39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 17. juni 2014, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00"

Transkript

1 39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 17. juni 2014, kl Endelig dagsorden: Velkomst til 5 nye bestyrelsesmedlemmer, med en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer Konstituering af bestyrelsen og drøftelse af bestyrelsens arbejde i den kommende periode Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 25. marts Punkter til beslutning: a) Ligestillingsinitiativer mv. (bilag). b) 1. kvartalsregnskab 2014 (bilag). c) Anmodning om driftsoverenskomster fra AOF Center Sydjylland (bilag). d) Udpegning af medlem til VEU-centerrådet. e) Bestyrelsesmøder Forslag: 26.8, og samt 24.3 og Alle møder afholdes mellem kl Punkter til drøftelse: a) Temapunkt iht. årshjul: Ny kontanthjælpsreform: Strategi for hvordan man går offensivt ind i den nye reform. b) VUC Årsrapport 2013 (bilag). 5. Punkter til orientering: a) Status byggeri. b) Status optagelse. c) Implementering af lov 409 (AVU OK-13). d) VEU center Trekanten. e) Den nye erhvervsskolereform. f) Nyt fra Kursistrådet. 6. Eventuelt Der serveres drikkevarer/frugt mv. i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 11. juni 2014 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand rektor Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Cvr.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 17. juni 2014, kl , 39. møde Deltagere: Fraværende: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Christian Haugk, Clara Rigenstrup, Niels Egelund, Verner Rylander-Hansen, Karen Skøtt, Kim Larsen, Henrik Saul (referent i Morten W. Frederiksens fravær) Peter Lindberg, Morten W. Frederiksen, Andreas Holm Dagsorden Velkomst til 5 nye bestyrelsesmedlemmer, med en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer Konstituering af bestyrelsen og drøftelse af bestyrelsens arbejde i den kommende periode Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 25. marts Punkter til beslutning: f) Ligestillingsinitiativer mv. (bilag). g) 1. kvartalsregnskab 2014 (bilag). h) Anmodning om driftsoverenskomster fra AOF Center Sydjylland (bilag). i) Udpegning af medlem til VEU-centerrådet. j) Bestyrelsesmøder Forslag: 26.8, og samt 24.3 og Alle møder afholdes mellem kl Punkter til drøftelse: c) Temapunkt iht. årshjul: Ny kontanthjælpsreform: Strategi for hvordan man går offensivt ind i den nye reform. d) VUC Årsrapport 2013 (bilag). 5. Punkter til orientering: g) Status byggeri. h) Status optagelse. i) Implementering af lov 409 (AVU OK-13). j) VEU center Trekanten. k) Den nye erhvervsskolereform. l) Nyt fra Kursistrådet. 6. Eventuelt Side 2

3 Referat Ad. punkt 0: Velkomst til 5 nye bestyrelsesmedlemmer, med en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer Kurt Nielsen-Dharmaratne indledte mødet med en fælles velkomst til alle bl.a. de 5 nye medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen for Kolding HF & VUC består nu af følgende medlemmer: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) udpeget af business Kolding Christian Haugk, udpeget af Kolding Kommune Clara Rigenstrup udpeget af bestyrelsen for Kolding HF & VUC Kim Larsen udpeget af UC Syddanmark Niels Egelund, udpeget af bestyrelsen for Kolding HF & VUC Peter Lindberg medarbejderrepræsentant med stemmeret Karen Skøtt - medarbejderrepræsentant uden stemmeret Andreas Holm Jensen kursistrepræsentant med stemmeret Tilforordnede fra Kolding HF & VUC er Verner Rylander-Hansen, Rektor Morten W. Frederiksen, Administrationschef Ad. punkt 1. Konstituering af bestyrelsen og drøftelse af bestyrelsens arbejde i den kommende periode Verner Rylander Hansen fortalte, at bestyrelsens arbejde følger byrådsperioderne. Medlemmerne indleder derfor deres arbejde i bestyrelsen pr. 1.maj året efter byrådsmødet og fungerer indtil 30. april, 4 år senere. Kurt Nielsen-Dharmaratne tilføjede, at der fra denne bestyrelsesperiode er 2 selvsupplerende medlemmer i bestyrelsen, hvilket kan sikre en større kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Verner Rylander-Hansen oplyste, at bestyrelsen er underlagt de til enhver tid gældende regler og love på området. Heraf fremgår det, at bestyrelsen selv bestemmer om der udpeges 1 eller 2 selvsupplerende medlemmer. Reglerne giver ligeledes mulighed for at etablere et forretningsudvalg eller konstituere sig med en næstformand. På Kolding HF & VUC har bestyrelsen dog indtil videre valgt kun at konstituere sig med en formand. Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste afslutningsvis, at han var modtagelig for genvalg til formandsposten. En enig bestyrelse valgte Kurt Nielsen-Dharmaratne som formand for bestyrelsen ved Kolding HF & VUC i bestyrelsesperioden 1. maj 2014 til og 30. april Ad. punkt 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014 Side 3

4 Kurt Nielsen-Dharmaratne indledte punktet med at fortælle, at det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der godkender referatet på bestyrelsesmødet. I forlængelse af godkendelsen skriver bestyrelsesmedlemmerne under på, at de har modtaget og læst referatet. Det er således den fungerende bestyrelse, der underskriver referatet og ikke kun de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i det pågældende bestyrelsesmøde. I forbindelse med udsendelsen af referatet fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2014, blev den daværende bestyrelse anmodet om, at kommer med bemærkninger til referatet skriftligt. Da vi ikke har modtaget bemærkninger, anses referatet som retvisende. Da de nye medlemmer ikke har haft lejlighed til at gennemlæse referatet fra mødet den 25. marts 2014 blev det aftalt, at referatet genudsendes og underskrives på næste bestyrelsesmøde. Ad. punkt 3. Punkter til beslutning Ad. 3a) Ligestillingsinitiativer mv. Udkast til Handlingsplan for opfyldelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd var udsendt som bilag til dagsordenen. Kurt Nielsen-Dharmaratne orientererede om, at en ændring i ligestillingsloven, har medført et krav om, at bestyrelserne på statslige institutioner skal tilstræbe en ligelig kønssammensætning. Det er dog svært at overholde disse regler, da bestyrelsen blandt andet er sammensat af medlemmer, som andre aktører har udpeget. Denne udpegning har vi ikke selv indflydelse på. Verner Rylander-Hansen oplyste, at han tidligere har opfordret til, at både mænd og kvinder opstilles til bestyrelsesarbejdet. Verner Rylander-Hansen nævnte endvidere, at det ikke kun er bestyrelserne, der er underlagt kravet om en ligelig kønssammensætning. Også ledelserne på uddannelsesinstitutionerne skal forsøge at efterkomme dette. Det vil fortsat være afgørende for Kolding HF & VUC, at det er kvalifikationer, der er afgørende når der udpeges personer til forskellige poster på institutionen. Kurt Nielsen-Dharmaratne efterlyser afslutningsvis, om der er flere kommentarer til punktet, hvilket ikke er tilfældet. Beslutning En enig bestyrelse vedtog det fremsendte udkast til Handlingsplan for opfyldelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd. Ad 3b) 1. kvartalsregnskab 2014 (bilag) Kvartalsregnskab for 1. kvt var udsendt som bilag til mødet. Et tilrettet Kvartalsregnskab for 1. kvt blev udleveret på mødet. Verner Rylander-Hansen fortalte, at det normalvis er administrationschefen for Kolding HF & VUC, Morten W. Frederiksen, der gennemgår regnskabet for bestyrelsen. De forskellige poster udvikler sig nogenlunde som budgetteret. Side 4

5 Bygningsdriften (primært energiudgifterne) er noget mindre end budgetteret på grund af den milde vinter. Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere, at posten omhandlende aktiviteter med særlige tilskud er større end forventet, da en række midler fra regnskabsåret 2013 først er blevet udbetalt i Kvartalsregnskabet for 1. kvt udviser et overskud, lige som årsresultatet for 2014, der forventes at blive på godt 1 million kr. mod et budgetteret overskud på ca kr. Niels Egelund spurgte til de finansielle indtægter. Verner Rylander-Hansen svarede, at Kolding HF & VUC har placeret 7,5 mio. i obligationer i Jyske Bank, som giver et mindre renteafkast. Verner Rylander-Hansen nævnte også, at nybyggeriet har sit eget regnskab og fremgår derfor ikke af kvartalsregnskabet. Kurt Nielsen-Dharmaratne fortalte samtidig, at Undervisningsministeriet ønsket, at institutionerne i forbindelse med overgang til selvejet skal eje fremfor at leje sine bygninger. Ministeriet har derfor lavet en model, der giver institutionerne et væsentligt økonomisk incitament til at bo i ejede bygninger. Verner Rylander-Hansen orienterer bestyrelsen om, at der som en del af resultatopgørelsen er tilhørende noter, hvor de forskellige poster er udfoldet og som bestyrelsen kan orientere sig i. Endelig er der også bilagssiden med nøgletal, som viser aktiviteten inden for de forskellige uddannelsesområder. Den største og mest markante afvigelse i aktiviteten er GSK, hvor der er en difference på ca. 6 årskursister i forhold til budgettet. Ændringen skyldes, at Folketinget har vedtaget en ny lov omkring GSK, hvor uddannelsesinstitutionerne først får udbetalt taxameter for undervisningen, når kursisterne har gennemført forløbet. Målet fra ministeriets side er, at flere kursister får den rigtige uddannelse i første omgang og derfor ikke får brug for at supplere deres ungdomsuddannelse med GSK-kurser. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte om ændringen omkring GSK-taxameteret var indarbejdet i kvartalsregnskabet, hvilket Verner Rylander-Hansen bekræftede. I forlængelse af gennemgangen af kvartalsregnskabet, blev det igangværende byggeri og antal af årskursister vendt. Kurt Nielsen-Dharmaratne orienterer i den sammenhæng, at økonomien bag byggeriet er baseret på et aktivitetsniveau på 480 årskursister pr. regnskabsår. Verner Rylander- Hansen tilføjede, at vi nu er oppe på 600 årskursister, men selv med 380 årskursister kan økonomien hænge sammen i det nye byggeri. I den nuværende bygning på Ålegården 2 skal vi være minimum 540 årskursister for at der er råd til at betale den nuværende husleje på 5,5 mio. kroner. I det nye byggeri reduceres denne udgift til ca. 3,5 mio. kroner. Beslutning Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet for 1. kvartal Ad 3.c) Anmodning om driftsoverenskomster fra AOF Center Sydjylland. Ansøgning fra driftsoverenskomst til udbud af ordblindeundervisning fra AOF Center Sydjylland af 19. maj 2014 var udsendt som bilag til mødet Side 5

6 Verner Rylander-Hansen orienterede bestyrelsen om, at AOF Center Sydjylland har fremsendt ansøgning om at få driftsoverenskomst til at udbyde ordblindeundervisning. Kolding HF & VUC administrerer FVU- og ordblinde-undervisning i Kolding Kommune. Samtidigt har skolen ansvaret for at sikre, at udbuddet af undervisning i vores geografiske dækningsområde er tilstrækkeligt. Vi overtog administrationsopgaven fra amtet i forbindelse med strukturreformen, og vi er forpligtet til, at indgå driftsoverenskomster med andre aktører, hvilket giver dem ret til at udbyde FVU- og ordblindeundervisning. Normalt udbydes der driftsoverenskomster på FVU- og ordblindeområdet med 3-4 års mellemrum, og vi har ingen tradition for at tildele overenskomster mellem disse terminer. Sprogskolen (tidl. Lær Dansk) har i hele perioden fra 2007 haft driftsoverenskomst til at udbyde FVU og har siden 1. januar 2013 også haft driftsoverenskomst til at tilbyde ordblindeundervisning til deres kursister. CSV (Center for Specialundervisning og rådgivning til unge og Voksne) har haft driftsoverenskomst på begge undervisningsområder siden I forbindelse med sidste udbud af driftsoverenskomster om udbud af FVU- og ordblindeundervisning, diskuterede Uddannelsesudvalget for Kolding HF & VUC på et møde i august 2012 de indkomne ansøgninger. Uddannelsesudvalget bemærkninger til de indkomne ansøgninger blev videregivet til den daværende bestyrelse i form af et notat, hvorefter bestyrelen traf endelig beslutning om tildeling af driftsoverenskomster. I forbindelse med udbuddet fik IBC tildelt driftsoverenskomst til at udbyde FVUundervisning i dansk og matematik. Driftsoverenskomsten er automatisk blevet opsagt pr. 1. juli 2014, fordi IBC ikke har haft nogen aktivitet på området jf. den indgåede kontrakt. I forbindelse med udbuddet ansøgte AOF ligeledes om driftsoverenskomst på henholdsvis FVU- og ordblindeundervisning. Den daværende bestyrelse valgte dog ikke at imødekomme ansøgningen, da vurderingen var, at en driftsoverenskomst med AOF ikke ville sikre, at en bredrede målgruppe ville få gavn af tilbuddet end der bliver udbudt til i forvejen. På forespørgsel fra Niels Egelund og Clara Rigenstrup uddybede Verner Rylander-Hansen indholdet af FVU-undervisning og opbygningen af tilbuddet. Det blev aftalt, at der udsendes en oversigt over forkortelser inden for VUC-området sammen med dette referat. Christian Haug spurgte om alle interessenter kan byde ind på uddannelsesområderne og søge om driftsoverenskomst. Verner Rylander-Hansen svarer, at det selvfølgelig kræver at den ansøgende institution har kvalificerede lærerkræfter til at løse opgaven. FVU-lærere har typisk en læreruddannelse suppleret med 2 moduler af den pædagogiske diplomuddannelse. Samtidig skal Kolding HF & VUC sikre sig, at det faglige niveau i undervisningen er højt nok. Dette sikres bl.a. ved, at den enkelte institution har et vist volumen af kursister. Af samme grund skal opgaven ikke spredes ud på alt for mange forskellige institutioner. Verner Rylander-Hansen oplyste, at det er bestyrelsen på Kolding HF & VUC, der er det ansvarlige organ for udbud af FVU- og ordblindeundervisning i Kolding Kommune. Det er således også bestyrelsens beslutning, hvornår de to områder igen skal udbydes. Side 6

7 Proceduren er, at bestyrelsen skal varsle uddannelsesudvalget, hvis der igen skal laves nye driftsoverenskomster. Kolding HF & VUC skal sikre sig, at udbuddet er tilstrækkeligt for at imødekomme de forskellige behov rundt om i vores dækningsområde og sikre sig, at borgere bosat forskellige steder i området, har let adgang til undervisning. Som tingene ser ud lige nu, er der ikke noget der tilsiger, at vi skal have flere udbydere i gang. Det nuværende tilbud er dækkende. Kim Larsen minder bestyrelsen om, at det er VUC erne der skal sikre sig, at de udbydende institutioner følger loven, forpligtelser osv. omkring FVU-undervisningen og det er således skolen, der får en påtale af ministeriet, hvis kravene ikke overholdes af driftsoverenskomstparterne. Da der samtidig er et meget stort administrativt arbejde forbundet med FVU-undervisning og i særdeleshed driftsoverenskomsterne, skal man tænke sig godt om, inden der inddrages flere udbydere. Niels Egelund nævner, at han heller ikke vurderer, at der pt. er behov for flere udbydere i området. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte Verner Rylander-Hansen, om han vurderede at en driftsoverenskomst med AOF ville betyde en aktivitetsudvidelse i Kolding Kommune, hvilket Verner Rylander-Hansen ikke mente. Der vil således være en risiko for, at driftsoverenskomst med AOF blot ville betyde, at den samme aktivitet ville blive spredt over flere og mindre aktører. Oplever vi en markant øgning i aktivitet, må vi kigge på situationen igen. Beslutning Bestyrelsen besluttede, at ansøgningen fra AOF om driftsoverenskomst på FVU og Ordblindeundervisning ikke imødekommes. Bestyrelsen vedtog at revurdere antallet af driftsoverenskomstparter på bestyrelsesmødet i juni Ad. 3d) Udpegning af medlem til VEU-centerrådet. Verner Rylander Hansen orienterer om, at VEU-center Trekantområdet er konstitueret med deltagere fra de forskellige uddannelsesinstitutioner. Der skal derfor udpeges et bestyrelsesmedlem fra Kolding HF & VUC til Centerrådet i VEU-center Trekantområdet. Centerrådets funktion er at rådgive det lokale VEU-center. Niels Egelund spurgte, hvordan den ideelle profil på et medlem af centerrådet ser ud. Verner Rylander-Hansen svarer, at personen selvfølgelig skal vide noget om VUC s opgave, så skolens interesser kan varetages og samtidig gerne have kendskab til primært industrivirksomheders brug af efteruddannelse. Christian Haugk spurgte til, om man må udpege andre medlemmer eller om der er krav til, at det skal være et bestyrelsesmedlem. Verner Rylander-Hansen svarede, at han er usikker på reglerne. De øvrige medlemmer af centerrådet er dog udpeget af og blandt de deltagende skolers bestyrelser. Kim Larsen orienterede om, at VEU-centrenes er skabt for at sikre, at virksomheder har én indgang til efteruddannelse af medarbejder. Det er stadigvæk en stor udfordring at løse denne opgave. Samtidig lever flere VEU-centre ikke op til sin lovmæssige forpligtelse, da pædagoguddannelserne ikke er inviteret med. Side 7

8 Verner Rylander-Hansen nævnte, at et vigtigt fokuspunkt for det nye medlem er, at arbejde for fortsatte rimelige vilkår indenfor FVU- og OBU-området. Kim Larsen nævnte, at han har både viden og erfaring fra samarbejdet omkring VEU fra Esbjerg. Beslutning En enig bestyrelse valgte Kim Larsen som Kolding HF & VUC s repræsentant i VEUcenterrådet. Ad. 3e) Bestyrelsesmøder Forslag: 26.8, og samt 24.3 og Alle møder afholdes mellem kl Christian Haugk og Clara Rigenstrup orienterede om, at de er forhindret i at deltage i mødet den 26. august. Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at mødet godt kan gennemføres, da bestyrelsen er beslutningsdygtig selv med 2 afbud. Beslutning Datorækken blev vedtaget. De kommende bestyrelsesmøder afholdes derfor på Kolding HF & VUC i tidsrummet kl på følgende datoer: 26. august oktober december marts juni 2015 Ad. punkt 4: Punkter til drøftelse Ad. 4a) Temapunkt iht. årshjul: Ny kontanthjælpsreform: Strategi for hvordan man går offensivt ind i den nye reform. Verner Rylander-Hansen oplyste, at den nye kontanthjælpsreform trådte i kraft pr. 1. januar En af de vigtigste ændringer for Kolding HF & VUC er, at målgruppen for uddannelsespålæg udvides. Et uddannelsespålæg indebærer, at kommunen kan pålægge ledige at påbegynde en ungdomsuddannelse på SU, såfremt de ikke har en ungdomsuddannelse i forvejen. Tidligere gjaldt reglerne om uddannelsespålæg for ledige mellem år, men med reformen er gruppen af ledige mellem år nu også omfattet. Henrik Saul orienterede generelt omkring hovedtrækkene i kontanthjælpsreformen og nævnte i den sammenhæng, at alle ledige borgere under 30 år i kontanthjælpssystemet skal re-visiteres af kommunen med henblik på at blive vurderet på, om de er job-, uddannelses- eller aktivitetsparate. Som et led i denne re-visitering, skal borgerne FVUtestes og borgere, der vurderes at have gavn heraf skal efterfølgende tilbydes undervisning. Side 8

9 Som et led i reformen ændres forsørgelsesgrundlaget for de ledige årige, idet kontanthjælpen afløses af en uddannelsesydelse, der er på niveau med SU. Reformen peger i retning af, at unge mennesker skal have en ungdomsuddannelse, og fokus er på det såkaldte dobbelte uddannelsesløft: ledige borgere med erhvervsuddannelse skal videreuddannes, og ledige borgere uden erhvervskompetencegivende uddannelse skal i gang. Verner Rylander-Hansen orienterede om, at Kolding kommune har købt undervisning på IBC til unge borgere, der skal gøres uddannelsesparate i løbet af et år. Forløbet indeholder bl.a. elementer af AVU-undervisningsbekendtgørelsen. Niels Egelund spurgte til finansieringen af forløbet, hvortil Verner Rylander-Hansen svarer, så vidt vi er orienteret, hjemtager IBC AVU-taxameter fra ministeriet til at finansiere tilbuddet. Det er vores vurdering, at IBC ikke har hjemmel til at afvikle AVU-undervisning i Kolding Kommune. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen er inde over, der er dog truffet afgørelse i sagen. Bestyrelsen drøftede udfordringer i forbindelse med at der findes institutioner, der er ganske kreative omkring tolkning af lovgivningen og samtidig entreprenante i forhold til at lave forskellige forløb. Kurt Nielsen-Dharamatne nævnte afslutningsvis, at der må være stor forskel på om borgerne kommer til undervisning af egen fri vilje og om det er på baggrund af et uddannelses-pålæg. Ad. 4b) VUC Årsrapport 2013 (bilag). VUC årsrapport 2013 var udsendt som bilag til mødet Verner Rylander-Hansen oplyste, at VUC Lederforeningen hvert år udgiver en samlet årsrapport for hele sektoren. Årsrapporten giver et fint overblik over VUC-sektoren herunder kursistsammensætningen, aktivitetsudviklingen mv. de senere år osv. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte ind til den store stigning i andelen af kursister i aldersgruppen år, hvortil Verner Rylander-Hansen svarer, at det er et tydeligt resultat af genopretningsplanen. Da genopretningsplanen blev indført, betød det i praksis, at alle med en videregående uddannelse skulle betale den fulde kursusafgift for at gå til uddannelse. Fx vil et tysk aftenhold koste i omegnen af kr. fremfor 450 kr. tidligere. VUC erne har derfor meget få erhvervsaktive kursister, og er i stedet blevet en alternativ ungdomsuddannelse, hvor langt de fleste kursister får undervisning på fuld tid og modtager SU. Langt den største gruppe blandt kursisterne er de årige. I 90 erne gik der 90 % kvinder i alderen år. Næsten 46 % af alle kursister på landsplan går til HF-enkeltfag på Kolding HF & VUC er det kun 33 %. Til gengæld har vi en større søgning til den 2-årige HF end det generelle billede. På landsplan er det 20 % af det samlede ansøgerfelt, der optages på den 2-årige HF. På Kolding HF & VUC er det tal oppe på 33 %. I Kolding kan de unge i øvrigt også tage den 2 årige HF på Kolding Gymnasium. AVU-afdelingen på Kolding HF & VUC følger landsgennemsnittet meget pænt, da ca. 25 % af de samlede VUC-kursister følger undervisningen på dette niveau. Side 9

10 Alle disse søgemønstre er stort set betinget af ændringer i lovgivningen, der understreger det politiske fokus på uddannelse og målsætningen om at 95 af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Christian Haugk tilføjede, at forskellige former for reformer (erhvervsskolereform, SUreform osv.) også er med til at præge dette billede. Verner Rylander-Hansen fortalte, at vi selvfølgelig kan mærke konjunkturerne, men det er ikke så udtalt som tidligere. Niels Egelund supplerede med, at konjunkturerne til gengæld har stor indflydelse på aktiviteten på IBA s område for efteruddannelse. Ved økonomiske kriser i samfundet er der større søgninger på uddannelse. Kim Larsen fortalte at det politiske mål er, at flere skal motiveres til at tage en erhvervsuddannelse frem for en professionsbachelorer. Her er uddannelsessektorerne dog oppe imod en stærk tradition i unges uddannelsessøgning. Kurt Nielsen-Dhamaratne oplyste, at der tilsyneladende mangler sider i den tilsendte årsrapport. Der udsendes en ny årsrapport til bestyrelsen via almindelig post. Ad. punkt 5: Punkter til orientering Ad. punkt 5a) Status byggeri Verner Rylander-Hansen orienterede om status på byggeriet i Kolding Åpark. Ambitionen er at byggeriet bliver færdigt til det planlagte tidspunkt. Langt de flest entrepriser er startet til tiden og følger tidsplanen. Der er dog en forsinkelse på stålarbejdet, og entreprenøren er blevet varslet dagsbøger. Entreprisen burde have været klar allerede den 30. april 2014, men er altså i omegnen af 6-7 uger forsinket. Dette kan få betydning for efterfølgende entrepriser. I forbindelse med stålarbejdet er forventes der merudgifter på minimum kroner til materialer og arbejdsløn. Udgiften finansieres af puljen til uforudsete udgifter. Det forventes således at både den økonomiske ramme og tidsplanen kan holdes - bl.a. begunstiget af den milde vinter. Kurt Nielsen-Dharmaratne orienterer om, at der har været en projektkonkurrence i gang, som alle bød på spændende og konstruktive forslag til at løsning af opgaven. Arkitektfirmaet RUM vandt konkurrencen, da de formåede at kombinere de pædagogiske tanker med det visuelle udtryk bedst muligt. Det blev i den forbindelse aftalt at byggeprogrammet fremsendes til de nye bestyrelsesmedlemmer. Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere, at vores nuværende bygning skal istandsættes i forbindelse med fraflytningen. Størrelsen på istandsættelsesudgiften skal forhandles med PFA i forbindelse med fraflytningen. Pædagogisk Center er pt. ved at fraflytte deres del af bygningen, hvilket måske kan give en pejling på, hvor høj udgiften vil blive. Ad. punkt 5b) Status optagelse Side 10

11 Verner Rylander-Hansen orienterede om, at det foreløbige optag til auguststarten 2014 ser fint ud sammenlignet med sidste års tal. Både på HF-e, HF-2 (hvor der stadig er grundlag til 5 klasser) og på AVU er tilmeldingssituationen fornuftig. Ad. punkt 5c) Implementering af lov 409 (AVU OK-13). Verner Rylander-Hansen fortalte, at i april måned 2013 var AVU-lærerne lock-out et, som led i lærerkonflikten mellem LC og finansministeriet. Lock-out en resulterede som bekendt i et lovindgreb (Lov 409). I den sammenhæng har der gennem foråret 2014 været en god dialog med de ansatte omkring implementering af loven. Lov 409 tager udgangspunkt i tjenestemændenes arbejdstid. Udgangspunktet er, at der kræves fuld tilstedeværelse på arbejdspladsen i hele arbejdstiden. Dette kræver vi dog ikke heller ikke for lærerne på HF. Christian Haugk spurgte, om skolen har indgået lokale aftaler med organisationerne. Verner Rylander-Hansen svarer, at der ikke er indgået lokalaftaler. Ledelsen har udarbejdet et administrativt grundlag i tæt dialog med tillidsrepræsentant og lærere. Tillidsrepræsentantens fremtidige rolle er anderledes, da der ikke længere skal formuleres og drøftes lokalaftaler. På HF-området er det udmøntet i en FAQ, hvor stort og småt omkring arbejdstiden er beskrevet på AVU er det som nævnt et administrativt grundlag. Ad. punkt 5d) VEU center Trekantområdet. Punktet udgik, da det var behandlet i forbindelse med udpegningen til VEU-Centerrådet. Ad. punkt 5e) Den nye erhvervsskolereform. Regeringen og dele af oppositionen har indgået en aftale om en erhvervsskolereform med implementering pr. 1. august Verner Rylander-Hansen orienterede om hovedpunkterne i reformen: Der indføres et adgangskrav / karakterkrav, så elever skal mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik fra folkeskolen for at kunne starte på en erhvervsuddannelse. Der laves i øvrigt en række supplerende kurser for de elever, der ikke kan honorere dette krav. Grundforløbet bliver forlænget og kommer til at bestå af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del. Håbet er, at søgning til EUX vil stige. Dette vil måske smitte af på aktiviteten her på Kolding HF & VUC. Der vil i forbindelse med reformen ske en større fokusering af vejledningsindsatsen. Generelt er der en stor politisk og uddannelsesmæssig opgave i forhold til at få flere unge flyttes fra STX og over på EUX. Christian Haugk spurgte til, hvordan bestyrelsen for Kolding HF & VUC skal forholde sig til både kontanthjælps- og erhvervsskolereformen. Side 11

12 Verner Rylander-Hansen svarer, at bestyrelsens arbejde i den sammenhæng vil blive strategisk. Bestyrelsen bliver orienteret omkring forandringer i uddannelseslandskabet og inddrages efter behov. Der vil komme en yderligere drøftelse omkring indholdet i erhvervsskolereformen, når der er kommet nye bekendtgørelser på området. Ad. Punkt 5.f) Nyt fra Kursistrådet. Verner Rylander-Hansen fortalte, at der i forbindelse med kursusstart (typisk i løbet af august/september) bliver etableret et nyt kursistråd. Af samme grund vil det heller ikke være realistisk, at kursisterne er repræsenteret på kommende bestyrelsesmøde allerede i august. Som altid vil ansatte på Kolding HF & VUC bakke kursisterne op i deres initiativer. Ad. Punkt 6 Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt. Mødet sluttede kl Referatet modtaget og læst: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Clara Rigenstrup Kim Larsen Christian Haugk Niels Egelund Peter Lindberg Kursist-repræsentant Kursist-repræsentant Karen Skøtt Verner Rylander-Hansen (Rektor) Side 12

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2012 2. Punkter til beslutning: a) Indgåelse

Læs mere

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20.

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. 29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts 2012 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00

37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00 37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. oktober 2013 2. Punkter til beslutning:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 11.12.2013 på Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 11.12.2013 på Innovationsfabrikken i Kolding 209 Referat af bestyrelsesmøde den 11.12.2013 på Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 10.10.2013 2. Nyt fra forretningsudvalg og Danske Erhvervsskoler - bestyrelse

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014 2. Punkter til beslutning: a) Udmøntning

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Kim Overbye, Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Stine Mortensen, Ingrid Bason, Dorthe Schmidt

Læs mere

Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole.

Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole. 35. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Fredag den 30. juni 2013, kl. 13.45-18.00 Endelig dagsorden: Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole. 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00 25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober, kl. 15.00 ca. 17.00 Dagsorden: 1. Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, udpeget af kursistrådet. 2. Punkter til

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7.

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. 24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. juni 2011 2. Punkter til beslutning: a) Organisationsplan

Læs mere

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF. Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 30 i bestyrelsen på VUF Mandag den 13.9. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Jesper Clausen, medlem udpeget af bestyrelsen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Konstituering med nye i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 3.2 B2015... 3 4 Fagudbud 2015/2016... 3 5 Fravær... 3 5.1 HF i Grenaa 2013/2014... 3 5.2 AVU

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00. Indstilling: Opfølgningen gennemgås og bestyrelsen tager denne til efterretning 112 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 20. maj 2015 kl. 15:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Brian Stein Kenneth Foersom Iversen Morten Nielsen Peter Thorning

Læs mere

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF.

Rektor orienterede om nyansættelser Anders Christensen, dansk og psykologi og Diana Døssing, engelsk på HF. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC torsdag den 28. januar 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Torben Henriksen, Mads Ekstrøm, Camilla Bruun, Erik

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19.

34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. 34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. marts 2013 2. Punkter til beslutning: a) 1.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG

Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Bøgildvej 2, 7430 Ikast. Sted: Mødelokale (indgang gennem tårn i gården) Tid: 13. december 2011, kl. 15.15 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrivning af referat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 Tilstede Tilde Bork (udpeget af region Midtjylland) Jonna Jensen (udpeget af skolelederne i Herning kommune) Kenneth Mikkelsen (udpeget af Herning

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 43 for VUC Djursland den 141215 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Økonomi... 2 2.1 BR2015... 2 2.2 Formueplejevurdering... 2 2.3 FL2016... 2 2.4 B2016... 4 3 Fagudbud... 4 3.1 Fagudbud i januar 2016... 4 3.2 Godkendelse af fagudbud...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 10. september 2014

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 10. september 2014 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 10. september 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Christian Holm Donatsky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23.06.2014 på IBC Innovationsfabrikken i Kolding

Referat af bestyrelsesmøde den 23.06.2014 på IBC Innovationsfabrikken i Kolding 219 Referat af bestyrelsesmøde den 23.06.2014 på IBC Innovationsfabrikken i Kolding Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation 2. Selvsupplering 3. Konstituering 3.1. Formand og næstformand 3.2. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00

Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00 Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Nina Kofoed-Jakobsen, Vagn Bech, Lene Omann og Jannie

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 26. marts 2009 kl. 9.00-11.00 mødet fortsætter med strategidag

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 14/15465 Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen E-mail: jsj@rsyd.dk Telefon: 29201050 Referat Møde i regionsrådets

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Gensidige orienteringer. Dato: 12/11/2015 Dato: 12/11/2015 Dagsorden/referat til Uddannelsesudvalget hos VUC Syd mandag den 16. november 2015 kl. 8.00 10.00, VUC Syd/Haderslev, Chr. X s Vej 39, lokale Damaskus. Deltagere Christian Bock, Hans Jørgen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00

Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus, Vikærsvej 36, 8240 Risskov Onsdag den 23.9.2015 kl. 16.30 19.00 Tilstede: Lone, Kim F., Sanne, Heino, Jørgen, Lasse, Kim A.,, Mads Afbud: Thomas, Kristian, Mette, Jens, Sus, Silke, Henrik Referent: Mads Dagsorden: Referat: Bestyrelsesmøde i UNGiAarhus SYD UNGiAarhus,

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord 43. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00 fra bestyrelsesmøde 5.11.2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet. 1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 18.00. Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling

Læs mere

32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. december 2012, kl

32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. december 2012, kl 32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 11. december 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: Af hensyn til Henrik foreslås det, at punkterne 2 og 3 byttes rundt. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat. Der er ikke modtaget nogen indsigelser i forhold til det udsendte referat. Referatet godkendt.

Referat. Der er ikke modtaget nogen indsigelser i forhold til det udsendte referat. Referatet godkendt. 1 Referat Møde Bestyrelsesmøde SOSU B Brøndby, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby Dato 25.08.2009 kl. 16.00-18.00 Mødelokale A+B Deltagere: Kurt Pedersen Marianne Jensen Dorte Tind Jørgensen Alis Jensen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Odense ProduktionsHøjskole Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2015, kl. 10.00 til 15.00 Fraværende: Dagsorden. Susanne Talbot Jesper Lübbert Leif Jeppesen 1. Orientering og meddelelser.

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre

REFERAT. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre REFERAT Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen: Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) (Kun

Læs mere

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF. torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00

Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF. torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00 Referat af møde nr. 27 i bestyrelsen på VUF torsdag den 25.3. kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Marianne Jerslev, repræsentant for medarbejderne

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Punkt 2. Strategien for VIA 2015-17 (20 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Punkt 2. Strategien for VIA 2015-17 (20 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesrådet for Bandagistuddannelsen Sted: VIA University College Campus Aarhus N Hedeager 2 8200 Aarhus N Mødedato: Den 12. januar 2015 kl. 12.00 15.00

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Nomineringsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Nomineringsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Nomineringsudvalget

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 21. november 2011 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Søs Haugaard Lars Vesløv Henrik

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

11.000 unge tager folkeskolefag om

11.000 unge tager folkeskolefag om 7. juni 2012 ARTIKEL Af David Elmer 11.000 unge tager folkeskolefag om Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse: Mandag den 5. september 2011 kl. 8.00-9.15. DAGSORDEN:

Referat af møde i VUF s bestyrelse: Mandag den 5. september 2011 kl. 8.00-9.15. DAGSORDEN: Referat af møde i VUF s bestyrelse: Mandag den 5. september 2011 kl. 8.00-9.15. DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrivelse af godkendt referat fra mødet den 23.5.11. 3. Økonomi- og budgetopfølgning

Læs mere

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart

Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes dagtilbud til børn i alderen indtil skolestart Nærværende vedtægter for forældrebestyrelser ved Ballerup Kommunes daginstitutioner og dagplejen har

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december.

Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mellem os Skolen Dato for fremlæggelse af medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) den 15. december. Mandag den 15. december kl. 12.00 16.00 kommer Tage Søndergaard og fremlægger den gennemførte undersøgelse

Læs mere

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 3 Overenskomster... 2 3.1 GL overenskomst... 2 3.2 AVU overenskomst... 3 4 HF2... 3 5 Fastholdelses konference... 3 6 VUC Erhverv... 4 7 VEU... 4 8 Personale,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 27. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Afbud: Arne Kjær Statsautoriseret revisor Allan Hess Andersen fra PwC deltager ved behandlingen af punkt

Læs mere

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00

REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 REFORMKOKS Færre voksne starter på erhvervsuddannelse Af Kristine Jensen Onsdag den 22. juni 2016, 05:00 Del: Antallet af voksne over 25 år der starter på en erhvervsuddannelse er faldet efter reformen

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 21.12.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 21.12.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 21.12.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015.

Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. Stenløse d. 21-09-2015 Afd. 3 Halkær Referat fra afdelingsmøde tirsdag 8.september 2015. 1. Velkomst og valg af dirigent Til stede: 9 boliger, 18 stemmeberettiget, samt Driftschef Bo Mølgaard Steffen Bargholz

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr.

Entreprisesummen er på 11.2 mio kr, hertil kommer 25% mons på 2,8 mio, i alt 14,0 mio kr. Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 24. september 2013 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Finn Andersen, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan

Læs mere

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. august 2014 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet den 08.02.10 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 18.marts 2010 kl. 14.30 18.00 i mødelokalet ved direktørens kontor. PriceWaterhouseCoopers ved Niels Villadsen og Hanne Jansfort

Læs mere

Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl.

Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl. Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl.13 Starttidspunkt: Torsdag den 26. august kl. 14.00. Sluttidspunkt: Fredag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole tirsdag den 24-03-2015 kl. 15.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole tirsdag den 24-03-2015 kl. 15.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole tirsdag den 24-03-2015 kl. 15.00-17.00 Tilstede fra bestyrelsen: Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, biskop Elisabeth Dons Christensen, centerleder Jens Bo Holm-

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere