Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning"

Transkript

1 Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede retter 26. januar 2004 Connecting Business & Technology

2 Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for Domstolsstyrelsen af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. Domstolsstyrelsen har ret til at kopiere og distribuere dette dokument. Enhver anden kopiering og distribution må kun finde sted efter aftale parterne imellem. Enhver kopi skal være forsynet med rapportens titel, dato og denne notits.

3 Indholdsfortegnelse 1. Resume Baggrund, afgrænsning og forudsætninger Baggrund Afgrænsning Forudsætninger: Arbejdstilrettelæggelse Forudsætninger: Ændringer i IT-systemerne Dommens elementer Anonymiseringstabellen håndtering af anonymiseringsopgaven Automatisk anonymisering via anonymiseringstabel Anonymisering af domme, der ankes Praktiske afprøvninger i forbindelse med udformning af løsningsskitsen Servicefællesskabsperspektiver Domsfølgeseddel opsamling af rubra og andre identifikations- og udsøgningsdata (metadata) Udsøgningsdata der ikke er registreret i sagssystemet Registrering af data efter dommen er overført til domsdatabasen Domsdatabasen etablering og drift Overordnede behov Den tekniske løsning - skitseforslag Arbejdsgange i retterne forslag og konsekvenser Økonomiske konsekvenser Etableringsomkostninger Årlige driftsomkostninger Beregningsforudsætninger og skøn over retternes tidsforbrug til anonymisering, rubricering, kvalitetssikring, afslutning og overførsel Øvrige beregningsforudsætninger vedrørende årlige driftsudgifter Konklusion Forslag til eventuel overgangsløsning Hovedproblem: Anonymisering af byretsdomme, der ankes Overgangsløsningens elementer Økonomiske konsekvenser af overgangsløsningen Ekstra udgifter til etablering Ekstra udgifter til årlig drift Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 1/45

4 8.4. Konklusion Forslag til etablering og implementering...43 Bilag 1. Etableringsudgifter inkl. overgangsløsning...45 Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 2/45

5 1. Resume I denne rapport redegøres for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database over uredigerede domme fra de overordnede retter. Hovedlinierne i skitsen til en løsning er følgende: Der etableres en domsdatabase i Retsinformations regi omfattende alle nye, uredigerede domme fra de overordnede retter. I tal drejer det sig om godt nye domme om året, hvoraf domme vil være ledsaget af en forudgående 1. instansdom afsagt i en af byretterne. Domsdatabasen gøres tilgængelig over internettet, således at eksterne brugere har gratis adgang til at læse og gemme domme på deres egen pc er. Domme kan udsøges i domsdatabasen via fritekstsøgning eller via strukturerede søgninger baseret på oplysninger om den enkelte dom. Oplysninger om den enkelte dom til brug ved udsøgning fanges overvejende automatisk i sagssystemerne. Eneste undtagelse er rubra og kursivlinie, der tilføjes den enkelte dom som led i domsskrivningen. Domme på civil- og straffesagsområdet forberedes til automatisk anonymisering i forbindelse med indskrivning af dommen i retterne. Den automatiske anonymisering er baseret på en tilretning af tekstbehandlings- og sagssystemerne, der både sikrer høj kvalitet og en nem og hurtig arbejdsgang og skriveproces. Kvalitetssikring af den automatiske anonymisering foretages ved gennemlæsning af dommen, der eventuelt suppleres med yderligere anonymisering i de få tilfælde, hvor dette vil være nødvendigt. Den anonymiserede dom gemmes som et selvstændigt dokument, der umiddelbart efter domsafsigelsen sendes til offentliggørelse i domsdatabasen. De økonomiske konsekvenser af forslaget omfatter engangsudgifter til etablering og årlige udgifter til drift. Med forbehold for den usikkerhed, der fremgår af kapitel 7 og 8 kan konklusionerne sammenfattes til følgende: Såfremt domsdatabasen etableres samtidig med nye fælles sagssystemer på civilog straffesagsområdet, hvilket forventes at ske medio 2007, vil den samlede udgift til etablering være ca. 3½ mio. kr. de årlige driftsudgifter være ca. 1 mio. kr. Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 3/45

6 Eventuel overgangsløsning Såfremt domsdatabasen etableres med udgangspunkt i de eksisterende sagssystemer, dvs før der tages nye fælles sagssystemer i brug på civil- og straffesagsområdet fx med etablering primo vil den samlede udgift til etablering være i størrelsesordenen 3 mio. kr. til denne overgangsløsning og yderligere 1½ mio. kr. til tilpasningen i 2007 til de nye sagssystemer, svarende til i alt 4½ mio. kr. De årlige driftsudgifter i overgangsløsningen vil være ca. 1¼ mio. kr. Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 4/45

7 2. Baggrund, afgrænsning og forudsætninger Domstolsstyrelsen har anmodet Devoteam Fischer & Lorenz om at udarbejde en redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database over uredigerede domme fra de overordnede retter. Redegørelsens udgangspunkt er de overvejelser og konklusioner, der er fremlagt af den nedsatte projektgruppe om en offentlig domsdatabase, jfr. projektgruppens rapport Baggrund Der har tidligere været overvejelser og forslag til etablering af en offentlig domsdatabase. Senest blev der i forbindelse med Koktvedgaard rapporten i 1998 fremsat forslag om etablering af en central instans i Retsinformation, der skulle forestå både arbejdet med anonymisering og anden klargøring af domme til offentliggørelse samt varetage den løbende drift af en domsdatabase. Hovedsigtet med nærværende forslag er at skitsere en mindre omkostningstung, decentral løsning, hvor opgaverne med anonymisering mv. i videst muligt omfang løses som en integreret og automatiseret del af processen i forbindelse med selve domsskrivningen. I en tidligere undersøgelse af finansieringsmulighederne var konklusionen, at der ikke var grundlag for en brugerfinansiering af domsdatabasen. Udgangspunktet for skitsen til løsning i denne rapport har været, at offentligheden via internettet har gratis adgang til at udsøge, hente og læse dommene i domsdatabasen uden krav om brug af særlige programmer Afgrænsning Domsdatabasen er i den forventede første fase afgrænset til nye, uredigerede domme fra de overordnede retter. Det betyder, at der ikke udarbejdes resume eller foretages anden form for analytisk bearbejdning af dommene, som det kendes fra eksisterende domssamlinger. Der henvises til projektgruppens rapport. I tal handler det årligt om godt domme, hvor de godt er domme i ankede byretssager, jfr. Tabel 1 med tal fra Det betyder, at der til mere end Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 5/45

8 80% af dommene i domsdatabasen vil være knyttet en forudgående byretsdom, som også skal gøres tilgængelig i domsdatabasen via ankedommen. Antal domme i 2002 Domme fra overordnede retter Straffesager Civile sager I alt Kilde: Projektgruppens rapport Heraf ankede byretsdomme Tabel 1 Domsdatabasens forventede omfang (2002-tal) Domsdatabasens indretning skal fremtidssikres, så der i senere faser vil være mulighed for at udvide dels med byretsdomme, dels med kendelser fra alle instanser. En udvidelse af domsdatabasen med byretsdomme vil kunne sætte fokus på kapaciteten af de valgte løsninger. Ved valget af løsning skal der derfor tages højde for, at løsningen skal kunne skaleres op uden at skulle ændre på design og funktionalitet i dén basale løsning, der vælges i første fase. En udvidelse vil kunne omfatte et meget betydeligt antal byretsdomme. En udvidelse med kendelser er mere kompliceret, idet den udover kapacitetsspørgsmålet rejser en række helt særlige problemstillinger af juridisk og praktisk karakter. I denne rapport er der ikke specifikt taget højde for løsninger på disse spørgsmål. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i projektgruppens rapport om en eventuel senere udvidelse af domsdatabasen med byretsdomme og kendelser Forudsætninger: Arbejdstilrettelæggelse Der er i redegørelsen taget udgangspunkt i en række forudsætninger vedrørende arbejdsprocesserne i de berørte retter: Der skal fortsat være mulighed for at skrive domme off-line, dvs uden online adgang til sagssystemerne. Det betyder, at der på et hvilket som helst tidspunkt i domsskrivningsprocessen skal være mulighed for, at domskoncepter tjekkes ind og ud af sagssystemerne. Der skal fortsat være mulighed for, at den enkelte dommer selv kan vælge, hvorledes den enkelte dom struktureres. Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 6/45

9 Der skal fortsat være mulighed for selvstændig tilrettelæggelse af arbejdsprocesser og arbejdsdeling i det enkelte embede, men løsningsskitsen baseres på anbefalinger af, hvad der vil være bedste praksis i håndtering af de nye opgaver, der følger med etablering af domsdatabasen Forudsætninger: Ændringer i IT-systemerne I skitsen til løsning er der taget hensyn til de forestående ændringer i ITsystemerne i de berørte retter. Følgende udgangspunkt er lagt til grund: Domstolsstyrelsen foretager en trinvis udskiftning af sagssystemerne i de kommende år med henblik på at etablere fælles systemer for de overordnede retter og byretterne. Domsdatabasen vil i første fase bestå af domme i civile sager og straffesager. En central milepæl er derfor overgangen til et nyt civil- og straffesystem. Det forventes, at et nyt fælles civil- og straffesagssystem etableres medio Forudsætningen for denne tidshorisont er, at der skaffes den fornødne bevilling. Alle domme vil blive skrevet i samme tekstbehandlingssystem. Den skitserede løsning og beregningerne i de følgende afsnit er beskrevet med udgangspunkt i Word som tekstbehandlingssystem, fordi dommene i de overordnede retter i dag skrives i Word, og fordi Word også er valgt som det kommende fælles tekstbehandlingssystem i forbindelse med modernisering af byretternes og de overordnede retters IT-systemer. Den grundlæggende idé i den skitserede løsningsmodel er ikke bundet til Word, men vil sandsynligvis kunne laves i andre tekstbehandlingsprogrammer. Retternes IT-systemer vil være i stand til at håndtere en sikker elektronisk udveksling af domme med hinanden og med domsdatabaseløsningen. Domsdatabasen skal kunne fungere uafhængigt af udskiftningen af systemer. Såfremt domsdatabaseløsningen etableres før udskiftningen af civilog straffesystemerne skal den - uden større udgifter eller ændringer i det basale design og funktionalitet - kunne tilpasses denne udskiftning. Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 7/45

10 2.5. Dommens elementer Forudsætningerne stiller krav om en løsning, der er enkel, fleksibel og omkostningseffektiv i dobbelt forstand, dels i forhold til kravene knyttet til arbejdsprocessen i retterne, dels i forhold til de omfattende ændringer i IT-systemerne i de kommende år. Elementerne Med udgangspunkt i disse krav er løsningsskitsen baseret på, at den enkelte dom i elektronisk form sammensættes af følgende tre elementer: Domsteksten Anonymiseringstabellen Domsfølgesedlen Domsteksten svarer til den originale papirversion, som domme kendes under i dag, når de afsiges og udleveres til parterne. Domsteksten skal som en del af processen også kunne fremstilles i en anonymiseret udgave. Til det formål vil den elektroniske udgave af domsteksten i hele arbejdsprocessen være ledsaget af en anonymiseringstabel, der bruges til at udvælge og holde styr på de navne, steder mv, der skal optræde i anonymiseret form i dén elektroniske udgave, der stilles til rådighed for offentligheden. Den elektroniske udgave af domsteksten vil endvidere være ledsaget af en domsfølgeseddel, der opsamler og holder styr på de basale oplysninger om dommen og omstændighederne ved dens afsigelse, fx dommens journalnummer i sagssystemerne, dato for afsigelse, navnet på den ret der har afsagt dommen mv, dvs data, der siden hen skal bruges til entydigt at identificere og udsøge dommen i domsdatabasen. Fordelen ved denne opdeling af den elektroniske dom i elementer er, at den på den ene side gør det muligt at skrive selve domsteksten i tæt overensstemmelse med hidtidig praksis og samtidig gør det muligt elektronisk at håndtere anonymisering og senere publicering på grundlag af forskellige IT-systemer, der anvendes i løbet af arbejdsprocessen frem til offentliggørelse i domsdatabasen. Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 8/45

11 3. Anonymiseringstabellen håndtering af anonymiseringsopgaven Domme indholder ofte oplysninger af fortrolig karakter. Domme er omfattet af persondatalovens krav og af andre regler, der sikrer sagens parter og andre involverede anonymitet under nærmere angivne vilkår. Det betyder, at mange domme ikke kan offentliggøres i den form, de afsiges og bekendtgøres for parterne. Disse domme skal derfor fremstilles i en anonymiseret udgave, før de kan offentliggøres. Den overordnede idé i det løsningsforslag, der skitseres i det følgende, er at dommen allerede i skriveprocessen forberedes til en automatisk anonymisering. Til det formål vil den elektroniske udgave af domsteksten i hele indskrivningsprocessen være ledsaget af en anonymiseringstabel, der bruges til at udvælge og holde styr på de navne, steder mv, der skal optræde i anonymiseret form i dén elektroniske udgave, der stilles til rådighed for offentligheden. Overvejelserne bag anonymiseringstabellen beskrives i det følgende. Som det fremgår af projektgruppens rapport, er der to hovedkategorier af elementer, der skal anonymiseres: 1. Veldefinerede elementer, der entydigt kan identificeres og erstattes med et alias fx navne på personer og stednavne på grundlag af de eksisterende regler og retningslinier fra Datatilsynet med den praktiske tillempning, der er foretaget i projektgruppens rapport. 2. Elementer der ikke er veldefinerede, men som betyder, at læseren af dommen kan identificere den pågældende person eller virksomhed fx gennem beskrivelsen af et geografisk sted eller ved angivelse af en persons lønforhold eller en virksomheds produkter og omsætning. Elementerne i den første kategori kan anonymiseres automatisk. Elementerne i den anden kategori kan kun anonymiseres på grundlag af en konkret vurdering af domsteksten og forudsætter en efterfølgende manuel anonymisering. Løsningsforslaget til automatisk anonymisering er udarbejdet ud fra følgende mål og forudsætninger: Den altovervejende del af anonymiseringsopgaverne består i at anonymisere veldefinerede elementer, hvilket gør opgaven egnet til løs- Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 9/45

12 ning på grundlag af enkle og klare regler, der kan være grundlag for programmering. Løsningen skal genbruge data mest muligt informationer om fx parter, der allerede er indtastet i sagssystemet, skal genbruges i forbindelse med domsskrivningen. Løsningen skal tage højde for, at den samme person eller firma omtales forskelligt i dommen fx både ved det fulde navn og alene ved fornavn Løsningen skal tilstræbe, at det er så få fejl som muligt efter den automatiske anonymisering. Løsningen skal gøre anonymiseringen mere sikker, end hvis man anvender almindelig søg og erstat funktion i tekstbehandlingen. Søg og erstat er en mulighed i forbindelse med de eksisterende systemer, men er behæftet med mange fejlmuligheder. En løsning baseret på søg og erstat vil stille store krav til den efterfølgende kvalitetskontrol. Når dommene overføres til domsdatabasen, må der ikke være spor af de rigtige navne i dommen Automatisk anonymisering via anonymiseringstabel Et udgangspunkt for løsningsskitsen har været, at forberedelse af en automatisk anonymisering ikke må besværliggøre domsskrivningen, men helst skal gøre domsskrivningen lettere og hurtigere. Løsningen er baseret på, at alle veldefinerede elementer, der skal anonymiseres, registreres i en såkaldt anonymiseringstabel, som er unik for hver dom. Et eksempel på anonymiseringstabel er vist i Figur 1. Anonymiseringstabellens hovedindhold er: Teknisk identifikation af anonymiseringselementet (fx M1) Forkortelsen for det navn, der skal anonymiseres (fx pa) Det fulde navn der skal stå i den rigtige dom (fx Per Andreasen) Mulighed for at vælge om det pågældende navn rent faktisk skal anonymiseres Det alias der skal stå i den anonymiserede dom i stedet for det fulde navn (hvis en person optræder med forskellige varianter af sit navn anvendes det samme alias) Rapport om offentlig domsdatabase v /45

13 ID Forkortelse Fulde navn Anonymiseres? Alias M1 pa Per Andreasen Ja Nej A M2 jsu Jakob Suppli Ja Nej B M3 jsv Jannik Svensson Ja Nej C M4 M5 Overføres til Autokorrektur i MS Word M.. Tilføj ny Opdater Slet Figur 1 Eksempel på anonymiseringstabel Forudsætningen for at den automatiske anonymiseringsfunktion virker efter hensigten er, at anonymiseringstabellen anvendes konsekvent i hele processen med at indskrive dommen. Hovedforløbet for anonymiseringsprocessen fremgår af Figur 2: 1. Domskonceptet oprettes fra sagssystemet inkl. en anonymiseringstabel med personer der evt. skal anonymiseres. 2. Yderligere personer skrives direkte ind i anonymiseringstabellen 3. Under selve domsskrivningen tilføjes eventuelt yderligere navne til anonymiseringstabellen 4. Dommen skrives færdig 5. Dommen anonymiseres automatisk om nødvendigt og kvalitetssikres 6. Dommen sendes til domsdatabasen i anonymiseret form Sagssystem 1 Anonymiserings-tabel Forkortelse Fulde navn Alias Forkortelse Fulde navn Alias Forkortelse Fulde navn Alias pa Per Andreasen A pa Per Andreasen A pa Per Andreasen A 2 js nv Jakob Suppli Nordvej B X-vej 3 js nv Jakob Suppli Nordvej B X-vej js nv Jakob Suppli Nordvej B X-vej Andre navne Støtte til domsskrivning Flere navne Færdig dom Anonymisering Kvalitetssikring Til Domsdatabase Anonymiseret dom Figur 2 Anonymiseringsprocessen Rapport om offentlig domsdatabase v /45

14 I det følgende er de enkelte trin gennemgået i detaljer. Trin 1 og 2: Oprettelse af domskoncept med anonymiseringstabel Domskonceptet oprettes fra sagssystemet og anonymiseringselementerne oprettes som udgangspunkt automatisk på grundlag af navne og andre data fra det pågældende sagssystem, fx navne på sagens parter. Sagssystemer Overførsel 1 Anonymiserings-tabel Forkortelse Fulde navn Alias pa Per Andreasen A 2 js nv Jakob Suppli Nordvej B X-vej Supple -rende oplysninger Indtastes direkte Domsskrivning Støtte til opmærkning og rigtig stavning (autokorrektur) I den automatisk oprettede anonymiseringstabel vil der være mulighed for at angive, at et navn ikke ønskes anonymiseret. Det kan fx være praktisk i de tilfælde, hvor en sag omfatter et stort antal personer, men der kun er behov for at anonymisere et fåtal heraf. Under domsskrivningen er det muligt at anvende forkortelsen, hvorefter tekstbehandlingssystemet automatisk erstatter forkortelsen med det fulde navn en funktionalitet, der kendes fra autokorrektur-funktionen i moderne tekstbehandlingsprogrammer. Alternativt kan navnet vælges fra listen ved hjælp af musen eller en kombination af tastetryk. Det fulde navn markeres samtidig automatisk som et særligt felt, der efterfølgende vil blive erstattet automatisk med det pågældende alias, hvis dommen skal anonymiseres. Trin 3 og 4: Anonymiseringstabellen suppleres under domsskrivningen Der vil være mulighed for undervejs i domsskrivningen at tilføje tabellen yderligere navne mv, der skal anonymiseres. Det kan være navne, som ikke findes i sagssystemet, fx vidner. Tilføjelsen kan ske når som helst i processen. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

15 Anonymiserings-tabel Forkortelse Fulde navn Alias pa Per Andreasen A js Jakob Suppli B 3 nv Nordvej X-vej Nye elementer til anonymiseringstabel Færdig dom med fulde navne etc. 4 Trin 5: Anonymisering af dom og efterfølgende kvalitetssikring Når dommen er skrevet færdig, kan den anonymiseres automatisk, hvorefter den skal kvalitetssikres i to henseender. Anonymiserings-tabel Forkortelse pa js nv Fulde navn Per Andreasen Jakob Suppli Nordvej Alias A B X-vej Anonymisering ved hjælp af anonymiseringstabel Anonymiseret dom til endelig kvalitetssikring 5 Dommen skal for det første kontrolleres for eventuelle fejl og mangler i den automatiske anonymisering. Dommen skal for det andet vurderes med henblik på yderligere anonymisering, dvs udover den automatiske anonymisering på grundlag af anonymiseringstabellen. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

16 Det kan fx være nødvendigt i de tilfælde, hvor en dom nævner lokaliteter, funktioner eller andre forhold, der betyder, at personer og virksomheder kan identificeres. I disse tilfælde anonymiseres manuelt, fx ved at en persons erhverv og branchetilhørsforhold erstattes af neutrale betegnelser eller fx ved at hjørnet af Nørregade og Vestergade erstattes med hjørnet af Y-gade og Z-gade. I nogle tilfælde kan denne opfølgende anonymisering foretages via anonymiseringstabellen efter samme princip som substituering af navne med aliaser. I andre tilfælde vil det være nødvendigt at udelade passager i den udgave af dommen, der skal publiceres offentligt. Den udeladte tekst erstattes af... I praksis må det forventes, at disse særlige anonymiseringsbehov vil være kendte før dommen skrives, således at der kan tages højde herfor allerede ved formulering af domsteksten. Trin 6: Afsendelse af dommen til domsdatabasen Når denne kvalitetskontrol af anonymiseringen er afsluttet, kan den anonymiserede dom gemmes som et separat dokument uden anonymiseringstabellen. Dommen er herefter klar til at blive overført til domsdatabasen. Sendes til Domsdatabase Anonymiseret dom til Domsdatabasen 6 Rapport om offentlig domsdatabase v /45

17 3.2. Anonymisering af domme, der ankes En særlig problemstilling vedrørende anonymisering opstår, når anke fører til at der afsiges flere domme i samme sag. Udgangspunktet for den praktiske løsning er følgende principper: Domme afsagt i samme sag skal være anonymiseret ved anvendelse af de samme aliaser Den dommer, der har ansvaret for at en dom lægges ind på databasen, har også ansvaret for anonymiseringen og valget af aliaser Domme lægges i domsdatabasen umiddelbart efter, at de er afsagt Den mest effektive løsning vil være, at ankedomme indskrives med anvendelse af den anonymiseringstabel, der er anvendt ved den tidligere dom i sagen. Rent praktisk kan det ske ved, at anonymiseringstabellen sendes til ankeinstansen sammen med dommen som led i den praktiske håndtering af ankeproceduren. I praksis vil valget af aliaser blive foretaget ved indskrivning af 1. instansdommen. Problemstillingen har dog to varianter, der knytter sig tidspunktet for offentliggørelse af 1. instansdommen: A. Når Højesteret afsiger og offentliggør en dom vil den forudgående dom fra Østre Landsret, Vestre Landsret eller Sø- og Handelsretten som hovedregel være offentliggjort i domsdatabasen forinden. I disse tilfælde vil Højesteret ved indskrivning af dommen skulle anvende de samme aliaser, som er brugt i den ankede dom. B. Når landsretten afsiger og offentliggør en dom i 2. instanssager skal den ledsages af den forudgående byretsdom, som først på dette tidspunkt gøres tilgængelig i domsdatabasen. I disse tilfælde har landsretten mulighed for at ændre anvendelsen af aliaser i byretsdommen, hvis det findes hensigtsmæssigt i forbindelse med skrivning af ankedommen. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

18 3.3. Praktiske afprøvninger i forbindelse med udformning af løsningsskitsen Som led i udformning af løsningsskitsen er der gennemført et forsøg i en afdeling i Vestre Landsret. Formålet har været at afprøve en arbejdsgang, der ligner den fremtidige løsningsmodel med anvendelse af anonymiseringstabel som grundlag for automatisk anonymisering af en dom. Testperioden har varet ca. 2 måneder. Der er i perioden ikke skrevet lange domme i afdelingen, ligesom mængden af domme har været begrænset som følge af det korte tidsrum. Trods disse forbehold tyder de foreløbige erfaringer på, at det ikke vil være en belastning for embederne at anvende en anonymiseringstabel i forbindelse med domsskrivningen: Fordelene ved at anvende autokorrektur-funktionen opvejer merarbejdet ved at oprette navne og forkortelser i funktionen o Der spares tid ved indskrivning af navne specielt i længere domme, hvor det samme navn optræder mange gange o Der bliver færre fejl i stavningen af navne, da de altid skrives på samme måde med udgangspunkt i autokorrektur-funktionen (anonymiseringstabellen). Dette er især en fordel ved lange og svære navne. Den efterfølgende kvalitetskontrol af den anonymiserede dom kan gennemføres relativt hurtigt. Afprøvningen har været udført med standardversionen af Word 2000 kombineret med en række manuelle arbejdsgange. Der har således ikke været programmeret særlige løsninger til afprøvningen. Hovedforløbet i testen har omfattet følgende aktiviteter: Domskonceptet 1 i Word oprettes på normal vis fra sagssystemet. Dommen skrives som normalt, men med anvendelse af autokorrekturfunktionen i Word. Forkortelser oprettes i autokorrektur-funktionen og disse anvendes i forbindelse med skrivning af navne etc. Dette svarer 1 Domskonceptet er det tekstbehandlingsdokument, der udskrives fra sagssystemet, og hvor der - i varierende omfang - er overført grundoplysninger fra sagssystemet samt evt. udkast til konkrete formuleringer i dommen. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

19 til at oprette anonymiseringstabellen i den endelige løsning. Navne, der skal anonymiseres, oprettes så vidt muligt i autokorrekturfunktionen inden domsskrivningen påbegyndes, fx kp for Knud Petersen. Nye navne lægges ind i autokorrektur-funktionen undervejs. Når dommen er skrevet, laves søg-og-erstat på de elementer, der er lagt ind i autokorrektur-funktionen, og dommen kvalitetssikres. (Søgog-erstat vil foregå automatisk i den endelige løsning). Som led i afprøvningen er foretaget en vurdering af tidsforbruget ved de ekstra aktiviteter. Der henvises til afsnittet om økonomiske konsekvenser. Projektgruppen har i forlængelse af forsøget tilkendegivet, at det er væsentligt, at autokorrektur-funktionen, der er knyttet til tekstbehandlingssystemet, kan anvendes parallelt med anonymiseringstabellen, der knyttes til den enkelte dom i den programmerede løsning Servicefællesskabsperspektiver I en række tilfælde indeholder en dom passager og tekstelementer, der er hentet fra andre dokumenter. Det gælder for eksempel i straffesager, hvor mange embeder har aftaler med anklagemyndigheden om, at anklageskrifter fremsendt i papirformat ledsages af en diskette med en elektronisk version af teksten. Det gør det muligt at klippe & klistre tekstelementer fra anklageskriftet til genbrug i domsteksten. Anonymiseringsopgaven i forbindelse med tekstelementer, der hentes fra anklageskriftet, vil i nogle sager kunne blive ganske omfattende. Det ville derfor være meget praktisk, hvis anklagemyndigheden oprettede en anonymiseringstabel i forbindelse med skrivning af anklageskrifter. Dette perspektiv bør indgå i den fremtidige udvikling af servicefællesskaber, hvor der fokuseres på gevinster ved at genbruge eksterne parters tekster. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

20 4. Domsfølgeseddel opsamling af rubra og andre identifikations- og udsøgningsdata (metadata) I domsdatabasen skal det være muligt at fremsøge de anonymiserede domme på baggrund af en række identifikations- og udsøgningsdata, der er knyttet til den enkelte dom. Ved overførsel fra embedet til domsdatabasen skal disse data medsendes dommen i en såkaldt domsfølgeseddel. Domsfølgesedlen oprettes via sagssystemet samtidig med domskonceptet. Domsfølgesedlen følger domsudkastet undervejs i skriveprocessen. Det vil være muligt at opdatere data i domsfølgesedlen frem til det tidspunkt, hvor dommen afsendes til domsdatabasen. De fleste data i domsfølgesedlen er registreret i sagssystemerne i forbindelse med sagens oprettelse i sagssystemet, mens andre tilføjes undervejs i forbindelse med eller efter domsskrivningen Udsøgningsdata der ikke er registreret i sagssystemet En del af data i domsfølgesedlen er kun relevante i forbindelse med offentliggørelse i domsdatabasen. Dette gælder Rubra, Kursivlinie, Sagen vedrører, Byretsafgørelse samt Afgørelse fra lavere instans. Disse felter skal således kunne udfyldes direkte i domsfølgesedlen og vil som udgangspunkt ikke blive overført til eller fra sagssystemet. Disse data fanges forskellige steder i processen: Rubra tilføjes af dommeren, der har mulighed for at gemme foreløbig valg undervejs i sagsforløbet. Kursivlinien tilføjes normalt af dommeren, når dommen er skrevet færdig. Sagen vedrører er et valgfrit felt i domsfølgesedlen. Et sådan afsnit skrives i nogle, men ikke alle domme. Det skal ved markering i teksten være muligt at overføre afsnittet direkte til domsfølgesedlen i en simpel arbejdsprocedure. Der sættes en grænse på 10 linier. Andre data vil ikke kunne fanges med udgangspunkt i dagens systemer. Når byretten ved anke sender dommen til landsretten, bør dommen være ledsaget af de oplysninger, der nødvendige for at sikre en entydig identifikation af dommen. I dag er journalnummeret knyttet til den enkelte ret og er derfor kun entydigt Rapport om offentlig domsdatabase v /45

21 i kombination med en entydig identifikation af hvilken byret, der har afsagt dommen. Det må forventes, at der i forbindelse med etablering af nye sagssystemer på civilog straffesagsområdet vil blive taget stilling til, hvorledes der sikres entydig sagsidentifikation, når domme udveksles, anonymiseres og gemmes i andre retter end den, der har skrevet dommen. En mulighed er, at der arbejdes ud fra en fælles registreringsnøgle ( journalplan ) med tilhørende tildeling af entydige numre på landsplan: Journalnummer på evt. forudgående byretsafgørelse kan være en nøgle til entydigt at knytte landsrettens ankedom og den ankede byretsdom inkl. evt. 366 a redegørelse til hinanden i domsdatabasen. Feltet er relevant i domsfølgeseddel fra byretten til landsretten og i domsfølgeseddel fra landsretten ved ankedomme. Oplysningen kan bidrage til at sikre, at byretsdom og 366 a redegørelse kun vises sammen med tilhørende ankedom. Journalnummer på anket dom (fra landsret/sø- og Handelsretten) kan være en nøgle til entydigt at knytte ankedom (i Højesteret) og anket dom (fra landsret/sø-og Handelsretten) til hinanden i domsdatabasen. Dette kan bidrage til at sikre, at førsteinstansdomme fra Østre Landret, Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten ikke vises alene, men kun sammen med ankedommen, så snart Højesteret har afsagt og publiceret denne i domsdatabasen. I Tabel 2 gives en oversigt over de forskellige data, der skal registreres i domsfølgesedlen. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser Bilag 3 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 31. august 2015 J.nr.: 044-01064 Ref.: nmkn Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM DOMSDATABASEN. 20. juni 2017

INFORMATIONSMØDE OM DOMSDATABASEN. 20. juni 2017 INFORMATIONSMØDE OM DOMSDATABASEN 20. juni 2017 DAGSORDEN FOR INFORMATIONSMØDE Velkommen / it-direktør Jannie Hilsbo Mødets formål / projektleder Steen Gunvig Status og baggrund for projektet / projektleder

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Rapport. etablering af en offentlig domsdatabase

Rapport. etablering af en offentlig domsdatabase Rapport om etablering af en offentlig domsdatabase Afgivet af en projektgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, januar 2004 1 RAPPORT OM ETABLERING AF EN OFFENTLIGT TILGÆNGELIG DOMSDATABASE...4 1.

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/2-2018 J.nr. 38A-ØL-5-17 Retningslinjer for arbejde med digitale straffesager i landsretterne med fokus på snitfladerne mellem statsadvokaterne, forsvarerne og landsretterne

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

ScanSuite produktbeskrivelse Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad.

ScanSuite produktbeskrivelse Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad. Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad.docx side 1/7 Overblik Neopost har udviklet en løsning, der hjælper private og offentlige organisationer

Læs mere

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt

Bilag 11 - Prøver. Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen. 28. juni Uddannelsesudvalget L Bilag 3 Offentligt Uddannelsesudvalget L 101 - Bilag 3 Offentligt Bilag 11 - Prøver Undervisningsministeriets udbud - Fremme af evalueringskulturen i folkeskolen 28. juni 2005 Connecting Business & Technology Devoteam Fischer

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede:

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede: Brugervejledning Indholdsfortegnelse Hvad er LuCrative?... 3 Workflow... 3 Forudsætninger... 3 Brugsvejledning for Administrator... 4 Søg ordrer... 4 Opret ordre manuelt... 6 Trin 1 Rekvirent oplysninger...

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet Projekt kommunalreformens forvaltningsgrundlag og digital forvaltning på miljøområdet Miljøministeriet CFK j.nr. Ref.: kich/bla/cab Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport. - Oplysninger om plads, ansatte og takster

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport. - Oplysninger om plads, ansatte og takster Opfølgende Kvalitetssikringsrapport - Oplysninger om plads, ansatte og takster på stofmisbrugsområdet, december 2011 Indhold 1. Intro...3 2. Tilbud relateret til stofmisbrugsbehandling...4 2.1. Udvælgelse

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

REFERENCEEJENDOMME I C&B

REFERENCEEJENDOMME I C&B Anvend referenceejendomme fra e-nettet til at underbygge din vurdering af ejendomme. Valgte referenceejendomme kan udskrives i en liste. INDHOLD Indledning 2 Søg efter referenceejendomme 3 Viderebehandling

Læs mere

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen.

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Byg og Miljø Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. 1. Indledning I uge 26 har KOMBIT holdt tekniske dialogmøder omkring

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger

Oversigt over udvalgt lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Katrine V Trebbien Dir.tlf. + 45 99684243 Mail kat@domstolsstyrelsen.dk 2014-4302-0004-1 2. maj 2014 Domstolsstyrelsens årsberetning 2013 persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan»

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» d. 17.12.2014 Dorthe Skou Lassen MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» Ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner per 1. jaunuar

Læs mere

Spørgsmål og svar til annonce IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL

Spørgsmål og svar til annonce IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL Spørgsmål og svar til annonce IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL Spørgsmål fra leverandør X publiceret den 18. februar 2014 Være en stand-alone løsning, der kan lave automatisk import af dagsordener

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Præsidenterne for landsretterne og Sø- og Handelsretten Retningslinjer for prøvesager 20. december 2007 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager. Efter retsplejelovens 133 har en advokat møderet for

Læs mere