Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015"

Transkript

1 Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi Arkitekturprincipperne består af 27 principper, som det er obligatorisk at overveje ved nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende fagsystemer. Arkitekturprincipperne skal sikre, at ændringer og nyanskaffelser sker i henhold til en defineret målarkitektur, som hele tiden justeres i takt med, at nye teknologiske muligheder opstår. Overholdelse af principperne skal sikre, at systemanskaffelser og/ eller større ændringer til eksisterende systemer overvejes i forhold til de behov, der er, herunder at muligheden for at ændre på arbejdsgange er blevet overvejet. I den forbindelse skal det overvejes, om en standardløsning kan anvendes frem for en dyrere specialudvikling. [1-8] systemerne i Kirkenettet kan kommunikere indbyrdes og i samspil med systemer i andre driftsmiljøer, herunder at systemerne i Kirkenettet lever op til målsætningerne i Digitaliseringsstrategien. [9-14] systemerne er sikre, hvilket betyder, at persondataloven kan overholdes, ligesom hensyn vedrørende tilgængelighed, autenticitet og fortrolighed tilgodeses. [15-20] systemernes performance er tilstrækkelig, ligesom den nødvendige driftstid vurderes. [21-22] systemerne er betjeningsvenlige og så vidt muligt med et layout og en betjeningslogik, som svarer til den, som ses i andre systemer i Kirkenettet. [23-27] Vurderingen af principperne for et givent projekt dokumenteres i forhold til en checkliste, hvor alle arkitekturkravene gennemgås. Den udfyldte checkliste indgår i beslutningsgrundlaget for projektets gennemførelse. De 27 principper: 1.1 Behovsvurdering Kommunikation og interaktion Sikkerhed Drift og performance Brugervenlighed og tilgængelighed It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

2 1.1 Behovsvurdering 1. OPTIMERING ARBEJDSGANGE VED DIGITALISERING Genstanden for et it-projekt, eksempelvis en arbejdsgang eller en struktur, skal vurderes med henblik på forenkling, før it-understøttelse udvikles. Der er brug for et billede af såvel den forretningsmæssige som den itmæssige målarkitektur. Dermed mindskes risikoen for at asfaltere den slagne vej, hvor en ny vej er bedre. Enkle arbejdsgange eller strukturer er som hovedregel billigere at it-understøtte end komplicerede. Når først it-understøttelsen er på plads, er det typisk dyrere at ændre arbejdsgange eller strukturer. Før der anskaffes nye systemer, skal det undersøges, om det er relevant og muligt at omlægge arbejdsgange eller at simplificere strukturer. 2. FULD IT-UNDERSTØTTELSE ER IKKE EN UBETINGET MÅLSÆTNING Fuld it-understøttelse kan have væsentligt større total-omkostninger og medføre flere afledte problemstillinger end en mindre komplet understøttelse. At få indarbejdet alle specialtilfælde, eksempelvis undtagelser i den folkekirkelige struktur, er dyrere og modarbejder princippet om at udnytte standardsystemer bedre. Totalomkostningen ved at it-understøtte 95 % - 98 % af opgaven i stedet for at gøre det 100 % skal estimeres. En it-løsning, der ikke dækker fuldt ud, kræver løbende en manuel indsats. Omkostningen til denne og risikoen for fejl i behandlingen skal afdækkes for at skaffe et fuldt overblik over økonomien for folkekirken, ministeriet og for samfundet. 3. SYSTEMANSKAFFELSER VURDERES I FORHOLD TIL HELHEDEN Systemanskaffelser og forbedringer vurderes i forhold til et samlet service-, applikations- og integrationslandkort. Folkekirkens og ministeriets opgaver skal i stigende grad kunne løses sammenhængende og fleksibelt. Enhver service og applikation skal leve op til krav om udveksling af data og/eller indgå i en sammenhængende brugergrænseflade. Service-, applikations- og integrationslandkortene skal opdateres af projekter, der tilføjer eller fjerner systemer, services eller applikationer. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

3 4. LEVETID OG FORANDRINGSBEHOV Hver service og applikation karakteriseres med levetid og forandringsbehov. Kravene til en service og applikation vil afhænge af, hvor lang levetid den har, og hvilke løbende forandringsbehov den forventes at have. Vurdering af levetid og forandringsbehov skal indgå i opstillingen af krav til applikationen. Lang levetid eller højt forandringsbehov medfører højere krav til overholdelse af it-arkitekturprincipperne. Ved enkle løsninger med kort forventet levetid kan arkitekturprincipperne lettere fraviges. Hvis principperne er blevet fraveget, og levetiden viser sig at være længere end forventet, udestår der en tilpasningsopgave. 5. STANDARDLØSNINGER FREM FOR EGENUDVIKLING Indkøb standardløsninger, før der udvikles egne løsninger. Man kan opnå større fleksibilitet ved at anvende standardløsninger, hvor egenudviklede løsninger ofte vil rette sig mod en meget konkret opgave og derfor ikke kan genbruges. Ved enhver analyse af behov skal det for hele opgaven og for delopgaver vurderes, om der allerede findes løsninger i Kirkenettet, og/- eller om der findes standardløsninger. 6. UDNYT STANDARDSYSTEMERNE I STEDET FOR AT KØBE NYT Standardsystemerne skal udnyttes bedre og mere effektivt. En række standardsystemer udnyttes kun delvist. Uudnyttede funktioner kan eventuelt erstatte nyanskaffelser. Før der anskaffes nye systemer, skal det undersøges, om eksisterende systemer kan anvendes. Eksisterende systemer skal periodisk underkastes en undersøgelse af, om de kan anvendes bedre. For at en god udnyttelse kan sikres, skal følgende overholdes: - Uddannelse af brugere / superbrugere af systemerne skal sætte disse i stand til at anvende systemerne mere effektivt, mere innovativt og til flere formål. - Periodisk og systematisk opsamling af forbedringsønsker og oplevede problemer skal danne grundlag for f. eks. uddannelse og tilpasninger med henblik på mere effektiv systemudnyttelse. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

4 7 GENBRUG Genbrug løsninger, før der indkøbes nye løsninger. Eksisterende løsninger har ofte funktionalitet, som ikke udnyttes, og den skal udnyttes, før der anskaffes nye løsninger. Ved enhver analyse af behov skal det for hele opgaven og for delopgaver vurderes, om der allerede findes løsninger i Kirkenettet, og/- eller om der findes standardløsninger. 8 EN SYSTEMEJER ER ANSVARLIG FOR DET FÆRDIGE SYSTEM Systemer skal forvaltes efter leveranceforløbet for at sikre gevinstrealisering og fortsat opgaveunderstøttelse, det er systemejerens ansvar. It-projekter skaber sjældent værdi i sig selv, men kræver opfølgning og fokus på den organisatoriske implementering, før formålet med projektet er opfyldt, og gevinsterne er realiseret. Systemejeren skal udpeges som en del af projektforløbet. 9 BRUG FÆLLESOFFENTLIGE KOMPONENTER Løsninger, der er rettet til borgere, virksomheder og andre myndigheder, anvender fællesoffentlige komponenter. Der er etableret en række fællesoffentlige komponenter, som kan bruges i Kirkenettet. I Kirkenettet skal anvendes fælles komponenter som NemID, NemLogin, eboks m.fl. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

5 1.2 Kommunikation og interaktion 10 KOMMUNIKATION MELLEM VIGTIGE SERVICES BASERES PÅ KIRKENETTET Kommunikationen mellem services, applikationer og klienter skal baseres på Kirkenettet, som er folkekirkens og ministeriets sikrede netværk. Kommunikationen skal overholde høje krav til sikkerhed, hvilket ligger til grund for opbygningen og den fortsatte udvikling af Kirkenettet. Folkekirken og ministeriets systemer kommunikerer via Kirkenettet. Da størstedelen af kommunikationen samles i dette område, vil der blive - øget behov for udveksling af information (her skal der anvendes en vifte af teknologier) - øget behov for tidstro udveksling af information; webservices frem for eller i samspil med batch (natlige ajourføringer). Der vil blive større krav til pålideligheden og dermed mere overvågning af processerne. Det betyder krav om at skabe et samlet overblik og senere et ansvar for udvekslingsopgaver. 11 SIKKER KOMMUNIKATION TIL SYSTEMER UDEN FOR KIRKENETTET Systemer, som drives uden for Kirkenettet og anvendes af brugere i Kirkenettet (CPR/Den Elektroniske Kirkebog, FLØS (Folkekirkens LønService), Navision, KAS og GIAS m. fl.), skal forbindes med Kirkenettet med tilstrækkelig sikkerhed og kapacitet. Kommunikationen skal overholde høje krav til sikkerhed, og disse krav skal også sikres, hvor systemet drives af tredjepart, og hvor der etableres forbindelse fra Kirkenettet til systemet f. eks. over internettet. Afhængigt af teknologiske krav, anvendelse og krav til sikkerhed kan der etableres forskellige typer af forbindelser - en sikret tunnel mellem Kirkenet og et eksternt driftscenter - en direkte opkobling fra de enkelte klienter til systemet. Der skal i hvert enkelt tilfælde ske en grundig vurdering af behov og muligheder, før der vælges en løsning. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

6 12 EKSTERNT SYSTEM TIL SYSTEM-KOMMUNIKATION (B2B) BASERES PÅ SOAP OG/- ELLER REST WEBSERVICES System til system-kommunikation med eksterne parter baseres på SOAP- og/ eller REST-webservices efter anbefalinger fra Digitaliseringsstyrelsen. Ved at stille services og data til rådighed på en åben fællesoffentlig platform skal der i Kirkenettet kun vedligeholdes én type snitflader og én kommunikation med andre. Desuden skal krav om anvendelse af åbne standarder efterleves (B103). Ved system til system- kommunikation med særlige behov (f. eks. store datamængder) skal der tages stilling til, om der kan anvendes andre løsninger, hvis SOAP-og/ eller REST-webservices ikke kan klare opgaven tilfredsstillende. Dette krav vedrører den kommunikation, der sker på systemniveau mellem systemer. Der stilles krav til eksterne samarbejdsparter om at efterleve disse standarder, herunder anvendelsen af XML, som er en del af SOAP- og REST-webservices-anbefalingerne. Valget mellem SOAP og REST skal foretages via afvejning af projektets nonfunktionelle krav, herunder sikkerhed. For kommunikation med særlige behov, f. eks. overførsel af data til ledelsesinformation, kan der blive brug for at anvende andre standardiserede løsninger. Såfremt kommunikationen indeholder personfølsomme oplysninger, skal den foregå enten via en sikret tunnel, via direkte netværk eller ved kryptering af beskeden gennem anvendelse af et certifikat. 13 DATA SKAL LÆSES FRA OG OPDATERES I MASTERDATA-KILDEN. I et miljø med mange datakilder skal det sikres, at vedligeholdelse af data er konsistent via veldefineret adgang og ajourføring af masterdata. Der er brug for at sikre konsistente data, og for at disse er aktuelle. Det kræver, at disse data opdateres i og læses fra samme kilde. Data om brugere og installationssteder vedligeholdes autoritativt i KIS. For at være sikker på, at KIS afspejler de seneste data, skal data, der ændres andre steder, opdateres rettidigt i KIS. Kopier af data anvendes kun til læseformål. I det omfang kopidata er nødvendige for f. eks. performance, skal disse opdateres fra masterdatakilden så hyppigt, at data efterlever de forretningsmæssige krav om korrekthed. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

7 14 VELDEFINEREDE OPLYSNINGER I DATAUDVEKSLINGER Betydningen af oplysninger i dataudvekslinger skal være veldefinerede. Udveksling af data mellem systemer kræver, at data kan genbruges direkte eller konverteres automatisk, hvilket i begge tilfælde kræver, at data er entydigt defineret på tværs af systemerne. En klar og konsekvent organisering af - ejerskab til information og dens repræsentation i data - definition af informationers betydning og datasyntaks informationers klassifikation (taksonomi og begrebsmodel) - datas struktur og relationer (datamodel) - datas placering i tilgængelige metadataløsninger, som skal dokumenteres for nye systemer og ved integrationer. 1.3 Sikkerhed 15 BESKYTTELSE GENNEM VELDEFINEREDE SIKKERHEDSZONER Kirkenettets services og applikationer beskyttes mod fjendtlig indtrængning gennem et antal veldefinerede sikkerhedszoner. Kirkenettets services og applikationer stiller meget forskellige krav til sikkerheden og meget høje krav på nogle områder. Desuden er den fysiske afgrænsning til Kirkenettet ikke tilstrækkelig til at håndtere behovene flere applikationer tilgås over internettet, ligesom der skal være adgang til Kirkenettet "udefra". For at håndtere sikkerhed og fleksibilitet med et overkommeligt ressourceforbrug deles netværket op i et antal sikkerhedszoner. Alle systemer skal overholde reglerne for den sikkerhedszone, det er placeret i. 16 HØJ SIKKERHED I GENNEM KRYPTERING, HVOR DET ER MULIGT Begrundel se Konsekven s Der skal være høj sikkerhed i kommunikationen fra arbejdspladserne til systemerne, hvilket skal opnås ved kryptering. Sikkerhedskravene til systemer som fx Personregistrering er meget høje og kræver stor sikkerhed for adgange til systemerne og sikrer samtidig mod andres uretmæssige adgang dertil. Kommunikationen mellem arbejdspladser og systemet skal være krypteret. Systemer skal anvende og forcere tilgængelige krypteringsmetoder (fx HSTS), hvor det er muligt. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

8 17 SPORBARHEDSLOGNING AF BRUGEN AF SYSTEMER For alle systemer skal der udføres en sporbarhedslogning af grupperne personregisterførere, borgere og administratorer. Uanset hvor sikkert et system er, vil der være risiko for uretmæssig anvendelse. Det er derfor vigtigt, at alle hændelser logges, og at loggen overvåges og analyseres, så misbrug opdages og efterforskes. For ethvert system skal der ske en vurdering af niveauet for logning, analyse og kontrol i forhold til en vurdering af risiko for og konsekvens af sikkerhedsbrud. For kritiske systemer som CPR og Den Elektroniske Kirkebog skal der gennemføres systematisk analyse og kontrol af loggen. Ansvaret for logning samt overvågning og analyse af loggen skal placeres, og der skal udarbejdes et regelsæt, så det sikres, at overvågningen gennemføres. Der skal være funktionsadskillelse mellem anvendelsessiden af et system og log-arbejdet. 18 ACTIVE DIRECTORY ER KERNEN I STYRING AF RETTIGHEDER Microsoft Active Directory (AD) håndterer data om brugere og adgangskontrol, og andre systemer skal anvende data og eventuelt adgangskontrol. Med de mange tusinde brugere af Kirkenettets systemer vil det give et for stort ressourceforbrug at skulle administrere brugerne i hvert enkelt system. Det er desuden et sikkerhedsmæssigt krav, at brugere ændres og slettes, når deres adkomst til Kirkenettets systemer ændres (stillingsskift, fratrædelse). Desuden skal brugernes log-in til systemerne begrænses af hensyn til brugervenligheden. Kommende nye applikationer indkøbes med krav om brug af AD som minimumsbrug af brugerdata fra AD. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

9 19 MEDARBEJDERCERTIFIKATER TIL SIKRING AF BRUGERNES IDENTITET Til autenticitetssikring i log-in til Kirkenettet anvendes snarest muligt NemId. Flere og flere medarbejdere skal tilgå eksterne systemer, hvor log-in med NemId er krævet. Ved at bruge NemId til log-in generelt vil brugerne ikke skulle håndtere flere forskellige log-in-situationer. Der skal etableres en effektiv udrulning og administration af NemIdmedarbejdercertifikater som en del af brugeradministrationen. Brugerne skal uddannes til at håndtere medarbejdercertifikaterne. Identiteten af brugeren sikres under udleveringen af medarbejdercertifikater. Autentificeringen af brugeren over for systemet sker via medarbejdercertifikater. Autorisationen af brugeren sker i forhold til hans/hendes stilling. 20 FOKUS PÅ SIKKERHED VED ÆNDRINGER Ved hver ændring af en eksisterende service eller applikation og hver nyanskaffelse skal der være særligt fokus på sikkerheden. Særligt ved ændringer i systemer og ved nyanskaffelser opstår der erfaringsmæssigt sikkerhedsmæssige risici, som det kræver opmærksomhed at undgå. Der skal ved enhver ændring og nyanskaffelse ske en sikkerhedsmæssig vurdering (risikovurdering) og planlægning af sikkerhedstiltag. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

10 1.4 Drift og performance 21 MONITORÉR OG ESTIMÉR BELASTNING Folkekirkens It monitorerer og estimerer belastningen af Kirkenettets services og applikationer. For at undgå overbelastning og dermed manglende adgang til applikationer skal belastningen løbende overvåges, og det skal desuden løbende estimeres, hvordan belastningen kan forventes at udvikle sig, særligt i forbindelse med nyanskaffelser og andre ændrede forudsætninger. For hver gruppe, karakteriseret ved rettigheder til at anvende en eller flere services eller applikationer, anslås volumen i gruppens aktiviteter, og hvilken variation over tid Folkekirkens It forventer i disse aktiviteter. Herudfra anslås, hvorledes Kirkenettets systemer forventes belastet. 22 PERFORMANCEKRAV TIL ALLE SERVICES OG APPLIKATIONER Folkekirkens It opstiller konkrete performancekrav til alle sine services og applikationer. Performancekravene er Svartid: Fra brugeren aktiverer funktionen til resultatet er tilgængeligt for brugeren. Driftstid: Det tidsrum på døgnet, hvor servicen eller applikationen er tilgængelig. Oppetid: Den procentdel af åbningstiden, hvor servicen skal svare, og den andel af klienterne, som dette skal gælde for. Retableringstid: Den tid, der må gå, inden servicen eller systemet fungerer igen i tilfælde af nedbrud (katastrofe). For at sikre, dels at applikationerne fungerer tilfredsstillende i den daglige drift, dels for at sikre, at der er taget højde for retableringstiden i forbindelse med ikkeplanlagte hændelser. Mindstekravene for enhver service eller applikation i Kirkenettet skal overholdes. Krav vedrørende svartider, driftstid (tilgængelighed) og retableringstid skal leve op til Risikovurderingen. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

11 1.5 Brugervenlighed og tilgængelighed 23 TILGÆNGELIGHED FOR ALLE Kirkenettets websteder skal indrettes i overensstemmelse med de obligatoriske fællesoffentlige principper om tilgængelighed for alle. Kirkenettets websteder skal primært betjene ansatte og valgte, sekundært landets borgere og skal derfor i videst muligt omfang leve op til krav om tilgængelighed for alle. For websteder skal der ved design og funktionalitet sikres tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. Hvor det ikke er muligt at gøre det fælles design og den fælles funktionalitet tilgængelig for alle, skal der indrettes særskilte faciliteter for personer med funktionsnedsættelse. Webstederne indrettes i overensstemmelse med Standard for tilgængelighed [WCAG - Web Content Accessibility Guidelines på niveau AA] 24 FOKUS PÅ BRUGERVENLIGHED Ved udvikling af nye it-systemer og videreudvikling af eksisterende skal der være fokus på brugervenlighed Fokus på design af brugergrænsefladen og optimering heraf (GUI, UX etc.) vil sikre brugeren af systemet en væsentlig bedre oplevelse. Et brugervenligt design vil give færre kilder til fejl ved brug af systemet. Brugergrænsefladen er en mindst lige så væsentlig del af it-systemer som selve kodningen. Ved udvikling af nye systemer eller væsentlige ændringer i eksisterende systemer skal det sikres, at brugergrænsefladen får en optimal udforming. Dette skal ske i samarbejde med dels brugerne af systemet og dels kompetencer inden for brugervenlighed. 25 MÅLRETTEDE BRUGERFLADER I Kirkenettet er brugerflader målrettet de brugergrupper, som anvender dem. Kirkenettet servicerer mange forskellige brugergrupper, og der skal både tages hensyn til brugervenlighed, effektivitet og ressourceforbrug i udviklingen. For hver brugergruppe skal Folkekirkens It karakterisere - hvilke typer brugerudstyr services skal kunne betjenes fra - om der skal tages hensyn til funktionshæmmede - hvilken indlæringskurve der er acceptabel - om der sker overholdelse af en eventuel designmanual. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

12 26 FORENKLE OG HARMONISERE BRUGERFLADER Folkekirkens It forenkler og harmoniserer brugerflader, så den enkelte bruger i højere grad oplever en ensartet it-arbejdsplads. For den enkelte bruger vil enkle og ensartede brugerflader på tværs af systemerne betyde mindre oplæring, en lettere arbejdssituation og større effektivitet. Særligt for brugere med begrænset anvendelse er enkelhed og overskuelighed afgørende. Applikationer indarbejdes i Den Digitale Arbejdsplads. 27 ENKELT OG SIKKERT LOG-IN Log-in i Kirkenettet skal balanceres med krav om sikkerhed. På den ene side skal der arbejdes på, at man kun én gang skal logge på til mange systemer. På den anden side skal sikkerheden skærpes, i takt med at flere systemer er omfattet f.eks. med certifikat eller biometri. Der kan ikke arbejdes på enklere log-in, uden at der samtidig arbejdes på at fastholde eller forøge sikkerheden. It-Strategi arkitekturprincipper Dnr

Arkitekturprincipper. Kirkenettet

Arkitekturprincipper. Kirkenettet Bilag til It-Strategi 2010-2012 Arkitekturprincipper for Kirkenettet version 3, feb. 2011 Itk-dnr.: 7755-11 Indholdsfortegnelse 1 It-strategiens arkitekturgrundlag 3 1.1 Grundlaget for arbejdet med arkitektur

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen

NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser. Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen NemHandel i cloud - sikkerhedsmæssige overvejelser Helle Schade-Sørensen IT og Telestyrelsen Agenda Lidt om NemHandel Rationalet for valg af cloud Overvejelser vedr. sikkerhed Løsning og erfaringer indtil

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009 1. Indledning It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg- Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Regionernes politiske linje for informationssikkerhed

Regionernes politiske linje for informationssikkerhed Regionernes politiske linje for informationssikkerhed 1 / SUNDHEDSDATA I TRYGGE HÆNDER / Danske Regioner 2015 Regionernes politiske linje for informationssikkerhed Danske Regioner 2015 Layout: UHI, Danske

Læs mere

Velkommen til Virk.dk

Velkommen til Virk.dk Velkommen til Virk.dk KL og Virk leverandørmøde om erhvervsrettede løsninger i bølge 3 Agenda Kort om Virk Ny brugergrænseflade på Virk.dk Krav til løsninger der skal på Virk.dk Designmanual for erhvervsrettede

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Teknologi vurderingsmodel

Teknologi vurderingsmodel Teknologi vurderingsmodel Version 1.1 Dato 14. januar 2010 Status Færdigvurderet Produkt Borger.dk/Min side Udarbejdet af Kurt Hansen Indhold 1. Forside Dette faneblad 2. Vurderingsguide Kort vejledning

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Indstilling Master i IT-sikkerhed Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Baggrund Med it i alting, Supply Change Management, netværksorganisationer og med systemer sammensat af kommunikerende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune INDHOLD 1. IT-sikkerhedspolitik 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken 2. Begreber og definitioner 3. IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger med IT-sikkerhedspolitikken

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere