RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem"

Transkript

1 RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR. nr.: (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nr.: (herefter ATP ) og KMD A/S Lautrupparken Ballerup CVR nr.: (herefter KMD ) af 4. marts 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I: BAGGRUND, FORMÅL, DEFINITIONER, M.M BAGGRUND, FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER DEFINITIONER... 6 KAPITEL II: UDFASNINGSYDELSER OG SNITFLADER GENERELLE FORPLIGTELSER INDGÅELSE AF EN LEVERANCEAFTALE INDGÅELSE AF EN SNITFLADEAFTALE KAPITEL III: SAMARBEJDE OG PARTERNES ØVRIGE FORPLIGTELSER SAMARBEJDSORGANISATION SAMARBEJDET MED LEVERANDØR AF NY LØSNING BENYTTELSE AF UNDERLEVERANDØRER KVALITETSSIKRING OG KONTROL KAPITEL IV: PRISER OG BETALINGSBETINGELSER PRISER BETALINGSBETINGELSER KAPITEL V: RETTIGHEDER RETTIGHEDER TIL LEVERANCEN TREDJEMANDS RETTIGHEDER KAPITEL VI: GARANTIER OG MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER GARANTIER MISLIGHOLDELSE AF RAMMEAFTALEN MISLIGHOLDELSE AF LEVERANCE- OG SNITFLADEAFTALER FORCE MAJEURE KAPITEL VII: TAVSHEDSPLIGT SAMT OVERDRAGELSE TAVSHEDSPLIGT, FORTROLIGHED OG DATABEHANDLING OVERDRAGELSE KAPITEL VIII: IKRAFTTRÆDEN, UGYLDIGHED OG FORTOLKNING IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR Side 2 af marts 2014

3 21 UGYLDIGHED FORTOLKNING KAPITEL IX: TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING ÆNDRINGER Side 3 af marts 2014

4 BILAGSFORTEGNELSE: Bilag A: Bilag B: Bilag C: Priser og principper for vederlagsberegning Vejledende skabelon for Leveranceaftale. Snitfladekatalog med tilhørende underbilag, inklusive skabelon for Snitfladeaftale. Underbilag C.1 Underbilag C.2 Underbilag C.3 Underbilag C.4 Skabelon for Snitfladeaftale Vilkår for vedligeholdelse og drift af Snitflader Principper for fastsættelse af priser for Snitflader Krav til Snitfladebeskrivelser Bilag D: Forbehold for bestyrelsens godkendelse Side 4 af marts 2014

5 KAPITEL I: BAGGRUND, FORMÅL, DEFINITIONER, M.M. 1 BAGGRUND, FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER 1.1 Baggrund og formål: Denne Rammeaftale regulerer de overordnede vilkår for KMD s leverance af udfasningsydelser omfattet af Transitionsaftalen af 28. april 2008 med tillæg af juni 2011 mellem KMD og KL og 5. juli 2013, samt de overordnede vilkår for KMD s leverance af udfasningsydelser udenfor Transitionsaftalen. Transitionsaftalen regulerer blandt andet, under opfyldelse af givne betingelser, Kommunerne og UDK s ret til, via KOMBIT og/eller ATP, at modtage assistance fra KMD til udfasning af de Kritiske IT-løsninger. Udfasningsydelser, der ikke er omfattet af Transitionsaftalen, leveres i henhold til nærværende Rammeaftale efter god it-skik og på markedsvilkår. KOMBIT indestår for, at Kommunerne har erklæret, at være indforståede med indgåelsen af nærværende Rammeaftale og de Leverance- og Snitfladeaftaler, der indgås i medfør heraf. 1.2 Samlet aftalegrundlag: Rammeaftalen med tilhørende Leveranceaftaler og Snitfladeaftaler og dertilhørende bilag samt Transitionsaftalen udgør det samlede aftalegrundlag til regulering af Udfasningsydelser mellem KOMBIT og ATP som bestillere og KMD som leverandør. 1.3 KOMBIT og ATP er aftaleholdere: KOMBIT og ATP har indgået Rammeaftalen på vegne af Kommunerne og UDK, og er aftaleholder i forhold til Rammeaftalen. I forhold til de underliggende Leverance- og Snitfladeaftaler vil det enten være KOMBIT eller ATP, der er aftaleholder. 1.4 UDK: UDK opnår samme rettigheder som ATP. 1.5 Kommunikation: Al kommunikation vedrørende selve Rammeaftalen skal ske med både KOMBIT og ATP. Kommunikation vedrørende de enkelte Udfasnings- og Snitfladeprojekter skal ske med Kunden, alt efter hvilken Part der har indgået den relevante Leverance- eller Snitfladeaftale. Det er alene Kunden, der kan indgå Leverance- og Snitfladeaftaler med KMD i henhold til denne Rammeaftale. 1.6 Forhold til Transitionsaftalen og Løsningsaftalerne: KMD s pligter under Transitionsaftalen og Løsningsaftalerne med de enkelte Kommuner og ATP, herunder leveringspligt, servicemål mv., påvirkes ikke af denne Rammeaftale, indgåede Leverance- eller Snitfladeaftaler. KMD skal således fortsætte driften af de(n) Eksisterende løsning(er) i overensstemmelse med kravene i Transitionsaftalen og Løsningsaftalerne med Kommunerne. De i TSA ens bilag 6 aftalte servicemål kan dog blive påvirket af en konkret Leveranceaftale og/eller Snitfladeaftale. Såfremt KMD bliver opmærksom på, at dette vil ske (eller at det er overvejende sandsynligt, at det vil ske), skal KMD straks informere KOMBIT/ATP herom. Parterne har pligt til at håndtere ændringen i servicemål i TSA en via ændringshåndteringen i TSA en. KMD og KOMBIT har et fælles ansvar for at meddele ændringen i servicemål til Kommunerne i det omfang, dette kan forudses. Bliver servicemålene i TSA en påvirket, skal dette endvidere så vidt muligt aftales i forbindelse med designfasen i de enkelte Leveranceaftaler. Alle Data i en TSA-løsning er omfattet af TSA en, uanset hvor Data måtte være blevet tilvejebragt. 1.7 Udskydelse af ophøret af Løsningsaftalerne: Såfremt Leverancerne i en Leverance- eller Snitfladeaftale bliver forsinkede eller udskudt, uanset af hvilke grunde, eller hvis Ny løsning bliver forsinket eller udskudt, uanset af hvilke grunde, skal KMD acceptere, at Løsningsaftalen Side 5 af marts 2014

6 for den Eksisterende løsning fortsætter på uændrede vilkår, jf. Transitionsaftalen og Løsningsaftalerne, uanset at den tidligere er blevet opsagt. Kunden er forpligtet til at meddele en sådan udskydelse af ophøret for Løsningsaftalerne til KMD, så snart Kunden bliver bekendt med, at en udskydelse er nødvendig. Udskydelse af ophøret af Løsningsaftalerne følger udskydelsen af leverancerne i Leveranceaftalen, og Kunden er ansvarlig for at informere Kommunerne/UDK herom. 1.8 Aftalestruktur: Rammeaftale Bilag A (Priser og principper for vederlagsberegning) Bilag B (Vejledende skabelon for leveranceaftale) Bilag C (Snitfladekatalog) Underbilag C.1 (Skabelon for leveranceaftale) Underbilag C.2 (Generelle vilkår for drift) Underbilag C.3 (Principper for prisfastsættelse) Underbilag C.4 (Krav til indhold af snitfladebeskrivelse) 2 DEFINITIONER Udover Transitionsaftalens definitioner og de i bilag 2 angivne definitioner finder følgende definitioner anvendelse: 2.1 Ved Afhængigheder forstås funktionelle og forretningsmæssige afhængigheder mellem krav i henhold til en Leveranceaftale og krav i henhold til en Snitfladeaftale, og som er eksplicit angivet af Parterne som værende afhængigheder i bilag 10 til Leveranceaftalen. 2.2 Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, 1.maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 2.3 Ved Dag forstås enhver kalenderdag. 2.4 Ved Dataleverance forstås samtlige de udtræk, synkroniseringer og opdateringer af Data, som KMD er forpligtet til at levere til Kunden og/eller ATP under en Leverance- eller Snitfladeaftale. 2.5 Ved Data forstås data og information, som Kommunerne eller ATP på vegne af UDK har indberettet til de Kritiske IT-løsninger (input), og data og informationer, som KMD leverer til Kommunerne, ATP på vegne af UDK og/eller tredjeparter (output). Data omfatter ikke KMD s egne mellemregninger, performancedata, datasammenstillinger og bearbejdninger af data i de Side 6 af marts 2014

7 Kritiske IT-løsninger. En nærmere definition af de specifikke Data vil blive anført i de enkelte Leverance- og Snitfladeaftaler. 2.6 Ved Eksisterende løsning forstås den løsning, som skal udfases. Den enkelte løsning defineres i den enkelte Leveranceaftale 2.7 Ved Grænseflader forstås Snitflader. 2.8 Ved Kommunerne forstås samtlige danske kommuner med undtagelse af Grønland og Færøerne. 2.9 Ved Kunden forstås KOMBIT og/eller ATP, alt efter sammenhængen Ved Kritiske IT-løsninger forstås de IT-løsninger udviklet og ejet af KMD, som udtømmende er angivet i Transitionsaftalens bilag 2 med evt. senere opdateringer Ved Leveranceaftale forstås den eller de aftaler, der indgås på baggrund af denne Rammeaftale vedrørende udfasning af en kritisk IT-løsning Ved Leverance forstås alt, der skal leveres i henhold til Rammeaftalen, Leveranceaftaler, og Snitfladeaftaler herunder Programmel, dokumentation og analysearbejde, som specificeret i leverancebeskrivelsen i de enkelte Leverance- og Snitfladeaftaler Ved "Løsningsaftale" forstås de aftaler der er indgået mellem KMD og de enkelte Kommuner eller ATP om de(n) Eksisterende løsning(er) Ved Ny løsning forstås den/de it-løsning(er) etableret for Kunden, som erstatter den/de Eksisterende løsning(er) Ved Parterne forstås KOMBIT, ATP og KMD og "Part" en af disse Ved Rammeaftale forstås denne aftale med tilhørende bilag, og de herunder tilhørende Leveranceaftaler med de respektive bilag Ved Samarbejdsforum forstås Transitionsaftalens forum for samarbejde mellem KOMBIT og KMD, og hvor ATP er tillagt observatørstatus, jf. tillægsaftale 1 af 1. juni Ved Snitflade forstås grænseflader, som udvikles, etableres og/eller vedligeholdes og driftes, i relation til en eller flere Kritiske IT-løsninger, øvrige KMD-løsninger eller tredjepartsprogrammel i et Udfasningsprojekt Ved Snitfladeaftale forstås en aftale vedrørende Snitflader, der indgås i relation til et Udfasningsprojekt under denne Rammeaftale Ved Snitfladebeskrivelse forstås en beskrivelse af en eksisterende eller udviklet Snitflade, som fremgår af Snitfladekataloget Ved Snitfladekatalog forstås den oversigt over kendte Snitflader til Kritiske IT-løsninger og øvrige KMD-løsninger, som udgør bilag C til Rammeaftalen Ved Snitfladeprojekt forstås ethvert projekt vedrørende levering og drift af Snitflader, som reguleret i en Snitfladeaftale Ved Styregruppen forstås den styregruppe som er nedsat af Samarbejdsforum, bestående af repræsentanter fra KOMBIT, ATP og KMD, der administrerer udfasning Ved Transitionsaftalen eller TSA en forstås Transitionsaftale vedrørende kritiske itløsninger for kommunerne af 28. april 2008 med tillægsaftale 1 af juni 2011 mellem Kommunernes Landsforening og KMD A/S, som KOMBIT efterfølgende er indtrådt i stedet for Kom- Side 7 af marts 2014

8 munernes Landsforening samt tillægsaftale 2 af juli 2013 mellem KOMBIT og KMD, samt eventuelle efterfølgende tillægsaftaler eller ændringer Ved Tredjepart forstås alle andre parter end KOMBIT, KMD og/eller ATP Ved Udfasningsassistance inden for TSA forstås de ydelser, KMD er forpligtet til at levere i henhold til Transitionsaftalens bilag 3, og som er nærmere beskrevet i denne Rammeaftale Ved Udfasningsassistance uden for TSA forstås de ydelser, som KMD ikke er forpligtet til at levere i henhold til Transitionsaftalens bilag 3, og som er nærmere beskrevet i denne Rammeaftale Ved Udfasningsprojekt forstås ethvert projekt vedrørende udfasning af en Eksisterende løsning som reguleret i en Leveranceaftale Ved Udfasningsydelser forstås alle de ydelser, der skal leveres i henhold til en Snitfladeaftale eller Leveranceaftale hvad enten der er tale om Udfasningsassistance inden for TSA eller Udfasningsassistance uden for TSA Ved UDK forstås myndigheden Udbetaling Danmark, til hvem ATP i henhold til lov leverer administrativ og teknisk bistand Ved Voucher forstås en klippekortsordning på en værdi af 8 millioner kroner, som nærmere defineret i bilag A, som er øremærket til ændringshåndtering på tværs af De Fire Projekter, jf. punkt nedenfor. KAPITEL II: UDFASNINGSYDELSER OG SNITFLADER 3 GENERELLE FORPLIGTELSER 3.1 Generel oplysningspligt: Parterne skal uden ugrundet ophold efter at være blevet bekendt hermed informere hinanden om ethvert forhold, som skønnes at have væsentlig betydning for en hensigtsmæssig gennemførelse af denne Rammeaftale eller et Udfasnings- eller Snitfladeprojekt. Oplysningspligten er begrænset til forhold indenfor de aftalte rammer i Udfasnings- og Snitfladeprojekterne og Rammeaftalen. 3.2 Specifik oplysningspligt vedrørende Snitflader: KMD er forpligtet til efter Kundens anmodning, for en given Eksisterende løsning at oplyse de af KMD kendte Snitflader, der eksisterer på tidspunktet for anmodningen, fra den Eksisterende løsning på kommuneniveau til andre KMD-systemer samt tredjeparts systemer. Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om Snitfladens formål, format og frekvens samt hvilke andre KMD-løsninger, som vil ophøre med at fungere, når den Eksisterende løsning udfases. 3.3 Oplysningspligt vedrørende systemændringer: Såfremt KMD på baggrund af ændringer i lov/praksis eller andet foretager ændringer i en Eksisterende løsning, eller den løsning som der integreres til, som har betydning for de Udfasningsydelser, som er reguleret i en Leverance- eller Snitfladeaftale, eller som KMD har givet tilbud på, men hvor Parterne endnu ikke har indgået en endelig Leverance- eller Snitfladeaftale herom, er KMD forpligtet til at oplyse Kunden herom på en måde, som gør Kunden i stand til at vurdere, hvorvidt der skal gennemføres en ændringsanmodning med henblik på at tilpasse Udfasningsydelserne til de aktuelle ændringer. Op til 6 måneder efter afslutning af udviklingsfasen (dvs. ved Kundens godkendelse af integrationstest eller tilsvarende), skal udgifter til gennemførelse af ændringsanmodninger vedrørende tilpasning af Udfasningsassistance indenfor TSA forårsaget af enten ændringer i Side 8 af marts 2014

9 lov/praksis eller af KMD s egne forhold dækkes af driftsvederlaget for den relevante Løsningsaftale, som dog ikke kan forhøjes af denne grund. 3.4 Anvendelse af begrebsmodeller: KMD skal, så vidt det er muligt, anvende de samme begrebsmodeller, informationsmodeller eller lignende i de forskellige Leveranceaftaler og Snitfladeaftaler. 3.5 Afhængigheder mellem Snitfladeaftaler og Leveranceaftaler: Ethvert Udfasningsprojekt vil have en meget tæt sammenhæng med et givent Snitfladeprojekt, og de to projekter vil i mange tilfælde i praksis skulle udføres som ét og ikke to projekter. KMD skal efter bedste evne sikre, at der er en tæt sammenhæng mellem de to projekter i forbindelse med planlægning og udførelse. Parterne identificerer i fællesskab Afhængigheder i et bilag til Leveranceaftalen, jf. punkt nedenfor, idet der er enighed mellem Parterne om, at antallet af identificerede Afhængigheder begrænses til det absolut nødvendige Det skal i et bilag til Leveranceaftalen angives hvilke krav, der anses som Afhængigheder, og hvori Afhængigheden består Det vil altid være en betingelse for endelig godkendelse af Leverancerne i en Leverance- eller Snitfladeaftale, at de Leverancer/Snitflader, som i den tilhørende Leverance- /Snitfladeaftale er markeret som Afhængigheder, er leveret og godkendt Der er i punkt 16.7 angivet hvilke konsekvenser, det har for godkendelse af Leverancer, bod samt øvrige misligholdelsesbeføjelser, at der er identificeret Afhængigheder. 3.6 Igangsættelsesvarsel: Såfremt det i en Leverance- eller Snitfladeaftale er aftalt, at Kunden kan igangsætte Udfasnings- eller Snitfladeprojektet med et varsel, kan dette varsel maksimalt være 6 måneder. KMD skal dog bestræbe sig på at gøre dette varsel så kort som muligt. Igangsættelsesvarslet skal hvis relevant fastsættes i Leverance- eller Snitfladeaftalen. 3.7 Genbrug: Har Kunden i en Leveranceaftale eller Snitfladeaftale erhvervet rettigheder til Leverancer herunder til Programmel, dokumentation, Snitflader eller lignende, kan KMD ikke kræve vederlag for Kundens fulde eller delvise brug af sådanne Leverancer i forbindelse med KMD s opfyldelse af en anden Leverance- eller Snitfladeaftale, såfremt omtalte Leverancer kan genbruges uden ændringer. Skal der foretages ændringer i Leverancerne i forbindelse med et sådant genbrug, er KMD berettiget til betaling efter medgået tid for det arbejde, KMD måtte blive anmodet om at udføre i tilknytning hertil. KMD skal efter bedste evne oplyse Kunden om muligheder for genbrug i forbindelse med indgåelse af Leverance- og Snitfladeaftaler, herunder fremkomme med prisestimater på omkostninger til eventuelle tilpasninger og lignende i forbindelse med genbrug. 3.8 Udtrædelse: Såfremt Kunden udtræder af en Leverance- eller Snitfladeaftale, afskærer dette ikke Kunden fra efterfølgende påny at anmode om Udfasningsydelser vedrørende den samme Eksisterende løsning. KMD er i sådanne situationer fortsat forpligtet til at levere Udfasningsydelser i henhold til TSA en og denne Rammeaftale ved indgåelse af en ny Leveranceog/eller Snitfladeaftale herom, uagtet TSA ens bilag 3, punkt 5.3. I det omfang KMD i forbindelse med udarbejdelse af nyt tilbud på Udfasningsydelser, kan genbruge dele af det tidligere tilbud på Udfasningsydelser, kan KMD ikke kræve vederlag for udarbejdelse af disse dele. 4 INDGÅELSE AF EN LEVERANCEAFTALE 4.1 Generelt: Kundens bestilling af Udfasningsydelser (med undtagelse af bestilling af Snitflader), sker ved indgåelse af Leveranceaftaler med KMD. Eventuel Udfasningsassistance uden for TSA vil i visse Leveranceaftaler blive specificeret i en kravspecifikation benævnt kravspecifi- Side 9 af marts 2014

10 kation II. Udfasningsassistance inden for TSA vil for sådanne Leveranceaftaler blive specificeret i en kravspecifikation benævnt kravspecifikation I. I øvrige Leveranceaftaler vil der blive udarbejdet en fælles kravspecifikation for Udfasningsassistance inden for og uden for TSA. 4.2 Kravspecifikation: Bistand til KOMBIT til udarbejdelse af kravspecifikation for Udfasningsydelser samt tilbud herpå sker i medfør af den mellem KMD og KOMBIT indgåede konsulentaftale af 3. juni Leveranceaftale: Efter modtagelsen af KMD s tilbud på Kundens kravspecifikation, fremsender Kunden et første udkast til Leveranceaftale inklusive alle bilag samt kommentarer på KMD s tilbud til KMD. Leveranceaftalen skal tage udgangspunkt i den vejledende skabelon i bilag B, og skal som minimum indeholde følgende: En specifikation af Udfasningsydelsernes genstand og omfang specificeret i kravspecifikation med tilhørende svar eventuelt opdelt i kravspecifikation I og kravspecifikation II, jf. punkt. 4.1 ovenfor En beskrivelse af Udfasningsydelsernes udførelse inklusive omfattede tests og prøver samt godkendelse heraf, samt betingelser for godkendelse En specifikation af vederlag for Udfasningsydelserne eventuelt i et bilag til kravspecifikationen En detaljeret tidsplan for Udfasningsydelserne specificeret i et bilag En beskrivelse af Kunden og Kommunernes medvirken specificeret i et bilag En beskrivelse af samarbejdsorganisationen, med tilhørende specifikation i et bilag En fastlæggelse af rettigheder til Leverancen En beskrivelse af Afhængigheder til en konkret Snitfladeaftale i henhold til punkt 3.5, specificeret i et bilag. 4.4 Proces: KMD skal senest 10 Arbejdsdage efter modtagelse af Kundens udkast til Leveranceaftale fremkomme med sine eventuelle kommentarer og ændringsforslag til Leveranceaftalen inklusive bilag. KMD skal samtidig hermed komme med forslag til tre forskellige mulige mødetidspunkter af minimum 4 timers varighed, indenfor de efterfølgende 10 Arbejdsdage hvor Kunden og KMD kan drøfte udkastet til Leveranceaftale. Kunden vender herefter straks tilbage med svar på hvilke(n) af disse dage, man kan mødes eller, såfremt dette ikke er muligt, et alternativt forslag til andre mødetidspunkter. Parterne skal bestræbe sig på, at en endelig Leveranceaftale kan indgås, inden for 30 Arbejdsdage efter fremsendelsen af det første udkast til Leveranceaftale. Såfremt Parterne ikke efter 40 Arbejdsdage har indgået en endelig Leveranceaftale, følges Kapitel IX om tvister, lovvalg og værneting, medmindre Parterne skriftligt aftaler en anden tidsplan for den pågældende Leveranceaftale. 5 INDGÅELSE AF EN SNITFLADEAFTALE 5.1 Generelt: Kundens bestilling af Snitflader relateret til et Udfasningsprojekt og den eventuelle videre vedligeholdelse og drift af Snitflader sker ved indgåelse af Snitfladeaftaler med KMD. Det kan illustreres ved følgende skema, og beskrives i dette punkt 5. Side 10 af marts 2014

11 Snitflader Bestilling og Bestilling og re- Regulering af drift og vedligehol- regulering af udvikling gulering af test og tilslutning delse Kategori 1 TSA Snitfladeaftale TSA og snitfladebeskrivelser Kategori 2 Snitfladeaftale Snitfladeaftale Generelle vilkår for drift og vedligehold (bilag C.2) og snitfladebeskrivelser Kategori 3 N/A Snitfladeaftale Generelle vilkår for drift og vedligehold (bilag C.2) og snitfladebeskrivelser 5.2 Leverancepligt: KMD er forpligtet til at levere de Snitflader, som Kunden bestiller i forbindelse med udfasning og konkurrenceudsættelse af en Kritisk IT-løsning. KMD er endvidere forpligtet til at vedligeholde og drifte Snitfladerne, og Snitfladeaftalen kan således ikke opsiges af KMD, så længe der er en Kommune, der har en aftale med KMD om den løsning, som Snitfladen integrerer til (fra Ny Løsning). Såfremt en eller flere Snitflader ikke anvendes, er KMD berettiget til, med et varsel på 6 måneder, at lukke denne/disse Snitflade(r), med mindre Kunden kommer med indsigelser herimod. 5.3 Relation til TSA: TSA en indeholder bestemmelser om, i hvilket omfang KMD er forpligtet til uden vederlag at etablere, vedligeholde og drifte standardiserede grænseflader (dvs. Snitflader) for en bestemt årlig pulje for de Kritiske IT-løsninger. Såfremt en Snitflade udvikles i medfør af disse bestemmelser, og den skal anvendes i et Udfasningsprojekt, vil udviklingen af denne Snitflade fortsat reguleres af TSA en, ligesom drift og vedligehold af en sådan Snitflade reguleres af TSA en. Tilslutning og test af Snitflader vil dog blive reguleret af en Snitfladeaftale. 5.4 Snitfladekatalog: Som bilag C til Rammeaftalen vedlægges en oversigt over kendte Snitflader. Snitfladekataloget indeholder de Snitflader, som Parterne på tidspunktet for indgåelse af Rammeaftalen har identificeret som værende relevante. Snitfladekataloget har til formål at skabe et fælles overblik for Parterne over de Snitflader, der er bestilt og/udviklet i forbindelse med udfasning og at smidiggøre processen med KOMBIT/ATP s bestilling af Snitflader i forbindelse med Udfasningsprojekter. 5.5 Kategorier Snitfladekatalog: Snitfladerne er inddelt i følgende kategorier: Kategori 1: Snitflader der er omfattet af Transitionsaftalen Kategori 2: Snitflader der skal udvikles, som ikke er omfattet af Transitionsaftalen Kategori 3: Snitflader der er udviklet, som ikke er omfattet af Transitionsaftalen. 5.6 Indhold Snitfladekatalog: For hver enkelt Snitflade, skal Snitfladekataloget angive følgende oplysninger, i det omfang KMD er i besiddelse heraf (som nærmere specificeret i det i Snitfladekataloget angivne skema): (i) identifikation, (ii) kategori, (iii) beskrivelse (herunder formål, serviceudbyder, serviceanvender og dokumentation), (iv) scope for anvendelse, (v) pris, (vi) forbrugsmønster, (vii) servicemål (viii) planlagt udvikling, (ix) øvrige oplysninger, (x) projektoplysninger, (xi) klargjort til udfasning af (angiv løsning). 5.7 Løsningsbeskrivelser for Snitflader: Der skal i forbindelse med bestilling af Snitflader enten i henhold til TSA ens bestemmelser eller i medfør af en Snitfladeaftale udarbejdes en løs- Side 11 af marts 2014

12 ningsbeskrivelse. Formålet med løsningsbeskrivelsen er at dokumentere designet af Snitfladen. Designet kan anvendes i forbindelse med udbud på Snitfladens anvendersystemer, såfremt snitfladebeskrivelsen ikke foreligger, jf. punkt 5.8. Der er følgende minimumskrav til indholdet af en løsningsbeskrivelse for en Snitflade, uanset om der er tale om kategori 1, 2 eller 3: (i) Snitfladens navn og entydige reference, (ii) Snitfladens formål og målgruppe, (iii) Snitfladens arkitektur, integrationsmønster, udstillede operationer og protokol, (iv) beskrivelse af beskedlayout for hver operation samt indhold på feltniveau med tilhørende forklaring i forretningsmæssige termer, (v) validering af data, herunder angivelse af hvilke referencer der er til eksterne systemer. For statiske klassifikationer, angives mulige værdisæt, (vi) håndtering af fejl, (vii) sikkerhed og (viii) servicemål. 5.8 Snitfladebeskrivelser for Snitflader: Når en Snitflade er færdigudviklet, skal der foreligge en snitfladebeskrivelse, som udgør den samlede tekniske og forretningsmæssige beskrivelse af Snitfladen. Der er følgende minimumskrav til indholdet af en snitfladebeskrivelse, uanset om der er tale om kategori 1, 2 eller 3-Snitflader (i) Formål og målgruppe, (ii) Snitfladens arkitektur, (iii) teknisk implementering, (iv) protokol for dataudveksling, (v) validering af data, (vi) håndtering af fejl, (vii) sikkerhed, (viii) servicemål og (ix) link til WSDL filer og XML skemaer. En præcisering af disse krav er beskrevet i Underbilag C.4 til Snitfladekataloget. 5.9 Indsigtsret: Kunden er på forlangende berettiget til fuld indsigt i løsningsbeskrivelser, design og Snitfladebeskrivelser, som KMD har udarbejdet i tilknytning til et Snitfladeprojekt. Kunden er endvidere berettiget til at overlade gennemgangen heraf til en rådgiver, der dog ikke må være én af KMD s konkurrenter Opdatering af samt optagelse i Snitfladekataloget: Snitfladekataloget skal opdateres løbende i hele Rammeaftalens løbetid. For kategori 1-Snitflader skal disse angives i Snitfladekataloget senest på det tidspunkt, hvor der foreligger en af KMD godkendt projektskitse for Snitfladen. For kategori 2 og 3-snitflader skal disse senest angives i Snitfladekataloget, når udvikling af Snitfladen er bestilt ved indgåelse af en Snitfladeaftale. Snitfladekataloget skal opdateres igen, når der foreligger en færdig løsningsbeskrivelse, og når der foreligger et færdigt designdokument, idet Snitfladekataloget skal indeholde henvisning til den færdige løsningsbeskrivelse og designdokument. Snitfladekataloget skal endelig opdateres, når en Snitflade er færdigudviklet, og der foreligger en endelig Snitfladebeskrivelse. Kategori 2-Snitflader skal i Snitfladekataloget ændres til en kategori 3-Snitflade, når de er færdigudviklet Pipeline: KMD skal på hvert Styregruppemøde, jf. punkt 6.2 nedenfor, informere KOMBIT/ATP om status på udvikling af nye Snitflader, planer for udvikling eller ændring af Snitflader samt andre opgaver i tilknytning til Snitflader, som skønnes at være relevante for KOMBIT/ATP/Kommunerne Bestillingsprocedure Snitfladeaftale Kunden: Såfremt Kunden i forbindelse med et Udfasningsprojekt, ønsker at bestille levering af Snitflader, der er angivet i Snitfladekataloget, eller såfremt Kunden ønsker at bestille levering af Snitflader, der endnu ikke er angivet i Snitfladekataloget, skal der for hvert Udfasningsprojekt indgås en Snitfladeaftale, der følger skabelonen i underbilag C.1. Snitfladeaftalen omfatter alle de Snitflader, som Kunden har identificeret som værende relevante for det enkelte Udfasningsprojekt. Såfremt Kunden efter indgåelse af Snitfladeaftalen identificerer et behov for yderligere Snitflader til samme Udfasningsprojekt eller ændringer til de allerede bestilte Snitflader, håndteres dette via ændringsanmodningsproceduren angivet i Snitfladeaftalen. Kunden sender et første udkast til Snitfladeaftale inklusive alle bilag til KMD. Snitfladeaftalen regulerer følgende ydelser: Udvikling af kategori 2-Snitflader Test og tilslutning af alle Snitflader. Side 12 af marts 2014

13 Drift og vedligeholdelse af kategori 2 og 3-Snitflader Generelle vilkår for vedligeholdelse og drift af Snitflader: Underbilag C.2 indeholder generelle vilkår for vedligeholdelse og drift af kategori 2- og 3-snitflader Indhold: Snitfladeaftalen skal som minimum indeholde: En Leverancebeskrivelse bestående af en nærmere specifikation af Snitfladerne (kravspecifikation) samt en løsningsbeskrivelse for Snitfladerne, samt en specifikation af de øvrige ydelser En angivelse af hvilken kategori de forskellige Snitflader tilhører En angivelse af tidsplan for levering af Snitfladerne En angivelse af vederlaget til KMD for udvikling, såfremt der er tale om en kategori 2- Snitflade Bestemmelser om proceduren for ændringsanmodninger Bestemmelser der præciserer, at Snitfladerne skal være gennemtestede af KMD før levering Bestemmelser om gennemførelse af integrationstest, hvor krav til testens resultat er beskrevet i Leverancebeskrivelsen Bestemmelser om gennemførelse af tilslutningstest ved tilslutning af Ny løsning til Snitfladen, hvor krav til testens resultat er beskrevet i Leverancebeskrivelsen Fastlæggelse af sammenhæng til Leveranceaftale En fastlæggelse af vederlaget for drift og vedligeholdelse af kategori 2- og 3- Snitflader Bestemmelser om Kundens opsigelsesadgang Proces: KMD skal senest 10 Arbejdsdage efter modtagelse af Kundens udkast til Snitfladeaftale fremkomme med sine eventuelle kommentarer og ændringsforslag til Snitfladeaftalen inklusive bilag. KMD skal samtidig hermed komme med forslag til tre forskellige mulige mødetidspunkter af minimum 4 timers varighed, indenfor de efterfølgende 10 Arbejdsdage hvor Kunden og KMD kan drøfte udkastet til Snitfladeaftale. Kunden vender herefter straks tilbage med svar på hvilken af disse dage, man kan mødes eller, såfremt dette ikke er muligt, et alternativt forslag til andre mødetidspunkter. Parterne skal bestræbe sig på, at en endelig Snitfladeaftale kan indgås inden for 30 Arbejdsdage efter fremsendelsen af det første udkast til Snitfladeaftale. Såfremt Parterne ikke efter 40 Arbejdsdage har indgået en endelig Snitfladeaftale følges Kapitel IX om tvister, lovvalg og værneting. KAPITEL III: SAMARBEJDE OG PARTERNES ØVRIGE FORPLIGTELSER 6 SAMARBEJDSORGANISATION 6.1 Generelt: Parterne skal efter bedste evne, loyalt og med en positiv indstilling samarbejde med henblik på opfyldelsen af Rammeaftalen samt de underliggende Leverance- og Snitfladeaftaler. Side 13 af marts 2014

14 6.2 Organisering: Transitionsaftalens Samarbejdsforum har nedsat en Styregruppe bestående af repræsentanter fra hver af Parterne. Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af denne Rammeaftale, vil nævnte Styregruppe endvidere påtage sig at varetage samarbejdet mellem Parterne om denne Rammeaftale. Styregruppen mødes efter behov, dog mindst én gang i kvartalet. Kunden er ansvarlig for indkaldelse og udsendelse af dagsorden samt for at udarbejde udkast til referat. Der vil herudover blive etableret specifikke samarbejdsorganisationer i de enkelte Leveranceaftaler og Snitfladeaftaler. Såfremt Styregruppen ikke længere eksisterer, skal Parterne etablere en ny styregruppe. 6.3 Fælles projektsite: KMD stiller for Leverance- og Snitfladeaftalerne et fælles projektsite til rådighed, som benyttes til at styre bestillinger, ændringsanmodninger, dokumentere leverancer og beslutninger m.m. i henhold til Leverance- og Snitfladeaftalerne. KMD har ansvaret for at vedligeholde og opdatere dette projektsite, så det til stadighed indeholder aktuelle oplysninger med henblik på at facilitere et smidigt samarbejde Parterne imellem. 6.4 Programledelse: Parterne er enige om, at der med henblik på at sikre en hensigtsmæssig leveranceledelse af de af denne Rammeaftale omfattede Udfasningsprojekter, etableres en samlet programledelse. Det forudsættes således, at der etableres en tværgående governance mellem KOMBIT/ATP og KMD omkring Udfasningsprojekterne. Snitflader, der bestilles i et Udfasningsprojekt, og som er omfattet af Klippekortet, jf. TSA ens punkt 21, indgår i denne programledelse. KMD er ansvarlig for den overordnede planlægning af Udfasnings- og Snitfladeprojekterne og skal sikre, at der sker en overordnet planlægning af den samlede opgave inden for Rammeaftalen, samt at afhængigheder mellem opgaverne fastlægges og koordineres. Planlægningen skal ske i samarbejde med Kunden, som også skal godkende planlægningen. Programledelsen hos KMD er blandt andet ansvarlig for gennemførelse af følgende opgaver: Monitorering og rapportering af projekternes samlede fremdrift Opfølgning på tværgående risici og issues. Koordinering af ressourcer på tværs samt optimering heraf. Ændringsstyring 7 SAMARBEJDET MED LEVERANDØR AF NY LØSNING 7.1 Samarbejde med leverandør af Ny løsning: KMD skal, i et rimeligt omfang som led i opfyldelsen af Leverance- og Snitfladeaftaler, samarbejde med leverandøren af Ny løsning med henblik på reduktion af risiko for problemer i forbindelse med Leveranceaftalens opfyldelse. Dette ændrer dog ikke KMD s ansvar i henhold til Leverance- og Snitfladeaftalen. 8 BENYTTELSE AF UNDERLEVERANDØRER 8.1 Samtykke: KMD kan ikke uden skriftligt samtykke fra Kunden overlade opfyldelsen af Leverance- og Snitfladeaftaler til underleverandører udover, hvad der fremgår af KMD s svar på Kundens kravspecifikation eller i øvrigt af Leverance- eller Snitfladeaftalen. Kunden kan dog ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. 8.2 Offshore ressourcer: En overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS kræver i visse tilfælde tilladelse fra Datatilsynet. Det skal derfor være klart angivet i KMD s svar på Kundens kravspecifikation, såfremt KMD anvender underleverandører uden for EU/EØS, uanset om underleverandørerne er en del af KMD s koncern. Side 14 af marts 2014

15 8.2.1 Såfremt KMD anvender underleverandører uden for EU/EØS, og det må forventes, at der kan ske overførsel af personoplysninger til denne/disse underleverandører, skal der indhentes en tilladelse til overførsel af personoplysninger til tredjelande fra Datatilsynet, hvis dette er påkrævet i henhold til persondataloven KMD har initiativpligten i forhold til indhentelse af eventuel tilladelse fra Datatilsynet, og er i den forbindelse ansvarlig for udarbejdelse af udkast til nødvendig (under)databehandleraftale mellem Kunden som databehandler for Kommunerne eller på vegne af Kommunerne, UDK og underleverandører. Kunden bistår i nødvendigt omfang med udarbejdelse af (under)databehandleraftale og sørger for indhentelse af eventuel tilladelse Det er KMD s ansvar, at der er afsat den forventede tid til indhentelse af tilladelse i tidsplanen, jf. bilag KMD kan ikke kræve særskilt betaling for KMD s bistand i henhold til dette punkt KMD kan ikke anvende underleverandører såfremt persondatalovens 41, stk. 4 (krigsreglen) finder anvendelse. 9 KVALITETSSIKRING OG KONTROL 9.1 Kvalitetssikring: KMD skal anvende og vedligeholde et system, der sikrer, at kvalitet indbygges i ydelser under Leveranceaftaler og Snitfladeaftaler. 9.2 Kontrol: Kunden er berettiget til to gange årligt i løbet af en Leveranceaftales eller Snitfladeaftales løbetid, efter drøftelser med KMD herom i konfliktrådet, jf. punkt 23.3 nedenfor, at anmode en uvildig opmand udpeget Voldgiftsinstituttet om at gennemgå kvaliteten af KMD s udførte Leverancer med henblik på en vurdering af, om KMD s ydelser og Leverancer kvalitetsmæssigt afviger fra det aftalte, herunder god it-skik. Kunden er endvidere, efter drøftelser med KMD herom i konfliktrådet, jf. punkt 23.3 nedenfor, berettiget til at få foretaget en årlig audit af KMD s fakturering, herunder faktureringsgrundlag og opgørelse via en sådan uvildig opmand KMD kan kræve, at den uvildige opmand tiltræder KMD s standard sikkerheds- og fortrolighedsaftale før iværksættelse af de nævnte kontroller Opmanden træffer beslutning om fordeling af omkostninger til opmanden under hensyntagen til udfaldet af kontrollen, herunder navnlig om kontrollen påviste uhensigtsmæssigheder i KMD s ydelser eller fakturering Såfremt en af Parterne er uenige i opmandens vurdering, kan denne Part indbringe spørgsmålet for en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsinstituttet, jf. punkt 23.4 med krav mod den anden Part. En indbringelse for en voldgiftsret har ikke opsættende virkning i forhold til opmandens vurdering, som Parterne dermed skal handle i overensstemmelse med uanset en indbringelse for voldgift. Er opmandens afgørelse ikke indbragt for en voldgiftsret med samtidig kopi af klageskriftet til den anden Part senest 21 kalenderdage fra dateringen af opmandens afgørelse/vurdering, er opmandens vurdering/afgørelse endelig og bindende for Parterne Har KMD ikke senest 10 Arbejdsdage efter en udpeget opmands skriftlige anmodning bidraget til kontrollen som anmodet af opmanden, skal der ske eskalation til konfliktrådet, jf. punkt 23.3 nedenfor. Side 15 af marts 2014

16 9.2.5 Hvis opmandens beslutning indebærer, at KMD s fakturering ændres med mere end 5 % af hidtil erlagte betalinger er Kunden berettiget til en yderligere kontrol det pågældende år i medfør af punkt 9.2. Såfremt en sådan yderligere kontrol i det pågældende år alene påviser mindre afvigelser i faktureringsgrundlaget, skal Kunden godtgøre KMD s sædvanlige og rimelige, dokumenterbare interne og eksterne omkostninger forbundet med bistand til opmandens gennemgang. KAPITEL IV: PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 10 PRISER 10.1 Generelt: Alle priser i Rammeaftalen samt i Leverance- og Snitfladeaftaler er angivet i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter bortset fra moms. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at KMD stilles uændret. Priserne er faste, medmindre andet er angivet. Priserne er gældende i hele Rammeaftalens løbetid. I priserne er inkluderet transport, fortæring og ophold Parterne afholder selv omkostningerne ved indgåelse og opfyldelse af Rammeaftalen Maksimalt timeforbrug: Såfremt der for en ydelse i en Leverance- eller Snitfladeaftale er angivet et maksimalt timeforbrug, er KMD s vederlag for denne ydelse begrænset til dette maksimale timeforbrug. KMD har ikke krav på vederlag for timer, der går udover det angivne maksimale timeforbrug, med mindre andet aftales særskilt eller overskridelsen skyldes Kundens forhold, eller en af deres underleverandørers forhold, og KMD forud for overskridelsen eller uden ugrundet ophold herefter har gjort indsigelser herom til Kunden. KMD er desuagtet forpligtet til at levere ydelsen, som beskrevet i Leverance- eller Snitfladeaftalen, uanset om det maksimale timeforbrug måtte blive overskredet Fakturering efter modtagelse: Når Kunden har kvitteret for modtagelsen af en Leverance, kan KMD ikke længere fakturere tidsforbrug for udbedring af fejl eller mangler på Leverancen, med mindre disse kan henføres til Kunden. Såfremt KMD på foranledning af Kunden bruger tid på at afklare, hvorvidt der foreligger fejl og mangler, kan der faktureres for dette tidsforbrug, såfremt det viser sig, at der ikke foreligger fejl og mangler Prisregulering: Angivelse af priser er underlagt prisregulering efter nettoprisindekset. Priserne reguleres en gang årligt i januar med udviklingen i nettoprisindekset for juli måned. Regulering kan tidligst ske første gang den 1. januar 2015 med udviklingen i nettoprisindekset i perioden juli 2013 juli Rabatstruktur: Kunden modtager et nedslag i den aftalte timepris for Kunden i henhold til den i bilag A beskrevne rabatstruktur. Principperne for rabatstrukturen er, at Kunden opnår en lavere timepris, jo flere timer der købes hos KMD til opfyldelse af Leverance- og Snitfladeaftaler Betalingsplan: For hver Leverance- og Snitfladeaftale udarbejdes et særskilt bilag med en betalingsplan Opgørelser - Rammeaftale: KMD skal én gang om måneden sende en opgørelse over det samlede antal timer forbrugt af KMD i den forgange måned i henhold til samtlige indgåede Leverance- og Snitfladeaftaler, samt det akkumulerede antal timer til Kunden. Opgørelsen skal indeholde en angivelse af hvilket rabattrin, der er nået Opgørelser Leverance- og Snitfladeaftaler: KMD skal månedligt fremsende en opgørelse over forbrugte timer i den forgangne måned for hver enkelt Leverance- og Snitfladeaftale til Side 16 af marts 2014

17 Kunden. Opgørelsen skal indeholde tydelig specifikation af timerne, herunder en angivelse af antallet af forbrugte timer med datoangivelser, arbejdets art, hvilken ydelse i kravspecifikationen timerne er relateret til, samt hvilke medarbejdere, der har udført arbejdet. Detaljeringsgraden for specifikationen skal fastlægges i betalingsplanen for de enkelte Leverance- og Snitfladeaftaler. KMD skal justere specifikationen for Kundens eventuelle rimelige begrundede indsigelser, inden forbruget faktureres. Eventuelle indsigelser skal meddeles til KMD inden 10 Arbejdsdage efter fremsendelse af den seneste opgørelse til Kunden. Modtager KMD ikke indsigelser fra Kunden, kan KMD betragte de fremsendte opgørelser, og de fakturaer der henfører til opgørelsen, som godkendt. KMD skal til enhver tid på anfordring give Kunden adgang til yderligere indsigt i den løbende tidsregistrering Bestemmelserne i dette punkt gælder alene for KMD s Udfasningsydelser i forbindelse med Leverance- og Snitfladeaftaler af 4. marts 2014 vedrørende udfasning af KMD Aktiv, KMD Dagpenge, Barselsdagpenge og KMD Sag (herefter benævnt De Fire Projekter ) Vederlag: Det samlede vederlag for KMD s Udfasningsydelser for De Fire Projekter fastlægges i denne Rammeaftale. Detaljerede prisangivelser fremgår af de enkelte Leverance- og Snitfladeaftaler, idet timepriserne angivet i bilag A er gældende Minimumsbestilling: Kunden forpligter sig til i forbindelse med udfasning af De Fire Projekter som minimum at bestille de ydelser hos KMD, som i bilag A er defineret som minimumsbestillingen. Den maksimale pris for denne minimumsbestilling udgør samlet set 72 millioner kroner. Herudover køber Kunden i forbindelse med udfasningen af De Fire Projekter en Voucher til en værdi af 8 XXXX kr. til brug for ændringshåndtering i De Fire Projekter For så vidt angår ydelsen programledelse, er dette indeholdt i minimumsbestillingen, men der er aftalt en individuel maksimal pris på 5 XXX. kr. Ydelsen faktureres løbende med månedlig afregning indtil maksimalprisen på 5 XX. kr. er nået. Herefter leveres ydelsen uden beregning. Denne ydelse indgår således ikke i betalingsplanen i punkt nedenfor, men faktureres særskilt For så vidt angår ydelsen udtræk af Data i Leveranceaftalen vedrørende Barselsdagpenge, er denne indeholdt i minimumsbestillingen, men der er aftalt en individuel maksimal pris på XXXXXXXX, ved XXXX i timen, jf. note 4 i Appendix til bilag 0.A Maksimalpris scenarie A, til Leveranceaftalen vedrørende Barselsdagpenge Maksimalprisen for minimumsbestillingen reguleres i henhold til punkt 10.5 ovenfor ATP s skift fra scenarie A til scenarie B, jf. bilag 2.2 (kravbesvarelse) skal ske ved en ændringsanmodning. KMD foretager i så fald et opgør af de til brug for scenarie A allerede bestilte og/eller leverede optioner samt KMD s hidtidige forbrug. ATP s pris for at skifte til scenarie B opgøres ved, at den af KMD i bilag 0 anførte forventede pris på scenarie B fratrækkes KMD s allerede afholdte forbrug i henhold til priser på de leverancer af optioner i scenarie A, som KMD kan og er forpligtet til at genbruge i scenarie B, jf. Leveranceaftalen for Barselsdagpenge punkt Opgørelsen skal være indeholdt i KMD s svar på ændringsanmodningen. Ved ATP s accept af ændringsanmodningen forhøjes minimumsbestillin- Side 17 af marts 2014

18 gen i Rammeaftalen med et beløb svarende til den af KMD s opgjorte pris for et skift til scenarie B Voucheren faktureres i overensstemmelse med betalingsplanen efterhånden som den anvendes. Ved godkendelse og afslutning af det sidste af De Fire Projekter, kan KMD fremsende faktura på evt. resterende værdi af Voucheren Såfremt KMD måtte vinde det udbud, der afholdes i forbindelse med udfasningen af en Eksisterende Løsning og dermed bliver leverandør af en Ny løsning, skal minimumsbestillingen og maksimalprisen revideres i forhold til de Udfasningsydelser, som er unødvendige at udføre Afbestilling af ydelser: Kunden kan afbestille en ydelse i minimumsbestillingen. Kunden er forpligtet til at godtgøre KMD s dokumenterede forbrug, jf. prisbilaget i den konkrete Leverance- og Snitfladeaftale. KMD er i den forbindelse underlagt den almindelige tabsbegrænsningspligt. Såfremt der afbestilles uden udskiftning, jf. punkt , overføres timerne til Voucheren, som så forhøjes med dette beløb og maksimalprisen nedjusteres med samme beløb Optioner: Det maksimale vederlag for de optioner der er specificeret i bilag A fastsættes til 8 XXXXXXXXX. Maksimalprisen for optionerne i bilag A reguleres i henhold til punkt 10.5 ovenfor Overskridelse af maksimalpris: Den maksimale pris for minimumsbestillingen og optionerne kan alene ændres som konsekvens af en eller flere af følgende betingelser; (i) de løbende ydelser løber længere end 12 måneder (løbende ydelser defineres i bilag A), (ii) vilkårene for at opnå firstmover -effekt kun delvist opfyldes som følge af rækkefølgen og varighed af Udfasningsprojekterne ( firstmover -effekt defineres i bilag A) eller (iii) hvis Kunden bestiller ekstra ydelser enten som egentlige tilkøbsydelser eller som ændringshåndtering Udskiftning af ydelser: Såfremt Kunden finder en eller flere af de specificerede ydelser indeholdt i minimumsbestillingen, jf. bilag A, for uhensigtsmæssige eller såfremt det viser sig, at behovet for den eller de pågældende ydelser ikke længere består, kan Kunden lade en eller flere ydelser udskifte med en eller flere andre ydelser krone for krone. Ydelsen kan udskiftes med et varsel på 3 måneder. Værdien af ydelserne, der skal udskiftes, fastsættes ud fra den forventede omkostning anført i Leverance- eller Snitfladeaftalens prisbilag. Kunden specificerer den leverance, der skal udskifte den eksisterende leverance, hvorefter KMD estimerer omkostningen for den nye leverance, såfremt den ikke allerede er estimeret. Såfremt den nye leverance har en højere omkostning end den eksisterende, da udvides maksimalprisen med differencen. Såfremt den nye leverance har en lavere omkostning end den eksisterende, da indgår differencen i puljen for ændringer, der forhøjes med differencen. Kunden er forpligtet til at godtgøre KMD s dokumenterede forbrug, jf. prisbilaget i den konkrete Leverance- og Snitfladeaftale. KMD er i den forbindelse underlagt den almindelige tabsbegrænsningspligt. Side 18 af marts 2014

19 Eksempel: Ydelse A med en forventet værdi på 1 million kroner kan udskiftes med ydelse B med en forventet værdi på 1 million kroner. Ydelse A kan ligeledes udskiftes med ydelse C med en forventet værdi på 0,5 millioner kroner samt ydelse D med en forventet værdi på 0,5 millioner kroner Betalingsplan for De Fire Projekter: Følgende principper gælder for betalingsplaner for De Fire Projekter: KMD er berettiget til at fakturere XX % af det månedligt opgjorte vederlag løbende, dvs. til månedlig afregning. XX % af det opgjorte vederlag tilbageholdes til fakturering i forbindelse med de i Leverance- eller Snitfladeaftalen anførte faseovergange/godkendelser. XX % af det opgjorte vederlag tilbageholdes til fakturering ved afslutning/godkendelse af sidste leverance i medfør af Leverance- eller Snitfladeaftalen Såfremt en udsættelse fra Kundens side medfører, at de af KMD opgjorte men ikke fakturerede vederlag først kan faktureres to år eller mere efter vederlaget er opgjort, er KMD berettiget til at kræve rente af det opgjorte beløb på diskontoen plus X % p.a. fra to år efter vederlagets opgørelse og til fakturaen fremsendes. 11 BETALINGSBETINGELSER 11.1 Betaling: Kunden skal betale vederlag til KMD efter betalingsplanen som aftalt i de konkrete Leverance- og Snitfladeaftaler. Er intet andet aftalt, betales der månedligt bagud for timebaserede ydelser og for drifts- og vedligeholdelsesydelser Betalingstidspunkt: Kunden er tidligst forpligtet til at betale 30 Dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. KMD s faktura skal opfylde de til enhver til gældende regler, herunder regler om e-faktura Fyldestgørende faktura: Fakturaen skal indeholde tydelig specifikation af vederlaget herunder en angivelse af antallet af forbrugte timer med datoangivelser, arbejdets art, hvilken ydelse i hvilken Leverance- eller Snitfladeaftale timerne er relateret til, samt hvilke medarbejdere, der har udført arbejdet. Hvor relevant kan fakturaen henvise til tidligere fremsendte opgørelser, jf. punkt 10.9 ovenfor. KAPITEL V: RETTIGHEDER 12 RETTIGHEDER TIL LEVERANCEN 12.1 KMD s rettigheder: Alle eventuelle immaterielle rettigheder til KMD s koncepter, modeller, ideer, rutiner, metoder, fremgangsmåder, procedurer, processer, know-how, teknikker, almindelige rådgivnings- og softwareudviklingsværktøjer og øvrigt programmel samt andet materiale uanset udtryksform, der er udviklet, anskaffet eller stillet til rådighed eller anvendes af KMD, som Kunden får adgang til i forbindelse med opfyldelse af Leverance- og Snitfladeaftaler, uanset om forannævnte er udviklet eller anskaffet før eller i forbindelse med udførelsen af opgaver for Kunden, tilhører KMD eller Tredjepart, jf. dog punkt 12.2 og 12.4 nedenfor. Uanset om ovenstående finder anvendelse må enhver oplysning, dokumenter og materiale som KMD eller en tredjemand har udviklet, anskaffet eller stillet til rådighed for Kunden alene anvendes af Kunden i relation til de ydelser Rammeaftalen omfatter og kun til brug for Kundens virksom- Side 19 af marts 2014

20 hed, med mindre andet specifikt følger af Rammeaftalen eller en Leverance- eller Snitfladeaftale eller i øvrigt er konkret skriftligt aftalt Kundens rettigheder: Kunden får alle immaterielle rettigheder til arbejdsresultater og processer, der udarbejdes, udvikles eller frembringes af KMD specielt til Kunden under de enkelte Leverance- og Snitfladeaftaler, herunder retten til at ændre og videreoverdrage rettighederne til det nævnte materiale helt eller delvist Tredjemands licensbetingelser: For programmel leveret af tredjemand gælder de tredjemands licensbetingelser, der er vedlagt kravbesvarelsen (bilag 2.2) til Leveranceaftalen eller Snitfladeaftalen. Sådanne licensbetingelser kan ikke medføre, at Kravspecifikationen ikke opfyldes. Såfremt sådanne licensbetingelser indeholder bestemmelser, fx vedrørende løbetid, installation, misligholdelse, vedligeholdelse, garanti, ansvar m.v., er Parterne enige om, at der i alle forhold mellem KMD og KOMBIT/ATP og/eller Kommunerne skal bortses fra disse bestemmelser, i det omfang bestemmelserne ikke vedrører brugsrettens indhold og omfang. Såfremt KOMBIT/ATP og/eller Kommunerne som følge af krav fra underleverandører skal underskrive licensbetingelser direkte overfor disse, skal der i alle forhold mellem KMD og KOMBIT/ATP/Kommunerne ses bort fra disse licensbetingelser, i det omfang bestemmelserne ikke vedrører brugsrettens indhold og omfang. KMD skal således også skadesløsholde såvel KOMBIT/ATP som Kommunerne for eventuelle krav fra underleverandører, der støttes på de nævnte licensbetingelser, og som ikke påhviler KOMBIT/ATP eller Kommunerne efter Leveranceaftalen eller Snitfladeaftalen Snitfladebeskrivelser: Kunden erhverver en tidsubegrænset brugsret til alle Snitfladebeskrivelser i Snitfladekataloget, når der er indgået en Snitfladeaftale om disse Snitflader. Denne brugsret giver Kunden ret til at gøre Snitfladebeskrivelserne offentligt tilgængelige med henblik på, at Snitfladebeskrivelsen kan bruges, ændres, videreoverdrages, kopieres m.v. af enhver på eget ansvar En angivelse af formål/scope i Snitfladekataloget indebærer således alene, at Snitfladen ikke uden ændringer kan anvendes til andre formål/andet scope end det angivne, og at KMD er berettiget til vederlag efter medgået, dokumenteret tidsforbrug for at foretage sådanne ændringer af Snitfladerne, som KOMBIT/ATP måtte anmode KMD om at udføre. KMD har i Rammeaftalens løbetid pligt til at bistå KOMBIT/ATP med at udføre sådanne ændringer i henhold til Snitfladeaftalens bestemmelser om ændringshåndtering Specifikation: Programmel der stilles til rådighed for Kunden skal specificeres i de enkelte Leverance- og Snitfladeaftaler Kundens materiale: Ethvert program, data eller andet materiale, som Kunden har stillet til rådighed for KMD i forbindelse med KMD s opfyldelse af de konkrete Leverance- og Snitfladeaftaler, forbliver, med respekt for tredjepartsrettigheder og Rammeaftalens øvrige bestemmelser, Kundens ejendom Alle rettigheder til Data: Kommunerne eller UDK er indehavere af alle rettigheder til deres respektive Data. KMD er ikke berettiget til på noget tidspunkt at tilbageholde UDK s eller Kommunernes Data. Dette gælder, hvad enten Kunden eller Kommunerne måtte have misligholdt sine forpligtelser i medfør af Leverance- eller Snitfladeaftaler, Transitionsaftalen, Rammeaftalen eller en Løsningsaftale, eller der mellem Parterne måtte være opstået anden form for tvist eller uoverensstemmelse. KMD skal uden ugrundet ophold udlevere Data til Kunden, såfremt Kunden anmoder herom, idet Kunden i så fald overfor KMD indestår for at have den fornødne bemyndigelse fra Kommunerne/UDK til at få de pågældende Data udleveret. KMD har i så fald intet ansvar for det udleverede Data. Side 20 af marts 2014

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelon: Aftalen skal tilpasses den konkrete snitflade. Som minimum

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE

BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE Rammeaftale vedrørende udfasning af Kritiske IT-løsninger Bilag B Vejledende skabelon til leveranceaftale BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelonen:

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem

KONTRAKT. (Administrator) Etablering og administration af investeringsforening. mellem KONTRAKT (Administrator) om Etablering og administration af investeringsforening mellem Bestyrelsen Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende benævnt Bestyrelsen) og

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem

RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F (herefter betegnet "Ordregiver") og [Indsættes ved kontraktindgåelse] (herefter

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere