Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder"

Transkript

1 DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet!

2

3 1. Generelt Oplysninger om brugsvejledningen Forklaring på symbolerne Ansvar og garanti Ophavsret Overensstemmelseserklæring Sikkerhed Generelt Sikkerhedsanvisninger for brug af anordningen Tilsigtet brug Transport, emballering og opbevaring Kontrol efter transport Emballage Opbevaring Tekniske data Oversigt over anordningen Tekniske specifikationer Installation og drift Sikkerhedsanvisninger Installation og tilslutning Fordele ved vakuumpakning Retningslinjer for vakuumpakning Betjening Før brug Tænd anordningen Indstillinger Fremstilling af poser af rullerne Automatisk vakuumcyklus med poser Manuel vakuumcyklus med poser Automatisk vakuumcyklus med beholdere Rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedsanvisninger for rengøringen Rengøring Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse Mulige funktionsfejl Bortskaffelse Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten Tlf.: +49 (0) Tyskland Fax: +49 (0)

4 - 2 -

5 1. Generelt 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen Denne brugsvejledning beskriver installation, drift og vedligeholdelse af anordningen og er en vigtig informations- og referencekilde. Kendskab til anvisningerne og sikkerhedsforskrifterne i denne vejledning skaber grundlag for sikker og korrekt brug af anordningen. Derudover skal lokale sikkerheds- og ulykkesforebyggende regler overholdes under brug af anordningen. Vejledningen er en del af produktet og skal opbevares i umiddelbar nærhed af det således, at installations-, drifts-, vedligeholdelses- og rengøringspersonale let kan konsultere den. 1.2 Forklaring på symbolerne Alle vigtige sikkerhedsanvisninger og tekniske oplysninger i denne vejledning identificeres ved symboler. Anvisningerne skal følges for at undgå ulykker eller skader på personer eller genstande. ADVARSEL! Dette symbol angiver farer, der kan forårsage kvæstelser. I disse tilfælde bedes man overholde sikkerhedsanvisningerne og være yderst forsigtig. ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Dette symbol henleder opmærksomheden på faresituationer, som skyldes strøm. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre kvæstelser eller dødsfald. GIV AGT! Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, kan medføre beskadigelser, uregelmæssigheder og/eller funktionsfejl på anordningen. BEMÆRK! Dette symbol angiver råd og oplysninger, der skal tages i betragtning for en effektiv og problemfri drift af anordningen

6 1.3 Ansvar og garanti Alle oplysninger og anvisninger i denne vejledning er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning, i henhold til den aktuelle teknologiske udvikling og vores viden og erfaring. Det nuværende indhold af leverancen kan variere ved specielle applikationer, tilføjelse af flere valgmuligheder eller nylige tekniske ændringer i forhold til illustrationer og forklaringer i denne vejledning. Kontakt venligst fabrikanten for yderligere oplysninger. BEMÆRK! Læs venligst denne vejledning grundigt inden der udføres arbejde på eller med anordningen, særligt før brugen! Fabrikanten påtager sig intet ansvar for tab eller skader som følge af manglende overholdelse af anvisningerne. Brugsvejledningen skal være tilgængelig for alle, der arbejder med anordningen. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet for at forbedre dets egenskaber og ydelser. 1.4 Ophavsret Brugsvejledningen, teksterne, tegningerne, fotografierne og de andre data er beskyttet af copyright. Enhver form for gengivelse - også delvis - samt gengivelse og/eller overførsel i nogen form er forbudt uden skriftlig tilladelse fra fabrikanten. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre erstatningsansvar. Retten til yderligere krav forbeholdes. BEMÆRK! De grafiske illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule fra anordningens aktuelle design. 1.5 Overensstemmelseserklæring Anordningen opfylder de aktuelle EU-standarder og -direktiver. Dette certificeres af vores EF-overensstemmelseserlæring. Om nødvendigt leverer vi gerne overensstemmelseserklæringen

7 2. Sikkerhed Denne del giver et overblik over alle de vigtige sikkerhedsaspekter. Hvert kapitel indeholder detaljerede sikkerhedsinstruktioner til at undgå de farer, der er fremhævet af symbolerne. Alle piktogrammer samt vandrette og lodrette skilte skal overholdes og skal være læsbare. Overholdelse af alle sikkerhedsrisici giver optimal beskyttelse og garanterer sikker og regelmæssig drift af apparatet. 2.1 Generelt Anordningen er fremstillet i henhold til den aktuelle teknologi. Der kan opstå skader eller farer, hvis den anvendes uretmæssigt eller forkert. En af forudsætningerne for at beskytte sig mod fare, undgå fejl og arbejde sikkert og uden problemer er kendskab til indholdet af denne vejledning. For at undgå farer og sikre anordningens optimale ydelse må der ikke foretages ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af fabrikanten. Anordningen må kun anvendes under maksimalt sikre tekniske forhold. 2.2 Sikkerhedsanvisninger for brug af anordningen Sikkerhedsdataene refererer til anordningens fabrikationstidspunkt i henhold til EUbestemmelserne. Hvis anordningen anvendes i forbindelse med erhverv, har brugeren pligt til, under hele anordningens levetid, at sikre, at disse sikkerhedsforanstaltninger er i overensstemmelse med de aktuelle regler og at overholde de nye bestemmelser. Udover EU-reglerne for sikkerhed på arbejdspladsen skal også lokale bestemmelser overholdes. Udover brugsvejledningens sikkerhedsanvisninger er det ved anvendelse af anordningen nødvendigt at overholde alle generelle regler for sikkerhed, forebyggelse af ulykker samt miljø

8 GIV AGT! o Denne anordning er ikke beregnet til at blive betjent af personer (inklusiv børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller kendskab, medmindre de er under opsyn af en ansvarlig person eller er blevet instrueret i anvendelse af anordningen. o Sørg for at børn ikke leger med anordningen. o Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis apparatet overdrages til tredjemand, skal vejledningen også overdrages. o Alle, der anvender anordningen, skal overholde oplysningerne i brugsvejledningen og følge sikkerhedsanvisningerne. o Anordningen må kun anvendes indendørs. 2.3 Tilsigtet brug Anordningens pålidelighed garanteres kun, hvis den anvendes i henhold til brugsvejledningen. Eventuelle tekniske indgreb, inklusiv montering og vedligeholdelse, skal udføres af kvalificeret personale. Vakuumpakkeren er kun beregnet til vakuumpakning af fødevarer eller andre genstande. GIV AGT! Enhver afvigelse fra den tilsigtede brug er forbudt og anses for forkert. Ethvert krav mod fabrikanten og/eller de autoriserede agenter for skader forårsaget af forkert brug af anordningen udelukkes. Brugeren alene vil være ansvarlig for skader som følge af forkert brug

9 3. Transport, emballering og opbevaring 3.1 Kontrol efter transport Kontroller leverancen umiddelbart efter modtagelsen for at sikre at den er fuldstændig, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlige skader, som ikke identificeres, anses leverancen for accepteret. Noter skaderne på følgesedlen eller kurerens forsendelsesdokumenter. Klag derefter. Erstatningskrav kan kun sendes inden for de fastsatte klagefrister. 3.2 Emballage Gem anordningens originale emballage. Den kan være praktisk til at opbevare anordningen, hvis den skal flyttes, eller hvis det bliver nødvendigt at sende den til et servicecenter i tilfælde af skader. Fjern emballagematerialerne udvendigt og indvendigt før anordningen anvendes. BEMÆRK! Hvis man ønsker at bortskaffe emballagen, skal det ske under overholdelse af de gældende lokale love. Emballagematerialerne kan genbruges. Venligst kontroller, at anordningen og tilbehøret er til stede og er fuldstændige. Kontakt vores kundeservicecenter hvis der mangler en del. 3.3 Opbevaring Lad kasserne være lukkede indtil installationen og vær opmærksom på de udvendige retningsangivelser og markeringer. Emballagen skal opbevares under følgende forhold: - Må ikke opbevares udendørs. - Opbevares på et tørt og støvfrit sted. - Må ikke udsættes for skrappe midler. - Må ikke udsættes for sollys eller nogen form for varmekilde. - Undgå slag og mekaniske vibrationer. - I tilfælde af længerevarende opbevaring (> 3 måneder) skal delenes og emballagens stand kontrolleres. Hvis det er nødvendigt, fornys eller udskiftes den

10 4. Tekniske data 4.1 Oversigt over anordningen - 8 -

11 (1) ON/OFF kontakt (I/O) Sæt kontakten i position (I) for at tænde anordningen. Sluk anordningen med (O), når den ikke bruges. (2) Betjeningspanel anordningens forskellige funktioner kan justeres ved hjælp af knapperne. (3) Vakuummeter angiver det opnåede vakuumniveau. (4) Luftindtag til den lille slange Slangen indsættes for at skabe vakuum i beholdere eller flasker. (5) Låg - det hævede låg kan åbnes eller blokeres. På denne måde er det muligt at placere vakuumposen. (6) Lågets håndtag - letter lukningen af låget for vakuumcyklussen. (7) Anordningen System for fastgørelse og frigørelse - anvendes til at fastgøre posen for automatisk udførsel af pakkecyklussen. Lock & Unlock System (System for fastgørelse og frigørelse) har gasfjedre til at justere åbningen af låget. (8) Forseglingspakning - Presser posen mod forseglingselementet. (9) Pakninger - Sikrer vakuum i kammeret ved at muliggøre udtømning af luften fra poserne. (10) Vakuumkammer med aftagelig bakke - er lejet for placering af posen og udtømning af luften; inde i kammeret indsættes væskeopsamlingsbeholderen (10A), der kan aftages og vaskes i opvaskemaskine for en højere grad af hygiejne. (11) Forseglingselement med afkølingssystem for intensiv brug - Varmeelement, der muliggør forsegling af posen, uden at den klæber til forseglingselementet. (12) Filter til fødevarer i pulverform - beskytter pumpen mod indtrængen af fødevarer i pulverform (sukker, mel, kaffe osv.), som vil kunne skaden den. Kan let fjernes og rengøres. Indsæt væskeopsamlingsbeholderen inden det fjernes (10A). (13) Skridsikre fødder - til at forhindre at anordningen bevæger sig under vakuumcyklussen. (14) Strømforsyningskabel - til at tilslutte anordningen til strømnettet. (15) Rulleholder til at indsætte rullen med vakuumfolie

12 Betjeningspanel/Knappernes og displayets funktioner (2A) ON kontrollampe - når kontakten (1) er på (I), er indikatoren grøn. (2B) Knap A (Auto Vacuum & Seal) - Knap for aktivering af den automatisk pakkecyklus af poser inklusiv lukning. (2C) STOP/CANCEL knap - standser anordningen i et hvilket som helst øjeblik. (2D) Knap M (Manual Vacuum) - Knap for aktivering af den manuelle cyklus; anordningen suger luften ud og udfører den manuelle svejsning ved tryk på knap S. (2E) Knap S (Manual Seal) - Knap for manuel aktivering af Forseglingen. (2F) Knap T (Sealing Time) - Knap til at indstille forseglingstiden. (2G) Knap C (Canister) - Knap for aktivering af den automatiske vakuumpakkecyklus i beholdere. (2H) Knap M (Marinating) - Knap for aktivering af funktionen "Hurtig marinering" (3) Vakuummeter angiver det opnåede vakuumniveau. (4) Luftindtag til den lille slange (HOSE AIR INLET) Til at tilslutte den lille slange for at skabe vakuum i beholdere forseglet med låg, i flasker forseglet med prop og glaskrukker med låg og ring

13 4.2 Tekniske specifikationer Betegnelse Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder Serienr.: Finish: Rustfrit stål 18/10 Energiforbrug: 230 V 50 Hz 0,38 kw Vakuumpumpe: Mål: Tilbehør: Vægt: 1,9 m³/t B 550 x D 320 x H 288 mm 1 rulle vakuumfolie (40 cm x 3 m), 5 vakuumposer (40 x 50 cm); 1 Tilkobling for sugeslange med beholdere 12,6 kg Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifikationer! 5. Installation og drift 5.1 Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Anordningen må kun anvendes, når den er installeret korrekt med en sikker jordforbindelse. Frakobl ikke kablet fra stikkontakten. Strømforsyningskablet må ikke komme i kontakt med varme dele. Det skal sikres, at kablet ikke kommer i kontakt med varmekilder eller skarpe kanter. Kablet må ikke hænge ned fra bordet eller skranken. ADVARSEL! Varm overflade! Under driften kan nogle af anordningens dele blive meget varme. Lad være med at røre apparatets varme dele for at undgå forbrændinger! Undlad at anvende apparatet hvis det ikke virker korrekt, er faldet på jorden eller er beskadiget Brug ikke tilbehør eller reservedele, som ikke anbefales af fabrikanten. Dette kan udgøre en risiko for brugeren eller beskadige anordningen og forårsage kvæstelser, udover at garantien bortfalder. Læg ikke kablet på tæpper eller andre isolerende materialer. Tildæk ikke kablet. Hold kablet væk fra arbejdsområdet og nedsænk det ikke ned i vand

14 Undlad at flytte eller vippe anordningen under driften. ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Anordningen kan forårsage kvæstelser, hvis den ikke er installeret korrekt! Kontroller anordningens tekniske data (se typeskiltet) før den tilsluttes det lokale strømnet. Tilslut kun apparatet hvis de stemmer overens! Overhold sikkerhedsanvisningerne! 5.2 Installation og tilslutning Tag anordningen ud og fjern emballagen. Anbring apparatet på en plan overfalde, et sikkert og tørt sted, som kan understøtte anordningens vægt. Anordningen må ikke anbringes på en brændbar overflade (for eksempel: Duge, tæpper osv.). Anordningen må ikke befinde sig i nærheden af åben ild, radiatorer eller andre varmekilder. Placer anordningen utilgængeligt for børn. Det skal sikres, at små børn ikke kan hive i anordningens kabel. Placer anordningen langt fra bordpladens kanter. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads foran anordningen til, at posen kan vakuumeres med fødevarerne. Sørg for at der er god luftcirkulation og mindst 20 cm afstand til alle sider og 1 m over anordningen. Udgangskredsløbet skal indstilles på mindst 16A. Tilslut direkte til en stikkontakt uden at bruge forlængerledninger eller andre stik. Anbring anordningen således, at der er adgang til stikket, og at anordningen hurtigt kan frakobles nettet ved behov

15 5.3 Fordele ved vakuumpakning Ved vakuumpakning fjernes luften fra folieposen eller beholderne, og de forsegles hermetisk, således at nedbrydningen af fødevarerne stoppes eller bremses. Vakuumpakning forlænger fødevarernes holdbarhed med tre til fem gange. Smagen og vitaminindholdet bevares. Fødevarerne beskyttes mod frostskader, bakterier og mug. Vakuumpakning er en opbevaringsmetode, der er særligt egnet til friske fødevarer, og skal kombineres med lave temperaturer, dvs. at det vakuumpakkede produkt skal opbevares i køleskab eller fryser for at opnå de bedste resultater. Fødevarer, som opbevares på denne måde, har en meget længere holdbarhed i forhold til produkter, der ikke er vakuumpakkede, og som derfor kun er holdbare i et par timer eller dage. Vakuumpakning er det rigtige valg for at opbevare fødevarer på en sund måde og spare penge: Det kan derefter anvendes ved storindkøb på vakuumpakkede fødevarer og til at gøre dem mere resistente, til at tilberede forud i løbet af ugen, til at få salat, grøntsager og urter til at holde sig længere (de forbliver sprøde og friske); Det er ikke noget problem at opbevare olie af høj kvalitet eller lignende produkter i en flaske; Der er mere plads i fryseren; Fødevarerne beskyttes mod frostskader i fryseren; Maden marineres på en hurtigere og mere bæredygtig måde (det tager kun 20 minutter i vakuum); Gør det muligt at vakuumere pakket kød, pålæg og ost (og bevare deres smag); Man sparer penge, da alle rester let kan gemmes og anvendes en anden gang; Alle typer frugt og grøntsager kan købes i sæsonen og opbevares under vakuum i længere tid. Alle data i nedenstående tabel er vejledende værdier, der afhænger af emballagens styrke og fødevarernes organoleptiske egenskaber. GIV AGT! Opbevar letfordærvelige fødevarer i fryseren eller køleskabet. Vakuumpakningen forlænger fødevarernes holdbarhed, men den forvandler dem ikke til "konserves", dvs. et produkt, der kan holde sig ved stuetemperatur

16 Holdbarhed for fødevaren "med og uden" vakuumpakning: Fødevarer på køl (5+/-2 C) Holdbarhed uden vakuumpakning Holdbarhed vakuumpakket Rødt kød 3-4 dage 8-9 dage Lyst kød 2-3 dage 6-9 dage Hele fisk 1-3 dage 4-5 dage Vildt 2-3 dage 5-7 dage Pølser 7-15 dage dage Skiveskåret salami 4-6 dage dage Blød ost 5-7 dage dage Hård/halvhård ost dage dage Grøntsager 1-3 dage 7-10 dage Frugt 5-7 dage dage Tilberedte og afkølede fødevarer (5+/-2 C) Grøntsagspuréer og suppe 2-3 dage 8-10 dage Pasta og risotto 2-3 dage 6-8 dage Kogt og stegt oksekød 3-5 dage dage Fyldte tærter (med creme eller frugt) 2-3 dage 6-8 dage Fritureolie dage dage Frosne fødevarer (-18 +/-2 C) Kød 4-6 måneder måneder Fisk 3-4 måneder måneder Grøntsager 8-10 måneder måneder Fødevarer ved stuetemperatur (25+/-2 C) Brød 1-2 dage 6-8 dage Kiks i emballage 4-6 måneder 12 måneder Pasta 5-6 måneder 12 måneder Ris 5-6 måneder 12 måneder Mel 4-5 måneder 12 måneder Tørret frugt 3-4 måneder 12 måneder Formalet kaffe 2-3 måneder 12 måneder Te i pulverform 5-6 måneder 12 måneder Frysetørrede produkter 1-2 måneder 12 måneder Mælkepulver 1-2 måneder 12 måneder

17 5.4 Retningslinjer for vakuumpakning Vakuumpakning til frysning Korrekt opbevaring vil hjælpe anordningen til at bevare fødevarernes friskhed. Pak fødevarerne så friske som muligt. Sarte fødevarer eller dem, man ønsker skal bevare form og udseende, kan blive beskadigede, hvis de pakkes friske. Det anbefales at indfryse sarte produkter, såsom kød, fisk, bær, brød osv., inden de vakuumpakkes. De kan fryses i op til 24 timer uden at få frostskader. Når de er frosne, kan man suge luften ud af posen og opbevare den i lang tid i fryseren for at bevare det emballerede produkts smag og ernæringsmæssige værdi. For at vakuumpakke væsker, såsom suppe, gryderetter og sammenkogte retter, skal de først indfryses i en gryde eller skål og derefter pakkes hermetisk og opbevares frosne i fryseren. For at opbevare friske grøntsager skal de renses eller skrælles og blancheres kort i kogende vand (eller, hvis nødvendigt, varmes i mikrobølgeovnen) for at opnå friske og kogte grøntsager. Når de er kølet af, vakuumpakkes de i ønskede portioner. Ved pakning af ikke-frosne produkter tages cirka 5 cm mere pose for at sikre plads til, at fødevaren kan udvide sig, når den fryses. Læg kød eller fisk på et stykke køkkenrulle og forsegl derefter hermetisk med køkkenrullen i plastposen. På denne måde opsuger køkkenrullen væsken fra fødevaren. Inden fødevarer som tortillas, pandekager eller hamburgere vakuumpakkes, lægges smørebrøds- eller bagepapir mellem de enkelte stykker. Dette gør det lettere at tage enkelte stykker ud, lukke posen igen og lægge den tilbage i fryseren. Vakuumpakning til opbevaring i køleskab Fødevarerne kan tilberedes i forvejen, opbevares vakuumpakkede i køleskabet og opvarmes ved behov. Vakuumpakning til opbevaring i spisekammer Nogle fødevarer kan også opbevares ved stuetemperatur (såsom kaffe, mel, pasta, sukker osv.), og dette kan lettes af vakuumpakning. Hvis disse produkter ikke anvendes i flere dage, hvis man f.eks. tager på ferie, skal de beskyttes med en vakuumpakning. På denne måde holder de sig friske ved stuetemperatur og bliver ikke angrebet af mug eller insekter

18 Optøning af fødevarer pakket i vakuumposer Det er muligt at optø vakuumpakkede fødevarer, såsom kød, fisk, frugt, grøntsager og andre fødevarer, på den nederste hylde i køleskabet. Lad brød og kager tø op ved stuetemperatur. Supper og andre væsker optøs i posen direkte i varmt vand, indtil indholdet er fuldstændigt varmt. Ved optøning ved stuetemperatur eller over vandbad klippes først et hjørne af posen, således at vakuummet frigøres, og dampen kan slippe ud. Anvend fødevarerne umiddelbart efter optøning. Resterne må ikkefryses igen. Vakuumpakkede fødevarer Mange fødevarer, såsom ost eller kød, sælges vakuumpakket. Når disse pakker er blevet åbnet, er det muligt at vakuumpakke dem igen for at bevare madens smag og friskhed. GIV AGT! Vakuumpakkede fødevarer bør altid indtages inden udløbsdatoen angivet på den originale emballage. Under den anden vakuumpakning skal de behandles med største omhu og hygiejne. Råd om vakuumpakning Når man vakuumpakker fødevarer med skarpe eller spidse kanter, såsom ben eller spaghetti, skal man dække disse kanter med køkkenrulle for at forhindre, at posen beskadiges. For at forhindre at skrøbelige fødevarer, såsom bær, tvebakker eller kiks, smuldrer eller går i stykker, når de pakkes, bør man anvende beholderne til opbevaringen. En lang række genstande kan opbevares vakuumpakkede. For eksempel kan camping udstyr, såsom rene tændstikker, førstehjælpskasser og tøj, opbevares tørre og rene. Nødtrekanterne er altid klar til brug. Man kan opbevare pibetobak. Oxidationen af sølv og bijouteri forhindres af vakuum

19 Generelle sikkerhedsforskrifter 1. Vask hænder og rengør alle de redskaber og arbejdsflader, som anvendes til at skære og vakuumpakke fødevarerne. 2. Anvend om muligt handsker når fødevaren håndteres. 3. Vakuumpak kun friske fødevarer. 4. Læg straks letfordærvelige, vakuumpakkede fødevarer i køleskab eller fryser og lad dem ikke ligge for længe ved stuetemperatur. 5. Fordel de vakuumpakkede produkter jævnt i køleskabet eller fryseren for at muliggøre hurtig nedfrysning. 6. De pakkede fødevarer bør i alle tilfælde anvendes inden udløbsdatoen på produktets originale emballage. 7. Vakuumpakning forlænger tørre fødevarers holdbarhed. Fødevarer med højt fedtindhold kan blive harske hurtigt, hvis de udsættes for ilt og varme. Vakuumpakning forlænger også nødder, kokosflager eller korns holdbarhed. Opbevares køligt og mørkt. 8. Vakuumpakning forlænger ikke holdbarheden af frugt og grøntsager, såsom bananer, æbler, kartofler og andre grøntsager, med mindre de skrælles, inden de vakuumpakkes. 9. Nogle grøntsager, såsom broccoli, blomkål og kål, udsender gas, når de vakuumpakkes friske. Af denne grund skal disse fødevarer blancheres, inden de pakkes og fryses. 10. For at pakke de vakuumpakkede fødevarer igen efter at de er blevet taget ud af vakuumpakningen, skal man følge anvisningerne for opbevaring i køleskab efter åbning og opbevare den vakuumpakkede fødevare sikkert. 11. Anvend letfordærvelige fødevarer lige efter at de er blevet opvarmet, optøet eller taget ud af køleskabet. Anvend ikke fødevarer, som har været udsat for luft i flere timer, særligt hvis de er tilberedt i tyk sauce, og opbevaret i en vakuumpose eller andre miljøer uden luft. 12. Indfrys bløde og delikate produkter (fisk, bær osv.) natten over. Når de er frosne, er det muligt at vakuumpakke dem og lægge dem i fryseren. GIV AGT! Vakuumpakningen erstatter ikke frysning eller nedkøling. Letfordærvelige fødevarer skal være frosne, før de vakuumpakkes, de skal være kolde efter vakuumpakningen og fryses

20 Råd om opbevaring af vakuumpakkede fødevarer Vakuumpakningssystemet er måden til at opbevare indkøbte og tilberedte fødevarer. Når man begynder at anvende vakuumpakning, vil det snart blive en uundværlig del af tilberedningen. Følg nedenstående anvisninger for vakuumpakning og opbevaring for at sikre fødevarernes kvalitet: 1. Fødevarens kemiske reaktioner, når den bliver udsat for temperatur, luft, fugt samt dannelse af enzymer, mikroorganismer eller kontaminering fra insekter, ødelægger fødevaren. 2. Den væsentligste årsag til tab af næringsstoffer, konsistens, smag og kvalitet er ilten i luften. Mikroorganismers vækst skyldes i høj grad luften, fordi den fjerner fugten, medmindre fødevaren er indpakket i et fugtbestandigt materiale. Frosne fødevarer, der udsættes for frost, kan få frostskader. 3. Vakuumpakningen suger cirka 90% af luften ud af posen. Med cirka 21% ilt i luften vil en fjernelse på 90% betyde en resterende mængde på cirka 2%-3% resterende luft i vakuumposen. Hvis iltindholdet er under 5%, vil størsteparten af mikroorganismer ikke formere sig. 4. Der er tre typer af mikroorganismer i almindelighed: mug, gær og bakterier. De findes overalt, men udgør kun en fare under bestemte omstændigheder. 5. I et miljø med kun lidt ilt eller ingen fugt kan muggen ikke vokse. I et fugtigt, sukkerholdigt miljø med milde temperaturer vokser gær, med eller uden luft. Kølekapaciteten hæmmer gærens vækst, mens fryseopbevaring fuldstændigt forhindrer væksten af bakterier med eller uden luft. 6. En af de farligste typer af bakterier, Clostridium botulinum, vokser under visse betingelser uden luft: i temperaturområdet mellem 4 C og 46 C. Clostridium botulinum er en meget farlig type bakterie, som kan vokse i omgivelser, der ikke indeholder syrer, er uden ilt og er udsat for temperaturer over 4 C i længere perioder. 7. Disse fødevarer kan kun opbevares i kort tid på et køligt sted eller i en længere periode, hvis de fryses og spises umiddelbart efter tilberedningen. 8. Nogle tørre fødevarer, som mel og korn, kan indeholde insektlarver. Hvis de ikke vakuumpakkes, kan larverne forurene fødevaren under opbevaringen. Vakuumpak fødevarerne for at undgå at insekterne udklækkes. 9. Fødevarerne skal opbevares ved lav temperatur, da kun få mikroorganismer trives uden luft. 10. Hvis køleskabstemperaturen er over 4 C (særligt i længere perioder), vil dette fremme væksten af skadelige mikroorganismer. Det anbefales derfor at holde temperaturen under 4 C

21 11. En temperatur i fryseren på eller under -17 C er egnet til opbevaring af fødevarer, selv om frysning ikke dræber mikroorganismerne, men hæmmer deres vækst. 12. Opbevaringstemperaturen har også indflydelse på tørre, vakuumpakkede fødevarer: holdbarheden øges 3-4 gange for hver temperatursænkning på 10 C. 5.5 Betjening Før brug Før brug skal anordningens overflader og de arbejdsflader, som kommer i kontakt med fødevarerne og tilbehøret (beholdere, låg osv.), rengøres omhyggeligt. Følg anvisningerne beskrevet i afsnit 6.2 "Rengøring". Indsæt strømforsyningskablets stik i stikket og tilslut herefter strømforsyningskablet til en stikkontakt i henhold til anordningens spænding (oplysninger, som findes på typeskiltet) Tænd anordningen Tryk på knappen (1) på højre side; på frontpanelet tændes den grønne indikator ON (2A) og røde (2F) for forseglingstiden (MED) Indstillinger Indstilling af forseglingstiden For at indstille forseglingstiden trykkes på knappen "T" (2F) før vakuumcyklussen. Den indstillede forseglingstid gemmes, indtil: - der indstilles en ny forseglingstid; - der trykkes på knappen STOP; For at slukke anordningen sættes strømafbryderen på "O", eller kablet frakobles stikket. Den røde afbryders position på knappen viser den indstillede forseglingstid: - MIN (Den røde kontrollampe tændes) svarer til den mindste forseglingstid, som anbefales ved flere lukninger; - MED (Den midterste røde indikator blinker) svarer til den mellemlange forseglingstid, som er egnet til de fleste anvendelser. Anordningen er indstillet på automatisk forseglingstid, som standard. - MAX (den røde indikator til højre tændes) den maksimale forseglingstid, som anbefales til opbevaring af fugtige fødevarer

22 Knappen STOP/CANCEL 2C For at standse maskinen i et hvilket som helst øjeblik trykkes på knappen "STOP/CANCEL" (2C) Fig. A. Frigør låget ved at dreje et af anordningens to håndtag (7) "Lock & Unlock System" Fremstilling af poser af rullerne Indsæt en egnet folierulle i anordningens rulleholder (15). Anvend kun ruller til vakuum (med bølget eller præget side). Vælg den rette størrelse for posen til opbevaring af fødevarerne. Sørg for at anvende en pose, som er mindst 8 cm længere end fødevaren, der skal pakkes. Hver ny vakuumpakning reducerer posen med 2 cm. a) Løft låget og træk i poserullens to hjørner til den rigtige længde, (Fig. B1) luk derefter låget. Tryk på skæreklingen og træk posen fra venstre eller højre (Fig. B2). Det er muligt at opnå et pæn lige snit. Desuden er det muligt at forsegle en af posens åbne sider på følgende måde: b) For at gøre dette lægges en af posens to åbne ender med den glatte side på forseglingselementet (11) (Fig. C). GIV AGT! Posen må ikke stikke ind i vakuumkammeret (10) eller på pakningerne (9), men skal nå den ydre del af pakningen, som vist på figuren

23 c) Sænk låget (5) ved at trykke håndtaget nedad (6) (Fig. D1), tag derefter fat i et af de to håndtag med den anden hånd og drej det (7) i pilens retning LOCK (Fig. D2). Låget (5) skal være helt sænket (Fig. D3). d) Tryk på knappen "S" (2E): anordningen lukker automatisk posen og slukker derefter (Fig. E). e) Frigør låget ved at dreje et af anordningens to håndtag (7) "Lock & Unlock System" (Fig. F) og fjern posen

24 f) Kontroller at den er lukket korrekt. En korrekt lukning skal være glat, lige og uden folder, sømmen må ikke vise motivet på det nederste lag (Fig. G) Automatisk vakuumcyklus med poser (afskårne eller se P ) a) For at udføre en automatisk pakkecyklus med poser, inklusiv den endelige forsegling.læg fødevaren i posen uden at lave særlige rynker eller strække overfladerne. Fjern væske eller madrester i den indvendige del af posen, som skal forsegles. b) Anbring posen med dens indhold foran maskinen og placer dens åbne ende inde i vakuumkammeret (10) med den glatte del opad (fig. H). c) Sænk låget (5) helt (6) (Fig. I1) tag derefter fat med den anden hånd og drej et af de to håndtag (7) i pilens retning LOCK (Fig. I2). Låget (5) skal være helt sænket (Fig. I3)

25 d) Juster forseglingstemperaturen hvis nødvendigt (se punkt "Indstillinger/Indstilling af forseglingstiden") (Fig. J). e) Tryk på knappen "A" (2B) for den automatiske cyklus. Anordningen udfører automatisk vakuumcyklussen. Vent til den røde kontrollampe på knappen T holder op med at blinke (Fig. K). f) Frigør låget ved at dreje et af anordningens to håndtag (7) "Lock & Unlock System" (Fig. L) og fjern posen. g) Kontroller at lukningen er ensartet. En korrekt lukning skal være glat, lige og uden folder, sømmen må ikke vise motivet på det nederste lag (Fig. M)

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VAK 100. Cod. 16381 Rev 07/2014

VAK 100. Cod. 16381 Rev 07/2014 VAK 100 300741 Cod. 16381 Rev 07/2014 1 1.1 1.3 2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 8 4 3 10 12 11 9 7 6 5 ok A B C D E F G H I K L M 16 15 N DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere