ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE"

Transkript

1 il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

2 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 ANALYS AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE INDHOLD 1. Indledning og baggrund for analysen 1 2. Resumé af konklusioner og anbefalinger 3 3. Den aktuelle it-situation på socialforvaltningens myndighedsområde Nuværende it-løsning i sagsbehandling og afregning Aktuelle it-projekter i forvaltningen Implementering af KMD Sag Nyt system på vej til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer m.m Socialforvaltningens deltagelse i KMD-foranalyse Delkonklusion vedr. den aktuelle it-situation 9 4. Brugernes Ønsker og behov til ny it-løsning Visionen for en kommende it-løsning Opsamling af ønsker og behov fra den aktuelle opgave Særlige forhold af betydning vedr. valg af løsning Metodemæssig understøttelse i it-løsningen It-arkitekturmæssige forhold Delkonklusion vedr. behov til ny løsning Mulige it-løsninger DUBU-projektet KMD Foranstaltning Øvrige løsninger eller potentielle leverandører Vurdering af it-løsningerne i forhold til overordnede og strategiske forhold Summarisk vurdering af de to projekter ud fra forvaltningens behov Planer i de andre store kommuner Delkonklusion vedr. mulige it-løsninger konklusion og anbefaling Behov for ny og bedre it-løsning til myndighedsområdet Valg af it-løsning 25 BILAG Bilag A Sagsbehandlernes ønsker til en ny it-løsning Bilag B Metode og information i opgaven

4 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 1 1. INDLEDNING OG BAGGRUND FOR ANALYSEN Århus Kommune har særlig fokus på området udsatte børn og unge. Byrådet har i 2009 vedtaget en udviklingsplan for området, som bl.a. indebærer, at der skal søges indført en itløsning til at understøtte sagsbehandling af opgaverne inden for det pågældende myndighedsområde, da de nuværende it-løsninger ikke i tilstrækkelig grad vurderes at understøtte kommunens behov. I forlængelse heraf har Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Socialforvaltningen, ønsket at få foretaget en analyse af, hvilke mulige it-løsninger til understøttelse af sagsbehandling i forhold til udsatte børn og unge samt udsatte voksne, der findes eller er planlagt at komme på markedet. Kommunens fokus i analysen er: at begge områder udsatte børn og unge samt udsatte voksne skal tilgodeses og gerne i en samlet løsning. at det er myndighedsområdet, som analysen skal omfatte, idet kommunen er i gang med et udbud af ny it-løsning på bestillerområdet. Kommunen vil på baggrund af analysen efterfølgende foretage en nærmere vurdering af løsningerne og afklare den videre proces for anskaffelse af den bedst egnede løsning. Kommunen lægger i sit kommissorium vægt på, at en kommende it-løsning kan understøtte og lette alle processer i sagsbehandlingen, fjerne barrierer og bidrage til at effektivisere arbejdsprocesserne. I denne rapport præsenterer Rambøll Management resultaterne af sin analyse. Analysen er gennemført i tidsrummet medio august til ultimo september Socialforvaltningens it-funktion - formelt benævnt Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse IT, Socialforvaltningens forretnings-it - har fungeret som konsulentfirmaets kontaktpunkt ind i forvaltningen og har bidraget til analysen med it-mæssig viden om bestående systemer og igangværende projekter. Selve analysen er gennemført ved først at afdække forvaltningens overordnede ønsker og behov til it-løsning. Dette er sket ved gennemgang af de nuværende it-løsninger i kommunen, suppleret med interview med repræsentanter fra fagpersonalet for de to områder Børn og Unge samt Voksenområdet. Desuden har den omfattende foranalyserapport, som KMD har udarbejdet i foråret 2009 i samarbejde med Aalborg og Århus Kommune, bidraget til, hvilke ønsker sagsbehandlerne har til ny it-løsning. Herefter har Rambøll Management foretaget en scanning og vurdering af markedet for itløsninger til det sociale område. Der er især set på to større projekter for udvikling af itløsninger for myndighedsområdet: 1. DUBU-projektet, som er forankret i Indenrigs- og Socialministeriet, KL og Kombit. 2. KMD Foranstaltning, som er KMD s projekt for en samlet it-løsning for området. Hertil er der foretaget en scanning over øvrige it-løsninger og potentielle leverandører. Der er primært tale om mindre løsninger, som dækker dele af det samlede behov. Endelig er der taget kontakt til de øvrige store kommuner København, Odense og Aalborg for at få oplysninger om status og overvejelser om it-løsning samt planer for området i disse kommuner. Rapporten indledes med i afsnit 2 at give et resumé af analysen med vægt på konklusioner og anbefalinger. Herefter følger i afsnit 3 et billede og en vurdering af den nuværende it-

5 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 2 situation i forvaltningen hvilke systemer der anvendes, samt hvilke planer der arbejdes med. I afsnit 4 foretages en opgørelse over ønsker og behov til ny it-løsning fra de faglige medarbejdere, som de er formuleret i forbindelse med KMD-foranalysen, og som de er kommet til udtryk i den foreliggende opgave. I afsnit 5 gives et overblik over, hvilke it-løsninger der er på markedet, og hvilke løsninger der er under forberedelse. Til sidstnævnte kategori rettes især opmærksomhed på Socialministeriets og KL s projekt for en løsning til Udsatte Børn og Unge DUBU-projektet, og KMD s kommende it-løsning Foranstaltning. I afsnit 6 foretager Rambøll Management en konklusion på opgaven og giver kommunen sine anbefalinger. I bilag til rapporten findes i Bilag A en uddybning af de ønsker og behov, som Rambøll Management har identificeret hos det faglige personale. I bilag B redegør Rambøll Management for metode og information i opgaven.

6 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 3 2. RESUMÉ AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Om opgaven Rambøll Management har i august til september 2009 foretaget en analyse for Socialforvaltningen i Århus Kommune af mulige it-løsninger til understøttelse af myndighedsområdet vedr. Udsatte Børn, Unge og Voksne. Herunder gives et resumé af analysens resultater. Nuværende it-løsninger og it-projekter i Socialforvaltningen Socialforvaltningen anvender i dag primært systemerne SOS, Saba og Dydas. Sagsdokumenter er kun digitale for så vidt angår de internt producerede dokumenter, medens eksterne dokumenter findes som papirdokumenter i sagsmapper. Socialforvaltningen har i 2002 implementeret et nyt system til afregning af foranstaltninger KMD Børn og Voksne. KMD Børn og Voksne KMD Børn og Voksne anvendes til af afregninger for foranstaltninger både over for Børn og Unge samt Voksne. Systemet indeholder følgende hovedfunktioner: Registrering af institutioner, opholdssteder og plejefamilier Oprettelse af tilbud og foranstaltninger Håndtering af diverse afregninger - internt mellem kommuner, direkte i forhold til institutioner, og over for opholdssteder og plejefamilier Statistikker De to systemer, som sagsbehandlerne anvender: SOS og Saba vil blive afløst af KMD Sag i løbet af dette og næste år. KMD Sag KMD Sag er et komplet sagsbehandlingssystem, der samler data fra mange KMD systemer i en oversigt over en borgers tilknytning til Århus kommune samt, hvilke sager borgeren har eller har haft, og hvilke ydelser og udbetalinger, en borger modtager. KMD Sag indeholder følgende hovedfunktioner: Et fuldt ESDH-system med digital adgang til alle dokumenter Modul til journalnotater Advis-funktion med meddelelser om relevante hændelser Dokumentskabeloner og mulighed for styring af standardforløb i sager Det skal endvidere nævnes at Socialforvaltningen p.t. har et nyt system i udbud til understøttelse af det udførende område og for Socialcentrenes foranstaltninger. Behovet for en ny it-løsning Behovet for ny it-løsning skal ses i forhold til de i dag anvendte it-løsninger, og hvad der i de senere år er sket vedr. området Udsatte Børn, Unge og Voksne. Her skal især fremhæves den skærpede fokus, der er kommet på de socialfaglige og kvalitetsmæssige krav til området, herunder krav til dokumentation, og det ekstraordinære behov for styring af økonomien på det omkostningstunge område.

7 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 4 Behovet for bedre it-understøttelse står klart for Rambøll Management efter gennemførelse af analysen. Sagsbehandlerne efterlyser især en samlet it-løsning, hvor data kun skal registreres én gang, og hvor der let kan skabes det nødvendige overblik i sagerne. Også set fra ledelsens side er behovet til stede for bedre it-understøttelse, idet der efterspørges en itløsning der kan skabes bedre overblik og beslutningsgrundlag vedr. målopfyldelse og i forbindelse med opfølgning på økonomi og ressourcer. Et koncentrat af kravene til ny it-løsning kan udgøres af følgende fire hovedkrav: 1. It-understøttelse af de socialfaglige arbejdsprocesser så it-løsningen medvirker til at skabe sikkerhed og konsistens i sagsbehandlingen, og så arbejdet kan udføres mest effektivt. 2. It-løsningen skal skabe et socialfagligt overblik så undersøgelse og visitation er baseret på et helhedsbillede af borgeren, bestående af opdaterede informationer fra relevante områder. 3. It-løsningen skal understøtte sagsbehandlerne i deres beslutninger om foranstaltninger - ved at skabe overblik over forskellige tilbud og overblik over tilbuddenes økonomiske konsekvenser. 4. It-løsningen skal skabe tværgående ledelsesinformation så sagsbehandlere og ledelse kan få et veldokumenteret og sikkert overbliksbillede til brug ved beslutninger om økonomi, ressourcer og prioriteringer. Undersøgelse af mulige it-løsninger og planer Det konstateres i undersøgelsen, at der ikke eksisterer it-løsninger i drift i danske kommuner, der understøtter de krav, som Århus Kommune og andre store kommuner i dag stilles vedr. myndighedsområdet for Udsatte Børn, Unge og Voksne. Den dominerende kommunale leverandør, KMD, er først nu ved at foretage de indledende skridt til at specificere og etablere en løsning. Socialministeriets og KL s projekt DUBU er efter en vanskelig og meget langtrukket start ved at nærme sig et udbud nu. Kun få kommuner har systemer i drift på det sociale område, som er målrettet myndighedsområdet. Der er her generelt tale om systemer med begrænset funktionalitet og som kun understøtter dele af området, set i forhold til Århus Kommunes behov. Ingen af de systemer, der p.t. anvendes i andre kommuner vurderes ud fra følgende tre kriterier at være tilstrækkelig stærke: En it-løsning med den nødvendige funktionalitet dvs. en it-løsning, der dækker området fuldt ud eller meget langt. En leverandør, der kan løfte opgaven her tænkes på den omfattende opgave med at indplacere et nyt system i det samlede kompleks af eksisterende systemer og få etableret de nødvendige snitflader. En strategisk it-løsning Det skal være en it-løsning, som vil have en bred kreds af kommuner som kunder, der kan lægge ressourcer i løbende at få udviklet systemet. Ovennævnte forhold gør det risikabelt for Århus Kommune at gå i gang med et implementeringsprojekt af et af de bestående systemer, især set i forhold til de omfattende krav, som kommunen stiller til integration i løsningen. Der er to systemer under forberedelse, som begge er rettet mod myndighedsområdet: DUBU og KMD Foranstaltning. De ser begge på papiret ud til at have et potentiale for langt at un-

8 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 5 derstøtte behovene i Århus Kommune. Af de to løsninger vurderes KMD s løsning at række længere end DUBU i forhold til at imødekomme kommunens krav. Ved anskaffelse af en af de to it-løsning forventes der at gå minimum to år, før en løsningen i en første version kan være klar i Århus Kommune, og måske et år mere før en fuld løsning er i drift. KMD Foranstaltning vurderes at stå stærkest på følgende punkter: KMD Foranstaltning dækker ud over de faglige processer også administrative og økonomiske processer. KMD Foranstaltning understøtter sagsbehandlingen vedr. både Udsatte Børn og Unge og Udsatte Voksne. KMD Foranstaltning har en åben og generisk tilgang til anvendelse af metoder. KMD har som leverandør en fortrinsstilling mht. at tilvejebringe snitflader til øvrige relevante kommunale systemer. Man kan imidlertid ikke foretage en reel vurdering af de to projekter DUBU og KMD Foranstaltning før systemerne er færdigudviklede og er i drift. Derfor må der knyttes en usikkerhed til ovennævnte vurdering, både i forhold til hvilken funktionalitet de to systemer ender med at rumme og i særlig grad til, hvornår de to it-løsninger bliver klar til at gå i drift. Udbud forud for valg af den fulde it-løsning Et udbud af et system til myndighedsområdet forventes økonomisk set langt at overstige tærskelværdien for, hvornår der skal gennemføres et udbud. Rambøll Management anbefaler derfor at Socialforvaltningen, gennemfører et EU-udbud forud for anskaffelse af en samlet it-løsning. I forhold til tidsperspektivet i, hvornår DUBU og KMD kan være klar med deres it-løsninger, anbefaler Rambøll Management at et sådant udbud først gennemføres om et til halvandet år. Perioden frem til den fulde løsning I perioden indtil en ny samlet løsning kan foreligge, er det Rambøll Managements vurdering, at den igangværende implementering af KMD Sag i forvaltningen vil kunne råde bod på nogle af de kritiske mangler og uhensigtsmæssigheder, som findes ved de nuværende systemer. KMD Sag forventes at skabe forbedringer på områderne: Samlet, integreret løsning som afløsning for de to systemer SOS og Saba. Fuld ESDH-løsning med digital adgang til alle dokumenter og sagsjournal. Forbedret sagsstyring og udbygning af workflow. Mulighed for understøttelse af procesled i sagsbehandlingen. Bedre og mere fleksibel håndtering af dokumentskabeloner. Forbedret styring af advis og hændelser. Advis fra E-indkomst mere fintmasket end i dag. Samlet ydelsesoversigt på borgeren (indtil videre kun med integration til KMD s egne systemer). Ledelsesinformation.

9 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 6 Integration til alle elektroniske blanketter og til KL s blanketter. Snitflader til relevante KMD-systemer Rambøll Management anbefaler Socialforvaltningen, at den i det korte tidsperspektiv på et til halvandet år først høster ovennævnte gevinster ved at implementere KMD Sag og nyt system til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer. Inden for rammerne af disse systemer, anbefaler vi dernæst, at man hurtigt udvælger og implementerer delløsninger inden for enkelte afgrænsede områder. Det skal være delløsninger, der ikke kræver omfattende it-udvikling og som kan imødekomme nogle af de mest kritiske behov i Socialforvaltningen. Som forslag til områder for afgrænsede delløsninger foreslår Rambøll Management: En løsning for udveksling af oplysninger vedr. handleplaner Forslaget indebærer, at der etableres en delløsning i snitfladen mellem KMD Sag og det kommende system til Socialforvaltningens foranstaltninger og boformer, som vil indebære, at handleplaner/delhandleplaner og oplysninger om opfølgning på disse let kan udveksles mellem bestillerdel og udførerdel. Forbedringer vedr. økonomistyringen Forslaget indebærer, at der arbejdes videre med de igangværende initiativer for at styrke økonomistyringen på området, herunder mulighederne for at anvende løsningen BOPA, som Københavns Kommune anvender for at forbedre dispositionsstyringen på myndighedsområdet. Med den anbefalede strategi er det Rambøll Managements vurdering, at Socialforvaltningen successiv over en tidshorisont på omkring 3 år vil være i stand til at imødekomme sine kritiske it-behov, og samtidig opnå den bedste udnyttelse af de investeringer, der aktuelt foretages i nye it-løsninger.

