IT-sporet. Om IT-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-sporet. Om IT-området"

Transkript

1 IT-sporet Om IT-området o IT-infrastruktur: Ikke sammenhængende mellem de 9 hovedområder. Ingen mulighed for at dele systemer og ressourcer på en smidig måde. Ingen fælles bruger / identitetsstyring o Systemanvendelse: Uharmoniseret indenfor væsentlige administrative processer og arbejdsgange. o Driftskvalitet: Ganske uens. Lever kun på udvalgte områder op til nutiden standard for IT-drift. Bl.a. en række IT-sikkerhedsmæssige udfordringer o IT-udvikling: Tradition for at egenudvikle centrale administrative systemer. Paradigmeskift i proces o Strategi og styring: Ingen fælles strategier, politikker eller styringsmodeller for IT. o Organisation: Fragmenteret med mange parallelle opgaveløsninger o Sammenhængende IT-infrastruktur som grundlag for daglig drift og yderligere digitalisering af administrative processer o Hele universitetet anvender de samme administrative IT-systemer, som tilbyder digitalisering og IT-understøttelse af de centrale forretningsprocesser. o Trimme driftsområdet, så der både kan høstes åbenlyse stordrifts- og synergifordele og gennemføres et kvalitetsløft på de mest udsatte områder. De fælles systemer er vand ud af hanen, der leveres effektivt og gnidningsfrit og med et enkelt logon.. o IT-udvikling adskilt fra drift med en solid forankring af projekterne i forretningsorganisationen. o IT-stab, der varetager opbygning af strategier, politikker og standarder i samarbejde med forretningsorganisationen o Koncernorganisering på IT-drift, mens hovedområderne selv varetager de fagnære systemer, der er værdiskabende på det lokale hovedområde Udvikling og implementeriing af sammenhængende og gennemsigtig infrastruktur til afløsning for den eksisterende fragmenterede og isolerede netværks- og brugerstyringspraksis Universitets Koncern-IT: De fælles administrative IT-systemer skal leveres af en central IT-organisation og de fagnære systemer, der kræver fag-ekspertise, skal varetages af hovedområderne. Fordelene er: Stordrift og effektiviseringspotential Nedbrydning af systemmæssige barrierer mellem hovedområder Muligt at konsolidere data og digitalisering processer på tværs af hovedområder vha. få klik i de fælles systemer o Revideret sporbeskrivelse med fokus på infrastruktur som forudsætning for øget digitalisering o Detaljeret projektbeskrivelse for netværksprojekt, herunder kommissorier for 3 delprojekter o Analyse af den nuværende IT-organisation på universitetet o Beslutningsgrundlag for fremtidig ITorganisering Der er igangsat projekter og nedsat arbejdsgrupper med henblik på at etablere: o Fælles fysisk netværk o Ny fælles Web-løsning (CMS-system) Der er planer om at etablere projekter vedr.: o Fælles identitetsstyring o Fælles serverdrift o Standardisering af indkøb Snitfladeafklaring mellem hovedområde-it og fælles IT igangsat. o Opgave deling mellem central IT-organisation og hovedområder, herunder økonomi (der fremlægges beslutningsgrundlag i december 2008) o Sporbudget 2009

2 Økonomisporet Om økonomiområdet o 5 forskellige økonomistyringsmodeller på 8000C, DMU, DJF, ASB og DPU, med forskellige kontoplanstruktur, forskellige processer mv. Desuden forskellige og usammenhængende økonomisystemer og dermed et vanskeligt grundlag for den overordnede økonomiske styring på AU. o En præcis, pålidelig og gennemsigtig økonomistyring er forudsætningen for, at ledelsen på universitetet som helhed kan træffe de rigtige beslutninger på et kvalificeret grundlag. o Formålet med økonomisporet er at etablere en sammenhængende, gennemskuelig og effektiv økonomistyring, som understøtter alle relevante styringsbehov på universitetets områder. Den fremadrettede økonomistyring skal understøtte et nærhedsprincip og et helhedsperspektiv gennem en udstrakt grad af standardisering i både systemunderstøttelsen og i udformningen af processer og instrukser. Det er besluttet at indføre: Fælles økonomistyringsmodel: Formålet med at designe og implementere en økonomistyringsmodel er at etablere en sammenhængende, gennemskuelig og effektiv økonomistyring for Aarhus Universitet.(Her indgår bl.a. etablering af en ny fælles kontoplanstruktur, design af nye fælles standardiserede processer og fælles økonomirapporteringspakker) Navision Stat inkl. Workflowsystem til fakturahåndtering: Projektet er opdelt i 2 overordnede faser, som består af: Fase 1(2008/2009): o At skifte fra Oracle ØSS til NS 3.60 på DPU (jan. 2009) og ASB (marts 2009) o At overgå til ny fælles kontoplanstruktur på hele AU (marts 2009 med virkning fra 1. jan 2009) o Implementering af workflowsystem til fakturahåndtering på 8000C (nov feb. 2009) og ASB (marts 2009). Forventet udrulning på øvrige hovedområder første halvdel af o Forventet etablering af fælles AU-løsning for: 1)Rejseafregningssystem evt. baseret på ASB s løsning, 2)Webshop. Fase 2(2009/2010): o At opgradere NS 3.60 til NS 5.0 på 8000C, ASB og DPU. o At opgradere de nuværende NS 3.60 og NS 4.0 til NS 5.0 inkl. ARS på DJF og DMU. Økonomirapportering: Projektet er opdelt i to faser: Fase 1 (maj - nov. 2008): At identificere de tiltag der er nødvendige at igangsætte for at kunne implementere, drifte og vedligeholde en it-løsning, som understøtter de ny rapporteringspakker, samt etablere en midlertidig mini-rapporteringsløsning på 8000 C ved anvendelse af værktøjet Reporting Services (R.S.) Fase 2 (okt marts 2009): Med udgangspunkt i værktøjet Reporting Services at designe og implementere en økonomirapporteringsløsning for alle AU s hovedområder, som understøtter kravene fra de nye fælles økonomirapporteringspakker Budgetværktøj: o Der er igangsat en undersøgelse om hvorvidt ARS kan anvendes som fælles budgetteringsværktøj. Først efter denne undersøgelse vil en beslutning blive truffet om projekt Budgetværktøj skal gennemføres eller ej. Projektøkonomistyring: o Der er igangsat en drøftelse om hvorvidt dette projekt skal påbegyndes

3 o Økonomistyringsmodel: Principper og ny fælles kontoplanstruktur er færdiggjort o Økonomistyringsmodel: Færdiggjort design af de nye fælles økonomirapporteringspakker o Navision Stat+workflow: Analysefasen, samt konverterings- og implementeringsplan for DPU og ASB er færdiggjort o Økonomirapportering: Fase 1 i er implementeret (offentliggøres uge 47) o Økonomistyringsmodel: Design af nye fælles standardiserede processer o Navision Stat: Konvertering på DPU og ASB er igangsat o Workflow: Pilotprojekt på workflow på NAT er påbegyndt. o Økonomirapportering: Fase 2 er i planlægningsfasen o Organisering og opgavesplit i relation til nye standardiserede processer o Håndteringen af projektøkonomi som fælles element i den generelle økonomistyring på AU

4 Studiesporet Om det studieadministrative område? o Hovedområderne anvendte forskellige studieadministrative systemer o Forskellige snitflader mellem den centrale studieadministration og hovedområder Fælles standarder i fælles systemer. o Én fælles grænseflade mellem fællesadministrationen og alle hovedområderne. o Grænsefladen skal afspejle, at ansvaret for at tilrettelægge og kvalitetssikre uddannelserne ligger hos dekanen de fagnære funktioner skal dermed placeres på hovedområdet. Løsning af en opgave bør involvere så få led (dvs. ansvarsskift mellem personer og/eller enheder) som muligt og dobbelt sagsbehandling skal undgås. o Grænsefladen skal medvirker til at give en ensartet service overfor de studerende og skal understøtte universitetets overordnede kvalitetspolitik. o Det fællesadministrative niveau har ansvaret for, at de redskaber, der er til rådighed for hovedområdernes studieadministration, er effektive, brugervenlige og understøtter en ensartet og legal administration. Overskriften for sporet er "Fælles standarder i fælles systemer". Det medfører: Der skal fastlægges og implementeres en ensartet arbejds- og ansvarsdeling mellem den decentrale og centrale (fælles) studieadministrative opgavevaretagelse AU indfører STADS som fælles studieadministrationssystem. Der skal dermed udvikles en AU-version af STADS-systemet, der bygger på ovenstående arbejds- og ansvarsdeling Der skal etableres god, enkel og brugerorienteret service for studerende, aftagere, myndigheder, medarbejdere og ledelse, herunder i videst mulig omfang service via selvbetjening, der gør det enkelt for brugeren at følge og afgøre egne sager digitalt Hvad har sporet konkret leveret? o Sporbeskrivelse med beskrivelse af de 2 hovedprojekter o I andet halvår 2008 videreføres AU STADS-forprojektet i studiesporet. Hvad er i proces? PADS-projektet: o PADS-projektgruppe nedsat. Identifikation af studieadministrative kerneprocesser påbegyndt. o Nedsættelse af faglige specialist arbejdsgrupper påbegyndt. Arbejdsgrupperne skal analysere de studieadministrative kerneprocesser. Analyserne følges op af indstillinger om ændringer i opgavevaretagelsen for så vidt angår placering (på hovedområderne eller i fællesadministrationen) og proces (standarder eller individuelle). Indstillingerne leveres senest med udgangen af februar STADS-projektet: o Der arbejdes med en generel definition og organisering af STADS-projektet. o Sideløbende er der igangsat en række projekter og aktiviteter, deriblandt: o Etablering af AU STADS testmiljøer. o Etablering af datakonverteringsgrundlag fra Delfi til STADS. o Design af testorganisation. o Design af AU STADS udviklingsorganisation, både internt rettet og UNI-IT rettet organisering. o Deltager i systemejerkreds og flere arbejdsgrupper i STADS-samarbejdet. o Uddannelses og kompetenceudvikling af projektdeltager, -ledere og brugere. Spørgsmål, der skal afklares i ledelsesstrengen: o Fremtidig placering af opgavevaretagelsen for alle uddannelsesadministrative kerneprocesser (pba. indstilling fra sporet). o Konkrete fælles standarder (pba. indstilling fra sporet). o Uddannelsesadministrativ/studieadministr ativ strategi. o Uddannelsesadministrativ/studieadministr ativ systemstrategi med integrationer til øvrige systemer, herunder IT-strategi og arkitektur for AUs systemer. o UNI-IT og STADS-samarbejdet: strategi for samarbejdet med øvrige universiteter, herunder snarligt STADS-udbud.

5 HR-sporet Om HR-området o Ingen fælles central koordinerende HR-afdeling. o Ingen centralt koordinerede HR-udviklingstiltag. o Fragmenteret personaleadministration o Målet for sporet er at bidrage til at etablere en sammenhængende, professionel og effektiv personaleadministration og HR-organisation med nærhedprincippet som udgangspunkt Fremtidige systemer skal være standardsystemer. Det er besluttet at etablere en fælles HR-afdeling parallelt til PUK. Den nye HR-organisation ledes af en HR-chef (stillingsopslag ude med ansøgningsfrist 13/11). Er sat i bero for at overveje anden organisering af fælles administrationen. Det er besluttet at få scannet personsagerne på 8000 C o Sporbeskrivelser med projektbeskrivelser for 4 projekter. o Nedsat projektgruppe med intern projektleder for projekt 1: Fastlægge opgavesammen-sætningen for en ny HR-organisation med fokus på kompetenceudvikling, lederudvikling,talentudvikling, medarbejderudvikling, arbejdsmiljø samt understøttelse af rekrutteringsprocesser på hovedområderne o Nedsat projektgruppe med intern projektleder for projekt 2: Fastlæggelse af den personaleadministrative snitflade mellem fællesadministrationen og hovedområderne herunder fastlæggelse af standardisering af ansættelsesprocedurer, o For projekt 3 (Digitalisering af det personaleadministrative område) og 4 (Strategisk og driftsmæssig anvendelse af SLS) har det været nødvendigt at rekruttere ekstern konsulent som projektleder o Projekt 3 afventer koordination med IT-spor. o Sporet er repræsenteret i Økonomistyrelsens referencegruppe for udvikling af statsligt personaleadministrativt system Sporet leverer ultimo februar 2009 beslutningsgrundlag vedr.: o Opgavesammensætningen for en ny HRorganisation med fokus på kompetenceudvikling, lederudvikling, talentudvikling, medarbejderudvikling, arbejdsmiljø samt understøttelse af rekrutteringsprocesser på hovedområderne o Den personaleadministrative snitflade mellem en fællesadministration og hovedområderne - herunder fastlægge standardisering af ansættelsesprocedurer Ultimo maj 2009 leverer sporet forslag vedr.: o Strategisk og driftsmæssig anvendelse af SLS i hele organisationen Sporet leverer juni 2009 beslutningsgrundlag vedr.: o Digitalisering af det personaleadministrative område, herunder digitalt personarkiv. o Beslutning om og hvornår HR-lederstilling besættes, herunder afklaring af ledelsesporteføljen. o Tidsplan for hvilke prioriteringer der skal fremmes imellem sporerne, ikke mindst i forhold til digitaliseringstiltag og systemanskaffelse.

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010-2013

Digitaliseringsstrategi 2010-2013 www.nyidanmark.dk Digitaliseringsstrategi 2010-2013 Juni 2010 1 Indhold Kapitel 1 - Om strategien 2 1.1 Ledelsesresumé 2 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Sammenhæng med tidligere strategier 5 1.4 Erfaringer og

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen. August 2007

Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen. August 2007 Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen August 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 1. Sammenfatning 2 1.1 Grundlaget er skabt for en effektiv Public Digital Governance 2 1.2 Tre centrale

Læs mere

Til: Udviklingsplan for Center for HR (CHR) 2014. 1. Indledning

Til: Udviklingsplan for Center for HR (CHR) 2014. 1. Indledning Til: KD Center for HR Region Hovedstaden c/o Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65, opg.10b 2900 Hellerup Telefon 38 66 99 99 Direkte 29805070 Web www.regionh.dk/chr Dato: 25. marts 2014 Udviklingsplan

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling Oplæg til it-strategi og -handlingsplan September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og anbefalinger 1 2. Indledning 3 2.1 Baggrunden for it-strategiarbejdet 3 2.2 CVU

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20

1. INDLEDNING... 2 6. FASER I IMPLEMENTERINGSPROCESSEN... 20 Familie - og Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarked/ØPA3 NOTAT Dato: 30.september 2005 Sagsnr.: 258639 Dok.nr.: 1608690 AN Implementeringsplan for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. INDLEDNING...

Læs mere