Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter."

Transkript

1 Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12, 17b, 1b og 1h Lammefjorden, Gislinge. Vandet må indvindes fra 2 søer på matr. nr. 12 og 17b Lammefjorden, Gislinge på ejendommen Strandvejen 1, 4532 Gislinge. Jupiter id: anlægs id Tilladelsen er meddelt den og gælder indtil Indvindingstilladelsen gives med hjemmel i 20 i Vandforsyningsloven/1/. Indvindingsstedet er placeret som vist i Bilag 1. Holbæk Kommune Sags. nr. 15/ marts 2015

2 Vilkår for tilladelsen 1. Formål Formålet med indvindingen er vanding af kartofler og rodfrugter på ca. 6 ha. Vandet må ikke anvendes til andre formål. Hvis formålet med indvindingen er uændret, kan denne tilladelse udnyttes også af fremtidige ejere. Ejerskifte skal meddeles til Holbæk Kommune. 2. Indretning af anlæg Den nordligste sø skal placeres således, at der er 15 meter fra top af brinken ved kanalen og til søbreden. Indvindingen skal foregå på en måde, så søernes bund, skråninger og banketter ikke beskadiges. For at hindre fiskeyngel i at blive suget med vandet ind i anlægget, skal vandindtaget være forsynet med et gitter eller et trådnet med en maskestørrelse på højst 5 mm. Gitter eller trådnet skal være af et tilpas modstandsdygtigt materiale. Hvis der anvendes diesel- eller benzinmotor, skal motoren placeres og afskærmes, så der ikke opstår støjgener for naboer. Motoren skal placeres på en spildbakke, som kan rumme hele indholdet af brændstoftanken. 3. Måling og indberetning af vandmængder Den vandmængde som indvindes, skal måles med vandmåler, timetæller, elmåler eller anden metode, som er velegnet i forhold til det aktuelle indvindings- og vandingsanlæg. Måleren skal være monteret i henhold til fabrikantens anvisninger og skal til stadighed holdes i driftsmæssig forsvarlig stand. Efter 16 i Vandindvindingsbekendtgørelsen/2/ skal det anføres, at kommunen til enhver tid kan ændre vilkåret om hvordan vandmængderne skal måles. Hvert år skal du inden den 1. marts oplyse kommunen om, hvor meget vand du har brugt det foregående år. Indberetningen kan foregå på skema fra kommunen eller via Indvinding og vandkvalitet Der må højest indvindes 20 m 3 /time. Vandet må ikke bruges til at vande eller vaske gartneriafgrøder, der normalt spises i rå tilstand. Vandet må ikke bruges til at vande almindelige landbrugsafgrøder, dvs. korn, roer, raps, fodermajs, markfrø og lignende på JB4-8 jorde (lerjorde).

3 5. Vilkårenes opfyldelse Vilkårene om anlæg til måling af vandmængde skal være opfyldt, inden du må begynde at indvinde vand. Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med anlæggets indretning og drift. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan du miste retten til at indvinde vand. 6. Ophør af indvindingen Hvis indvindingen på et tidspunkt ophører, vil kommunen kræve permanente bygningsanlæg bortskaffet. 7. Tidsfrister Bygge- og anlægsarbejder som vedrører denne tilladelse, må ikke udføres før klagefristen på 4 uger er udløbet og skal være gennemført senest 6 måneder efter udløbet af klagefristen. Hvis der klages over afgørelsen, må arbejdet ikke iværksættes før klagesagen er afgjort. Fristen for udførelsen regnes da fra den dato, hvor klagesagen er afgjort.

4 Grundlaget for afgørelsen A. Ansøgning Holbæk Kommune har den 21. januar 2015 modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af omkring 1000 m 3 vand pr. år fra 2 søer/nygravede bassiner beliggende på matr. nr.12 og 17, Lammefjorden, Gislinge på ejendommen Strandvejen 1, 4532 Gislinge. Ansøgningen er indsendt af Søren Wiuff, som oplyser at vandet skal bruges til vanding af 6 ha med kartofler og rodfrugter i perioder med vandingsforbud fra Svinninge Audebokanalen. Vandingen skal foregå på matr. nr. 17b og 1h, Lammefjorden, Gislinge. Ansøgeren oplyser endvidere, at formålet med søerne er at skabe endnu mere naturindhold og variation på arealerne og forbedre levevilkårene for padder, insekter og vandfugle. Søerne er projekteret til at udgøre en størrelse på kvadratmeter og der opsættes en brøndbund 60 cm høj til indtag ved hver sø til at styre, at søerne ikke tømmes helt. Placering af anlæg og vandingsareal med jordartskort er vist i Bilag 1 og bilag 3. B. Indvindingsmulighed Der har ikke tidligere været givet tilladelse til indvinding af vand fra de 2 søer på matriklerne 12 og 17b, Lammefjorden, Gislinge. Det skyldes at søerne først anlægges i Der er i forbindelse med denne ansøgning om indvinding også søgt om tilladelse til etablering af 2 søer/bassiner på hver m²tilladelsen til etablering af søerne gives særskilt. I henhold til de oplysninger, som Holbæk Kommune ligger inde med og i øvrigt har adgang til, forventes det at en momentan indvinding på 1000 m³ fra de 2 søer vil medføre en vandspejlssænkning på 0,25 m og derved ingen større påvirkning af nærliggende kanal. C. Kommunalt tilsyn Holbæk Kommune har den 25. marts 2015 besigtiget indvindingsstedet, og fandt ikke noget som giver anledning til anmærkninger i forhold til den planlagte anvendelse. D. Planmæssige forhold Vandplaner og vandforsyningsplan Denne tilladelse er ikke i strid med de statslige vandplaners krav til minimumsvandføring og gives i fuld overensstemmelse med Holbæk Kommunes Vandforsyningsplan vedtaget 13. marts 2012.

5 E. Vurdering i forhold til VVM og habitat-reglerne Indvindingen er omfattet af VVM bekendtgørelsen/3/, idet vandingsprojekter er medtaget på bekendtgørelsens bilag 2. Der er derfor gennemført en screening og screeningsskema er vedlagt som tilladelsens bilag 3. Holbæk Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at tilladelsen ikke har væsentlig påvirkning på miljøet. Indvinding og drift af anlægget forudsætter derfor ikke, at der udarbejdes VVM-vurdering. Indvindingen er ligeledes omfattet af Habitatbekendtgørelsen/4/. Nærmeste Natura 2000 område ligger mere end 11 km fra indvindingen. Nærliggende beskyttede naturområder er vist i bilag 4. Holbæk Kommune har vurderet at indvindingen af overfladevand til vanding af grøntsager, ikke kan påvirke nærliggende beskyttet natur. VVM afgørelsen er annonceret på Holbæk Kommunes hjemmeside den 13. april F. Partshøring og udtalelse Udkast til indvindingstilladelsen er den 18. marts 2015 sendt i partshøring hos ansøger og Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Ansøger har den 25. marts 2015 svaret, at der ingen bemærkninger er til tilladelsen. Lammefjordens Dige- og Pumpelag har d. 25. marts 2015 svaret, at de har bekymringer omkring placering af den nordligste placeret sø. Søen placeres for tæt på vedligeholdelsesvejen til nærliggende kanal. Derfor er der stillet krav om, at søen placeres 15 meter fra top af brinken ved kanalen til søen, således at der fra vedligeholdelsesvejen og søen er ca. 10 meter. Vandværket har d. 24. marts 2015 svaret tilbage at de ikke har bemærkninger til tilladelsen. G. Konklusion Holbæk Kommune finder, at indvindingens påvirkning af omgivelserne ikke vil få nogen væsentlig betydning. Kommunen finder endvidere, at anvendelse af sekunda-vand til mindre kritiske formål herved fremmes. På denne baggrund og ud fra en afvejning af de hensyn, der skal varetages ved kommunens administration af vandforsyningsloven, vurderer kommunen, at der kan gives tilladelse til at indvinde vand på ovennævnte vilkår. H. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Det kan bl.a. være dig, som adressat for afgørelsen, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen være indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

6 Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med dit NEM-ID på eller Der er direkte links til disse steder via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside hvor du også finder information om, hvordan man klager via Klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. En klage har opsættende virkning. Det vil sige, at afgørelsen ikke må udnyttes, mens klagen behandles medmindre Natur- og Miljøklagenævnet meddeler andet. I. Tilladelsens offentliggørelse Tilladelsen og VVM screeningen annonceres den 13. april 2015 på kommunens planportal: Venlig hilsen Christina Green Miljøsagsbehandler Kopi tilsendt: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet, Andre Lovhenvisninger /1/ Vandforsyningsloven Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 af lov om vandforsyning m.v.- /2/ Vandforsyningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning. /3/ VVM bekendtgørelsen Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 27. dec /4/ Habitatbekendtgørelsen Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007.

7 Bilagsfortegnelse: Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Billeder fra besigtigelse Bilag 3 Jordtypekort Bilag 4 VVM Screening Bilag 5 Beskyttet Natur

8 Õø ÊÕ Æø º ª ª ÔÙ Ÿ ª ªÊ ø ªÆ ø Ó (ªÆ øæµªæª ªº Æ(º Õø ÆÚÊ ø ±ÊÔÍÚ ÌÚÓ ÔÎ Ê Ÿ ; ÊÔÊÏÚ fl ºª Ê fiª ( øºæúê à ÚÊ Ê ø Ê ± øºæúê ÿ± æ:µ ± ª ø ø Æ:ºª Ó ÏÌ ÿ± æ:µ ÈÓÌÍ ÌÍÌÍ Ú ± æøªµúºµ ± ± æúºµ ÿ± æ:µ ± ª ËÁÁ ± ª ªÆ ª

9 Bilag 3 Vedligeholdelsesvej ved den nordlige sø. Kanal ved den nordlige sø Mark hvor den sydligste sø skal placeres

10 ±Æºæ º ß ªÆ ø ºª ±Æº ŸÆ± ø ºª ±Æº ÿ ±Æº ªÆæ ø ºª ø º ±Æº ªÆ ±Æº Õø ºæ ø ºª ªÆ ±Æº Õ ª ª ±Æº ß ªÒµø µæ ±Æº Õ ÓÌ ÂÆ ªÆ ±Æº Õø Ê øæµ ø º ªÊ ±Æº ß ªµ±Æ Õø ÆÚÊÔÎÒÔÏÎÍ ø ±ÊÓÍÚ ÓÚÓ ÔÎ Ê ± ; ÊÔÊÎÚ fl ºª Ê fiª ( øºæúê à ÚÊ Ê ø Ê ± øºæúê ÿ± æ:µ ± ª ø ø Æ:ºª Ó ÏÌ ÿ± æ:µ ÈÓÌÍ ÌÍÌÍ Ú ± æøªµúºµ ± ± æúºµ ÿ± æ:µ ± ª ËÁÁ ± ª ªÆ ª

11 Õ ø Æ ±Æµ øæ ±Æºæ º ß ªÆ ø ºª ±Æº ŸÆ± ø ºª ±Æº ÿ ±Æº ªÆæ ø ºª ø º ±Æº ªÆ ±Æº Õø ºæ ø ºª ªÆ ±Æº Õ ª ª ±Æº ß ªÒµø µæ ±Æº Õ ÓÌ ÂÆ ªÆ ±Æº Ÿ ø Æ µª µ±æ ± ± Ÿ º ø ª ± Ÿ ø Æ µª µ±æ ± ± Ÿ ª ø Æ µ ªÆ Ÿ ø Æ µª µ±æ ± ± Ÿ ª ª ªÆ ø Æ: ªÆ fiø Æ º µ±æ øæ±µ± ªÆ ± ± Ó ÔÏ ŒªºÊ fiø º Ô ŸÆªª Ê fiø º Ó fi ªÊ fiø º Ì

12 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort i målestok Kortbilag i målestok Holbæk Kommune Tilladelse til indvinding af vand fra 2 søer til vanding af kartofler og rodfrugter Søren Brandt Wiuff Søren Brandt Wiuff Matr. nr. 12 og 17b, Lammefjorden, Gislinge Holbæk Kommune Se bilag 1 til indvindingstilladelse Se bilag 1 til indvindingstilladelse Forholdet til VVM reglerne Ja Nej 1. Er anlægget opført på bilag 1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Nr af 15. december 2010 Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 2. Er anlægget opført på bilag 2 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Nr af 15. december 2010 Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Anlæggets karakteristika: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 1. Arealbehovet i ha: 2. Er der andre ejere end bygherre?: 3. Det bebyggede areal í m 2 og bygningsmasse i m 3 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Fast pumpeinstallation 1-2 m høj eller traktor Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst

13 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Op til m3 grundvand pr. år Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: Op til m3 grundvand pr. år 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: x I anlægsfasen: I driftsfasen: 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: Intet Op til m 3 grundvand pr. år til produktion af drikkevand 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:

14 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: Se dog pkt Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: x Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: Der er ikke udlagt interesse- eller graveområder for råstoffer i området. 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: Der findes ikke sårbare vådområder inden for influensområdet. Svinninge Audebo kanalsen løber ca. 200 meter sydvest for nærmeste nyanlagte sø. Kanalsen forventes heller ikke at blive påvirket af indvindingen 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 27. Forudsætter anlægget rydning af skov:

15 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: Der er mere end 11 km til nærmeste Natura 2000 område Eventuelle bilag IV arter eller rødlistearter påvirkes ikke af indvindingen fra den ny anlagte sø. 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevandt: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier eller landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet

16 (Kumulative forhold): 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Tekst 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Hyppig: Reversibel: Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Det vurderes, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt Dato 13. marts 2015 sagsbehandler Christina Green/Søren Toft Nielsen

17 ;» ( œ Ł fi fi»»»»»» «fi fi ºæ ºŒ Œ º ; º» : » ( fi fi:» : Ø Œ Œ Œ ''' '''» fi : Ł »fi»

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere