Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015"

Transkript

1 Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi Arkitekturprincipperne består af 27 principper, som det er obligatorisk at overveje ved nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende fagsystemer. Arkitekturprincipperne skal sikre, at ændringer og nyanskaffelser sker i henhold til en defineret målarkitektur, som hele tiden justeres i takt med, at nye teknologiske muligheder opstår. Overholdelse af principperne skal sikre, at systemanskaffelser og/ eller større ændringer til eksisterende systemer overvejes i forhold til de behov, der er, herunder at muligheden for at ændre på arbejdsgange er blevet overvejet. I den forbindelse skal det overvejes, om en standardløsning kan anvendes frem for en dyrere specialudvikling. [1-8] systemerne i Kirkenettet kan kommunikere indbyrdes og i samspil med systemer i andre driftsmiljøer, herunder at systemerne i Kirkenettet lever op til målsætningerne i Digitaliseringsstrategien. [9-14] systemerne er sikre, hvilket betyder, at persondataloven kan overholdes, ligesom hensyn vedrørende tilgængelighed, autenticitet og fortrolighed tilgodeses. [15-20] systemernes performance er tilstrækkelig, ligesom den nødvendige driftstid vurderes. [21-22] systemerne er betjeningsvenlige og så vidt muligt med et layout og en betjeningslogik, som svarer til den, som ses i andre systemer i Kirkenettet. [23-27] Vurderingen af principperne for et givent projekt dokumenteres i forhold til en checkliste, hvor alle arkitekturkravene gennemgås. Den udfyldte checkliste indgår i beslutningsgrundlaget for projektets gennemførelse. De 27 principper: 1.1 Behovsvurdering Kommunikation og interaktion Sikkerhed Drift og performance Brugervenlighed og tilgængelighed It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

2 1.1 Behovsvurdering 1. OPTIMERING ARBEJDSGANGE VED DIGITALISERING Genstanden for et it-projekt, eksempelvis en arbejdsgang eller en struktur, skal vurderes med henblik på forenkling, før it-understøttelse udvikles. Der er brug for et billede af såvel den forretningsmæssige som den itmæssige målarkitektur. Dermed mindskes risikoen for at asfaltere den slagne vej, hvor en ny vej er bedre. Enkle arbejdsgange eller strukturer er som hovedregel billigere at it-understøtte end komplicerede. Når først it-understøttelsen er på plads, er det typisk dyrere at ændre arbejdsgange eller strukturer. Før der anskaffes nye systemer, skal det undersøges, om det er relevant og muligt at omlægge arbejdsgange eller at simplificere strukturer. 2. FULD IT-UNDERSTØTTELSE ER IKKE EN UBETINGET MÅLSÆTNING Fuld it-understøttelse kan have væsentligt større total-omkostninger og medføre flere afledte problemstillinger end en mindre komplet understøttelse. At få indarbejdet alle specialtilfælde, eksempelvis undtagelser i den folkekirkelige struktur, er dyrere og modarbejder princippet om at udnytte standardsystemer bedre. Totalomkostningen ved at it-understøtte 95 % - 98 % af opgaven i stedet for at gøre det 100 % skal estimeres. En it-løsning, der ikke dækker fuldt ud, kræver løbende en manuel indsats. Omkostningen til denne og risikoen for fejl i behandlingen skal afdækkes for at skaffe et fuldt overblik over økonomien for folkekirken, ministeriet og for samfundet. 3. SYSTEMANSKAFFELSER VURDERES I FORHOLD TIL HELHEDEN Systemanskaffelser og forbedringer vurderes i forhold til et samlet service-, applikations- og integrationslandkort. Folkekirkens og ministeriets opgaver skal i stigende grad kunne løses sammenhængende og fleksibelt. Enhver service og applikation skal leve op til krav om udveksling af data og/eller indgå i en sammenhængende brugergrænseflade. Service-, applikations- og integrationslandkortene skal opdateres af projekter, der tilføjer eller fjerner systemer, services eller applikationer. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

3 4. LEVETID OG FORANDRINGSBEHOV Hver service og applikation karakteriseres med levetid og forandringsbehov. Kravene til en service og applikation vil afhænge af, hvor lang levetid den har, og hvilke løbende forandringsbehov den forventes at have. Vurdering af levetid og forandringsbehov skal indgå i opstillingen af krav til applikationen. Lang levetid eller højt forandringsbehov medfører højere krav til overholdelse af it-arkitekturprincipperne. Ved enkle løsninger med kort forventet levetid kan arkitekturprincipperne lettere fraviges. Hvis principperne er blevet fraveget, og levetiden viser sig at være længere end forventet, udestår der en tilpasningsopgave. 5. STANDARDLØSNINGER FREM FOR EGENUDVIKLING Indkøb standardløsninger, før der udvikles egne løsninger. Man kan opnå større fleksibilitet ved at anvende standardløsninger, hvor egenudviklede løsninger ofte vil rette sig mod en meget konkret opgave og derfor ikke kan genbruges. Ved enhver analyse af behov skal det for hele opgaven og for delopgaver vurderes, om der allerede findes løsninger i Kirkenettet, og/- eller om der findes standardløsninger. 6. UDNYT STANDARDSYSTEMERNE I STEDET FOR AT KØBE NYT Standardsystemerne skal udnyttes bedre og mere effektivt. En række standardsystemer udnyttes kun delvist. Uudnyttede funktioner kan eventuelt erstatte nyanskaffelser. Før der anskaffes nye systemer, skal det undersøges, om eksisterende systemer kan anvendes. Eksisterende systemer skal periodisk underkastes en undersøgelse af, om de kan anvendes bedre. For at en god udnyttelse kan sikres, skal følgende overholdes: - Uddannelse af brugere / superbrugere af systemerne skal sætte disse i stand til at anvende systemerne mere effektivt, mere innovativt og til flere formål. - Periodisk og systematisk opsamling af forbedringsønsker og oplevede problemer skal danne grundlag for f. eks. uddannelse og tilpasninger med henblik på mere effektiv systemudnyttelse. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

4 7 GENBRUG Genbrug løsninger, før der indkøbes nye løsninger. Eksisterende løsninger har ofte funktionalitet, som ikke udnyttes, og den skal udnyttes, før der anskaffes nye løsninger. Ved enhver analyse af behov skal det for hele opgaven og for delopgaver vurderes, om der allerede findes løsninger i Kirkenettet, og/- eller om der findes standardløsninger. 8 EN SYSTEMEJER ER ANSVARLIG FOR DET FÆRDIGE SYSTEM Systemer skal forvaltes efter leveranceforløbet for at sikre gevinstrealisering og fortsat opgaveunderstøttelse, det er systemejerens ansvar. It-projekter skaber sjældent værdi i sig selv, men kræver opfølgning og fokus på den organisatoriske implementering, før formålet med projektet er opfyldt, og gevinsterne er realiseret. Systemejeren skal udpeges som en del af projektforløbet. 9 BRUG FÆLLESOFFENTLIGE KOMPONENTER Løsninger, der er rettet til borgere, virksomheder og andre myndigheder, anvender fællesoffentlige komponenter. Der er etableret en række fællesoffentlige komponenter, som kan bruges i Kirkenettet. I Kirkenettet skal anvendes fælles komponenter som NemID, NemLogin, eboks m.fl. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

5 1.2 Kommunikation og interaktion 10 KOMMUNIKATION MELLEM VIGTIGE SERVICES BASERES PÅ KIRKENETTET Kommunikationen mellem services, applikationer og klienter skal baseres på Kirkenettet, som er folkekirkens og ministeriets sikrede netværk. Kommunikationen skal overholde høje krav til sikkerhed, hvilket ligger til grund for opbygningen og den fortsatte udvikling af Kirkenettet. Folkekirken og ministeriets systemer kommunikerer via Kirkenettet. Da størstedelen af kommunikationen samles i dette område, vil der blive - øget behov for udveksling af information (her skal der anvendes en vifte af teknologier) - øget behov for tidstro udveksling af information; webservices frem for eller i samspil med batch (natlige ajourføringer). Der vil blive større krav til pålideligheden og dermed mere overvågning af processerne. Det betyder krav om at skabe et samlet overblik og senere et ansvar for udvekslingsopgaver. 11 SIKKER KOMMUNIKATION TIL SYSTEMER UDEN FOR KIRKENETTET Systemer, som drives uden for Kirkenettet og anvendes af brugere i Kirkenettet (CPR/Den Elektroniske Kirkebog, FLØS (Folkekirkens LønService), Navision, KAS og GIAS m. fl.), skal forbindes med Kirkenettet med tilstrækkelig sikkerhed og kapacitet. Kommunikationen skal overholde høje krav til sikkerhed, og disse krav skal også sikres, hvor systemet drives af tredjepart, og hvor der etableres forbindelse fra Kirkenettet til systemet f. eks. over internettet. Afhængigt af teknologiske krav, anvendelse og krav til sikkerhed kan der etableres forskellige typer af forbindelser - en sikret tunnel mellem Kirkenet og et eksternt driftscenter - en direkte opkobling fra de enkelte klienter til systemet. Der skal i hvert enkelt tilfælde ske en grundig vurdering af behov og muligheder, før der vælges en løsning. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

6 12 EKSTERNT SYSTEM TIL SYSTEM-KOMMUNIKATION (B2B) BASERES PÅ SOAP OG/- ELLER REST WEBSERVICES System til system-kommunikation med eksterne parter baseres på SOAP- og/ eller REST-webservices efter anbefalinger fra Digitaliseringsstyrelsen. Ved at stille services og data til rådighed på en åben fællesoffentlig platform skal der i Kirkenettet kun vedligeholdes én type snitflader og én kommunikation med andre. Desuden skal krav om anvendelse af åbne standarder efterleves (B103). Ved system til system- kommunikation med særlige behov (f. eks. store datamængder) skal der tages stilling til, om der kan anvendes andre løsninger, hvis SOAP-og/ eller REST-webservices ikke kan klare opgaven tilfredsstillende. Dette krav vedrører den kommunikation, der sker på systemniveau mellem systemer. Der stilles krav til eksterne samarbejdsparter om at efterleve disse standarder, herunder anvendelsen af XML, som er en del af SOAP- og REST-webservices-anbefalingerne. Valget mellem SOAP og REST skal foretages via afvejning af projektets nonfunktionelle krav, herunder sikkerhed. For kommunikation med særlige behov, f. eks. overførsel af data til ledelsesinformation, kan der blive brug for at anvende andre standardiserede løsninger. Såfremt kommunikationen indeholder personfølsomme oplysninger, skal den foregå enten via en sikret tunnel, via direkte netværk eller ved kryptering af beskeden gennem anvendelse af et certifikat. 13 DATA SKAL LÆSES FRA OG OPDATERES I MASTERDATA-KILDEN. I et miljø med mange datakilder skal det sikres, at vedligeholdelse af data er konsistent via veldefineret adgang og ajourføring af masterdata. Der er brug for at sikre konsistente data, og for at disse er aktuelle. Det kræver, at disse data opdateres i og læses fra samme kilde. Data om brugere og installationssteder vedligeholdes autoritativt i KIS. For at være sikker på, at KIS afspejler de seneste data, skal data, der ændres andre steder, opdateres rettidigt i KIS. Kopier af data anvendes kun til læseformål. I det omfang kopidata er nødvendige for f. eks. performance, skal disse opdateres fra masterdatakilden så hyppigt, at data efterlever de forretningsmæssige krav om korrekthed. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

7 14 VELDEFINEREDE OPLYSNINGER I DATAUDVEKSLINGER Betydningen af oplysninger i dataudvekslinger skal være veldefinerede. Udveksling af data mellem systemer kræver, at data kan genbruges direkte eller konverteres automatisk, hvilket i begge tilfælde kræver, at data er entydigt defineret på tværs af systemerne. En klar og konsekvent organisering af - ejerskab til information og dens repræsentation i data - definition af informationers betydning og datasyntaks informationers klassifikation (taksonomi og begrebsmodel) - datas struktur og relationer (datamodel) - datas placering i tilgængelige metadataløsninger, som skal dokumenteres for nye systemer og ved integrationer. 1.3 Sikkerhed 15 BESKYTTELSE GENNEM VELDEFINEREDE SIKKERHEDSZONER Kirkenettets services og applikationer beskyttes mod fjendtlig indtrængning gennem et antal veldefinerede sikkerhedszoner. Kirkenettets services og applikationer stiller meget forskellige krav til sikkerheden og meget høje krav på nogle områder. Desuden er den fysiske afgrænsning til Kirkenettet ikke tilstrækkelig til at håndtere behovene flere applikationer tilgås over internettet, ligesom der skal være adgang til Kirkenettet "udefra". For at håndtere sikkerhed og fleksibilitet med et overkommeligt ressourceforbrug deles netværket op i et antal sikkerhedszoner. Alle systemer skal overholde reglerne for den sikkerhedszone, det er placeret i. 16 HØJ SIKKERHED I GENNEM KRYPTERING, HVOR DET ER MULIGT Begrundel se Konsekven s Der skal være høj sikkerhed i kommunikationen fra arbejdspladserne til systemerne, hvilket skal opnås ved kryptering. Sikkerhedskravene til systemer som fx Personregistrering er meget høje og kræver stor sikkerhed for adgange til systemerne og sikrer samtidig mod andres uretmæssige adgang dertil. Kommunikationen mellem arbejdspladser og systemet skal være krypteret. Systemer skal anvende og forcere tilgængelige krypteringsmetoder (fx HSTS), hvor det er muligt. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

8 17 SPORBARHEDSLOGNING AF BRUGEN AF SYSTEMER For alle systemer skal der udføres en sporbarhedslogning af grupperne personregisterførere, borgere og administratorer. Uanset hvor sikkert et system er, vil der være risiko for uretmæssig anvendelse. Det er derfor vigtigt, at alle hændelser logges, og at loggen overvåges og analyseres, så misbrug opdages og efterforskes. For ethvert system skal der ske en vurdering af niveauet for logning, analyse og kontrol i forhold til en vurdering af risiko for og konsekvens af sikkerhedsbrud. For kritiske systemer som CPR og Den Elektroniske Kirkebog skal der gennemføres systematisk analyse og kontrol af loggen. Ansvaret for logning samt overvågning og analyse af loggen skal placeres, og der skal udarbejdes et regelsæt, så det sikres, at overvågningen gennemføres. Der skal være funktionsadskillelse mellem anvendelsessiden af et system og log-arbejdet. 18 ACTIVE DIRECTORY ER KERNEN I STYRING AF RETTIGHEDER Microsoft Active Directory (AD) håndterer data om brugere og adgangskontrol, og andre systemer skal anvende data og eventuelt adgangskontrol. Med de mange tusinde brugere af Kirkenettets systemer vil det give et for stort ressourceforbrug at skulle administrere brugerne i hvert enkelt system. Det er desuden et sikkerhedsmæssigt krav, at brugere ændres og slettes, når deres adkomst til Kirkenettets systemer ændres (stillingsskift, fratrædelse). Desuden skal brugernes log-in til systemerne begrænses af hensyn til brugervenligheden. Kommende nye applikationer indkøbes med krav om brug af AD som minimumsbrug af brugerdata fra AD. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

9 19 MEDARBEJDERCERTIFIKATER TIL SIKRING AF BRUGERNES IDENTITET Til autenticitetssikring i log-in til Kirkenettet anvendes snarest muligt NemId. Flere og flere medarbejdere skal tilgå eksterne systemer, hvor log-in med NemId er krævet. Ved at bruge NemId til log-in generelt vil brugerne ikke skulle håndtere flere forskellige log-in-situationer. Der skal etableres en effektiv udrulning og administration af NemIdmedarbejdercertifikater som en del af brugeradministrationen. Brugerne skal uddannes til at håndtere medarbejdercertifikaterne. Identiteten af brugeren sikres under udleveringen af medarbejdercertifikater. Autentificeringen af brugeren over for systemet sker via medarbejdercertifikater. Autorisationen af brugeren sker i forhold til hans/hendes stilling. 20 FOKUS PÅ SIKKERHED VED ÆNDRINGER Ved hver ændring af en eksisterende service eller applikation og hver nyanskaffelse skal der være særligt fokus på sikkerheden. Særligt ved ændringer i systemer og ved nyanskaffelser opstår der erfaringsmæssigt sikkerhedsmæssige risici, som det kræver opmærksomhed at undgå. Der skal ved enhver ændring og nyanskaffelse ske en sikkerhedsmæssig vurdering (risikovurdering) og planlægning af sikkerhedstiltag. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

10 1.4 Drift og performance 21 MONITORÉR OG ESTIMÉR BELASTNING Folkekirkens It monitorerer og estimerer belastningen af Kirkenettets services og applikationer. For at undgå overbelastning og dermed manglende adgang til applikationer skal belastningen løbende overvåges, og det skal desuden løbende estimeres, hvordan belastningen kan forventes at udvikle sig, særligt i forbindelse med nyanskaffelser og andre ændrede forudsætninger. For hver gruppe, karakteriseret ved rettigheder til at anvende en eller flere services eller applikationer, anslås volumen i gruppens aktiviteter, og hvilken variation over tid Folkekirkens It forventer i disse aktiviteter. Herudfra anslås, hvorledes Kirkenettets systemer forventes belastet. 22 PERFORMANCEKRAV TIL ALLE SERVICES OG APPLIKATIONER Folkekirkens It opstiller konkrete performancekrav til alle sine services og applikationer. Performancekravene er Svartid: Fra brugeren aktiverer funktionen til resultatet er tilgængeligt for brugeren. Driftstid: Det tidsrum på døgnet, hvor servicen eller applikationen er tilgængelig. Oppetid: Den procentdel af åbningstiden, hvor servicen skal svare, og den andel af klienterne, som dette skal gælde for. Retableringstid: Den tid, der må gå, inden servicen eller systemet fungerer igen i tilfælde af nedbrud (katastrofe). For at sikre, dels at applikationerne fungerer tilfredsstillende i den daglige drift, dels for at sikre, at der er taget højde for retableringstiden i forbindelse med ikkeplanlagte hændelser. Mindstekravene for enhver service eller applikation i Kirkenettet skal overholdes. Krav vedrørende svartider, driftstid (tilgængelighed) og retableringstid skal leve op til Risikovurderingen. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

11 1.5 Brugervenlighed og tilgængelighed 23 TILGÆNGELIGHED FOR ALLE Kirkenettets websteder skal indrettes i overensstemmelse med de obligatoriske fællesoffentlige principper om tilgængelighed for alle. Kirkenettets websteder skal primært betjene ansatte og valgte, sekundært landets borgere og skal derfor i videst muligt omfang leve op til krav om tilgængelighed for alle. For websteder skal der ved design og funktionalitet sikres tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. Hvor det ikke er muligt at gøre det fælles design og den fælles funktionalitet tilgængelig for alle, skal der indrettes særskilte faciliteter for personer med funktionsnedsættelse. Webstederne indrettes i overensstemmelse med Standard for tilgængelighed [WCAG - Web Content Accessibility Guidelines på niveau AA] 24 FOKUS PÅ BRUGERVENLIGHED Ved udvikling af nye it-systemer og videreudvikling af eksisterende skal der være fokus på brugervenlighed Fokus på design af brugergrænsefladen og optimering heraf (GUI, UX etc.) vil sikre brugeren af systemet en væsentlig bedre oplevelse. Et brugervenligt design vil give færre kilder til fejl ved brug af systemet. Brugergrænsefladen er en mindst lige så væsentlig del af it-systemer som selve kodningen. Ved udvikling af nye systemer eller væsentlige ændringer i eksisterende systemer skal det sikres, at brugergrænsefladen får en optimal udforming. Dette skal ske i samarbejde med dels brugerne af systemet og dels kompetencer inden for brugervenlighed. 25 MÅLRETTEDE BRUGERFLADER I Kirkenettet er brugerflader målrettet de brugergrupper, som anvender dem. Kirkenettet servicerer mange forskellige brugergrupper, og der skal både tages hensyn til brugervenlighed, effektivitet og ressourceforbrug i udviklingen. For hver brugergruppe skal Folkekirkens It karakterisere - hvilke typer brugerudstyr services skal kunne betjenes fra - om der skal tages hensyn til funktionshæmmede - hvilken indlæringskurve der er acceptabel - om der sker overholdelse af en eventuel designmanual. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

12 26 FORENKLE OG HARMONISERE BRUGERFLADER Folkekirkens It forenkler og harmoniserer brugerflader, så den enkelte bruger i højere grad oplever en ensartet it-arbejdsplads. For den enkelte bruger vil enkle og ensartede brugerflader på tværs af systemerne betyde mindre oplæring, en lettere arbejdssituation og større effektivitet. Særligt for brugere med begrænset anvendelse er enkelhed og overskuelighed afgørende. Applikationer indarbejdes i Den Digitale Arbejdsplads. 27 ENKELT OG SIKKERT LOG-IN Log-in i Kirkenettet skal balanceres med krav om sikkerhed. På den ene side skal der arbejdes på, at man kun én gang skal logge på til mange systemer. På den anden side skal sikkerheden skærpes, i takt med at flere systemer er omfattet f.eks. med certifikat eller biometri. Der kan ikke arbejdes på enklere log-in, uden at der samtidig arbejdes på at fastholde eller forøge sikkerheden. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere