Den tilbudte løsning og minimumskrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den tilbudte løsning og minimumskrav"

Transkript

1 Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis, skal understøtte de funktioner, der udgør omdrejningspunktet for nærværende udbud. Formålet med nærværende udbud er at skabe inspiration for udviklere og leverandører til nye markeder eller produkter, der opfylder faktiske behov. Det er endvidere formålet, at give rne et grundlag til at vurdere markedets løsninger ud fra, samt et grundlag til at overveje ændringer i egen praksis for medicinhåndtering. Ordregiver har opstillet en række minimumskrav, som skal opfyldes i den tilbudte løsningsmodel. Herudover har Ordregiver opstillet en række funktionskrav, disse vedrører krav til leverancen, herunder kvalitetskrav og servicekrav, krav til resultatet og krav til effekt. Tilbudsgivers løsningsmodel kan/bør derfor rumme følgende elementer: - Fysisk og kognitivt kompenserende løsninger til medicinmestring inkl. systemmæssig integration - Fysisk og kognitivt kompenserende løsninger til medicinmestring, der understøtter den sociale forbundenhed - Kompetenceopbyggende løsninger til medicinmestring - Total medicin pleje- og omsorgsløsning Hermed kan det være relevant med flere forskellige elementer, der samlet set udgør leverandørens løsning. Der ønskes ikke tilbud på følgende løsninger: - Udlicitering af omsorgs- og plejeopgaven til ekstern leverandør. - Ind licitering af ikke kommunale opgaver. Ordregiver har opstillet følgende effektmål, som danner grundpillerne for den udbudte opgave. Disse forventes opfyldt i højere eller mindre grad ved at gøre brug af den tilbudte løsningsmodel. Fra et perspektiv: - Øge oplevelsen af systemmæssig sammenhæng - Øge indsigt og overblik over sygdomsforløb og medicin - Øge fysisk greb om pillerne og evt. indpakning - Sikre kognitivt styr på pillerne (rette medicin til rette tid) - Øge autonomi (støtte både ude og hjemme) - Bevare social forbundenhed (som følge af eller på trods af hjælp) - Øge eller bevare egenmestringskompetencer 1

2 Fra et kommunalt perspektiv: - Frigive arbejdstid (til andre opgaver) - Reducere forekomsten af tillægsydelser - Reducere forekomsten af utilsigtede hændelser - Øge overblik - Øge kompetencer hos plejepersonale - Den sundhedsfaglige kvalitet skal bibeholdes - Reducere kørselsomkostninger Dette leder frem til følgende oversigt over funktionskrav. Ordregiver har oplistet funktionskravene, hvor disse er relevant for henholdsvis borgere og n. Herudover illustrer tabellen de procestrin, som funktionskravet har betydning for. Vejledning til tilbudsgiver: Fx Løsningen skal give borgeren en øget mulighed for at huske at tage medicin til rette tid. Dette er relevant i forbindelse med påmindelse og fremfinding, samt indtagelse, givning og kontrol. Hermed skal tilbudsgiver beskrive hvordan den tilbudte løsning hjælper borgeren med at huske at tage sin medicin til rette tid på de to procestrin. Funktionskrav (borger) Huske at tage medicin på rette tid Sikre at det er den rette dosis og medicin der indtages Give borgeren en større grad af selvhjulpenhed, både ude og hjemme. Hvem har det betydning for Bestilling/ anskaffelse Dosering Opbevaring Påmindelse og fremfinding Indtagelse, givning og kontrol Bortskaffelse Højne livskvalitet Forståelse for sygdomsforløb Undgå UHT'er og indlæggelser Fysisk greb om pillerne Mulighed for at identificere medicin ved fx skift i præperaters navne o.lign. Overskuelig og differenceret opbevaringsmuligheder Gennemskuelighed vedr. medicinens holdbarhed. Sikre tryghed Øge oplevelsen af systemmæssig sammenhæng og øget kommunikation Bevare social forbundenhed (mobilitet) 2

3 Funktionskrav () Undgå fejlkørsler, grundet manglende medicin i borgerens hjem. Optimering i det sundhedsfaglige personales arbejde vedr. ophældningen af medicin Overskuelig og differenceret opbevaringsmuligheder Optimering i det sundhedsfaglige personales arbejde vedr. påmindelser Optimering i det sundhedsfaglige personales arbejde vedr. givning Øge oplevelsen af systemmæssig sammenhæng og øget kommunikation, herunder overblik over UTH'er. Øge kompetence hos plejepersonale Hvem har det betydning for Kommune Bestilling/ anskaffelse Dosering Opbevaring Påmindelse og fremfinding Indtagelse, givning og kontrol Bortskaffelse Tilbudsgiver skal hermed have fokus på både borger og kommunalt perspektivet. Minimumskrav Følgende minimumskrav skal opfyldes, hvis det vurderes at være relevant for den tilbudte løsning. Forstået således, at hvis tilbudsgiver eksempelvis tilbyder en løsning der indeholder en it-løsning, skal minimumskrav vedr. dette opfyldes. Generelle minimumskrav Den tilbudte løsning skal være anvendelig for borgere med enten kognitive og/eller fysiske udfordringer, dvs. borgere med f.eks. nedsat syn, nedsat hørelse, kørestolebruger, gigt og lignende. Det er afgørende for Ordregiver, at den tilbudte løsning er sikker og forsvarlig at anvende til håndtering af medicin til borgerne. Der skal opleves en tryghed både for borgere og Ordregiver i forhold til at anvende løsningen, minimal risiko for fejl og en mulighed for hurtig og effektiv backup, hvis der opstår drift nedbrud. Der ønskes ikke en løsning, der erstatter apotekernes dosis pakket medicin til den enkelte borger, men løsningen kan rumme en måde at håndtere denne type af pakket medicin på. 3

4 Løsningen skal som udgangspunkt være anvendelig for borgere i eget hjem, men Ordregiver forbeholder sig ret til at indkøbe løsningen til andre dele af den kommunale organisation fx plejehjem, handicapområdet og lignende, hvis dette vurderes at være hensigtsmæssigt. Lovgrundlag Leverandøren skal overholde alle love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger o.lign. der vil være relevant i forhold til den løsning leverandøren tilbyder. Ordregiver har identificeret følgende love og vejledninger, bemærk listen er ikke udtømmende. - Sundhedsloven (dosering) specielt 138 og Serviceloven (medicingivning) specielt 83, stk Persondatoloven - Autorisationsloven - Lov om sundhed: Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler; Udstyr der kan karakteriseres som medicinsk udstyr: - Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivningen angive, hvilke dele af den tilbudte løsning, der kan karakteriseres som medicinsk udstyr. Det påhviler tilbudsgiver at overholde lovgivningen i forhold til CE-mærke. Tilbudsgiver bærer det fulde ansvar for produktets sikkerhed. Tilbudsgiver skal sikre at alle lovmæssige eftersyn overholdes, hermed skal Ordregiver oplyses hvis dele af løsningen kræver lovmæssige eftersyn. Leverandøren udfører opgaver på vegne af n. Derfor er leverandøren forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning, dvs. overholdelse af tavshedspligt, klageadgang, notatpligt mv. Leverandørens samarbejde med rne er ligeledes omfattet af offentlighedsloven og forvaltningslovens regler om aktindsigt. Tilpasning til ændret lovgivning Den tilbudte løsning skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området, og det forudsættes, at ændringer i lovgivningen er indarbejdet i løsningen, så de kan træde i kraft samtidig med lovændringen. Beskyttelse af personoplysninger Behandling af personoplysninger er beskyttet med de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31/05/

5 Leverandøren handler alene efter instruks fra ordregiver, jf. persondataloven 41, stk. 3-5 om behandlingssikkerhed. Ligeledes gælder for behandlingen ved leverandøren. Det følger af persondatalovens 42 stk. 2. Leverandøren er i den forbindelse forpligtet til at udarbejde en instruks efter Persondatalovens 41, inden overdragelsen af data finder sted. Ordregiver skal godkende denne instruks inden leverandøren behandler de udleverede data, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Opmærksomheden henledes på, at leverandøren er forpligtet til så hurtigt som muligt at dokumentere over for Ordregiver, at Persondatalovens 41, stk. 3-5 er overholdt. Særlige krav til leverandøren Tilbudsgiveren skal indestå for sikkerheden i løsningen. Løsningen skal leve op til de sikkerhedskrav, adgangskontrol, registerindsigt, logning med videre, som stilles i Persondataloven. Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at løsningen overholder Persondataloven samt anden lovgivning vedrørende datasikkerhed. Dokumentation, i form af sikkerhedsbestemmelser og hvordan persondata opbevares efter Persondataloven, skal vedhæftes. Tilbudsgiveren har veluddannet/kvalificerede dansk talende produktspecialister, der er teknisk kyndige, som kan vejlede brugeren i løsning af problemstillinger, der måtte opstå med den tilbudte løsning. Tilbudsgiveren har en hotline, hvortil der kan rettes henvendelse pr. telefon indenfor normal arbejdstid dvs. mandag til fredag Hotlinen skal bestå af dansk talende personale, der er teknisk kyndige og specialister i produkterne. Tilbudsgiveren møder fysisk frem, hvis der er brug for teknisk support indenfor normal arbejdstid. Her defineres normal arbejdstid som minimum mandag til fredag fra kl Tilbudsgiveren stiller en teknikker til rådighed for at yde service indenfor et hverdagsdøgn i de situationer, hvor Ordregivers eget oplærte personale ikke kan løse problemet. Tilbudsgiver kan i forbindelse med service, driftsnedbrud og vedligehold anvende en godkendt underleverandør. Hvis leverandøren skal have adgang til borgerens hjem Leverandøren skal ved ansættelse af medarbejdere sikre, at medarbejderne ikke har strafforhold, der gør dem uegnet til arbejdet. Leverandørens medarbejdere skal bære synlig ID-kort, udstedt af leverandøren eller en godkendt underleverandør. Kortet skal være forsynet med medarbejderens billede, og en entydig identifikation af medarbejderen (medarbejdernummer, cpr. nr. eller lign.) Kvalitetskrav Beskrivelse af hvor længe tilbudsgiveren kan garantere levering af reservedele/hardware/software til hele løsningen. Tilbydes en løsning med alarm/lyd, skal denne kunne reguleres individuelt. 5

6 Tilbydes løsninger, der kræver en strømforsyning, skal dette oplyses ved tilbudsafgivningen, samt det forventede strømforbrug pr. enhed. Der skal altid automatisk sendes en alarm til Ordregiver, når et apparat/produkt svigter. Det skal være gældende for svigt i strømforsyning, batteriskrift og andre fejlmeldinger. Dele af løsningen, hvor der er en fysisk berøring, skal kunne rengøres forsvarligt, herunder skal det være muligt at rengøre komponenter, der har direkte kontakt med borgerens medicin. Doseringsløsninger/pilleløsning Løsningen skal kunne håndtere pille-medicin, i alle former for pakninger (enkelt pille og/eller dosispakker) Der skal sikres god rummelighed til et stort antal piller (dosering af varierende udseende og størrelse) Løsningens skal sikre at borgeren ikke kan tage alt sin (dispenserede) medicin på én gang, eller bliver fejl medicineret grundet forkerte alarmer, påmindelser o.lign. Hvis den tilbudte doseringsløsning kommer ud af drift/nedbrud, skal der ske en ombytning. Eventuelt kan der stilles komponenter på lager hos den enkelte Ordregiver. Tilbudsgiver bedes udarbejde en vejledning vedr. hyppigt opståede problemer/fejl/nedbrud, således at Ordregiver på den mest effektive måde kan rette op på fejl (fx manglende batterier). It-løsninger Brugergrænsefladen, som Ordregiver og ne ser og har adgang til, skal være på dansk. Tilbudsgiver skal angive den fulde pris for indkøb af alle komponenter, systemer og lignende, der er relevante i forhold til at få den fulde udnyttelse ud af tilbudsgivers løsning. Hvis der er behov for at etablere netværkskabling ud over det eksisterende, skal det ske i henhold til Ordregivers retningslinjer for netværkskabling. Hvis løsningen kræver, at der skal indsættes SIM-kort eller lignende i en eller flere enheder, skal dette oplyses. Ordregiver vil tillægge en meromkostning pr. SIM-kort. Tilbydes et hovedsystem for Ordregiver, må der ikke være begrænsninger i forhold til det antal borgere der skal oprettes, eller antal af Kommunale medarbejdere der skal benytte systemet. Hvis der er en brugerflade, skal det være muligt at tilgå og administrere systemet fra en kommunal computer, tablet, smartphone eller lign. Der skal være et login for både borger og Ordregiver, således at det er muligt at følge adgangen til den enkelte borgers oplysninger. Alt data skal logges, således at den enkelte borgers historiske data altid er tilgængelig. Dette aftales nærmere med Ordregiver. Det skal være muligt på en enkel måde at dokumentere aktivitet pr. borger. Alle hændelser og fejlmeldinger skal være dokumenteret med unikt borger id., navn, adresse og tid, fejltype, besvarelse etc. Rapport skal kunne eksporteres til fx Microsoft Office Excel (2007 og nyere). Logdata skal give mulighed for at analysere på hændelser pr. borger over tid. 6

7 Grunddata skal kunne overføres fra et system til et andet i tilfælde af udskiftning, nedbrud eller nyt udbud. Tilbudsgiver skal sikre anmeldelse til datatilsynet for alle involverede r. Fra den 1. januar 2008 er en række åbne standarder obligatoriske at anvende for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at alle nye offentlige it-løsninger skal kunne anvende disse obligatoriske, åbne standarder, med mindre der er en særlig grund til ikke at anvende dem. Systemet/produktet skal efterleve bestemmelserne i B 103, med tilhørende undtagelses- bestemmelser. Såfremt systemet ikke lever op til en eller flere af de relevante åbne standarder, skal tilbudsgiver begrunde denne fravigelse på baggrund af undtagelsesbestemmelserne. Ved systemnedbrud Systemet skal være fuldt i drift efter max 24 timer. Leverandøren adviserer straks Ordregiver ved systemnedbrud, og der iværksættes nødprocedure. Hvis der skulle opstå fejl skal fejlfinding og reetablering af it-systemet påbegyndes på stedet maksimalt 6 timer efter fejlmelding. Adgang til enhederne skal kunne ske på trods af fejl i it-systemet. Oppetid skal være på 99,7 % pr. løbende perioder af 90 kalenderdage. Ved Oppetid forstås den andel af en periode, hvor løsningen er tilgængelig. Utilgængelighed regnes fra det tidspunkt, hvor systemet ikke længere er tilgængeligt og indtil normal drift er genetableret. Utilgængelighed foreligger ikke i perioder med driftshindringer, som skyldes forhold, som tilbudsgiver er ansvarlige for, eller som skyldes force majeure eller nedbrud i tilbudsgivers strømforsyning eller kommunikationskanaler til Internet, som ikke skyldes tilbudsgivers handlinger eller undladelse. Ved force majeure forstås krig, borgerlige uroligheder, naturfænomener, lockout, strejke, ildebrand samt andre forhold udenfor tilbudsgivers kontrol. Samspil med fælles medicinkort Løsningen skal have samspil med fælles medicinkort 1, når dette bliver sat i drift for Ordregiver. Hermed skal alle funktioner ved fælles medicinkort kunne anvendes i tilbudsgivers løsningsmodel. Den primære kilde til informationen om borgerens medicinering kommer ofte fra borgeren selv. Det betyder, at behandleren kan få forkerte eller mangelfulde oplysninger om medicineringen. Utilstrækkelige informationer om den aktuelle medicinering, kan være skyld i medicineringsfejl, der i værste fald kan skade borgeren. Implementering af FMK, vil øge kvaliteten og skabe sammenhæng i borgerens medicinske behandling på en let og hurtig måde. Integrationen vil ske til Ordregivers individuelle lokale systemer. 1 Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens aktuelle medicinering. Med FMK får den behandlende læge ligeledes adgang til at se og opdatere borgerens aktuelle medicinering. Oplysningerne på FMK kan også deles mellem de parter, der er involveret i borgerens behandling. en selv har også mulighed for at se sit medicinkort via sundhed.dk. 7

8 Løsning der skal bæres af borgeren Den skal være håndterbar for borgere i alle kategorier ( billig, gennemsnitlig og dyr, herunder fysisk og kognitivt udfordrede borgere). Skal en del af løsningen bæres kropsnært, er det et krav, at produktet er vand og slagfast. Er løsningen batteridrevet, dette ikke involvere et hyppigt batteriskift. Pillerne må ikke kunne falde ud af beholder, dispenser eller lign. og ud i tasken, når borgeren medbringer medicin ud af huset. Opbevaringsløsninger Tilbydes en opbevaringsløsning til medicin, skal der tages hensyn til at denne skal kunne være synlig i borgerens hjem. Der kan eventuelt arbejdes indenfor rammerne for helende design 2, da det er vigtigt for Ordregiver, at borgeren ikke føler, at løsningen invaderer borgerens hjem. Kræver opbevaringsløsningen, at denne tilsluttes strøm, skal dette angives ved tilbudsafgivningen samt det forventede strømforbrug pr. enhed. Opbevaring skal tage højde for følgende problemstillinger: - Medicin der skal opbevares utilgængeligt for borgeren - Medicin borgeren der er fysisk og kognitivt udfordret. - Medicin der skal opbevares på forskellige måder - Det skal være muligt at tilkøbe og montere en tyverisikringsløsning i hjemmet, ved forsøg på indbrud i medicinenheden. Introduktion og oplæring af borger Tilbudsgiver skal udvikle vejledninger, billedmateriale og eventuelt e-learning til oplæring af borgere. Ordregiver vil selv forestå oplæringen. Det skal være muligt at rekvirere brugervejledninger direkte via nettet, fx via Ordregivers hjemmeside. Introduktion og oplæring af personale Tilbudsgiveren underviser i installation og håndtering af den tilbudte løsning. Uddannelsen skal indeholde undervisning af et relevant antal personale. Undervisningen af superbrugere skal som minimum indeholde oplæring, kodning og håndtering af teknisk opsætning, samt oplæring i loghistorik og betjening af ITadministrativt system. Hvis oplæring ikke er indeholdt i prisen, skal denne oplyses ved tilbudsafgivning. Tilbudsgiver skal i hele kontraktperioden være tilgængelig for hjælp i forbindelse med problemer og spørgsmål, der relaterer sig til løsningen. 2 Se vejledning xxxxxx 8

9 Tilbudsgiver er forpligtet til at sikre, at ordregivers personale præsenteres for produkterne, herunder til korrekt og sikker brug heraf, og skal løbende vedligeholde denne præsentation. Der skal udarbejdes vejledninger i form af for eksempel brugsanvisninger, billedmateriale, e-learning, med eksempelvis sådan monteres det, sådan anvendes det i praksis og lignende. Brugervejledninger vedrørende løsningen, evt. tilbehør, diverse opsætninger, rengøring, vedligeholdelse og efterfølgende support skal være på dansk og skal leveres i et format, således at vejledninger kan indlæses i Ordregivers omsorgssystemer. I tilfælde af, at der skal benyttes en særskilt kode for at hente vejledninger skal denne være indeholdt i tilbuddet. Hvis det vurderes at være relevant, kan relevant personale hos Ordregiver oplæres i almindelig vedligehold og service af den tilbudte løsning. Personaleressourcer Den tilbudte løsning skal indbyde til en enkel proces og arbejdsgang både for Ordregiver og for borgeren. Garantier Tilbudsgiver skal som minimum tilbyde garanti iht. købelovens reklamations- og ansvarsregler. Løsningens gennemsnitlige levetid skal oplyses ved tilbudsafgivningen. Eje eller leje løsning Tilbudsgiver kan tilbyde en eje eller en leje løsning. Løsningen skal beskrives ved tilbudsafgivning. Levering Levering skal ske til den/de af Ordregiver anførte adresser, til aftalt tid og på anvist plads. Levering forudsætter mangelfrie produkter og ydelser. Det forudsættes at tilbudsgiver skal udvikle en løsning iht. det samlede udbudsgrundlag. Ved tilbudsafgivningen skal tilbudsgiver oplyse hvilke produkter der leveres indenfor hvilke faser. Ved afgivelse af tilbud vedlægges en detaljeret implementerings- og procesplan. Tilbudsgiver forpligter sig til i samarbejde med Ordregiver at tilpasse planen. Tilbudsgiver forpligter sig til vederlagsfrit at deltage i status- og opfølgningsmøder med Ordregiver. Hvis løsningen forudsætter levering af ydelser til Ordregiver eller borgeren Arbejdsvilkår for medarbejdere Leverandøren og dennes underleverandører forpligter sig til at sikre sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til dansk kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Leverandøren er forpligtet til at orientere arbejdstagere om de gældende arbejdsvilkår. 9

10 Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn for arbejdstageren, kan Ordregiver tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagernes de nævnte ansættelsesvilkår. På forlangende skal leverandøren fremlægge relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Ordregiver i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Ordregiver kan ophæve aftalen skriftligt med øjeblikkelig virkning, hvis ydelsen ikke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis arbejdsklausulen overtrædes, eller hvis leverandøren undlader at fremskaffe relevant dokumentation. 10

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD

KONTRAKT. mellem. Naviair. Entreprenør. vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD KONTRAKT mellem Naviair og Entreprenør vedrørende rengøring og vedligeholdelse af solfilm og solgardiner i TWR SYD 1. Kontraktparter Denne kontrakts parter er Naviair Naviair Allé 1 DK 2770 Kastrup i det

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Bilag 5 26.06.2013. Mindstekrav

Bilag 5 26.06.2013. Mindstekrav Bilag 5 26.06.2013 Mindstekrav Krav, som skal opfyldes for at deltage i konkurrencen, betegnes som mindstekrav. Såfremt blot ét mindstekrav ikke er opfyldt, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt og udbyder

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pasløsning

Indhentning af tilbud på digital pasløsning NOTAT Fra: Stefan Ising 17. september 2015 Indhentning af tilbud på digital pasløsning 1. Indledning Fredensborg Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere