Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi Del 1 Formål og mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål"

Transkript

1 Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien Afsæt i Hillerød Kommunes mål Ændrede rammebetingelser Indhold i digitaliseringsstrategien Mål Tilslutning til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Fuld udnyttelse af eksisterende digitale løsninger Digitalisering handler om at ændre arbejdsgange og opgaver Digital ledelse er en del af alle lederes ledelsesfaglighed Overholdelse af fælles standarder og tekniske krav for at sikre sammenhæng mellem løsninger It-infrastrukturen skal kunne bære kommunens digitalisering Digitaliseringens organisering i Hillerød Kommune Roller og ansvar Organisering af digitaliseringsressourcer Brugen af business case i Hillerød Kommune Finansiering af digitaliseringen Digitaliseringspuljen Fagområdernes driftsbudgetter Det centrale it-budget Budgetudvidelser i forbindelse med Byrådets budgetlægning Konkrete indsatsområder for de kommende år 2012/ Udarbejdelse af kanalstrategi for alle borgerbetjenende områder Kompetenceudviklingsaktiviteter for borgere og virksomheder Kompetenceudviklingsforløb for øvrige borgerbetjenende ledere og medarbejdere Systematisk kompetenceudviklingsindsats læring, faciliteter og videndeling Aktiviteter til at understøtte digital ledelsesudvikling Mobil platform Ny strategi for benyttelse af tværgående løsninger Oprydning i systemporteføljen Konkurrenceudsættelse af gamle it-kontrakter m.v Oprettelse og igangsætning af et digitaliseringsforum Tværgående samspil mellem digitaliseringskonsulenter Videreudvikling af business case-skabelon Udarbejdelse af en it-strategi infrastruktur og it-drift Tillæg: Skitse til handlingsplan Formålet med digitaliseringsstrategien Digitaliseringsstrategien skal: Side 1 af 11

2 Sætte den fælles retning for hvordan Hillerød kommune kan give borgerne bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunens administration. Sætte Hillerød Kommune i stand til at koordinere, overskue og håndtere nye digitale muligheder og løsninger som tilpasses borgernes forskellige behov. Sætte den fælles ramme for det videre samspil i organisationen omkring finansiering og styring af digitaliseringen samt for den tværgående koordinering og prioritering. o Samspillet skal sætte Hillerød Kommune i stand til at træffe fælles beslutninger i en balance mellem den fælles helhedstænkning og den lokale innovationskraft. o Samspillet skal sikre den rette prioritering af kommunens digitale investeringer, således at kommunen investerer i den digitalisering, som giver bedst mulig service for borgere og virksomheder under hensyn til borgerens vilkår og de økonomiske rammer. Strategien er samtidig en konsolidering af flere aktuelle digitaliseringsagendaer i Hillerød Kommune: e2015, en kommende kanalstrategi, fagområdernes strategier og de nationale- og fælleskommunale digitaliseringsstrategier. Figur 1 Illustration af Det digitale landkort i Hillerød kommune" med eksempler på fag/sektorområder. 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål Digitaliseringsstrategien tager afsæt i Hillerød Kommunes mål for udvikling af kommunen. Af særlig relevans for digitalisering er: Hillerød Kommune er et oplagt sted at bosætte sig med god infrastruktur, herunder også digital infrastruktur - Bæredygtig udvikling og høj kvalitet i serviceniveau gennem udnyttelse af ny teknologi og digitalisering. Fra Kommunens mission: Borgeren er i fokus, og Hillerød kommune er til for borgeren. Side 2 af 11

3 1.2 Ændrede rammebetingelser Borgere og virksomheder anvender personlige computere, bærbare og mobile håndholdte computere, som en naturlig del af deres hverdag. Borgrene er digitalt parate og foretrækker selv at kunne finde de informationer de måtte have behov for, og vil gerne udnytte fordelene ved digital selvbetjening. I forlængelse af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har rammebetingelserne for digitalisering ændret sig de seneste par år. Der er fokus på, at kommunerne udvikler sig digitalt og i samme omfang og takt på tværs af fagområder og organisatoriske enheder. Behovene for sammenhæng vokser samtidig med kompleksiteten i de mange digitale løsninger. Den enkelte kommune kan ikke selv løse alle de digitale udfordringer. Den enkelte kommunes tilslutning til og realisering af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har derfor en mere forpligtende karakter end tidligere. Samtidig indgår den forpligtende digitalisering i de årlige økonomiforhandlinger mellem kommunerne og regeringen, fulgt op af lovændringer, fx om borgernes obligatoriske selvbetjening og efterfølgende ændringer i bloktilskuddet. Den foregående digitaliseringsstrategi havde fokus på at understøtte den nye, større Hillerød Kommune, herunder at optimere og digitalisere administrative processer, kombineret med standardisering af fællessystemer, it-arbejdspladser med videre. Nye teknologiske spring, ekstremt hurtigt voksende datamængder, netværk uden grænser, mange forskellige mobile muligheder for at tilgå data alle steder fra, stiller også nye krav til, hvordan Hillerød Kommune behandler og stiller data til rådighed for medarbejdere, borgerer og virksomheder. 1.3 Indhold i digitaliseringsstrategien Digitaliseringsstrategiens del 1 omfatter visioner og mål. Del 2 indeholder forslag til den fremadrettede organisering samt en beskrivelse af finansieringsmodeller, herunder brug af business cases. Del 3 indeholder konkrete indsatsområder i forlængelse af del 1 og 2 samt en handlingsplan for digitaliseringsprojekter. Del 1 skulle gerne, i kraft af sit fokus på visioner og mål, have en vis langtidsholdbarhed, mens del 2 indeholder tiltag til styringen af digitaliseringen. Del 3 er et dynamisk dokument, der løbende revideres efter behov. 2 Mål Følgende er Hillerød Kommunes afsæt for digitalisering: For kommune som helhed For borgerbetjeningen For digitalisering på velfærdsområderne børn, skole og sundhed Som arbejdsplads Side 3 af 11

4 Digitaliseringsstrategien skal bidrage til effektivisering af kommunens opgavevaretagelse og udvikle kommunens servicetilbud, så borgere og virksomheder har let adgang til offentlig service af høj kvalitet. Digitalisering af kommunens opgaver skal sikre, at kommunen i en fremtid med færre medarbejdere fortsat kan løse alle opgaver og udvikle service overfor borgere og virksomheder. Borgere og virksomheder kan forvente konstant udvikling af Hillerød kommunes service. Samtidig vil det være en udfordring at fastholde og tilføre nye medarbejdere til at løse de kommunale opgaver. Digitaliseringen skal hjælpe med til at give bedre løsninger, eliminere dobbeltarbejde, forebygge nedslidning, og bidrage til interessante og udfordrende arbejdsvilkår. Hillerød kommune skal være attraktiv for borgere, virksomheder og som arbejdsplads. 2.1 Tilslutning til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Hillerød Kommune tilslutter sig mål og indhold i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, herunder den tilknyttede handleplan med 32 indsatsområder og digitaliseringsreformen på velfærdsområdet. Hillerød Kommune prioriterer de enkelte indsatsområder i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi: Hvor indsatsområdet kan give en væsentlig bedre borgerservice på et område, som Hillerød Kommune prioriterer, og / eller hvor Hillerød Kommune ikke vil kunne tilvejebringe denne bedre service alene. Hvor det kan betale sig. Tilslutningen til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi betyder også i en prioriteringssituation, at: Side 4 af 11

5 Obligatorisk digital selvbetjening, digitalisering som opfylder lovgivning samt opfyldelse af politiske mål prioriteres som udgangspunkt forud for øvrige projekter. De fælleskommunale projekter prioriteres forud for egne initierede projekter 1. Ønsker om investeringer i eksisterende løsninger på markedet, fremfor at afvente planlagte fælleskommunale løsninger, skal begrundes i en positiv business case. 2.2 Fuld udnyttelse af eksisterende digitale løsninger Hillerød Kommune vil prioritere højt at udnytte sine eksisterende digitale løsninger fuldt ud. Der skal opnås besparelser via fuld og effektiv anvendelse af eksisterende it-systemer. Vi kan spare ressourcer ved en bedre udnyttelse af de hidtil foretagne investeringer, hvis vi forholder os til spørgsmål som: er behovet rigtigt forstået? er den eksisterende it-løsning fortsat den rigtige? er løsningen ordentligt implementeret (forankring)? er alle godt inde i løsningen, eller er der brug for mere kompetenceudvikling? bruges løsningen af nok brugere? er der sammenhæng mellem antal brugere, og de licenser vi betaler for? Det betyder også: Øget fokus på brug af vi deler fælles løsninger fremfor, at hver afdeling køber sit eget fagsystem. Forud for investeringer i nye løsninger skal det begrundes, at eksisterende løsninger ikke eller stort set ikke kan imødekomme behovene for it-understøttelse. 2.3 Digitalisering handler om at ændre arbejdsgange og opgaver Hillerød Kommune ønsker, at investeringer i digitalisering giver så stort udbytte som muligt. Udover den tekniske implementering og uddannelse i it-løsningens funktionalitet, skal der ske en organisatorisk implementering, som reelt omlægger og effektiviserer opgaveløsning, arbejdspraksis og ydelser. Dette skal ske gennem kompetenceudvikling, arbejdsgangs- og procesoptimering og udøvelse af digital ledelse. Et digitaliseringsprojekt skal have et klart fokus på at realisere gevinster. Der skal udarbejdes business cases med anerkendte metoder, før, under og efter projektgennemførelse. Vi kan ikke nå det hele. Der er brug for en skarp og tydelig prioritering mellem projekter. Man bør altid først spørge: Giver den opgave, vi løser, overhovedet mening at løse? Hvis svaret er ja, så spørg: Kan vi ved at (re)digitalisere opgaven løse den mere effektivt? Digitaliseringsprojekter er forretningsudvikling og medfører nødvendigvis forandringer i måden, vi arbejder på, ellers skaber det ikke værdi. Der skal derfor altid foretages de nødvendige organisatoriske tilpasninger, og kommunikationen om det nye skal være tilstrækkelig. 1 Med fælleskommunale digitaliseringsprojekter forstås de projekter, som er beskrevet af KL i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi/handleplan. Derudover kan Hillerød Kommune indgå i fælles digitaliseringsprojekter med andre kommuner, men hvor disse hører ind under kategorien egen-initierede. Side 5 af 11

6 Digitaliseringsprojekter skal altid have en ledelsesmæssig projektejer, og efterfølgende i driftsfasen en ledelsesmæssig gevinstejer, som kan tage det ledelsesmæssige ansvar for at realisere gevinsterne. Digitaliseringsprojekter skal altid evaluereres. 2.4 Digital ledelse er en del af alle lederes ledelsesfaglighed Digital ledelse udøves af lederen i samspil med faglig ledelse, personaleledelse, strategisk ledelse og økonomisk ledelse. Der er brug for, at alle ledelseslag aktivt forholder sig til, hvordan digital ledelse skal udøves inden for deres område. Digital ledelse handler i høj grad om forandringsledelse at kunne se potentialet, at kunne organisere forandringen og indhøste resultaterne i et tæt samspil med medarbejderne. En væsentlig forudsætning for at opnå digitaliseringens fulde potentialer er udøvelse af digital ledelse som en integreret del af en enhver leders ledelsesfaglighed og -praksis. Særlig stor betydning har fokus på kommunikation af mål og mening med digitaliseringen. Lederen skal have fokus på og træffe beslutninger om at ændre og effektivisere opgaverne og tilpasse organisationen, så gevinsterne ved den digitale investering realiseres. Det er afgørende, at lederen selv kan se potentialet i digitaliseringen og den innovationskraft, der ligger heri. Lederen skal kunne håndtere større, komplekse organisatoriske, økonomiske, kontraktuelle og tekniske risici. Det skal lederen kunne kommunikere aktivt og meningsfuldt. Endelig er det vigtigt, at lederen er i stand til at sætte digitaliseringens muligheder for at udvikle velfærdsydelser på den politiske dagsorden. 2.5 Overholdelse af fælles standarder og tekniske krav for at sikre sammenhæng mellem løsninger For alle investeringer i ny digitalisering skal følgende gælde: Fremadrettede investeringer i nye løsninger skal leve op til de fælleskommunale arkitekturkrav 2 for at sikre sammenhæng og integration mellem kommunens løsninger. Brug af fælles datastandarder, så data i højere grad kan flyde mellem systemer. Skal godkendes af et digitaliseringsforum med henblik på vejledning i og sikring af de tekniske krav og sammenhænge til andre løsninger. 2.6 It-infrastrukturen skal kunne bære kommunens digitalisering Udviklingen af it-infrastrukturen og kapaciteten i denne (netværk, servere, pc er, telefoni) skal udvikles i takt med den øgede digitalisering i kommunen. Del 2 Organisering, styring og finansiering 3 Digitaliseringens organisering i Hillerød Kommune 2 It-arkitekturkrav er fælles regler/standarder til leverandørerne for, hvordan it-løsninger skal bygges, og derved sikre sammenhæng og integrationer mellem kommunernes løsninger. Side 6 af 11

7 For at understøtte digitaliseringsstrategiens mål om fælles koordinering, sammenhæng og prioritering, af projekter og træk på fælles ressourcer etableres et digitaliseringsforum og en digitaliseringsarbejdsgruppe. 3.1 Roller og ansvar Digitalisering betyder ændring af arbejdsgange og opgaveløsning. Derfor er ansvaret for succes med digitalisering også tæt forbundet med såvel det faglige, det økonomiske ansvar og ansvaret for arbejdets tilrettelæggelse. Opdelingen i sektorer følger af den fælleskommunale opdeling. Figur 2 Illustration af tværgående og sektorområder med de eksterne interessenter De fagligt ansvarlige chefer er således også ansvarlige for at Hillerød Kommunes anvendelse af faglige digitaliseringsløsninger. De tværgående borgerrettede digitaliseringsinitiativer og ansvaret for sammenhængende IT ligger ligeledes ved de faglige chefer for Borgerservice hhv. Digitalisering. I den rolle er de faglige chefer bestillere i forhold til stabsfunktionernes støtte. 3.2 Organisering af digitaliseringsressourcer For at understøtte både den tværgående digitalisering og fagområdernes digitalisering samt sammenhængen mellem disse, vil det være væsentligt, at denne kan understøttes af digitaliseringskonsulenter, både centralt og decentralt placeret, bl.a. med hjælp til udarbejdelse af business cases. Det vil være relevant at medtænke fx HR-konsulenter, leankonsulenter og andre udviklingskonsulenter, som kombineret med en digital kompetenceudvikling har brugbare proces- og projektkompetencer. 4 Brugen af business case i Hillerød Kommune En revideret udgave af Hillerød Kommunes business case skal anvendes ved investeringer i digitalisering. Business casen er en metode til at etablere et beslutningsgrundlag for bl.a. digitale investeringer. I business casen opstilles hvilke formål 3 og gevinster, der ambitiøst og realistisk kan sættes op for den efterfølgende anvendelse af it-løsningen. Derudover udregnes og aftales, hvilke omkostninger systemmæssige og organisatoriske en digital investering vil have for at nå de formulerede mål og gevinster. Nettogevinsten udregnes derefter og fordeles over år ofte stigende fra første år til det år, hvor den fulde effekt forventes. Udover mål om effektviseringer kan der indgå mere kvalitative mål om lovmedholdighed, bedre service, kvalitet i opgaveløsningen og forbedring af arbejdsforhold. 3 Mål: Der arbejdes med tre typer formål i BC: Opfylde et nyt/ændret politisk mål (ændret serviceniveau), opfylde et lovkrav eller opnå en effektiviseringsgevinst. Side 7 af 11

8 Der skal udarbejdes business case for investeringer over kr. Den udregnede investeringspris skal omfatte omkostninger til anskaffelse af løsningen, som udgangspunkt drift over 4 år og organisatoriske ressourcer til implementering/drift omsat til kroner. Der benyttes følgende skalering i forhold til business cases: Niv. 0/basis: Godkendelse af Digitalisering og IKT med henblik på sameksistens med it-platform, afledte omkostninger, standarder og træk på Digitalisering og IKTs interne ressourcer. Niv. 1: Lille investering (under kr. inkl. afledte omkostninger og træk på organisationen). Det ansvarlige område skal udarbejde en mini-business case, som ikke skal lægges op i digitaliseringsforum. Udgangspunktet er, at de mindre investeringer sker ved områdernes egenfinansiering. Niv 2: Større investering (over kr.): Der skal udarbejdes business case, som herefter indgår i digitaliseringsforummets tværgående prioritering. Dette gælder, uanset om finansieringen sker for fælles midler eller ved områdets egenfinansiering. Der benyttes følgende definitioner og forståelser: Økonomisk fordelagtig business case: Muliggør minimum en tilbagebetaling af investeringen over max. 4 år på % Investeringspris: Den udregnede investeringspris skal omfatte omkostninger til anskaffelse af løsningen, drift over 4 år og organisatoriske ressourcer til implementering/drift omsat til kroner. Det er business casen, der som en del af beslutningsgrundlaget, skaber afsættet for en beslutning om, hvordan gevinsten skal tilfalde området eller kommunen som helhed. Dette gælder, både hvor centrale puljer finansierer investeringen, og hvor områdets egne midler finansierer projektet. 5 Finansiering af digitaliseringen Finansieringen til digitaliseringen i Hillerød Kommune kan ske på følgende måder;: 1. En digitaliseringspulje. 2. Digitaliseringsprojekter kan søges finansieret af kommunens pulje til effektiviseringer (revideres efter valg nedenfor). 3. Fagområdernes samlede driftsbudgetter, heraf med aktuelle digitaliseringsindkøb for mio. kr. 4. Det centrale it-budget på 40 mio. kr. 5. Budgetudvidelser via Byrådets budgetlægning aktivitetsudvidelsesforslag (både drift og anlæg) suppleret med finansieringsforslag inden for budgetrammen. 5.1 Digitaliseringspuljen Der etableres en central digitaliseringspulje med det formål at understøtte de konkrete projekter, der indgår digitaliseringsstrategiens handleplan. Side 8 af 11

9 Digitaliseringspuljen målrettes effektiviseringer som følge af digitalisering. Fagområderne skal søge Digitaliseringsforummet om finansiering gennem en gennemarbejdet og økonomisk fordelagtig business case (se definition ovenfor). Digitaliseringsforummet foretager 4 gange årligt en tværgående prioritering blandt de projekter, som er optaget i handleplanen. 5.2 Fagområdernes driftsbudgetter Fagområdernes driftsbudgetter omfatter finansiering af eksisterende digitalisering, hvor ophør eller billiggørelse af eksisterende digitalisering kan skabe finansieringsrum til nye behov. Endvidere kan der være ubrugte midler på det samlede driftsbudget inden for året, som kan anvendes til finansiering af nye digitaliseringsbehov. Fagområderne prioriterer ny digitalisering inden for allerede bevilligede driftskonti. Fagområdernes behov for ny digitalisering over kr. skal godkendes af Digitaliseringsforummet på baggrund af en økonomisk fordelagtig business case. Dette gælder også, når området selv har finansieringen og/eller når investeringen alene ligger i behov for træk på fælles ressourcer. 5.3 Det centrale it-budget Det centrale it-budget finansierer eksisterende it-infrastruktur og it-drift/servicekontrakter, samt hovedparten af alle kommunens kontrakter vedr. it-fagsystemer og fællessystemer og vedligeholdelse af disse. Ophør eller billiggørelse af eksisterende finasiering kan skabe finansieringsrum til nye behov. Endvidere kan der være ubrugte midler på det samlede driftsbudget inden for året, som kan anvendes til finansiering af nye digitaliseringsbehov. Kommunens samlede årlige udgifter til it og digitalisering er godt 50 mio. kr., hvoraf ca. 60 % af udgifterne afholdes på det centrale it-budget. 5.4 Budgetudvidelser i forbindelse med Byrådets budgetlægning Digitale investeringer kan være nødvendige at søge finansieret via aktivitetsudvidelsesforslag suppleret med finansieringsforslag inden for budgetrammen. Fagområdernes aktivitetsudvidelsesforslag til direktionens budgetforslag behandles først af Digitaliseringsforummet og indgår i forummets tværgående prioritering, før det går videre til direktion og derefter til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Del 3 Konkrete indsatsområder og handlingsplan for digitale investeringer 6 Konkrete indsatsområder for de kommende år 2012/2013 Dette afsnit rummer sammen med handlingsplanen til digitaliseringsstrategien de konkrete indsatser for de kommende år 2012/2013. Indsatsområderne er karakteriseret ved at være tværgående aktiviteter og projekter for Hillerød Kommunens digitale udvikling. Handlingsplanen rummer overblik over kommunens mulige og prioriterede digitale investeringer i it-løsninger/projekter, herunder de fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Side 9 af 11

10 Rækkefølgen af indsatsområderne skal prioriteres, og der skal udarbejdes tids- og aktivitetsplaner. 6.1 Udarbejdelse af kanalstrategi for alle borgerbetjenende områder Hillerød Kommune skal udarbejde en kanalstrategi ud fra den vision og de mål om borgerbetjeningen, der er beskrevet ovenfor. Den skal sikre, at borgere og virksomheder benytter de billigste og mest hensigtsmæssige kanaler, så kommunens og dermed borgernes ressourcer prioriteres bedst muligt. Figuren nedenfor illustrerer mulighederne: No touch Obligatorisk Frivilligt tilvalg Medbetjening Visitering til fravalg Fravalg Det offentlige har alle data og behøver ikke spørge borgeren Obligatorisk selvbetjening fx SU og de kommende kommunale løsninger, hvor borgeren skal anvende selvbetjening Borgerens tilvalg af frivillig selvbetjening Borgeren anvender en digital selvbetjening, men sagsbehandler hjælper Borgerens visitering til fravalg af obligatorisk digital betjening Borgerens fravalg af frivillig digital selvbetjening 6.2 Kompetenceudviklingsaktiviteter for borgere og virksomheder Der igangsættes kompetenceudviklingsaktiviteter for borgere og virksomheder til digital selvbetjening i form af kurser på bibliotek og i foreninger, og ved at understøtte, at borgere hjælper andre borgere. Endvidere skal tænkes i alternativt, brugervenligt vejledningsmateriale (billede, lyd, video). 6.3 Kompetenceudviklingsforløb for øvrige borgerbetjenende ledere og medarbejdere Der igangsættes et kompetenceudviklingsforløb for øvrige borgerbetjenende ledere og medarbejdere mv. udover Borger- og Socialservice i brugen af kommunens digitale selvbetjeningsløsninger, så alle borgerbetjenende medarbejdere kan guide borgerne i brugen af selvbetjeningsløsninger. Der iværksættes en kompetenceudvikling af alle kommunens ledere i digital ledelse. 6.4 Systematisk kompetenceudviklingsindsats læring, faciliteter og videndeling Der er behov for en systematisk kompetenceudviklingsindsats for at få fuldt udbytte af digitaliseringen. Det omfatter bl.a. en afklaring af, om de eksisterende fysiske rammer i kommunen er tilstrækkelige til det fremadrettede kompetencebehov. Derudover skal der videndeles og eksperimenteres med undervisningsformer (fx e-læring mv.) 6.5 Aktiviteter til at understøtte digital ledelsesudvikling Der skal igangsættes aktiviteter til at understøtte ledernes digitale ledelsesudvikling, som skal tænkes ind i kommunens øvrige ledelsesudvikling. Det kan understøttes af sektorspecifik ledelsesudvikling. 6.6 Mobil platform Det skal undersøges, hvordan borgere og virksomheder samt ledere og ansatte skal kunne tilgå data og betjene sig selv i størst mulig grad, uafhængigt at fysisk placering og specifikt udstyr. 6.7 Ny strategi for benyttelse af tværgående løsninger Der udarbejdes en ny strategi for benyttelse af de tværgående løsninger (fx ESDH/projektportal/drev) med henblik på at levere de løsninger, der giver bedst mening for brugerne. Hertil kommer også fælles kalender- og telefonpolitik. Side 10 af 11

11 6.8 Oprydning i systemporteføljen Der skal ske en gennemgang/oprydning af alle it-løsninger i forhold til anvendelse, behov og mulighed for alternativer ved brug af andre systemer, så evt. dobbeltsystemer og overflødige systemer/moduler afvikles. Den sparede omkostning kan indgå i finansieringen af nye behov. 6.9 Konkurrenceudsættelse af gamle it-kontrakter m.v. Planen for konkurrenceudsættelse af Hillerød kommunes mere end 200 it-løsninger skal revideres til regelmæssigt konkurrenceudsættelse. Det skal understøtte, at krav til systemerne løbende revideres og at nye behov understøttes i forbindelse med nye indkøb, udbud m.v. Det skal medvirke til at effektivisere og modernisere it-systemporteføljen på? et marked i konkurrence Oprettelse og igangsætning af et digitaliseringsforum Hvis der med digitaliseringsstrategien træffes beslutning om et digitaliseringsforum, skal kommissorium med bl.a. formål, kompetence, deltagerkreds og sekretariatsfunktion beskrives, og forummets arbejde igangsættes. Forummet bør evalueres efter ¾ år Tværgående samspil mellem digitaliseringskonsulenter For at understøtte digitaliseringen i hele kommunen afklares det, hvilke kompetencer der er nødvendige, og dermed hvem der kan indgå som digitaliseringskonsulenter. I forlængelse heraf afklares det, hvordan samspillet mellem de decentrale og centrale konsulenter kan udvikles, så de mange tiltag, der vokser frem og forankres rundt om i organisationen, videndeles og koordineres i forhold til de tværgående sammenhænge Videreudvikling af business case-skabelon Hillerød Kommunes business case-skabelon skal videreudvikles, så den endnu bedre imødekommer de definerede mål med brug af business case og bidrager til gevinstrealisering Udarbejdelse af en it-strategi infrastruktur og it-drift I forlængelse af digitaliseringsstrategien igangsættes udarbejdelse af en strategi for udvikling af it infrastruktur og platforme, herunder også netværk med videre, som er en forudsætning for at kunne udnytte nye teknologier og serviceydelser. Strategien skal beskrive, hvordan der skal investeres i it, for at understøtte mulighederne for at udnytte digitaliseringen og vedfærdsteknologien. Kommunens nuværende netværkskapacitet skal udbygges for at sikre, at der er tilstrækkelig båndbredde til at understøtte udviklingen af digitaliseringen og ikke mindst velfærdsteknologi. Investeringer i højhastighedsforbindelser er derfor en forudsætning for yderligere digitalisering og øget service gennem velfærdsteknologi. Tillæg: Skitse til handlingsplan Digitaliseringsstrategiens handleplan omfatter overblik over mulige og prioriterede digitale projekter og deres investeringer. Handeplanen er et levende dokument, som løbende opdateres og behandles i digitaliseringsforum. Side 11 af 11

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere