RAPPORT vedrørende et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT vedrørende et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab"

Transkript

1 Radioudvalget Att.: Rigspolitiet Polititorvet København V RAPPORT vedrørende et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab Marts 2006

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Retlige perspektiver og tidligere udarbejdede undersøgelser Europæisk harmonisering af området for nød- og beredskabskommunikation Nationale overvejelser om tværsektorielt radiosystem Tidligere udarbejdede undersøgelser Nuværende radiosystemer Manglende mulighed for tværsektoriel kommunikation Varierende sikkerhed Radioudvalgets grundlæggende overvejelser Gartner Danmarks analyser Beredskabsmyndighedernes behov Internationale erfaringer Valg af radioteknologi Økonomiske implikationer af et fælles radiosystem til beredskabet Forretningsmodeller for indkøb af infrastruktur Modeller for indkøb af terminaler og udstyr m.m Samlede omkostninger for etablering og drift Potentielle øvrige brugere af et landsdækkende radiosystem Radioudvalgets anbefalinger Beredskabsmyndighedernes behov for nyt radiosystem Teknologivalg Forretningsmodeller for radiosystemet Organisation, effektiviseringer og projektorganisation

3 1. Indledning Det fremgår af regeringsgrundlaget, Nye mål, at regeringen, inden for rammerne af forsvarsforliget, vil sikre etablering af et effektivt radiokommunikationsnet og anskaffelse af radioudstyr, ligesom regeringen samtidig vil sikre anskaffelse af tilsvarende radioudstyr til politiet inden for rammerne af den kommende flerårsaftale for politiet. På den baggrund nedsatte Regeringen i 2005 et tværministerielt udvalg til forberedelse af forslag til et landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab. Det er i kommissoriet 1 for udvalget blandt andet anført, at en række udvalg og arbejdsgrupper i de seneste år har beskæftiget sig med radiokommunikation på beredskabsområdet. I den forbindelse er det blevet afdækket, at de eksisterende radiokommunikationssystemer fungerer tilfredsstillende i tilfælde af mindre ulykker, der udgør størstedelen af beredskabsmyndighedernes indsatser, og hvor en tværgående radiokommunikation ikke er af afgørende betydning for opgaveløsningen. Beredskabsmyndighederne har på den anden side givet udtryk for, at der er et behov for tværsektoriel radiokommunikation ved større ulykker, og ved ulykker som har en større geografisk udbredelse. Det er endvidere blevet afdækket, at en række funktionaliteter ved et nyt digitalt radiokommunikationssystem vil kunne understøtte beredskabsindsatsen i disse situationer, men at sådanne forbedringer forudsætter, at de nye radiofunktionaliteter følges op af koordinerende organisatoriske tilpasninger af beredskabsområdet, herunder ændrede IT-systemer samt forandringer i organisationsstrukturer og arbejdsprocesser mv. Radioudvalget har herefter fået til opgave: at fremkomme med forslag til teknisk løsning af det tværsektorielle radiokommunikationsbehov mellem beredskabsmyndighederne ved inddragelse af konsulenter at komme med forslag til en forretningsmodel for et nyt radiokommunikationssystem, herunder eksplicit beskrive case-forchange og de økonomiske konsekvenser af teknologivalget i øvrigt at beskrive behov for forandringer i beredskabsmyndighedernes organisation og arbejdsprocesser, som vurderes at være nødvendige for at opnå en så effektiv tværgående radiokommunikation som muligt at beskrive effektiviseringer, som anvendelse af et nyt radiokommunikationssystem vil kunne skabe grundlag for at gennemføre i de berørte myndigheder at fremlægge forslag til projektorganisation, som skal stå for udarbejdelse af implementeringsplan og den efterfølgende udrulning af systemet, som forventes påbegyndt i Formandskabet og sekretariatet for Radioudvalget er blevet varetaget af Rigspolitiet. 1 Udvalgets kommissorium er vedlagt som bilag. 2

4 Følgende ministerier mv. har deltaget i udvalget: Justitsministeriet Forsvarsministeriet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet. Rovsing Management A/S har bistået Rigspolitiet primært vedrørende tekniske problemstillinger. I forbindelse med udvalgsarbejdet har konsulentvirksomheden Gartner Danmark udarbejdet en række analyser, der særligt belyser teknologiske og økonomiske implikationer ved valg af et nyt radiosystem, herunder: vurdere fordele og ulemper ved forskellige former for forretningsmodeller, der kan understøtte etableringen og driften af et tværgående radiokommunikationssystem belyse hvilken radioteknologi, der bedst og mest omkostningseffektivt understøtter beredskabsmyndighedernes behov. 2. Retlige perspektiver og tidligere udarbejdede undersøgelser 2.1 Europæisk harmonisering af området for nød- og beredskabskommunikation I 1990 erne blev der iværksat en række europæiske initiativer, hvis formål var at understøtte en harmonisering af nød- og beredskabssystemer i Europa. Baggrunden for initiativerne var blandt andet, at NATO frigav frekvensbåndet MHz til civile nød- og beredskabsformål. Herudover blev et flertal af de europæiske lande i starten af 1990 erne enige om at styrke samarbejdet mellem politi- og sikkerhedsmyndigheder i EU-landene. En af målsætningerne for samarbejdet var at forbedre den grænseoverskridende kommunikation gennem et harmoniseret frekvensbånd og fælles teknologi. Som led i den europæiske harmonisering af området for nød- og beredskabskommunikation i Europa besluttede European Radiocommunications Committee (ERC) med virkning fra 1. juli 1996 at dedikere frekvensressourcer i båndet MHz til kommunikation for civile nød- og beredskabsmyndigheder. I forlængelse heraf anbefalede ERC i januar 1996 TETRA-teknologien som fælleseuropæisk standard for nød- og beredskabskommunikation i MHz-båndet. 3

5 2.2 Nationale overvejelser om tværsektorielt radiosystem På baggrund af ERC s beslutning om indførelse af en fælles europæisk teknologistandard for nød- og beredskabsmyndighederne, iværksatte de danske telemyndigheder et større udredningsarbejde for at belyse mulighederne for at skabe et fælles kommunikationssystem for nød- og beredskabsmyndighederne i Danmark. Det omfattende udredningsarbejde blev afsluttet i september 1999, og den 8. september 1999 blev der indgået en politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum-Demokraterne, Det Konservative Folkeparti, Venstre, og Socialistisk Folkeparti om de fremtidige sigtelinier for telepolitikken. Med udgangspunkt i den politiske aftale af 8. september 1999 blev den samme kreds af forligspartier den 7. oktober 1999 enige om at iværksætte en række nye frekvensinitiativer på udvalgte områder, herunder nød- og beredskabsområdet, som blev fulgt op af lov nr af 29. december 1999 om ændring af lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser og lov om offentlig mobilkommunikation. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget beskrives de frekvenspolitiske initiativer, herunder tildeling af radiofrekvenser til mobile tjenester til nød- og beredskabsformål og andre former for specifikke kommunikationsbehov. Det er endvidere anført i bemærkningerne, at et skift til TETRA-teknologien og de tilsvarende teknologier blandt andet skaber mulighed for, at alle beredskabsorganisationer i Danmark kan tale med hinanden på et ulykkessted. Det fremgår herudover af bemærkningerne, at --- Flertallet af nød- og beredskabsbrugere (bredt defineret) i forbindelse med udredningsarbejdet særligt har lagt vægt på, at der forholdsvis hurtigt opbygges et landsdækkende net i beredskabsbåndet, som opfylder de særlige beredskabsmæssige krav.--- Videre anføres følgende: --- Det har været overvejet og undersøgt, om der allerede i første fase ville være muligt og om der fra brugerside ville være interesse for at etablere en samlet, landsdækkende, ikke-kommerciel, brugerejet Tetra-infrastruktur som alternativ til et net, der etableres og drives af en operatør, som udnytter de således tildelte frekvenser kommercielt, og derigennem giver brugerne adgang til det ønskede produktudbud. Forskningsministeriet har i den forbindelse bl.a. i samarbejde med Beredskabsstyrelsen afholdt et særskilt seminar for en række af de større nød- og beredskabsbrugere, med sigte på at få afklaret, om denne gruppe eventuelt ville være interesseret i en sådan alternativ model for indførelse af TETRA, baseret på at de pågældende selv fik frekvenserne overdraget, og herefter selv kunne opbygge og drive et ikke-kommercielt ejet radionet. Seminariet indikerede klart, at der ikke er interesse for at gå aktivt og økono- 4

6 misk forpligtende ind i en sådan konstruktion, sammenholdt med alternativet, som et offentligt udbud med sigte på udpegning af en kommerciel operatør for et sådant net.-- På baggrund af lovændringen i 1999 udstedtes bekendtgørelse nr. 326 af 8. maj 2000 om offentlige udbud af tilladelser til etablering og drift af offentlige net særligt til nødog beredskabsformål og andre former for specifikke kommunikationsbehov. Denne bekendtgørelse fastlagde rammerne for IT- og Telestyrelsens gennemførelse af to udbud vedrørende henholdsvis TETRA nød- og beredskabsnettet og TETRA civilnettet. Udbudene medførte, at firmaet TetraNet fik tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet til særligt nød- og beredskabskommunikation i Danmark. I tilladelsen til nød- og beredskabsnettet er det blandt andet anført, at tilladelsesindehaveren skal etablere og drive nød- og beredskabsnettet med sigte på særligt at varetage nød- og beredskabskommunikation i Danmark. Tilladelsesindehaveren kan som supplement hertil anvende nød- og beredskabsnettet til specifikke kommunikationsbehov på andre områder end nød- og beredskabsformål, f.eks. til at sikre forbedrede kommunikationsmuligheder for transport- og forsyningsvirksomheder. 2.3 Tidligere udarbejdede undersøgelser Efter terrorangrebet den 11. september 2001 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, hvis formål var, på et beredskabsfagligt grundlag, at foretage en kortlægning af behovene for en styrkelse af den tværgående kommunikation på beredskabsområdet. Arbejdsgruppen beskrev den tekniske udvikling på radiokommunikationsområdet og relevante IT-politiske målsætninger mv., ligesom beredskabsmyndighedernes eksisterende tekniske radiokommunikationssystemer blev belyst. Herudover redegjorde arbejdsgruppen for en række europæiske landes nuværende tekniske radiokommunikationssystemer. Arbejdsgruppens analyser og anbefalinger fremgår af Rapport om den tekniske radiokommunikation på beredskabsområdet, november 2002, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsvarsministeriet og Finansministeriet. I forlængelse heraf blev det i december 2002 besluttet at nedsætte et tværministerielt udvalg med repræsentanter fra Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I arbejdet har Beredskabsstyrelsen, IT- og Telestyrelsen samt Rigspolitiet deltaget. Dette udvalg fik til opgave at analysere betydningen af og fordelene ved tilslutning til et landsdækkende digitalt radionet. Ved de hidtidige foretagne analyser og udredninger er det blevet konstateret, at de eksisterende radiokommunikationssystemer fungerer tilfredsstillende i tilfælde af mindre ulykker, der udgør størstedelen af beredskabsmyndighedernes indsatser, og hvor en 5

7 tværgående radiokommunikation ikke er af afgørende betydning for opgaveløsningen. Beredskabsmyndighederne har på den anden side givet udtryk for, at der er et behov for tværsektoriel radiokommunikation ved større ulykker, og ved ulykker som har en større geografisk udbredelse. Det er endvidere blevet kortlagt, at en række funktionaliteter ved et nyt digitalt radiokommunikationssystem vil kunne understøtte beredskabsindsatsen i disse situationer, men at sådanne forbedringer forudsætter, at de nye radiofunktionaliteter følges op af koordinerende organisatoriske tilpasninger af beredskabsområdet, herunder ændrede ITsystemer samt forandringer i organisationsstrukturer og arbejdsprocesser mv. Endelig kan det på baggrund af de hidtidige foretagne analyser og vurderinger konkluderes, at kommunikationsopgaven mellem beredskabsmyndighederne bedst kan løses ved anvendelse af TETRA-teknologien. Denne konklusion underbygges i øvrigt af de internationale analyser, der er gennemført i forbindelse med andre landes nød- og beredskabsmyndigheders overgang til nye radiosystemer. 3. Nuværende radiosystemer 3.1 Manglende mulighed for tværsektoriel kommunikation Det danske nød- og redningsberedskab består af mange statslige, kommunale, amtskommunale og private aktører formentlig flere hundrede som råder over mere end 100 forskellige kommunikationssystemer. De kommunikationssystemer, der i dag anvendes af de danske beredskabsmyndigheder, er gennemsnitligt omkring 15 år gamle og er kendetegnet ved, at de alle alene kan anvendes til intern kommunikation. Beredskabsmyndighedernes radiosystemer er således generelt teknologisk forældede, og de kan for langt de flestes vedkommende ikke omstilles til at løse en tværsektoriel kommunikation. Det kan til illustration heraf nævnes, at politiets nuværende radiosystem, THOR, blev anskaffet i 1993 og færdigimplementeret i Det underliggende system er ikke længere i produktion, og politiet kan derfor ikke få reservedele eller nye komponenter til systemet. THOR-systemet har således en begrænset levetid, og politiet skal således under alle omstændigheder have et nyt radiokommunikationssystem. Herudover kan politiets radiokommunikationssystem f.eks. ikke kommunikere med det statslige redningsmandskab, det kommunale beredskab, det amtslige (medicinske) beredskab, Falcks Redningskorps mv. 3.2 Varierende sikkerhed Det er Gartner Danmarks vurdering, at de eksisterende radiosystemer har stærkt varierende grad af sikkerhed, og en række af systemerne lever ikke op til de behov, som beredskabsmyndighederne har opstillet. 6

8 Det er tillige Gartner Danmarks opfattelse, at der vil blive stillet stadig stigende krav til sikkerheden i et radiosystem til beredskabet. Det er således af stor vigtighed, at et radiosystem er beskyttet mod uautoriseret anvendelse, aflytning og egentligt hærværk. Det er stort set ikke tilfældet ved de nuværende anlæg. I den forbindelse skal det bemærkes, at graden af radiosystemets sikkerhed har indgået som et væsentligt element i Gartner Danmarks vurdering af valg af radioteknologi for de danske beredskabsmyndigheder. 4. Radioudvalgets grundlæggende overvejelser Det er Radioudvalgets grundlæggende opfattelse, at et fremtidigt radiosystem for de danske beredskabsmyndigheder: skal kunne anvendes i forbindelse med løsningen af de enkelte beredskabsmyndigheders daglige opgaver skal sikre kommunikation på tværs af myndigheder i forbindelse med pludseligt opståede katastrofer, ulykker eller terroranslag som minimum skal have de samme funktionaliteter, som de eksisterende radiosystemer skal understøtte muligheden for grænseoverskridende radiokommunikation, der særligt for Danmarks vedkommende er aktualiseret ved etableringen af Øresundsforbindelsen og deltagelse i Schengensamarbejdet. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i 2002 og 2003 blev gennemført et projekt i Tyskland, Belgien og Holland, der viste, at TETRA-teknologien understøtter de krav, som stilles til grænseoverskridende politisamarbejde inden for Schengen. Radioudvalget har endvidere konstateret, at der siden 11. september 2001 er kommet et øget nationalt og internationalt pres for at etablere sikre og effektive kommunikationssystemer, som følge af det ændrede trusselsbillede mod samfundsvigtige danske interesser. Regeringen nedsatte den 25. august 2005 en arbejdsgruppe med henblik på at foretage en samlet gennemgang af det danske samfunds beredskab og indsats mod terrorhandlinger for at afklare, hvilke yderligere initiativer der eventuelt måtte være behov for med henblik på i videst muligt omfang at modvirke terrorangreb i Danmark. Arbejdsgruppen belyste i sin rapport en række af de initiativer, der er iværksat på beredskabsområdet siden 11. september 2001, herunder behovet for et tværgående radiokommunikationssystem. Det vurderes i den forbindelse, at etablering af et nyt landsdækkende digitalt radiokommunikationssystem vil medføre en styrkelse af det danske samfunds beredskab i tilfælde af en terroraktion. I overensstemmelse med arbejdsgruppens anbefalinger er det Radioudvalgets opfattelse, at den nye verdensorden har medført ændringer i de opgaver, som de nationale beredskabsmyndigheder kan blive involveret i. Der er således behov for at skabe de bed- 7

9 ste arbejdsbetingelser for beredskabsmyndighederne i en given krisesituation, hvilket blandt andet et tværsektorielt radiosystem - efter Radioudvalgets opfattelse - kan medvirke til at sikre. 5. Gartner Danmarks analyser 5.1 Beredskabsmyndighedernes behov Gartner Danmark har foretaget en detaljeret analyse af de centrale beredskabsmyndigheders behov for radiokommunikation. Analysen omfatter politiet, et væsentligt antal kommunale beredskaber, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen og Københavns Brandvæsen. Herudover har Gartner Danmark foretaget en omfattende vurdering af de behov som beredskabsmyndighederne har påpeget i tidligere analyser. Det har ikke været muligt at inddrage samtlige primærkommunale beredskabsmyndigheder i analysen. På det primærkommunale område er der foretaget analyser af store, mellemstore og mindre beredskaber. Ved anvendelse af denne analysemetode er der efter udvalgets vurdering sikret en repræsentativ beskrivelse af primærkommunernes radiokommunikationsbehov. Som et væsentligt element i kortlægningen af behovene for radiokommunikation ved større katastrofer, er fyrværkerikatastrofen i Seest ved Kolding inddraget i analysen. Beredskabsmyndighedernes behov for et nyt radiokommunikationssystem er i analysen blevet opdelt i kritiske, vigtige og mindre vigtige. Sammenfattende konstaterer Gartner Danmark, at 26 ud af 55 kortlagte behov er kritiske, herunder behov for at foretage gruppekald, muligheden for at foretage nødopkald, som afbryder samtlige andre samtidige opkald, ligesom mobile radioer skal kunne sende korte tekstbeskeder. De 55 behov dækker både normale indsats- og katastrofesituationer. Beredskabsmyndighederne har i forbindelse med behovskortlægningen påpeget væsentligheden af, at radiosystemet skal kunne anvendes på samtlige kvadratkilometer i Danmark. Endvidere er det vurderet væsentligt, at radiosystemet skal kunne anvendes indenfor i bygninger i byerne ved hjælp af en håndholdt terminal. Ambulanceberedskabet har i den forbindelse udtrykt et særligt behov for indendørs dækning på landet. Beredskabsmyndighederne har endvidere anført en række kritiske behov i relation til radiosystemets pålidelighed og robusthed. Det fremgår af Gartner Danmarks analyse, at beredskabsmyndighederne har behov for, at særlige sårbare enheder skal være dublerede, der skal være en høj oppetid på netværket, og systemet må ikke blive afbrudt ved strømafbrydelser. Som led i behovskortlægningen har Gartner Danmark foretaget en international kvalificering af beredskabsmyndighedernes behov. Kvalificeringen viser, at de krav beredskabsmyndighederne i Holland, Belgien, England, Norge, Sverige, Tyskland og Fin- 8

10 land, har stillet til radiosystemernes funktionalitet, stort set er i overensstemmelse med de danske beredskabsmyndigheders behov. Der er imidlertid naturlige forskelle på de enkelte landes krav til radiosystemets dækning og pålidelighed, antallet af brugere samt forretningsmæssige forudsætninger. I en række europæiske lande med udstrakte, ubeboede bjergområder er der f.eks. fastsat en relativ lav dækning. I andre lande er dækningskravene fastsat ud fra befolkningstætheden. Det er Gartner Danmarks samlede vurdering, at behovskortlægningen udgør et tilstrækkeligt grundlag til at foretage en vurdering af, hvilken teknologi der bedst opfylder de danske beredskabsmyndigheders behov. 5.2 Internationale erfaringer Som nævnt har Europa i dag et fælles frekvensbånd for den civile nød- og beredskabskommunikation, og en lang række europæiske lande har allerede besluttet at benytte TETRA-teknologien i forbindelse med etablering af landsdækkende radiokommunikationssystemer. TETRA-teknologien anvendes imidlertid ikke kun i Europa, men er ligeledes under global udbredelse. Således er radionetværk i f.eks. Kuwait, Kina, Venezuela og Hong Kong baseret på TETRA-teknologien. Gartner Danmark har gennemført detaljerede beskrivelser af radioteknologier i Holland, Belgien, England, Norge, Sverige, Tyskland og Finland, som alle i løbet af de seneste år har anskaffet et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem, eller påbegyndt overvejelser herom. I fem af de syv lande er der valgt TETRA som teknologi, og i de sidste to lande er udbudsprocessen i gang, hvor det forventes, at TETRA ligeledes bliver valgt. Det er senest planlagt, at beredskaberne i Skåne, Blekinge og Kalmar i slutningen af foråret 2006, som de første i Sverige, får adgang til Sveriges nye digitale radiosystem, RAKEL, der er baseret på TETRA-teknologien. I de lande, hvor TETRA er implementeret, er det primært politi, ambulancer og brandvæsen, der er brugere af systemet. 5.3 Valg af radioteknologi Gartner Danmark har gennemført en detaljeret analyse af, hvilken radioteknologi, der bedst og mest omkostningseffektivt understøtter beredskabsmyndighedernes behov for radiokommunikation. På baggrund af analysen anbefaler Gartner Danmark, at der etableres et fælles radiosystem baseret på TETRA-teknologien. Anbefalingen bygger på konkrete vurderinger 9

11 af 9 centrale teknologiers markedsposition og modenhed samt på en detaljeret vurdering af, i hvor høj grad de enkelte teknologier opfylder beredskabsmyndighedernes behov. Gartner Danmarks analyse viser, at ud af de 9 analyserede radioteknologier, herunder særligt GSM-teknologien, er TETRA den eneste teknologi, der opfylder samtlige 26 behov, som beredskabsmyndighederne har vurderet som værende kritiske. Generelt er det Gartner Danmarks opfattelse, at TETRA er en moden og gennemprøvet teknologi, der har vist sin anvendelighed for nød- og beredskabsbrugere over hele verden. Der er således omkring 600 TETRA-netværk i operationel drift fordelt på 70 lande, som hovedsagelig anvendes af nød- og beredskabsmyndigheder samt transportsektoren. Endvidere er det Gartner Danmarks opfattelse, at TETRA-markedet er i fortsat vækst. Der indgås således løbende nye kontrakter på TETRA-netværk, og der udvikles fortsat ny funktionalitet. I den forbindelse anfører Gartner Danmark, at næste version af TETRA er klar på markedet i løbet af Med et globalt marked der stadig er i vækst og flere uafhængige leverandører indenfor infrastruktur og radioer vurderer Gartner Danmark, at der også vil være et velfungerende marked for TETRA de næste 15 år. Det bemærkes, at den danske TETRA-operatør, TetraNet, allerede i et vist omfang har iværksat etableringen af den nødvendige infrastruktur, der kan understøtte brugen af TETRA. Der er således etableret et TETRA-net for busdriften i hovedstadsområdet. Radioudvalget har forelagt Gartner Danmarks teknologivurdering for IT- og Telestyrelsen. Med udgangspunkt i de beredskabsmæssige forhold, der fremgår af vurderingen, er det styrelsens radiotekniske vurdering, at Gartner Danmarks anbefaling om valg af TETRA er korrekt. Gartner Danmark har endvidere ikke fundet, at der på det kommercielle marked er indikationer på, at der inden for et kortere åremål kan forventes udviklet teknologier til afløsning af TETRA. 5.4 Økonomiske implikationer af et fælles radiosystem til beredskabet Gartner Danmark har foretaget en overordnet vurdering af de omkostninger, der er forbundet med etablering og drift af et landsdækkende radiosystem, der er baseret på TETRA-teknologien. Ved beregningen af omkostningerne er det endvidere forudsat, at der anskaffes et radiosystem, der opfylder beredskabsmyndighedernes behov. Det skal i den forbindelse bemærkes, at ambulanceberedskabet har opstillet et kritisk behov for indendørs dækning på landet. 10

12 På den baggrund har Gartner Danmark opstillet to modeller til løsning af beredskabsmyndighedernes behov, herunder ambulanceberedskabets behov for indendørs dækning i landområderne. I model 1 er der mulighed for både indendørs og udendørs håndholdt dækning i hele landet. I model 2 er der i byerne både indendørs og udendørs dækning med håndholdte radioer. I resten af landet er der som minimum udendørs dækning med håndholdte radioer. Ambulanceberedskabets særlige behov for indendørs dækning i landområderne kan ved denne løsningsmodel opfyldes ved at indsætte såkaldte signalforstærkere i ambulancerne. Begge modeller opfylder de krav til dækning, som beredskabsmyndighederne har fremført, når ambulanceberedskabet udstyres med de nævnte signalforstærkere. Model 1 ventes dog at indebærer en merudgift på ca. 0,5 mia. kr. sammenlignet med model 2. Nedenfor fremføres derfor alene udgifterne forbundet med model 2. Brugeromkostningerne på 0,5 mia. kr. er generelt baseret på de lavest konstaterede priser, der er opnået under store samlede indkøb i udlandet. Det er ikke verificeret, at priserne kan opnås ved indkøb i Danmark og under den indkøbsform og volumen, der bliver aktuel under danske forhold. Omkostningerne i forbindelse med implementeringen og driften af et infrastrukturnetværk efter model 2 kan henføres til følgende områder: etablering og drift af radiosystemet (inkl. profit) brugeromkostninger, herunder udgifter til terminaler og kontrolrum mv Forretningsmodeller for indkøb af infrastruktur Gartner Danmark har beskrevet og vurderet seks forretningsmodeller, hvor beredskabsmyndighederne indgår aftaler med en privat operatør om etablering og drift af et TETRA-baseret radiosystem. I to af modellerne indgår de enkelte myndigheder individuelle aftaler, og i fire modeller indgås en fælles aftale med operatøren, der omfatter samtlige relevante brugergrupper. Det er Gartner Danmarks vurdering, at anvendelse af modellerne med individuelle aftaler vil være dyrere for det samlede beredskab, sammenlignet med anvendelse af modellerne med en fælles aftale. Det er efter Gartner Danmarks opfattelse ikke muligt at opgøre meromkostningerne ved valg af modellerne med individuelle aftaler, da meromkostningerne blandt andet vil afhænge af, i hvilken takt de enkelte myndigheder indgår aftaler med operatøren. 11

13 Gartner Danmark anbefaler på den baggrund, at der anvendes en model, hvor der indgås en samlet central aftale mellem beredskabsmyndighederne og operatøren om indkøb af infrastrukturen, således at hver myndighed betaler i forhold til antal brugere på netværket efter et såkaldt flat fee -princip. Et centralt indkøb er også lagt til grund for de fortsatte beregninger i udvalgets arbejde Modeller for indkøb af terminaler og udstyr m.m. I de anførte økonomiske estimater fra Gartner Danmarks radiorapport er forudsat fælles indkøb af radioterminaler og andet udstyr. På denne måde er det f.eks. forudsat at listeprisen på en håndholdt terminal kan reduceres fra kr. til kr. ved køb af terminaler. Det vurderes således i Gartner Danmarks rapport, at et fælles indkøb vil sikre, at der kan opnås den mest hensigtsmæssige pris. Gartner Danmark har ikke taget stilling til, hvorvidt et samlet indkøb er hensigtsmæssigt ud fra andre end de økonomiske forhold. Såfremt der findes myndighedsspecifikke forhold, f.eks. forskellige krav til terminaler, kontrolrum mv., der taler for at enkelte myndigheder skal gennemføre selvstændige indkøb kan dette påvirke priserne. Gartner Danmark har noteret sig, at en række myndigheder, herunder Rigspolitiet, finder, at et radiokommunikationssystem er et så væsentligt institutionsspecifikt anlægsredskab, at der ikke bør foretages centralt indkøb af terminaler, kontrolrum mv. Radioudvalget indstiller, at spørgsmålet om indkøbsmodeller drøftes i regeringen Samlede omkostninger for etablering og drift De økonomiske konsekvenser vedrører primært omkostninger til køb af etablering og drift af infrastrukturen, køb af radioterminaler og andet udstyr. De skønnede omkostninger ses i tabel 1. Gartner Danmark har i forbindelse med beregningerne vurderet usikkerheden på udgiftsskønnene vedr. infrastrukturomkostningerne til i størrelsesordnen 15 pct., mens usikkerheden vedr. terminalomkostningerne udgør ca. 10 pct. Det skal bemærkes, at disse usikkerhedsberegninger er fastsat under hensyn til, at en række øvrige forudsætninger og antagelser om bl.a. mastepositioner holder. Det er således eksempelvis antaget, at der kan anvendes såkaldte høje sendemaster, der dækker store områder i modsætning til lave master, og 50 pct. af alle nødvendige mastepositioner kan udgøres af allerede eksisterende master. Tabel 1. Samlet skøn over omkostninger 10-årig betalingsperiode betaling fra år 4 til år årig betalingsperiode betaling fra år 1 til år 13 Infrastrukturomkostninger mio. kr mio. kr. Terminalomkostninger m.m. 520 mio. kr. 520 mio. kr. I alt 2,0 2,3 mia. kr. 1,9-2,0 mia. kr. Af infrastrukturomkostningerne kan ca. 60 pct. henføres til den løbende drift, mens ca. 40 pct. kan henføres til egentlige etableringsudgifter. 12

14 Der vil i forhandlingssituationen med leverandøren kunne vælges forskellige betalingsmodeller. Gartner Danmark har for Radioudvalget regnet på to scenarier, men andre betalingsmodeller kunne også overvejes: 1) Lige store årlige betalinger over 10 år begyndende fra det tidspunkt, hvor det landsdækkende net er fuldt etableret, dvs. fra år 4 og frem. 2) Lige store årlige betalinger over 13 år begyndende fra der er indgået en aftale om etablering af infrastruktur. Leverandørens budgetrisiko er størst ved en 10 års betalingsperiode, da leverandøren ikke får nogen indtægter i de første tre år. Gartner Danmarks analyser peger således på, at de samlede infrastrukturomkostninger til etablering og drift af netværket i en10 års periode vil udgøre i alt ca. 1,5-1,8 mia. kr. Vælges der i stedet en 13 års betalingsperiode vurderes de samlede infrastrukturomkostninger til etablering og drift af netværket at udgøre ca. 1,4-1,5 mia. kr. Hertil kommer omkostninger til køb og installation af terminaler og andet udstyr. Det skønnes, at omkostningerne hertil med en usikkerhedsmargin på 10 pct. udgør i alt ca. 520 mio. kr. Udgiften er baseret på et fælles udstyrsindkøb blandt alle brugere af netværk. Dermed opnås iflg. Gartner Danmark den bedste pris på markedet. Rigspolitiet har dog i udvalgsarbejdet peget på, at et radiosystem er et så væsentligt institutionsspecifikt anlægsredskab, at der ikke bør foretages centralt indkøb af terminaler, kontrolrum mv.. Samlet set indebærer ovenstående, at omkostningerne i alt vil udgøre 2,0-2,3 mia. kr., hvis betalingerne falder over en 10 års periode og uden nogen betalinger de tre første opbygningsår. Betales der derimod over en 13 års periode, vil de samlede omkostninger udgøre 1,9-2,0 mia. kr. Radioudvalget skal fremhæve, at de beskrevne økonomiske estimater har karakter af meget foreløbige skøn. Dertil kommer, at det økonomiske estimat ikke omfatter: 1. organisationernes omkostninger til omlægning af applikationer der i dag er integreret til radiosystemer 2. omkostninger knyttet til integration af eksisterende og kommende applikationer med netværket eller netværkets applikationer 3. omkostninger til omlægning af arbejdsgange og organisation for at kunne drage nytte af systemet 4. den del af medarbejderes tid, der medgår til at modtage uddannelse i systemet 5. omkostninger forbundet med gennemførelse af udbud og kontraktforhandlinger 6. omkostninger til nedtagning og drift af eksisterende radiosystemer. 13

15 Det bemærkes, at der kan være tale om betydelige merudgifter. Afdækning af disse udgifter har ikke fundet sted i udvalgsarbejdet, og vil derfor skulle indgå i et eventuelt videre arbejde. 5.5 Potentielle øvrige brugere af et landsdækkende radiosystem Det er Gartner Danmarks overordnede vurdering, at et fælles beredskabsradiosystem baseret på TETRA-teknologien vil have begrænset relevans for virksomheder og organisationer, der ikke er egentlige beredskabsorganisationer. Gartner Danmark har foretaget en analyse af, hvilke potentielle øvrige brugere der vil være af et landsdækkende radiosystem for beredskabsmyndighederne, herunder busog togdrift samt den kommunale hjemmepleje, som er de brugergrupper, der umiddelbart vurderes at være relevante som øvrige brugere af et TETRA-baseret radiosystem. Gartner Danmark har i den forbindelse konstateret, at HUR, der varetager busdriften i hovedstadsområdet, har iværksat nogle TETRA-projekter, ligesom et TETRA-baseret radiosystem anvendes af DSB S-tog i relation til togrevisorernes kommunikation. Imidlertid anser Gartner Danmark det ikke for muligt, at selve togdriften i Danmark kan overgå til et TETRA-baseret radiosystem, idet der på dette område findes en europæisk standard, som af hensyn til international interoperabilitet og integration mellem signalsystem og radiosystem vurderes som et oplagt valg. Herudover er det Gartner Danmarks vurdering, at den kommunale hjemmepleje med ca ansatte, vil opnå en relativ lav besparelse ved at overgå til et TETRA-baseret radiosystem. Besparelsen vurderes således til maksimalt at udgøre 20 mio. kr. om året, ligesom Gartner Danmark kan konstatere en bred anvendelse af mobile løsninger i den kommunale hjemmepleje. Hvis den kommunale hjemmepleje skal overgå til TETRA vil dette blandt andet kræve, at kommunerne investerer i specielt TETRA-udstyr. 6. Radioudvalgets anbefalinger Efter Radioudvalgets opfattelse er der igennem de seneste 10 år gennemført et grundigt administrativt og teknisk forarbejde, der sammen med Gartner Danmarks analyser udgør et solidt grundlag for at beslutte, hvilket radiosystem der bedst og mest omkostningseffektivt opfylder beredskabsmyndighedernes behov. 6.1 Beredskabsmyndighedernes behov for nyt radiosystem Det er Radioudvalgets generelle vurdering, at der er et massivt behov for, at beredskabsmyndighederne råder over egnede tværsektorielle kommunikationsmidler til løsning af myndighedernes sektoropgaver i forbindelse med større ulykker og hændelser, herunder terroranslag på territoriet. Denne vurdering skal ses i sammenhæng med, at 14

16 Gartner Danmarks analyser viser, at beredskabsmyndighedernes radiosystemer ikke kan kommunikere på tværs af sektorerne, og at de i meget betydeligt omfang er teknologisk forældede, ligesom de eksisterende radiosystemer har en stærk varierende grad af sikkerhed. 1. Radioudvalget anbefaler, at der anskaffes og etableres et fælles radiokommunikationssystem for det samlede beredskab. 2. Radioudvalget anbefaler, at regeringen videre drøfter model for indkøb af håndholdte radioterminaler og andet udstyr. Med henblik på at drage optimal nytte af et nyt tværsektorielt radiokommunikationssystem bør alle beredskabsmyndigheder så hurtigt som muligt overgå til TETRA. Det gælder de statslige myndigheder, og det gælder også for kommunale og regionale myndigheder. Det falder imidlertid uden for Radioudvalgets arbejdsbeskrivelse at komme med anbefalinger om, hvorledes denne ideelle målsætning kan opfyldes. 6.2 Teknologivalg På baggrund af Gartner Danmarks teknologivurdering kan det konstateres, at TETRA er den eneste teknologi, der opfylder samtlige kritiske behov som de danske beredskabsmyndigheder har opstillet. Samtidig kan det konstateres, at flere landes beredskabsmyndigheder i Europa i løbet af de seneste år har iværksat implementeringen af radiosystemer, der er baseret på TETRA-teknologien. Radioudvalget har i den forbindelse bemærket, at de danske beredskabsmyndigheders behov i stor udstrækning er identiske med de krav, som en række andre europæiske lande har stillet til deres radiosystemer. Teknologivurderingen viser endvidere, at TETRA er en moden og gennemprøvet teknologi, der har vist sin anvendelighed for nød- og beredskabsmyndigheder over hele verden. Samtidig vurderer Gartner Danmark, at der vil være et velfungerende marked for TETRA de næste 15 år. 3. Radioudvalget anbefaler, at der anskaffes et radiosystem, der baseres på TETRAteknologien. 6.3 Forretningsmodeller for radiosystemet Generelt kan der opstilles tre grundlæggende forretningsmodeller, der kan understøtte etableringen og driften af TETRA i Danmark. Forretningsmodellerne er kendetegnet ved forskelle i graden af privat inddragelse i finansiering og drift. Forretningsmodellerne er karakteriseret ved, at: 15

17 1. staten finansierer etableringen af radiosystemet og forestår driften af systemet. Driften og vedligeholdelsen af systemet finansieres ved brugerbetaling. 2. staten finansierer etableringen af radiosystemet og udliciterer driften af systemet til en privat leverandør. Beredskabsmyndighedernes udgifter til drift af systemet baseres på abonnementsordninger. 3. en kommerciel model, hvor en privat leverandør forestår etableringen og driften af systemet. De enkelte beredskabsmyndigheder betaler for systemydelserne via abonnementsordninger. Efter Radioudvalgets opfattelse er det på det foreliggende grundlag ikke entydigt muligt at pege på, hvilken forretningsmodel der bedst og mest omkostningseffektivt understøtter etableringen og driften af TETRA i Danmark. Det bemærkes, at Radioudvalgets medlemmer ikke har udtrykt bekymring for, at en privat operatør forestår etableringen og driften af TETRA. Udvalget har i den forbindelse særligt bemærket, at der hverken nu eller tidligere har været interesse for en samlet, landsdækkende, ikke kommerciel brugerejet Tetra-struktur. Samtidig ser udvalget det som en fordel, at en privat operatør påtager sig risikoen for etableringen af den nødvendige infrastruktur og den løbende vedligeholdelse af systemet. 6.4 Organisation, effektiviseringer og projektorganisation I kommissoriet for Radioudvalget er det anført, at udvalget ligeledes skal: beskrive behov for forandringer i beredskabsmyndighedernes organisation og arbejdsprocesser, som vurderes at være nødvendige for at opnå en så effektiv tværgående radiokommunikation som muligt beskrive effektiviseringer, som anvendelse af et nyt radiokommunikationssystem vil kunne skabe grundlag for at gennemføre i de berørte myndigheder fremlægge forslag til projektorganisation, som skal stå for udarbejdelse af implementeringsplan og den efterfølgende udrulning af systemet, som forventes påbegyndt i Radioudvalgets har ikke drøftet disse spørgsmål, men anbefaler, at disse indgår i det videre arbejde i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt beslutningsoplæg vedr. indkøb af et landsdækkende radio- og kommunikationsnetværk. 16

18 Kommissorium for udvalget til forberedelse af forslag til et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab Det fremgår af regeringsgrundlag II, at Regeringen vil som led i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig fremlægge forslag til, hvorledes der sikres en effektiv radiokommunikation mellem alle aktører i forbindelse med ekstraordinære indsatser som følge af terrorisme eller ulykker, herunder mellem Forsvaret, Politiet og beredskabet. I forsvarsforliget for perioden anføres følgende: Det er vurderingen, at beredskabsmyndighedernes nuværende radiosystemer opfylder beredskabsmyndighedernes daglige behov for kommunikation, men at der kan være behov for at styrke kommunikationen ved store katastrofesituationer. Der nedsættes på den baggrund et udvalg, der skal udarbejde oplæg til et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab. Systemet vurderes tidligst at kunne implementeres fra Udgifterne forbundet med udarbejdelse af oplægget afholdes under forsvarsrammen med op til ca. 15 mio. kr. Resultatet af analyser mv. forelægges forligspartierne. En række udvalg og arbejdsgrupper har i de seneste år beskæftiget sig med radiokommunikation på beredskabsområdet. Det er herved blevet afdækket, at de eksisterende radiokommunikationssystemer fungerer tilfredsstillende i tilfælde af mindre ulykker, der udgør størstedelen af beredskabsmyndighedernes indsatser, og hvor en tværgående radiokommunikation ikke er af afgørende betydning for opgaveløsningen. Beredskabsmyndighederne har på den anden side givet udtryk for, at der er et behov for tværsektoriel radiokommunikation ved større ulykker, og ved ulykker som har en større geografisk udbredelse. Det er endvidere blevet afdækket, at en række funktionaliteter ved et nyt digitalt radiokommunikationssystem vil kunne understøtte beredskabsindsatsen i disse situationer, men at sådanne forbedringer forudsætter, at de nye radiofunktionaliteter følges op af koordinerede organisatoriske tilpasninger af beredskabsområdet, herunder ændrede ITsystemer samt forandringer i organisationsstrukturer og arbejdsprocesser mv. Regeringen har på denne baggrund besluttet at nedsætte et tværministerielt udvalg med følgende opgaver: at fremkomme med et forslag til teknisk løsning af det tværsektorielle radiokommunikationsbehov mellem beredskabsmyndighederne ved inddragelse af konsulenter at komme med forslag til en forretningsmodel for et nyt radiokommunikationssystem, herunder eksplicit beskrive»case-for-change«og de økonomiske konsekvenser af teknologivalget i øvrigt. at beskrive behov for forandringer i beredskabsmyndighedernes organisation og arbejdsprocesser, som vurderes at være nødvendige for at opnå en så effektiv tværgående kommunikation med et nyt radiokommunikationssystem som muligt.

19 at beskrive effektiviseringer, som anvendelsen af et nyt radiokommunikationssystem vil kunne skabe grundlag for at gennemføre i de berørte myndigheder. at fremlægge forslag til projektorganisation, som skal stå for udarbejdelse af implementeringsplan og den efterfølgende udrulning af systemet, som forventes påbegyndt i Udvalget består af repræsentanter for Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet samt Videnskabsministeriet. Udvalget kan i fornødent omfang inddrage de kommunale og private interessenter mv. på beredskabsområdet i udvalgets arbejde. Formandskabet og sekretariatet varetages af Rigspolitiet. Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til belysning af særlige problemstillinger af f.eks. økonomisk, teknisk, beredskabsfaglig eller juridisk karakter. Sammensætningen af arbejdsgrupperne fastlægges af udvalget. Udvalget skal tilrettelægge sit arbejde således, at et beslutningsoplæg kan forelægges regeringen i begyndelsen af Udvalget skal løbende rapportere om sit arbejde til Kriseberedskabsgruppen, ligesom udvalgets beslutningsoplæg forud for forelæggelsen for regeringen skal drøftes og tiltrædes af Kriseberedskabsgruppen. Der er under forsvarsrammen afsat et beløb på i alt 15 mio. kr. til dækning af udvalgets udgifter i forbindelse med ekstern rådgivning mv. af f.eks. økonomisk, teknisk, beredskabsfaglig eller juridisk karakter. De statslige myndigheders egne omkostninger ved deltagelse i udvalgets arbejde mv. afholdes af de respektive myndigheder.

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet. Version 1

Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet. Version 1 Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet Version 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENFATNING AF KONSEKVENSER VEDRØRENDE BEREDSKABSMYNDIGHEDERNES TILSLUTNING

Læs mere

Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet

Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet Notat Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet iværksatte den 10. februar 2009 en høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbånder med høringsfrist den 11. marts

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. marts 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003

Rapport om radiokommunikation for beredskabet. Maj 2003 Rapport om radiokommunikation for beredskabet Maj 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Rapport

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Bilag til forsvarsministerens skrivelse af 30. maj 2007 (Alm.del.) Spørgsmål nr. 19: Kan ministeren bekræfte om følgende forløb er korrekt? 2001:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Udfordringen består i prisen Hvor stor er

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

Redningsberedskabet - plan og proces 2015

Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Redningsberedskabet - plan og proces 2015 Resumé I denne administrative information beskriver KL, hvordan vi i 2015 forventer at understøtte kommunernes arbejde med at etablere de nye beredskabsenheder

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. september 2003 via Magistraten J.nr. 09.11.P20/02/00544 Ref.: Tlf.nr. Hans

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen har i brev af 30. september 2008 fremsendt et udkast til vejledning i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 110/2013 (1. afdeling) Hans Damm Research A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Erhvervsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelsen), Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Intro 2 Dækningsprøve 3 Testsystem 4 Specialrapporter 5 Radioer 6 Kontaktinfo 8

Intro 2 Dækningsprøve 3 Testsystem 4 Specialrapporter 5 Radioer 6 Kontaktinfo 8 Servicekatalog 2014 I dette servicekatalog håber vi, at du vil lade dig inspirere af de forskellige serviceydelser indenfor tekniske løsninger og tests som Dansk Beredskabskommunikation (DBK) tilbyder.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007115 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 8. december 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007115 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 8. december 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007115 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 8. december 2006 K E N D E L S E Nethleas B.V. (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Ansvarlig offentlig myndighed... 3 1.2

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark Beslutningsforslag nr. B 68 Folketinget 2013-14 Fremsat den 25. marts 2014 af Stine Brix (EL), Pernille Skipper (EL) og Nikolaj Villumsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 September 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN Regeringens finanslovforslag for 2003 viser, at der er afsat væsentligt færre statslige

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. juni 2011 af Morten Bødskov (S), Nick Hækkerup (S), Ole Sohn (SF), Jesper Petersen (SF), Morten Østergaard (RV) og Christian H. Hansen (UFG)

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategien I juni 2002 nedsatte regeringen en

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Evalueringsrapport. National Krisestyringsøvelse 2005 (KRISØV 2005)

Evalueringsrapport. National Krisestyringsøvelse 2005 (KRISØV 2005) Øvelsesledelsen Marts 2006 Evalueringsrapport National Krisestyringsøvelse 2005 (KRISØV 2005) 7. - 11. november 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Øvelsestagernes erfaringer

Læs mere

MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006

MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006 MØDEGRUNDLAG Økonomisekretariatet/PHA 28-04-2006 Politisk behandling Udvalg Mødedato Punkt Lukket Økonomiudvalget 15-05-2006 8 Beslutning om indgåelse af kontrakt med Europa-Kommissionen vedr. projektet

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2009 11 Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsberedskabet i Danmark 2006-2007 Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Et nyt Danmarks kort Pr. 1.1.2007 blev

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-07167 Senere ændringer

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML

IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML Oktober 2011 IT- og Telestyrelsens vurdering af ODF og OOXML 1. Indledning I folketingssamling 2005/06 besluttede Folketinget, at regeringen med henblik på at fremme konkurrencen, skal sikre, at det offentliges

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DATO KONTAKTPERSON MAIL VERSION 22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DET DIGITALE ANLÆG SAMARBEJDE I ANLÆGSBRANCHEN STYRINGSDOKUMENT INDLEDNING Styringsdokumentet er et supplement til handlingsplanen

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk beredskab

Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk beredskab Brand og Redning Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 15/13202 Dok.løbenr.: 121541/15 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 73767294 E-mail: jvh@aabenraa.dk Kriterier for valg af hjemsted til nyt fælles sønderjysk

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final)

Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012) 572 final) NOTAT Kemikalier J.nr. 001-08381 Ref. Vijoh Den 11. januar 2013 RAMMENOTAT til MILJØSPECIALUDVALGET Kommissionens Meddelelse af 3. oktober 2012 om anden gennemgang af lovgivningen om nanomaterialer (COM(2012)

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere