Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:"

Transkript

1 Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD vedrørende de Kritiske IT-løsninger for kommunerne. Aftalen forpligter KMD til at fortsætte sin hidtidige praksis for de Kritiske IT-løsninger med hensyn til forsyningssikkerhed, prisudvikling, serviceniveau og standardisering. Aftalen ændrer ikke på indholdet af de enkelte kundeaftaler mellem den enkelte kommune og KMD, men regulerer KMDs adfærd overfor kommunerne. Det er således KL og ikke de enkelte kommuner, der kan påberåbe sig aftalens bestemmelser. Aftalens formål Transitionsaftalen skal sikre, at kommunerne oplever kontinuitet i KMD s udvikling af de kritiske itløsninger, uanset at ejerskabet til KMD ændres på baggrund af Folketingets vedtagelse af lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. De kritiske it-løsninger er nødvendige for kommunernes varetagelse af de lovgivningsmæssigt fastsatte forpligtelser primært vedrørende beregning og udbetaling af sociale ydelser, der er grundlæggende elementer i den danske velfærdsstat. KMD har været og er på ikrafttrædelsesdatoen af aftalen den eneste udbyder af de kritiske it-løsninger, og der findes ikke andre tilgængelige it-løsninger, som kan substituere de kritiske it-løsninger. Transitionsaftalen skal sikre og præcisere en fortsættelse af KMD s hidtidige praksis i relation til de kritiske it-løsninger, hvor KMD under KL s ejerskab ansvarsfuldt har leveret service af høj kvalitet til kommunerne (også ud over sine juridiske forpligtelser i henhold til de indgåede kundeaftaler). Aftalen skal således sikre, at KMD mindst fortsætter sine leverancer af de kritiske it-løsninger baseret på et as is princip, der ikke stiller kommunerne ringere end på ikrafttrædelsestidspunktet af aftalen. Ejerskabet til de kritiske it-løsninger forbliver i KMD, idet aftalen skal sikre: at de samfundsmæssige hensyn varetages, at der er sikkerhed i relation til udvikling i priser og serviceniveau at der sikres adgangsmulighed for andre leverandører, så muligheden for konkurrence sikres Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: 1. Kommunerne skal fortsat have forsyningssikkerhed for så vidt angår de kritiske it-løsninger. Det indebærer, at KMD ikke kan udfase kritiske it-løsninger, uden at der er skabt alternative løsninger. 2. KMD har pligt til at fremtidssikre de kritiske it-løsninger både teknologisk og funktionelt. Det indebærer, at KMD fortsat skal sikre, at kommunerne tilbydes tidssvarende løsninger, der overholder lovgivningen. Side 1

2 3. Priserne på de kritiske it-løsninger (uden konkurrence) må ikke stige mere end historisk, således at et ejerskifte af KMD ikke i sig selv medfører forøget prisudvikling på de kritiske it-løsninger. 4. KMD skal fortsætte med mindst det hidtidige serviceniveau på de kritiske it-løsninger, således at dette ikke forringes. 5. KMD må ikke udnytte sin stilling på markedet, hvilket bl.a. sikres ved, at andre leverandører til kommunerne sikres adgang til standardiserede grænseflader med henblik på at give adgang til funktionalitet og data, som er beskrevet ved standarden. 6. Der indgås klare aftaler om KMD s forpligtelser i tilfælde af udfasning af kritiske it-løsninger i KMD, som skal erstattes af obligatoriske fællesoffentlige løsninger. De kritiske it-løsninger De kritiske it-løsninger, der er omfattet af aftalen er: de it-løsninger hvor der pt. kun er én leverandør KMD. De kritiske it-løsninger består af en række kritiske faglige it-løsninger - samt kritiske stamregistre og kritisk infrastruktur, som kommunerne også må købe for at de førstnævnte virker. Produktnavn på Kritisk Faglig IT-løsning KMD Aktiv KMD Boligstøtte KMD Børnefamilieydelse Dagpengesystemet KMD Social Pension KMD Underholdsbidrag KMD Valgudskrivning Kontanthjælp Boligstøtte Børnetilskud mv. Syge- og barselsdagpenge Førtids- og folkepension Børne- og ægtefællebidrag Valgkort og lister Produktnavn på Kritiske Stamregistre P-data ESR KMD eindkomst/fif KMD V-data Produktnavn på Kritisk Infrastruktur KSP LOS KMD Sag Basis KMD OnDemand KMD Udbetaling Personoplysninger (CPR) Ejendomsoplysninger Indkomstoplysninger Virksomhedsoplysninger (CVR/SE) Brugerrettigheder Organisatoriske oplysninger Sagsoverblik Uddataopbevaring Bankudbetaling Side 2

3 KMD Arkivering Aflevering til Rigsarkivet Aftalen regulerer KMD s nuværende og fremtidige løsninger med den funktionalitet, der findes i ovennævnte KMD-produkter. Nye, opdaterede og ændrede versioner af de kritiske it-løsninger vil automatisk blive omfattet af aftalen. Aftalen regulerer derimod ikke kommuners individuelle tilkøb til løsningerne. Valgfrie moduler til løsningerne, som kommunerne ikke er nødt til købe, er heller ikke reguleret. It-løsninger vil gå ud af aftalen, hvis mindst tre kommuner har fundet en konkurrerende it-leverandør. KL kan kræve, at andre KMD-løsninger kommer ind under aftalen, hvis det modsatte bliver tilfældet. Aftalens løbetid Aftalen gælder i 9 år fra overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD. Bestemmelserne om maksimal prisudvikling, serviceniveau, rammeudbud og om udviklingsressourcer til standardisering/digitalisering gælder i fem år, idet vilkårene for disse områder ud over de fem år skal genforhandles mellem parterne efter tre år. Sikring af forsyningssikkerhed Kommunerne skal have forsyningssikkerhed, så KMD ikke kan lukke en kritisk it-løsning, uden at der er skabt et alternativ. I hele aftalens løbetid kan KMD ikke opsige de enkelte løsningsaftaler for kommuner, der har standardvilkår og betaler listepris. For andre kunder gælder vilkårene i de enkelte kundeaftaler. Hvis en kritisk it-løsning skal erstattes af en obligatorisk fælles løsning skal KMD hjælpe kommunerne med udfasning af deres kundeforhold fx med datakonvertering, opslag på historiske oplysninger eller genberegning af gamle sager. Hvis KMD sælger en eller flere af de kritiske it-løsninger til en anden it-leverandør, skal KL godkende køberen, køberen skal tiltræde vilkårene i transitionsaftalen, og hvis køberen væsentligt misligholder aftalen indenfor de første 12 måneder, skal løsningerne gå tilbage til KMD. Hvis KMD efter aftalens udløb ønsker at afvikle sit engagement i en eller flere kritiske it-løsninger, eller hvis KMD væsentligt misligholder aftalen, har KL en option på at få en licens til den pågældende kritiske it-løsning. Hvis situationen opstår skal KMD overdrage løsningerne til en anden it-leverandør, udpeget af KL. KMD skal holde løsningerne dokumenteret, så dette er muligt. KMD skal også fortsat deltage i udbud fra enkeltkommuner, rammeudbud eller fælles offentlige udbud og byde, hvis kravene heri ikke afviger væsentligt fra vilkårene i Transitionsaftalen og KMD s standardaftaler. Når KMD byder på udbud, hvor kravene ikke afviger væsentligt fra vilkårene i Transitionsaftalen og KMD s standardaftaler, må prisen for denne del af kravopfyldelsen ikke overstige, hvad der følger af KMD s almindelige listepriser (se nedenfor). Side 3

4 Hvis KL eller en kommune beder om det skal KMD levere den konkrete dokumentation og systembeviser og andet materiale, som måtte være nødvendigt for disse i forbindelse med rets- og voldgiftssager. Dette omfatter bl.a. bevis for integriteten og validiteten af de Kritiske IT-løsninger, de Kritiske ITløsningers indhold og regler, håndtering af input, beregninger, administrative handlinger, øvrige behandlingsprocesser og output. Et loft over prisudviklingen KMD s listepriser for de kritiske it-løsninger må ikke stige mere end historisk, så et ejerskifte af KMD ikke i sig selv medfører forøget prisudvikling. Aftalen etablerer et prisloft, en juridisk forpligtende ramme for den maksimale prisudvikling med hensyn til KMD's listepriser. Rammen for prisudvikling gælder uanset omfanget af drift, vedligeholdelse, udvikling mv. som følge af lovgivning eller teknologiskift. KMD vil fremover varsle prisændringer hvert år inden 1. juli, så de nye priser kan træde i kraft det følgende kalenderår. Aftalen regulerer ikke KMD s prissætning mv. af kommuners individuelle tilkøb til løsningerne. Valgfrie moduler til løsningerne, som kommunerne ikke er nødt til købe, er heller ikke reguleret. Vedrørende overholdelsen af prisloftet betyder aftalen, at en merpris i forhold til prisloftet skal betales til KL krone for krone, hvorefter KL vil viderefordele pengene til de enkelte kommuner. KMD er forpligtet til at medvirke til dette gennem information om, hvor meget de enkelte kommuner har betalt for meget. Serviceniveau fortsætter som hidtil KMD skal fortsætte med mindst det hidtidige serviceniveau på de kritiske it-løsninger, og skal give kommunerne indblik i opfyldelsen heraf. Ved at udsende et bilag til aftalen skal KMD informere kommunerne om KMD s hidtidige serviceniveau overfor kommunerne med hensyn til åbningstid, driftstid med målinger, svartid, fejl, driftseffektivitet mv., og forpligte sig til mindst at yde en tilsvarende service fremover. KMD skal fortsat vedligeholde de kritiske it-løsninger, så de afspejler lovgivningen med automatisk beregning af ydelser og genbrug af eksisterende data. Ændringer, der berører mere end borgere, der ikke kan gennemføres rettidigt, skal være implementeret tre måneder efter ikrafttræden, og KMD skal anvise, hvordan kommunerne løser opgaven i mellemtiden. KL forpligter sig til fortsat at bistå KMD med den information om lovgivningsarbejdet, som er nødvendig for vedligeholdelsen. Denne nødvendige bistand tilbyder KL også andre it-leverandører på de lovbaserede områder. Side 4

5 For hver enkelt kritisk it-løsning rapporterer KMD årligt til KL om sin gennemsnitlige opfyldelse af serviceniveauet overfor kommunerne. Som indikator for KMD s beredskab til at opretholde serviceniveauet rapporterer KMD desuden til KL om sit årlige ressourceforbrug til vedligeholdelse og drift. KMD vil oplyse kommunerne om KMD's faktisk ydede serviceniveau for hver af de kritiske it-løsninger. KMD skal betale KL en bod, såfremt KMD ikke overholder serviceniveauet vedrørende en kritisk itløsning for et gennemsnit af samtlige kommuner. Standardisering og digitalisering er sikret KMD vil som hidtil medvirke til standardisering af de kritiske it-løsninger, og til fremme af digitalisering af kommunernes opgaveløsning. KMD s medvirken er kritisk, når KL og kommunerne vil iværksætte digitalisering, der går på tværs af det offentlige og på tværs af forskellige it-leverandører. For at skabe konkurrence og digital sammenhæng skal kommunernes andre leverandører have adgang til standardiserede grænseflader med den funktionalitet og de data, som er beskrevet ved standarderne. KL kan disponere over en udviklingsressource på samlet set timer pr. kalenderår hos KMD, hvoraf timer vedrører gennemførelse af projekter, der har til formål at etablere standardiserede grænseflader for de kritiske it-løsninger (standardiseringsprojekter), og de resterende timer vedrører projekter vedrørende effektivisering af de kommunale arbejdsgange mv. (digitaliseringsprojekter). KL kan med et års varsel overføre de timer, der er afsat til digitaliseringsprojekter, til standardiseringsprojekter. Klippekortet skal disponeres, så opgaverne med rimeligt varsel kan indlejres i KMD s udviklingsplaner - KL kan herudover bede KMD implementere standardiserede grænseflader m.v. med seks måneders varsel. KMD forpligtes til positivt og konstruktivt at medvirke til, at standardiserede grænseflader vedrørende de kritiske it-løsninger, der etableres i medfør af denne aftale, bliver gjort tilgængelige for offentligheden, herunder alternative leverandører, for så vidt angår it-løsninger, som er afhængige af de kritiske itløsninger. For digitaliseringsprojekterne offentliggøres de krav, som KL har stillet til den ændrede funktionalitet. KMD skal stille de standardiserede grænseflader, som KMD udvikler i medfør af aftalen, vederlagsfrit til rådighed for kommunerne og deres leverandører, eftersom KMD s betaling for vedligeholdelse og drift af de standardiserede grænseflader anses for indeholdt i de generelle vederlag, som kommunerne betaler for vedligeholdelse og drift i medfør af kundeaftalerne. Det fastslås, at kommunerne har alle rettigheder til data. Endvidere indgår KL og KMD aftaler om Datastandardisering og om Fælles Ledelsesinformation (FLIS). Side 5

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere