Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 2 år fra produktionsdato"

Transkript

1 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/ Side 1 Reactor 360 CS Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Ukrudtsmiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesforordningen 1107/2009. Deklaration: Clomazon 360 g/l CS (33,6 % w/w) Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208). Type: Flydende, mikrokapsel suspension Indhold: 5 liter Godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato Produktionsdato: Se print på dunken Batchnummer: Se print på dunken Opbevaring: I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder FORSIGTIG Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps og kartofler. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosering for alle anvendelser er 0,25 l/ha, svarende til 90 g a.s./ha. For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon (SPe1). Anvendelsen i kartofler skal ske efter lægning og ikke senere end 5 dage før fremspiring. Anvendelsen i vinterraps skal ske efter såning og ikke senere end 3 dage efter. Efter dyrkning af kartofler må der ikke plantes/sås kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Producent og godkendelsesindehaver: Cheminova A/S, Thyborønvej 78, P.O. Box 9, 7673 Harboøre 5 liter

2 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/ Side 2 Førstehjælp Indånding: Sørg for at den tilskadekomne får frisk luft og ro. Søg læge ved vedvarende ubehag og medbring brugsanvisning. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik mælk eller vand. Undgå opkastning. Søg læge og medbring brugsanvisning. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Søg læge ved ubehag og sygdomstegn. Medbring brugsanvisning. Øjenkontakt: Skyl straks med vand, gerne fra en øjenskyller. Spil øjet godt op og fortsæt behandlingen i min. 20 minutter/indtil kemikaliet er skyllet væk. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring brugsanvisning. Yderlig information: Ingen specifik modgift eller symptomer. Nødtelefon: (+45) eller Giftlinjen på Bispebjerg Hospital (+45) Brugsanvisning: Afgrøder Reactor 360 CS kan benyttes mod ukrudt i vinterraps og kartofler før fremspiring. Reactor 360 CS har god effekt på en lang række tokimbladede ukrudtsarter og visse græsser, dog er der ingen effekt på rodukrudt. Virkemåder Clomazon er et systemisk middel der efter udsprøjtning hurtigt bliver optaget i spiringsfasen via kimstænglen og rødder. Midlet bliver herefter transporteret i vedvævet (xylemet) nedefra og ud/op mod blad- og skudspidserne. Fordelingen i bladene sker ved hjælp af diffusion. Clomazon har en hæmmende/blokerende effekt på dannelsen af klorofyl i grønkornene og andre pigmenter involveret i fotosyntesen, der derved blokeres. Reactor 360 CS udsprøjtes før ukrudtet er fremspiret. Under ukrudtets fremspiring eller umiddelbart efter afbleges dette med nedvisning til følge. Afhængig af klimatiske forhold og jordtype vil man ved normal dosering kunne regne med en virkningstid på 4-8 uger. Brug af Reactor 360 CS anbefales ikke på jorde med et højt humusindhold, da dette kan give en mindsket effekt. Virkningsklasse Reactor 360 CS tilhører resistens klasse F4: DOXP-syntese-hæmmer. Bemærkninger Ved udsprøjtning må afgrøderne ikke være fremspiret, da dette kan medføre kraftig afblegning og svækkelse af afgrøderne. Reactor 360 CS skal i vinterraps udsprøjtes efter såning og senest 3 dage efter. I rapsholdige sædskifter, skal der minimum være 2 år, hvor den enkelte mark ikke behandles med clomazon. I kartofler skal Reactor 360 CS udsprøjtes efter lægning og senest 5 dage før fremspiring. Afgrøderne må på sprøjtetidspunktet ikke være fremspiret. I kartoffelholdige sædskifter, skal der være minimum 2 år, hvor den enkelte mark ikke behandles med clomazon. En vinterrapsmark kan stresses af mange forskellige faktorer så som: vandunderskud, vandoverskud, for høj såning, for dyb såning, sen såning, kompakt jord, dyrkning på sandjord, næringsstofsmangel og insektangreb. Er vinterrapsafgrøden stresset af en eller flere af ovennævnte faktorer, kan en behandling med Reactor 360 CS stresse vinterrapsafgrøden yderligere. Stresspåvirkningen ses som spredte og midlertidige lysfarvninger af afgrøden. De lysfarvede rapsblade regenereres efter et stykke tid, og lysfarvningen har ingen indflydelse på udbytte og kvalitet. Hvis en kraftig stresspåvirkning kan forudses, kan en reduktion af doseringen fra 0,25 til 0,20 l/ha Reactor 360 CS være relevant. Ved udsprøjtning på tør jord forbliver Reactor 360 CS stabil og inaktiv, men midlet aktiveres igen når jordoverfladen bliver fugtig. Efterfølgende afgrøder Efter dyrkning af kartofler må der ikke plantes/sås kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson. Ved udvintring af vinterraps behandlet med Reactor 360 CS, kan man om foråret efter grundig pløjning så om med korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder, løg og hør. Tabel 1: Effekt på ukrudtsarter i vinterraps og kartofler Vinterraps Kartofler Hyrdetaske God effekt Burresnerre God effekt God effekt Rød tvetand God effekt God effekt Fuglegræs God effekt God effekt Hvidmelet gåsefod Blød storkenæb Enårig rapgræs Rank vejsennep Vedbendærenpris Storkronet ærenpris Hundepersille Fersken og snerlepileurt Sort natteskygge Alm. pengeurt Opret Amarant Vellugtende Kamille Svag/ingen effekt Svag/ingen effekt Lugtløs kamille Svag/ingen effekt Svag/ingen effekt Valmue Svag/ingen effekt Svag/ingen effekt Agerstedmoder Svag/ingen effekt Svag/ingen effekt

3 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/ Side 3 Tabel 2: Doserings- og anvendelsesskema Afgrøde Ukrudt Tidspunkt Udsprøjtning Dosering Vinterraps Se tabel 1 Efter såning og senest 3 dage efter. Reactor 360 CS bør udsprøjtes jævnt og 0,25 l/ha Rapsen må ikke være fremspiret. direkte på jorden i et veltilberedt såbed (Under udsigt til Der skal være to clomazon-frie uden knolde og med en god jordfugtighed stressende år i den enkelte mark. Det er vigtigt at hele arealet dækkes. forhold kan Frøene bør ligge i ensartet dybde (min. doseringen 2 cm.) og direkte kontakt mellem raps- reduceres til frøene og sprøjtevæsken bør undgås. 0,20 l/ha) Midlet skal ikke indarbejdes i jorden og tromling efter udsprøjtning frarådes. Kartofler Efter lægning og senest 5 dage før Reactor 360 CS udsprøjtes jævnt og direkte 0,25 l/ha fremspiring. Der skal være minimum på kartoffelkammene, som bør være faste (Under udsigt til to clomazon-frie år, i den enkelte og med god jordfugtighed. Det er vigtigt stressende mark. at hele arealet dækkes. forhold kan Kartoflerne bør være lagt i ens dybde og doseringen direkte kontakt mellem læggekartoflerne reduceres til og sprøjtevæsken bør undgås. 0,20l/ha) Midlet skal ikke indarbejdes i jorden og aktiviteter der påvirker det øverste jordlag bør undgås. (F.eks radrensning, nedvanding af kammene mv.) Tilberedning af sprøjtevæsken Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Reactor 360 CS fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Reactor 360 CS, og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal der anvendes præperatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Reactor 360 CS skal udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end: 50 m. fra almen vandforsyning til drikkevandsformål. 25 m. fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål. 50 m. fra overfladevand (vandløb, søer, kystvand) og 3-naturbeskyttelsesområder. Påfyldning på arealer hvor Reactor 360 CS udbringes, må ikke ske nærmere end: 300 m fra almen og ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og 50 m fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt 3 -naturbe skyt telsesområder. Et areal der anvendes til påfyldning må kun benyttes én gang indenfor en vækstsæson. Sprøjteteknik Ved udbringning af Reactor 360 CS bør midlet opblandes med en vandmængde på mellem 100 og 200 l vand/ha. Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning. Vindafdrift bør undgås til f.eks. til stødende haver, læhegn mv. Afdrift til marker med følsomme afgrøder eller til marker hvor såning af følsomme afgrø der er planlagt skal undgås. Sprøjtevæsken bør dække hele jordoverfladen og væskemængde bør reguleres så dette er muligt. Der skal tages højde for vejr- og vindforhold samt sprøjteudstyr ved valg af væskemængde. Under normale vindforhold anbefales det, at anvende en 02 eller 025 low drift dyse. I nedenstående tabel ses en oversigt over disse dysers ydelser ved varierende tryk og hastighed. Tabel 3: Vandmængder ved brug af 02 (gul) og 025 (lilla) dyser ved forskelligt tryk og kørehastighed. Dyse Tryk (2-4 bar) Km/t (max km/t) Vandmængde, l/ha 02/025 3, /315 02/025 2, /279 02/025 3, /220 02/025 2, /180 02/025 2, /140 02/025 2, /120 Rengøring af sprøjte Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

4 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/ Side 4 3. Fyld tanken med % af tankkapaciteten ( l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Reactor 360 CS er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december Rester og tom emballage Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges. Opbevaring og holdbarhed I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed. Tankblanding Reactor 360 CS er kemisk kompatibelt med de relevante jordmidler, der benyttes i vinterraps og kartofler. Tankblanding med glyphosatholdige produkter er ligeledes muligt, hvis betingelserne for dette ellers er overholdt. Resistenshåndtering Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Producenten kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse. Reactor 360 CS tilhører gruppen af DOXP-syntese-hæmmer. (Resistensklasse HRAC F4). Generelle betingelser og ansvar Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Registrerede varemærker Reactor 360 CS er et registreret varemærke hos Cheminova A/S. All Clear Extra: ALL CLEAR er et registreret varemærke hos Service Chemicals.

5 Reactor 360 DK 5L book_' 03/10/ Side 5 BRUGSANVISNING TIL MINDRE ANVENDELSE af Reactor 360 CS (11-36) i sukker-, energi- og foderroer Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF). Ansvar for mindre anvendelses vejledning: Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til Mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse, som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse. Mindre anvendelse er på brugers eget ansvar. Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Cheminova kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til Mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges. Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til Mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, selv når vejledningen til Mindre anvendelse følges. Roer er følsomme planter, specielt i deres tidlige vækststadier. En forbigående og betydningsløs hvidfarvning af roernes 1. sæt løvblade kan risikeres. Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den Mindre anvendelse. Vejledning for Reactor 360 CS i sukker-, energi- og foderroer Vejledning for clomazon-holdige ukrudtsmidler: Ukrudtsmiddel: Må kun anvendes i sukker-, energi- og foderroer til bekæmpelse af et- og tokimbladet ukrudt Ikke senere end 3 dage efter såning Max 1 behandling pr. sæson Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand Reactor 360 CS må kun anvendes på det samme areal hvert 3. år Advarsel: Se Reactor 360 CS etiketten. Brugsanvisningens doseringsanvisninger for mindre anvendelse må ikke overskrides. Brugsanvisning for Reactor 360 CS i sukker-, energi- og foderroer Skadegører: Reactor 360 CS har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske. Reactor 360 CS hæver den samlede effekt af et standardprogram for ukrudtsbekæmpelse i roer. Dosering: Reactor 360 CS l/ha Bemærkninger Sukker-, energi- og foderroer JB 1-3 0,075 Roer sået i ensartet dybde. Anvendes 0-3 dage efter såning. Sukker-, energi- og foderroer JB > 3 0,15 Roer sået i ensartet dybde. Anvendes 0-3 dage efter såning. Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr: Op til 3 dage efter såning, veltilberedt såbed uden knolde, god jordfugtighed. Midlet skal ikke indarbejdes i jorden. Antal behandlinger: Maksimalt 1 behandling. Risiko for skade: Mange agronomiske faktorer kan stresse en roeafgrøde. Det være sig: vandunderskud, vandoverskud, for høj såning, for dyb såning, sen såning, kompakt jord, dyrkning på sandjord, næringsstofmangel og insektangreb. Er roerne stressede af en eller flere af ovennævnte faktorer, kan en behandling med Reactor 360 CS stresse roeafgrøden yderligere. Stresspåvirkningen ses som spredte og midlertidige lysfarvninger af afgrøden. De lysfarvede roeblade regenereres efter et stykke tid, og lysfarvningen har ingen indflydelse på udbytte og kvalitet.

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186

Indehold: 10 x 100 g MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. CYAN MAGENTA JAUNE NOIR P.186 EXPRESS SX DK 10X100G CLB K-33424 26/03/15 11:57 Page1 GRUPPE B HERBICID MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN MED OG UDEN UDLÆG AF FRØGRÆS. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel

Læs mere

UKRUDTSMIDDEL. 100 g

UKRUDTSMIDDEL. 100 g 100875 K-19381 mabeno 07-01-13 09:21 Page 1 K-19381/30810 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 Advarsel For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer,

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning L142051 DENM/1M Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. L158922 DENM/6P PPE 343311 Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288 L154812 DENM/2P PPE 325288 Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC - INPRINT ITLY FRONT PGE Page 8mm 8mm Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg

Pesticider. påvirkninger i naturen. MiljøBiblioteket. Hovedland. Trine Hedemand Morten Strandberg 15 MiljøBiblioteket Pesticider påvirkninger i naturen Trine Hedemand Morten Strandberg Hovedland 15 Pesticider påvirkninger i naturen MiljøBiblioteket Trine Hedemand Morten Strandberg Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere