Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling."

Transkript

1 Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582 mulige. Repræsentantskabsmødet blev indledt med, at Garderforeningen for Silkeborg og Omegns fane blev ført ind. Herefter bød Præsidenten, Jan Brun Andersen, velkommen og rettede en speciel velkomst til CH/LG, oberst, kammerherre Klavs Lawes. Han påpegede også, at det var første gang, man holdt et egentligt repræsentantskabsmøde uden morgenandagt, march og selskabelighed. Denne form skulle stå sin prøve i år. Efterfølgende oplæste Præsidenten en hilsen til HM Dronningen og Prinsgemalen, der var afsendt fra repræsentantskabsmødet, samt Regentparrets takketelegram. Herefter gik man over til dagsordenen for repræsentantskabsmødet. Punkt 1 Valg af dirigent. Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Punkt 2 Valg af referent. På Præsidiets indstilling blev den nye forretningsfører Carsten Rasmussen valgt som referent. Punkt 3 Præsidentens beretning Præsidentens mundtlige beretning var supplement til den tidligere udsendte skriftlige beretning. Indledningsvis blev de nyvalg, der er nævnt i den skriftlige beretning, gennemgået. Derefter fremhævede Præsidenten Steen Grubert som den nøgleperson, der tager kontakt til alle tjenstgørende via Hverveudvalget. Sammen med Tonny Ager og Knud Glavind havde han også forestået introduktionen af og arbejdet med fordelskortet (Garderkortet). For denne utrættelige indsats modtog Steen Grubert Præsidiets Hæderstegn. Præsidenten fortsatte herefter med at oplyse, at DG ikke ville modtage tilskud fra Livgarden til Garderbladet fra Dette skyldes Forsvarskommandoens beslutning om at lukke for tilskud til regimentsblade. Livgarden fik dog af Præsidenten lovning på, at der fortsat vil være et regimentsblad og et Garderblad, sådan som vi kender det i dag. Præsidenten takkede udvalgene, for det arbejde de udfører, og dem der bakker op. Skydning samler stadig mange og især Vingstedstævnet er en fornøjelse at deltage i. Der ydes tilskud til patroner, således at det bliver overkommeligt at deltage. Der lød en opfordring til at tilmelde sig arrangementet med familie og venner. Bowling er også blevet et samlingsmærke landet over. Også her skulle der lyde en stor tak til arrangørerne. Håndbogsudvalget er også tæt på at afslutte sit store arbejde. En stor tak til de involverede. Samtidig med håndbogens indførelse på digitalt medie er det passé, med at anvende den trykte udgave. Den til enhver tid 1

2 gældende og opdaterede håndbog vil således være at finde på DG hjemmeside. Hvis der findes anledning til ændringer, skal De Danske Garderforeningers sekretariat kontaktes. Ud over de allerede omtalte landsdækkende aktiviteter afvikles golfturnering og vandski. Der er også forsøgt afholdelse af andre arrangementer, som dog ikke blev mulige at gennemføre. På formandsmøderne blev der åbnet mulighed for afvikling af regionsledede arrangementer med støtte fra fonde. Nu er det så op til regionerne at lave disse arrangementer. Regnskabet for 2012 ender ud i et fint resultat. Præsidenten nævnte Garderforeningernes støtte til æresvæggen for sårede i international tjeneste og for de, som er hædret for særlig indsats, der er etableret på Garderkasernen i Høvelte i forbindelse med mindesøjlen for faldne gardere. Afslutningsvis takkede Præsidenten sekretariatet for den indsats, der ydes, og en særlig tak rettede han til den afgåede forretningsfører Hans-Erik Skov Nielsen. Flytningen af sekretariatet til midterpavillonen på Livgardens Kaserne blev også nævnt. Præsidenten overgav herefter sin beretning til Repræsentantskabet. Steen Grubert bad herefter om ordet og takkede for tildeling af Præsidiets Hæderstegn, som han dog gerne ville dele med andre. Han takkede alle, der siden 2007 havde deltaget i HU s arbejde og sikret at 2012 for første gang havde vist en medlemsfremgang. Der var også en tak til de, der havde hjulpet Garderkortet i gang, hvor vi nu nærmer os 100 samarbejdspartnere. Der var især 3 personer Steen Grubert adresserede sin tak til: Knud Glavind, Jan Stoltenborg og Tonny Ager. Steen Grubert fandt anledning til endnu en gang at nævne, at der stadig er foreninger, der modtager nye medlemmer, men som efter 2 og 3 måneder ikke har budt disse medlemmer velkommen. Foreningerne bør sikre, at nye medlemmer hurtigt modtager en velkomst fra deres nye forening. Beretningen blev herefter godkendt. Punkt 4 Indkomne forslag. Evaluering af Garderbladet. Dirigenten indledte med at konstatere, at dagsordenspunktet nok reelt ikke var et egentligt indkommet forslag, men snarere et punkt til drøftelse af repræsentantskabet. Placering af emnet kunne dog begrundes med, at resultatet af den kommende drøftelse ville kunne medføre pålæg af opgaver til Præsidiet fra Repræsentantskabet. Der var efterfølgende ingen indvendinger mod emnets behandling under dette dagsordenpunkt. Præsidenten orienterede om, at dette punkt var ment som en evaluering af forsøgsperioden med Garderbladet lagt ud som digital version på DG hjemmeside. Præsidenten konstaterede, at der var sket meget i de 5 år, han havde været præsident. Vedtægterne var opdateret, og håndbogen er tæt på at være gennemarbejdet. Der har været mange drøftelser angående Garderbladet, hvad form og indhold angår, og særligt om det skal være i papirudgave eller digital udgave. Især har der været flere følelsesladede mails om Garderbladet i elektronisk form med henvisning til manglende muligheder for IT hos mange gamle gardere. Mange medlemmer har talt for fortsat at få et Garderblad i papirudgave. DG er dog nødsaget til at se på muligheden for digitalisering, idet det med sikkerhed kan konstateres, at DG kommer til at mangle kr ved bortfaldet af tilskuddet fra Livgarden. Dette må forudses at kunne komme til at betyde en 2

3 kontingentforhøjelse. Derfor skal Præsidiet opsøge muligheder i de elektroniske medier for at fremtidssikre Garderbladet. Problematikken blev fremlagt på forårets formandsmøder, men der mangler tilbagemeldinger fra foreningerne. Det er dog sikkert, at der både i 2013 og 2014 fortsat vil komme et Garderblad, som vi kender det i dag. Med hensyn til hvor store midler DG kan forvente at modtage fra Tips og Lotto, kan der ikke siges noget om. Der er gjort overvejelser om muligheden for at bringe udgiften ned. En sløjfning af Livgardens sider er ikke en model, idet det vil skuffe mange, herunder CH/LG. En ændring i formatet til B-5 har også været genstand for et prøvetryk, der heller ikke kan anbefales. Nedskæring af sideantal er ikke ønskeligt. Derfor er der ført drøftelser med Kandrups Bogtrykkeri om muligheden for besparelser. Vedrørende en mulig fremtidig IT-løsning arbejdes der fortsat herpå hos Kandrup, hvor man blandt andet forsøgsvis har indlagt videoklip. Forsvaret er kommet os og andre soldaterforeningsblade i møde med tilbud omkring uddannelse og levering af software. Til efteråret afholder Forsvarskommandoen et seminar i denne forbindelse. Faktum er, at Livgardens tilskud kommer for sidste gang i år, så de forslag der skal komme fra foreningerne til evt. vedtagelse på repræsentantskabsmødet i 2014 skal indsendes inden den 1. februar Nordsjælland: 1. Hvor længe vil man fortsætte med Garderbladet i papirudgaven. 2. Adgangskoder kan anvendes på IT-løsning. Foreningen fandt det betænkeligt, at Garderbladet lægges ud frit tilgængeligt for alle på internettet. Foreningen kunne godt se en fremtid for Garderbladet på DG hjemmeside, men dette burde i så fald betyde, at kun medlemmer af DG kunne få adgang til at kunne læse bladet. Adgang til Garderbladet bør således være knyttet til adgangskode for hvert enkelt medlem. 3. Udsendelse svigter fra distributøren. Foreningen havde konstateret flere tilfælde af, at et medlem ikke havde modtaget Garderbladet. Der ønskes en afklaring af, hvordan medlemmer skal forholde sig i denne situation. Svar 1. Det afgør foreningerne. 2. Grundigt drøftet som adgangskoder, NEM-ID er en dyr løsning. Uden kode kan flere komme på. 3. Distributionen koster ca. kr pr. måned. De, der ikke modtager bladet, skal kontakte sekretariatet, så Ole og Carsten kan handle på disse mangler overfor distributøren. Generelt er medlemskab af DG til for at støtte Livgarden og ikke for at få et Garderblad. DGU (Anders M. Hansen): Som udtrykt af Præsidenten har der været hektisk debat i DGU. Man skal for at forstå det erkende, at garderne i udlandet er særlige, positivt ment. De har været gardere med tilslutning til Gud, Konge og Fædreland. Det man laver lokalt, er det rigtige, og man gør det sammen. Det er en virkelig forskel fra det, der sker i foreningerne i Danmark. 3

4 Diskussionen om formen på Garderbladet har været lidt diffus. Nogle føler sig krænket over ikke at modtage et blad, mens andre er tilfredse med den elektroniske løsning. Der er stadig behov for en papirudgave til enkelte, men de fleste i DGU er tilfredse med IT-modellen. DGU har gået i spidsen for IT-løsningen som pionerer. Det har rigtigt nok givet mange tilbagemeldinger, men papirudgaven eksisterer stadig også af hensyn til Livgarden. Nordjylland: 1. 50% af deres medlemmer har oplyst adresser. Der er oprettet link til IT-løsningen og de pågældende medlemmer er tilfredse med dette initiativ. Der opfordres til at have så mange adresser som muligt i foreningerne. 2. adresser sikrer god kontakt til medlemmerne. Horsens: Det er godt med den digitale løsning. Vi skal bare erkende, at det ikke skal gå for stærkt. 10 år vil nok være en realistisk tidshorisont. I forbindelse med Steen Gruberts hvervning har vi oplevet, at 75% af de unge gardere ønsker Garderbladet i papirudgave. Falster Øst-Lolland: 1. Skuffet over at Præsidiet ikke er kommet med en økonomisk oversigt vedrørende udgivelse af Garderbladet. Der mangler konkrete forslag, at tage stilling til. 2. Mener ikke, at adgang til den elektroniske løsning skal betinges af kode. Der har været overvejelser om kode til adgang. Vi vil indhente forslag til økonomi og herunder især priser. Aarhus: Gjorde indledningsvis opmærksom på, at foreningen allerede inden repræsentantskabsmødet havde påtalt, at Præsidiet med dette emne under dagsordenens punkt indkomne forslag reelt ikke har udsendt forslag til stillingtagen, og dermed ikke har givet foreningerne mulighed for behandling og eventuel fremsættelse af ændringsforslag. Foreningen savner oplysninger om trafiktal på hjemmesiden, specifikation af priser på opsætning, trykning og redaktion af Garderbladet, modeller for udsendelse på elektroniske medier og andre forhold vedrørende Garderbladet. Henviste til, at udgifterne står i regnskabet, og at DG får en samlet regning fra Kandrups Bogtrykkeri pr. blad. Trafiktal på hjemmesiden vil kunne indhentes fra webmaster. 4

5 København: 75 % af foreningens medlemmer foretrækker papirudgaven. Nordre Birk: Enig i at den elektroniske løsning nærmer sig mere og mere med fravalg af papirudgaven. Det kan dog ikke nytte at droppe papiret endnu. Svendborg: Foreningen ønsker en bevaring af en delvis elektronisk ordning. Udviklingen vil tippe stille og roligt til fordel for IT, men p.t. stemmer foreningen for en variabel løsning med begge muligheder. Australien: Traditionerne er stærkere ude og her holder Garderbladet på sammenholdet. Er indforstået med, at man skal være på forkant med udviklingen, og at DG i Danmark naturligvis foretrækker den billigste løsning. Der er i dag 15 medlemmer tilbage i Australien. Af disse støtter 35 % ikke op om den digitale løsning. Holstebro: Foreslog at man tager højde for en differentieret medlemsafgift ved valg af den ene eller den anden form. DGU (Anders M. Hansen): Glad for Australiens indlæg. Det er sikkert, at ingen skal svigtes. Odder: Hvis Garderbladet ligger frit tilgængeligt på internettet forventer foreningen, at medlemmerne ikke længere ser behovet for at betale kontingent, hvorved DG vil tabe medlemmer. Aarhus: Foreningen gjorde opmærksom på, at der er 3 typer af modtagere af Garderbladet: 1. De, der er for papirudgaven af Garderbladet. 2. De, der er for en digitaludgave af Garderbladet. 3. De, der skal overbevises om den ene eller den anden udgave af Garderbladet. Den overordnede problemstilling vedrørende dette dagsordenpunkt er, at debatten ikke giver mulighed for en reel drøftelse, idet der ikke er et egentligt forslag at tage stilling til eller at debattere ud fra. De 3 medlemskategorier kan således ikke se, hvorvidt de tilgodeses i deres ønske om Garderblad i fremtiden, eller om det er hensigtsmæssigt at ændre fra nuværende papirudgave til en elektronisk udgave. Samme problemstillinger gør sig ligeledes gældende for de lokale garderforeningers bestyrelser. Såfremt en drøftelse og stillingtagen skal være reel kræves, at der fremlægges forslag, hvori alle forhold vedrørende Garderbladet fremstår, og i særdeleshed er oplysninger om økonomi vedrørende trykning, opsætning, distribution, annonceindtægter og så videre. Så længe beskrevne forslag ikke er fremlagt, er der ikke det fornødne grundlag for foreningerne at beslutte på. 5

6 I forbindelse med en digital løsning, hvor distribution skal ske via elektroniske midler, bør det overvejes og undersøges, hvorvidt der er mulighed for at supplere Garderbladet med andet, for herigennem at forstærke interessen for brugen af dette medie. Emner, der bør overvejes, er blandt andet indhold i form og omfang, mere fleksibelt sideantal, brug af videoklip og så videre. Foreningen henledte videre opmærksomheden på, at der jævnfør DG vedtægter skal nedsættes et redaktionsudvalg for Garderbladet. Dette udvalg bør bestå af medlemmer med interesse for Garderbladet og kendskab til brug af de elektroniske medier. Foreningen anbefalede, at der blev lavet en undersøgelse blandt medlemmerne af DG om, hvorvidt man ønskede en ændring fra papirudgave til digital udgave, således at der kunne tilkendegives som fravalg i stedet for tilvalg. Slutteligt gjorde foreningen opmærksom på, at den går ind for anvendelse af password ved valg af en digital løsning. Den model, vi har nu, vil udvikle sig. Garderbladet giver oplysninger på ét niveau. Den elektroniske løsning giver hurtigere muligheder for nyheder, måske flere gange om ugen. Mulighederne er mange flere. Skjern: Medlemmerne skal selv tage beslutning om, hvilket medie de ønsker. Nordre Birk: Mange er bange for det elektroniske. Men nu hvor al kommunikation med de offentlige systemer skal ske elektronisk, arbejder denne proces til fordel for os. Silkeborg: Bestyrelsen mener, at der skal være valgfrihed. Et medlem tilbød at trykke Garderbladet gratis via et trykkeri, der blev betalt via sponsorer. Afsluttede debatten med at love fremsendelse af et par forslag i løbet af efteråret gående ud på en ren papirudgave med priser og en kombination med priser. Der vil blive specifikation af Kandrups trykkepriser. CH/LG: Her blev mødet afbrudt for at give plads til en orientering fra CH/LG oberst, kammerherre Klavs Lawes. Han takkede for den kæmpe støtte Garderforeningerne yder til Livgarden. Han pointerede også at Garderbladet er et vigtigt element, som foretrækkes i papirudgave. Herefter berettede obersten om sit nylige besøg i Afghanistan hos ISAF Hold 15 og hans beundring for det job vore gardere udfører. Ligeledes berettedes om de ændringer, der sker i opbygningen herhjemme og om den snarlige udsendelse af en bevogtningsdeling til Kosovo. Musikhuset på Livgardens Kaserne blev desværre ikke til noget, så nu ledes efter egnede lokaler til musikkorpset. 6

7 Obersten nævnte til slut besparelserne på 2,7 mia. på forsvaret, som bl.a. gik ud over tilskud til regimentsblade, herunder til Garderbladet. Punkt 5 Forelæggelse af regnskab og budget, samt fastsættelse af medlemsafgift. Regnskabet blev gennemgået af Michael Wienberg fra Deloitte. Til dette kom der spørgsmål fra Aarhus vedr. protokollatets punkt Manglende funktionsadskillelse og Fuldmagtsforhold, idet spørgeren ville vide, om de anførte forhold var standard bemærkninger til regnskabet. Michael Wienberg kunne bekræfte, at der ikke er tale om forbehold, men bemærkninger der skal skrives p.g.a. forholdet. Bemærkningerne skal derfor ikke opfattes negativt. På vegne af de kritiske revisorer oplyste Flemming Martinussen, at man havde haft møde med revisoren omkring regnskabet. Alle oplysninger var fuldt tilfredsstillende og gav ikke anledning til bemærkninger. Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer. Medlemsafgiften for 2014 bliver på kr. 188,00 pr. medlem, hvilket er en stigning på kr. 2,00 på baggrund af de gældende reguleringer. Ligeledes blev budgettet for 2014 præsenteret. Begge disse oplysninger blev givet til orientering Punkt 6 Præmieuddeling Præmieuddeling blev for skydnings vedkommende suppleret med bemærkninger fra Jan Stoltenborg om fremgang på såvel kort som langdistance. Der er kommet nye foreninger til, så hold fast i denne udvikling. Slut op om Vingsted skydningen, hvor ammunitionen er gratis, så økonomien ikke er afgørende. Mange har kun 1 times transport, så kom til en hyggelig og god dag for hele familien. Henrik Agerlin takkede for den store indsats fra udvalg og foreninger til fremme for bowlingen. Punkt 7 Meddelelse om valg til Regionsråd Præsidenten berettede om valg til regionsrådene og overrakte Ulrik Baunsgård vicepræsidenttegnet som ny regionsformand for region III. Punkt 8 Valg af 1. Vicepræsident Præsidiet indstillede Henrik Gattrup, vicepræsident region IV, til første vicepræsident. Dette blev godkendt af forsamlingen. Punkt 9 Valg af godkendt revisor Michael Wienberg fra Deloitte blev genvalgt som revisor. Punkt 10 Valg af kritiske revisorer og suppleant Flemming Martinussen blev genvalgt som kritisk revisor og Christian M. Ahlefeldt-Laurvig som suppleant. Punkt 11 Fastsættelse af mødested om 2 år Viborg blev godkendt som arrangør af repræsentantskabsmødet i 2015 og det blev oplyst, at Skanderborg havde tilbudt sig for Dette afgøres først ved repræsentantskabsmødet i Thisted i

8 Punkt 12 Eventuelt. Niels Godiksen orienterede om repræsentantskabsmødet i Thisted den maj Det bliver et udvidet repræsentantskabsmøde, som vi kender det fra tidligere år. Søndag den 25. maj arrangeres Gardergolf som afslutning på weekendens arrangementer. Præsidenten afsluttede med omtale af fødselsdagsgaven med opfordring til at støtte op om dette. Ligeledes omtalte han forsvarsforliget, som fremgår af DSL s hjemmeside, og henviste til debatten om sammenlægninger. Præsidenten roste de mange foregangsmænd for flagdagen den 5. september ligesom han opfordrede til besøg ved det nationale monument i Kastellet. Præsidenten meddelte, at han ikke stiller op til genvalg ved repræsentantskabsmødet i Derfor er det op til foreningerne/præsidiet, at finde hans afløser. Til slut takkede han Ole Louring for dagens arrangement og overrakte en faneplade til Garderforeningen for Silkeborg og Omegn, ligesom han takkede Jan Stoltenborg for ledelsen af repræsentantskabsmødet. Carsten Rasmussen Referent Jan Stoltenborg Dirigent 8

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag.

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. Repræsentantskabet Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. I repræsentantskabsmødet deltog 142 gamle

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere