Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder"

Transkript

1 DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet!

2

3 1. Generelt Oplysninger om brugsvejledningen Forklaring på symbolerne Ansvar og garanti Ophavsret Overensstemmelseserklæring Sikkerhed Generelt Sikkerhedsanvisninger for brug af anordningen Tilsigtet brug Transport, emballering og opbevaring Kontrol efter transport Emballage Opbevaring Tekniske data Oversigt over anordningen Tekniske specifikationer Installation og drift Sikkerhedsanvisninger Installation og tilslutning Fordele ved vakuumpakning Retningslinjer for vakuumpakning Betjening Før brug Tænd anordningen Indstillinger Fremstilling af poser af rullerne Automatisk vakuumcyklus med poser Manuel vakuumcyklus med poser Automatisk vakuumcyklus med beholdere Rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedsanvisninger for rengøringen Rengøring Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse Mulige funktionsfejl Bortskaffelse Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten Tlf.: +49 (0) Tyskland Fax: +49 (0)

4 - 2 -

5 1. Generelt 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen Denne brugsvejledning beskriver installation, drift og vedligeholdelse af anordningen og er en vigtig informations- og referencekilde. Kendskab til anvisningerne og sikkerhedsforskrifterne i denne vejledning skaber grundlag for sikker og korrekt brug af anordningen. Derudover skal lokale sikkerheds- og ulykkesforebyggende regler overholdes under brug af anordningen. Vejledningen er en del af produktet og skal opbevares i umiddelbar nærhed af det således, at installations-, drifts-, vedligeholdelses- og rengøringspersonale let kan konsultere den. 1.2 Forklaring på symbolerne Alle vigtige sikkerhedsanvisninger og tekniske oplysninger i denne vejledning identificeres ved symboler. Anvisningerne skal følges for at undgå ulykker eller skader på personer eller genstande. ADVARSEL! Dette symbol angiver farer, der kan forårsage kvæstelser. I disse tilfælde bedes man overholde sikkerhedsanvisningerne og være yderst forsigtig. ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Dette symbol henleder opmærksomheden på faresituationer, som skyldes strøm. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre kvæstelser eller dødsfald. GIV AGT! Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, kan medføre beskadigelser, uregelmæssigheder og/eller funktionsfejl på anordningen. BEMÆRK! Dette symbol angiver råd og oplysninger, der skal tages i betragtning for en effektiv og problemfri drift af anordningen

6 1.3 Ansvar og garanti Alle oplysninger og anvisninger i denne vejledning er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning, i henhold til den aktuelle teknologiske udvikling og vores viden og erfaring. Det nuværende indhold af leverancen kan variere ved specielle applikationer, tilføjelse af flere valgmuligheder eller nylige tekniske ændringer i forhold til illustrationer og forklaringer i denne vejledning. Kontakt venligst fabrikanten for yderligere oplysninger. BEMÆRK! Læs venligst denne vejledning grundigt inden der udføres arbejde på eller med anordningen, særligt før brugen! Fabrikanten påtager sig intet ansvar for tab eller skader som følge af manglende overholdelse af anvisningerne. Brugsvejledningen skal være tilgængelig for alle, der arbejder med anordningen. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet for at forbedre dets egenskaber og ydelser. 1.4 Ophavsret Brugsvejledningen, teksterne, tegningerne, fotografierne og de andre data er beskyttet af copyright. Enhver form for gengivelse - også delvis - samt gengivelse og/eller overførsel i nogen form er forbudt uden skriftlig tilladelse fra fabrikanten. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre erstatningsansvar. Retten til yderligere krav forbeholdes. BEMÆRK! De grafiske illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule fra anordningens aktuelle design. 1.5 Overensstemmelseserklæring Anordningen opfylder de aktuelle EU-standarder og -direktiver. Dette certificeres af vores EF-overensstemmelseserlæring. Om nødvendigt leverer vi gerne overensstemmelseserklæringen

7 2. Sikkerhed Denne del giver et overblik over alle de vigtige sikkerhedsaspekter. Hvert kapitel indeholder detaljerede sikkerhedsinstruktioner til at undgå de farer, der er fremhævet af symbolerne. Alle piktogrammer samt vandrette og lodrette skilte skal overholdes og skal være læsbare. Overholdelse af alle sikkerhedsrisici giver optimal beskyttelse og garanterer sikker og regelmæssig drift af apparatet. 2.1 Generelt Anordningen er fremstillet i henhold til den aktuelle teknologi. Der kan opstå skader eller farer, hvis den anvendes uretmæssigt eller forkert. En af forudsætningerne for at beskytte sig mod fare, undgå fejl og arbejde sikkert og uden problemer er kendskab til indholdet af denne vejledning. For at undgå farer og sikre anordningens optimale ydelse må der ikke foretages ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af fabrikanten. Anordningen må kun anvendes under maksimalt sikre tekniske forhold. 2.2 Sikkerhedsanvisninger for brug af anordningen Sikkerhedsdataene refererer til anordningens fabrikationstidspunkt i henhold til EUbestemmelserne. Hvis anordningen anvendes i forbindelse med erhverv, har brugeren pligt til, under hele anordningens levetid, at sikre, at disse sikkerhedsforanstaltninger er i overensstemmelse med de aktuelle regler og at overholde de nye bestemmelser. Udover EU-reglerne for sikkerhed på arbejdspladsen skal også lokale bestemmelser overholdes. Udover brugsvejledningens sikkerhedsanvisninger er det ved anvendelse af anordningen nødvendigt at overholde alle generelle regler for sikkerhed, forebyggelse af ulykker samt miljø

8 GIV AGT! o Denne anordning er ikke beregnet til at blive betjent af personer (inklusiv børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller kendskab, medmindre de er under opsyn af en ansvarlig person eller er blevet instrueret i anvendelse af anordningen. o Sørg for at børn ikke leger med anordningen. o Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis apparatet overdrages til tredjemand, skal vejledningen også overdrages. o Alle, der anvender anordningen, skal overholde oplysningerne i brugsvejledningen og følge sikkerhedsanvisningerne. o Anordningen må kun anvendes indendørs. 2.3 Tilsigtet brug Anordningens pålidelighed garanteres kun, hvis den anvendes i henhold til brugsvejledningen. Eventuelle tekniske indgreb, inklusiv montering og vedligeholdelse, skal udføres af kvalificeret personale. Vakuumpakkeren er kun beregnet til vakuumpakning af fødevarer eller andre genstande. GIV AGT! Enhver afvigelse fra den tilsigtede brug er forbudt og anses for forkert. Ethvert krav mod fabrikanten og/eller de autoriserede agenter for skader forårsaget af forkert brug af anordningen udelukkes. Brugeren alene vil være ansvarlig for skader som følge af forkert brug

9 3. Transport, emballering og opbevaring 3.1 Kontrol efter transport Kontroller leverancen umiddelbart efter modtagelsen for at sikre at den er fuldstændig, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlige skader, som ikke identificeres, anses leverancen for accepteret. Noter skaderne på følgesedlen eller kurerens forsendelsesdokumenter. Klag derefter. Erstatningskrav kan kun sendes inden for de fastsatte klagefrister. 3.2 Emballage Gem anordningens originale emballage. Den kan være praktisk til at opbevare anordningen, hvis den skal flyttes, eller hvis det bliver nødvendigt at sende den til et servicecenter i tilfælde af skader. Fjern emballagematerialerne udvendigt og indvendigt før anordningen anvendes. BEMÆRK! Hvis man ønsker at bortskaffe emballagen, skal det ske under overholdelse af de gældende lokale love. Emballagematerialerne kan genbruges. Venligst kontroller, at anordningen og tilbehøret er til stede og er fuldstændige. Kontakt vores kundeservicecenter hvis der mangler en del. 3.3 Opbevaring Lad kasserne være lukkede indtil installationen og vær opmærksom på de udvendige retningsangivelser og markeringer. Emballagen skal opbevares under følgende forhold: - Må ikke opbevares udendørs. - Opbevares på et tørt og støvfrit sted. - Må ikke udsættes for skrappe midler. - Må ikke udsættes for sollys eller nogen form for varmekilde. - Undgå slag og mekaniske vibrationer. - I tilfælde af længerevarende opbevaring (> 3 måneder) skal delenes og emballagens stand kontrolleres. Hvis det er nødvendigt, fornys eller udskiftes den

10 4. Tekniske data 4.1 Oversigt over anordningen - 8 -

11 (1) ON/OFF kontakt (I/O) Sæt kontakten i position (I) for at tænde anordningen. Sluk anordningen med (O), når den ikke bruges. (2) Betjeningspanel anordningens forskellige funktioner kan justeres ved hjælp af knapperne. (3) Vakuummeter angiver det opnåede vakuumniveau. (4) Luftindtag til den lille slange Slangen indsættes for at skabe vakuum i beholdere eller flasker. (5) Låg - det hævede låg kan åbnes eller blokeres. På denne måde er det muligt at placere vakuumposen. (6) Lågets håndtag - letter lukningen af låget for vakuumcyklussen. (7) Anordningen System for fastgørelse og frigørelse - anvendes til at fastgøre posen for automatisk udførsel af pakkecyklussen. Lock & Unlock System (System for fastgørelse og frigørelse) har gasfjedre til at justere åbningen af låget. (8) Forseglingspakning - Presser posen mod forseglingselementet. (9) Pakninger - Sikrer vakuum i kammeret ved at muliggøre udtømning af luften fra poserne. (10) Vakuumkammer med aftagelig bakke - er lejet for placering af posen og udtømning af luften; inde i kammeret indsættes væskeopsamlingsbeholderen (10A), der kan aftages og vaskes i opvaskemaskine for en højere grad af hygiejne. (11) Forseglingselement med afkølingssystem for intensiv brug - Varmeelement, der muliggør forsegling af posen, uden at den klæber til forseglingselementet. (12) Filter til fødevarer i pulverform - beskytter pumpen mod indtrængen af fødevarer i pulverform (sukker, mel, kaffe osv.), som vil kunne skaden den. Kan let fjernes og rengøres. Indsæt væskeopsamlingsbeholderen inden det fjernes (10A). (13) Skridsikre fødder - til at forhindre at anordningen bevæger sig under vakuumcyklussen. (14) Strømforsyningskabel - til at tilslutte anordningen til strømnettet. (15) Rulleholder til at indsætte rullen med vakuumfolie

12 Betjeningspanel/Knappernes og displayets funktioner (2A) ON kontrollampe - når kontakten (1) er på (I), er indikatoren grøn. (2B) Knap A (Auto Vacuum & Seal) - Knap for aktivering af den automatisk pakkecyklus af poser inklusiv lukning. (2C) STOP/CANCEL knap - standser anordningen i et hvilket som helst øjeblik. (2D) Knap M (Manual Vacuum) - Knap for aktivering af den manuelle cyklus; anordningen suger luften ud og udfører den manuelle svejsning ved tryk på knap S. (2E) Knap S (Manual Seal) - Knap for manuel aktivering af Forseglingen. (2F) Knap T (Sealing Time) - Knap til at indstille forseglingstiden. (2G) Knap C (Canister) - Knap for aktivering af den automatiske vakuumpakkecyklus i beholdere. (2H) Knap M (Marinating) - Knap for aktivering af funktionen "Hurtig marinering" (3) Vakuummeter angiver det opnåede vakuumniveau. (4) Luftindtag til den lille slange (HOSE AIR INLET) Til at tilslutte den lille slange for at skabe vakuum i beholdere forseglet med låg, i flasker forseglet med prop og glaskrukker med låg og ring

13 4.2 Tekniske specifikationer Betegnelse Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder Serienr.: Finish: Rustfrit stål 18/10 Energiforbrug: 230 V 50 Hz 0,38 kw Vakuumpumpe: Mål: Tilbehør: Vægt: 1,9 m³/t B 550 x D 320 x H 288 mm 1 rulle vakuumfolie (40 cm x 3 m), 5 vakuumposer (40 x 50 cm); 1 Tilkobling for sugeslange med beholdere 12,6 kg Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifikationer! 5. Installation og drift 5.1 Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Anordningen må kun anvendes, når den er installeret korrekt med en sikker jordforbindelse. Frakobl ikke kablet fra stikkontakten. Strømforsyningskablet må ikke komme i kontakt med varme dele. Det skal sikres, at kablet ikke kommer i kontakt med varmekilder eller skarpe kanter. Kablet må ikke hænge ned fra bordet eller skranken. ADVARSEL! Varm overflade! Under driften kan nogle af anordningens dele blive meget varme. Lad være med at røre apparatets varme dele for at undgå forbrændinger! Undlad at anvende apparatet hvis det ikke virker korrekt, er faldet på jorden eller er beskadiget Brug ikke tilbehør eller reservedele, som ikke anbefales af fabrikanten. Dette kan udgøre en risiko for brugeren eller beskadige anordningen og forårsage kvæstelser, udover at garantien bortfalder. Læg ikke kablet på tæpper eller andre isolerende materialer. Tildæk ikke kablet. Hold kablet væk fra arbejdsområdet og nedsænk det ikke ned i vand

14 Undlad at flytte eller vippe anordningen under driften. ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Anordningen kan forårsage kvæstelser, hvis den ikke er installeret korrekt! Kontroller anordningens tekniske data (se typeskiltet) før den tilsluttes det lokale strømnet. Tilslut kun apparatet hvis de stemmer overens! Overhold sikkerhedsanvisningerne! 5.2 Installation og tilslutning Tag anordningen ud og fjern emballagen. Anbring apparatet på en plan overfalde, et sikkert og tørt sted, som kan understøtte anordningens vægt. Anordningen må ikke anbringes på en brændbar overflade (for eksempel: Duge, tæpper osv.). Anordningen må ikke befinde sig i nærheden af åben ild, radiatorer eller andre varmekilder. Placer anordningen utilgængeligt for børn. Det skal sikres, at små børn ikke kan hive i anordningens kabel. Placer anordningen langt fra bordpladens kanter. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads foran anordningen til, at posen kan vakuumeres med fødevarerne. Sørg for at der er god luftcirkulation og mindst 20 cm afstand til alle sider og 1 m over anordningen. Udgangskredsløbet skal indstilles på mindst 16A. Tilslut direkte til en stikkontakt uden at bruge forlængerledninger eller andre stik. Anbring anordningen således, at der er adgang til stikket, og at anordningen hurtigt kan frakobles nettet ved behov

15 5.3 Fordele ved vakuumpakning Ved vakuumpakning fjernes luften fra folieposen eller beholderne, og de forsegles hermetisk, således at nedbrydningen af fødevarerne stoppes eller bremses. Vakuumpakning forlænger fødevarernes holdbarhed med tre til fem gange. Smagen og vitaminindholdet bevares. Fødevarerne beskyttes mod frostskader, bakterier og mug. Vakuumpakning er en opbevaringsmetode, der er særligt egnet til friske fødevarer, og skal kombineres med lave temperaturer, dvs. at det vakuumpakkede produkt skal opbevares i køleskab eller fryser for at opnå de bedste resultater. Fødevarer, som opbevares på denne måde, har en meget længere holdbarhed i forhold til produkter, der ikke er vakuumpakkede, og som derfor kun er holdbare i et par timer eller dage. Vakuumpakning er det rigtige valg for at opbevare fødevarer på en sund måde og spare penge: Det kan derefter anvendes ved storindkøb på vakuumpakkede fødevarer og til at gøre dem mere resistente, til at tilberede forud i løbet af ugen, til at få salat, grøntsager og urter til at holde sig længere (de forbliver sprøde og friske); Det er ikke noget problem at opbevare olie af høj kvalitet eller lignende produkter i en flaske; Der er mere plads i fryseren; Fødevarerne beskyttes mod frostskader i fryseren; Maden marineres på en hurtigere og mere bæredygtig måde (det tager kun 20 minutter i vakuum); Gør det muligt at vakuumere pakket kød, pålæg og ost (og bevare deres smag); Man sparer penge, da alle rester let kan gemmes og anvendes en anden gang; Alle typer frugt og grøntsager kan købes i sæsonen og opbevares under vakuum i længere tid. Alle data i nedenstående tabel er vejledende værdier, der afhænger af emballagens styrke og fødevarernes organoleptiske egenskaber. GIV AGT! Opbevar letfordærvelige fødevarer i fryseren eller køleskabet. Vakuumpakningen forlænger fødevarernes holdbarhed, men den forvandler dem ikke til "konserves", dvs. et produkt, der kan holde sig ved stuetemperatur

16 Holdbarhed for fødevaren "med og uden" vakuumpakning: Fødevarer på køl (5+/-2 C) Holdbarhed uden vakuumpakning Holdbarhed vakuumpakket Rødt kød 3-4 dage 8-9 dage Lyst kød 2-3 dage 6-9 dage Hele fisk 1-3 dage 4-5 dage Vildt 2-3 dage 5-7 dage Pølser 7-15 dage dage Skiveskåret salami 4-6 dage dage Blød ost 5-7 dage dage Hård/halvhård ost dage dage Grøntsager 1-3 dage 7-10 dage Frugt 5-7 dage dage Tilberedte og afkølede fødevarer (5+/-2 C) Grøntsagspuréer og suppe 2-3 dage 8-10 dage Pasta og risotto 2-3 dage 6-8 dage Kogt og stegt oksekød 3-5 dage dage Fyldte tærter (med creme eller frugt) 2-3 dage 6-8 dage Fritureolie dage dage Frosne fødevarer (-18 +/-2 C) Kød 4-6 måneder måneder Fisk 3-4 måneder måneder Grøntsager 8-10 måneder måneder Fødevarer ved stuetemperatur (25+/-2 C) Brød 1-2 dage 6-8 dage Kiks i emballage 4-6 måneder 12 måneder Pasta 5-6 måneder 12 måneder Ris 5-6 måneder 12 måneder Mel 4-5 måneder 12 måneder Tørret frugt 3-4 måneder 12 måneder Formalet kaffe 2-3 måneder 12 måneder Te i pulverform 5-6 måneder 12 måneder Frysetørrede produkter 1-2 måneder 12 måneder Mælkepulver 1-2 måneder 12 måneder

17 5.4 Retningslinjer for vakuumpakning Vakuumpakning til frysning Korrekt opbevaring vil hjælpe anordningen til at bevare fødevarernes friskhed. Pak fødevarerne så friske som muligt. Sarte fødevarer eller dem, man ønsker skal bevare form og udseende, kan blive beskadigede, hvis de pakkes friske. Det anbefales at indfryse sarte produkter, såsom kød, fisk, bær, brød osv., inden de vakuumpakkes. De kan fryses i op til 24 timer uden at få frostskader. Når de er frosne, kan man suge luften ud af posen og opbevare den i lang tid i fryseren for at bevare det emballerede produkts smag og ernæringsmæssige værdi. For at vakuumpakke væsker, såsom suppe, gryderetter og sammenkogte retter, skal de først indfryses i en gryde eller skål og derefter pakkes hermetisk og opbevares frosne i fryseren. For at opbevare friske grøntsager skal de renses eller skrælles og blancheres kort i kogende vand (eller, hvis nødvendigt, varmes i mikrobølgeovnen) for at opnå friske og kogte grøntsager. Når de er kølet af, vakuumpakkes de i ønskede portioner. Ved pakning af ikke-frosne produkter tages cirka 5 cm mere pose for at sikre plads til, at fødevaren kan udvide sig, når den fryses. Læg kød eller fisk på et stykke køkkenrulle og forsegl derefter hermetisk med køkkenrullen i plastposen. På denne måde opsuger køkkenrullen væsken fra fødevaren. Inden fødevarer som tortillas, pandekager eller hamburgere vakuumpakkes, lægges smørebrøds- eller bagepapir mellem de enkelte stykker. Dette gør det lettere at tage enkelte stykker ud, lukke posen igen og lægge den tilbage i fryseren. Vakuumpakning til opbevaring i køleskab Fødevarerne kan tilberedes i forvejen, opbevares vakuumpakkede i køleskabet og opvarmes ved behov. Vakuumpakning til opbevaring i spisekammer Nogle fødevarer kan også opbevares ved stuetemperatur (såsom kaffe, mel, pasta, sukker osv.), og dette kan lettes af vakuumpakning. Hvis disse produkter ikke anvendes i flere dage, hvis man f.eks. tager på ferie, skal de beskyttes med en vakuumpakning. På denne måde holder de sig friske ved stuetemperatur og bliver ikke angrebet af mug eller insekter

18 Optøning af fødevarer pakket i vakuumposer Det er muligt at optø vakuumpakkede fødevarer, såsom kød, fisk, frugt, grøntsager og andre fødevarer, på den nederste hylde i køleskabet. Lad brød og kager tø op ved stuetemperatur. Supper og andre væsker optøs i posen direkte i varmt vand, indtil indholdet er fuldstændigt varmt. Ved optøning ved stuetemperatur eller over vandbad klippes først et hjørne af posen, således at vakuummet frigøres, og dampen kan slippe ud. Anvend fødevarerne umiddelbart efter optøning. Resterne må ikkefryses igen. Vakuumpakkede fødevarer Mange fødevarer, såsom ost eller kød, sælges vakuumpakket. Når disse pakker er blevet åbnet, er det muligt at vakuumpakke dem igen for at bevare madens smag og friskhed. GIV AGT! Vakuumpakkede fødevarer bør altid indtages inden udløbsdatoen angivet på den originale emballage. Under den anden vakuumpakning skal de behandles med største omhu og hygiejne. Råd om vakuumpakning Når man vakuumpakker fødevarer med skarpe eller spidse kanter, såsom ben eller spaghetti, skal man dække disse kanter med køkkenrulle for at forhindre, at posen beskadiges. For at forhindre at skrøbelige fødevarer, såsom bær, tvebakker eller kiks, smuldrer eller går i stykker, når de pakkes, bør man anvende beholderne til opbevaringen. En lang række genstande kan opbevares vakuumpakkede. For eksempel kan camping udstyr, såsom rene tændstikker, førstehjælpskasser og tøj, opbevares tørre og rene. Nødtrekanterne er altid klar til brug. Man kan opbevare pibetobak. Oxidationen af sølv og bijouteri forhindres af vakuum

19 Generelle sikkerhedsforskrifter 1. Vask hænder og rengør alle de redskaber og arbejdsflader, som anvendes til at skære og vakuumpakke fødevarerne. 2. Anvend om muligt handsker når fødevaren håndteres. 3. Vakuumpak kun friske fødevarer. 4. Læg straks letfordærvelige, vakuumpakkede fødevarer i køleskab eller fryser og lad dem ikke ligge for længe ved stuetemperatur. 5. Fordel de vakuumpakkede produkter jævnt i køleskabet eller fryseren for at muliggøre hurtig nedfrysning. 6. De pakkede fødevarer bør i alle tilfælde anvendes inden udløbsdatoen på produktets originale emballage. 7. Vakuumpakning forlænger tørre fødevarers holdbarhed. Fødevarer med højt fedtindhold kan blive harske hurtigt, hvis de udsættes for ilt og varme. Vakuumpakning forlænger også nødder, kokosflager eller korns holdbarhed. Opbevares køligt og mørkt. 8. Vakuumpakning forlænger ikke holdbarheden af frugt og grøntsager, såsom bananer, æbler, kartofler og andre grøntsager, med mindre de skrælles, inden de vakuumpakkes. 9. Nogle grøntsager, såsom broccoli, blomkål og kål, udsender gas, når de vakuumpakkes friske. Af denne grund skal disse fødevarer blancheres, inden de pakkes og fryses. 10. For at pakke de vakuumpakkede fødevarer igen efter at de er blevet taget ud af vakuumpakningen, skal man følge anvisningerne for opbevaring i køleskab efter åbning og opbevare den vakuumpakkede fødevare sikkert. 11. Anvend letfordærvelige fødevarer lige efter at de er blevet opvarmet, optøet eller taget ud af køleskabet. Anvend ikke fødevarer, som har været udsat for luft i flere timer, særligt hvis de er tilberedt i tyk sauce, og opbevaret i en vakuumpose eller andre miljøer uden luft. 12. Indfrys bløde og delikate produkter (fisk, bær osv.) natten over. Når de er frosne, er det muligt at vakuumpakke dem og lægge dem i fryseren. GIV AGT! Vakuumpakningen erstatter ikke frysning eller nedkøling. Letfordærvelige fødevarer skal være frosne, før de vakuumpakkes, de skal være kolde efter vakuumpakningen og fryses

20 Råd om opbevaring af vakuumpakkede fødevarer Vakuumpakningssystemet er måden til at opbevare indkøbte og tilberedte fødevarer. Når man begynder at anvende vakuumpakning, vil det snart blive en uundværlig del af tilberedningen. Følg nedenstående anvisninger for vakuumpakning og opbevaring for at sikre fødevarernes kvalitet: 1. Fødevarens kemiske reaktioner, når den bliver udsat for temperatur, luft, fugt samt dannelse af enzymer, mikroorganismer eller kontaminering fra insekter, ødelægger fødevaren. 2. Den væsentligste årsag til tab af næringsstoffer, konsistens, smag og kvalitet er ilten i luften. Mikroorganismers vækst skyldes i høj grad luften, fordi den fjerner fugten, medmindre fødevaren er indpakket i et fugtbestandigt materiale. Frosne fødevarer, der udsættes for frost, kan få frostskader. 3. Vakuumpakningen suger cirka 90% af luften ud af posen. Med cirka 21% ilt i luften vil en fjernelse på 90% betyde en resterende mængde på cirka 2%-3% resterende luft i vakuumposen. Hvis iltindholdet er under 5%, vil størsteparten af mikroorganismer ikke formere sig. 4. Der er tre typer af mikroorganismer i almindelighed: mug, gær og bakterier. De findes overalt, men udgør kun en fare under bestemte omstændigheder. 5. I et miljø med kun lidt ilt eller ingen fugt kan muggen ikke vokse. I et fugtigt, sukkerholdigt miljø med milde temperaturer vokser gær, med eller uden luft. Kølekapaciteten hæmmer gærens vækst, mens fryseopbevaring fuldstændigt forhindrer væksten af bakterier med eller uden luft. 6. En af de farligste typer af bakterier, Clostridium botulinum, vokser under visse betingelser uden luft: i temperaturområdet mellem 4 C og 46 C. Clostridium botulinum er en meget farlig type bakterie, som kan vokse i omgivelser, der ikke indeholder syrer, er uden ilt og er udsat for temperaturer over 4 C i længere perioder. 7. Disse fødevarer kan kun opbevares i kort tid på et køligt sted eller i en længere periode, hvis de fryses og spises umiddelbart efter tilberedningen. 8. Nogle tørre fødevarer, som mel og korn, kan indeholde insektlarver. Hvis de ikke vakuumpakkes, kan larverne forurene fødevaren under opbevaringen. Vakuumpak fødevarerne for at undgå at insekterne udklækkes. 9. Fødevarerne skal opbevares ved lav temperatur, da kun få mikroorganismer trives uden luft. 10. Hvis køleskabstemperaturen er over 4 C (særligt i længere perioder), vil dette fremme væksten af skadelige mikroorganismer. Det anbefales derfor at holde temperaturen under 4 C

21 11. En temperatur i fryseren på eller under -17 C er egnet til opbevaring af fødevarer, selv om frysning ikke dræber mikroorganismerne, men hæmmer deres vækst. 12. Opbevaringstemperaturen har også indflydelse på tørre, vakuumpakkede fødevarer: holdbarheden øges 3-4 gange for hver temperatursænkning på 10 C. 5.5 Betjening Før brug Før brug skal anordningens overflader og de arbejdsflader, som kommer i kontakt med fødevarerne og tilbehøret (beholdere, låg osv.), rengøres omhyggeligt. Følg anvisningerne beskrevet i afsnit 6.2 "Rengøring". Indsæt strømforsyningskablets stik i stikket og tilslut herefter strømforsyningskablet til en stikkontakt i henhold til anordningens spænding (oplysninger, som findes på typeskiltet) Tænd anordningen Tryk på knappen (1) på højre side; på frontpanelet tændes den grønne indikator ON (2A) og røde (2F) for forseglingstiden (MED) Indstillinger Indstilling af forseglingstiden For at indstille forseglingstiden trykkes på knappen "T" (2F) før vakuumcyklussen. Den indstillede forseglingstid gemmes, indtil: - der indstilles en ny forseglingstid; - der trykkes på knappen STOP; For at slukke anordningen sættes strømafbryderen på "O", eller kablet frakobles stikket. Den røde afbryders position på knappen viser den indstillede forseglingstid: - MIN (Den røde kontrollampe tændes) svarer til den mindste forseglingstid, som anbefales ved flere lukninger; - MED (Den midterste røde indikator blinker) svarer til den mellemlange forseglingstid, som er egnet til de fleste anvendelser. Anordningen er indstillet på automatisk forseglingstid, som standard. - MAX (den røde indikator til højre tændes) den maksimale forseglingstid, som anbefales til opbevaring af fugtige fødevarer

22 Knappen STOP/CANCEL 2C For at standse maskinen i et hvilket som helst øjeblik trykkes på knappen "STOP/CANCEL" (2C) Fig. A. Frigør låget ved at dreje et af anordningens to håndtag (7) "Lock & Unlock System" Fremstilling af poser af rullerne Indsæt en egnet folierulle i anordningens rulleholder (15). Anvend kun ruller til vakuum (med bølget eller præget side). Vælg den rette størrelse for posen til opbevaring af fødevarerne. Sørg for at anvende en pose, som er mindst 8 cm længere end fødevaren, der skal pakkes. Hver ny vakuumpakning reducerer posen med 2 cm. a) Løft låget og træk i poserullens to hjørner til den rigtige længde, (Fig. B1) luk derefter låget. Tryk på skæreklingen og træk posen fra venstre eller højre (Fig. B2). Det er muligt at opnå et pæn lige snit. Desuden er det muligt at forsegle en af posens åbne sider på følgende måde: b) For at gøre dette lægges en af posens to åbne ender med den glatte side på forseglingselementet (11) (Fig. C). GIV AGT! Posen må ikke stikke ind i vakuumkammeret (10) eller på pakningerne (9), men skal nå den ydre del af pakningen, som vist på figuren

23 c) Sænk låget (5) ved at trykke håndtaget nedad (6) (Fig. D1), tag derefter fat i et af de to håndtag med den anden hånd og drej det (7) i pilens retning LOCK (Fig. D2). Låget (5) skal være helt sænket (Fig. D3). d) Tryk på knappen "S" (2E): anordningen lukker automatisk posen og slukker derefter (Fig. E). e) Frigør låget ved at dreje et af anordningens to håndtag (7) "Lock & Unlock System" (Fig. F) og fjern posen

24 f) Kontroller at den er lukket korrekt. En korrekt lukning skal være glat, lige og uden folder, sømmen må ikke vise motivet på det nederste lag (Fig. G) Automatisk vakuumcyklus med poser (afskårne eller se P ) a) For at udføre en automatisk pakkecyklus med poser, inklusiv den endelige forsegling.læg fødevaren i posen uden at lave særlige rynker eller strække overfladerne. Fjern væske eller madrester i den indvendige del af posen, som skal forsegles. b) Anbring posen med dens indhold foran maskinen og placer dens åbne ende inde i vakuumkammeret (10) med den glatte del opad (fig. H). c) Sænk låget (5) helt (6) (Fig. I1) tag derefter fat med den anden hånd og drej et af de to håndtag (7) i pilens retning LOCK (Fig. I2). Låget (5) skal være helt sænket (Fig. I3)

25 d) Juster forseglingstemperaturen hvis nødvendigt (se punkt "Indstillinger/Indstilling af forseglingstiden") (Fig. J). e) Tryk på knappen "A" (2B) for den automatiske cyklus. Anordningen udfører automatisk vakuumcyklussen. Vent til den røde kontrollampe på knappen T holder op med at blinke (Fig. K). f) Frigør låget ved at dreje et af anordningens to håndtag (7) "Lock & Unlock System" (Fig. L) og fjern posen. g) Kontroller at lukningen er ensartet. En korrekt lukning skal være glat, lige og uden folder, sømmen må ikke vise motivet på det nederste lag (Fig. M)

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere