Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder"

Transkript

1 DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet!

2

3 1. Generelt Oplysninger om brugsvejledningen Forklaring på symbolerne Ansvar og garanti Ophavsret Overensstemmelseserklæring Sikkerhed Generelt Sikkerhedsanvisninger for brug af anordningen Tilsigtet brug Transport, emballering og opbevaring Kontrol efter transport Emballage Opbevaring Tekniske data Oversigt over anordningen Tekniske specifikationer Installation og drift Sikkerhedsanvisninger Installation og tilslutning Fordele ved vakuumpakning Retningslinjer for vakuumpakning Betjening Før brug Tænd anordningen Indstillinger Fremstilling af poser af rullerne Automatisk vakuumcyklus med poser Manuel vakuumcyklus med poser Automatisk vakuumcyklus med beholdere Rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedsanvisninger for rengøringen Rengøring Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse Mulige funktionsfejl Bortskaffelse Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28 D Salzkotten Tlf.: +49 (0) Tyskland Fax: +49 (0)

4 - 2 -

5 1. Generelt 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen Denne brugsvejledning beskriver installation, drift og vedligeholdelse af anordningen og er en vigtig informations- og referencekilde. Kendskab til anvisningerne og sikkerhedsforskrifterne i denne vejledning skaber grundlag for sikker og korrekt brug af anordningen. Derudover skal lokale sikkerheds- og ulykkesforebyggende regler overholdes under brug af anordningen. Vejledningen er en del af produktet og skal opbevares i umiddelbar nærhed af det således, at installations-, drifts-, vedligeholdelses- og rengøringspersonale let kan konsultere den. 1.2 Forklaring på symbolerne Alle vigtige sikkerhedsanvisninger og tekniske oplysninger i denne vejledning identificeres ved symboler. Anvisningerne skal følges for at undgå ulykker eller skader på personer eller genstande. ADVARSEL! Dette symbol angiver farer, der kan forårsage kvæstelser. I disse tilfælde bedes man overholde sikkerhedsanvisningerne og være yderst forsigtig. ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Dette symbol henleder opmærksomheden på faresituationer, som skyldes strøm. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre kvæstelser eller dødsfald. GIV AGT! Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, kan medføre beskadigelser, uregelmæssigheder og/eller funktionsfejl på anordningen. BEMÆRK! Dette symbol angiver råd og oplysninger, der skal tages i betragtning for en effektiv og problemfri drift af anordningen

6 1.3 Ansvar og garanti Alle oplysninger og anvisninger i denne vejledning er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning, i henhold til den aktuelle teknologiske udvikling og vores viden og erfaring. Det nuværende indhold af leverancen kan variere ved specielle applikationer, tilføjelse af flere valgmuligheder eller nylige tekniske ændringer i forhold til illustrationer og forklaringer i denne vejledning. Kontakt venligst fabrikanten for yderligere oplysninger. BEMÆRK! Læs venligst denne vejledning grundigt inden der udføres arbejde på eller med anordningen, særligt før brugen! Fabrikanten påtager sig intet ansvar for tab eller skader som følge af manglende overholdelse af anvisningerne. Brugsvejledningen skal være tilgængelig for alle, der arbejder med anordningen. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet for at forbedre dets egenskaber og ydelser. 1.4 Ophavsret Brugsvejledningen, teksterne, tegningerne, fotografierne og de andre data er beskyttet af copyright. Enhver form for gengivelse - også delvis - samt gengivelse og/eller overførsel i nogen form er forbudt uden skriftlig tilladelse fra fabrikanten. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre erstatningsansvar. Retten til yderligere krav forbeholdes. BEMÆRK! De grafiske illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule fra anordningens aktuelle design. 1.5 Overensstemmelseserklæring Anordningen opfylder de aktuelle EU-standarder og -direktiver. Dette certificeres af vores EF-overensstemmelseserlæring. Om nødvendigt leverer vi gerne overensstemmelseserklæringen

7 2. Sikkerhed Denne del giver et overblik over alle de vigtige sikkerhedsaspekter. Hvert kapitel indeholder detaljerede sikkerhedsinstruktioner til at undgå de farer, der er fremhævet af symbolerne. Alle piktogrammer samt vandrette og lodrette skilte skal overholdes og skal være læsbare. Overholdelse af alle sikkerhedsrisici giver optimal beskyttelse og garanterer sikker og regelmæssig drift af apparatet. 2.1 Generelt Anordningen er fremstillet i henhold til den aktuelle teknologi. Der kan opstå skader eller farer, hvis den anvendes uretmæssigt eller forkert. En af forudsætningerne for at beskytte sig mod fare, undgå fejl og arbejde sikkert og uden problemer er kendskab til indholdet af denne vejledning. For at undgå farer og sikre anordningens optimale ydelse må der ikke foretages ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af fabrikanten. Anordningen må kun anvendes under maksimalt sikre tekniske forhold. 2.2 Sikkerhedsanvisninger for brug af anordningen Sikkerhedsdataene refererer til anordningens fabrikationstidspunkt i henhold til EUbestemmelserne. Hvis anordningen anvendes i forbindelse med erhverv, har brugeren pligt til, under hele anordningens levetid, at sikre, at disse sikkerhedsforanstaltninger er i overensstemmelse med de aktuelle regler og at overholde de nye bestemmelser. Udover EU-reglerne for sikkerhed på arbejdspladsen skal også lokale bestemmelser overholdes. Udover brugsvejledningens sikkerhedsanvisninger er det ved anvendelse af anordningen nødvendigt at overholde alle generelle regler for sikkerhed, forebyggelse af ulykker samt miljø

8 GIV AGT! o Denne anordning er ikke beregnet til at blive betjent af personer (inklusiv børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller kendskab, medmindre de er under opsyn af en ansvarlig person eller er blevet instrueret i anvendelse af anordningen. o Sørg for at børn ikke leger med anordningen. o Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis apparatet overdrages til tredjemand, skal vejledningen også overdrages. o Alle, der anvender anordningen, skal overholde oplysningerne i brugsvejledningen og følge sikkerhedsanvisningerne. o Anordningen må kun anvendes indendørs. 2.3 Tilsigtet brug Anordningens pålidelighed garanteres kun, hvis den anvendes i henhold til brugsvejledningen. Eventuelle tekniske indgreb, inklusiv montering og vedligeholdelse, skal udføres af kvalificeret personale. Vakuumpakkeren er kun beregnet til vakuumpakning af fødevarer eller andre genstande. GIV AGT! Enhver afvigelse fra den tilsigtede brug er forbudt og anses for forkert. Ethvert krav mod fabrikanten og/eller de autoriserede agenter for skader forårsaget af forkert brug af anordningen udelukkes. Brugeren alene vil være ansvarlig for skader som følge af forkert brug

9 3. Transport, emballering og opbevaring 3.1 Kontrol efter transport Kontroller leverancen umiddelbart efter modtagelsen for at sikre at den er fuldstændig, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde af synlige skader, som ikke identificeres, anses leverancen for accepteret. Noter skaderne på følgesedlen eller kurerens forsendelsesdokumenter. Klag derefter. Erstatningskrav kan kun sendes inden for de fastsatte klagefrister. 3.2 Emballage Gem anordningens originale emballage. Den kan være praktisk til at opbevare anordningen, hvis den skal flyttes, eller hvis det bliver nødvendigt at sende den til et servicecenter i tilfælde af skader. Fjern emballagematerialerne udvendigt og indvendigt før anordningen anvendes. BEMÆRK! Hvis man ønsker at bortskaffe emballagen, skal det ske under overholdelse af de gældende lokale love. Emballagematerialerne kan genbruges. Venligst kontroller, at anordningen og tilbehøret er til stede og er fuldstændige. Kontakt vores kundeservicecenter hvis der mangler en del. 3.3 Opbevaring Lad kasserne være lukkede indtil installationen og vær opmærksom på de udvendige retningsangivelser og markeringer. Emballagen skal opbevares under følgende forhold: - Må ikke opbevares udendørs. - Opbevares på et tørt og støvfrit sted. - Må ikke udsættes for skrappe midler. - Må ikke udsættes for sollys eller nogen form for varmekilde. - Undgå slag og mekaniske vibrationer. - I tilfælde af længerevarende opbevaring (> 3 måneder) skal delenes og emballagens stand kontrolleres. Hvis det er nødvendigt, fornys eller udskiftes den

10 4. Tekniske data 4.1 Oversigt over anordningen - 8 -

11 (1) ON/OFF kontakt (I/O) Sæt kontakten i position (I) for at tænde anordningen. Sluk anordningen med (O), når den ikke bruges. (2) Betjeningspanel anordningens forskellige funktioner kan justeres ved hjælp af knapperne. (3) Vakuummeter angiver det opnåede vakuumniveau. (4) Luftindtag til den lille slange Slangen indsættes for at skabe vakuum i beholdere eller flasker. (5) Låg - det hævede låg kan åbnes eller blokeres. På denne måde er det muligt at placere vakuumposen. (6) Lågets håndtag - letter lukningen af låget for vakuumcyklussen. (7) Anordningen System for fastgørelse og frigørelse - anvendes til at fastgøre posen for automatisk udførsel af pakkecyklussen. Lock & Unlock System (System for fastgørelse og frigørelse) har gasfjedre til at justere åbningen af låget. (8) Forseglingspakning - Presser posen mod forseglingselementet. (9) Pakninger - Sikrer vakuum i kammeret ved at muliggøre udtømning af luften fra poserne. (10) Vakuumkammer med aftagelig bakke - er lejet for placering af posen og udtømning af luften; inde i kammeret indsættes væskeopsamlingsbeholderen (10A), der kan aftages og vaskes i opvaskemaskine for en højere grad af hygiejne. (11) Forseglingselement med afkølingssystem for intensiv brug - Varmeelement, der muliggør forsegling af posen, uden at den klæber til forseglingselementet. (12) Filter til fødevarer i pulverform - beskytter pumpen mod indtrængen af fødevarer i pulverform (sukker, mel, kaffe osv.), som vil kunne skaden den. Kan let fjernes og rengøres. Indsæt væskeopsamlingsbeholderen inden det fjernes (10A). (13) Skridsikre fødder - til at forhindre at anordningen bevæger sig under vakuumcyklussen. (14) Strømforsyningskabel - til at tilslutte anordningen til strømnettet. (15) Rulleholder til at indsætte rullen med vakuumfolie

12 Betjeningspanel/Knappernes og displayets funktioner (2A) ON kontrollampe - når kontakten (1) er på (I), er indikatoren grøn. (2B) Knap A (Auto Vacuum & Seal) - Knap for aktivering af den automatisk pakkecyklus af poser inklusiv lukning. (2C) STOP/CANCEL knap - standser anordningen i et hvilket som helst øjeblik. (2D) Knap M (Manual Vacuum) - Knap for aktivering af den manuelle cyklus; anordningen suger luften ud og udfører den manuelle svejsning ved tryk på knap S. (2E) Knap S (Manual Seal) - Knap for manuel aktivering af Forseglingen. (2F) Knap T (Sealing Time) - Knap til at indstille forseglingstiden. (2G) Knap C (Canister) - Knap for aktivering af den automatiske vakuumpakkecyklus i beholdere. (2H) Knap M (Marinating) - Knap for aktivering af funktionen "Hurtig marinering" (3) Vakuummeter angiver det opnåede vakuumniveau. (4) Luftindtag til den lille slange (HOSE AIR INLET) Til at tilslutte den lille slange for at skabe vakuum i beholdere forseglet med låg, i flasker forseglet med prop og glaskrukker med låg og ring

13 4.2 Tekniske specifikationer Betegnelse Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder Serienr.: Finish: Rustfrit stål 18/10 Energiforbrug: 230 V 50 Hz 0,38 kw Vakuumpumpe: Mål: Tilbehør: Vægt: 1,9 m³/t B 550 x D 320 x H 288 mm 1 rulle vakuumfolie (40 cm x 3 m), 5 vakuumposer (40 x 50 cm); 1 Tilkobling for sugeslange med beholdere 12,6 kg Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifikationer! 5. Installation og drift 5.1 Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Anordningen må kun anvendes, når den er installeret korrekt med en sikker jordforbindelse. Frakobl ikke kablet fra stikkontakten. Strømforsyningskablet må ikke komme i kontakt med varme dele. Det skal sikres, at kablet ikke kommer i kontakt med varmekilder eller skarpe kanter. Kablet må ikke hænge ned fra bordet eller skranken. ADVARSEL! Varm overflade! Under driften kan nogle af anordningens dele blive meget varme. Lad være med at røre apparatets varme dele for at undgå forbrændinger! Undlad at anvende apparatet hvis det ikke virker korrekt, er faldet på jorden eller er beskadiget Brug ikke tilbehør eller reservedele, som ikke anbefales af fabrikanten. Dette kan udgøre en risiko for brugeren eller beskadige anordningen og forårsage kvæstelser, udover at garantien bortfalder. Læg ikke kablet på tæpper eller andre isolerende materialer. Tildæk ikke kablet. Hold kablet væk fra arbejdsområdet og nedsænk det ikke ned i vand

14 Undlad at flytte eller vippe anordningen under driften. ADVARSEL! Fare for elektrisk stød! Anordningen kan forårsage kvæstelser, hvis den ikke er installeret korrekt! Kontroller anordningens tekniske data (se typeskiltet) før den tilsluttes det lokale strømnet. Tilslut kun apparatet hvis de stemmer overens! Overhold sikkerhedsanvisningerne! 5.2 Installation og tilslutning Tag anordningen ud og fjern emballagen. Anbring apparatet på en plan overfalde, et sikkert og tørt sted, som kan understøtte anordningens vægt. Anordningen må ikke anbringes på en brændbar overflade (for eksempel: Duge, tæpper osv.). Anordningen må ikke befinde sig i nærheden af åben ild, radiatorer eller andre varmekilder. Placer anordningen utilgængeligt for børn. Det skal sikres, at små børn ikke kan hive i anordningens kabel. Placer anordningen langt fra bordpladens kanter. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads foran anordningen til, at posen kan vakuumeres med fødevarerne. Sørg for at der er god luftcirkulation og mindst 20 cm afstand til alle sider og 1 m over anordningen. Udgangskredsløbet skal indstilles på mindst 16A. Tilslut direkte til en stikkontakt uden at bruge forlængerledninger eller andre stik. Anbring anordningen således, at der er adgang til stikket, og at anordningen hurtigt kan frakobles nettet ved behov

15 5.3 Fordele ved vakuumpakning Ved vakuumpakning fjernes luften fra folieposen eller beholderne, og de forsegles hermetisk, således at nedbrydningen af fødevarerne stoppes eller bremses. Vakuumpakning forlænger fødevarernes holdbarhed med tre til fem gange. Smagen og vitaminindholdet bevares. Fødevarerne beskyttes mod frostskader, bakterier og mug. Vakuumpakning er en opbevaringsmetode, der er særligt egnet til friske fødevarer, og skal kombineres med lave temperaturer, dvs. at det vakuumpakkede produkt skal opbevares i køleskab eller fryser for at opnå de bedste resultater. Fødevarer, som opbevares på denne måde, har en meget længere holdbarhed i forhold til produkter, der ikke er vakuumpakkede, og som derfor kun er holdbare i et par timer eller dage. Vakuumpakning er det rigtige valg for at opbevare fødevarer på en sund måde og spare penge: Det kan derefter anvendes ved storindkøb på vakuumpakkede fødevarer og til at gøre dem mere resistente, til at tilberede forud i løbet af ugen, til at få salat, grøntsager og urter til at holde sig længere (de forbliver sprøde og friske); Det er ikke noget problem at opbevare olie af høj kvalitet eller lignende produkter i en flaske; Der er mere plads i fryseren; Fødevarerne beskyttes mod frostskader i fryseren; Maden marineres på en hurtigere og mere bæredygtig måde (det tager kun 20 minutter i vakuum); Gør det muligt at vakuumere pakket kød, pålæg og ost (og bevare deres smag); Man sparer penge, da alle rester let kan gemmes og anvendes en anden gang; Alle typer frugt og grøntsager kan købes i sæsonen og opbevares under vakuum i længere tid. Alle data i nedenstående tabel er vejledende værdier, der afhænger af emballagens styrke og fødevarernes organoleptiske egenskaber. GIV AGT! Opbevar letfordærvelige fødevarer i fryseren eller køleskabet. Vakuumpakningen forlænger fødevarernes holdbarhed, men den forvandler dem ikke til "konserves", dvs. et produkt, der kan holde sig ved stuetemperatur

16 Holdbarhed for fødevaren "med og uden" vakuumpakning: Fødevarer på køl (5+/-2 C) Holdbarhed uden vakuumpakning Holdbarhed vakuumpakket Rødt kød 3-4 dage 8-9 dage Lyst kød 2-3 dage 6-9 dage Hele fisk 1-3 dage 4-5 dage Vildt 2-3 dage 5-7 dage Pølser 7-15 dage dage Skiveskåret salami 4-6 dage dage Blød ost 5-7 dage dage Hård/halvhård ost dage dage Grøntsager 1-3 dage 7-10 dage Frugt 5-7 dage dage Tilberedte og afkølede fødevarer (5+/-2 C) Grøntsagspuréer og suppe 2-3 dage 8-10 dage Pasta og risotto 2-3 dage 6-8 dage Kogt og stegt oksekød 3-5 dage dage Fyldte tærter (med creme eller frugt) 2-3 dage 6-8 dage Fritureolie dage dage Frosne fødevarer (-18 +/-2 C) Kød 4-6 måneder måneder Fisk 3-4 måneder måneder Grøntsager 8-10 måneder måneder Fødevarer ved stuetemperatur (25+/-2 C) Brød 1-2 dage 6-8 dage Kiks i emballage 4-6 måneder 12 måneder Pasta 5-6 måneder 12 måneder Ris 5-6 måneder 12 måneder Mel 4-5 måneder 12 måneder Tørret frugt 3-4 måneder 12 måneder Formalet kaffe 2-3 måneder 12 måneder Te i pulverform 5-6 måneder 12 måneder Frysetørrede produkter 1-2 måneder 12 måneder Mælkepulver 1-2 måneder 12 måneder

17 5.4 Retningslinjer for vakuumpakning Vakuumpakning til frysning Korrekt opbevaring vil hjælpe anordningen til at bevare fødevarernes friskhed. Pak fødevarerne så friske som muligt. Sarte fødevarer eller dem, man ønsker skal bevare form og udseende, kan blive beskadigede, hvis de pakkes friske. Det anbefales at indfryse sarte produkter, såsom kød, fisk, bær, brød osv., inden de vakuumpakkes. De kan fryses i op til 24 timer uden at få frostskader. Når de er frosne, kan man suge luften ud af posen og opbevare den i lang tid i fryseren for at bevare det emballerede produkts smag og ernæringsmæssige værdi. For at vakuumpakke væsker, såsom suppe, gryderetter og sammenkogte retter, skal de først indfryses i en gryde eller skål og derefter pakkes hermetisk og opbevares frosne i fryseren. For at opbevare friske grøntsager skal de renses eller skrælles og blancheres kort i kogende vand (eller, hvis nødvendigt, varmes i mikrobølgeovnen) for at opnå friske og kogte grøntsager. Når de er kølet af, vakuumpakkes de i ønskede portioner. Ved pakning af ikke-frosne produkter tages cirka 5 cm mere pose for at sikre plads til, at fødevaren kan udvide sig, når den fryses. Læg kød eller fisk på et stykke køkkenrulle og forsegl derefter hermetisk med køkkenrullen i plastposen. På denne måde opsuger køkkenrullen væsken fra fødevaren. Inden fødevarer som tortillas, pandekager eller hamburgere vakuumpakkes, lægges smørebrøds- eller bagepapir mellem de enkelte stykker. Dette gør det lettere at tage enkelte stykker ud, lukke posen igen og lægge den tilbage i fryseren. Vakuumpakning til opbevaring i køleskab Fødevarerne kan tilberedes i forvejen, opbevares vakuumpakkede i køleskabet og opvarmes ved behov. Vakuumpakning til opbevaring i spisekammer Nogle fødevarer kan også opbevares ved stuetemperatur (såsom kaffe, mel, pasta, sukker osv.), og dette kan lettes af vakuumpakning. Hvis disse produkter ikke anvendes i flere dage, hvis man f.eks. tager på ferie, skal de beskyttes med en vakuumpakning. På denne måde holder de sig friske ved stuetemperatur og bliver ikke angrebet af mug eller insekter

18 Optøning af fødevarer pakket i vakuumposer Det er muligt at optø vakuumpakkede fødevarer, såsom kød, fisk, frugt, grøntsager og andre fødevarer, på den nederste hylde i køleskabet. Lad brød og kager tø op ved stuetemperatur. Supper og andre væsker optøs i posen direkte i varmt vand, indtil indholdet er fuldstændigt varmt. Ved optøning ved stuetemperatur eller over vandbad klippes først et hjørne af posen, således at vakuummet frigøres, og dampen kan slippe ud. Anvend fødevarerne umiddelbart efter optøning. Resterne må ikkefryses igen. Vakuumpakkede fødevarer Mange fødevarer, såsom ost eller kød, sælges vakuumpakket. Når disse pakker er blevet åbnet, er det muligt at vakuumpakke dem igen for at bevare madens smag og friskhed. GIV AGT! Vakuumpakkede fødevarer bør altid indtages inden udløbsdatoen angivet på den originale emballage. Under den anden vakuumpakning skal de behandles med største omhu og hygiejne. Råd om vakuumpakning Når man vakuumpakker fødevarer med skarpe eller spidse kanter, såsom ben eller spaghetti, skal man dække disse kanter med køkkenrulle for at forhindre, at posen beskadiges. For at forhindre at skrøbelige fødevarer, såsom bær, tvebakker eller kiks, smuldrer eller går i stykker, når de pakkes, bør man anvende beholderne til opbevaringen. En lang række genstande kan opbevares vakuumpakkede. For eksempel kan camping udstyr, såsom rene tændstikker, førstehjælpskasser og tøj, opbevares tørre og rene. Nødtrekanterne er altid klar til brug. Man kan opbevare pibetobak. Oxidationen af sølv og bijouteri forhindres af vakuum

19 Generelle sikkerhedsforskrifter 1. Vask hænder og rengør alle de redskaber og arbejdsflader, som anvendes til at skære og vakuumpakke fødevarerne. 2. Anvend om muligt handsker når fødevaren håndteres. 3. Vakuumpak kun friske fødevarer. 4. Læg straks letfordærvelige, vakuumpakkede fødevarer i køleskab eller fryser og lad dem ikke ligge for længe ved stuetemperatur. 5. Fordel de vakuumpakkede produkter jævnt i køleskabet eller fryseren for at muliggøre hurtig nedfrysning. 6. De pakkede fødevarer bør i alle tilfælde anvendes inden udløbsdatoen på produktets originale emballage. 7. Vakuumpakning forlænger tørre fødevarers holdbarhed. Fødevarer med højt fedtindhold kan blive harske hurtigt, hvis de udsættes for ilt og varme. Vakuumpakning forlænger også nødder, kokosflager eller korns holdbarhed. Opbevares køligt og mørkt. 8. Vakuumpakning forlænger ikke holdbarheden af frugt og grøntsager, såsom bananer, æbler, kartofler og andre grøntsager, med mindre de skrælles, inden de vakuumpakkes. 9. Nogle grøntsager, såsom broccoli, blomkål og kål, udsender gas, når de vakuumpakkes friske. Af denne grund skal disse fødevarer blancheres, inden de pakkes og fryses. 10. For at pakke de vakuumpakkede fødevarer igen efter at de er blevet taget ud af vakuumpakningen, skal man følge anvisningerne for opbevaring i køleskab efter åbning og opbevare den vakuumpakkede fødevare sikkert. 11. Anvend letfordærvelige fødevarer lige efter at de er blevet opvarmet, optøet eller taget ud af køleskabet. Anvend ikke fødevarer, som har været udsat for luft i flere timer, særligt hvis de er tilberedt i tyk sauce, og opbevaret i en vakuumpose eller andre miljøer uden luft. 12. Indfrys bløde og delikate produkter (fisk, bær osv.) natten over. Når de er frosne, er det muligt at vakuumpakke dem og lægge dem i fryseren. GIV AGT! Vakuumpakningen erstatter ikke frysning eller nedkøling. Letfordærvelige fødevarer skal være frosne, før de vakuumpakkes, de skal være kolde efter vakuumpakningen og fryses

20 Råd om opbevaring af vakuumpakkede fødevarer Vakuumpakningssystemet er måden til at opbevare indkøbte og tilberedte fødevarer. Når man begynder at anvende vakuumpakning, vil det snart blive en uundværlig del af tilberedningen. Følg nedenstående anvisninger for vakuumpakning og opbevaring for at sikre fødevarernes kvalitet: 1. Fødevarens kemiske reaktioner, når den bliver udsat for temperatur, luft, fugt samt dannelse af enzymer, mikroorganismer eller kontaminering fra insekter, ødelægger fødevaren. 2. Den væsentligste årsag til tab af næringsstoffer, konsistens, smag og kvalitet er ilten i luften. Mikroorganismers vækst skyldes i høj grad luften, fordi den fjerner fugten, medmindre fødevaren er indpakket i et fugtbestandigt materiale. Frosne fødevarer, der udsættes for frost, kan få frostskader. 3. Vakuumpakningen suger cirka 90% af luften ud af posen. Med cirka 21% ilt i luften vil en fjernelse på 90% betyde en resterende mængde på cirka 2%-3% resterende luft i vakuumposen. Hvis iltindholdet er under 5%, vil størsteparten af mikroorganismer ikke formere sig. 4. Der er tre typer af mikroorganismer i almindelighed: mug, gær og bakterier. De findes overalt, men udgør kun en fare under bestemte omstændigheder. 5. I et miljø med kun lidt ilt eller ingen fugt kan muggen ikke vokse. I et fugtigt, sukkerholdigt miljø med milde temperaturer vokser gær, med eller uden luft. Kølekapaciteten hæmmer gærens vækst, mens fryseopbevaring fuldstændigt forhindrer væksten af bakterier med eller uden luft. 6. En af de farligste typer af bakterier, Clostridium botulinum, vokser under visse betingelser uden luft: i temperaturområdet mellem 4 C og 46 C. Clostridium botulinum er en meget farlig type bakterie, som kan vokse i omgivelser, der ikke indeholder syrer, er uden ilt og er udsat for temperaturer over 4 C i længere perioder. 7. Disse fødevarer kan kun opbevares i kort tid på et køligt sted eller i en længere periode, hvis de fryses og spises umiddelbart efter tilberedningen. 8. Nogle tørre fødevarer, som mel og korn, kan indeholde insektlarver. Hvis de ikke vakuumpakkes, kan larverne forurene fødevaren under opbevaringen. Vakuumpak fødevarerne for at undgå at insekterne udklækkes. 9. Fødevarerne skal opbevares ved lav temperatur, da kun få mikroorganismer trives uden luft. 10. Hvis køleskabstemperaturen er over 4 C (særligt i længere perioder), vil dette fremme væksten af skadelige mikroorganismer. Det anbefales derfor at holde temperaturen under 4 C

21 11. En temperatur i fryseren på eller under -17 C er egnet til opbevaring af fødevarer, selv om frysning ikke dræber mikroorganismerne, men hæmmer deres vækst. 12. Opbevaringstemperaturen har også indflydelse på tørre, vakuumpakkede fødevarer: holdbarheden øges 3-4 gange for hver temperatursænkning på 10 C. 5.5 Betjening Før brug Før brug skal anordningens overflader og de arbejdsflader, som kommer i kontakt med fødevarerne og tilbehøret (beholdere, låg osv.), rengøres omhyggeligt. Følg anvisningerne beskrevet i afsnit 6.2 "Rengøring". Indsæt strømforsyningskablets stik i stikket og tilslut herefter strømforsyningskablet til en stikkontakt i henhold til anordningens spænding (oplysninger, som findes på typeskiltet) Tænd anordningen Tryk på knappen (1) på højre side; på frontpanelet tændes den grønne indikator ON (2A) og røde (2F) for forseglingstiden (MED) Indstillinger Indstilling af forseglingstiden For at indstille forseglingstiden trykkes på knappen "T" (2F) før vakuumcyklussen. Den indstillede forseglingstid gemmes, indtil: - der indstilles en ny forseglingstid; - der trykkes på knappen STOP; For at slukke anordningen sættes strømafbryderen på "O", eller kablet frakobles stikket. Den røde afbryders position på knappen viser den indstillede forseglingstid: - MIN (Den røde kontrollampe tændes) svarer til den mindste forseglingstid, som anbefales ved flere lukninger; - MED (Den midterste røde indikator blinker) svarer til den mellemlange forseglingstid, som er egnet til de fleste anvendelser. Anordningen er indstillet på automatisk forseglingstid, som standard. - MAX (den røde indikator til højre tændes) den maksimale forseglingstid, som anbefales til opbevaring af fugtige fødevarer

22 Knappen STOP/CANCEL 2C For at standse maskinen i et hvilket som helst øjeblik trykkes på knappen "STOP/CANCEL" (2C) Fig. A. Frigør låget ved at dreje et af anordningens to håndtag (7) "Lock & Unlock System" Fremstilling af poser af rullerne Indsæt en egnet folierulle i anordningens rulleholder (15). Anvend kun ruller til vakuum (med bølget eller præget side). Vælg den rette størrelse for posen til opbevaring af fødevarerne. Sørg for at anvende en pose, som er mindst 8 cm længere end fødevaren, der skal pakkes. Hver ny vakuumpakning reducerer posen med 2 cm. a) Løft låget og træk i poserullens to hjørner til den rigtige længde, (Fig. B1) luk derefter låget. Tryk på skæreklingen og træk posen fra venstre eller højre (Fig. B2). Det er muligt at opnå et pæn lige snit. Desuden er det muligt at forsegle en af posens åbne sider på følgende måde: b) For at gøre dette lægges en af posens to åbne ender med den glatte side på forseglingselementet (11) (Fig. C). GIV AGT! Posen må ikke stikke ind i vakuumkammeret (10) eller på pakningerne (9), men skal nå den ydre del af pakningen, som vist på figuren

23 c) Sænk låget (5) ved at trykke håndtaget nedad (6) (Fig. D1), tag derefter fat i et af de to håndtag med den anden hånd og drej det (7) i pilens retning LOCK (Fig. D2). Låget (5) skal være helt sænket (Fig. D3). d) Tryk på knappen "S" (2E): anordningen lukker automatisk posen og slukker derefter (Fig. E). e) Frigør låget ved at dreje et af anordningens to håndtag (7) "Lock & Unlock System" (Fig. F) og fjern posen

24 f) Kontroller at den er lukket korrekt. En korrekt lukning skal være glat, lige og uden folder, sømmen må ikke vise motivet på det nederste lag (Fig. G) Automatisk vakuumcyklus med poser (afskårne eller se P ) a) For at udføre en automatisk pakkecyklus med poser, inklusiv den endelige forsegling.læg fødevaren i posen uden at lave særlige rynker eller strække overfladerne. Fjern væske eller madrester i den indvendige del af posen, som skal forsegles. b) Anbring posen med dens indhold foran maskinen og placer dens åbne ende inde i vakuumkammeret (10) med den glatte del opad (fig. H). c) Sænk låget (5) helt (6) (Fig. I1) tag derefter fat med den anden hånd og drej et af de to håndtag (7) i pilens retning LOCK (Fig. I2). Låget (5) skal være helt sænket (Fig. I3)

25 d) Juster forseglingstemperaturen hvis nødvendigt (se punkt "Indstillinger/Indstilling af forseglingstiden") (Fig. J). e) Tryk på knappen "A" (2B) for den automatiske cyklus. Anordningen udfører automatisk vakuumcyklussen. Vent til den røde kontrollampe på knappen T holder op med at blinke (Fig. K). f) Frigør låget ved at dreje et af anordningens to håndtag (7) "Lock & Unlock System" (Fig. L) og fjern posen. g) Kontroller at lukningen er ensartet. En korrekt lukning skal være glat, lige og uden folder, sømmen må ikke vise motivet på det nederste lag (Fig. M)

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

104.446 104.447 V2/1210

104.446 104.447 V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 DK 1. Generelle oplysninger 86 1.1 Generelt om denne vejledning 86 1.2 Symbolforklaring 86 1.3 Producentens ansvar og garanti 87 1.4 Ophavsret 87 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Vakuummaskine MAXI 110 W.

Vakuummaskine MAXI 110 W. Vakuummaskine MAXI 110 W. BRUGSANVISNING OG VEDLIGEHOLDELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Vigtige sikkerhedsforholdsregler 3 Vigtigste tekniske specifikationer 4 Relevante oplysninger 4 Hovedfunktion 5 Installation

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

COOL + HOT 1/1 GN 500.850 V2/0711

COOL + HOT 1/1 GN 500.850 V2/0711 COOL + HOT 1/1 GN 500.850 V2/0711 DK 1. Generelle oplysninger 100 1.1 Generelt om denne vejledning 100 1.2 Symbolforklaring 100 1.3 Producentens ansvar og garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

VAK 100. Cod. 16381 Rev 07/2014

VAK 100. Cod. 16381 Rev 07/2014 VAK 100 300741 Cod. 16381 Rev 07/2014 1 1.1 1.3 2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 8 4 3 10 12 11 9 7 6 5 ok A B C D E F G H I K L M 16 15 N DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! A120407 V4/0713 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 100

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Dansk manual til HV-500 HomeVac

Dansk manual til HV-500 HomeVac Dansk manual til HV-500 HomeVac 1 Funktionsoversigt På billedet nedenfor, henviser de forskellige numre til funktionsbeskrivelsen på side 5.. Figur 1: HV500 HomeVac 2 1. Manuel svejsning - Bruges til manuel

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1 Generelt om denne vejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Brugsanvisning Riskoger til 25-40 personer

Brugsanvisning Riskoger til 25-40 personer DK Brugsanvisning Riskoger til 25-40 personer A150513 V3/0314 DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

Deli Compact 306.057 V1/0311

Deli Compact 306.057 V1/0311 Deli Compact 306.057 V1/0311 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Betjeningsvejledning Universal elektrisk pande 40x30

Betjeningsvejledning Universal elektrisk pande 40x30 DK Betjeningsvejledning Universal elektrisk pande 40x30 150340 V1/0213 Betjeningsvejledning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Generelt om denne vejledning... 2 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere