Den tilbudte løsning og minimumskrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den tilbudte løsning og minimumskrav"

Transkript

1 Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis, skal understøtte de funktioner, der udgør omdrejningspunktet for nærværende udbud. Formålet med nærværende udbud er at skabe inspiration for udviklere og leverandører til nye markeder eller produkter, der opfylder faktiske behov. Det er endvidere formålet, at give rne et grundlag til at vurdere markedets løsninger ud fra, samt et grundlag til at overveje ændringer i egen praksis for medicinhåndtering. Ordregiver har opstillet en række minimumskrav, som skal opfyldes i den tilbudte løsningsmodel. Herudover har Ordregiver opstillet en række funktionskrav, disse vedrører krav til leverancen, herunder kvalitetskrav og servicekrav, krav til resultatet og krav til effekt. Tilbudsgivers løsningsmodel kan/bør derfor rumme følgende elementer: - Fysisk og kognitivt kompenserende løsninger til medicinmestring inkl. systemmæssig integration - Fysisk og kognitivt kompenserende løsninger til medicinmestring, der understøtter den sociale forbundenhed - Kompetenceopbyggende løsninger til medicinmestring - Total medicin pleje- og omsorgsløsning Hermed kan det være relevant med flere forskellige elementer, der samlet set udgør leverandørens løsning. Der ønskes ikke tilbud på følgende løsninger: - Udlicitering af omsorgs- og plejeopgaven til ekstern leverandør. - Ind licitering af ikke kommunale opgaver. Ordregiver har opstillet følgende effektmål, som danner grundpillerne for den udbudte opgave. Disse forventes opfyldt i højere eller mindre grad ved at gøre brug af den tilbudte løsningsmodel. Fra et perspektiv: - Øge oplevelsen af systemmæssig sammenhæng - Øge indsigt og overblik over sygdomsforløb og medicin - Øge fysisk greb om pillerne og evt. indpakning - Sikre kognitivt styr på pillerne (rette medicin til rette tid) - Øge autonomi (støtte både ude og hjemme) - Bevare social forbundenhed (som følge af eller på trods af hjælp) - Øge eller bevare egenmestringskompetencer 1

2 Fra et kommunalt perspektiv: - Frigive arbejdstid (til andre opgaver) - Reducere forekomsten af tillægsydelser - Reducere forekomsten af utilsigtede hændelser - Øge overblik - Øge kompetencer hos plejepersonale - Den sundhedsfaglige kvalitet skal bibeholdes - Reducere kørselsomkostninger Dette leder frem til følgende oversigt over funktionskrav. Ordregiver har oplistet funktionskravene, hvor disse er relevant for henholdsvis borgere og n. Herudover illustrer tabellen de procestrin, som funktionskravet har betydning for. Vejledning til tilbudsgiver: Fx Løsningen skal give borgeren en øget mulighed for at huske at tage medicin til rette tid. Dette er relevant i forbindelse med påmindelse og fremfinding, samt indtagelse, givning og kontrol. Hermed skal tilbudsgiver beskrive hvordan den tilbudte løsning hjælper borgeren med at huske at tage sin medicin til rette tid på de to procestrin. Funktionskrav (borger) Huske at tage medicin på rette tid Sikre at det er den rette dosis og medicin der indtages Give borgeren en større grad af selvhjulpenhed, både ude og hjemme. Hvem har det betydning for Bestilling/ anskaffelse Dosering Opbevaring Påmindelse og fremfinding Indtagelse, givning og kontrol Bortskaffelse Højne livskvalitet Forståelse for sygdomsforløb Undgå UHT'er og indlæggelser Fysisk greb om pillerne Mulighed for at identificere medicin ved fx skift i præperaters navne o.lign. Overskuelig og differenceret opbevaringsmuligheder Gennemskuelighed vedr. medicinens holdbarhed. Sikre tryghed Øge oplevelsen af systemmæssig sammenhæng og øget kommunikation Bevare social forbundenhed (mobilitet) 2

3 Funktionskrav () Undgå fejlkørsler, grundet manglende medicin i borgerens hjem. Optimering i det sundhedsfaglige personales arbejde vedr. ophældningen af medicin Overskuelig og differenceret opbevaringsmuligheder Optimering i det sundhedsfaglige personales arbejde vedr. påmindelser Optimering i det sundhedsfaglige personales arbejde vedr. givning Øge oplevelsen af systemmæssig sammenhæng og øget kommunikation, herunder overblik over UTH'er. Øge kompetence hos plejepersonale Hvem har det betydning for Kommune Bestilling/ anskaffelse Dosering Opbevaring Påmindelse og fremfinding Indtagelse, givning og kontrol Bortskaffelse Tilbudsgiver skal hermed have fokus på både borger og kommunalt perspektivet. Minimumskrav Følgende minimumskrav skal opfyldes, hvis det vurderes at være relevant for den tilbudte løsning. Forstået således, at hvis tilbudsgiver eksempelvis tilbyder en løsning der indeholder en it-løsning, skal minimumskrav vedr. dette opfyldes. Generelle minimumskrav Den tilbudte løsning skal være anvendelig for borgere med enten kognitive og/eller fysiske udfordringer, dvs. borgere med f.eks. nedsat syn, nedsat hørelse, kørestolebruger, gigt og lignende. Det er afgørende for Ordregiver, at den tilbudte løsning er sikker og forsvarlig at anvende til håndtering af medicin til borgerne. Der skal opleves en tryghed både for borgere og Ordregiver i forhold til at anvende løsningen, minimal risiko for fejl og en mulighed for hurtig og effektiv backup, hvis der opstår drift nedbrud. Der ønskes ikke en løsning, der erstatter apotekernes dosis pakket medicin til den enkelte borger, men løsningen kan rumme en måde at håndtere denne type af pakket medicin på. 3

4 Løsningen skal som udgangspunkt være anvendelig for borgere i eget hjem, men Ordregiver forbeholder sig ret til at indkøbe løsningen til andre dele af den kommunale organisation fx plejehjem, handicapområdet og lignende, hvis dette vurderes at være hensigtsmæssigt. Lovgrundlag Leverandøren skal overholde alle love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger o.lign. der vil være relevant i forhold til den løsning leverandøren tilbyder. Ordregiver har identificeret følgende love og vejledninger, bemærk listen er ikke udtømmende. - Sundhedsloven (dosering) specielt 138 og Serviceloven (medicingivning) specielt 83, stk Persondatoloven - Autorisationsloven - Lov om sundhed: Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler; Udstyr der kan karakteriseres som medicinsk udstyr: - Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivningen angive, hvilke dele af den tilbudte løsning, der kan karakteriseres som medicinsk udstyr. Det påhviler tilbudsgiver at overholde lovgivningen i forhold til CE-mærke. Tilbudsgiver bærer det fulde ansvar for produktets sikkerhed. Tilbudsgiver skal sikre at alle lovmæssige eftersyn overholdes, hermed skal Ordregiver oplyses hvis dele af løsningen kræver lovmæssige eftersyn. Leverandøren udfører opgaver på vegne af n. Derfor er leverandøren forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning, dvs. overholdelse af tavshedspligt, klageadgang, notatpligt mv. Leverandørens samarbejde med rne er ligeledes omfattet af offentlighedsloven og forvaltningslovens regler om aktindsigt. Tilpasning til ændret lovgivning Den tilbudte løsning skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området, og det forudsættes, at ændringer i lovgivningen er indarbejdet i løsningen, så de kan træde i kraft samtidig med lovændringen. Beskyttelse af personoplysninger Behandling af personoplysninger er beskyttet med de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31/05/

5 Leverandøren handler alene efter instruks fra ordregiver, jf. persondataloven 41, stk. 3-5 om behandlingssikkerhed. Ligeledes gælder for behandlingen ved leverandøren. Det følger af persondatalovens 42 stk. 2. Leverandøren er i den forbindelse forpligtet til at udarbejde en instruks efter Persondatalovens 41, inden overdragelsen af data finder sted. Ordregiver skal godkende denne instruks inden leverandøren behandler de udleverede data, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Opmærksomheden henledes på, at leverandøren er forpligtet til så hurtigt som muligt at dokumentere over for Ordregiver, at Persondatalovens 41, stk. 3-5 er overholdt. Særlige krav til leverandøren Tilbudsgiveren skal indestå for sikkerheden i løsningen. Løsningen skal leve op til de sikkerhedskrav, adgangskontrol, registerindsigt, logning med videre, som stilles i Persondataloven. Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at løsningen overholder Persondataloven samt anden lovgivning vedrørende datasikkerhed. Dokumentation, i form af sikkerhedsbestemmelser og hvordan persondata opbevares efter Persondataloven, skal vedhæftes. Tilbudsgiveren har veluddannet/kvalificerede dansk talende produktspecialister, der er teknisk kyndige, som kan vejlede brugeren i løsning af problemstillinger, der måtte opstå med den tilbudte løsning. Tilbudsgiveren har en hotline, hvortil der kan rettes henvendelse pr. telefon indenfor normal arbejdstid dvs. mandag til fredag Hotlinen skal bestå af dansk talende personale, der er teknisk kyndige og specialister i produkterne. Tilbudsgiveren møder fysisk frem, hvis der er brug for teknisk support indenfor normal arbejdstid. Her defineres normal arbejdstid som minimum mandag til fredag fra kl Tilbudsgiveren stiller en teknikker til rådighed for at yde service indenfor et hverdagsdøgn i de situationer, hvor Ordregivers eget oplærte personale ikke kan løse problemet. Tilbudsgiver kan i forbindelse med service, driftsnedbrud og vedligehold anvende en godkendt underleverandør. Hvis leverandøren skal have adgang til borgerens hjem Leverandøren skal ved ansættelse af medarbejdere sikre, at medarbejderne ikke har strafforhold, der gør dem uegnet til arbejdet. Leverandørens medarbejdere skal bære synlig ID-kort, udstedt af leverandøren eller en godkendt underleverandør. Kortet skal være forsynet med medarbejderens billede, og en entydig identifikation af medarbejderen (medarbejdernummer, cpr. nr. eller lign.) Kvalitetskrav Beskrivelse af hvor længe tilbudsgiveren kan garantere levering af reservedele/hardware/software til hele løsningen. Tilbydes en løsning med alarm/lyd, skal denne kunne reguleres individuelt. 5

6 Tilbydes løsninger, der kræver en strømforsyning, skal dette oplyses ved tilbudsafgivningen, samt det forventede strømforbrug pr. enhed. Der skal altid automatisk sendes en alarm til Ordregiver, når et apparat/produkt svigter. Det skal være gældende for svigt i strømforsyning, batteriskrift og andre fejlmeldinger. Dele af løsningen, hvor der er en fysisk berøring, skal kunne rengøres forsvarligt, herunder skal det være muligt at rengøre komponenter, der har direkte kontakt med borgerens medicin. Doseringsløsninger/pilleløsning Løsningen skal kunne håndtere pille-medicin, i alle former for pakninger (enkelt pille og/eller dosispakker) Der skal sikres god rummelighed til et stort antal piller (dosering af varierende udseende og størrelse) Løsningens skal sikre at borgeren ikke kan tage alt sin (dispenserede) medicin på én gang, eller bliver fejl medicineret grundet forkerte alarmer, påmindelser o.lign. Hvis den tilbudte doseringsløsning kommer ud af drift/nedbrud, skal der ske en ombytning. Eventuelt kan der stilles komponenter på lager hos den enkelte Ordregiver. Tilbudsgiver bedes udarbejde en vejledning vedr. hyppigt opståede problemer/fejl/nedbrud, således at Ordregiver på den mest effektive måde kan rette op på fejl (fx manglende batterier). It-løsninger Brugergrænsefladen, som Ordregiver og ne ser og har adgang til, skal være på dansk. Tilbudsgiver skal angive den fulde pris for indkøb af alle komponenter, systemer og lignende, der er relevante i forhold til at få den fulde udnyttelse ud af tilbudsgivers løsning. Hvis der er behov for at etablere netværkskabling ud over det eksisterende, skal det ske i henhold til Ordregivers retningslinjer for netværkskabling. Hvis løsningen kræver, at der skal indsættes SIM-kort eller lignende i en eller flere enheder, skal dette oplyses. Ordregiver vil tillægge en meromkostning pr. SIM-kort. Tilbydes et hovedsystem for Ordregiver, må der ikke være begrænsninger i forhold til det antal borgere der skal oprettes, eller antal af Kommunale medarbejdere der skal benytte systemet. Hvis der er en brugerflade, skal det være muligt at tilgå og administrere systemet fra en kommunal computer, tablet, smartphone eller lign. Der skal være et login for både borger og Ordregiver, således at det er muligt at følge adgangen til den enkelte borgers oplysninger. Alt data skal logges, således at den enkelte borgers historiske data altid er tilgængelig. Dette aftales nærmere med Ordregiver. Det skal være muligt på en enkel måde at dokumentere aktivitet pr. borger. Alle hændelser og fejlmeldinger skal være dokumenteret med unikt borger id., navn, adresse og tid, fejltype, besvarelse etc. Rapport skal kunne eksporteres til fx Microsoft Office Excel (2007 og nyere). Logdata skal give mulighed for at analysere på hændelser pr. borger over tid. 6

7 Grunddata skal kunne overføres fra et system til et andet i tilfælde af udskiftning, nedbrud eller nyt udbud. Tilbudsgiver skal sikre anmeldelse til datatilsynet for alle involverede r. Fra den 1. januar 2008 er en række åbne standarder obligatoriske at anvende for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at alle nye offentlige it-løsninger skal kunne anvende disse obligatoriske, åbne standarder, med mindre der er en særlig grund til ikke at anvende dem. Systemet/produktet skal efterleve bestemmelserne i B 103, med tilhørende undtagelses- bestemmelser. Såfremt systemet ikke lever op til en eller flere af de relevante åbne standarder, skal tilbudsgiver begrunde denne fravigelse på baggrund af undtagelsesbestemmelserne. Ved systemnedbrud Systemet skal være fuldt i drift efter max 24 timer. Leverandøren adviserer straks Ordregiver ved systemnedbrud, og der iværksættes nødprocedure. Hvis der skulle opstå fejl skal fejlfinding og reetablering af it-systemet påbegyndes på stedet maksimalt 6 timer efter fejlmelding. Adgang til enhederne skal kunne ske på trods af fejl i it-systemet. Oppetid skal være på 99,7 % pr. løbende perioder af 90 kalenderdage. Ved Oppetid forstås den andel af en periode, hvor løsningen er tilgængelig. Utilgængelighed regnes fra det tidspunkt, hvor systemet ikke længere er tilgængeligt og indtil normal drift er genetableret. Utilgængelighed foreligger ikke i perioder med driftshindringer, som skyldes forhold, som tilbudsgiver er ansvarlige for, eller som skyldes force majeure eller nedbrud i tilbudsgivers strømforsyning eller kommunikationskanaler til Internet, som ikke skyldes tilbudsgivers handlinger eller undladelse. Ved force majeure forstås krig, borgerlige uroligheder, naturfænomener, lockout, strejke, ildebrand samt andre forhold udenfor tilbudsgivers kontrol. Samspil med fælles medicinkort Løsningen skal have samspil med fælles medicinkort 1, når dette bliver sat i drift for Ordregiver. Hermed skal alle funktioner ved fælles medicinkort kunne anvendes i tilbudsgivers løsningsmodel. Den primære kilde til informationen om borgerens medicinering kommer ofte fra borgeren selv. Det betyder, at behandleren kan få forkerte eller mangelfulde oplysninger om medicineringen. Utilstrækkelige informationer om den aktuelle medicinering, kan være skyld i medicineringsfejl, der i værste fald kan skade borgeren. Implementering af FMK, vil øge kvaliteten og skabe sammenhæng i borgerens medicinske behandling på en let og hurtig måde. Integrationen vil ske til Ordregivers individuelle lokale systemer. 1 Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens aktuelle medicinering. Med FMK får den behandlende læge ligeledes adgang til at se og opdatere borgerens aktuelle medicinering. Oplysningerne på FMK kan også deles mellem de parter, der er involveret i borgerens behandling. en selv har også mulighed for at se sit medicinkort via sundhed.dk. 7

8 Løsning der skal bæres af borgeren Den skal være håndterbar for borgere i alle kategorier ( billig, gennemsnitlig og dyr, herunder fysisk og kognitivt udfordrede borgere). Skal en del af løsningen bæres kropsnært, er det et krav, at produktet er vand og slagfast. Er løsningen batteridrevet, dette ikke involvere et hyppigt batteriskift. Pillerne må ikke kunne falde ud af beholder, dispenser eller lign. og ud i tasken, når borgeren medbringer medicin ud af huset. Opbevaringsløsninger Tilbydes en opbevaringsløsning til medicin, skal der tages hensyn til at denne skal kunne være synlig i borgerens hjem. Der kan eventuelt arbejdes indenfor rammerne for helende design 2, da det er vigtigt for Ordregiver, at borgeren ikke føler, at løsningen invaderer borgerens hjem. Kræver opbevaringsløsningen, at denne tilsluttes strøm, skal dette angives ved tilbudsafgivningen samt det forventede strømforbrug pr. enhed. Opbevaring skal tage højde for følgende problemstillinger: - Medicin der skal opbevares utilgængeligt for borgeren - Medicin borgeren der er fysisk og kognitivt udfordret. - Medicin der skal opbevares på forskellige måder - Det skal være muligt at tilkøbe og montere en tyverisikringsløsning i hjemmet, ved forsøg på indbrud i medicinenheden. Introduktion og oplæring af borger Tilbudsgiver skal udvikle vejledninger, billedmateriale og eventuelt e-learning til oplæring af borgere. Ordregiver vil selv forestå oplæringen. Det skal være muligt at rekvirere brugervejledninger direkte via nettet, fx via Ordregivers hjemmeside. Introduktion og oplæring af personale Tilbudsgiveren underviser i installation og håndtering af den tilbudte løsning. Uddannelsen skal indeholde undervisning af et relevant antal personale. Undervisningen af superbrugere skal som minimum indeholde oplæring, kodning og håndtering af teknisk opsætning, samt oplæring i loghistorik og betjening af ITadministrativt system. Hvis oplæring ikke er indeholdt i prisen, skal denne oplyses ved tilbudsafgivning. Tilbudsgiver skal i hele kontraktperioden være tilgængelig for hjælp i forbindelse med problemer og spørgsmål, der relaterer sig til løsningen. 2 Se vejledning xxxxxx 8

9 Tilbudsgiver er forpligtet til at sikre, at ordregivers personale præsenteres for produkterne, herunder til korrekt og sikker brug heraf, og skal løbende vedligeholde denne præsentation. Der skal udarbejdes vejledninger i form af for eksempel brugsanvisninger, billedmateriale, e-learning, med eksempelvis sådan monteres det, sådan anvendes det i praksis og lignende. Brugervejledninger vedrørende løsningen, evt. tilbehør, diverse opsætninger, rengøring, vedligeholdelse og efterfølgende support skal være på dansk og skal leveres i et format, således at vejledninger kan indlæses i Ordregivers omsorgssystemer. I tilfælde af, at der skal benyttes en særskilt kode for at hente vejledninger skal denne være indeholdt i tilbuddet. Hvis det vurderes at være relevant, kan relevant personale hos Ordregiver oplæres i almindelig vedligehold og service af den tilbudte løsning. Personaleressourcer Den tilbudte løsning skal indbyde til en enkel proces og arbejdsgang både for Ordregiver og for borgeren. Garantier Tilbudsgiver skal som minimum tilbyde garanti iht. købelovens reklamations- og ansvarsregler. Løsningens gennemsnitlige levetid skal oplyses ved tilbudsafgivningen. Eje eller leje løsning Tilbudsgiver kan tilbyde en eje eller en leje løsning. Løsningen skal beskrives ved tilbudsafgivning. Levering Levering skal ske til den/de af Ordregiver anførte adresser, til aftalt tid og på anvist plads. Levering forudsætter mangelfrie produkter og ydelser. Det forudsættes at tilbudsgiver skal udvikle en løsning iht. det samlede udbudsgrundlag. Ved tilbudsafgivningen skal tilbudsgiver oplyse hvilke produkter der leveres indenfor hvilke faser. Ved afgivelse af tilbud vedlægges en detaljeret implementerings- og procesplan. Tilbudsgiver forpligter sig til i samarbejde med Ordregiver at tilpasse planen. Tilbudsgiver forpligter sig til vederlagsfrit at deltage i status- og opfølgningsmøder med Ordregiver. Hvis løsningen forudsætter levering af ydelser til Ordregiver eller borgeren Arbejdsvilkår for medarbejdere Leverandøren og dennes underleverandører forpligter sig til at sikre sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til dansk kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Leverandøren er forpligtet til at orientere arbejdstagere om de gældende arbejdsvilkår. 9

10 Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn for arbejdstageren, kan Ordregiver tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagernes de nævnte ansættelsesvilkår. På forlangende skal leverandøren fremlægge relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Ordregiver i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Ordregiver kan ophæve aftalen skriftligt med øjeblikkelig virkning, hvis ydelsen ikke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis arbejdsklausulen overtrædes, eller hvis leverandøren undlader at fremskaffe relevant dokumentation. 10

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Intelligent medicinhåndtering. Patientsikkerhedskonference, Rette pille i rette mund

Intelligent medicinhåndtering. Patientsikkerhedskonference, Rette pille i rette mund Intelligent medicinhåndtering Patientsikkerhedskonference, Rette pille i rette mund Intelligent medicinhåndtering fra medicinhåndtering til medicinmestring Formål Reducere tid til medicinhåndtering (økonomi)

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) XXXXXX xxxxxx xxxx DATABEHANDLERAFTALE Mellem Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg CVR. nr.: 29189730 (herefter Kommunen ) og XXXXXX xxxxxx xxxx CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der indgået nedenstående

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon Apotekernes Uddannelsescenter

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker Side 1 af 8 Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker 1. version af DDKM for apoteker 2. version af DDKM for apoteker 1.1.1 Virksomhedsgrundlag 1.1.2

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Praksis & vilkår. Til at beskrive procestrinene, er der derfor valgt to perspektiver, et borger perspektiv og et kommunalt

Praksis & vilkår. Til at beskrive procestrinene, er der derfor valgt to perspektiver, et borger perspektiv og et kommunalt Praksis & vilkår Som et led i yderligere at definere den ramme for, hvilke udfordringer vi efterspørger løsninger til, vil dette afsnit præsentere borgerperspektivet, samt hvorledes arbejdspraksis vedr.

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Bilag 10, udkast til rammeaftale

Bilag 10, udkast til rammeaftale Bilag 10, udkast til rammeaftale 1. Parterne Mellem Holbæk Kommune [Indsæt adresse] [Indsæt postnummer] [Indsæt CVR-nr.] (herefter kaldet ordregiver) og [Indsæt navn på leverandør] [Indsæt adresse] [Indsæt

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning TVovervågning Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af TV-overvågning Formål TV-overvågning i Struer Kommune benyttes for at bekæmpe, forebygge og opklare kriminelle handlinger som hærværk,

Læs mere

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14

Driftskontrakt. Databehandleraftale. Bilag 14 Databehandleraftale Bilag 14 DATABEHANDLERAFTALE mellem Danpilot Havnepladsen 3A, 3. sal 5700 Svendborg CVR-nr. 30071735 (herefter den Dataansvarlige ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by]

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN]

DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] DATABEHANDLERAFTALE VEDRØRENDE [AFTALENAVN] Tekst markeret med GRØN, udfyldes inden udsendelse til leverandøren Tekst markeret med TURKIS, udfyldes af leverandøren Side 1/16 Side 2/16 DATABEHANDLERAFTALE

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelse af elektroniske dørlåse for Skanderborg Kommune ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Pia Conradsen, 25. april 2017 Finder anvendelse pr. d. 25. maj 2018 i Danmark Baggrund, formål og anvendelse Interessenter Databehandler Persondata Sonlincs aktiviteter og overordnet plan Anbefalinger

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599.

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2013 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4 Økonomisk baseline Formålet med den økonomiske baseline er at fremvise de økonomiske aspekter af medicinhåndteringen i kommunerne. I afsnittet beskrives de kommunale ressourcer tid og udgifter - forbundet

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Godkendelse... 2 2.1 Hvad kan der søges godkendelse til... 2 2.2 Godkendelsesform og bindingsperiode... 2 2.3 Kontraktgrundlag og aftaleperiode... 3 2.4 Ændringer

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere