Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi Del 1 Formål og mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål"

Transkript

1 Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien Afsæt i Hillerød Kommunes mål Ændrede rammebetingelser Indhold i digitaliseringsstrategien Mål Tilslutning til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Fuld udnyttelse af eksisterende digitale løsninger Digitalisering handler om at ændre arbejdsgange og opgaver Digital ledelse er en del af alle lederes ledelsesfaglighed Overholdelse af fælles standarder og tekniske krav for at sikre sammenhæng mellem løsninger It-infrastrukturen skal kunne bære kommunens digitalisering Digitaliseringens organisering i Hillerød Kommune Roller og ansvar Organisering af digitaliseringsressourcer Brugen af business case i Hillerød Kommune Finansiering af digitaliseringen Digitaliseringspuljen Fagområdernes driftsbudgetter Det centrale it-budget Budgetudvidelser i forbindelse med Byrådets budgetlægning Konkrete indsatsområder for de kommende år 2012/ Udarbejdelse af kanalstrategi for alle borgerbetjenende områder Kompetenceudviklingsaktiviteter for borgere og virksomheder Kompetenceudviklingsforløb for øvrige borgerbetjenende ledere og medarbejdere Systematisk kompetenceudviklingsindsats læring, faciliteter og videndeling Aktiviteter til at understøtte digital ledelsesudvikling Mobil platform Ny strategi for benyttelse af tværgående løsninger Oprydning i systemporteføljen Konkurrenceudsættelse af gamle it-kontrakter m.v Oprettelse og igangsætning af et digitaliseringsforum Tværgående samspil mellem digitaliseringskonsulenter Videreudvikling af business case-skabelon Udarbejdelse af en it-strategi infrastruktur og it-drift Tillæg: Skitse til handlingsplan Formålet med digitaliseringsstrategien Digitaliseringsstrategien skal: Side 1 af 11

2 Sætte den fælles retning for hvordan Hillerød kommune kan give borgerne bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunens administration. Sætte Hillerød Kommune i stand til at koordinere, overskue og håndtere nye digitale muligheder og løsninger som tilpasses borgernes forskellige behov. Sætte den fælles ramme for det videre samspil i organisationen omkring finansiering og styring af digitaliseringen samt for den tværgående koordinering og prioritering. o Samspillet skal sætte Hillerød Kommune i stand til at træffe fælles beslutninger i en balance mellem den fælles helhedstænkning og den lokale innovationskraft. o Samspillet skal sikre den rette prioritering af kommunens digitale investeringer, således at kommunen investerer i den digitalisering, som giver bedst mulig service for borgere og virksomheder under hensyn til borgerens vilkår og de økonomiske rammer. Strategien er samtidig en konsolidering af flere aktuelle digitaliseringsagendaer i Hillerød Kommune: e2015, en kommende kanalstrategi, fagområdernes strategier og de nationale- og fælleskommunale digitaliseringsstrategier. Figur 1 Illustration af Det digitale landkort i Hillerød kommune" med eksempler på fag/sektorområder. 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål Digitaliseringsstrategien tager afsæt i Hillerød Kommunes mål for udvikling af kommunen. Af særlig relevans for digitalisering er: Hillerød Kommune er et oplagt sted at bosætte sig med god infrastruktur, herunder også digital infrastruktur - Bæredygtig udvikling og høj kvalitet i serviceniveau gennem udnyttelse af ny teknologi og digitalisering. Fra Kommunens mission: Borgeren er i fokus, og Hillerød kommune er til for borgeren. Side 2 af 11

3 1.2 Ændrede rammebetingelser Borgere og virksomheder anvender personlige computere, bærbare og mobile håndholdte computere, som en naturlig del af deres hverdag. Borgrene er digitalt parate og foretrækker selv at kunne finde de informationer de måtte have behov for, og vil gerne udnytte fordelene ved digital selvbetjening. I forlængelse af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har rammebetingelserne for digitalisering ændret sig de seneste par år. Der er fokus på, at kommunerne udvikler sig digitalt og i samme omfang og takt på tværs af fagområder og organisatoriske enheder. Behovene for sammenhæng vokser samtidig med kompleksiteten i de mange digitale løsninger. Den enkelte kommune kan ikke selv løse alle de digitale udfordringer. Den enkelte kommunes tilslutning til og realisering af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har derfor en mere forpligtende karakter end tidligere. Samtidig indgår den forpligtende digitalisering i de årlige økonomiforhandlinger mellem kommunerne og regeringen, fulgt op af lovændringer, fx om borgernes obligatoriske selvbetjening og efterfølgende ændringer i bloktilskuddet. Den foregående digitaliseringsstrategi havde fokus på at understøtte den nye, større Hillerød Kommune, herunder at optimere og digitalisere administrative processer, kombineret med standardisering af fællessystemer, it-arbejdspladser med videre. Nye teknologiske spring, ekstremt hurtigt voksende datamængder, netværk uden grænser, mange forskellige mobile muligheder for at tilgå data alle steder fra, stiller også nye krav til, hvordan Hillerød Kommune behandler og stiller data til rådighed for medarbejdere, borgerer og virksomheder. 1.3 Indhold i digitaliseringsstrategien Digitaliseringsstrategiens del 1 omfatter visioner og mål. Del 2 indeholder forslag til den fremadrettede organisering samt en beskrivelse af finansieringsmodeller, herunder brug af business cases. Del 3 indeholder konkrete indsatsområder i forlængelse af del 1 og 2 samt en handlingsplan for digitaliseringsprojekter. Del 1 skulle gerne, i kraft af sit fokus på visioner og mål, have en vis langtidsholdbarhed, mens del 2 indeholder tiltag til styringen af digitaliseringen. Del 3 er et dynamisk dokument, der løbende revideres efter behov. 2 Mål Følgende er Hillerød Kommunes afsæt for digitalisering: For kommune som helhed For borgerbetjeningen For digitalisering på velfærdsområderne børn, skole og sundhed Som arbejdsplads Side 3 af 11

4 Digitaliseringsstrategien skal bidrage til effektivisering af kommunens opgavevaretagelse og udvikle kommunens servicetilbud, så borgere og virksomheder har let adgang til offentlig service af høj kvalitet. Digitalisering af kommunens opgaver skal sikre, at kommunen i en fremtid med færre medarbejdere fortsat kan løse alle opgaver og udvikle service overfor borgere og virksomheder. Borgere og virksomheder kan forvente konstant udvikling af Hillerød kommunes service. Samtidig vil det være en udfordring at fastholde og tilføre nye medarbejdere til at løse de kommunale opgaver. Digitaliseringen skal hjælpe med til at give bedre løsninger, eliminere dobbeltarbejde, forebygge nedslidning, og bidrage til interessante og udfordrende arbejdsvilkår. Hillerød kommune skal være attraktiv for borgere, virksomheder og som arbejdsplads. 2.1 Tilslutning til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Hillerød Kommune tilslutter sig mål og indhold i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, herunder den tilknyttede handleplan med 32 indsatsområder og digitaliseringsreformen på velfærdsområdet. Hillerød Kommune prioriterer de enkelte indsatsområder i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi: Hvor indsatsområdet kan give en væsentlig bedre borgerservice på et område, som Hillerød Kommune prioriterer, og / eller hvor Hillerød Kommune ikke vil kunne tilvejebringe denne bedre service alene. Hvor det kan betale sig. Tilslutningen til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi betyder også i en prioriteringssituation, at: Side 4 af 11

5 Obligatorisk digital selvbetjening, digitalisering som opfylder lovgivning samt opfyldelse af politiske mål prioriteres som udgangspunkt forud for øvrige projekter. De fælleskommunale projekter prioriteres forud for egne initierede projekter 1. Ønsker om investeringer i eksisterende løsninger på markedet, fremfor at afvente planlagte fælleskommunale løsninger, skal begrundes i en positiv business case. 2.2 Fuld udnyttelse af eksisterende digitale løsninger Hillerød Kommune vil prioritere højt at udnytte sine eksisterende digitale løsninger fuldt ud. Der skal opnås besparelser via fuld og effektiv anvendelse af eksisterende it-systemer. Vi kan spare ressourcer ved en bedre udnyttelse af de hidtil foretagne investeringer, hvis vi forholder os til spørgsmål som: er behovet rigtigt forstået? er den eksisterende it-løsning fortsat den rigtige? er løsningen ordentligt implementeret (forankring)? er alle godt inde i løsningen, eller er der brug for mere kompetenceudvikling? bruges løsningen af nok brugere? er der sammenhæng mellem antal brugere, og de licenser vi betaler for? Det betyder også: Øget fokus på brug af vi deler fælles løsninger fremfor, at hver afdeling køber sit eget fagsystem. Forud for investeringer i nye løsninger skal det begrundes, at eksisterende løsninger ikke eller stort set ikke kan imødekomme behovene for it-understøttelse. 2.3 Digitalisering handler om at ændre arbejdsgange og opgaver Hillerød Kommune ønsker, at investeringer i digitalisering giver så stort udbytte som muligt. Udover den tekniske implementering og uddannelse i it-løsningens funktionalitet, skal der ske en organisatorisk implementering, som reelt omlægger og effektiviserer opgaveløsning, arbejdspraksis og ydelser. Dette skal ske gennem kompetenceudvikling, arbejdsgangs- og procesoptimering og udøvelse af digital ledelse. Et digitaliseringsprojekt skal have et klart fokus på at realisere gevinster. Der skal udarbejdes business cases med anerkendte metoder, før, under og efter projektgennemførelse. Vi kan ikke nå det hele. Der er brug for en skarp og tydelig prioritering mellem projekter. Man bør altid først spørge: Giver den opgave, vi løser, overhovedet mening at løse? Hvis svaret er ja, så spørg: Kan vi ved at (re)digitalisere opgaven løse den mere effektivt? Digitaliseringsprojekter er forretningsudvikling og medfører nødvendigvis forandringer i måden, vi arbejder på, ellers skaber det ikke værdi. Der skal derfor altid foretages de nødvendige organisatoriske tilpasninger, og kommunikationen om det nye skal være tilstrækkelig. 1 Med fælleskommunale digitaliseringsprojekter forstås de projekter, som er beskrevet af KL i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi/handleplan. Derudover kan Hillerød Kommune indgå i fælles digitaliseringsprojekter med andre kommuner, men hvor disse hører ind under kategorien egen-initierede. Side 5 af 11

6 Digitaliseringsprojekter skal altid have en ledelsesmæssig projektejer, og efterfølgende i driftsfasen en ledelsesmæssig gevinstejer, som kan tage det ledelsesmæssige ansvar for at realisere gevinsterne. Digitaliseringsprojekter skal altid evaluereres. 2.4 Digital ledelse er en del af alle lederes ledelsesfaglighed Digital ledelse udøves af lederen i samspil med faglig ledelse, personaleledelse, strategisk ledelse og økonomisk ledelse. Der er brug for, at alle ledelseslag aktivt forholder sig til, hvordan digital ledelse skal udøves inden for deres område. Digital ledelse handler i høj grad om forandringsledelse at kunne se potentialet, at kunne organisere forandringen og indhøste resultaterne i et tæt samspil med medarbejderne. En væsentlig forudsætning for at opnå digitaliseringens fulde potentialer er udøvelse af digital ledelse som en integreret del af en enhver leders ledelsesfaglighed og -praksis. Særlig stor betydning har fokus på kommunikation af mål og mening med digitaliseringen. Lederen skal have fokus på og træffe beslutninger om at ændre og effektivisere opgaverne og tilpasse organisationen, så gevinsterne ved den digitale investering realiseres. Det er afgørende, at lederen selv kan se potentialet i digitaliseringen og den innovationskraft, der ligger heri. Lederen skal kunne håndtere større, komplekse organisatoriske, økonomiske, kontraktuelle og tekniske risici. Det skal lederen kunne kommunikere aktivt og meningsfuldt. Endelig er det vigtigt, at lederen er i stand til at sætte digitaliseringens muligheder for at udvikle velfærdsydelser på den politiske dagsorden. 2.5 Overholdelse af fælles standarder og tekniske krav for at sikre sammenhæng mellem løsninger For alle investeringer i ny digitalisering skal følgende gælde: Fremadrettede investeringer i nye løsninger skal leve op til de fælleskommunale arkitekturkrav 2 for at sikre sammenhæng og integration mellem kommunens løsninger. Brug af fælles datastandarder, så data i højere grad kan flyde mellem systemer. Skal godkendes af et digitaliseringsforum med henblik på vejledning i og sikring af de tekniske krav og sammenhænge til andre løsninger. 2.6 It-infrastrukturen skal kunne bære kommunens digitalisering Udviklingen af it-infrastrukturen og kapaciteten i denne (netværk, servere, pc er, telefoni) skal udvikles i takt med den øgede digitalisering i kommunen. Del 2 Organisering, styring og finansiering 3 Digitaliseringens organisering i Hillerød Kommune 2 It-arkitekturkrav er fælles regler/standarder til leverandørerne for, hvordan it-løsninger skal bygges, og derved sikre sammenhæng og integrationer mellem kommunernes løsninger. Side 6 af 11

7 For at understøtte digitaliseringsstrategiens mål om fælles koordinering, sammenhæng og prioritering, af projekter og træk på fælles ressourcer etableres et digitaliseringsforum og en digitaliseringsarbejdsgruppe. 3.1 Roller og ansvar Digitalisering betyder ændring af arbejdsgange og opgaveløsning. Derfor er ansvaret for succes med digitalisering også tæt forbundet med såvel det faglige, det økonomiske ansvar og ansvaret for arbejdets tilrettelæggelse. Opdelingen i sektorer følger af den fælleskommunale opdeling. Figur 2 Illustration af tværgående og sektorområder med de eksterne interessenter De fagligt ansvarlige chefer er således også ansvarlige for at Hillerød Kommunes anvendelse af faglige digitaliseringsløsninger. De tværgående borgerrettede digitaliseringsinitiativer og ansvaret for sammenhængende IT ligger ligeledes ved de faglige chefer for Borgerservice hhv. Digitalisering. I den rolle er de faglige chefer bestillere i forhold til stabsfunktionernes støtte. 3.2 Organisering af digitaliseringsressourcer For at understøtte både den tværgående digitalisering og fagområdernes digitalisering samt sammenhængen mellem disse, vil det være væsentligt, at denne kan understøttes af digitaliseringskonsulenter, både centralt og decentralt placeret, bl.a. med hjælp til udarbejdelse af business cases. Det vil være relevant at medtænke fx HR-konsulenter, leankonsulenter og andre udviklingskonsulenter, som kombineret med en digital kompetenceudvikling har brugbare proces- og projektkompetencer. 4 Brugen af business case i Hillerød Kommune En revideret udgave af Hillerød Kommunes business case skal anvendes ved investeringer i digitalisering. Business casen er en metode til at etablere et beslutningsgrundlag for bl.a. digitale investeringer. I business casen opstilles hvilke formål 3 og gevinster, der ambitiøst og realistisk kan sættes op for den efterfølgende anvendelse af it-løsningen. Derudover udregnes og aftales, hvilke omkostninger systemmæssige og organisatoriske en digital investering vil have for at nå de formulerede mål og gevinster. Nettogevinsten udregnes derefter og fordeles over år ofte stigende fra første år til det år, hvor den fulde effekt forventes. Udover mål om effektviseringer kan der indgå mere kvalitative mål om lovmedholdighed, bedre service, kvalitet i opgaveløsningen og forbedring af arbejdsforhold. 3 Mål: Der arbejdes med tre typer formål i BC: Opfylde et nyt/ændret politisk mål (ændret serviceniveau), opfylde et lovkrav eller opnå en effektiviseringsgevinst. Side 7 af 11

8 Der skal udarbejdes business case for investeringer over kr. Den udregnede investeringspris skal omfatte omkostninger til anskaffelse af løsningen, som udgangspunkt drift over 4 år og organisatoriske ressourcer til implementering/drift omsat til kroner. Der benyttes følgende skalering i forhold til business cases: Niv. 0/basis: Godkendelse af Digitalisering og IKT med henblik på sameksistens med it-platform, afledte omkostninger, standarder og træk på Digitalisering og IKTs interne ressourcer. Niv. 1: Lille investering (under kr. inkl. afledte omkostninger og træk på organisationen). Det ansvarlige område skal udarbejde en mini-business case, som ikke skal lægges op i digitaliseringsforum. Udgangspunktet er, at de mindre investeringer sker ved områdernes egenfinansiering. Niv 2: Større investering (over kr.): Der skal udarbejdes business case, som herefter indgår i digitaliseringsforummets tværgående prioritering. Dette gælder, uanset om finansieringen sker for fælles midler eller ved områdets egenfinansiering. Der benyttes følgende definitioner og forståelser: Økonomisk fordelagtig business case: Muliggør minimum en tilbagebetaling af investeringen over max. 4 år på % Investeringspris: Den udregnede investeringspris skal omfatte omkostninger til anskaffelse af løsningen, drift over 4 år og organisatoriske ressourcer til implementering/drift omsat til kroner. Det er business casen, der som en del af beslutningsgrundlaget, skaber afsættet for en beslutning om, hvordan gevinsten skal tilfalde området eller kommunen som helhed. Dette gælder, både hvor centrale puljer finansierer investeringen, og hvor områdets egne midler finansierer projektet. 5 Finansiering af digitaliseringen Finansieringen til digitaliseringen i Hillerød Kommune kan ske på følgende måder;: 1. En digitaliseringspulje. 2. Digitaliseringsprojekter kan søges finansieret af kommunens pulje til effektiviseringer (revideres efter valg nedenfor). 3. Fagområdernes samlede driftsbudgetter, heraf med aktuelle digitaliseringsindkøb for mio. kr. 4. Det centrale it-budget på 40 mio. kr. 5. Budgetudvidelser via Byrådets budgetlægning aktivitetsudvidelsesforslag (både drift og anlæg) suppleret med finansieringsforslag inden for budgetrammen. 5.1 Digitaliseringspuljen Der etableres en central digitaliseringspulje med det formål at understøtte de konkrete projekter, der indgår digitaliseringsstrategiens handleplan. Side 8 af 11

9 Digitaliseringspuljen målrettes effektiviseringer som følge af digitalisering. Fagområderne skal søge Digitaliseringsforummet om finansiering gennem en gennemarbejdet og økonomisk fordelagtig business case (se definition ovenfor). Digitaliseringsforummet foretager 4 gange årligt en tværgående prioritering blandt de projekter, som er optaget i handleplanen. 5.2 Fagområdernes driftsbudgetter Fagområdernes driftsbudgetter omfatter finansiering af eksisterende digitalisering, hvor ophør eller billiggørelse af eksisterende digitalisering kan skabe finansieringsrum til nye behov. Endvidere kan der være ubrugte midler på det samlede driftsbudget inden for året, som kan anvendes til finansiering af nye digitaliseringsbehov. Fagområderne prioriterer ny digitalisering inden for allerede bevilligede driftskonti. Fagområdernes behov for ny digitalisering over kr. skal godkendes af Digitaliseringsforummet på baggrund af en økonomisk fordelagtig business case. Dette gælder også, når området selv har finansieringen og/eller når investeringen alene ligger i behov for træk på fælles ressourcer. 5.3 Det centrale it-budget Det centrale it-budget finansierer eksisterende it-infrastruktur og it-drift/servicekontrakter, samt hovedparten af alle kommunens kontrakter vedr. it-fagsystemer og fællessystemer og vedligeholdelse af disse. Ophør eller billiggørelse af eksisterende finasiering kan skabe finansieringsrum til nye behov. Endvidere kan der være ubrugte midler på det samlede driftsbudget inden for året, som kan anvendes til finansiering af nye digitaliseringsbehov. Kommunens samlede årlige udgifter til it og digitalisering er godt 50 mio. kr., hvoraf ca. 60 % af udgifterne afholdes på det centrale it-budget. 5.4 Budgetudvidelser i forbindelse med Byrådets budgetlægning Digitale investeringer kan være nødvendige at søge finansieret via aktivitetsudvidelsesforslag suppleret med finansieringsforslag inden for budgetrammen. Fagområdernes aktivitetsudvidelsesforslag til direktionens budgetforslag behandles først af Digitaliseringsforummet og indgår i forummets tværgående prioritering, før det går videre til direktion og derefter til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Del 3 Konkrete indsatsområder og handlingsplan for digitale investeringer 6 Konkrete indsatsområder for de kommende år 2012/2013 Dette afsnit rummer sammen med handlingsplanen til digitaliseringsstrategien de konkrete indsatser for de kommende år 2012/2013. Indsatsområderne er karakteriseret ved at være tværgående aktiviteter og projekter for Hillerød Kommunens digitale udvikling. Handlingsplanen rummer overblik over kommunens mulige og prioriterede digitale investeringer i it-løsninger/projekter, herunder de fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Side 9 af 11

10 Rækkefølgen af indsatsområderne skal prioriteres, og der skal udarbejdes tids- og aktivitetsplaner. 6.1 Udarbejdelse af kanalstrategi for alle borgerbetjenende områder Hillerød Kommune skal udarbejde en kanalstrategi ud fra den vision og de mål om borgerbetjeningen, der er beskrevet ovenfor. Den skal sikre, at borgere og virksomheder benytter de billigste og mest hensigtsmæssige kanaler, så kommunens og dermed borgernes ressourcer prioriteres bedst muligt. Figuren nedenfor illustrerer mulighederne: No touch Obligatorisk Frivilligt tilvalg Medbetjening Visitering til fravalg Fravalg Det offentlige har alle data og behøver ikke spørge borgeren Obligatorisk selvbetjening fx SU og de kommende kommunale løsninger, hvor borgeren skal anvende selvbetjening Borgerens tilvalg af frivillig selvbetjening Borgeren anvender en digital selvbetjening, men sagsbehandler hjælper Borgerens visitering til fravalg af obligatorisk digital betjening Borgerens fravalg af frivillig digital selvbetjening 6.2 Kompetenceudviklingsaktiviteter for borgere og virksomheder Der igangsættes kompetenceudviklingsaktiviteter for borgere og virksomheder til digital selvbetjening i form af kurser på bibliotek og i foreninger, og ved at understøtte, at borgere hjælper andre borgere. Endvidere skal tænkes i alternativt, brugervenligt vejledningsmateriale (billede, lyd, video). 6.3 Kompetenceudviklingsforløb for øvrige borgerbetjenende ledere og medarbejdere Der igangsættes et kompetenceudviklingsforløb for øvrige borgerbetjenende ledere og medarbejdere mv. udover Borger- og Socialservice i brugen af kommunens digitale selvbetjeningsløsninger, så alle borgerbetjenende medarbejdere kan guide borgerne i brugen af selvbetjeningsløsninger. Der iværksættes en kompetenceudvikling af alle kommunens ledere i digital ledelse. 6.4 Systematisk kompetenceudviklingsindsats læring, faciliteter og videndeling Der er behov for en systematisk kompetenceudviklingsindsats for at få fuldt udbytte af digitaliseringen. Det omfatter bl.a. en afklaring af, om de eksisterende fysiske rammer i kommunen er tilstrækkelige til det fremadrettede kompetencebehov. Derudover skal der videndeles og eksperimenteres med undervisningsformer (fx e-læring mv.) 6.5 Aktiviteter til at understøtte digital ledelsesudvikling Der skal igangsættes aktiviteter til at understøtte ledernes digitale ledelsesudvikling, som skal tænkes ind i kommunens øvrige ledelsesudvikling. Det kan understøttes af sektorspecifik ledelsesudvikling. 6.6 Mobil platform Det skal undersøges, hvordan borgere og virksomheder samt ledere og ansatte skal kunne tilgå data og betjene sig selv i størst mulig grad, uafhængigt at fysisk placering og specifikt udstyr. 6.7 Ny strategi for benyttelse af tværgående løsninger Der udarbejdes en ny strategi for benyttelse af de tværgående løsninger (fx ESDH/projektportal/drev) med henblik på at levere de løsninger, der giver bedst mening for brugerne. Hertil kommer også fælles kalender- og telefonpolitik. Side 10 af 11

11 6.8 Oprydning i systemporteføljen Der skal ske en gennemgang/oprydning af alle it-løsninger i forhold til anvendelse, behov og mulighed for alternativer ved brug af andre systemer, så evt. dobbeltsystemer og overflødige systemer/moduler afvikles. Den sparede omkostning kan indgå i finansieringen af nye behov. 6.9 Konkurrenceudsættelse af gamle it-kontrakter m.v. Planen for konkurrenceudsættelse af Hillerød kommunes mere end 200 it-løsninger skal revideres til regelmæssigt konkurrenceudsættelse. Det skal understøtte, at krav til systemerne løbende revideres og at nye behov understøttes i forbindelse med nye indkøb, udbud m.v. Det skal medvirke til at effektivisere og modernisere it-systemporteføljen på? et marked i konkurrence Oprettelse og igangsætning af et digitaliseringsforum Hvis der med digitaliseringsstrategien træffes beslutning om et digitaliseringsforum, skal kommissorium med bl.a. formål, kompetence, deltagerkreds og sekretariatsfunktion beskrives, og forummets arbejde igangsættes. Forummet bør evalueres efter ¾ år Tværgående samspil mellem digitaliseringskonsulenter For at understøtte digitaliseringen i hele kommunen afklares det, hvilke kompetencer der er nødvendige, og dermed hvem der kan indgå som digitaliseringskonsulenter. I forlængelse heraf afklares det, hvordan samspillet mellem de decentrale og centrale konsulenter kan udvikles, så de mange tiltag, der vokser frem og forankres rundt om i organisationen, videndeles og koordineres i forhold til de tværgående sammenhænge Videreudvikling af business case-skabelon Hillerød Kommunes business case-skabelon skal videreudvikles, så den endnu bedre imødekommer de definerede mål med brug af business case og bidrager til gevinstrealisering Udarbejdelse af en it-strategi infrastruktur og it-drift I forlængelse af digitaliseringsstrategien igangsættes udarbejdelse af en strategi for udvikling af it infrastruktur og platforme, herunder også netværk med videre, som er en forudsætning for at kunne udnytte nye teknologier og serviceydelser. Strategien skal beskrive, hvordan der skal investeres i it, for at understøtte mulighederne for at udnytte digitaliseringen og vedfærdsteknologien. Kommunens nuværende netværkskapacitet skal udbygges for at sikre, at der er tilstrækkelig båndbredde til at understøtte udviklingen af digitaliseringen og ikke mindst velfærdsteknologi. Investeringer i højhastighedsforbindelser er derfor en forudsætning for yderligere digitalisering og øget service gennem velfærdsteknologi. Tillæg: Skitse til handlingsplan Digitaliseringsstrategiens handleplan omfatter overblik over mulige og prioriterede digitale projekter og deres investeringer. Handeplanen er et levende dokument, som løbende opdateres og behandles i digitaliseringsforum. Side 11 af 11

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere