ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE"

Transkript

1 il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

2 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 ANALYS AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE INDHOLD 1. Indledning og baggrund for analysen 1 2. Resumé af konklusioner og anbefalinger 3 3. Den aktuelle it-situation på socialforvaltningens myndighedsområde Nuværende it-løsning i sagsbehandling og afregning Aktuelle it-projekter i forvaltningen Implementering af KMD Sag Nyt system på vej til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer m.m Socialforvaltningens deltagelse i KMD-foranalyse Delkonklusion vedr. den aktuelle it-situation 9 4. Brugernes Ønsker og behov til ny it-løsning Visionen for en kommende it-løsning Opsamling af ønsker og behov fra den aktuelle opgave Særlige forhold af betydning vedr. valg af løsning Metodemæssig understøttelse i it-løsningen It-arkitekturmæssige forhold Delkonklusion vedr. behov til ny løsning Mulige it-løsninger DUBU-projektet KMD Foranstaltning Øvrige løsninger eller potentielle leverandører Vurdering af it-løsningerne i forhold til overordnede og strategiske forhold Summarisk vurdering af de to projekter ud fra forvaltningens behov Planer i de andre store kommuner Delkonklusion vedr. mulige it-løsninger konklusion og anbefaling Behov for ny og bedre it-løsning til myndighedsområdet Valg af it-løsning 25 BILAG Bilag A Sagsbehandlernes ønsker til en ny it-løsning Bilag B Metode og information i opgaven

4 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 1 1. INDLEDNING OG BAGGRUND FOR ANALYSEN Århus Kommune har særlig fokus på området udsatte børn og unge. Byrådet har i 2009 vedtaget en udviklingsplan for området, som bl.a. indebærer, at der skal søges indført en itløsning til at understøtte sagsbehandling af opgaverne inden for det pågældende myndighedsområde, da de nuværende it-løsninger ikke i tilstrækkelig grad vurderes at understøtte kommunens behov. I forlængelse heraf har Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Socialforvaltningen, ønsket at få foretaget en analyse af, hvilke mulige it-løsninger til understøttelse af sagsbehandling i forhold til udsatte børn og unge samt udsatte voksne, der findes eller er planlagt at komme på markedet. Kommunens fokus i analysen er: at begge områder udsatte børn og unge samt udsatte voksne skal tilgodeses og gerne i en samlet løsning. at det er myndighedsområdet, som analysen skal omfatte, idet kommunen er i gang med et udbud af ny it-løsning på bestillerområdet. Kommunen vil på baggrund af analysen efterfølgende foretage en nærmere vurdering af løsningerne og afklare den videre proces for anskaffelse af den bedst egnede løsning. Kommunen lægger i sit kommissorium vægt på, at en kommende it-løsning kan understøtte og lette alle processer i sagsbehandlingen, fjerne barrierer og bidrage til at effektivisere arbejdsprocesserne. I denne rapport præsenterer Rambøll Management resultaterne af sin analyse. Analysen er gennemført i tidsrummet medio august til ultimo september Socialforvaltningens it-funktion - formelt benævnt Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse IT, Socialforvaltningens forretnings-it - har fungeret som konsulentfirmaets kontaktpunkt ind i forvaltningen og har bidraget til analysen med it-mæssig viden om bestående systemer og igangværende projekter. Selve analysen er gennemført ved først at afdække forvaltningens overordnede ønsker og behov til it-løsning. Dette er sket ved gennemgang af de nuværende it-løsninger i kommunen, suppleret med interview med repræsentanter fra fagpersonalet for de to områder Børn og Unge samt Voksenområdet. Desuden har den omfattende foranalyserapport, som KMD har udarbejdet i foråret 2009 i samarbejde med Aalborg og Århus Kommune, bidraget til, hvilke ønsker sagsbehandlerne har til ny it-løsning. Herefter har Rambøll Management foretaget en scanning og vurdering af markedet for itløsninger til det sociale område. Der er især set på to større projekter for udvikling af itløsninger for myndighedsområdet: 1. DUBU-projektet, som er forankret i Indenrigs- og Socialministeriet, KL og Kombit. 2. KMD Foranstaltning, som er KMD s projekt for en samlet it-løsning for området. Hertil er der foretaget en scanning over øvrige it-løsninger og potentielle leverandører. Der er primært tale om mindre løsninger, som dækker dele af det samlede behov. Endelig er der taget kontakt til de øvrige store kommuner København, Odense og Aalborg for at få oplysninger om status og overvejelser om it-løsning samt planer for området i disse kommuner. Rapporten indledes med i afsnit 2 at give et resumé af analysen med vægt på konklusioner og anbefalinger. Herefter følger i afsnit 3 et billede og en vurdering af den nuværende it-

5 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 2 situation i forvaltningen hvilke systemer der anvendes, samt hvilke planer der arbejdes med. I afsnit 4 foretages en opgørelse over ønsker og behov til ny it-løsning fra de faglige medarbejdere, som de er formuleret i forbindelse med KMD-foranalysen, og som de er kommet til udtryk i den foreliggende opgave. I afsnit 5 gives et overblik over, hvilke it-løsninger der er på markedet, og hvilke løsninger der er under forberedelse. Til sidstnævnte kategori rettes især opmærksomhed på Socialministeriets og KL s projekt for en løsning til Udsatte Børn og Unge DUBU-projektet, og KMD s kommende it-løsning Foranstaltning. I afsnit 6 foretager Rambøll Management en konklusion på opgaven og giver kommunen sine anbefalinger. I bilag til rapporten findes i Bilag A en uddybning af de ønsker og behov, som Rambøll Management har identificeret hos det faglige personale. I bilag B redegør Rambøll Management for metode og information i opgaven.

6 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 3 2. RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Om opgaven Rambøll Management har i august til september 2009 foretaget en analyse for Socialforvaltningen i Århus Kommune af mulige it-løsninger til understøttelse af myndighedsområdet vedr. Udsatte Børn, Unge og Voksne. Herunder gives et resumé af analysens resultater. Nuværende it-løsninger og it-projekter i Socialforvaltningen Socialforvaltningen anvender i dag primært systemerne SOS, Saba og Dydas. Sagsdokumenter er kun digitale for så vidt angår de internt producerede dokumenter, medens eksterne dokumenter findes som papirdokumenter i sagsmapper. Socialforvaltningen har i 2002 implementeret et nyt system til afregning af foranstaltninger KMD Børn og Voksne. KMD Børn og Voksne KMD Børn og Voksne anvendes til af afregninger for foranstaltninger både over for Børn og Unge samt Voksne. Systemet indeholder følgende hovedfunktioner: Registrering af institutioner, opholdssteder og plejefamilier Oprettelse af tilbud og foranstaltninger Håndtering af diverse afregninger - internt mellem kommuner, direkte i forhold til institutioner, og over for opholdssteder og plejefamilier Statistikker De to systemer, som sagsbehandlerne anvender: SOS og Saba vil blive afløst af KMD Sag i løbet af dette og næste år. KMD Sag KMD Sag er et komplet sagsbehandlingssystem, der samler data fra mange KMD systemer i en oversigt over en borgers tilknytning til Århus kommune samt, hvilke sager borgeren har eller har haft, og hvilke ydelser og udbetalinger, en borger modtager. KMD Sag indeholder følgende hovedfunktioner: Et fuldt ESDH-system med digital adgang til alle dokumenter Modul til journalnotater Advis-funktion med meddelelser om relevante hændelser Dokumentskabeloner og mulighed for styring af standardforløb i sager Det skal endvidere nævnes at Socialforvaltningen p.t. har et nyt system i udbud til understøttelse af det udførende område og for Socialcentrenes foranstaltninger. Behovet for en ny it-løsning Behovet for ny it-løsning skal ses i forhold til de i dag anvendte it-løsninger, og hvad der i de senere år er sket vedr. området Udsatte Børn, Unge og Voksne. Her skal især fremhæves den skærpede fokus, der er kommet på de socialfaglige og kvalitetsmæssige krav til området, herunder krav til dokumentation, og det ekstraordinære behov for styring af økonomien på det omkostningstunge område.

7 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 4 Behovet for bedre it-understøttelse står klart for Rambøll Management efter gennemførelse af analysen. Sagsbehandlerne efterlyser især en samlet it-løsning, hvor data kun skal registreres én gang, og hvor der let kan skabes det nødvendige overblik i sagerne. Også set fra ledelsens side er behovet til stede for bedre it-understøttelse, idet der efterspørges en itløsning der kan skabes bedre overblik og beslutningsgrundlag vedr. målopfyldelse og i forbindelse med opfølgning på økonomi og ressourcer. Et koncentrat af kravene til ny it-løsning kan udgøres af følgende fire hovedkrav: 1. It-understøttelse af de socialfaglige arbejdsprocesser så it-løsningen medvirker til at skabe sikkerhed og konsistens i sagsbehandlingen, og så arbejdet kan udføres mest effektivt. 2. It-løsningen skal skabe et socialfagligt overblik så undersøgelse og visitation er baseret på et helhedsbillede af borgeren, bestående af opdaterede informationer fra relevante områder. 3. It-løsningen skal understøtte sagsbehandlerne i deres beslutninger om foranstaltninger - ved at skabe overblik over forskellige tilbud og overblik over tilbuddenes økonomiske konsekvenser. 4. It-løsningen skal skabe tværgående ledelsesinformation så sagsbehandlere og ledelse kan få et veldokumenteret og sikkert overbliksbillede til brug ved beslutninger om økonomi, ressourcer og prioriteringer. Undersøgelse af mulige it-løsninger og planer Det konstateres i undersøgelsen, at der ikke eksisterer it-løsninger i drift i danske kommuner, der understøtter de krav, som Århus Kommune og andre store kommuner i dag stilles vedr. myndighedsområdet for Udsatte Børn, Unge og Voksne. Den dominerende kommunale leverandør, KMD, er først nu ved at foretage de indledende skridt til at specificere og etablere en løsning. Socialministeriets og KL s projekt DUBU er efter en vanskelig og meget langtrukket start ved at nærme sig et udbud nu. Kun få kommuner har systemer i drift på det sociale område, som er målrettet myndighedsområdet. Der er her generelt tale om systemer med begrænset funktionalitet og som kun understøtter dele af området, set i forhold til Århus Kommunes behov. Ingen af de systemer, der p.t. anvendes i andre kommuner vurderes ud fra følgende tre kriterier at være tilstrækkelig stærke: En it-løsning med den nødvendige funktionalitet dvs. en it-løsning, der dækker området fuldt ud eller meget langt. En leverandør, der kan løfte opgaven her tænkes på den omfattende opgave med at indplacere et nyt system i det samlede kompleks af eksisterende systemer og få etableret de nødvendige snitflader. En strategisk it-løsning Det skal være en it-løsning, som vil have en bred kreds af kommuner som kunder, der kan lægge ressourcer i løbende at få udviklet systemet. Ovennævnte forhold gør det risikabelt for Århus Kommune at gå i gang med et implementeringsprojekt af et af de bestående systemer, især set i forhold til de omfattende krav, som kommunen stiller til integration i løsningen. Der er to systemer under forberedelse, som begge er rettet mod myndighedsområdet: DUBU og KMD Foranstaltning. De ser begge på papiret ud til at have et potentiale for langt at un-

8 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 5 derstøtte behovene i Århus Kommune. Af de to løsninger vurderes KMD s løsning at række længere end DUBU i forhold til at imødekomme kommunens krav. Ved anskaffelse af en af de to it-løsning forventes der at gå minimum to år, før en løsningen i en første version kan være klar i Århus Kommune, og måske et år mere før en fuld løsning er i drift. KMD Foranstaltning vurderes at stå stærkest på følgende punkter: KMD Foranstaltning dækker ud over de faglige processer også administrative og økonomiske processer. KMD Foranstaltning understøtter sagsbehandlingen vedr. både Udsatte Børn og Unge og Udsatte Voksne. KMD Foranstaltning har en åben og generisk tilgang til anvendelse af metoder. KMD har som leverandør en fortrinsstilling mht. at tilvejebringe snitflader til øvrige relevante kommunale systemer. Man kan imidlertid ikke foretage en reel vurdering af de to projekter DUBU og KMD Foranstaltning før systemerne er færdigudviklede og er i drift. Derfor må der knyttes en usikkerhed til ovennævnte vurdering, både i forhold til hvilken funktionalitet de to systemer ender med at rumme og i særlig grad til, hvornår de to it-løsninger bliver klar til at gå i drift. Udbud forud for valg af den fulde it-løsning Et udbud af et system til myndighedsområdet forventes økonomisk set langt at overstige tærskelværdien for, hvornår der skal gennemføres et udbud. Rambøll Management anbefaler derfor at Socialforvaltningen, gennemfører et EU-udbud forud for anskaffelse af en samlet it-løsning. I forhold til tidsperspektivet i, hvornår DUBU og KMD kan være klar med deres it-løsninger, anbefaler Rambøll Management at et sådant udbud først gennemføres om et til halvandet år. Perioden frem til den fulde løsning I perioden indtil en ny samlet løsning kan foreligge, er det Rambøll Managements vurdering, at den igangværende implementering af KMD Sag i forvaltningen vil kunne råde bod på nogle af de kritiske mangler og uhensigtsmæssigheder, som findes ved de nuværende systemer. KMD Sag forventes at skabe forbedringer på områderne: Samlet, integreret løsning som afløsning for de to systemer SOS og Saba. Fuld ESDH-løsning med digital adgang til alle dokumenter og sagsjournal. Forbedret sagsstyring og udbygning af workflow. Mulighed for understøttelse af procesled i sagsbehandlingen. Bedre og mere fleksibel håndtering af dokumentskabeloner. Forbedret styring af advis og hændelser. Advis fra E-indkomst mere fintmasket end i dag. Samlet ydelsesoversigt på borgeren (indtil videre kun med integration til KMD s egne systemer). Ledelsesinformation.

9 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 6 Integration til alle elektroniske blanketter og til KL s blanketter. Snitflader til relevante KMD-systemer Rambøll Management anbefaler Socialforvaltningen, at den i det korte tidsperspektiv på et til halvandet år først høster ovennævnte gevinster ved at implementere KMD Sag og nyt system til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer. Inden for rammerne af disse systemer, anbefaler vi dernæst, at man hurtigt udvælger og implementerer delløsninger inden for enkelte afgrænsede områder. Det skal være delløsninger, der ikke kræver omfattende it-udvikling og som kan imødekomme nogle af de mest kritiske behov i Socialforvaltningen. Som forslag til områder for afgrænsede delløsninger foreslår Rambøll Management: En løsning for udveksling af oplysninger vedr. handleplaner Forslaget indebærer, at der etableres en delløsning i snitfladen mellem KMD Sag og det kommende system til Socialforvaltningens foranstaltninger og boformer, som vil indebære, at handleplaner/delhandleplaner og oplysninger om opfølgning på disse let kan udveksles mellem bestillerdel og udførerdel. Forbedringer vedr. økonomistyringen Forslaget indebærer, at der arbejdes videre med de igangværende initiativer for at styrke økonomistyringen på området, herunder mulighederne for at anvende løsningen BOPA, som Københavns Kommune anvender for at forbedre dispositionsstyringen på myndighedsområdet. Med den anbefalede strategi er det Rambøll Managements vurdering, at Socialforvaltningen successiv over en tidshorisont på omkring 3 år vil være i stand til at imødekomme sine kritiske it-behov, og samtidig opnå den bedste udnyttelse af de investeringer, der aktuelt foretages i nye it-løsninger.

10 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 7 3. DEN AKTUELLE IT-SITUATION PÅ SOCIALFORVALT- NINGENS MYNDIGHEDSOMRÅDE Behovene for ny it-løsning skal ses i sammenhæng med, hvilke it-løsninger der anvendes i dag. Der gives derfor herunder en kort oversigt over disse løsninger sammenholdt med, hvilke aktuelle projekter vedr. it-løsninger som Socialforvaltningens it-funktion aktuelt arbejder med. 3.1 Nuværende it-løsning i sagsbehandling og afregning I Socialforvaltningen anvendes på myndighedsområdet i dag følgende centrale fagsystemer: Saba Systemet anvendes til personjournalisering. Systemet er tæt integreret med Sa- SOS. Systemet indeholder sagshistorik og sagsnoter samt interne dokumenter og opfølgningspunkter. Sagsbehandlerne har mulighed for at registrere handleplaner i Saba. SOS Systemet er et ældre sagssystem, som anvendes til personsager i hele kommunen og derfor kan skabe overblik over en persons sager. SOS indeholder advis-funktion, som er integreret med E-indkomst. Desuden indeholder SOS understøttelse af workflowstyring. KMD Børn og Voksne Systemet indeholder primært oplysninger af økonomisk karakter i form af, hvor borgere er anbragt, og hvad der skal betales herfor. Systemet sørger for via snitflade til Opus at der sker afregning og udbetaling for diverse foranstaltninger. Dydas Systemet er en rammeløsning, baseret på SQL Server, der anvendes til opsamling og ad hoc-registrering fra en række delområder. P.t. anvendes systemet til 48 områder. Blandt andet indeholder Dydas en registreringsløsning og en snitflade for indberetning af anbringelsessager til Ankestyrelsen. Dydas anvendes endvidere i et pilotprojekt på Voksenområdet til registrering af handleplaner. Det skal bemærkes, at kun interne sagsdokumenter er digitale i Saba, mens eksterne dokumenter stadig kun er tilgængelige som papirdokumenter i traditionelle sagsmapper. De sagsbehandlere som Rambøll Management har talt med, peger på en række uhensigtsmæssigheder ved den nuværende it-understøttelse, hvoraf især skal fremhæves: Manglende sammenhæng i it-løsningerne Der er ikke tale om en sammenhængende systemplatform til understøttelse af sagsbehandlingen, men om enkeltstående systemer med begrænset tværgående integration. De samme oplysninger skal registreres flere gange i forskellige systemer. De oplysninger, der er nødvendige i sagsbehandlingen, kan ikke tilvejebringes i et enkelt system, men må sammenstykkes af informationer fra flere systemer, hvilket vanskeliggør at skabe overblik. Manglende overblik og helhedsbillede De anvendte systemer understøtter ikke, at der let kan skabes et helhedsbillede af den enkelte borger, især ikke når dette indebærer, at der skal hentes oplysninger fra andre forvaltninger. Tilsvarende efterlyses i systemet et overblik over sagsbehandlerens igangværende sager med hjælp til, hvilke aktuelle forhold der skal følges op på i den enkelte sag og på tværs. Mangelfuld understøttelse af arbejdsprocesser og arbejdsgange Her peges eksempelvis på det besvær, det giver, når der skal rundsendes sagsdokumen-

11 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 8 ter, og dele af disse ikke foreligger digitalt. Der nævnes at det er besværligt at anvende de foreliggende dokumentskabeloner og standardbreve, hvor der findes begrænsninger. Vanskeligheder ved overførelse af sagsoplysninger Det beskrives som besværligt, når der fx skal overføres sagshistorik og udvalgte dokumenter til det udførende niveau. Desuden savnes bedre understøttelse for udveksling af handleplaner/delhandleplaner og opfølgning på disse mellem bestiller- og udførerdelen. 3.2 Aktuelle it-projekter i forvaltningen Socialforvaltningens it-funktion har p.t. følgende større it-projekter i gang: Implementering af KMD Sag Socialforvaltningen har truffet beslutning om, at SOS og Saba skal erstattes af systemet KMD Sag. Implementering af KMD Sag forventes at blive en ressourcekrævende opgave for hele forvaltningen. Implementeringen starter her i efteråret 2009 og vil strække sig en del ind i En scanningsløsning bliver evt. først implementeret i Forvaltningen i Med KMD Sag får forvaltningen først og fremmest en fuld ESDH-løsning vedrørende personsager, med adgang til alle sagens dokumenter og med forbedret dokumentstruktur i forhold til i dag. Århus Kommune har ved at stille krav til KMD øget et væsentligt bidrag til, at KMD Sag er blevet udbygget på kritiske områder. Det gælder især inden for sagsstyring med implementering af en workflowmotor samt forbedret håndtering af dokumentskabeloner. KMD Sag forventes at forbedre it-understøttelsen af myndighedsområdet på følgende punkter: Samlet, integreret løsning som afløsning for de to systemer SOS og Saba. Fuld ESDH-løsning med digital adgang til alle dokumenter og sagsjournal. Forbedret sagsstyring og styring af workflow. Mere fleksibel håndtering af dokumentskabeloner. Forbedret styring af advis og hændelser. Mere fintmasket advis-funktion fra E-indkomst. Samlet ydelsesoversigt på borgeren (indtil videre kun med integration til KMD s egne systemer). Ledelsesinformation. Integration til alle elektroniske blanketter og til KL s blanketter gennem Net-blanketter fra kommuneinformation. På enkelte andre områder må det dog forventes, at KMD Sag ikke fuldstændig vil kunne levere samme funktionalitet som de nuværende systemer. Socialforvaltningens it-funktion betragter KMD Sag og KMD Børn og Voksne som centrale og strategiske dele af forvaltningens samlede it-løsning fremover. Dette begrundes med disse systemers funktionelle kvaliteter, men også i forhold til, at de to systemer forventes at kunne danne fundamentet for den videre it-udbygning. Når KMD Sag er fuldt ud implementeret i Socialforvaltningen vil de nævnte forbedringspunkter herover indebære, at nogle af de væsentlige it-krav, som er afdækket i denne undersøgelse, vil blive opfyldt.

12 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 9 Det skal nævnes, at Århus Kommune kontraktligt har forpligtet sig til at anvende de to centrale KMD-systemer KMD Børn og Voksne og KMD Sag - frem til minimum år Nyt system på vej til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer m.m. Som afløser for det nuværende system INST på institutionsområdet, har Forvaltningens itfunktion et udbud i gang for anskaffelse af en ny it-løsning til det udførende område. Systemet skal dække behovene i Socialforvaltningens egne institutioner vedr. registrering af borgeroplysninger og dagbøger samt understøtte institutionernes arbejde med delhandleplaner oprettelse og registrering af disse samt opfølgning på planer og fastsatte mål. Der er ingen tvivl om, at den nye løsning til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer m.m. vil blive et væsentligt element i det samlede kompleks af systemer, der skal understøtte Socialforvaltningens opgaver fremover. Kravspecifikationen for den nye løsning indeholder krav til snitflader og understøttelse af, at der kan udveksles handleplaner og sagsoplysninger mellem bestillerdel og udførerdel. Snitfladen forventes imidlertid først at blive detailspecificeret og taget i brug i forbindelse med, at der også indføres ny it-løsning for myndighedsområdet Socialforvaltningens deltagelse i KMD-foranalyse Socialforvaltningen i Århus Kommune deltog primo 2009 sammen med Socialforvaltningen i Aalborg Kommune i en foranalyse, som KMD sammen med Aalborg Kommune tog initiativ til. Foranalysen var målrettet området Udsatte Børn, Unge og Voksne. Foranalysen blev dokumenteret i rapporten fra KMD: KMD Foranstaltning It-understøttelse af sagsprocesserne til fagområderne for Udsatte Børn og Unge samt Udsatte Voksne, af 17. marts KMD s formål med foranalysen har været at afdække behov til en ny it-løsning, og at afklare, hvordan en løsning kunne passe ind i KMD s portefølje af it-løsninger, samt at opstille en plan for udvikling af løsningen. Århus og Aalborg Kommune har deltaget i en række workshops med en række medarbejdere for at kortlægge ønsker og behov til en ny løsning. Herunder har Århus Kommune arbejdet for at gøre den kommende KMD-løsning åben i forhold til at kunne fungere sammen med forskellige kommunale systemer. Deltagelsen i foranalysen har ikke forpligtet de to kommuner til at vælge KMD s løsning. 3.3 Delkonklusion vedr. den aktuelle it-situation Det er Rambøll Managements opfattelse, at de bestående systemer i Socialforvaltningen er tilstræbt udviklet og tilpasset til forvaltningens og brugernes behov gennem årene. Herudover har man suppleret sagssystemerne med system Dydas, som er tiltænkt at dække ad hoc-mæssige registreringsbehov, men nu også bliver anvendt som permanent løsning til flere behov, bl.a. indberetning til Ankestyrelsen. Den indsats, it-funktionen løbende har foretaget, har medvirket til at løse nogle behov. Indsatsen har dog ikke grundlæggende kunne råde bod på de ulemper, det giver, når der er tale om ældre fagsystemer, der fra starten primært et tænkt at understøtte administrative funktioner og dokumentere sagsforløb. Systemerne er ikke oprindeligt udformet til at understøtte de faglige arbejdsprocesser, og systemerne er ikke designet med det mål at skabe en sammenhængende, integreret løsning. Der er imidlertid vurderingen, at implementeringen af først KMD Børn og Voksne og nu KMD Sag vil skabe en systemmæssig platform, som kan råde bod på nogle væsentlige mangler og uhensigtsmæssigheder ved de nuværende systemer.

13 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 10 Det skal dog bemærkes, at KMD Sag ikke til fulde vil opfylde kravene til myndighedsområdet, idet KMD Sag ikke kan betragtes som et specifikt fagsystem alene for myndighedsområdet, og ikke er skræddersyet til direkte at understøtte myndighedsområdets arbejdsprocesser. KMS Sag må mere betegnes som et generelt sagssystem, hvor der kan opbygges workflow/sagsforløb.

14 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE BRUGERNES ØNSKER OG BEHOV TIL NY IT-LØSNING Rambøll Management har i opgaven haft adgang til KMD s rapport fra foranalysen. Rapporten anses at give et fyldestgørende bidrag til at dokumentere Socialforvaltningens behov til itløsning, grundet den brede inddragelse og store indsats fra forvaltningens medarbejdere i analysen. Tilstedeværelsen af denne rapport har betydet, at der i nærværende opgave ikke har været behov for at gennemføre en større behovsafklaring. Der er derfor i opgaven kun gennemført enkelte interview med faglige medarbejdere fra de to områder. På baggrund af de input som Rambøll Management har fået i opgaven, gøres herunder et forsøg på at formulere en vision for en it-løsning til myndighedsområdet. Herefter følger en summarisk oversigt over de ønsker og behov, som forvaltningens faglige medarbejdere har givet udtryk for over for Rambøll Management. 4.1 Visionen for en kommende it-løsning Et bud på en vision for en kommende it-løsning til myndighedsområdet kan være: Et samlet fagsystem, der understøtter alle grundlæggende sagsprocesser fra modtagelse af underretninger, til undersøgelser og afklaringer herunder 50-undersøgelser, og udarbejdelse af handleplaner og videre til opfølgning på foranstaltningerne. Et fagsystem, der understøtter sagsbehandlernes analyser og beslutninger ved at stille alle relevante oplysninger til rådighed for sagsbehandleren. Et system der gennem workflow, hændelser og advis understøtter en konsistent styring af alle processer i sagsforløbet. Og et system der sikrer, at den nødvendige dokumentation foretages. Et fagsystem, der er åbent over for samspil med andre it-systemer, så systemet let kan trække oplysninger ind fra andre systemer, og understøtte kommunikation mellem bestiller- og udførerdel og i forhold til andre interessenter.

15 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Opsamling af ønsker og behov fra den aktuelle opgave Følgende input fra sagsbehandlerne er uddybet i Bilag A til rapporten. SAGSBEHANDLERNES ØNSKER TIL NY IT-LØSNING Samlet system til både Børn og Unge og til Voksenområdet Systemet skal være så fleksibelt, at det kan håndtere begge områder gerne i en samlet løsning. Samlet systemmæssige indgang til alle processer i sagsbehandlingen I dag vedligeholder sagsbehandleren samme oplysninger i flere systemer (Saba, KMD Børn og Voksne, Dydas/Ankestyrelsen, Danmarks Statistik). Fremover ønskes en samlet itløsning, hvor samme data kun skal registreres en gang. Let adgang til et helhedsbillede af borgeren Ideelt set ønskes et helhedsbillede over borgeren, så oplysninger ikke skal hentes i flere andre systemer/andre forvaltninger. Systemunderstøttelse af processer Der ønsker en systemmæssig understøttelse og styring af de væsentlige processer i sagsbehandlingen til sikring af, at alle lovmæssige og andre krav overholdes. Understøttelse af økonomistyring på området It-løsningen skal medvirke til at skabe overblik over budgetterede, disponerede og realiserede udgifter for en given sag og på tværs af sager. Let adgang til ydelseskataloger og takster Der ønskes let adgang til Tilbudsportalen og kataloger over anvendte tilbud og ydelser med oplysninger og takster. God understøttelse af udveksling af oplysninger om handleplaner Der er behov for, at der let kan overføres hele eller dele af handleplaner til udførerdelen, og fra myndighedssiden også at kunne få adgang til oplysninger om institutionernes delhandleplaner. God understøttelse af opfølgning på sager og handleplaner It-løsningen ønskes at kunne advisere om lovpligtige erindringer/opfølgningspunkter. Desuden skal sagsbehandleren selv kunne indlægge egne erindringspunkter. Understøttelse af effekt- og produktivitetsmåling It-løsningen skal understøtte, at der kan registreres målinger vedr. effekt og produktivitet ud fra forskellige indikatorer og i forhold til kommunens servicedeklarationer. Let adgang til at udveksle sagsoplysninger Understøttelse af behov for udveksling af sagsoplysninger i form af sagshistorik, journalnotater og udvalgte dokumenter. Understøttelse af metoder, standarder samt deling af faglig viden Integreret adgang til at søge i en informationsbase over socialfaglige metoder og lovtekst, således at man i den enkelte afgørelse kan referere (linke) til relevant materiale. Tværgående overblik over sager og deres status Ønske om et overbliksbillede, som giver et overskueligt overblik over sagsporteføljen for den enkelte sagsbehandler og på tværs. God integration i Århus Kommunes itmiljø En kommende løsning skal kunne integreres i Århus Kommunes it-miljø ud over de fagsystemer, der tidligere er nævnt.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD

DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD Maj 2016 DUBU og strategi for genudbud DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) er en it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge.

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar CS U D V I K L I N G S M Æ S S I G E B E H O V F O R Æ L D R E K O M P E T E N C E R F A M I L I E F O R H O L D Information til kommunale samarbejdspartnere om

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

IMPLEMENTERING AF STRATEGI OG HANDLEPLAN - ANALYSE AF SERVICELOVSSAGER AFRAPPORTERING 8. DECEMBER 2017 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

IMPLEMENTERING AF STRATEGI OG HANDLEPLAN - ANALYSE AF SERVICELOVSSAGER AFRAPPORTERING 8. DECEMBER 2017 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING IMPLEMENTERING AF STRATEGI OG HANDLEPLAN - ANALYSE AF SERVICELOVSSAGER AFRAPPORTERING 8. DECEMBER 2017 DAGSORDEN Hvad har BDO undersøgt? Hvordan har vi gjort det? Resultaterne Opmærksomhedspunkter HVAD

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Udarbejdet på baggrund af faglig audit i konkret sag i Socialforvaltningen i Århus Kommune Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger

Læs mere

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet

Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet NOTAT Eksisterende SkoleIntrafunktionalitet i forhold til Brugerportalsinitiativet Som led i Brugerportalsinitiativet vil der inden for nogle år blive udviklet en ny løsning Samarbejdsplatformen som skal

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Workshop 10. Rollen som DUBU-Superbruger - Idé og erfaringsudveksling

Workshop 10. Rollen som DUBU-Superbruger - Idé og erfaringsudveksling Workshop 10 Rollen som DUBU-Superbruger - Idé og erfaringsudveksling 1 Præsentation Søren Stenstrup Sekretariatsmedarbejder i Thisted Kommune DUBU-Superbruger Undervisningskorps via KOMBIT Besøg andre

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE)

Digitalisering. Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Digitalisering Præsentation af Projekt Digitaliser Erhverv (PDE) Karin Dahlgren Projektkoordinator kdl@mst.dk Thomas Ravn Projektleder thrav@mst.dk Miljøstyrelsen maj 2013 Overblik over præsentationen

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen SAPA PÅ KOMMUNEDAGE November 2014 Kenneth Møller Johansen Person- og sagsoverblik SAPA Overblik SAPA Advis Sagsbehandling og sagsstyring Sagsbærende løsninger (Fagsyst. & ESDH) Infrastruktur Legacy (KMD

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Kommunal Ledelsesinformation - KOMLIS

Kommunal Ledelsesinformation - KOMLIS Martin Memborg Kommunal Ledelsesinformation - KOMLIS 0 Hvad siger KOMLIS kunder Direktionen i Bornholms Regionskommune, har valgt en koncern tilgang til ledelsesinformation, som forudsætter at data fra

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016. Indstilling Til Magistraten Fra Direktørgruppen Dato 18. august 2016 Afrapportering af flygtningehandleplan Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde

Læs mere

Treserva. Større sammenhæng i sagsbehandlingen. Esben Nielsen og Flemming Friis Mortensen, Logica

Treserva. Større sammenhæng i sagsbehandlingen. Esben Nielsen og Flemming Friis Mortensen, Logica Treserva Større sammenhæng i sagsbehandlingen Esben Nielsen og Flemming Friis Mortensen, Logica Børnesager stiller store krav til kommunernes ressourcer 2 Øget sagsmængde på børn og unge området 3 Kommunerne

Læs mere

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager. Ledelsens tiltag (kort version)

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager. Ledelsens tiltag (kort version) Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager Ledelsens tiltag (kort version) Indledning Lejre Kommunes revisionsfirma PwC gennemførte i efteråret 2015 en sagsrevision, på det specialiserede børneområde.

Læs mere