10 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 7 3. DEN AKTUELLE IT-SITUATION PÅ SOCIALFORVALT- NINGENS MYNDIGHEDSOMRÅDE Behovene for ny it-løsning skal ses i sammenhæng med, hvilke it-løsninger der anvendes i dag. Der gives derfor herunder en kort oversigt over disse løsninger sammenholdt med, hvilke aktuelle projekter vedr. it-løsninger som Socialforvaltningens it-funktion aktuelt arbejder med. 3.1 Nuværende it-løsning i sagsbehandling og afregning I Socialforvaltningen anvendes på myndighedsområdet i dag følgende centrale fagsystemer: Saba Systemet anvendes til personjournalisering. Systemet er tæt integreret med Sa- SOS. Systemet indeholder sagshistorik og sagsnoter samt interne dokumenter og opfølgningspunkter. Sagsbehandlerne har mulighed for at registrere handleplaner i Saba. SOS Systemet er et ældre sagssystem, som anvendes til personsager i hele kommunen og derfor kan skabe overblik over en persons sager. SOS indeholder advis-funktion, som er integreret med E-indkomst. Desuden indeholder SOS understøttelse af workflowstyring. KMD Børn og Voksne Systemet indeholder primært oplysninger af økonomisk karakter i form af, hvor borgere er anbragt, og hvad der skal betales herfor. Systemet sørger for via snitflade til Opus at der sker afregning og udbetaling for diverse foranstaltninger. Dydas Systemet er en rammeløsning, baseret på SQL Server, der anvendes til opsamling og ad hoc-registrering fra en række delområder. P.t. anvendes systemet til 48 områder. Blandt andet indeholder Dydas en registreringsløsning og en snitflade for indberetning af anbringelsessager til Ankestyrelsen. Dydas anvendes endvidere i et pilotprojekt på Voksenområdet til registrering af handleplaner. Det skal bemærkes, at kun interne sagsdokumenter er digitale i Saba, mens eksterne dokumenter stadig kun er tilgængelige som papirdokumenter i traditionelle sagsmapper. De sagsbehandlere som Rambøll Management har talt med, peger på en række uhensigtsmæssigheder ved den nuværende it-understøttelse, hvoraf især skal fremhæves: Manglende sammenhæng i it-løsningerne Der er ikke tale om en sammenhængende systemplatform til understøttelse af sagsbehandlingen, men om enkeltstående systemer med begrænset tværgående integration. De samme oplysninger skal registreres flere gange i forskellige systemer. De oplysninger, der er nødvendige i sagsbehandlingen, kan ikke tilvejebringes i et enkelt system, men må sammenstykkes af informationer fra flere systemer, hvilket vanskeliggør at skabe overblik. Manglende overblik og helhedsbillede De anvendte systemer understøtter ikke, at der let kan skabes et helhedsbillede af den enkelte borger, især ikke når dette indebærer, at der skal hentes oplysninger fra andre forvaltninger. Tilsvarende efterlyses i systemet et overblik over sagsbehandlerens igangværende sager med hjælp til, hvilke aktuelle forhold der skal følges op på i den enkelte sag og på tværs. Mangelfuld understøttelse af arbejdsprocesser og arbejdsgange Her peges eksempelvis på det besvær, det giver, når der skal rundsendes sagsdokumen-

11 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 8 ter, og dele af disse ikke foreligger digitalt. Der nævnes at det er besværligt at anvende de foreliggende dokumentskabeloner og standardbreve, hvor der findes begrænsninger. Vanskeligheder ved overførelse af sagsoplysninger Det beskrives som besværligt, når der fx skal overføres sagshistorik og udvalgte dokumenter til det udførende niveau. Desuden savnes bedre understøttelse for udveksling af handleplaner/delhandleplaner og opfølgning på disse mellem bestiller- og udførerdelen. 3.2 Aktuelle it-projekter i forvaltningen Socialforvaltningens it-funktion har p.t. følgende større it-projekter i gang: Implementering af KMD Sag Socialforvaltningen har truffet beslutning om, at SOS og Saba skal erstattes af systemet KMD Sag. Implementering af KMD Sag forventes at blive en ressourcekrævende opgave for hele forvaltningen. Implementeringen starter her i efteråret 2009 og vil strække sig en del ind i En scanningsløsning bliver evt. først implementeret i Forvaltningen i Med KMD Sag får forvaltningen først og fremmest en fuld ESDH-løsning vedrørende personsager, med adgang til alle sagens dokumenter og med forbedret dokumentstruktur i forhold til i dag. Århus Kommune har ved at stille krav til KMD øget et væsentligt bidrag til, at KMD Sag er blevet udbygget på kritiske områder. Det gælder især inden for sagsstyring med implementering af en workflowmotor samt forbedret håndtering af dokumentskabeloner. KMD Sag forventes at forbedre it-understøttelsen af myndighedsområdet på følgende punkter: Samlet, integreret løsning som afløsning for de to systemer SOS og Saba. Fuld ESDH-løsning med digital adgang til alle dokumenter og sagsjournal. Forbedret sagsstyring og styring af workflow. Mere fleksibel håndtering af dokumentskabeloner. Forbedret styring af advis og hændelser. Mere fintmasket advis-funktion fra E-indkomst. Samlet ydelsesoversigt på borgeren (indtil videre kun med integration til KMD s egne systemer). Ledelsesinformation. Integration til alle elektroniske blanketter og til KL s blanketter gennem Net-blanketter fra kommuneinformation. På enkelte andre områder må det dog forventes, at KMD Sag ikke fuldstændig vil kunne levere samme funktionalitet som de nuværende systemer. Socialforvaltningens it-funktion betragter KMD Sag og KMD Børn og Voksne som centrale og strategiske dele af forvaltningens samlede it-løsning fremover. Dette begrundes med disse systemers funktionelle kvaliteter, men også i forhold til, at de to systemer forventes at kunne danne fundamentet for den videre it-udbygning. Når KMD Sag er fuldt ud implementeret i Socialforvaltningen vil de nævnte forbedringspunkter herover indebære, at nogle af de væsentlige it-krav, som er afdækket i denne undersøgelse, vil blive opfyldt.

12 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 9 Det skal nævnes, at Århus Kommune kontraktligt har forpligtet sig til at anvende de to centrale KMD-systemer KMD Børn og Voksne og KMD Sag - frem til minimum år Nyt system på vej til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer m.m. Som afløser for det nuværende system INST på institutionsområdet, har Forvaltningens itfunktion et udbud i gang for anskaffelse af en ny it-løsning til det udførende område. Systemet skal dække behovene i Socialforvaltningens egne institutioner vedr. registrering af borgeroplysninger og dagbøger samt understøtte institutionernes arbejde med delhandleplaner oprettelse og registrering af disse samt opfølgning på planer og fastsatte mål. Der er ingen tvivl om, at den nye løsning til Socialforvaltningens foranstaltninger, boformer m.m. vil blive et væsentligt element i det samlede kompleks af systemer, der skal understøtte Socialforvaltningens opgaver fremover. Kravspecifikationen for den nye løsning indeholder krav til snitflader og understøttelse af, at der kan udveksles handleplaner og sagsoplysninger mellem bestillerdel og udførerdel. Snitfladen forventes imidlertid først at blive detailspecificeret og taget i brug i forbindelse med, at der også indføres ny it-løsning for myndighedsområdet Socialforvaltningens deltagelse i KMD-foranalyse Socialforvaltningen i Århus Kommune deltog primo 2009 sammen med Socialforvaltningen i Aalborg Kommune i en foranalyse, som KMD sammen med Aalborg Kommune tog initiativ til. Foranalysen var målrettet området Udsatte Børn, Unge og Voksne. Foranalysen blev dokumenteret i rapporten fra KMD: KMD Foranstaltning It-understøttelse af sagsprocesserne til fagområderne for Udsatte Børn og Unge samt Udsatte Voksne, af 17. marts KMD s formål med foranalysen har været at afdække behov til en ny it-løsning, og at afklare, hvordan en løsning kunne passe ind i KMD s portefølje af it-løsninger, samt at opstille en plan for udvikling af løsningen. Århus og Aalborg Kommune har deltaget i en række workshops med en række medarbejdere for at kortlægge ønsker og behov til en ny løsning. Herunder har Århus Kommune arbejdet for at gøre den kommende KMD-løsning åben i forhold til at kunne fungere sammen med forskellige kommunale systemer. Deltagelsen i foranalysen har ikke forpligtet de to kommuner til at vælge KMD s løsning. 3.3 Delkonklusion vedr. den aktuelle it-situation Det er Rambøll Managements opfattelse, at de bestående systemer i Socialforvaltningen er tilstræbt udviklet og tilpasset til forvaltningens og brugernes behov gennem årene. Herudover har man suppleret sagssystemerne med system Dydas, som er tiltænkt at dække ad hoc-mæssige registreringsbehov, men nu også bliver anvendt som permanent løsning til flere behov, bl.a. indberetning til Ankestyrelsen. Den indsats, it-funktionen løbende har foretaget, har medvirket til at løse nogle behov. Indsatsen har dog ikke grundlæggende kunne råde bod på de ulemper, det giver, når der er tale om ældre fagsystemer, der fra starten primært et tænkt at understøtte administrative funktioner og dokumentere sagsforløb. Systemerne er ikke oprindeligt udformet til at understøtte de faglige arbejdsprocesser, og systemerne er ikke designet med det mål at skabe en sammenhængende, integreret løsning. Der er imidlertid vurderingen, at implementeringen af først KMD Børn og Voksne og nu KMD Sag vil skabe en systemmæssig platform, som kan råde bod på nogle væsentlige mangler og uhensigtsmæssigheder ved de nuværende systemer.

13 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE 10 Det skal dog bemærkes, at KMD Sag ikke til fulde vil opfylde kravene til myndighedsområdet, idet KMD Sag ikke kan betragtes som et specifikt fagsystem alene for myndighedsområdet, og ikke er skræddersyet til direkte at understøtte myndighedsområdets arbejdsprocesser. KMS Sag må mere betegnes som et generelt sagssystem, hvor der kan opbygges workflow/sagsforløb.

14 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE BRUGERNES ØNSKER OG BEHOV TIL NY IT-LØSNING Rambøll Management har i opgaven haft adgang til KMD s rapport fra foranalysen. Rapporten anses at give et fyldestgørende bidrag til at dokumentere Socialforvaltningens behov til itløsning, grundet den brede inddragelse og store indsats fra forvaltningens medarbejdere i analysen. Tilstedeværelsen af denne rapport har betydet, at der i nærværende opgave ikke har været behov for at gennemføre en større behovsafklaring. Der er derfor i opgaven kun gennemført enkelte interview med faglige medarbejdere fra de to områder. På baggrund af de input som Rambøll Management har fået i opgaven, gøres herunder et forsøg på at formulere en vision for en it-løsning til myndighedsområdet. Herefter følger en summarisk oversigt over de ønsker og behov, som forvaltningens faglige medarbejdere har givet udtryk for over for Rambøll Management. 4.1 Visionen for en kommende it-løsning Et bud på en vision for en kommende it-løsning til myndighedsområdet kan være: Et samlet fagsystem, der understøtter alle grundlæggende sagsprocesser fra modtagelse af underretninger, til undersøgelser og afklaringer herunder 50-undersøgelser, og udarbejdelse af handleplaner og videre til opfølgning på foranstaltningerne. Et fagsystem, der understøtter sagsbehandlernes analyser og beslutninger ved at stille alle relevante oplysninger til rådighed for sagsbehandleren. Et system der gennem workflow, hændelser og advis understøtter en konsistent styring af alle processer i sagsforløbet. Og et system der sikrer, at den nødvendige dokumentation foretages. Et fagsystem, der er åbent over for samspil med andre it-systemer, så systemet let kan trække oplysninger ind fra andre systemer, og understøtte kommunikation mellem bestiller- og udførerdel og i forhold til andre interessenter.

15 MULIGE IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Opsamling af ønsker og behov fra den aktuelle opgave Følgende input fra sagsbehandlerne er uddybet i Bilag A til rapporten. SAGSBEHANDLERNES ØNSKER TIL NY IT-LØSNING Samlet system til både Børn og Unge og til Voksenområdet Systemet skal være så fleksibelt, at det kan håndtere begge områder gerne i en samlet løsning. Samlet systemmæssige indgang til alle processer i sagsbehandlingen I dag vedligeholder sagsbehandleren samme oplysninger i flere systemer (Saba, KMD Børn og Voksne, Dydas/Ankestyrelsen, Danmarks Statistik). Fremover ønskes en samlet itløsning, hvor samme data kun skal registreres en gang. Let adgang til et helhedsbillede af borgeren Ideelt set ønskes et helhedsbillede over borgeren, så oplysninger ikke skal hentes i flere andre systemer/andre forvaltninger. Systemunderstøttelse af processer Der ønsker en systemmæssig understøttelse og styring af de væsentlige processer i sagsbehandlingen til sikring af, at alle lovmæssige og andre krav overholdes. Understøttelse af økonomistyring på området It-løsningen skal medvirke til at skabe overblik over budgetterede, disponerede og realiserede udgifter for en given sag og på tværs af sager. Let adgang til ydelseskataloger og takster Der ønskes let adgang til Tilbudsportalen og kataloger over anvendte tilbud og ydelser med oplysninger og takster. God understøttelse af udveksling af oplysninger om handleplaner Der er behov for, at der let kan overføres hele eller dele af handleplaner til udførerdelen, og fra myndighedssiden også at kunne få adgang til oplysninger om institutionernes delhandleplaner. God understøttelse af opfølgning på sager og handleplaner It-løsningen ønskes at kunne advisere om lovpligtige erindringer/opfølgningspunkter. Desuden skal sagsbehandleren selv kunne indlægge egne erindringspunkter. Understøttelse af effekt- og produktivitetsmåling It-løsningen skal understøtte, at der kan registreres målinger vedr. effekt og produktivitet ud fra forskellige indikatorer og i forhold til kommunens servicedeklarationer. Let adgang til at udveksle sagsoplysninger Understøttelse af behov for udveksling af sagsoplysninger i form af sagshistorik, journalnotater og udvalgte dokumenter. Understøttelse af metoder, standarder samt deling af faglig viden Integreret adgang til at søge i en informationsbase over socialfaglige metoder og lovtekst, således at man i den enkelte afgørelse kan referere (linke) til relevant materiale. Tværgående overblik over sager og deres status Ønske om et overbliksbillede, som giver et overskueligt overblik over sagsporteføljen for den enkelte sagsbehandler og på tværs. God integration i Århus Kommunes itmiljø En kommende løsning skal kunne integreres i Århus Kommunes it-miljø ud over de fagsystemer, der tidligere er nævnt.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT?

Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Gemmer der sig flere penge i administrativ IT? Christian Torp Markedsdirektør dpublic Copyright 2010 Fujitsu A/S Paradigmeskiftet for standardsystemerne I går: A B C D I morgen: A B Arbejdsproces 3 Arbejdsproces

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse Software Innovation imødekommer et hvert uddannelsesbehov i en organisation fra planlægning i et implementeringsforløb,

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Udbudsplan for monopolområdet

Udbudsplan for monopolområdet Udbudsplan for monopolområdet Morten Hass, KOMBIT 1 KOMBIT s mission er at samle kommuner om fælles it-løsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet Vi skaber værdi for kommuner ved at Samle kommunal

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION B i l a g 3. 1 K r a v s p e c i f i k a t i o n BILAG 3.1 KRAVSPECIFIKATION 6. d e c e m b e r 2 0 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for DUBU-projektet... 5 1.1. Vision og målsætning for Systemet...

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere