Jordskok - en gammel dansk grønsag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordskok - en gammel dansk grønsag"

Transkript

1 Havebrug nr. 152 September 2003 Jordskok - en gammel dansk grønsag Kaj Henriksen og Gitte Bjørn, Forskningscenter Aarslev Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 2 Havebrug nr Jordskok kan dyrkes på alle jordtyper, men optagning med maskine lykkes bedst på le ere jorder. Knoldene lægges på cm rækkeafstand og med cm mellem planterne i rækken. Afgrøden producerer en stor tørstofmasse, og det anbefales derfor at gødske med kg N, kg K og kg P pr ha. Jordskok har kun et begrænset vandingsbehov. Knoldene kan, a ængig af sorten, høstes fra e erår til tidligt forår. Optagningen sker med maskine. Der findes sorter med hvide knolde og sorter med rødlige knolde; den indvendige farve er dog i alle tilfælde hvid eller gullig. Jordskok er en gammel og velkendt grønsag, der er let at dyrke. Knoldene er velsmagende med en sprød og nøddeagtig smag, men på grund af sin knudrede knoldform er den besværlig at rengøre til salg og at skrælle inden tilberedning i køkkenet. De e er formentlig medvirkende til, at jordskok kun dyrkes i begrænset omfang. Ved Danmarks Jordbrugs- Forskning, Forskningscenter Årslev findes en klonsamling af ældre sorter. Samlingen er en del af den nordiske samling af plantegenetiske ressourcer under Nordisk Genbank. Oprindelse Jordskok, der har den latinske betegnelse Helianthus tuberosus L., er en flerårig rodgrønsag, som har været kendt i Europa fra 1500-tallet. Siden da har planten, bl.a. via udvikling af forskellige sorter, tilpasset sig en række forskellige dyrkningsbetingelser. Jordskok har sin oprindelse i Amerika, formentlig i Mexico. Herfra har planten bredt sig til Nordamerika, især langs med østkysten. Hvordan knoldene er kommet til Europa er ikke kendt, men under perioden med udvandringen fra Europa i 1500-tallet er der formentligt blevet transporteret rodknolde med tilbage til Europa som ballast. I Europa spredtes jordskok hurtigt til hele kontinentet. Den største erhvervsmæssige produktion har i mange år fundet sted i Frankrig, men også i andre middelhavslande er jordskok almindelig udbredt. Jordskok er formentlig blevet indført til Danmark sidst i tallet. Op til det 19. århundrede blev jordskok dyrket mange steder som konsumplante, men det stigende forbrug af kartofler ersta ede imidlertid jordskokken, og dyrkning og anvendelse faldt markant, fordi der ikke var speciel opmærksomhed på afgrødens potentiale og alternative anvendelse. Jordskok har imidlertid et højt indhold af inulin såvel som af andre kulhydrater (polysaccharider), der gør den velegnet som fødevare. Planten egner sig desuden godt som enårig læplante, der kan besky e mere udsa e planter mod skadelig blæst. Planten er generelt meget hårdfør og ikke specielt krævende. Når planten først er etableret, har den stor konkurrenceevne over for ukrudt og andre kulturplanter. Planten Jordskok er en kort-dags til daglængde neutral plante, og der findes en stor genetisk variation blandt sorter med hensyn til at kunne blomstre. Dyrket i Danmark blomstrer jordskok kun lejlighedsvis og producerer meget sjældent modne frø. Kortdagsbehandling med 11 timers lysperiode har i hollandske forsøg vist sig at inducere blomstring i de fleste genotyper. Planten har korte underjordiske udløbere, hvor der i spidsen dannes kartoffellignende stængelknolde. Knoldene har små birødder, og på grund af fremspringende sideknopper er de mere knudrede og uregelmæssigt formede end

3 Havebrug nr kartofler. Den uregelmæssige form gør rengøring og skrælning af knoldene besværlig. Knoldene tåler nogen frost og kan under normale forhold overvintre i jorden. Knoldene er meget sprøde, har en let sødlig til nøddeagtig smag og kan anvendes som grønsag i frisk eller forarbejdet tilstand (f.eks. suppe, puré eller gratin). Kalorieindholdet er lavere end i kartofler. Jordskok kan give udby er af knolde på ton/ha samt et tilsvarende udby e af top/ stængel. Til sammenligning giver kartofler et knoldudby e pr. ha på ton/ha. De e forhold sammen med det høje indhold af kulhydrater (saccharider) på % af tørstoffet gør jordskok interessant som en ny afgrøde til non-food energiproduktion eller som producent af bestemte polysaccharider. Som energiafgrøde egner den sig både til ætanol- og biogasproduktion. Plantehøjden a ænger af klonen. Dyrkning Her i landet dyrkes jordskok som en havebrugsafgrøde, hvor knoldene sælges som delikate rodgrønsager, til priser der o e kan være 3-5 gange så høje som for kartofler. Produktionen og håndteringen af afgrøden er imidlertid arbejdskrævende. Produktionsomkostningerne er høje og totalomsætningen på markedet relativt lille. Da jordskok er en overvintrende og flerårig afgrøde kræver det en speciel tilpasning i sædski et. Jordskok dyrkes kun i beskedent omfang i erhvervet, mens den er mere almindelig i privathaver. Der er dog en jævn til stigende e erspørgsel e er knoldene, hvorfor interessen for dyrkning fastholdes og endda har tendens til at øges. Jordskok kan gro overalt, men trives bedst på en muldholdig, næringsrig sandjord eller lerblandet sandjord. Stive

4 Havebrug nr lerjorder er mindre velegnede, blandt andet på grund af det sene optagningstidspunkt, der gør optagningen vanskelig på sådanne jorder. Jordskok er som nævnt flerårig, men for rationel avl dyrkes den som enårig kultur. Jordskok lægges som kartofler, og da de kan overvintre i jorden kan de lægges i oktober november måned eller i løbet af vinteren, når jorden er bekvem. Det almindeligste er dog at lægge knoldene tidligst muligt i foråret. Læggeknoldene skal være så gla e og velformede som muligt og veje gram pr. stk. Læggematerialet skal helst opbevares på køl ved 1-2 C. Knolden lægges på cm rækkeafstand og med cm mellem planterne i rækken. Jordskok har et veludviklet rodsystem, så vandingsbehovet er ikke så stort. Men i længere tørkeperioder, særlig i juli-september, kan der være behov for vanding. Bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr Ved dyrkning på cm rækkeafstand er der ikke de store ukrudtsproblemer i jordskok; rækkerensning og let hypning vil kunne klare frøukrudtet i begyndelsen af vækstperioden, og senere vil jordskokkernes kra ige vækst kvæle evt. ukrudt. Jordskok angribes kun lidt af alvorlige sygdomme eller skadedyr. Man skal være opmærksom på angreb af storknoldet knoldbægersvamp, der kan angribe stængler og knolde. Det anbefales at bruge sundt læggemateriale, at dyrke på veldrænet jord og at beny e sædski e på mindst 5 år. Optagning og opbevaring Knoldene af jordskok kan høstes fra e erår til tidligt forår. Høstmetoden vil kunne variere, a ængig af jordens fugtighed, og begrænses tillige af frost. Knoldene af de tidligste sorter kan høstes allerede fra midt i september og helt hen i november måned, mens de sene sorter sædvanligvis først høstes i det tidlige forår. Jordskokker kan som kartofler optages med maskine, men der skal samles rent, idet selv små knolde vil kunne spire året e er og derfor optræde som ukrudt i den e erføl- Gødskning og vanding Jordskokker vokser meget kraftigt og udvikler en stor grønmasse. De har derfor et ret stort næringsbehov. På en i forvejen næringsrig jord kan følgende mængder være vejledende: kg N, kg P og kg K. Kvælstoffet bringes ud ad 2-3 gange i vækstsæsonen. Den sidste udbringning af kvælstof bør ske ret sent, idet jordskokkerne har den kra igste tilvækst i sensommeren og det tidlige e erår. Der findes billeder af knoldene på interne et.

5 5 Havebrug nr gende afgrøde. Skal høsten ske maskinelt, må plantestænglerne ernes først. Ved optagning med maskine må regnes med mindre holdbarhed end ved manuel høst, idet knoldene kun har en tynd overhud og derfor let beskadiges. Jordskok opbevares bedst i jorden, da planten som tidligere nævnt tåler frost. Skal knoldene opbevares e er optagningen gælder det om at holde en temperatur på 1-2 C og en høj lu fugtighed, da knoldene er udsat for udtørring. Sorter Ved Forskningscenter Aarslev bevares 17 forskellige kloner, der ikke kan betragtes som egentlige sorter, men mere som landracer eller dyrkningsformer. Jordskok er ikke på EU s sortsliste over godkendte Tabel 1. Udvalgte udby e- og kvalitetsdata grønsagssorter, ligesom der ikke findes UPOV-guidelines, dvs. en liste med karakteristiske egenskaber, til beskrivelse af sorterne. De 15 af klonerne, der bevares som en del af den nordiske samling af jordskok, er blevet beskrevet for morfologiske og dyrkningsmæssige egenskaber, e er en liste udviklet i samarbejde med Nordisk Genbank. Ud over den morfologiske beskrivelse er der udført kemiske analyser på knoldene for deres indhold og sammensætning af kulhydrater. Resultater af beskrivelser og kemiske analyser kan findes i databaser ved Nordisk Genbank (h p : //www.ngb.se). Ved Landbohøjskolen er der foretaget dyrknings- og udby eforsøg med de fleste af klonerne. I det følgende beskrives nogle af klonerne i samlingen: Mari, Nora og Urodny. Tidlige sorter med hvide knolde. Planterne blomstrer i de fleste år. Har givet et stort udby e af middelstore knolde. Flam, Karina og Vanlig. Sene sorter med hvide knolde. Planterne blomstrer sjældent eller aldrig i en dansk sommer. Har givet udby e under middel af knolde med middel knoldvægt. Refla og Reka. Sene sorter med rød knoldoverflade. Planterne blomstrer sjældent eller aldrig i en dansk sommer. Har givet under middel til lave udby er af middelstore knolde. Billeder af knoldene kan ses på h p://www.agrsci.dk/pvf/ Gronsager/gkb/Jordskok/ klonarkiv.html Sort Tørstofudbytte i knolde Tørstof i knolde Indhold af kulhydrater (saccharider) i knolde, % af det totale indhold Vitamin C T/ha % % mono- % di- % tri- % inulin Ppm Mari 9,4 18,4 22,5 47,6 12,8 17,2 Nora 9,3 18,9 25,7 46,4 10,0 17,9 Urodny 9,0 19,5 28,7 47,2 10,0 14,1 42,8 Flam 8,6 19,2 19,5 47,4 14,0 19,0 Karina 8,1 18,8 18,2 47,4 13,3 20,8 Vanlig 8,0 20,1 22,1 48,9 11,7 17,3 Refla 8,4 19,5 20,7 45,4 13,7 20,2 Reka 8,3 20,2 19,3 48,8 12,6 19,3 53,6 Gns. 8,6 19,3 22,1 47,4 12,3 18,2 48,2

6 6 Havebrug nr Grøn Viden indeholder informationer fra Danmarks JordbrugsForskning. Grøn Viden udkommer i en mark-, en husdyrog en havebrugsserie, der alle henvender sig til konsulenter og interesserede jordbrugere. Abonnement tegnes hos Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50, 8830 Tjele Tlf / Prisen for 2003: Markbrugsserien kr. 222, husdyrbrugsserien kr. 162 og havebrugsserien kr Adresseændringer meddeles særskilt til postvæsenet. Michael Laustsen (ansv. red.) Forsidefoto: Klonerne har forskellig overflade Layout og tryk: DigiSource Danmark A/S ISSN Klonsamlingen i Årslev.

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

Forskning for fremtiden

Forskning for fremtiden Forskning for fremtiden Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Velkommen til DJF Danmarks JordbrugsForskning, DJF, er landets største forskningsinstitution inden for

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

De danske kornsorter:

De danske kornsorter: De danske kornsorter: 1 Dette er en redigeret udgave af et undervisningsmateriale udarbejdet af Nordisk Genbank. Redigeringen er foretaget af Møllehistorisk Samling, Nordjyllands Historiske Museum, 2011.

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Claus Jerram Christensen, Anne Frahm, Bent K. Christensen, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, Kristian

Læs mere

Syrener Syringa. Alle kender både synet og duften af de blomstrende syrener.

Syrener Syringa. Alle kender både synet og duften af de blomstrende syrener. Syrener Syringa Når vi mærker syrenduften og ser buskenes lilla og hvide blomster hænge tungt ned i alle haver og parker, så er det snart sommer i Danmark. Så er det ved den tid, hvor også studenterne

Læs mere

Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven.

Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven. Forord til certificering af TækkeMiscanthus Miscanthus hvad er det? I Danmark kender vi den under det danske navn elefantgræs, især som prydplante i haven. Miscanthus tilhører græsfamilien (poaceae). Den

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Ny Nordisk Hverdagsmad

Ny Nordisk Hverdagsmad I N S T I T U T F O R H U M A N E R N Æ R I N G D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere