsning Foranstaltning. I afsnit 6 foretager Rambøll Management en konklusion på opgaven og giver kommunen sine anbefalinger. I bilag til rapporten findes i Bilag A en uddybning af de ønsker og behov, som Rambøll Management har identificeret hos det faglige personale. I bilag B redegør Rambøll Management for metode og information i opgaven.

6 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 3 2. RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Om opgaven Rambøll Management har i august til september 2009 foretaget en analyse for Socialforvaltningen i Århus Kommune af mulige it-løsninger til understøttelse af myndighedsområdet vedr. Udsatte Børn, Unge og Voksne. Herunder gives et resumé af analysens resultater. Nuværende it-løsninger og it-projekter i Socialforvaltningen Socialforvaltningen anvender i dag primært systemerne SOS, Saba og Dydas. Sagsdokumenter er kun digitale for så vidt angår de internt producerede dokumenter, medens eksterne dokumenter findes som papirdokumenter i sagsmapper. Socialforvaltningen har i 2002 implementeret et nyt system til afregning af foranstaltninger KMD Børn og Voksne. KMD Børn og Voksne KMD Børn og Voksne anvendes til af afregninger for foranstaltninger både over for Børn og Unge samt Voksne. Systemet indeholder følgende hovedfunktioner: Registrering af institutioner, opholdssteder og plejefamilier Oprettelse af tilbud og foranstaltninger Håndtering af diverse afregninger - internt mellem kommuner, direkte i forhold til institutioner, og over for opholdssteder og plejefamilier Statistikker De to systemer, som sagsbehandlerne anvender: SOS og Saba vil blive afløst af KMD Sag i løbet af dette og næste år. KMD Sag KMD Sag er et komplet sagsbehandlingssystem, der samler data fra mange KMD systemer i en oversigt over en borgers tilknytning til Århus kommune samt, hvilke sager borgeren har eller har haft, og hvilke ydelser og udbetalinger, en borger modtager. KMD Sag indeholder følgende hovedfunktioner: Et fuldt ESDH-system med digital adgang til alle dokumenter Modul til journalnotater Advis-funktion med meddelelser om relevante hændelser Dokumentskabeloner og mulighed for styring af standardforløb i sager Det skal endvidere nævnes at Socialforvaltningen p.t. har et nyt system i udbud til understøttelse af det udførende område og for Socialcentrenes foranstaltninger. Behovet for en ny it-løsning Behovet for ny it-løsning skal ses i forhold til de i dag anvendte it-løsninger, og hvad der i de senere år er sket vedr. området Udsatte Børn, Unge og Voksne. Her skal især fremhæves den skærpede fokus, der er kommet på de socialfaglige og kvalitetsmæssige krav til området, herunder krav til dokumentation, og det ekstraordinære behov for styring af økonomien på det omkostningstunge område.

7 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 4 Behovet for bedre it-understøttelse står klart for Rambøll Management efter gennemførelse af analysen. Sagsbehandlerne efterlyser især en samlet it-løsning, hvor data kun skal registreres én gang, og hvor der let kan skabes det nødvendige overblik i sagerne. Også set fra ledelsens side er behovet til stede for bedre it-understøttelse, idet der efterspørges en itløsning der kan skabes bedre overblik og beslutningsgrundlag vedr. målopfyldelse og i forbindelse med opfølgning på økonomi og ressourcer. Et koncentrat af kravene til ny it-løsning kan udgøres af følgende fire hovedkrav: 1. It-understøttelse af de socialfaglige arbejdsprocesser så it-løsningen medvirker til at skabe sikkerhed og konsistens i sagsbehandlingen, og så arbejdet kan udføres mest effektivt. 2. It-løsningen skal skabe et socialfagligt overblik så undersøgelse og visitation er baseret på et helhedsbillede af borgeren, bestående af opdaterede informationer fra relevante områder. 3. It-løsningen skal understøtte sagsbehandlerne i deres beslutninger om foranstaltninger - ved at skabe overblik over forskellige tilbud og overblik over tilbuddenes økonomiske konsekvenser. 4. It-løsningen skal skabe tværgående ledelsesinformation så sagsbehandlere og ledelse kan få et veldokumenteret og sikkert overbliksbillede til brug ved beslutninger om økonomi, ressourcer og prioriteringer. Undersøgelse af mulige it-løsninger og planer Det konstateres i undersøgelsen, at der ikke eksisterer it-løsninger i drift i danske kommuner, der understøtter de krav, som Århus Kommune og andre store kommuner i dag stilles vedr. myndighedsområdet for Udsatte Børn, Unge og Voksne. Den dominerende kommunale leverandør, KMD, er først nu ved at foretage de indledende skridt til at specificere og etablere en løsning. Socialministeriets og KL s projekt DUBU er efter en vanskelig og meget langtrukket start ved at nærme sig et udbud nu. Kun få kommuner har systemer i drift på det sociale område, som er målrettet myndighedsområdet. Der er her generelt tale om systemer med begrænset funktionalitet og som kun understøtter dele af området, set i forhold til Århus Kommunes behov. Ingen af de systemer, der p.t. anvendes i andre kommuner vurderes ud fra følgende tre kriterier at være tilstrækkelig stærke: En it-løsning med den nødvendige funktionalitet dvs. en it-løsning, der dækker området fuldt ud eller meget langt. En leverandør, der kan løfte opgaven her tænkes på den omfattende opgave med at indplacere et nyt system i det samlede kompleks af eksisterende systemer og få etableret de nødvendige snitflader. En strategisk it-løsning Det skal være en it-løsning, som vil have en bred kreds af kommuner som kunder, der kan lægge ressourcer i løbende at få udviklet systemet. Ovennævnte forhold gør det risikabelt for Århus Kommune at gå i gang med et implementeringsprojekt af et af de bestående systemer, især set i forhold til de omfattende krav, som kommunen stiller til integration i løsningen. Der er to systemer under forberedelse, som begge er rettet mod myndighedsområdet: DUBU og KMD Foranstaltning. De ser begge på papiret ud til at have et potentiale for langt at un-

8 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 5 derstøtte behovene i Århus Kommune. Af de to løsninger vurderes KMD s løsning at række længere end DUBU i forhold til at imødekomme kommunens krav. Ved anskaffelse af en af de to it-løsning forventes der at gå minimum to år, før en løsningen i en første version kan være klar i Århus Kommune, og måske et år mere før en fuld løsning er i drift. KMD Foranstaltning vurderes at stå stærkest på følgende punkter: KMD Foranstaltning dækker ud over de faglige processer også administrative og økonomiske processer. KMD Foranstaltning understøtter sagsbehandlingen vedr. både Udsatte Børn og Unge og Udsatte Voksne. KMD Foranstaltning har en åben og generisk tilgang til anvendelse af metoder. KMD har som leverandør en fortrinsstilling mht. at tilvejebringe snitflader til øvrige relevante kommunale systemer. Man kan imidlertid ikke foretage en reel vurdering af de to projekter DUBU og KMD Foranstaltning før systemerne er færdigudviklede og er i drift. Derfor må der knyttes en usikkerhed til ovennævnte vurdering, både i forhold til hvilken funktionalitet de to systemer ender med at rumme og i særlig grad til, hvornår de to it-løsninger bliver klar til at gå i drift. Udbud forud for valg af den fulde it-løsning Et udbud af et system til myndighedsområdet forventes økonomisk set langt at overstige tærskelværdien for, hvornår der skal gennemføres et udbud. Rambøll Management anbefaler derfor at Socialforvaltningen, gennemfører et EU-udbud forud for anskaffelse af en samlet it-løsning. I forhold til tidsperspektivet i, hvornår DUBU og KMD kan være klar med deres it-løsninger, anbefaler Rambøll Management at et sådant udbud først gennemføres om et til halvandet år. Perioden frem til den fulde løsning I perioden indtil en ny samlet løsning kan foreligge, er det Rambøll Managements vurdering, at den igangværende implementering af KMD Sag i forvaltningen vil kunne råde bod på nogle af de kritiske mangler og uhensigtsmæssigheder, som findes ved de nuværende systemer. KMD Sag forventes at skabe forbedringer på områderne: Samlet, integreret løsning som afløsning for de to systemer SOS og Saba. Fuld ESDH-løsning med digital adgang til alle dokumenter og sagsjournal. Forbedret sagsstyring og udbygning af workflow. Mulighed for understøttelse af procesled i sagsbehandlingen. Bedre og mere fleksibel håndtering af dokumentskabeloner. Forbedret styring af advis og hændelser. Advis fra E-indkomst mere fintmasket end i dag. Samlet ydelsesoversigt på borgeren (indtil videre kun med integration til KMD s egne systemer). Ledelsesinformation.

9 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 6 Integration til alle elektroniske blanketter og til KL s blanketter. Snitflader til relevante KMD-systemer Rambøll Management anbefaler Socialforvaltningen, at den i det korte tidsperspektiv på et til halvandet år først høster ovennævnte gevinster ved at implementere KMD Sag og nyt system til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer. Inden for rammerne af disse systemer, anbefaler vi dernæst, at man hurtigt udvælger og implementerer delløsninger inden for enkelte afgrænsede områder. Det skal være delløsninger, der ikke kræver omfattende it-udvikling og som kan imødekomme nogle af de mest kritiske behov i Socialforvaltningen. Som forslag til områder for afgrænsede delløsninger foreslår Rambøll Management: En løsning for udveksling af oplysninger vedr. handleplaner Forslaget indebærer, at der etableres en delløsning i snitfladen mellem KMD Sag og det kommende system til Socialforvaltningens foranstaltninger og boformer, som vil indebære, at handleplaner/delhandleplaner og oplysninger om opfølgning på disse let kan udveksles mellem bestillerdel og udførerdel. Forbedringer vedr. økonomistyringen Forslaget indebærer, at der arbejdes videre med de igangværende initiativer for at styrke økonomistyringen på området, herunder mulighederne for at anvende løsningen BOPA, som Københavns Kommune anvender for at forbedre dispositionsstyringen på myndighedsområdet. Med den anbefalede strategi er det Rambøll Managements vurdering, at Socialforvaltningen successiv over en tidshorisont på omkring 3 år vil være i stand til at imødekomme sine kritiske it-behov, og samtidig opnå den bedste udnyttelse af de investeringer, der aktuelt foretages i nye it-løsninger.

10 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 7 3. DEN AKTUELLE IT-SITUATION PÅ SOCIALFORVALT- NINGENS MYNDIGHEDSOMRÅDE Behovene for ny it-løsning skal ses i sammenhæng med, hvilke it-løsninger der anvendes i dag. Der gives derfor herunder en kort oversigt over disse løsninger sammenholdt med, hvilke aktuelle projekter vedr. it-løsninger som Socialforvaltningens it-funktion aktuelt arbejder med. 3.1 Nuværende it-løsning i sagsbehandling og afregning I Socialforvaltningen anvendes på myndighedsområdet i dag følgende centrale fagsystemer: Saba Systemet anvendes til personjournalisering. Systemet er tæt integreret med Sa- SOS. Systemet indeholder sagshistorik og sagsnoter samt interne dokumenter og opfølgningspunkter. Sagsbehandlerne har mulighed for at registrere handleplaner i Saba. SOS Systemet er et ældre sagssystem, som anvendes til personsager i hele kommunen og derfor kan skabe overblik over en persons sager. SOS indeholder advis-funktion, som er integreret med E-indkomst. Desuden indeholder SOS understøttelse af workflowstyring. KMD Børn og Voksne Systemet indeholder primært oplysninger af økonomisk karakter i form af, hvor borgere er anbragt, og hvad der skal betales herfor. Systemet sørger for via snitflade til Opus at der sker afregning og udbetaling for diverse foranstaltninger. Dydas Systemet er en rammeløsning, baseret på SQL Server, der anvendes til opsamling og ad hoc-registrering fra en række delområder. P.t. anvendes systemet til 48 områder. Blandt andet indeholder Dydas en registreringsløsning og en snitflade for indberetning af anbringelsessager til Ankestyrelsen. Dydas anvendes endvidere i et pilotprojekt på Voksenområdet til registrering af handleplaner. Det skal bemærkes, at kun interne sagsdokumenter er digitale i Saba, mens eksterne dokumenter stadig kun er tilgængelige som papirdokumenter i traditionelle sagsmapper. De sagsbehandlere som Rambøll Management har talt med, peger på en række uhensigtsmæssigheder ved den nuværende it-understøttelse, hvoraf især skal fremhæves: Manglende sammenhæng i it-løsningerne Der er ikke tale om en sammenhængende systemplatform til understøttelse af sagsbehandlingen, men om enkeltstående systemer med begrænset tværgående integration. De samme oplysninger skal registreres flere gange i forskellige systemer. De oplysninger, der er nødvendige i sagsbehandlingen, kan ikke tilvejebringes i et enkelt system, men må sammenstykkes af informationer fra flere systemer, hvilket vanskeliggør at skabe overblik. Manglende overblik og helhedsbillede De anvendte systemer understøtter ikke, at der let kan skabes et helhedsbillede af den enkelte borger, især ikke når dette indebærer, at der skal hentes oplysninger fra andre forvaltninger. Tilsvarende efterlyses i systemet et overblik over sagsbehandlerens igangværende sager med hjælp til, hvilke aktuelle forhold der skal følges op på i den enkelte sag og på tværs. Mangelfuld understøttelse af arbejdsprocesser og arbejdsgange Her peges eksempelvis på det besvær, det giver, når der skal rundsendes sagsdokumen-

11 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 8 ter, og dele af disse ikke foreligger digitalt. Der nævnes at det er besværligt at anvende de foreliggende dokumentskabeloner og standardbreve, hvor der findes begrænsninger. Vanskeligheder ved overførelse af sagsoplysninger Det beskrives som besværligt, når der fx skal overføres sagshistorik og udvalgte dokumenter til det udførende niveau. Desuden savnes bedre understøttelse for udveksling af handleplaner/delhandleplaner og opfølgning på disse mellem bestiller- og udførerdelen. 3.2 Aktuelle it-projekter i forvaltningen Socialforvaltningens it-funktion har p.t. følgende større it-projekter i gang: Implementering af KMD Sag Socialforvaltningen har truffet beslutning om, at SOS og Saba skal erstattes af systemet KMD Sag. Implementering af KMD Sag forventes at blive en ressourcekrævende opgave for hele forvaltningen. Implementeringen starter her i efteråret 2009 og vil strække sig en del ind i En scanningsløsning bliver evt. først implementeret i Forvaltningen i Med KMD Sag får forvaltningen først og fremmest en fuld ESDH-løsning vedrørende personsager, med adgang til alle sagens dokumenter og med forbedret dokumentstruktur i forhold til i dag. Århus Kommune har ved at stille krav til KMD øget et væsentligt bidrag til, at KMD Sag er blevet udbygget på kritiske områder. Det gælder især inden for sagsstyring med implementering af en workflowmotor samt forbedret håndtering af dokumentskabeloner. KMD Sag forventes at forbedre it-understøttelsen af myndighedsområdet på følgende punkter: Samlet, integreret løsning som afløsning for de to systemer SOS og Saba. Fuld ESDH-løsning med digital adgang til alle dokumenter og sagsjournal. Forbedret sagsstyring og styring af workflow. Mere fleksibel håndtering af dokumentskabeloner. Forbedret styring af advis og hændelser. Mere fintmasket advis-funktion fra E-indkomst. Samlet ydelsesoversigt på borgeren (indtil videre kun med integration til KMD s egne systemer). Ledelsesinformation. Integration til alle elektroniske blanketter og til KL s blanketter gennem Net-blanketter fra kommuneinformation. På enkelte andre områder må det dog forventes, at KMD Sag ikke fuldstændig vil kunne levere samme funktionalitet som de nuværende systemer. Socialforvaltningens it-funktion betragter KMD Sag og KMD Børn og Voksne som centrale og strategiske dele af forvaltningens samlede it-løsning fremover. Dette begrundes med disse systemers funktionelle kvaliteter, men også i forhold til, at de to systemer forventes at kunne danne fundamentet for den videre it-udbygning. Når KMD Sag er fuldt ud implementeret i Socialforvaltningen vil de nævnte forbedringspunkter herover indebære, at nogle af de væsentlige it-krav, som er afdækket i denne undersøgelse, vil blive opfyldt.

12 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 9 Det skal nævnes, at Århus Kommune kontraktligt har forpligtet sig til at anvende de to centrale KMD-systemer KMD Børn og Voksne og KMD Sag - frem til minimum år Nyt system på vej til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer m.m. Som afløser for det nuværende system INST på institutionsområdet, har Forvaltningens itfunktion et udbud i gang for anskaffelse af en ny it-løsning til det udførende område. Systemet skal dække behovene i Socialforvaltningens egne institutioner vedr. registrering af borgeroplysninger og dagbøger samt understøtte institutionernes arbejde med delhandleplaner oprettelse og registrering af disse samt opfølgning på planer og fastsatte mål. Der er ingen tvivl om, at den nye løsning til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer m.m. vil blive et væsentligt element i det samlede kompleks af systemer, der skal understøtte Socialforvaltningens opgaver fremover. Kravspecifikationen for den nye løsning indeholder krav til snitflader og understøttelse af, at der kan udveksles handleplaner og sagsoplysninger mellem bestillerdel og udførerdel. Snitfladen forventes imidlertid først at blive detailspecificeret og taget i brug i forbindelse med, at der også indføres ny it-løsning for myndighedsområdet Socialforvaltningens deltagelse i KMD-foranalyse Socialforvaltningen i Århus Kommune deltog primo 2009 sammen med Socialforvaltningen i Aalborg Kommune i en foranalyse, som KMD sammen med Aalborg Kommune tog initiativ til. Foranalysen var målrettet området Udsatte Børn, Unge og Voksne. Foranalysen blev dokumenteret i rapporten fra KMD: KMD Foranstaltning It-understøttelse af sagsprocesserne til fagområderne for Udsatte Børn og Unge samt Udsatte Voksne, af 17. marts KMD s formål med foranalysen har været at afdække behov til en ny it-løsning, og at afklare, hvordan en løsning kunne passe ind i KMD s portefølje af it-løsninger, samt at opstille en plan for udvikling af løsningen. Århus og Aalborg Kommune har deltaget i en række workshops med en række medarbejdere for at kortlægge ønsker og behov til en ny løsning. Herunder har Århus Kommune arbejdet for at gøre den kommende KMD-løsning åben i forhold til at kunne fungere sammen med forskellige kommunale systemer. Deltagelsen i foranalysen har ikke forpligtet de to kommuner til at vælge KMD s løsning. 3.3 Delkonklusion vedr. den aktuelle it-situation Det er Rambøll Managements opfattelse, at de bestående systemer i Socialforvaltningen er tilstræbt udviklet og tilpasset til forvaltningens og brugernes behov gennem årene. Herudover har man suppleret sagssystemerne med system Dydas, som er tiltænkt at dække ad hoc-mæssige registreringsbehov, men nu også bliver anvendt som permanent løsning til flere behov, bl.a. indberetning til Ankestyrelsen. Den indsats, it-funktionen løbende har foretaget, har medvirket til at løse nogle behov. Indsatsen har dog ikke grundlæggende kunne råde bod på de ulemper, det giver, når der er tale om ældre fagsystemer, der fra starten primært et tænkt at understøtte administrative funktioner og dokumentere sagsforløb. Systemerne er ikke oprindeligt udformet til at understøtte de faglige arbejdsprocesser, og systemerne er ikke designet med det mål at skabe en sammenhængende, integreret løsning. Der er imidlertid vurderingen, at implementeringen af først KMD Børn og Voksne og nu KMD Sag vil skabe en systemmæssig platform, som kan råde bod på nogle væsentlige mangler og uhensigtsmæssigheder ved de nuværende systemer.

13 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 10 Det skal dog bemærkes, at KMD Sag ikke til fulde vil opfylde kravene til myndighedsområdet, idet KMD Sag ikke kan betragtes som et specifikt fagsystem alene for myndighedsområdet, og ikke er skræddersyet til direkte at understøtte myndighedsområdets arbejdsprocesser. KMS Sag må mere betegnes som et generelt sagssystem, hvor der kan opbygges workflow/sagsforløb.

14 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE BRUGERNES ØNSKER OG BEHOV TIL NY IT-LØSNING Rambøll Management har i opgaven haft adgang til KMD s rapport fra foranalysen. Rapporten anses at give et fyldestgørende bidrag til at dokumentere Socialforvaltningens behov til itløsning, grundet den brede inddragelse og store indsats fra forvaltningens medarbejdere i analysen. Tilstedeværelsen af denne rapport har betydet, at der i nærværende opgave ikke har været behov for at gennemføre en større behovsafklaring. Der er derfor i opgaven kun gennemført enkelte interview med faglige medarbejdere fra de to områder. På baggrund af de input som Rambøll Management har fået i opgaven, gøres herunder et forsøg på at formulere en vision for en it-løsning til myndighedsområdet. Herefter følger en summarisk oversigt over de ønsker og behov, som forvaltningens faglige medarbejdere har givet udtryk for over for Rambøll Management. 4.1 Visionen for en kommende it-løsning Et bud på en vision for en kommende it-løsning til myndighedsområdet kan være: Et samlet fagsystem, der understøtter alle grundlæggende sagsprocesser fra modtagelse af underretninger, til undersøgelser og afklaringer herunder 50-undersøgelser, og udarbejdelse af handleplaner og videre til opfølgning på foranstaltningerne. Et fagsystem, der understøtter sagsbehandlernes analyser og beslutninger ved at stille alle relevante oplysninger til rådighed for sagsbehandleren. Et system der gennem workflow, hændelser og advis understøtter en konsistent styring af alle processer i sagsforløbet. Og et system der sikrer, at den nødvendige dokumentation foretages. Et fagsystem, der er åbent over for samspil med andre it-systemer, så systemet let kan trække oplysninger ind fra andre systemer, og understøtte kommunikation mellem bestiller- og udførerdel og i forhold til andre interessenter.

15 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Opsamling af ønsker og behov fra den aktuelle opgave Følgende input fra sagsbehandlerne er uddybet i Bilag A til rapporten. SAGSBEHANDLERNES ØNSKER TIL NY IT-LØSNING Samlet system til både Børn og Unge og til Voksenområdet Systemet skal være så fleksibelt, at det kan håndtere begge områder gerne i en samlet løsning. Samlet systemmæssige indgang til alle processer i sagsbehandlingen I dag vedligeholder sagsbehandleren samme oplysninger i flere systemer (Saba, KMD Børn og Voksne, Dydas/Ankestyrelsen, Danmarks Statistik). Fremover ønskes en samlet itløsning, hvor samme data kun skal registreres en gang. Let adgang til et helhedsbillede af borgeren Ideelt set ønskes et helhedsbillede over borgeren, så oplysninger ikke skal hentes i flere andre systemer/andre forvaltninger. Systemunderstøttelse af processer Der ønsker en systemmæssig understøttelse og styring af de væsentlige processer i sagsbehandlingen til sikring af, at alle lovmæssige og andre krav overholdes. Understøttelse af økonomistyring på området It-løsningen skal medvirke til at skabe overblik over budgetterede, disponerede og realiserede udgifter for en given sag og på tværs af sager. Let adgang til ydelseskataloger og takster Der ønskes let adgang til Tilbudsportalen og kataloger over anvendte tilbud og ydelser med oplysninger og takster. God understøttelse af udveksling af oplysninger om handleplaner Der er behov for, at der let kan overføres hele eller dele af handleplaner til udførerdelen, og fra myndighedssiden også at kunne få adgang til oplysninger om institutionernes delhandleplaner. God understøttelse af opfølgning på sager og handleplaner It-løsningen ønskes at kunne advisere om lovpligtige erindringer/opfølgningspunkter. Desuden skal sagsbehandleren selv kunne indlægge egne erindringspunkter. Understøttelse af effekt- og produktivitetsmåling It-løsningen skal understøtte, at der kan registreres målinger vedr. effekt og produktivitet ud fra forskellige indikatorer og i forhold til kommunens servicedeklarationer. Let adgang til at udveksle sagsoplysninger Understøttelse af behov for udveksling af sagsoplysninger i form af sagshistorik, journalnotater og udvalgte dokumenter. Understøttelse af metoder, standarder samt deling af faglig viden Integreret adgang til at søge i en informationsbase over socialfaglige metoder og lovtekst, således at man i den enkelte afgørelse kan referere (linke) til relevant materiale. Tværgående overblik over sager og deres status Ønske om et overbliksbillede, som giver et overskueligt overblik over sagsporteføljen for den enkelte sagsbehandler og på tværs. God integration i Århus Kommunes itmiljø En kommende løsning skal kunne integreres i Århus Kommunes it-miljø ud over de fagsystemer, der tidligere er nævnt.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere