IT i sundhedssektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT i sundhedssektoren"

Transkript

1 Januar 2012

2 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri, sundhedsteknologi eller velfærdsteknologi. Blandt it-eksperterne er der ikke den store uenighed om etablering af en national elektronisk patientjournal. 86 procent vurderer, at man bør satse på et stort nationalt system, hvor målet er en elektronisk journal for samme patient, som indeholder alle sundhedsoplysninger om patienten (behandling, medicinering mv.) uafhængig af behandlingssted (praktiserende læge, sygehus, sundhedsplejer mv.), og som kan læses af alle (med rettighed dertil). Kun 12 procent er uenige, mens de resterende 2 procent svarer ved ikke. Rent teknologisk vurderes der ikke at være uoverkommelige barrierer for at indføre et nationalt system med en elektronisk journal for samme patient, som indeholder alle sundhedsoplysninger om patienten. Der synes imidlertid at være en række organisatoriske barrierer. Der er allerede postet mange penge og meget tid i de regionale epj-systemer. Der skal sluges nogle (politiske) kameler, hvis alle disse systemer skal lægges i graven til fordel for et nationalt system. 78 procent af eksperterne i peger på, at trægheden i beslutningerne er den væsentligste barriere i forhold til at etablere et nationalt system.

3 Den elektroniske journal Manglende kommunikation mellem de enkelte it-systemer og mellem enhederne, eksempelvis hospitaler og praktiserende læger, giver et manglende informations-flow og er en barriere for effektiv og sikker behandling. Adgang til alle relevante patientoplysninger vil kunne give et mere sammenhængende og effektivt patientforløb med færre fejlbehandlinger. Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet sker de fleste fejl og svigt i patientbehandlingen i overgangen fra en afdeling til en anden eller fra udskrivning fra sygehus til behandling hos for eksempel egen læge 1. EPJ står for Elektronisk Patientjournal. Formålet med disse er bl.a. at øge tilgængeligheden af data og sikkerheden omkring de oplysninger, som sundhedspersonalet (læger m.fl.) gemmer om hver enkelt patient. Herved ønsker man bl.a. at undgå fejlmedicinering, mindske rutinerne omkring journalisering og give samme information til alle uanset fysisk placering. Ambitionen er, at man i en behandlingssituation skal kunne trække relevante data ud, så det er muligt at inddrage alle forhold, når diagnosen skal stilles, hvorefter behandlingen af patienten kan gå i gang uden for eksempel at skulle gentage allerede gennemførte forundersøgelser. Ligeledes bør det være muligt at indtaste diagnose og behandlingsresultater i det samme system, så opfølgning hos praktiserende læge kan ske smidigt. Ideelt set kan et samlet system også indeholde data fra plejesektoren, løsninger som kan anvendes i forbindelse med forebyggelse og genoptræning, præhospitale løsninger, som anvendes i ambulancer og på ambulancefly/-helikoptere, praksissystemer, apotekernes systemer, telemedicinske løsninger, nationale registre og portaler samt resultater fra selvmonitorering. Ud over en målsætning om bedre behandlingsforløb kan der ligge et betydeligt effektiviseringspotentiale i at indføre papirløse arbejdsgange, at undgå dobbeltregistreringer og spilde mindre tid på at indhente information om patienterne via fax, telefon eller i forskellige systemer, der ikke deler data med andre. Tanken om en fælles elektronisk patientjournal er ikke ny. Som det fremgår af faktaboksen på næste side, er der gjort en række forsøg på at etablere patientjournaler på såvel regionalt som nationalt niveau. Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler blandt de it-eksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri, sundhedsteknologi eller velfærdsteknologi. 1 Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Rigsrevisionen, februar

4 4 Den lange vej mod den elektroniske journal 1996: Sundhedsministeriet offentliggør Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal. En del amter anskaffer i følgende år epj-systemer. 1999: Sundstyrelsen offentliggør National strategi for IT i sygehusvæsenet Det bliver startskuddet for arbejdet med en national Grundstruktur for EPJ også kaldet G-EPJ. 2001: Sundhedsstyrelsen er klar med første version af Grundstruktur for EPJ. 2002: Tre pilotprojekter igangsættes for at afprøve G-EPJ-modellen i praksis. Amter og regering indgår en økonomiaftale, som stiller krav om, at EPJ skal tages i brug på alle sygehuse inden udgangen af : Indenrigs- og Sundhedsministeriet offentliggør National IT-strategi for sundhedsvæsenet : EPJ-observatoriet konkluderer, at den prototype, der på Århus Sygehus skulle bruges til at afprøve G-EPJmodellen, var så teknisk umoden og fejlbehæftet, at det er umuligt at komme med en endelig konklusion. 2005: Sundhedsstyrelsen udsender version 2.2 af G-EPJ, som også ender med at blive den sidste. 2006: Daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen bebuder i sin tale på Amtsrådsforeningens generalforsamling, at epj-strategien trænger til et serviceeftersyn, at han snarest vil fremlægge en plan for et landsdækkende system for elektroniske patientjournaler. Meldingen får bl.a. Nordjyllands Amt til at udsætte indkøbet af et epjsystem på ubestemt tid. Et fælles udviklingsprojekt mellem HS og Københavns Amt om at udvikle notatmodul kaldet klinisk proces kollapser. Projektet er det sidste store forsøg på at få G-EPJ til at fungere i praksis, men leverandørerne WM-data og Acure må opgive at levere et system, der lever op til forventningerne, og betaler kompensation til HS og Københavns Amt. 2007: Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner danner i fælleskab Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD), som skal koordinere it-udviklingen i sundhedsvæsenet. Konsulentfirmaet Deloitte kommer med et review af epj-udviklingen. Konklusionen er, at de store ambitiøse epj-projekter som G-EPJ-modellen har vist sig vanskelige at gennemføre. Rapporten fraråder en national itløsning på sundhedsområdet, fordi den vil fastlåse udviklingen. SDSD og Danske Regioner udsender National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Nu skal den nationale it-arkitektur»sikre, at de mange forskellige løsninger kan virke funktionelt sammen og gensidigt udveksle eller dele data«, og standardisering skal være»behovsdrevet«. 2008: Endnu et stort epj-projekt er tæt på at blive lagt i graven. En konsulentrapport fra Deloitte er stærkt kritisk over for, om epj-systemet Columna fra Systematic overhovedet kan færdigudvikles til brug i Region Midtjylland, og Det Regionale Overlægeråd erklærer sig parat til at skrotte systemet. Regionen ender med at give Systematic et halvt års frist til at bevise systemets duelighed. Columna overlever og er i dag på vej til at blive taget i brug på alle sygehuse i Region Midtjylland, hvor læger og andre brugere generelt har taget godt imod systemet. 2010: Danske Regioner danner Regionernes Sundheds-it Organisation (RSI) som en protest over manglen på konkrete initiativer fra SDSD. Danske Regioner lancerer 24 pejlemærker for udviklingen af sundheds-it, der bl.a. indeholder et løfte om national sundhedsjournal fra Løftet tages med i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne. 2011: SDSD nedlægges og erstattes af National Sundheds-it (NSI) ny selvstændig styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der skal varetage den nationale styring af it-understøttelsen af sundhedsområdet. Rigsrevisionen kommer med sin beretning om elektroniske patientjournaler på danske sygehuse. Rapporten konstaterer, at kun to danske sygehuse har epj i brug i et sådant omfang, at de har kunnet skrotte papirjournalerne. Ironisk nok er det to sygehuse, Regionshospitalet Viborg og Sygehus Thy-Mors, der daterer sig tilbage til tiden, før Sundhedsstyrelsen påbegyndte arbejdet med G-EPJ-modellen. Rigsrevisionen kritiserer samtidigt SDSD for ikke at have arbejdet tilstrækkeligt for at fremme udviklingen og udbredelsen af epj-systemer. Kilde: Dagens Medicin

5 Der findes i dag allerede en række områder, hvor elektroniske journalsystemer fungerer. De har været forankret i regionernes indsats, og målsætningen er, at hver region har en fuldt konsolideret elektronisk patientjournal og en sammenhængende it-arbejdsplads, som giver sygehuspersonalet fælles log-in til alle relevante data inden udgangen af Udfordringen ligger i at få samlet systemerne, så fagpersonalet kan slå op i et enkelt nationalt system. I dag bindes en række databanker og regionale elektroniske patientjournaler sammen af e-journal, Medicinprofilen, Fælles medicinkort, Laboratorieportalen for at nævne de væsentligste. Det er målet, at der fra 2013 etableres et Nationalt Patientindeks, som sikrer samlet overblik over alle væsentlige oplysninger om patienten, og som er fuldt integreret i regionernes kliniske it-arbejdsplads inden udgangen af Der er dog stadig tale om forskellige systemer. IT-eksperternes vurdering af den elektroniske journal Ingeniørforeningen har spurgt 451 medlemmer af IDA-IT 3 om deres syn på etablering af en elektronisk journal. Blandt it-eksperterne er der ikke den store uenighed om etablering af en national elektronisk patientjournal. 86 procent vurderer, at man bør satse på et stort nationalt system, hvor målet er en elektronisk journal for samme patient, som indeholder alle sundhedsoplysninger om patienten (behandling, medicinering mv.) uafhængig af behandlingssted (praktiserende læge, sygehus, sundhedsplejer mv.) og som kan læses af alle (med rettighed dertil). Kun 12 procent er uenige, mens de resterende 2 procent svarer ved ikke. Erfaringer fra tidligere (jf. faktaboks) har vist, at der kan være en række organisatoriske barrierer for etablering af et stort nationalt elektronisk journalsystem, men svarene viser, at det set ud fra en teknologisk vurdering vil være fornuftigt at satse på et stort nationalt system. Tabel 1 Man bør satse på et stort nationalt system med en elektronisk journal for samme patient, som indeholder alle sundhedsoplysninger om patienten (behandling, medicinering mv.) uafhængig af behandlingssted (praktiserende læge, sygehus, sundhedsplejer mv.) og som kan læses af alle (med rettighed dertil) Helt enig 59 % Overvejende enig 27 % Overvejende uenig 9 % Helt uenig 3 % Ved ikke 2 % I alt 100 % 2 Aftale om sundheds-it. Aftale om den kommunale og regionale økonomi for Netværk under Ingeniørforeningen for alle, der arbejder med it. Deltagerne i undersøgelsen arbejder alle med it inden for områderne hospitalsbyggeri, sundhedsteknologi eller velfærdsteknologi. 5

6 Omvendt er det kun et mindretal af it-eksperterne, der peger på, at man bør satse på forskellige epjløsninger specialsyet til regionale behov. Som det fremgår af tabel 2, er det kun 14 procent af IDAs Sundheds-it panel, som mener, at specialsyede regionale løsninger er den bedste model. Tabel 2 Man bør satse på forskellige epj-løsninger specialsyet til regionale behov Helt enig 4 % Overvejende enig 10 % Overvejende uenig 26 % Helt uenig 53 % Ved ikke 7 % I alt 100 % Barrierer for etablering af en national elektronisk journal Rent teknologisk vurderet synes der ikke at være uoverkommelige barrierer for at indføre et nationalt system med en elektronisk journal for samme patient, som indeholder alle sundhedsoplysninger om patienten. Der synes imidlertid at være en række organisatoriske barrierer. Der er allerede postet mange penge og meget tid ind i de regionale epj-systemer. Der skal sluges nogle (politiske) kameler, hvis alle disse systemer skal lægges i graven til fordel for et nationalt system. Som det fremgår af tabel 3, peger 78 procent af eksperterne i på, at trægheden i beslutningerne er en barriere i forhold til at etablere et nationalt system. Ud over beslutningstrægheden vurderer et flertal af eksperterne, at der ligger en betydelig barriere i harmonisering af data i et nationalt system. 59 procent mener, at det vil være en barriere. Kun 22 procent svarer, at opretholdelsen af datakvaliteten i systemet vil være et problem, når først det er etableret. Problemet med datakvaliteten ligger altså primært i etableringsfasen og kun i mindre grad i driften. Tabel 3 Hvordan vurderer du følgende barrierer for et nationalt epj-system: Der er for stor træghed i beslutningerne 78 % Data er ikke harmoniseret på tværs af organisatoriske enheder, så det er muligt entydigt at dele data (hændelse/forløb), uden der skabes mulighed for 59 % fortolkning afhængigt af læseren Det vil være en meget stor opgave at opretholde en god datakvalitet i så 22 % stort et system

7 Strategi for etablering af en national elektronisk journal Man kan forestille sig forskellige veje til et nationalt epj-system. 66 af eksperterne svarer, at en løsning kunne være at arbejde på at hægte de nuværende systemer sammen. En anden vej kunne være at vælge det bedste af de nuværende regionale systemer og opgradere det til at landsdækkende system. 56 procent mener, at det kunne være en løsning. Kun godt hver tredje (36 procent) mener, at man bør starte helt forfra med opbygning af et nyt system. Endelig peger 25 procent på, at en god strategi kunne være at købe et samlet system i udlandet. Tabel 4: Muligheder for at etablere en national elektronisk journal Man bør arbejde på at hægte de eksisterende systemer sammen 66 % Man bør vælge det bedste af de nuværende regionale systemer og bygge et nationalt system på det fundament 56 % Man bør starte forfra med opbygning af et helt nyt nationalt system 36 % Man bør købe et samlet system i udlandet 25 % Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til konsulenterne Grit Munk , Marie Langskov eller Anne Høgdal eller presserådgiver Ulrik Frandsen Metode Undersøgelsen er gennemført blandt 451 medlemmer af IDA-IT, der er et netværk under Ingeniørforeningen for alle, der arbejder med it. Deltagerne i undersøgelsen arbejder alle med it inden for områderne hospitalsbyggeri, sundhedsteknologi eller velfærdsteknologi. Undersøgelsen er gennemført i november

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Øget sammenhæng i patientbehandlingen gennem vidensdeling via udvidet adgang til offentlige registre og elektroniske patientjournaler m.v.) 1 I sundhedsloven,

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet MEDIQ Aalborg Universitet EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr EPJ-Observatoriet

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Journalen, der skal kunne det hele

Journalen, der skal kunne det hele Elektronisk patientjournal Journalen, der skal kunne det hele Ambitionerne for den elektroniske patientjournal, EPJ, er ambitiøse. Tanken er, at EPJ skal indeholde de vigtigste oplysninger om patienten

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen FOA: Social- og sundhedssektoren F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Det gode sundhedsvæsen med fokus på sygehusene Det gode sundhedsvæsen. er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere