IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)"

Transkript

1 IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

2 Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler for vejledende udtalelser i IT-sager 4. Anbefalede klausuler 5. Hvad er de næste skridt?

3 1. Hvad er problemet med IT-tvister? IT-leverancer er typisk meget komplekse Der eksisterer ikke fasttømrede juridiske og tekniske standarder som i byggebranchen (AB 92) Parterne skal samarbejde før, under og efter leverancen Tiden er ofte afgørende you can t quit!

4 1. Hvad er problemet med IT-tvister? Domstolsbehandling er alt for langsom og kan ikke håndtere det levende kontraktforhold Voldgift og forenklet voldgift kan gå noget hurtigere, men vil ofte strække sig over minimum et år og løser derfor heller ikke parternes problem Retssager og voldgiftssager er konfrontatoriske og ødelægger relationen mellem parterne Mediation og mægling; er velegnet (synes de fleste), men bliver ikke brugt i større omfang måske fordi parterne ønsker at få den juridiske løsning af deres sag Kan der etableres et juridisk tvistløsningsinstitut, der er hurtigt, effektivt og på højeste faglige niveau, og som gør mindst mulig skade på parternes relation?

5 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA DITA ønskede at forbedre retssikkerheden ved syn- og skøn og sagkyndige erklæringer DITA ønskede at få undersøgt muligheden for etablering af paneler til konfliktløsning, der enten kan have karakter af at være stående eller blive nedsat ad hoc, og som kan løse IT-retlige konflikter effektivt, hurtigt og smidigt uden, at dette kompromitterer retssikkerheden

6 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA DITA indbød Dansk IT, ITB og KU om de var interesseret i at deltage i udvalgsarbejdet Voldgiftsinstituttet blev efterfølgende inddraget som en del af udvalgsarbejdet Voldgiftsinstituttet har efterfølgende (uafhængigt af DITA) igangsat arbejde om DRB

7 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA Udvalget startede sit arbejde i august 2012 med det sigte, at der inden udgangen af 2012 skulle fremkomme forslag vedrørende syn- og skøn samt mulige forslag til forbedring af rammerne for anvendelse af mediation Det var derudover sigtet at fremkomme med forslag til tvistløsningsmekanisme efter punkt 4 i løbet af 1. halvår 2013

8 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA Der viste sig imidlertid at være momentum om en konfliktløsningsmodel, som udvalget derefter har arbejdet videre med Men også anbefalinger til ekspertprocesser er på vej Endelig vil voldgiftsinstituttet "opgradere" og forbedre sin kommunikation omkring udpegning af eksperter

9 3. Gennemgang af regler for vejledende udtalelser i IT-sager (formål og forudsætninger) Overordnet målsætning: Brugerne af ordningen skal kunne få et juridisk svar på en tvist på 20 arbejdsdage Tvisten kan vedrøre juridiske eller tekniske spørgsmål (evt. i kombination) Eneste forudsætning for at anvende ordningen er, at "man er enige om, hvad man er uenige om" (fælles spørgetema)

10 3. Gennemgang af regler for vejledende udtalelser i IT-sager (procesforløb) Overordnet tidslinje: Dag 0: Indgivelse af anmodning Dag 3: Udpegning af sagkyndig Dag 8: Den sagkyndiges anmodning om yderligere oplysninger og prismelding Dag 10: Parternes eventuelle indsigelse mod pris eller anmodning om begrænsning Dag 13: Frist for parternes afgivelse af supplerende oplysninger Dag 20: Vejledende udtalelse

11 3. Gennemgang af regler for vejledende udtalelser i IT-sager (anmodningen) Kravene til anmodningen fremgår af 2 Det fælles spørgetema er det centrale element Fælles sagsfremstilling med anbringender eller ensidige positionsdokumenter (begrænsning i sidetal til 10x2, men bilagsmaterialet er ikke begrænset) Anmodningen kan angå juridiske såvel som tekniske spørgsmål Parterne kan bede om integreret besvarelse (kollegium) eller to (eller flere) separate besvarelser Parterne kan bede om møde eller besigtigelse, men tidsplanen skal holde!

12 3. Gennemgang af regler for vejledende udtalelser i IT-sager (udpegning af sagkyndige) Juridisk sagkyndige: vælges fra en offentligt tilgængeligt liste over certificerede jurister Certificering sker i DITA's certificeringsudvalg efter kriterier fastlagt af udvalget Alle med relevante kompetencer kan blive certificeret (gratis!) Teknisk sagkyndige: Udpeges af instituttet efter Regler for behandling af begæringer om forslag til sagkyndige

13 3. Gennemgang af regler for vejledende udtalelser i IT-sager (udpegning af sagkyndige) Parterne kan selv pege på en sagkyndig eller lade instituttet foreslå Uanset fremgangsmåden påser instituttet, at den sagkyndige er "kvalificeret, tilgængelig, upartisk og uafhængig" Inhabilitetsvurdering foretages på sædvanligt grundlag Indsigelser mod udpegning skal ske senest to arbejdsdage efter udpegning (dag 5)

14 3. Gennemgang af regler for vejledende udtalelser i IT-sager (grundlaget for den sagkyndiges arbejde) Den sagkyndige skal fuldt ud respektere rammerne for sagen i form af det udarbejdede fælles spørgetema Man kan inden for disse rammer stille spørgsmål og anmode om oplysninger med henblik på, at udtalelsen afgives på et betryggende grundlag (tillempet forhandlingsmaksime) Ønske om at give parterne det materielt rigtige svar, men på parternes præmisser Skriftlig behandling; møde eller besigtigelse kan ske, men er ikke en forudsætning Ingen forelæggelse, vidneførsel, syn- og skøn eller procedure Automatisk præklusion dag 13

15 3. Gennemgang af regler for vejledende udtalelser i IT-sager (økonomi) Med anmodningen betales reviewgebyr på kr. (dækker både instituttets og den sagkyndiges omkostninger og indgår i den endelige pris) Den sagkyndige giver en fast pris på opgaven (dag 8) Parterne kan inden for to arbejdsdage (a) foretage tilbagekaldelse, eller (b) anmode om "scope"-reduktion (mulighed for forhandling af pris vs. scope) Ved tilbagekaldelse refunderes reviewgebyr ikke, men der betales ikke yderligere NB: Mulighed for i ekstraordinære situationer at få forhøjet prisen Parterne skal stille depositum (50/50) Omkostninger deles 50/50 (overvejelse pågår om, hvorvidt den, der ikke vil følge udtalelsen, skal betale)

16 3. Gennemgang af regler for vejledende udtalelser i IT-sager (udtalelsen) Udtalelsen skal foreligge 20 arbejdsdage efter anmodningen (forudsat at tidslinjen ellers er fulgt) Besvarelsen skal ske inden for rammerne af det fælles spørgetema juridiske spørgsmål: afgøres efter dansk rets regler, medmindre andet følger af den aftale eller det retsforhold, som spørgetemaet vedrører Er retsforholdet undergivet udenlandsk ret, er det op til parterne sammen eller hver for sig at redegøre for de relevante retsregler Parterne kan konkret aftale, at et spørgsmål skal besvares efter billighed. Tekniske spørgsmål: medmindre andet følger af anmodningen eller spørgetemaet, besvares de ud fra aftalte og øvrige relevante tekniske regler, standarder og normer

17 3. Gennemgang af regler for vejledende udtalelser i IT-sager (udtalelsen) Udtalelsen er ikke bindende, medmindre andet aftales Udtalelsen er med visse undtagelser fortrolig Udtalelsen kan ikke påberåbes i en senere rets-/voldgiftssag, medmindre andet aftales

18 4. Anbefalede klausuler Såfremt der mellem parterne opstår uenighed om et juridisk eller teknisk spørgsmål, kan hver af parterne anmode om, at der indhentes en vejledende udtalelse fra en uafhængig sagkyndig på grundlag af Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager. [Parterne er enige om, at forældelseslovens 21, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.] KO3: Hvis enighed ikke kan opnås i konfliktløsningsorganet, og der er uenighed om fortolkningen af Kontraktens bestemmelser, kan hver Part anmode en uafhængig tredjepart om at afgive en vejledende udtalelse om spørgsmålet.

19 5. Hvad er de næste skridt? Ordningen er i høring til 10. maj 2013 Ordningen lanceres på DITA's generalforsamling den 16. maj 2013 DITA indkalder til certificering, som lukker medio juni Ordningen åbner for sager 1. september 2013

20 Danske IT-advokater

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

DANSKE DØDSBOADVOKATER

DANSKE DØDSBOADVOKATER DANSKE DØDSBOADVOKATER Justitsministeriet Lovafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V Telefon 33 43 70 00 service@danskeadvokater.dk www.danskeadvokater.dk

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere