Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning"

Transkript

1 Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede retter 26. januar 2004 Connecting Business & Technology

2 Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for Domstolsstyrelsen af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. Domstolsstyrelsen har ret til at kopiere og distribuere dette dokument. Enhver anden kopiering og distribution må kun finde sted efter aftale parterne imellem. Enhver kopi skal være forsynet med rapportens titel, dato og denne notits.

3 Indholdsfortegnelse 1. Resume Baggrund, afgrænsning og forudsætninger Baggrund Afgrænsning Forudsætninger: Arbejdstilrettelæggelse Forudsætninger: Ændringer i IT-systemerne Dommens elementer Anonymiseringstabellen håndtering af anonymiseringsopgaven Automatisk anonymisering via anonymiseringstabel Anonymisering af domme, der ankes Praktiske afprøvninger i forbindelse med udformning af løsningsskitsen Servicefællesskabsperspektiver Domsfølgeseddel opsamling af rubra og andre identifikations- og udsøgningsdata (metadata) Udsøgningsdata der ikke er registreret i sagssystemet Registrering af data efter dommen er overført til domsdatabasen Domsdatabasen etablering og drift Overordnede behov Den tekniske løsning - skitseforslag Arbejdsgange i retterne forslag og konsekvenser Økonomiske konsekvenser Etableringsomkostninger Årlige driftsomkostninger Beregningsforudsætninger og skøn over retternes tidsforbrug til anonymisering, rubricering, kvalitetssikring, afslutning og overførsel Øvrige beregningsforudsætninger vedrørende årlige driftsudgifter Konklusion Forslag til eventuel overgangsløsning Hovedproblem: Anonymisering af byretsdomme, der ankes Overgangsløsningens elementer Økonomiske konsekvenser af overgangsløsningen Ekstra udgifter til etablering Ekstra udgifter til årlig drift Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 1/45

4 8.4. Konklusion Forslag til etablering og implementering...43 Bilag 1. Etableringsudgifter inkl. overgangsløsning...45 Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 2/45

5 1. Resume I denne rapport redegøres for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database over uredigerede domme fra de overordnede retter. Hovedlinierne i skitsen til en løsning er følgende: Der etableres en domsdatabase i Retsinformations regi omfattende alle nye, uredigerede domme fra de overordnede retter. I tal drejer det sig om godt nye domme om året, hvoraf domme vil være ledsaget af en forudgående 1. instansdom afsagt i en af byretterne. Domsdatabasen gøres tilgængelig over internettet, således at eksterne brugere har gratis adgang til at læse og gemme domme på deres egen pc er. Domme kan udsøges i domsdatabasen via fritekstsøgning eller via strukturerede søgninger baseret på oplysninger om den enkelte dom. Oplysninger om den enkelte dom til brug ved udsøgning fanges overvejende automatisk i sagssystemerne. Eneste undtagelse er rubra og kursivlinie, der tilføjes den enkelte dom som led i domsskrivningen. Domme på civil- og straffesagsområdet forberedes til automatisk anonymisering i forbindelse med indskrivning af dommen i retterne. Den automatiske anonymisering er baseret på en tilretning af tekstbehandlings- og sagssystemerne, der både sikrer høj kvalitet og en nem og hurtig arbejdsgang og skriveproces. Kvalitetssikring af den automatiske anonymisering foretages ved gennemlæsning af dommen, der eventuelt suppleres med yderligere anonymisering i de få tilfælde, hvor dette vil være nødvendigt. Den anonymiserede dom gemmes som et selvstændigt dokument, der umiddelbart efter domsafsigelsen sendes til offentliggørelse i domsdatabasen. De økonomiske konsekvenser af forslaget omfatter engangsudgifter til etablering og årlige udgifter til drift. Med forbehold for den usikkerhed, der fremgår af kapitel 7 og 8 kan konklusionerne sammenfattes til følgende: Såfremt domsdatabasen etableres samtidig med nye fælles sagssystemer på civilog straffesagsområdet, hvilket forventes at ske medio 2007, vil den samlede udgift til etablering være ca. 3½ mio. kr. de årlige driftsudgifter være ca. 1 mio. kr. Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 3/45

6 Eventuel overgangsløsning Såfremt domsdatabasen etableres med udgangspunkt i de eksisterende sagssystemer, dvs før der tages nye fælles sagssystemer i brug på civil- og straffesagsområdet fx med etablering primo vil den samlede udgift til etablering være i størrelsesordenen 3 mio. kr. til denne overgangsløsning og yderligere 1½ mio. kr. til tilpasningen i 2007 til de nye sagssystemer, svarende til i alt 4½ mio. kr. De årlige driftsudgifter i overgangsløsningen vil være ca. 1¼ mio. kr. Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 4/45

7 2. Baggrund, afgrænsning og forudsætninger Domstolsstyrelsen har anmodet Devoteam Fischer & Lorenz om at udarbejde en redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database over uredigerede domme fra de overordnede retter. Redegørelsens udgangspunkt er de overvejelser og konklusioner, der er fremlagt af den nedsatte projektgruppe om en offentlig domsdatabase, jfr. projektgruppens rapport Baggrund Der har tidligere været overvejelser og forslag til etablering af en offentlig domsdatabase. Senest blev der i forbindelse med Koktvedgaard rapporten i 1998 fremsat forslag om etablering af en central instans i Retsinformation, der skulle forestå både arbejdet med anonymisering og anden klargøring af domme til offentliggørelse samt varetage den løbende drift af en domsdatabase. Hovedsigtet med nærværende forslag er at skitsere en mindre omkostningstung, decentral løsning, hvor opgaverne med anonymisering mv. i videst muligt omfang løses som en integreret og automatiseret del af processen i forbindelse med selve domsskrivningen. I en tidligere undersøgelse af finansieringsmulighederne var konklusionen, at der ikke var grundlag for en brugerfinansiering af domsdatabasen. Udgangspunktet for skitsen til løsning i denne rapport har været, at offentligheden via internettet har gratis adgang til at udsøge, hente og læse dommene i domsdatabasen uden krav om brug af særlige programmer Afgrænsning Domsdatabasen er i den forventede første fase afgrænset til nye, uredigerede domme fra de overordnede retter. Det betyder, at der ikke udarbejdes resume eller foretages anden form for analytisk bearbejdning af dommene, som det kendes fra eksisterende domssamlinger. Der henvises til projektgruppens rapport. I tal handler det årligt om godt domme, hvor de godt er domme i ankede byretssager, jfr. Tabel 1 med tal fra Det betyder, at der til mere end Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 5/45

8 80% af dommene i domsdatabasen vil være knyttet en forudgående byretsdom, som også skal gøres tilgængelig i domsdatabasen via ankedommen. Antal domme i 2002 Domme fra overordnede retter Straffesager Civile sager I alt Kilde: Projektgruppens rapport Heraf ankede byretsdomme Tabel 1 Domsdatabasens forventede omfang (2002-tal) Domsdatabasens indretning skal fremtidssikres, så der i senere faser vil være mulighed for at udvide dels med byretsdomme, dels med kendelser fra alle instanser. En udvidelse af domsdatabasen med byretsdomme vil kunne sætte fokus på kapaciteten af de valgte løsninger. Ved valget af løsning skal der derfor tages højde for, at løsningen skal kunne skaleres op uden at skulle ændre på design og funktionalitet i dén basale løsning, der vælges i første fase. En udvidelse vil kunne omfatte et meget betydeligt antal byretsdomme. En udvidelse med kendelser er mere kompliceret, idet den udover kapacitetsspørgsmålet rejser en række helt særlige problemstillinger af juridisk og praktisk karakter. I denne rapport er der ikke specifikt taget højde for løsninger på disse spørgsmål. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i projektgruppens rapport om en eventuel senere udvidelse af domsdatabasen med byretsdomme og kendelser Forudsætninger: Arbejdstilrettelæggelse Der er i redegørelsen taget udgangspunkt i en række forudsætninger vedrørende arbejdsprocesserne i de berørte retter: Der skal fortsat være mulighed for at skrive domme off-line, dvs uden online adgang til sagssystemerne. Det betyder, at der på et hvilket som helst tidspunkt i domsskrivningsprocessen skal være mulighed for, at domskoncepter tjekkes ind og ud af sagssystemerne. Der skal fortsat være mulighed for, at den enkelte dommer selv kan vælge, hvorledes den enkelte dom struktureres. Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 6/45

9 Der skal fortsat være mulighed for selvstændig tilrettelæggelse af arbejdsprocesser og arbejdsdeling i det enkelte embede, men løsningsskitsen baseres på anbefalinger af, hvad der vil være bedste praksis i håndtering af de nye opgaver, der følger med etablering af domsdatabasen Forudsætninger: Ændringer i IT-systemerne I skitsen til løsning er der taget hensyn til de forestående ændringer i ITsystemerne i de berørte retter. Følgende udgangspunkt er lagt til grund: Domstolsstyrelsen foretager en trinvis udskiftning af sagssystemerne i de kommende år med henblik på at etablere fælles systemer for de overordnede retter og byretterne. Domsdatabasen vil i første fase bestå af domme i civile sager og straffesager. En central milepæl er derfor overgangen til et nyt civil- og straffesystem. Det forventes, at et nyt fælles civil- og straffesagssystem etableres medio Forudsætningen for denne tidshorisont er, at der skaffes den fornødne bevilling. Alle domme vil blive skrevet i samme tekstbehandlingssystem. Den skitserede løsning og beregningerne i de følgende afsnit er beskrevet med udgangspunkt i Word som tekstbehandlingssystem, fordi dommene i de overordnede retter i dag skrives i Word, og fordi Word også er valgt som det kommende fælles tekstbehandlingssystem i forbindelse med modernisering af byretternes og de overordnede retters IT-systemer. Den grundlæggende idé i den skitserede løsningsmodel er ikke bundet til Word, men vil sandsynligvis kunne laves i andre tekstbehandlingsprogrammer. Retternes IT-systemer vil være i stand til at håndtere en sikker elektronisk udveksling af domme med hinanden og med domsdatabaseløsningen. Domsdatabasen skal kunne fungere uafhængigt af udskiftningen af systemer. Såfremt domsdatabaseløsningen etableres før udskiftningen af civilog straffesystemerne skal den - uden større udgifter eller ændringer i det basale design og funktionalitet - kunne tilpasses denne udskiftning. Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 7/45

10 2.5. Dommens elementer Forudsætningerne stiller krav om en løsning, der er enkel, fleksibel og omkostningseffektiv i dobbelt forstand, dels i forhold til kravene knyttet til arbejdsprocessen i retterne, dels i forhold til de omfattende ændringer i IT-systemerne i de kommende år. Elementerne Med udgangspunkt i disse krav er løsningsskitsen baseret på, at den enkelte dom i elektronisk form sammensættes af følgende tre elementer: Domsteksten Anonymiseringstabellen Domsfølgesedlen Domsteksten svarer til den originale papirversion, som domme kendes under i dag, når de afsiges og udleveres til parterne. Domsteksten skal som en del af processen også kunne fremstilles i en anonymiseret udgave. Til det formål vil den elektroniske udgave af domsteksten i hele arbejdsprocessen være ledsaget af en anonymiseringstabel, der bruges til at udvælge og holde styr på de navne, steder mv, der skal optræde i anonymiseret form i dén elektroniske udgave, der stilles til rådighed for offentligheden. Den elektroniske udgave af domsteksten vil endvidere være ledsaget af en domsfølgeseddel, der opsamler og holder styr på de basale oplysninger om dommen og omstændighederne ved dens afsigelse, fx dommens journalnummer i sagssystemerne, dato for afsigelse, navnet på den ret der har afsagt dommen mv, dvs data, der siden hen skal bruges til entydigt at identificere og udsøge dommen i domsdatabasen. Fordelen ved denne opdeling af den elektroniske dom i elementer er, at den på den ene side gør det muligt at skrive selve domsteksten i tæt overensstemmelse med hidtidig praksis og samtidig gør det muligt elektronisk at håndtere anonymisering og senere publicering på grundlag af forskellige IT-systemer, der anvendes i løbet af arbejdsprocessen frem til offentliggørelse i domsdatabasen. Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 8/45

11 3. Anonymiseringstabellen håndtering af anonymiseringsopgaven Domme indholder ofte oplysninger af fortrolig karakter. Domme er omfattet af persondatalovens krav og af andre regler, der sikrer sagens parter og andre involverede anonymitet under nærmere angivne vilkår. Det betyder, at mange domme ikke kan offentliggøres i den form, de afsiges og bekendtgøres for parterne. Disse domme skal derfor fremstilles i en anonymiseret udgave, før de kan offentliggøres. Den overordnede idé i det løsningsforslag, der skitseres i det følgende, er at dommen allerede i skriveprocessen forberedes til en automatisk anonymisering. Til det formål vil den elektroniske udgave af domsteksten i hele indskrivningsprocessen være ledsaget af en anonymiseringstabel, der bruges til at udvælge og holde styr på de navne, steder mv, der skal optræde i anonymiseret form i dén elektroniske udgave, der stilles til rådighed for offentligheden. Overvejelserne bag anonymiseringstabellen beskrives i det følgende. Som det fremgår af projektgruppens rapport, er der to hovedkategorier af elementer, der skal anonymiseres: 1. Veldefinerede elementer, der entydigt kan identificeres og erstattes med et alias fx navne på personer og stednavne på grundlag af de eksisterende regler og retningslinier fra Datatilsynet med den praktiske tillempning, der er foretaget i projektgruppens rapport. 2. Elementer der ikke er veldefinerede, men som betyder, at læseren af dommen kan identificere den pågældende person eller virksomhed fx gennem beskrivelsen af et geografisk sted eller ved angivelse af en persons lønforhold eller en virksomheds produkter og omsætning. Elementerne i den første kategori kan anonymiseres automatisk. Elementerne i den anden kategori kan kun anonymiseres på grundlag af en konkret vurdering af domsteksten og forudsætter en efterfølgende manuel anonymisering. Løsningsforslaget til automatisk anonymisering er udarbejdet ud fra følgende mål og forudsætninger: Den altovervejende del af anonymiseringsopgaverne består i at anonymisere veldefinerede elementer, hvilket gør opgaven egnet til løs- Rapport om offentlig domsdatabase v 5.0 9/45

12 ning på grundlag af enkle og klare regler, der kan være grundlag for programmering. Løsningen skal genbruge data mest muligt informationer om fx parter, der allerede er indtastet i sagssystemet, skal genbruges i forbindelse med domsskrivningen. Løsningen skal tage højde for, at den samme person eller firma omtales forskelligt i dommen fx både ved det fulde navn og alene ved fornavn Løsningen skal tilstræbe, at det er så få fejl som muligt efter den automatiske anonymisering. Løsningen skal gøre anonymiseringen mere sikker, end hvis man anvender almindelig søg og erstat funktion i tekstbehandlingen. Søg og erstat er en mulighed i forbindelse med de eksisterende systemer, men er behæftet med mange fejlmuligheder. En løsning baseret på søg og erstat vil stille store krav til den efterfølgende kvalitetskontrol. Når dommene overføres til domsdatabasen, må der ikke være spor af de rigtige navne i dommen Automatisk anonymisering via anonymiseringstabel Et udgangspunkt for løsningsskitsen har været, at forberedelse af en automatisk anonymisering ikke må besværliggøre domsskrivningen, men helst skal gøre domsskrivningen lettere og hurtigere. Løsningen er baseret på, at alle veldefinerede elementer, der skal anonymiseres, registreres i en såkaldt anonymiseringstabel, som er unik for hver dom. Et eksempel på anonymiseringstabel er vist i Figur 1. Anonymiseringstabellens hovedindhold er: Teknisk identifikation af anonymiseringselementet (fx M1) Forkortelsen for det navn, der skal anonymiseres (fx pa) Det fulde navn der skal stå i den rigtige dom (fx Per Andreasen) Mulighed for at vælge om det pågældende navn rent faktisk skal anonymiseres Det alias der skal stå i den anonymiserede dom i stedet for det fulde navn (hvis en person optræder med forskellige varianter af sit navn anvendes det samme alias) Rapport om offentlig domsdatabase v /45

13 ID Forkortelse Fulde navn Anonymiseres? Alias M1 pa Per Andreasen Ja Nej A M2 jsu Jakob Suppli Ja Nej B M3 jsv Jannik Svensson Ja Nej C M4 M5 Overføres til Autokorrektur i MS Word M.. Tilføj ny Opdater Slet Figur 1 Eksempel på anonymiseringstabel Forudsætningen for at den automatiske anonymiseringsfunktion virker efter hensigten er, at anonymiseringstabellen anvendes konsekvent i hele processen med at indskrive dommen. Hovedforløbet for anonymiseringsprocessen fremgår af Figur 2: 1. Domskonceptet oprettes fra sagssystemet inkl. en anonymiseringstabel med personer der evt. skal anonymiseres. 2. Yderligere personer skrives direkte ind i anonymiseringstabellen 3. Under selve domsskrivningen tilføjes eventuelt yderligere navne til anonymiseringstabellen 4. Dommen skrives færdig 5. Dommen anonymiseres automatisk om nødvendigt og kvalitetssikres 6. Dommen sendes til domsdatabasen i anonymiseret form Sagssystem 1 Anonymiserings-tabel Forkortelse Fulde navn Alias Forkortelse Fulde navn Alias Forkortelse Fulde navn Alias pa Per Andreasen A pa Per Andreasen A pa Per Andreasen A 2 js nv Jakob Suppli Nordvej B X-vej 3 js nv Jakob Suppli Nordvej B X-vej js nv Jakob Suppli Nordvej B X-vej Andre navne Støtte til domsskrivning Flere navne Færdig dom Anonymisering Kvalitetssikring Til Domsdatabase Anonymiseret dom Figur 2 Anonymiseringsprocessen Rapport om offentlig domsdatabase v /45

14 I det følgende er de enkelte trin gennemgået i detaljer. Trin 1 og 2: Oprettelse af domskoncept med anonymiseringstabel Domskonceptet oprettes fra sagssystemet og anonymiseringselementerne oprettes som udgangspunkt automatisk på grundlag af navne og andre data fra det pågældende sagssystem, fx navne på sagens parter. Sagssystemer Overførsel 1 Anonymiserings-tabel Forkortelse Fulde navn Alias pa Per Andreasen A 2 js nv Jakob Suppli Nordvej B X-vej Supple -rende oplysninger Indtastes direkte Domsskrivning Støtte til opmærkning og rigtig stavning (autokorrektur) I den automatisk oprettede anonymiseringstabel vil der være mulighed for at angive, at et navn ikke ønskes anonymiseret. Det kan fx være praktisk i de tilfælde, hvor en sag omfatter et stort antal personer, men der kun er behov for at anonymisere et fåtal heraf. Under domsskrivningen er det muligt at anvende forkortelsen, hvorefter tekstbehandlingssystemet automatisk erstatter forkortelsen med det fulde navn en funktionalitet, der kendes fra autokorrektur-funktionen i moderne tekstbehandlingsprogrammer. Alternativt kan navnet vælges fra listen ved hjælp af musen eller en kombination af tastetryk. Det fulde navn markeres samtidig automatisk som et særligt felt, der efterfølgende vil blive erstattet automatisk med det pågældende alias, hvis dommen skal anonymiseres. Trin 3 og 4: Anonymiseringstabellen suppleres under domsskrivningen Der vil være mulighed for undervejs i domsskrivningen at tilføje tabellen yderligere navne mv, der skal anonymiseres. Det kan være navne, som ikke findes i sagssystemet, fx vidner. Tilføjelsen kan ske når som helst i processen. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

15 Anonymiserings-tabel Forkortelse Fulde navn Alias pa Per Andreasen A js Jakob Suppli B 3 nv Nordvej X-vej Nye elementer til anonymiseringstabel Færdig dom med fulde navne etc. 4 Trin 5: Anonymisering af dom og efterfølgende kvalitetssikring Når dommen er skrevet færdig, kan den anonymiseres automatisk, hvorefter den skal kvalitetssikres i to henseender. Anonymiserings-tabel Forkortelse pa js nv Fulde navn Per Andreasen Jakob Suppli Nordvej Alias A B X-vej Anonymisering ved hjælp af anonymiseringstabel Anonymiseret dom til endelig kvalitetssikring 5 Dommen skal for det første kontrolleres for eventuelle fejl og mangler i den automatiske anonymisering. Dommen skal for det andet vurderes med henblik på yderligere anonymisering, dvs udover den automatiske anonymisering på grundlag af anonymiseringstabellen. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

16 Det kan fx være nødvendigt i de tilfælde, hvor en dom nævner lokaliteter, funktioner eller andre forhold, der betyder, at personer og virksomheder kan identificeres. I disse tilfælde anonymiseres manuelt, fx ved at en persons erhverv og branchetilhørsforhold erstattes af neutrale betegnelser eller fx ved at hjørnet af Nørregade og Vestergade erstattes med hjørnet af Y-gade og Z-gade. I nogle tilfælde kan denne opfølgende anonymisering foretages via anonymiseringstabellen efter samme princip som substituering af navne med aliaser. I andre tilfælde vil det være nødvendigt at udelade passager i den udgave af dommen, der skal publiceres offentligt. Den udeladte tekst erstattes af... I praksis må det forventes, at disse særlige anonymiseringsbehov vil være kendte før dommen skrives, således at der kan tages højde herfor allerede ved formulering af domsteksten. Trin 6: Afsendelse af dommen til domsdatabasen Når denne kvalitetskontrol af anonymiseringen er afsluttet, kan den anonymiserede dom gemmes som et separat dokument uden anonymiseringstabellen. Dommen er herefter klar til at blive overført til domsdatabasen. Sendes til Domsdatabase Anonymiseret dom til Domsdatabasen 6 Rapport om offentlig domsdatabase v /45

17 3.2. Anonymisering af domme, der ankes En særlig problemstilling vedrørende anonymisering opstår, når anke fører til at der afsiges flere domme i samme sag. Udgangspunktet for den praktiske løsning er følgende principper: Domme afsagt i samme sag skal være anonymiseret ved anvendelse af de samme aliaser Den dommer, der har ansvaret for at en dom lægges ind på databasen, har også ansvaret for anonymiseringen og valget af aliaser Domme lægges i domsdatabasen umiddelbart efter, at de er afsagt Den mest effektive løsning vil være, at ankedomme indskrives med anvendelse af den anonymiseringstabel, der er anvendt ved den tidligere dom i sagen. Rent praktisk kan det ske ved, at anonymiseringstabellen sendes til ankeinstansen sammen med dommen som led i den praktiske håndtering af ankeproceduren. I praksis vil valget af aliaser blive foretaget ved indskrivning af 1. instansdommen. Problemstillingen har dog to varianter, der knytter sig tidspunktet for offentliggørelse af 1. instansdommen: A. Når Højesteret afsiger og offentliggør en dom vil den forudgående dom fra Østre Landsret, Vestre Landsret eller Sø- og Handelsretten som hovedregel være offentliggjort i domsdatabasen forinden. I disse tilfælde vil Højesteret ved indskrivning af dommen skulle anvende de samme aliaser, som er brugt i den ankede dom. B. Når landsretten afsiger og offentliggør en dom i 2. instanssager skal den ledsages af den forudgående byretsdom, som først på dette tidspunkt gøres tilgængelig i domsdatabasen. I disse tilfælde har landsretten mulighed for at ændre anvendelsen af aliaser i byretsdommen, hvis det findes hensigtsmæssigt i forbindelse med skrivning af ankedommen. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

18 3.3. Praktiske afprøvninger i forbindelse med udformning af løsningsskitsen Som led i udformning af løsningsskitsen er der gennemført et forsøg i en afdeling i Vestre Landsret. Formålet har været at afprøve en arbejdsgang, der ligner den fremtidige løsningsmodel med anvendelse af anonymiseringstabel som grundlag for automatisk anonymisering af en dom. Testperioden har varet ca. 2 måneder. Der er i perioden ikke skrevet lange domme i afdelingen, ligesom mængden af domme har været begrænset som følge af det korte tidsrum. Trods disse forbehold tyder de foreløbige erfaringer på, at det ikke vil være en belastning for embederne at anvende en anonymiseringstabel i forbindelse med domsskrivningen: Fordelene ved at anvende autokorrektur-funktionen opvejer merarbejdet ved at oprette navne og forkortelser i funktionen o Der spares tid ved indskrivning af navne specielt i længere domme, hvor det samme navn optræder mange gange o Der bliver færre fejl i stavningen af navne, da de altid skrives på samme måde med udgangspunkt i autokorrektur-funktionen (anonymiseringstabellen). Dette er især en fordel ved lange og svære navne. Den efterfølgende kvalitetskontrol af den anonymiserede dom kan gennemføres relativt hurtigt. Afprøvningen har været udført med standardversionen af Word 2000 kombineret med en række manuelle arbejdsgange. Der har således ikke været programmeret særlige løsninger til afprøvningen. Hovedforløbet i testen har omfattet følgende aktiviteter: Domskonceptet 1 i Word oprettes på normal vis fra sagssystemet. Dommen skrives som normalt, men med anvendelse af autokorrekturfunktionen i Word. Forkortelser oprettes i autokorrektur-funktionen og disse anvendes i forbindelse med skrivning af navne etc. Dette svarer 1 Domskonceptet er det tekstbehandlingsdokument, der udskrives fra sagssystemet, og hvor der - i varierende omfang - er overført grundoplysninger fra sagssystemet samt evt. udkast til konkrete formuleringer i dommen. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

19 til at oprette anonymiseringstabellen i den endelige løsning. Navne, der skal anonymiseres, oprettes så vidt muligt i autokorrekturfunktionen inden domsskrivningen påbegyndes, fx kp for Knud Petersen. Nye navne lægges ind i autokorrektur-funktionen undervejs. Når dommen er skrevet, laves søg-og-erstat på de elementer, der er lagt ind i autokorrektur-funktionen, og dommen kvalitetssikres. (Søgog-erstat vil foregå automatisk i den endelige løsning). Som led i afprøvningen er foretaget en vurdering af tidsforbruget ved de ekstra aktiviteter. Der henvises til afsnittet om økonomiske konsekvenser. Projektgruppen har i forlængelse af forsøget tilkendegivet, at det er væsentligt, at autokorrektur-funktionen, der er knyttet til tekstbehandlingssystemet, kan anvendes parallelt med anonymiseringstabellen, der knyttes til den enkelte dom i den programmerede løsning Servicefællesskabsperspektiver I en række tilfælde indeholder en dom passager og tekstelementer, der er hentet fra andre dokumenter. Det gælder for eksempel i straffesager, hvor mange embeder har aftaler med anklagemyndigheden om, at anklageskrifter fremsendt i papirformat ledsages af en diskette med en elektronisk version af teksten. Det gør det muligt at klippe & klistre tekstelementer fra anklageskriftet til genbrug i domsteksten. Anonymiseringsopgaven i forbindelse med tekstelementer, der hentes fra anklageskriftet, vil i nogle sager kunne blive ganske omfattende. Det ville derfor være meget praktisk, hvis anklagemyndigheden oprettede en anonymiseringstabel i forbindelse med skrivning af anklageskrifter. Dette perspektiv bør indgå i den fremtidige udvikling af servicefællesskaber, hvor der fokuseres på gevinster ved at genbruge eksterne parters tekster. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

20 4. Domsfølgeseddel opsamling af rubra og andre identifikations- og udsøgningsdata (metadata) I domsdatabasen skal det være muligt at fremsøge de anonymiserede domme på baggrund af en række identifikations- og udsøgningsdata, der er knyttet til den enkelte dom. Ved overførsel fra embedet til domsdatabasen skal disse data medsendes dommen i en såkaldt domsfølgeseddel. Domsfølgesedlen oprettes via sagssystemet samtidig med domskonceptet. Domsfølgesedlen følger domsudkastet undervejs i skriveprocessen. Det vil være muligt at opdatere data i domsfølgesedlen frem til det tidspunkt, hvor dommen afsendes til domsdatabasen. De fleste data i domsfølgesedlen er registreret i sagssystemerne i forbindelse med sagens oprettelse i sagssystemet, mens andre tilføjes undervejs i forbindelse med eller efter domsskrivningen Udsøgningsdata der ikke er registreret i sagssystemet En del af data i domsfølgesedlen er kun relevante i forbindelse med offentliggørelse i domsdatabasen. Dette gælder Rubra, Kursivlinie, Sagen vedrører, Byretsafgørelse samt Afgørelse fra lavere instans. Disse felter skal således kunne udfyldes direkte i domsfølgesedlen og vil som udgangspunkt ikke blive overført til eller fra sagssystemet. Disse data fanges forskellige steder i processen: Rubra tilføjes af dommeren, der har mulighed for at gemme foreløbig valg undervejs i sagsforløbet. Kursivlinien tilføjes normalt af dommeren, når dommen er skrevet færdig. Sagen vedrører er et valgfrit felt i domsfølgesedlen. Et sådan afsnit skrives i nogle, men ikke alle domme. Det skal ved markering i teksten være muligt at overføre afsnittet direkte til domsfølgesedlen i en simpel arbejdsprocedure. Der sættes en grænse på 10 linier. Andre data vil ikke kunne fanges med udgangspunkt i dagens systemer. Når byretten ved anke sender dommen til landsretten, bør dommen være ledsaget af de oplysninger, der nødvendige for at sikre en entydig identifikation af dommen. I dag er journalnummeret knyttet til den enkelte ret og er derfor kun entydigt Rapport om offentlig domsdatabase v /45

21 i kombination med en entydig identifikation af hvilken byret, der har afsagt dommen. Det må forventes, at der i forbindelse med etablering af nye sagssystemer på civilog straffesagsområdet vil blive taget stilling til, hvorledes der sikres entydig sagsidentifikation, når domme udveksles, anonymiseres og gemmes i andre retter end den, der har skrevet dommen. En mulighed er, at der arbejdes ud fra en fælles registreringsnøgle ( journalplan ) med tilhørende tildeling af entydige numre på landsplan: Journalnummer på evt. forudgående byretsafgørelse kan være en nøgle til entydigt at knytte landsrettens ankedom og den ankede byretsdom inkl. evt. 366 a redegørelse til hinanden i domsdatabasen. Feltet er relevant i domsfølgeseddel fra byretten til landsretten og i domsfølgeseddel fra landsretten ved ankedomme. Oplysningen kan bidrage til at sikre, at byretsdom og 366 a redegørelse kun vises sammen med tilhørende ankedom. Journalnummer på anket dom (fra landsret/sø- og Handelsretten) kan være en nøgle til entydigt at knytte ankedom (i Højesteret) og anket dom (fra landsret/sø-og Handelsretten) til hinanden i domsdatabasen. Dette kan bidrage til at sikre, at førsteinstansdomme fra Østre Landret, Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten ikke vises alene, men kun sammen med ankedommen, så snart Højesteret har afsagt og publiceret denne i domsdatabasen. I Tabel 2 gives en oversigt over de forskellige data, der skal registreres i domsfølgesedlen. Rapport om offentlig domsdatabase v /45

Rapport. etablering af en offentlig domsdatabase

Rapport. etablering af en offentlig domsdatabase Rapport om etablering af en offentlig domsdatabase Afgivet af en projektgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, januar 2004 1 RAPPORT OM ETABLERING AF EN OFFENTLIGT TILGÆNGELIG DOMSDATABASE...4 1.

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer > Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere