TDP 5500 E / TDP 7500 E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDP 5500 E / TDP 7500 E"

Transkript

1 TDP 5500 E / TDP 7500 E DA OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING DYBBRØNDSPUMPE TRT-BA-TDP5500E-TDP7500E-TC DA

2 Indholdsfortegnelse Im denne brugsanvisning... 2 Den aktuelle version af brugsanvisningen og EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes under følgende link: Sikkerhed... 2 Oplysninger om apparatet... 6 Transport og opbevaring... 6 TDP 5500 E Montering og installation... 7 Betjening... 9 Fejl og driftsforstyrrelser Vedligeholdelse Teknisk bilag TDP 7500 E Bortskaffelse Overensstemmelseserklæring Im denne brugsanvisning Symboler Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding. Advarsel Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser. Forsigtig Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser. Advarsel Advarsler med dette symbol henviser til, at der er risiko for fald. Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer. Info Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert. Følg brugervejledningen Anvisninger med dette symbol henviser til, at brugsanvisningen skal overholdes. Sikkerhed Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning / anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden! Advarsel Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger. Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og / eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug. Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i brugen og har forstået farerne, som er forbundet hermed. Børn må ikke leget med værktøjet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn. Generelle sikkerhedsanvisninger Anvend ikke enheden i eksplosionsfarlige rum. Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære. Kontrollér altid varmekanonen, dens tilbehør og tilslutningsdele for mulige beskadigelser før brug. Defekte apparater eller dele må ikke anvendes. 2 dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E DA

3 Ledningen til apparatet skal altid trækkes ud af strømstikket (tag fat omkring netstikket), inden påbegyndelse af vedligeholdelse, pleje og reparationer på apparatet. Overhold ved opstilling af apparatet minimumsafstandene til vægge og genstande såvel som opbevarings- og driftsbetingelserne, som beskrevet i kapitlet tekniske data. Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand. Generelle sikkerhedsadvarsler Elsikkerhed Den elinstallation, som du tilslutter apparatet, skal være forsynet med et fejlstrømsrelæ (HPFI), der udløser ved en fejlstrøm på maks. 30 ma. Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr). Brug aldrig enheden, hvis der er skader på elledninger eller på stikkontakten! Strømtilslutningen skal være i overensstemmelse med angivelserne i kapitlet Tekniske data. Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret. Sluk for apparatet, og tag netkablet ud af el-stikkontakten, når du ikke skal bruge apparatet. Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader på elstikket eller el-ledningerne. Hvis ledningen til apparatets nettilslutning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader. Defekte el-ledninger udgør en alvorlig fare for sundheden! Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader. Hvis der er risiko for oversvømmelse, skal stikforbindelserne være placeret på et sted sikret mod oversvømmelser. Der er fare for elektrisk stød! Sørg for, at netspændingen stemmer overens med angivelserne på typeskiltet. Lad en fagmand udføre samtlige el-installationer i henhold til de nationale forskrifter og de apparatspecifikke krav. Træk ikke i el-ledningen. Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket ikke i ledningen. Beskyt nettilslutningsledningen mod varme, olie og skarpe kanter. Sørg for, at nettilslutningsledningen ikke bliver klemt, bøjet eller udsættes for andre mekaniske belastninger. Anvend kun forlængerledninger, der er dimensioneret til pumpens effekt, er stænkvandsbeskyttede og beregnet til udendørs brug. Rul altid en kabeltromle helt ud før brug. Kontrollér kablet for beskadigelser. Anvendelsen af forlængerledninger, der ikke er godkendte til udendørs brug, kan medføre kvæstelse som følge af elektriske stød. Træk altid stikket ud af stikkontakten inden arbejde på apparatet, ved utætheder i vandsystemet, i arbejdspauser, og når apparatet ikke anvendes. Generelle sikkerhedsadvarsler personlig sikkerhed Anvend aldrig apparatet, når der befinder sig personer eller dyr i vandet/væsen, der skal pumpes. Sørg for at personer og dyr ikke kan få adgang hertil. Der er fare for elektrisk stød! Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet. Enheden er ikke legetøj. Hold børn og dyr på afstand. Anvend kun apparatet under opsyn. Specifikke sikkerhedsanvisninger for dybbrøndspumper Brug kun apparatet i lodret position. Vær opmærksom på, at der anvendes smøremiddel i apparatet, der i givet fald kan forårsage beskadigelser eller forureninger, hvis det løber ud. Anvend ikke pumpen til drikkevand eller i havebassiner med fisk eller værdifulde planter. Bær eller fastgør ikke apparatet i tilslutningskablet eller i slangen. Læg ikke genstande på apparatet, heller ikke for at gøre det tungere. Apparatets egenvægt gør, at det synker ned til bunden af sig selv. Strømstikket skal være frit tilgængeligt, når apparatet er i drift. Anvend ikke apparatet i tørløb! Før ibrugtagning skal apparatet sænkes helt ned i pumpemediet. Tilslut aldrig netkablet direkte til apparatet. Apparatet må ikke anvendes uden kontaktskab. Bær solidt skotøj til beskyttelse mod elektrisk stød. Før du tager din nye pumpe i brug, skal du få en fagkyndig til at kontrollere følgende: Jordforbindelse, nulleder og fejlstrømsrelæ skal opfylde de nationale forskrifter og fungere fejlfrit, de elektriske stikforbindelser skal være beskyttet mod fugt. Beskyt apparatet mod frost. DA dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E 3

4 Tilsigtet anvendelse Apparatet TDP 5500 E hhv. TDP 7500 E er kun beregnet til transport af klart vand fra store dybder som brugsvand til hus og have. Apparatet kan anvendes til følgende formål: Bortpumpning af vand fra brønde og skakter Bortpumpning af regnvand fra cisterner I den forbindelse skal vandet overholde betingelserne i henhold til de tekniske data. Pumpen tåler oversvømmelse (vandtæt indkapslet) og tåler nedsænkning til maks. 20 m i væsken, der skal pumpes. Utilsigtet brug Apparatet er ikke egnet til permanent drift (f.eks. som cirkulationspumpe til damme eller svømmebassiner). Apparatet er ikke godkendt til svømmebassiner/pools. Apparatet er ikke egnet til permanent og automatisk drift af f.eks. overløbssikring af brønde eller grundvandsregulering. Anvend til dette formål et stationært spildevandsløfteanlæg beregnet til afvanding af bygninger og grunde. Apparatet er ikke egnet til at øge trykket i eksisterende vandledningsnet. Apparatet er ikke egnet til pumpning af drikkevand. Apparatet må ikke anvendes til aggressive, slibende, ætsende, brandbare eller eksplosive pumpemedier som f.eks.: saltvand vand med sandpartikler levnedsmidler rengøringsmidler benzin, dieselolie eller andre brændstoffer olie fedt petroleum nitrofortynder spildevand fra toiletter og urinaler Apparatet må ikke anvendes i frostvejr. Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på instrumentet uden tilladelse fra producenten er forbudt. El-installatør Uddannede el-installatører skal læse og forstå strømskemaer, tage elektriske maskiner i brug, vedligeholde og holde i god stand, forbinde ledninger i kontakt- og styreskabe, sikre, at de elektriske komponenter fungerer og kunne forudse mulige farer ifm. håndtering af elektriske og elektroniske systemer. Sikkerhedsmærker og skilte på apparatet Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand. Følgende sikkerhedsmærker og skilte er placeret på apparatet: Dette skilt henviser til følgende sikkerhedsanvisninger: Anvend ikke pumpen i tørløb! Før ibrugtagning skal pumpen sænkes helt ned i væsken, der skal pumpes. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før pumpen tages i brug/anvendes! Tilslut aldrig en nettilslutningsledning direkte til pumpen. Pumpen må kun anvendes sammen med det medfølgende kontaktskab. Sæt kontaktskabets strømstik i en stikkontakt, der er korrekt sikret. Personalets kvalifikationer Personer, der anvender dette apparat, skal: Være sig de farer bevidst, der opstår ved arbejde med el-apparater i fugtige miljøer. have læst og forstået brugsanvisningen, især kapitlet "Sikkerhed". Installations- og vedligeholdelsesarbejde, der kræver åbning af kontaktskabet, må kun udføres af en autoriseret elektriker. 4 dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E DA

5 Dette skilt henviser til følgende sikkerhedsanvisning: Afbryd strømforsyningen, inden du åbner afdækningen. Resterende risici Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker! Dette skilt henviser til følgende sikkerhedsanvisninger: Oliepåfyldningshætten må ikke skrues af, når motoren kører., at garantien bortfalder, hvis pumpen anvendes uden det medfølgende kontaktskab. Sluk for strømmen, hvis der er en usædvanlig driftsadfærd, når motoren er gået i gang (som f.eks. kraftige vibrationer i pumpen eller trykslangen, vekslende transportmængde eller lign.). Tag stikket ud af stikkontakten før alt arbejde på enheden! Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Advarsel Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne! Advarsel Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn! Advarsel Fare for kvælning! Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn. Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet. DA dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E 5

6 Forholdsregler i nødstilfælde 1. Sluk for apparatet. 2. Afbryd enhedens forbindelse til nettilslutningen. Hold altid fat omkring stikket, når du tager tilslutningsledningen ud af stikkontakten. 3. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen. Overophedningsbeskyttelse Apparatet har en sikkerhedstermostat med en afbryder, der aktiveres ved overophedning af apparatet. Lad apparatet køle af, og sluk for det. Søg årsagen til overhophedningen. Skulle problemet vare ved: kontakt kundeservice. Oplysninger om apparatet Beskrivelse af apparatet Apparatet TDP 5500 E hhv. TDP 7500 E er særligt egnet til transport af klart vand fra store dybder, som f.eks. brønde eller skakter. Apparatet er i stand til at transportere op til 6000 liter (TDP 5500 E) eller 4800 liter (TDP 7500 E) i timen fra en arbejdsdybde på op til 20 meter. I den forbindelse når apparatet en transporthøjde på op til 58 meter (TDP 5500 E) eller 93 meter (TDP 7500 E). Apparatet er udstyret med et eksternt kontaktskab, så apparat altid kan betjenes sikkert uden for det sted, hvor det er installeret. En overbelastningsafbryder beskytter apparatet mod beskadigelser som følge af overbelastning. Vandtemperaturen må maks. være 35 C. Info Billederne i denne brugsanvisning viser eksempelvis apparatet TDP 5500 E. De viste betjeningsskridt gælder også for enheden TDP 7500 E, hvis ikke andet er nævnt. Billede af apparatet Nr Betegnelse 1 Tilslutning trykslange med 1 ½"-indvendigt gevind 2 Pumpe 3 Kontaktskab 4 Tænd-/slukknap med beskyttelsesafdækning 5 Overbelastningsafbryder med beskyttelsesafdækning 6 El-ledning 7 Motor 8 Snavssi 9 Ophængningsøse 10 Tilslutningskabel til kontaktskab Transport og opbevaring Transport Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet. Vær opmærksom på følgende henvisninger, før apparatet transporteres: Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Træk ikke i tilslutningskablet. Bær ikke apparatet i tilslutningskablet eller i slangen. 6 dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E DA

7 Opbevaring Når du ikke anvender apparatet, skal du opbevare det: Tørt og beskyttet mod frost og varme I opret position på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys Om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv med en afdækning Kontroller, om der stadig er resterende vand i apparatet, og tøm det i givet fald for at forebygge dannelse af rust. Sæt en beskyttelseskappe på tryktilslutningen for at beskytte apparatets indre mod støv og snavs. Hvis du ikke anvender pumpen i en længere periode, skal du rengøre den grundigt efter sidste anvendelse, og før du igen tager den i brug. Der kan opstå startvanskeligheder som følge af aflejringer og affaldsstoffer. Når du tager pumpen i brug igen, skal du følge kapitlet Ibrugtagning. Montering og installation Medfølger ved levering 1 x dybbrøndspumpe 1 x kontaktskab 1 x betjeningsvejledning Udpakning af apparatet 1. Åbn kassen og tag apparatet ud. 2. Fjern emballagen fuldstændigt fra apparatet. 3. Apparatet er desuden i et paprør (11). Dette er lukket med et låg (12) i det ene ende. Løsn skruerne med en egnet skruetrækker og tag låget (12) af. Ibrugtagning Tilslutning af rør- eller slangeledning Apparatet kan anvendes med en slange eller med en rørledning. Apparatet leveres fra fabrikken med et 1½"-indvendigt gevind. Vær opmærksom på følgende henvisninger vedr. vandafledning: Apparatet kan ikke bevæges fleksibelt, når det anvendes med en fast rørledning., at pumpens ydelse aftager jo længere trykslangen er. Hvis du vil tilslutte en fleksibel slange som trykslange, må du under ingen omstændigheder bruge en sugeslange eller en ikke-trykfast slange. Brug kun trykfaste slanger. Tilslutning af trykslange Advarsel Sørg for, at alle delene til trykslangen er installeret fagligt korrekt. Ved ukorrekt montering eller uegnede dele er der fare for kvæstelser på grund af pumpemediet, der står under tryk. 1. Fjern beskyttelseskappen (13) fra tryktilslutningen (1) Gem beskyttelseskappen (13) til tryktilslutningen og brug den, når pumpen skal opbevares, til at beskytte pumpens indre mod støv og snavs. 4. Træk forsigtigt apparatet ud af paprøret (11). 5. Rul netkablet helt ud. Kontrollér, at netkablet ikke er beskadiget; sørg for ikke beskadige det, når det rulles op. DA dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E 7

8 2. Tilslut trykslangen til tryktilslutningen (1) ved hjælp af en passende adapter (1 ½"-indvendigt gevind). Anvend i den forbindelse tætningsbånd (f.eks. teflonbånd) på trykslangens gevindtilslutning for at sikre en tæt forbindelse. Installering af kontaktskab Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker! Afbryd strømforsyningen, inden du åbner afdækningen! Apparatet må ikke anvendes uden kontaktskabet (3). 1. Sørg for, at der er en stikkontakt, der er sikret med en fejlstrømsafbryder 30 ma, i nærheden af monteringsstedet. 2. Monter kontaktskabet (3) på et egnet sted svarende til kapslingsklassen (beskyttet mod vejrpåvirkninger og stænkvand, på et sted sikret mod oversvømmelser). Vær opmærksom på, at kontaktskabet under ingen omstændigheder må installeres i brøndens skakt. 3. Få en autoriseret elektriker til at tilslutte tilslutningskablet (10) til kontaktskabet (3) i henhold til strømskemaet i kapitlet Teknisk bilag. Opstilling af apparatet ved opstilling af apparatet: Skakten eller borehullet skal gå lodret ned, og skaktens vægge må ikke have nogen fremstående kanter eller fremspring. Skakten eller borehullet bør have en kantlængde eller diameter på mindst 110 mm. Anvend ikke apparatet uden opsyn. Kontrollér, at slangen/rørledningen er placeret efter forskrifterne. Sørg for, at tilslutningskablet (10) ikke er under trækbelastning og har tilstrækkeligt spillerum. Kontrollér, at nettilslutningen stemmer overens med angivelserne i de tekniske specifikationer. Kontrollér, at stikkontakten er i reglementeret tilstand og at den er sikret korrekt. Sørg for, at der aldrig kommer fugt ind i stikket eller i stikkontakten. Der er fare for elektrisk stød! Der er fare for elektrisk stød, når apparatet sænkes ned i pumpemediet. Før du sænker apparatet ned i pumpemediet, skal du være opmærksom på følgende punkter: Forvis dig om, at strømstikket er trukket ud. Kontroller strømstikket, netkablet (6) og tilslutningskablet (10) for beskadigelser. Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader på strømstikket, netkablet (6) eller tilslutningskablet (10). Elektrisk stød på grund af et beskadiget tilslutningskabel (10). Anvend aldrig tilslutningskablet (10) til at sænke, sikre, placere eller trække apparatet op med. Anvend kun egnet reb, f.eks. nylonreb eller wire. Advarsel Der er fare for at styrte ned gennem skaktens eller borehullets åbning. Opstil apparatet sådan, at skaktens eller borehullets åbning er lukket før, under og efter driften, for at forhindre, at personer eller dyr styrter ned. Med tiden kan der komme aflejringer på grund af vandet. For at undgå beskadigelse af apparatet bør det ikke sænkes helt ned til bunden. Hold en minimumafstand på 50 cm til bunden. 8 dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E DA

9 1. Fastgør et egnet reb, f.eks. nylonreb eller wire, til ophængningsøjet (9) på oversiden af apparatet. 20 m 9 Betjening Sådan tændes apparatet Når apparatet er stillet op som beskrevet i kapitlet om ibrugtagning, er det driftsklart og kan tændes. Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Vær opmærksom på, at apparatet er konstrueret til at kunne tænde/slukke maks. 20 gange i timen. Vent mindst 3 min. før hver genstart. 1. Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret. 2. Tænd for apparatet ved at stille tænd-/slukknappen (4) på position I. 2. Sænk apparatet langsomt ned i pumpemediet ved hjælp af rebet. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende punkter: ð Apparatet skal sænkes lodret ned i pumpemediet. ð Apparatet skal sænkes helt ned i pumpemediet. Kontroller også her regelmæssigt vandstanden for at forhindre, at pumpen løber tør. ð Overhold en minimumafstand på 50 cm til bunden (se også den skematiske visning i kapitlet Teknisk bilag). 3. Fastgør rebet et let tilgængeligt sted, så apparatet kan trækkes op igen efter behov Kontroller regelmæssigt, om apparatet arbejder korrekt. Sluk for strømmen, hvis der er en usædvanlig driftsadfærd, når motoren er gået i gang (som f.eks. kraftige vibrationer i pumpen eller trykslangen, vekslende transportmængde eller lign.). Hvis du er væk fra apparatet i længere tid, skal du afbryde strømforsyningen til apparatet. DA dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E 9

10 Sådan slukkes instrumentet 1. Sluk for apparatet ved at stille tænd-/slukknappen (4) på position 0. Efter afsluttet anvendelse Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. 1. Sluk for apparatet ved at stille tænd-/slukknappen (4) på position Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket ikke i ledningen. 3. Løsn trykslangen. 4. Træk apparatet ud af pumpemediet ved hjælp af rebet. 5. Rengør apparatet, som beskrevet i kapitlet Vedligeholdelse. 6. Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Opbevaring. Fejl og driftsforstyrrelser Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Opgaver, som kræver, at kabinettet åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller Trotec. Sluk for apparatet. Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste. Apparatet kan ikke tændes: Kontrollér nettilslutningen Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser. Kontrollér netsikringen i bygningen. Apparatet er da overophedet, og termosikringens afbryder er udløst. Vent 10 minutter, før du starter apparatet igen, hvis dette er tilfældet. Hvis apparatet ikke starter, skal du lade en specialvirksomhed eller Trotec foretage en elektrisk kontrol. Vandtemperaturen er over 35 C og termobeskyttelseskontakten er aktiveret. Apparatet kører, men pumper ingen vand: Kontroller, om snavssien (7) er tilstoppet og fjern eventuelle tilstopninger. Kontroller, om vandstanden er for lav eller om apparatet ikke er sænket helt ned i vandet. Sænk i givet fald apparatet længere ned i vandet. Kontrollér, om den anvendte slangediameter er for lille. Kontrollér, om slangen er bøjet eller blokeret. Ret slangen ud og/eller fjern blokeringen. Apparatet slukkes efter kort tid: Kontroller vandet for urenheder. Ved for kraftig vandforurening bliver apparatet overophedet og termoafbryderen slukker for apparatet. Kontrollér, om vandtemperaturen er for høj. Apparatet er da overophedet pga. for høj vandtemperatur, og termosikringen dermed udløst. Kontrollér nettilslutningen Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser. Kontrollér netsikringen i bygningen. Pumpens ydelse aftager / er for ringe: Kontroller, om snavssien (7) er tilstoppet og fjern eventuelle tilstopninger. Kontrollér slangens diameter. Kontrollér, om væskens vej er for stejl. Er væskens vej for stejl, reduceres pumpens ydelse, Kontrollér, om slangen er bøjet eller blokeret. Ret slangen ud og/eller fjern blokeringen. Vent mindst 3 minutter efter alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Tænd først derefter enheden igen. Fungerer enheden ikke fejlfrit efter udført kontrol? Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec. 10 dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E DA

11 Vedligeholdelse Aktiviteter før start på vedligeholdelse Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Sluk for apparatet. Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten. Instruktioner for vedligeholdelse Apparatets indvendige del indeholder ingen komponenter, som skal vedligeholdes eller smøres af brugeren. Sikkerhedsmærker og skilte på apparatet Kontroller jævnligt sikkerhedsmærkerne og skiltene på apparatet. Udskift ulæselige sikkerhedsmærker! Rengøring Rengør apparatet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringsspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden. Skyl apparatet med rent, lunkent vand. DA dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E 11

12 Teknisk bilag Tekniske specifikationer Parametre Værdi Model TDP 5500 E TDP 7500 E Pumpekapacitet maks. 100 l/min 80 l/min Pumpehøjde maks. 58 m 93 m Sænkningsdybde maks. 20 m 20 m Omdrejningstal 2850 rpm 2850 rpm Tryk maks. 5,8 bar 9,3 bar Omgivelsestemperatur min. 0 C 0 C Omgivelsestemperatur maks. 35 C 35 C Nettilslutning 220 V V ~ 50 Hz 220 V V ~ 50 Hz Antal faser 1 1 Effektforbrug maks W 1500 W Pumpeydelse maks. 550 W 750 W Kapslingsklasse pumpe IP68 IP68 Kapslingsklasse kontaktskab IP44 IP44 Kapslingsklasse I I Tilslutning CEE 7/7 CEE 7/7 Kontaktskabets kabellængde 1,2 m 1,2 m Pumpens kabellængde 20 m 20 m Borehul diameter min. 110 mm 110 mm Minimumsafstand til bunden 0,5 m 0,5 m Gevindtilslutning, indvendig diameter 1 ½" 1 ½" Dimensioner pumpe (længde x bredde x højde) 780 x 92 x 100 (mm) 930 x 92 x 100 (mm) Vægt pumpe 12,5 kg 15,5 kg Dimensioner kontaktskab (længde x bredde x højde) 143 x 185 x 70 (mm) 143 x 185 x 70 (mm) Vægt kontaktskab 0,68 kg 0,68 kg Krav til pumpemediet (vand) Vandtemperatur maks. Partikelstørrelse maks. Kloridindhold Svovlbrinteindhold maks. 35 C ph-værdi min. 6.5 ph-værdi maks ,3 mm 1,5 mg/l. 400 mg/l. 12 dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E DA

13 Skematisk visning TDP 5500 E Ydelsesdiagram (pumpehøjde/pumpekapacitet) TDP 5500 E m max m max m max. 0 Eta(%) l/min 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 5 6 m³/h TDP 7500 E 0,5 m min. m TDP 7500 E max m max. 0 Eta(%) l/min 20 m max. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 m³/h 0,5 m min. DA dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E 13

14 Strømskema TDP 5500 E / TDP 7500 E Bortskaffelse Symbolet med en skraldespand med en streg over på et elektro- elektronikapparat betyder, at dette ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. Du kan også informere dig om de muligheder for tilbagelevering, som faciliteres af Trotec. Klik ind på vores webside: Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre. 14 dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E DA

15 Overensstemmelseserklæring Dette er en indholdsmæssig gengivelse af overensstemmelseserklæringen. Du kan finde den underskrevne overensstemmelseserklæring under Overensstemmelseserklæring (oversættelse af originalen) I henhold til EF-maskindirektiv 2006/42/EF, Bilag II Del 1 afsnit A Hermed erklærer vi, Trotec GmbH, at den i det følgende betegnede maskine er udviklet, konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med kravene i EF-maskindirektivet som affattet i 2006/42/EF. Produktmodel / Produkt: Produkttype: Produktionsår fra: 2018 Relevante EU-direktiver: 2011/65/EU: /30/EU: TDP 5500 E TDP 7500 E Anvendte harmoniserede standarder: EN ISO 12100:2010 dybbrøndspumpe EN :2006+A1:2009+A2:2011 EN :2003/A1:2004 EN :2003/A2:2010 EN :2014 EN :2013 EN 62233:2008 Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer: AfPS GS 2014:01 PAK EN :2017 EN :2015 Producent og navn på den befuldmægtigede vedr. den tekniske dokumentation: Trotec GmbH Grebbener Straße 7, D Heinsberg Telefon: Sted og dato for udstedelse: Heinsberg, den Detlef von der Lieck, direktør DA dybbrøndspumpe TDP 5500 E / TDP 7500 E 15

16 Trotec GmbH Grebbener Str. 7 D Heinsberg

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC2016-31-003- BETJENINGSVEJLEDNING GULVVENTILATOR Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende

Læs mere

TVE 30 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE30T-TC DA

TVE 30 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE30T-TC DA TVE 30 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE30T-TC2017-02-003- Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

TTV 1500 / TTV 3000 BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1500/TTV3000-TC DA

TTV 1500 / TTV 3000 BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1500/TTV3000-TC DA TTV 1500 / TTV 3000 DA BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1500/TTV3000-TC2016-26-004-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TWP 4025 E / TWP 7025 E

TWP 4025 E / TWP 7025 E TWP 4025 E / TWP 7025 E DA BETJENINGSVEJLEDNING DYKPUMPE TIL SPILDEVAND TRT-BA-TWP4025E-TWP7025E-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af

Læs mere

TVE 14 / TVE 18 BETJENINGSVEJLEDNING BORDVENTILATOR TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-DA

TVE 14 / TVE 18 BETJENINGSVEJLEDNING BORDVENTILATOR TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-DA TVE 14 / TVE 18 DA BETJENINGSVEJLEDNING BORDVENTILATOR TRT-BA-TVE14-TVE18-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003-DA BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR

TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003-DA BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TVE 15 S / TVE 17 S TRT-BA-TVE15S-TVE17S-TC-003- BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TDS 10 M / TDS 20 M BETJENINGSVEJLEDNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TDS20M-TC-001-DA

TDS 10 M / TDS 20 M BETJENINGSVEJLEDNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TDS20M-TC-001-DA TDS 10 M / TDS 20 M DA BETJENINGSVEJLEDNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TDS20M-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TTW S / TTW S

TTW S / TTW S TTW 25000 S / TTW 35000 S TRT-BA-TTW25000S/TTW35000S-TC2018-47-005- OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING VINDMASKINE Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-004-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-004-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10S-TFV30S-TC-004-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50

TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10-TDS20-TDS30-TDS50-TC-005-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed...

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75-TDS100-TDS120-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version

Læs mere

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS20R-TDS30R-TDS50R-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle

Læs mere

IR 2000 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2000S-TC-004-DA

IR 2000 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2000S-TC-004-DA IR 2000 S DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2000S-TC-004-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

TDS 10 P / TDS 20 P OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10P-TDS20P-TC DA

TDS 10 P / TDS 20 P OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10P-TDS20P-TC DA TDS 10 P / TDS 20 P DA OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10P-TDS20P-TC2017-26-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2

Læs mere

TTP 5 E / TTP 10 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTP5E-TTP10E-TC-002-DA

TTP 5 E / TTP 10 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTP5E-TTP10E-TC-002-DA TTP 5 E / TTP 10 E DA BETJENINGSVEJLEDNING LUFTAFFUGTER TRT-BA-TTP5E-TTP10E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TDS 75 R / TDS 120 R BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75R-TDS120R-TC-002-DA

TDS 75 R / TDS 120 R BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75R-TDS120R-TC-002-DA TDS 75 R / DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75R-TDS120R-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen

Læs mere

TVE 40 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE40T-TC-002-DA

TVE 40 T BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE40T-TC-002-DA TVE 40 T DA BETJENINGSVEJLEDNING TÅRNVENTILATOR TRT-BA-TVE40T-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BI20 BETJENINGSVEJLEDNING LEDNINGSDETEKTOR TRT-BA-BI20-TC-001-DA

BI20 BETJENINGSVEJLEDNING LEDNINGSDETEKTOR TRT-BA-BI20-TC-001-DA BI20 DA BETJENINGSVEJLEDNING LEDNINGSDETEKTOR TRT-BA-BI20-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen

Læs mere

TVE 25 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE25S-TC-002-DA

TVE 25 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE25S-TC-002-DA TVE 25 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE25S-TC-002- Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

IR 2500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2500S-TC-003-DA

IR 2500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2500S-TC-003-DA IR 2500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2500S-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

TFV 10 / TFV 20 / TFV 30

TFV 10 / TFV 20 / TFV 30 TFV 10 / TFV 20 / TFV 30 DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10-TFV20-TFV30-TC2016-36-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af

Læs mere

BN30 BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA

BN30 BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA BN30 DA BETJENINGSVEJLEDNING STIKKONTAKTTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

TFC 13 E / TFC 14 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC13E/TFC14E-TC-003-DA

TFC 13 E / TFC 14 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC13E/TFC14E-TC-003-DA TFC 13 E / TFC 14 E DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC13E/TFC14E-TC-003-DA DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende

Læs mere

TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S

TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S TIH 300 S / TIH 400 S / TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 900 S / TIH 1100 S DA TRT-BA-TIH300S-TIH400S-TIH500S-TIH700S-TIH900S-TIH1100S-TC2015-37-005-DA BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL DA Dette produkt

Læs mere

IR 2550 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2550S-TC-004-DA

IR 2550 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2550S-TC-004-DA IR 2550 S DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR2550S-TC-004-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger om apparatet... 4 Følg brugervejledningen

Læs mere

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA

TFV 10 S / TFV 30 S BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA TFV 10 S / TFV 30 S DA BETJENINGSVEJLEDNING TURBOVENTILATOR TRT-BA-TFV10STFV30S-TC-003-DA Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen Symboler Fare på grund af elektrisk strøm! Henviser til farer på

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

TFC 19 E / TFC 20 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC19E-TFC20E-TC-005-DA

TFC 19 E / TFC 20 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC19E-TFC20E-TC-005-DA TFC 19 E / TFC 20 E DA TRT-BA-TFC19E-TFC20E-TC-005-DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

TFC 16 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC16E-TC-002-DA. DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

TFC 16 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC16E-TC-002-DA. DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. TFC 16 E DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC16E-TC-002-DA DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

TFC 15 E / TFC 17 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC15E-TFC17E-TC-005-DA

TFC 15 E / TFC 17 E BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC15E-TFC17E-TC-005-DA TFC 15 E / TFC 17 E DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMEBLÆSER TRT-BA-TFC15E-TFC17E-TC-005-DA DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug. Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende

Læs mere

IR 1500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA

IR 1500 S BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA IR 1500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING VARMESTRÅLER TRT-BA-IR1500S-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-002-DA

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-002-DA BW10 DA BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA

BA06 BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA BA06 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA

BW10 BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA BW10 DA BETJENINGSVEJLEDNING PH-MÅLEAPPARAT TRT-BA-BW10-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA

BS06 BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA BS06 DA BRUGERVEJLEDNING DIGITAL LYDNIVEAUMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed...

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-003-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-003-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA

TDS 30 BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA TDS 30 A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS30-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Transport

Læs mere

BO21 BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-DA

BO21 BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-DA BO21 A BETJENINGSVEJLEDNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om instrumentet... 2 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

TDS 10 C / TDS 20 C OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10C/TDS20C-TC DA

TDS 10 C / TDS 20 C OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10C/TDS20C-TC DA TDS 10 C / TDS 20 C OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10C/TDS20C-TC2017-28-004- Indholdsfortegnelse Im denne brugsanvisning... 2 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

BE 38 BETJENINGSVEJLEDNING STRØMTANG TRT-BA-BE38-TC-003-DA

BE 38 BETJENINGSVEJLEDNING STRØMTANG TRT-BA-BE38-TC-003-DA BE 38 DA BETJENINGSVEJLEDNING STRØMTANG TRT-BA-BE38-TC-003-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4 Transport

Læs mere

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA

TAC 750 E BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA TAC 750 E A BETJENINGSVEJLEDNING LUFTRENSER TRT-BA-TAC750E-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 2 Sikkerhed... 3 Transport og opbevaring...

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper / 25 Instruktion for vedligeholdelse og brug af Hydroforpumper 76600017 / 25 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BP25 BETJENINGSVEJLEDNING DUGPUNKTSCANNER TRT-BA-BP25-TC DA

BP25 BETJENINGSVEJLEDNING DUGPUNKTSCANNER TRT-BA-BP25-TC DA BP25 BETJENINGSVEJLEDNING DUGPUNKTSCANNER TRT-BA-BP25-TC2012-03-004- Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 2 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

JET HAVEPUMPE 600 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr EAN nr

JET HAVEPUMPE 600 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr EAN nr JET HAVEPUMPE 600 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76600050 EAN nr 5709133912611 Læs hele denne instruktion igennem før pumpen anvendes. Gem den til senere brug. 1/6 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand,

Læs mere

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS20R-30R-50R-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 1 Oplysninger

Læs mere

TVE 26 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE26S-TC-002-DA

TVE 26 S BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE26S-TC-002-DA TVE 26 S DA BETJENINGSVEJLEDNING STÅENDE VENTILATOR TRT-BA-TVE26S-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EUoverensstemmelseserklæringen

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-DA

BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-DA BA16 DA BRUGERVEJLEDNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA BP2F A BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 02

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E

TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS19E-TDS29E-TDS50E-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874)

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Betjeningsvejledning Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger... 2 1.1. Korrekt anvendelse...2 1.2. Driftssikkerhed...3 1.3. Elektromagnetisk kompatibilitet...4

Læs mere

Dekorativ LED-krans. Produktinformation

Dekorativ LED-krans. Produktinformation Dekorativ LED-krans Produktinformation Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

TERRASSEVARMER 1500 W

TERRASSEVARMER 1500 W TERRASSEVARMER 1500 W ART NR 350141 EAN NR 5709133910518 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Hold børn og husdyr på sikker afstand.! Denne terrassevarmer er beregnet

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TDS 75 R / TDS 120 R BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75R-TDS120R-TC DA

TDS 75 R / TDS 120 R BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75R-TDS120R-TC DA TDS 75 R / DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS75R-TDS120R-TC2013-10-004-DA Indholdsfortegnelse Im denne brugsanvisning... 2 Den aktuelle version af brugsanvisningen og EU-overensstemmelseserklæringen

Læs mere

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA

BM31 BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA BM31 DA BRUGERVEJLEDNING FUGTINDIKATOR TRT-BA-BM31-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 3 Transport

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug)

VEJLEDNINGSMANUAL. Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) VEJLEDNINGSMANUAL Terrassevarmer (Kun til udendørsbrug) 80012324 Tak fordi du købte din nye terrassevarmer. Denne vejledning vil hjælpe dig til, at bruge den korrekt og sikkert. Vi anbefaler at du bruger

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LED-motiv. Sikkerhedsoplysninger. Produktinformation

LED-motiv. Sikkerhedsoplysninger. Produktinformation LED-motiv Produktinformation Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Læs mere

TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50

TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50 DA BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10-TDS20-TDS30-TDS50-TC2015-31-007-DA Indholdsfortegnelse Im denne brugsanvisning... 2 Sikkerhed... 3 Oplysninger

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E

TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E TDS 19 E / TDS 29 E / TDS 50 E OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING ELEKTRISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS19E-TDS29E-TDS50E-TC2016-22-005- Indholdsfortegnelse Im denne brugsanvisning... 2 Den aktuelle

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM Brugervejledning Art nr 350170 EAN code 5709133912000 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning.

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning. LED-træ Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92529HB551XVII 2017-06 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Elektrisk duftlys-opvarmer

Elektrisk duftlys-opvarmer Elektrisk duftlys-opvarmer WUK795 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: WUK795 11/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Varenr.: 5066 11/2018 WKNF7225/2018 Oversigt 1. Basisstation med varmeplade

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII Bordlampe Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90852HB55XVII 2017-06 344 816 Elpære Fatning Lampefod Tænd-/slukknap Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug

Læs mere