Den tilbudte løsning og minimumskrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den tilbudte løsning og minimumskrav"

Transkript

1 Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis, skal understøtte de funktioner, der udgør omdrejningspunktet for nærværende udbud. Formålet med nærværende udbud er at skabe inspiration for udviklere og leverandører til nye markeder eller produkter, der opfylder faktiske behov. Det er endvidere formålet, at give rne et grundlag til at vurdere markedets løsninger ud fra, samt et grundlag til at overveje ændringer i egen praksis for medicinhåndtering. Ordregiver har opstillet en række minimumskrav, som skal opfyldes i den tilbudte løsningsmodel. Herudover har Ordregiver opstillet en række funktionskrav, disse vedrører krav til leverancen, herunder kvalitetskrav og servicekrav, krav til resultatet og krav til effekt. Tilbudsgivers løsningsmodel kan/bør derfor rumme følgende elementer: - Fysisk og kognitivt kompenserende løsninger til medicinmestring inkl. systemmæssig integration - Fysisk og kognitivt kompenserende løsninger til medicinmestring, der understøtter den sociale forbundenhed - Kompetenceopbyggende løsninger til medicinmestring - Total medicin pleje- og omsorgsløsning Hermed kan det være relevant med flere forskellige elementer, der samlet set udgør leverandørens løsning. Der ønskes ikke tilbud på følgende løsninger: - Udlicitering af omsorgs- og plejeopgaven til ekstern leverandør. - Ind licitering af ikke kommunale opgaver. Ordregiver har opstillet følgende effektmål, som danner grundpillerne for den udbudte opgave. Disse forventes opfyldt i højere eller mindre grad ved at gøre brug af den tilbudte løsningsmodel. Fra et perspektiv: - Øge oplevelsen af systemmæssig sammenhæng - Øge indsigt og overblik over sygdomsforløb og medicin - Øge fysisk greb om pillerne og evt. indpakning - Sikre kognitivt styr på pillerne (rette medicin til rette tid) - Øge autonomi (støtte både ude og hjemme) - Bevare social forbundenhed (som følge af eller på trods af hjælp) - Øge eller bevare egenmestringskompetencer 1

2 Fra et kommunalt perspektiv: - Frigive arbejdstid (til andre opgaver) - Reducere forekomsten af tillægsydelser - Reducere forekomsten af utilsigtede hændelser - Øge overblik - Øge kompetencer hos plejepersonale - Den sundhedsfaglige kvalitet skal bibeholdes - Reducere kørselsomkostninger Dette leder frem til følgende oversigt over funktionskrav. Ordregiver har oplistet funktionskravene, hvor disse er relevant for henholdsvis borgere og n. Herudover illustrer tabellen de procestrin, som funktionskravet har betydning for. Vejledning til tilbudsgiver: Fx Løsningen skal give borgeren en øget mulighed for at huske at tage medicin til rette tid. Dette er relevant i forbindelse med påmindelse og fremfinding, samt indtagelse, givning og kontrol. Hermed skal tilbudsgiver beskrive hvordan den tilbudte løsning hjælper borgeren med at huske at tage sin medicin til rette tid på de to procestrin. Funktionskrav (borger) Huske at tage medicin på rette tid Sikre at det er den rette dosis og medicin der indtages Give borgeren en større grad af selvhjulpenhed, både ude og hjemme. Hvem har det betydning for Bestilling/ anskaffelse Dosering Opbevaring Påmindelse og fremfinding Indtagelse, givning og kontrol Bortskaffelse Højne livskvalitet Forståelse for sygdomsforløb Undgå UHT'er og indlæggelser Fysisk greb om pillerne Mulighed for at identificere medicin ved fx skift i præperaters navne o.lign. Overskuelig og differenceret opbevaringsmuligheder Gennemskuelighed vedr. medicinens holdbarhed. Sikre tryghed Øge oplevelsen af systemmæssig sammenhæng og øget kommunikation Bevare social forbundenhed (mobilitet) 2

3 Funktionskrav () Undgå fejlkørsler, grundet manglende medicin i borgerens hjem. Optimering i det sundhedsfaglige personales arbejde vedr. ophældningen af medicin Overskuelig og differenceret opbevaringsmuligheder Optimering i det sundhedsfaglige personales arbejde vedr. påmindelser Optimering i det sundhedsfaglige personales arbejde vedr. givning Øge oplevelsen af systemmæssig sammenhæng og øget kommunikation, herunder overblik over UTH'er. Øge kompetence hos plejepersonale Hvem har det betydning for Kommune Bestilling/ anskaffelse Dosering Opbevaring Påmindelse og fremfinding Indtagelse, givning og kontrol Bortskaffelse Tilbudsgiver skal hermed have fokus på både borger og kommunalt perspektivet. Minimumskrav Følgende minimumskrav skal opfyldes, hvis det vurderes at være relevant for den tilbudte løsning. Forstået således, at hvis tilbudsgiver eksempelvis tilbyder en løsning der indeholder en it-løsning, skal minimumskrav vedr. dette opfyldes. Generelle minimumskrav Den tilbudte løsning skal være anvendelig for borgere med enten kognitive og/eller fysiske udfordringer, dvs. borgere med f.eks. nedsat syn, nedsat hørelse, kørestolebruger, gigt og lignende. Det er afgørende for Ordregiver, at den tilbudte løsning er sikker og forsvarlig at anvende til håndtering af medicin til borgerne. Der skal opleves en tryghed både for borgere og Ordregiver i forhold til at anvende løsningen, minimal risiko for fejl og en mulighed for hurtig og effektiv backup, hvis der opstår drift nedbrud. Der ønskes ikke en løsning, der erstatter apotekernes dosis pakket medicin til den enkelte borger, men løsningen kan rumme en måde at håndtere denne type af pakket medicin på. 3

4 Løsningen skal som udgangspunkt være anvendelig for borgere i eget hjem, men Ordregiver forbeholder sig ret til at indkøbe løsningen til andre dele af den kommunale organisation fx plejehjem, handicapområdet og lignende, hvis dette vurderes at være hensigtsmæssigt. Lovgrundlag Leverandøren skal overholde alle love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger o.lign. der vil være relevant i forhold til den løsning leverandøren tilbyder. Ordregiver har identificeret følgende love og vejledninger, bemærk listen er ikke udtømmende. - Sundhedsloven (dosering) specielt 138 og Serviceloven (medicingivning) specielt 83, stk Persondatoloven - Autorisationsloven - Lov om sundhed: Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler; Udstyr der kan karakteriseres som medicinsk udstyr: - Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivningen angive, hvilke dele af den tilbudte løsning, der kan karakteriseres som medicinsk udstyr. Det påhviler tilbudsgiver at overholde lovgivningen i forhold til CE-mærke. Tilbudsgiver bærer det fulde ansvar for produktets sikkerhed. Tilbudsgiver skal sikre at alle lovmæssige eftersyn overholdes, hermed skal Ordregiver oplyses hvis dele af løsningen kræver lovmæssige eftersyn. Leverandøren udfører opgaver på vegne af n. Derfor er leverandøren forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning, dvs. overholdelse af tavshedspligt, klageadgang, notatpligt mv. Leverandørens samarbejde med rne er ligeledes omfattet af offentlighedsloven og forvaltningslovens regler om aktindsigt. Tilpasning til ændret lovgivning Den tilbudte løsning skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området, og det forudsættes, at ændringer i lovgivningen er indarbejdet i løsningen, så de kan træde i kraft samtidig med lovændringen. Beskyttelse af personoplysninger Behandling af personoplysninger er beskyttet med de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31/05/

5 Leverandøren handler alene efter instruks fra ordregiver, jf. persondataloven 41, stk. 3-5 om behandlingssikkerhed. Ligeledes gælder for behandlingen ved leverandøren. Det følger af persondatalovens 42 stk. 2. Leverandøren er i den forbindelse forpligtet til at udarbejde en instruks efter Persondatalovens 41, inden overdragelsen af data finder sted. Ordregiver skal godkende denne instruks inden leverandøren behandler de udleverede data, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Opmærksomheden henledes på, at leverandøren er forpligtet til så hurtigt som muligt at dokumentere over for Ordregiver, at Persondatalovens 41, stk. 3-5 er overholdt. Særlige krav til leverandøren Tilbudsgiveren skal indestå for sikkerheden i løsningen. Løsningen skal leve op til de sikkerhedskrav, adgangskontrol, registerindsigt, logning med videre, som stilles i Persondataloven. Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at løsningen overholder Persondataloven samt anden lovgivning vedrørende datasikkerhed. Dokumentation, i form af sikkerhedsbestemmelser og hvordan persondata opbevares efter Persondataloven, skal vedhæftes. Tilbudsgiveren har veluddannet/kvalificerede dansk talende produktspecialister, der er teknisk kyndige, som kan vejlede brugeren i løsning af problemstillinger, der måtte opstå med den tilbudte løsning. Tilbudsgiveren har en hotline, hvortil der kan rettes henvendelse pr. telefon indenfor normal arbejdstid dvs. mandag til fredag Hotlinen skal bestå af dansk talende personale, der er teknisk kyndige og specialister i produkterne. Tilbudsgiveren møder fysisk frem, hvis der er brug for teknisk support indenfor normal arbejdstid. Her defineres normal arbejdstid som minimum mandag til fredag fra kl Tilbudsgiveren stiller en teknikker til rådighed for at yde service indenfor et hverdagsdøgn i de situationer, hvor Ordregivers eget oplærte personale ikke kan løse problemet. Tilbudsgiver kan i forbindelse med service, driftsnedbrud og vedligehold anvende en godkendt underleverandør. Hvis leverandøren skal have adgang til borgerens hjem Leverandøren skal ved ansættelse af medarbejdere sikre, at medarbejderne ikke har strafforhold, der gør dem uegnet til arbejdet. Leverandørens medarbejdere skal bære synlig ID-kort, udstedt af leverandøren eller en godkendt underleverandør. Kortet skal være forsynet med medarbejderens billede, og en entydig identifikation af medarbejderen (medarbejdernummer, cpr. nr. eller lign.) Kvalitetskrav Beskrivelse af hvor længe tilbudsgiveren kan garantere levering af reservedele/hardware/software til hele løsningen. Tilbydes en løsning med alarm/lyd, skal denne kunne reguleres individuelt. 5

6 Tilbydes løsninger, der kræver en strømforsyning, skal dette oplyses ved tilbudsafgivningen, samt det forventede strømforbrug pr. enhed. Der skal altid automatisk sendes en alarm til Ordregiver, når et apparat/produkt svigter. Det skal være gældende for svigt i strømforsyning, batteriskrift og andre fejlmeldinger. Dele af løsningen, hvor der er en fysisk berøring, skal kunne rengøres forsvarligt, herunder skal det være muligt at rengøre komponenter, der har direkte kontakt med borgerens medicin. Doseringsløsninger/pilleløsning Løsningen skal kunne håndtere pille-medicin, i alle former for pakninger (enkelt pille og/eller dosispakker) Der skal sikres god rummelighed til et stort antal piller (dosering af varierende udseende og størrelse) Løsningens skal sikre at borgeren ikke kan tage alt sin (dispenserede) medicin på én gang, eller bliver fejl medicineret grundet forkerte alarmer, påmindelser o.lign. Hvis den tilbudte doseringsløsning kommer ud af drift/nedbrud, skal der ske en ombytning. Eventuelt kan der stilles komponenter på lager hos den enkelte Ordregiver. Tilbudsgiver bedes udarbejde en vejledning vedr. hyppigt opståede problemer/fejl/nedbrud, således at Ordregiver på den mest effektive måde kan rette op på fejl (fx manglende batterier). It-løsninger Brugergrænsefladen, som Ordregiver og ne ser og har adgang til, skal være på dansk. Tilbudsgiver skal angive den fulde pris for indkøb af alle komponenter, systemer og lignende, der er relevante i forhold til at få den fulde udnyttelse ud af tilbudsgivers løsning. Hvis der er behov for at etablere netværkskabling ud over det eksisterende, skal det ske i henhold til Ordregivers retningslinjer for netværkskabling. Hvis løsningen kræver, at der skal indsættes SIM-kort eller lignende i en eller flere enheder, skal dette oplyses. Ordregiver vil tillægge en meromkostning pr. SIM-kort. Tilbydes et hovedsystem for Ordregiver, må der ikke være begrænsninger i forhold til det antal borgere der skal oprettes, eller antal af Kommunale medarbejdere der skal benytte systemet. Hvis der er en brugerflade, skal det være muligt at tilgå og administrere systemet fra en kommunal computer, tablet, smartphone eller lign. Der skal være et login for både borger og Ordregiver, således at det er muligt at følge adgangen til den enkelte borgers oplysninger. Alt data skal logges, således at den enkelte borgers historiske data altid er tilgængelig. Dette aftales nærmere med Ordregiver. Det skal være muligt på en enkel måde at dokumentere aktivitet pr. borger. Alle hændelser og fejlmeldinger skal være dokumenteret med unikt borger id., navn, adresse og tid, fejltype, besvarelse etc. Rapport skal kunne eksporteres til fx Microsoft Office Excel (2007 og nyere). Logdata skal give mulighed for at analysere på hændelser pr. borger over tid. 6

7 Grunddata skal kunne overføres fra et system til et andet i tilfælde af udskiftning, nedbrud eller nyt udbud. Tilbudsgiver skal sikre anmeldelse til datatilsynet for alle involverede r. Fra den 1. januar 2008 er en række åbne standarder obligatoriske at anvende for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at alle nye offentlige it-løsninger skal kunne anvende disse obligatoriske, åbne standarder, med mindre der er en særlig grund til ikke at anvende dem. Systemet/produktet skal efterleve bestemmelserne i B 103, med tilhørende undtagelses- bestemmelser. Såfremt systemet ikke lever op til en eller flere af de relevante åbne standarder, skal tilbudsgiver begrunde denne fravigelse på baggrund af undtagelsesbestemmelserne. Ved systemnedbrud Systemet skal være fuldt i drift efter max 24 timer. Leverandøren adviserer straks Ordregiver ved systemnedbrud, og der iværksættes nødprocedure. Hvis der skulle opstå fejl skal fejlfinding og reetablering af it-systemet påbegyndes på stedet maksimalt 6 timer efter fejlmelding. Adgang til enhederne skal kunne ske på trods af fejl i it-systemet. Oppetid skal være på 99,7 % pr. løbende perioder af 90 kalenderdage. Ved Oppetid forstås den andel af en periode, hvor løsningen er tilgængelig. Utilgængelighed regnes fra det tidspunkt, hvor systemet ikke længere er tilgængeligt og indtil normal drift er genetableret. Utilgængelighed foreligger ikke i perioder med driftshindringer, som skyldes forhold, som tilbudsgiver er ansvarlige for, eller som skyldes force majeure eller nedbrud i tilbudsgivers strømforsyning eller kommunikationskanaler til Internet, som ikke skyldes tilbudsgivers handlinger eller undladelse. Ved force majeure forstås krig, borgerlige uroligheder, naturfænomener, lockout, strejke, ildebrand samt andre forhold udenfor tilbudsgivers kontrol. Samspil med fælles medicinkort Løsningen skal have samspil med fælles medicinkort 1, når dette bliver sat i drift for Ordregiver. Hermed skal alle funktioner ved fælles medicinkort kunne anvendes i tilbudsgivers løsningsmodel. Den primære kilde til informationen om borgerens medicinering kommer ofte fra borgeren selv. Det betyder, at behandleren kan få forkerte eller mangelfulde oplysninger om medicineringen. Utilstrækkelige informationer om den aktuelle medicinering, kan være skyld i medicineringsfejl, der i værste fald kan skade borgeren. Implementering af FMK, vil øge kvaliteten og skabe sammenhæng i borgerens medicinske behandling på en let og hurtig måde. Integrationen vil ske til Ordregivers individuelle lokale systemer. 1 Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens aktuelle medicinering. Med FMK får den behandlende læge ligeledes adgang til at se og opdatere borgerens aktuelle medicinering. Oplysningerne på FMK kan også deles mellem de parter, der er involveret i borgerens behandling. en selv har også mulighed for at se sit medicinkort via sundhed.dk. 7

8 Løsning der skal bæres af borgeren Den skal være håndterbar for borgere i alle kategorier ( billig, gennemsnitlig og dyr, herunder fysisk og kognitivt udfordrede borgere). Skal en del af løsningen bæres kropsnært, er det et krav, at produktet er vand og slagfast. Er løsningen batteridrevet, dette ikke involvere et hyppigt batteriskift. Pillerne må ikke kunne falde ud af beholder, dispenser eller lign. og ud i tasken, når borgeren medbringer medicin ud af huset. Opbevaringsløsninger Tilbydes en opbevaringsløsning til medicin, skal der tages hensyn til at denne skal kunne være synlig i borgerens hjem. Der kan eventuelt arbejdes indenfor rammerne for helende design 2, da det er vigtigt for Ordregiver, at borgeren ikke føler, at løsningen invaderer borgerens hjem. Kræver opbevaringsløsningen, at denne tilsluttes strøm, skal dette angives ved tilbudsafgivningen samt det forventede strømforbrug pr. enhed. Opbevaring skal tage højde for følgende problemstillinger: - Medicin der skal opbevares utilgængeligt for borgeren - Medicin borgeren der er fysisk og kognitivt udfordret. - Medicin der skal opbevares på forskellige måder - Det skal være muligt at tilkøbe og montere en tyverisikringsløsning i hjemmet, ved forsøg på indbrud i medicinenheden. Introduktion og oplæring af borger Tilbudsgiver skal udvikle vejledninger, billedmateriale og eventuelt e-learning til oplæring af borgere. Ordregiver vil selv forestå oplæringen. Det skal være muligt at rekvirere brugervejledninger direkte via nettet, fx via Ordregivers hjemmeside. Introduktion og oplæring af personale Tilbudsgiveren underviser i installation og håndtering af den tilbudte løsning. Uddannelsen skal indeholde undervisning af et relevant antal personale. Undervisningen af superbrugere skal som minimum indeholde oplæring, kodning og håndtering af teknisk opsætning, samt oplæring i loghistorik og betjening af ITadministrativt system. Hvis oplæring ikke er indeholdt i prisen, skal denne oplyses ved tilbudsafgivning. Tilbudsgiver skal i hele kontraktperioden være tilgængelig for hjælp i forbindelse med problemer og spørgsmål, der relaterer sig til løsningen. 2 Se vejledning xxxxxx 8

9 Tilbudsgiver er forpligtet til at sikre, at ordregivers personale præsenteres for produkterne, herunder til korrekt og sikker brug heraf, og skal løbende vedligeholde denne præsentation. Der skal udarbejdes vejledninger i form af for eksempel brugsanvisninger, billedmateriale, e-learning, med eksempelvis sådan monteres det, sådan anvendes det i praksis og lignende. Brugervejledninger vedrørende løsningen, evt. tilbehør, diverse opsætninger, rengøring, vedligeholdelse og efterfølgende support skal være på dansk og skal leveres i et format, således at vejledninger kan indlæses i Ordregivers omsorgssystemer. I tilfælde af, at der skal benyttes en særskilt kode for at hente vejledninger skal denne være indeholdt i tilbuddet. Hvis det vurderes at være relevant, kan relevant personale hos Ordregiver oplæres i almindelig vedligehold og service af den tilbudte løsning. Personaleressourcer Den tilbudte løsning skal indbyde til en enkel proces og arbejdsgang både for Ordregiver og for borgeren. Garantier Tilbudsgiver skal som minimum tilbyde garanti iht. købelovens reklamations- og ansvarsregler. Løsningens gennemsnitlige levetid skal oplyses ved tilbudsafgivningen. Eje eller leje løsning Tilbudsgiver kan tilbyde en eje eller en leje løsning. Løsningen skal beskrives ved tilbudsafgivning. Levering Levering skal ske til den/de af Ordregiver anførte adresser, til aftalt tid og på anvist plads. Levering forudsætter mangelfrie produkter og ydelser. Det forudsættes at tilbudsgiver skal udvikle en løsning iht. det samlede udbudsgrundlag. Ved tilbudsafgivningen skal tilbudsgiver oplyse hvilke produkter der leveres indenfor hvilke faser. Ved afgivelse af tilbud vedlægges en detaljeret implementerings- og procesplan. Tilbudsgiver forpligter sig til i samarbejde med Ordregiver at tilpasse planen. Tilbudsgiver forpligter sig til vederlagsfrit at deltage i status- og opfølgningsmøder med Ordregiver. Hvis løsningen forudsætter levering af ydelser til Ordregiver eller borgeren Arbejdsvilkår for medarbejdere Leverandøren og dennes underleverandører forpligter sig til at sikre sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til dansk kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Leverandøren er forpligtet til at orientere arbejdstagere om de gældende arbejdsvilkår. 9

10 Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn for arbejdstageren, kan Ordregiver tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagernes de nævnte ansættelsesvilkår. På forlangende skal leverandøren fremlægge relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Ordregiver i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Ordregiver kan ophæve aftalen skriftligt med øjeblikkelig virkning, hvis ydelsen ikke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis arbejdsklausulen overtrædes, eller hvis leverandøren undlader at fremskaffe relevant dokumentation. 10

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. AF 22. DECEMBER 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 14. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere