Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg"

Transkript

1 Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat Grundlaget for certificeringen Ansøgninger Sagsbehandling og stikprøvekontrol Udvalgets beslutninger Medlemskartotek Klager over certificerede it-advokater Certificering af juridiske sagkyndige i IT-tvister Klager over udvalgets afgørelser Andre spørgsmål Udvalgets mandat Optagelse i foreningen Danske IT-advokater forudsætter certificering foretaget af foreningens certificeringsudvalg. Udvalgets opgave er at tage stilling til optagelse af medlemmer i foreningen, fornyelse af medlemskab i foreningen og eksklusion af foreningen. Udvalget behandler endvidere ansøgninger om certificering som juridisk ekspert i IT-tvister, jf. 8. Grundlaget for udvalgets beslutninger er 2 og 3 i foreningens vedtægter samt sådanne mere detaljerede krav, som bestyrelsen måtte have fastsat i medfør af disse vedtægters 2. Udvalget kan træffe beslutninger af egen drift. 2. Grundlaget for certificeringen Kravene til den kvalitetssikring, der ligger til grund for certificeringen af it-advokater er udtrykt i foreningens Kodeks, der lyder således: Dette kodeks er gældende for medlemmer af Foreningen Danske IT-advokater. Kodekset er et overordnet normsæt, som udgør de minimumskrav, der gælder for en Certificeret IT-advokats behandling af sager. I 2009 gælder kodeks for de medlemmer, som har tiltrådt kodekset og anmodet om at blive godkendt som Certificeret IT-advokat. Fra og med 2010 gælder kodekset for alle medlemmer af Foreningen af Danske IT-advokater.

2 2 Et medlem af Danske IT-advokater skal: 1. Have været bestallingshavende advokat i mindst 2 år; 2. Besidde og opretholde sin ekspertise inden for IT-ret, herunder ved at opfylde mindst halvdelen af den for advokater pligtmæssige efteruddannelse med IT-retlige fagmoduler; 3. Beskæftige sig med et eller flere af de IT-retlige emneområder, der er omtalt i 1 foreningens vedtægt, i væsentligt omfang, hvorved normalt forstås 500 debiterbare timer årligt eller mere over en 2-årig periode; 4. Besidde og opretholde høj anseelse og tillid blandt kolleger, klienter og i offentligheden; 5. Håndtere sager effektivt og i sin rådgivning inddrage balancen mellem faglighed og klientens økonomiske muligheder og interesser; 6. Optræde i overensstemmelse med god advokatskik. 3. Ansøgninger Certificeringsudvalget tager stilling til certificering af nye medlemmer og fornyelse af eksisterende medlemmers certificering efter disses ansøgning derom to gange årligt henholdsvis senest den 1. juni med virkning fra og med 2. halvår af det pågældende foreningsår og senest den 1. december med virkning fra og med det efterfølgende foreningsår. Ansøgninger skal indsendes til Danske Advokater henholdsvis senest den 1. april og 1. oktober. Danske IT-advokater udsender indkaldelse af ansøgninger om certificering senest 1 måned før udløbet af en ansøgningsfrist. Indkaldelse sker via til alle foreningens medlemmer og ved opslag på foreningens hjemmeside ( Indkaldelsen skal henvise til nærværende forretningsorden. Ansøgere skal benytte de ansøgningsformularer, der findes på foreningens hjemmeside, og ansøgninger skal indsendes til Danske Advokater, der fungerer som sekretariat for Danske ITadvokater. 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol Uvalget skal i sin sagsbehandling efter behov foretage en individuel prøvelse af de oplysninger og erklæringer, ansøgerne har afgivet. Der gennemføres dog ingen forudgående, selvstændig prøvelse af kravene i pkt. 4-6 i den nævnte kodeks. Prøvelsen af de faglige krav til certificering sker normalt ved, at der af en ansøgermængde udvælges et antal ansøgere til stikprøvekontrol. Dette antal skal mindst udgøre en fjerdedel af det samlede antal ansøgere,. Medmindre udvalget eller et medlem af udvalget begærer en ansøger udtaget til særskilt kontrol, sker udvælgelsen efter et tilfældighedsprincip, der gennemføres således, at sekretariatet tildeler hver ansøger et løbenummer, hvorefter foreningens eksterne revisor udvælger et antal numre inden for dette interval, der udtages til behandling. De udtagne ansøgere anmodes om inden 14 dage at redegøre for, hvordan kravet om at have haft 500 debiterbare timer årligt sammensætter sig i relation til hvert af de sagsområder, der er angivet i 1 foreningens vedtægter. Redegørelsen skal vise, hvordan disse 500 debiterbare timer sammensætter sig i de to 12-måneders-perioder, der ligger forud for ansøgningsfristen.

3 3 Udvalget kan dispensere fra kravet om 500 årlige debiterbare timer, hvis dette timetal ikke er nået pga. barsel, eller hvis der foreligger andre kvalificerede grunde. Redegørelsen behøver ikke anføre klientnavne. Den skal foreligge i form af en oversigt, der nøjagtigt viser timernes sammensætning på de enkelte opdrag. Redegørelsen behøver ikke være bilagt afregninger, men udvalget forbeholder sig adgang til at få dokumentation for, at der foreligger afregninger eventuelt gennem en erklæring fra advokatens eksterne revisor. Derudover skal ansøgere redegøre for, hvordan de har opfyldt kravet i pkt. 1 i Kodeks om at besidde og opretholde en stor viden indenfor IT-jura og IT-branchen. Viser det sig, at der i et ikke ubetydeligt antal tilfælde har været givet urigtige afrapporteringer, udtager udvalget et yderligere antal ansøgninger til stikprøvekontrol. I overensstemmelse med foreningens vedtægter kan udvalget stille krav om fremlæggelse af tro- og love-erklæringer eller beskrivelse af sags- og klientporteføljer. Udvalget kan ligeledes anmode ansøgere om tilladelse fra klienter til, at certificeringsudvalget kan kontakte og udspørge disse. 5. Udvalgets beslutninger Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af dets medlemmer er til stede. Udvalget træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et medlem af certificeringsudvalget må ikke deltage i udvalgets behandling af forhold vedrørende dette medlem eller dette medlems nærtstående, herunder forhold om certificering eller fornyelse af certificering. Også medarbejdere i den virksomhed, som medlemmet er tilknyttet, anses som nærtstående. 6. Medlemskartotek Udvalget fører en opdateret liste over foreningens medlemmer og hvornår medlemmernes certificering senest skal fornys. Medlemskartoteket offentliggøres på foreningens hjemmeside. På samme måde offentliggøres det ligeledes, hvis et medlem ved udvalgets beslutning er ekskluderet af foreningen, jf Klager over certificerede it-advokater Ifølge 5 i vedtægterne for Danske IT-advokater har udvalget kompetence til at træffe afgørelse om eksklusion af foreningen. Afgørelse herom træffes efter klage indgivet til certificeringsudvalgets formand. Klageberettiget er enhver dansk eller udenlandsk advokat, en klient til en certificeret itadvokat samt bestyrelsen for Danske IT-advokater. Udvalget kan tage sager om eksklusion op af egen drift. Inden udvalget træffer afgørelse i en sag om eksklusion, indhentes indklagedes bemærkninger til klagen. Bemærkningerne forelægges klageren med henblik på dennes replik, som ligeledes forelægges for indklagede, inden udvalget træffer beslutning. Indklagede kan begære mundtlig forhandling for udvalget.

4 4 8. Certificering af juridiske sagkyndige i IT-tvister Certificeringsudvalget behandler ansøgninger om certificering som juridisk ekspert i IT-tvister. Certificering forudsætter, at ansøgeren beskæftiger sig med IT-kontraktret i væsentligt omfang (normalt gennemsnitligt mindst 250 debitérbare timer om året) og gennem sin sagsbehandling og øvrige uddannelses- og kompetencegivende aktiviteter må anses for velegnet til at løse ITkontrakttvister. Certificering kan opnås af alle, der opfylder kravene, og kræver ikke medlemskab af Danske ITadvokater. Det er gratis at ansøge om certificering under ordningen. Ansøgninger behandles to gange årligt samtidig med behandling af ansøgning om certificering som IT-advokat. Dog gennemføres en ekstraordinær ansøgningsrunde ved ordningens opstart. Certificeringen gælder i to år, hvorefter der skal ansøges om fornyet certificering. Såfremt medlemmer af Danske IT-advokater opnår certificering som juridisk ekspert i IT-tvister mindre end et år før medlemmets certificeringsperiode som IT-advokat udløber, gælder certificeringen som juridisk ekspert dog frem til udløbet af næste certificeringsperiode som IT-advokat, forudsat medlemmer fornyer certificeringen som IT-advokat. Forretningsordenens øvrige regler finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse på certificeringsudvalgets behandling af ansøgninger om certificering som juridisk ekspert i IT-tvister. 9. Klager over udvalgets afgørelser Bestrider et medlem en beslutning i certificeringsudvalget, afgøres rigtigheden heraf ved voldgift. Begæring om voldgift samt en beskrivelse af de faktiske forhold og de anbringender, som klagen støttes på, indsendes til Danske Advokater. Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Den danske Dommerforening. Opmanden skal være byretsdommer. Voldgiftsbehandlingen er fortrolig og skal fremmes til kendelse hurtigst muligt, typisk ikke under 2 måneder efter begæringens indsendelse. Hvis et medlem indbringer en eksklusionsbeslutning for voldgiftsretten inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse ved at indsende begæring om voldgift til Danske Advokater, har klagen opsættende virkning. (vedtægternes 5) 10. Andre spørgsmål Bestyrelsen kan fastsætte et honorar til certificeringsudvalgets medlemmer. Honoraret fastsættes under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang. Således vedtaget af certificeringsudvalget i maj 2013 Henrik Udsen Certificeringsudvalgets formand

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere