Hvad hvis ingen har lyst til at lave frokost? îbottom Lineî- ansvar i klubhuset. Mark Glickman

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad hvis ingen har lyst til at lave frokost? îbottom Lineî- ansvar i klubhuset. Mark Glickman"

Transkript

1 Fra min tidlige dage som medlem i Fountain House for lênge siden, og gennem mine seneste oplevelser som medarbejder og gêst i andre klubhuse rundt om i landet, og gennem mange samtaler med kolleger pâ trêning i Fountain House, gâr en myte igen om den mâde, vi fungerer som klubhuse eller burde fungere som klubhuse. Den lyder nogenlunde sâdan her: Hvis vi nsker at give medlemmerne selvstêndighed b r medarbejderne hjêlpe medlemmerne med at blive opmêrksomme pâ deres muligheder og derefter trêde i baggrunden for at undgâ at blive for involveret. Fortalere for denne teori tror pâ, at hvis medlemmer kêmper med ansvar pâ egen hând, sâ vil det lykkes for dem pâ en eller anden mâde. Det tragiske ved at tênke sâdan ligger i at se bort fra det enorme potentiale medarbejdere har til at ud ve en stêrk indflydelse pâ det milj, de deler med medlemmerne. Folk fâr det ikke bedre eller bliver stêrkere, fordi man bevêger sig vêk fra dem. De bliver stêrkere, fordi nogen, som kender dem, respekterer dem og har brug for deres hjêlp og talenterog kontakter dem regelmêssigt. I modsêtning hertil f rer fors g pâ at hjêlpe medlemmerne gennem en adskillelses mentalitet til, at bâde medlemmer og medarbejdere bliver fremmede overfor hinanden. Faren er, at medarbejderne vil uddele arbejde bag deres sikre skriveborde og se sig selv som vejledere i stedet for aktive deltagere i klubhusets liv. Medarbejderne mâ konstant kêmpe mod den stigmatisering, medlemmer bêrer i sig sâvel som den afvisning, de allerede har oplevet ude i verden. Trods alt; det vi sigter efter ved at fors ge at rokke ved den stigmatisering, institutionaliseringen har skabt, er et integreret samfund af medlemmer og medarbejdere, ikke et hvor medarbejderne trêkker sig tilbage og skaber en ny form for adskillelse fra medlemmerne. Det sp rgsmâl, medarbejderne oftest stiller, er hvordan man motiverer medlemmerne, men jeg tror, de s ger det forkerte sted. Sp rgsmâlet burde i virkeligheden vêre. Hvad kan vi som medarbejdere g re for at skabe et mere attraktivt klubhus? Hvad kan vi som medarbejdere g re for at vêre mere inviterende, indbydende og energiske i vores egen tilgang til klubhusets muligheder. Hvad kan vi g re for at blive mere kreative til at finde 5/2/2014 Clubhouse International 1

2 nye muligheder, for at blive mere nyskabende i at hjêlpe medlemmerne med at finde en niche i klubhusets verden, for at blive mere utrêttelige i opbygningen af et avanceret udvalg af OAjobs og mere modige til at tage risici og uddelegere ansvar til dem, som vi ellers let kunne overse? Det kan virke paradoksalt, at vi som medarbejdere f rst mâ tage et endnu st rre ansvar selv i fors get pâ at hjêlpe medlemmerne til at tage mere ansvar. Kort sagt; vi mâ se pâ os selv og erkende, at det endelige ansvar ligger hos os. Derefter kan vi tênke mindre pâ det patologiske, og hvad der er galt med den anden og mere pâ, hvad vi kan g re yderligere, eller hvordan vi kan arbejde anderledes. Ved at pâtage sig det endelige ansvar skal medarbejderne kêmpe for at engagere medlemmerne og dele ansvaret i st rst muligt omfang. Der er ingen tvivl i mit sind om, at den motiverende kraft i klubhuset begynder med medarbejdernes motivation. Hvis medarbejderne er entusiastiske omkring mulighederne i klubhuset, det vêre sig ydmyge reng ringsaktiviteter som arbejde pâ avisen, vil en smittende begejstring svirre omkring dem. Dette er ikke ment som et fors g pâ at oph je betydningen af medarbejderne pâ bekostning af medlemmerne. Jeg s ger kun at belyse den realitet, at mangel pâ initiativ eller tillid ofte er biprodukter ved psykisk sygdom. Det ligger i handicappets natur, i den sygdom, vi kêmper imod, den sygdom, som jeg er sâ bekendt med fra min egen personlige kamp med den. Ved starten af hver dag er en vigtig del af medarbejdernes rolle at skabe nok entusiasme og fornemmelse af, at det arbejde, der skal laves i klubhuset, er vigtig for at overvinde den sl vhed og forpinthed, som er en realistisk del af psykisk sygdom. I hele klubhuset, i kontor enheden eller k kkenet skal medarbejderen hele tiden s rge for, at ansvaret for driften af deres enheder deles af mange medlemmer. Det endelige ansvar indebêrer, at uden at have medarbejdere, som konstant har travlt med at finde nye muligheder og fors ge at fâ de l se ender af utallige projekter og opgaver til at hênge sammen samtidig med, at de pr ver at l se opstâede hasteopgaver, som uundgâeligt opstâr, ville hele arbejds processen i klubhuset bryde sammen. 5/2/2014 Clubhouse International 2

3 Hvorfor kan medlemmerne ikke pâtage sig det endelige ansvar for driften af klubhuset? Svaret er, at de ofte tager ansvaret pâ sig eller deler det. Men ansvaret for 7 timer dagligt, 5 dage om ugen ligger hos medarbejderne af flere grunde. For det f rste skal medarbejderne vêre i klubhuset hver dag; det er deres arbejde, og derfor kan de s rge for kontinuiteten, der g r det muligt at k re et avanceret center med muligheder glat. Medlemmerne har brug for et klubhus, hvor de har ret til at give og tage, som de er i stand til, hvor de tjenes bedst og hvor de kan tilbyde deres talenter og evner pâ en mâde, der forhâbentlig er mest tilfredsstillende for dem. Medarbejderne mâ erkende og acceptere deres aktive rolle i rehabiliterings processen og vise sig som hele mennesker. Medarbejderne mâ indse, at deres personlighed er en del af rehabilitterings processen. F rst og fremmest skal medarbejderne vêre tilstede i klubhuset, fordi i begyndelsen har medlemmerne brug for nogen til at sige: "Du kan g re det, og jeg vil g re det sammen med dig.". Medarbejdere, der har den holdning, vil blive elsket af medlemmerne. Det er medarbejdernes kunst at nêre og udvikle denne proces. Hver dag bliver medlemmer og medarbejderes forhold styrket ved hele tiden at arbejde sammen, ved at konfrontere fêlles kampe og tage fêlles mâl. Medarbejderne er mest effektive, nâr de lever fuldt ud i enheden blandt medlemmer og ser klubhusets muligheder, det vêre sig mâltiderne, computere, avisen og OA som fêlles muligheder. Hvordan kan medlemmer f le begejstring for en avis eller en frokost eller en tur ud af huset eller nogen af de utallige aktiviteter, der finder sted i klubhuset, hvis de fornemmer, at aktiviteterne ikke bliver taget alvorligt af medarbejderne, og at deres arbejde ikke er vigtigt, men blot ses som en aktivitet for at holde dem beskêftiget? Ligesom vi som medarbejdere ikke ville bede medlemmer om at g re arbejde, vi ikke selv vil g re, sâ b r vi ikke fors ge at skabe muligheder, vi ikke vil opleve som vêrdifulde eller spêndende. Sommetider kan medarbejdere blive fristede til blot at hênge et stykke papir op i klubhuset og bede medlemmer, der er interesserede i en bestemt aktivitet, om at tilmelde sig. Det b r ikke komme som nogen overraskelse, hvis kun meget fâ tilmelder sig en aktivitet eller mulighed, der er reklameret for pâ sâdan en halvhjertet mâde. Hvis jeg som medarbejder er sâ ligeglad med resultatet af en sâdan aktivitet, hvorfor skulle jeg sâ forvente, at medlemmerne nsker at deltage? Hvis vi starter helt fra toppen med lederen, skal indtrykket vêre, at alt arbejde i klubhuset er vigtigt, og at medarbejderne ikke har en anden, mere vigtig dagsorden, imens mindre vigtige og spêndende opgaver gâr til medlemmerne. 5/2/2014 Clubhouse International 3

4 Det, vi som medarbejdere f rst mâ g re med vores egen lidenskab, er at investere i alt det, vi tror er godt for medlemmerne. Hvis vi vil arbejde med planter eller audio/visuelt arbejde eller fotografi eller hvad som helst, vi mener er spêndende, mâ vi f rst vise, at vi selv synes, det er spêndende. Den interesse og vision af muligheder, der er i klubhuset, mâ aldrig stoppe hos medarbejderne. Fra lederen og videre ned i hierakiet skal der komme en f lelse af, at det er vigtigt, sâ mere og mere vil blive udf rt i klubhuset, fordi det vil smitte af fra medarbejderne til medlemmerne. Hvis lederen af et klubhus viser, at det er vigtigt og s ger flere og flere muligheder, vil medarbejderne blive tvunget til at arbejde hârdere og hurtigere med at finde talenter blandt medlemmerne, der fâr arbejdet gjort. Der er ikke en bedre motiverende kraft for medarbejdere end at vide, at uden medlemmernes hjêlp kan de ikke fuldf re det arbejde, de er ansvarlige for. Medarbejderne vil blive ligesom talentspejdere, altid pâ jagt efter de styrker og evne, der venter pâ at blive udviklet hos medlemmerne. Det er en myte at sige, at et klubhus er eller burde vêre helt drevet af medlemmer. Det er en myte, der ofte fungerer som en undskyldning for medarbejderne til at adskille sig selv fra det vêsentligste i klubhusverdenen. Hvis medarbejderne ikke er helt opslugt af livet i klubhuset og i stedet fastholder en klinisk holdning, kan de ikke have nogen forhâbning om at Êndre deres egne holdninger til, hvad medlemmerne kan eller ikke kan g re. Vi som medlemmer mâ opgive myten om bemyndigelse uden kamp og se i jnene, at medarbejderne mâ overtage det endelige ansvar for driften af klubhuset. Vi mâ acceptere, at det krêver et vist skub og kontinuitet af medarbejder st tte at holde hjulene i gang i klubhuset. Vi mâ erkende,at det ikke er medlemmernes rolle at pâtage sig dette endelige ansvar hver dag. Det endelige ansvar indebêrer ogsâ en stor del af beslutningstagning. Det at tage beslutninger fungerer bedst, nâr medlemmer har en mulighed for at fâ indflydelse pâ processen. I overensstemmelse med den forudsêtning at alt, hvad der sker i et klubhus, udf res af medlemmer og medarbejdere, der arbejder sammen side om side, sâ tages beslutninger ved consensus. I konteksten af at vêre et klubhus vil det at pâberâbe sig procedurer om at stemme for at nâ til en beslutning vêre at skabe un dvendigt splittelse 5/2/2014 Clubhouse International 4

5 og uenighed som "vindere og tabere" i den politiske verden. I stedet skulle klubhuse arbejde ud fra de vêrdier og behov, som er i klubhus kulturen. Den vêsentligste grund, til at medarbejderne har det endelige ansvar for driften af huset, ligger i husets natur. Vi forventer, at klubhusene er centre med muligheder, som kan f re til st rre frihed og muligheder i samfundet via adgang til OA og forhâbentlig til varigt arbejde, hvis et medlem vêlger det. SÂ at forvente, at medlemmer bliver forpligtede til at pâtage sig de alt opslugende daglige roller i klubhuset, er en unfair forventning. Hvis vi skulle det, ville vi blive modl se medlemmer, man har frataget modet til at drage fordel af at komme i OA, eller andre sider af den store verden. Jeg tror virkelig, det er meget bedre, hvis driften af klubhuset ses som et partnerskab mellem medlemmer og medarbejdere, sâ medlemmer kan deltage i ethvert omrâde af klubhusets drift men ogsâ altid kan regne med, at medarbejderne tager over, hvis medlemmerne ikke kan klare det. Faren opstâr, nâr medarbejderne pâ en jaloux mâde bevogter deres endelige ansvar, nâr de holder fast pâ deres status og ikke giver afkald pâ, uddelegerer eller deler ansvaret samtidig med, at de konstant pr ver at udvikle lederskabsevner hos medlemmerne. Hvis medarbejdere oplever arbejde og muligheder som mâlet i sig selv og ikke som et middel til at nâ mâlet har de taget fejl med hensyn til det endelig ansvar. PÂ samme mâde vil de tage fejl, hvis medlemmerne ser deres endelig ansvar som en ensrettet gade, som de aldrig kan komme over pâ noget tidspunkt, og hvis medarbejdere altid f rst har alle svarene og gâr foran. Klubhuset har brug for, at medarbejderne er opmêrksomme pâ deres endelige ansvar sâ vel som pâ deres evner til at investere deres egen energi, dr mme, evner, talenter og visioner i klubhus verdenen. NÂr f rst klubhus hjulet drejer, mâ medarbejderne bevêge sig taktfuldt for at finde medlemmernes talenter, som ligger som et stort utappet reservoir, og venter pâ at komme til udtryk. Til slut. Grunden til, at medarbejderne har det endelige ansvar for klubhuset, er ikke for at skabe et mere medarbejder orienteret milj men snarere for at skabe et klubhus, hvor medarbejdere er opslugt af klubhuskulturen med medlemmerne. PÂ denne mâde er en verden, hvor man deler alt, et meget vêrdigt og respektfuldt sted, hvor bâde medlemmer og medarbejdere sammen strêber mod at fâ en mere tilfredsstillende, udfordrende og sjov mâde at leve pâ. 5/2/2014 Clubhouse International 5

6 Denne artikel er taget fra en prêsentation pâ det femte internationale seminar om klubhus Modellen, St. Louis, Missouri, /2/2014 Clubhouse International 6

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere