Sikkerhedsforskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsforskrifter"

Transkript

1 Håndbog CombiMaster

2 Sikkerhedsforskrifter Advarsel: Ukorrekt installation, indstilling, service, vedligeholdelse eller rengøring samt ændring af apparatet kan have beskadigelse, kvæstelser og i værste fald døden til følge. Læs betjeningshåndbogen grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug. Til egen sikkerhed: Brændbar gas eller væske må ikke opbevares eller benyttes i nærheden af maskinen. Forholdsregler i forbindelse med gasfare eller gaslugt: - Sluk straks for gastilførslen - Rør ikke ved elektriske afbrydere - Sørg for god ventilation i rummet - Undgå åben ild og gnister - Benyt en ekstern telefon og informér straks det ansvarlige gasværk (hvis du ikke kan få fat i gasværket, ring til nærmeste brandværn). res RESET (kun gasenheder) Hvis brænderfunktionen er defekt, lyser indikatoren res. Efter 15 sek. høres et akustisk signal. Når der trykkes på Reset-knappen, starter den automatiske tænding forfra. Hvis res ikke lyser igen efter ca. 15 sek., betyder det at fl ammen brænder og at apparatet er klar til drift. Hvis indikatoren lyser på trods af gentagne tryk, bedes du kontakte kundeservice! - 2 -

3 Kære kunde, vi yder 12 måneders garanti fra fakturadatoen at regne. Udelukket fra garantien er glasskader, pærer og tætningsmateriale samt skader, der måtte opstå som følge af usagkyndig anvendelse, vedligeholdelse, reparation og afkalkning. Der tages forbehold for tekniske ændringer, der er i fremskridtets interesse! Forhandler: Installatør: Installeret den: Tillykke med din nye CombiMaster. Med købet af en CombiMaster har du valgt et produkt i topklassen. Du vil få glæde af din CombiMaster i mange, mange år, ikke mindst takket være en fremragende forarbejdningskvalitet og utallige anvendelsesmuligheder. Tag dig tid til at læse håndbogen omhyggeligt, så du hurtigere bliver fortrolig med CombiMaster ens mange muligheder og fordele. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med din nye CombiMaster. RATIONAL - 3 -

4 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed 5 Daglig rengøring og vedligeholdelse 10 Funktionselementer 11 Betjeningselementer 12 Driftsarter 13 Driftsart Dampning 14 Driftsart Varmluft 16 Driftsart Combi-damp 19 Driftsart Vario-damp 21 Driftsart Finishing 23 Arbejde med kernetemperaturføler 25 Funktion Cool Down 28 Rengøring 29 Afkalkning af dampgenerator (service) 31 Indstilling af celsius / fahrenheit 35 Husteknik 36 Husteknik Tømning af dampgenerator 37 Tilbehør 38 Fejlmeldinger 41 Eksempler på tilberedning

5 Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed Tag dig tid til omhyggelig læsning af nedenstående sikkerheds- og betjeningshenvisninger. Vær også omhyggelig med opbevaring af håndbogen, idet den til enhver tid skal være tilgængelig for alle brugere af apparatet. Apparatet må kun benyttes til madlavning i industrikøkkener. Enhver anden brug betragtes som værende i strid med formålet og dermed farlig. Rengørings- og afkalkningsmidler samt dertil hørende tilbehør må kun benyttes til det i denne manual beskrevne formål. Al anden benyttelse vil blive betragtet som værende i strid med formålet og dermed farlig. Betjening skal foregå manuelt. Skader som følge af brug af spidse, skarpe eller øvrige genstande vil føre til tab af garantiretten. Apparatet må kun benyttes af skolet personale. Betjeningspersonalet skal instrueres i relevante sikkerhedsaspekter med jævne mellemrum. Til forebyggelse af ulykker eller beskadigelse af apparatet anbefales det at afholde jævnlige sikkerhedskurser for personalet. Generelt Dørruden, den udvendige beklædning og øvrige elementer tåler temperaturforøgelser på over 60 C. Undgå varmekilder (f.eks. grillplader, frituregryder etc.) i nærheden af enheden. Ved længere driftsafbrydelser lukkes der for vandhanen, og enhedens energiforsyning (gas og strøm) slukkes. Efter aktiveringen eller mens driftssystemet lades, kan det tænkes, at ovnrumsbelysningen tændes og slukkes et par gange. I forbindelse med grillning og stegning (f.eks. af kyllinger) benyttes fedtbakke. Ved opstilling af bordenheder med tilhørende standardunderstel eller skab vil arbejdshøjden ved det øverste indskub være max mm. Vigtigt! Kontrolleres dagligt før apparatet sættes i drift Luftstyreplade spændt fast foroven og forneden. Ophængningsstativ eller opbevaringsstativ korrekt fi kseret i ovnrummet. ADVARSEL Hvis beholdere fyldes med væske, f.eks. fra maden, når denne tilberedes, må der ikke benyttes højere indskubsniveauer end dem, hvor betjeningspersonalet kan kigge ned i beholderen. Mærkat vedlægges apparatet. Vigtigt! Pas på! Meget varm damp (fare for forbrænding)! Pas på! Beholdere og riste er meget varme! Sørg for korrekt fiksering af opbevaringsstativ! - 5 -

6 Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed Kun gasenheder Hvis apparatet installeres under en emhætte, skal denne være tændt under hele driften. Hvis apparatet sluttes til en skorsten, skal aftræksledningen renses i henhold til de specifi kke nationale bestemmelser. Rådfør dig med installatøren. Læg aldrig genstande på apparatets udstødningsrør. Apparatet må kun benyttes i vindstille omgivelser. Pas på, at pladsen under apparatet ikke blokeres, f.eks. med forskellige genstande. Vandmangel H2O Når der tændes for apparatet, vil H2O-advarslen evt. komme til syne i displayet. I så fald skal der fyldes vand på dampgeneratoren. Herefter forsvinder advarslen automatisk fra displayet. Hvis displayet fortsat lyser: Se efter, om der er lukket op for vandhanen og om sien ved vandtilløbet (magnetventil) er fri. Omgivende temperaturer Hvis den omgivende temperatur kommer ned under +5 C, skal der drages omsorg for, at ovnrummet opvarmes til stuetemperatur (> + 5 C) før idriftssættelsen. Påfyldning/udtagning Luk døren langsomt op. Når døren åbnes, slukkes varmen og ventilatoren automatisk. Den indbyggede ventilationsbremse aktiveres. Ventilatoren har et kort efterløb. Grib ikke forstyrrende ind i ventilatoren. Vent med at anbringe beholdere og riste, til ophængningsstativet er korrekt fi kseret og opbevaringsstativet er kørt på plads og låst og låsemekanismen er sikret. Benyt kun det originale tilbehør, der tåler stor varme. Bemærk: Ovndøren er udstyret med en lukkefunktion. Døren på de fritstående enheder kan først betragtes som værende fuldstændig lukket, når dørhåndtaget befi nder sig i vertikal position. Enheder med ophængningsstativer (6x1/1 GN, 6x2/1 GN, 10x1/1 GN, 10x2/1 GN) Udtagning Løft ophængningsstativet en anelse og tag det ud af den forreste fi ksering. Vip stativet ind mod midten af ovnrummet. Tryk ophængningsstativet opad og løft det ud af fi kseringerne. Ophængning i omvendt rækkefølge

7 Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed Opbevaringsstativ Arbejde med opbevaringsstativ, tallerke nopbevaringsstativ og transportvogne i forbindelse med bordenheder (option) - Tag ophængningsstativet ud - Anbring indkøringsskinnen nederst og få den til at falde i hak. Vigtigt! Luk GN-beholderlåsene på tallerkenopbevaringsstativet! Opbevaringsstativer, tallerkenopbevarings stativer, transportvogne og enheder, der er monteret på ruller, kan vælte i forbindelse med transport over ujævne gulve eller tærskler. Størrelse Max. påfyldningsmængde 6x1/1 GN 30 kg (pr. indskub max. 15 kg) 10x1/1 GN 45 kg (pr. indskub max. 15 kg) 20x1/1 GN 90 kg (pr. indskub max. 15 kg) - - Vær opmærksom på, at enheden tilpasses / nivelleres nøjagtigt i forhold til transportvognens højde. - Stil opbevaringsstativet eller tallerkenopbevaringss tativet ind i ovnen. - Skub opbevaringsstativet eller tallerkenopbevaringsstativet frem til stop og fi ksér med arretermekanismen. - Fiksér transportvognen ved hjælp af holdeanordningen. - Løsn opbevaringsstativet eller tallerkenopbevaring sstativet og træk det ud. - Sørg for at transportvognen falder i hak i transportsikringen ved transport af opbevaringsstativ eller tallerkenopbevaringsstativ. - Væskebeholdere afdækkes og sikres for at undgå forbrænding i tilfælde af, at væsken skvulper 6x2/1 GN 60 kg (pr. indskub max. 30 kg) 10x2/1 GN 90 kg (pr. indskub max. 30 kg) 0x2/1 GN 180 kg (pr. indskub max. 30 kg) Kernetemperaturføler Pas på! Kernetemperaturføleren kan være meget varm benyt køkkenhandsker. Afkøl kernetemperaturføleren med koldt vand inden brug. Kernetemperaturføleren må ikke hænge udenfor ovnrummet. Tag kernetemperaturføleren ud af produktet, før dette udtages. Kernetemperaturføleren skal altid anbringes i holderen - ellers risiko for beskadigelse

8 Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed Cool Down Benyt funktionen Cool Down til afkøling af ovnrummet. Vigtigt! I forbindelse med Cool Down kører ventilatoren med åben dør! Funktionen Cool Down må kun benyttes, hvis luftstyrepladen er blevet låst fast forinden. Grib ikke forstyrrende ind i ventilatoren. Apparatet må ikke afkøles med koldt vand. Håndbruser (optional) - Håndbruseren trækkes mindst 20 cm ud inden brug. - Håndbruseren har ingen stoppositioner. Hvis den trækkes længere ud end dens max. længde med et for kraftigt ryk, kan dette resultere i beskadigelse. - Ved at trykke på håndbruserens betjeningshoved kan der vælges 2 forskellige doseringstrin. - Håndbruseren ruller automatisk tilbage. - Forvis dig om, at slangen er blevet rullet helt op efter brug af håndbruseren. - Træk ikke håndbruseren længere ud end til slutmarkeringen. Vigtigt! Håndbruseren kan være meget varm, og det samme kan vandet fra den! - 8 -

9 Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed Afkalkning Husk, at dampgeneratoren skal afkalkes med jævne mellemrum (se kapitel Afkalkning). Advarsel! Ifør dig beskyttelsesdragt, handsker, briller og ansigtsmaske i henhold til forskrifterne. For at undgå sundheds- og materielle skader, skal der benyttes: Beskyttelsesdragt, Beskyttelsesbriller, Beskyttelseshandsker, Ansigtsmaske. Service For at sikre, at apparatet er i teknisk upåklagelig stand, anbefales det at få en autoriseret servicepartner til at lave service mindst en gang om året. Fare! Højspænding Inden servicedørene åbnes og der udføres arbejder på spændingsførende dele, skal apparatet sluttes spændingsfrit på bygningssiden. Husteknik Inspektionsarbejde samt service- og reparationsarbejde skal udføres af skolet personale. I forbindelse med rengørings-, inspektions-, service- og reparationsarbejde skal apparatet kobles fra energiforsyningen. Hvis apparatet installeres på ruller, skal dets bevægelsesfrihed indskrænkes, så energi-, vandog spildevandsledningerne ikke beskadiges, når der fl yttes rundt med apparatet. Hvis det er meningen, at apparatet skal bevæges, skal energi-, vand- og spildevandsledningerne være korrekt afl ukket. Når apparatet stilles tilbage i dets udgangsposition, skal det kontrolleres, at bevægelsessikringen samt energi-, vand- og spildevandsledningerne er korrekt anbragt

10 Daglig rengøring og vedligeholdelse Bemærk! Apparatet skal renses hver dag, dels af hygiejniske grunde og til undgåelse af driftsforstyrrelser, og dels for at bevare stålmaterialets høje kvalitet. Følg instruktionerne i kapitel Rengøring. For at undgå korrosion i ovnrummet skal apparatet renses dagligt, også hvis det kun benyttes med fugtig varme (damp). Ovnrum tørres lad ovndøren stå på klem i de perioder, hvor ovnen ikke benyttes (f.eks. om natten). Til undgåelse af korrosion smøres ovnrummet med planteolie eller fedt med jævne mellemrum (ca. hver 2. uge). Apparatet må ikke renses med højtryksspuler. Apparatet må ikke behandles med syre eller udsættes for syredamp, da dette kan beskadige kromnikkelstålets passivlag og føre til misfarvning. Vær opmærksom på oplysningerne vedr. rengøring. Benyt kun apparatproducentens egne rengøringsmidler. Rengøringsmidler fra andre producenter kan medføre beskadigelser og føre til tab af garantiretten. Lad være med at benytte skuremidler eller slibende/ridsende rengøringsmidler. Daglig rengøring af ovnpakningen med et ikke-skurende opvaskemiddel forlænger levetiden. Filteret til indblæsningsluft udtages og renses 1x om måneden (se husteknik). Advarsel! Ved manglende eller utilstrækkelig rengøring af apparatet er der risiko for antændelse af fedt- eller fødevarerester i ovnen. Ifør dig beskyttelsesdragt, handsker, briller og ansigtsmaske i henhold til forskrifterne

11 Funktionselementer Apparatets nummer (kun synligt med åben dør) Strømningssikring (optional) (kun gasenheder) Ovnrumsbelysning Dør med dobbelt glasrude Dørhåndtag Bordenheder: Enhåndsbetjening med lukkefunktion Fritstående enheder: Enhåndsbetjening Mekanisme til åbning af dobbelt glasrude (indv.) Indbygget, selvtømmende dørdrypkar (indv.) Drypkar (enhed) med direkte forbindelse til afløb Fødder (højdejustérbare) Typeskilt (med alle vigtige data såsom effektforbrug, gastype, spænding, faseantal og frekvens samt apparattype og -nummer, se også Funktioner/ Indstillinger/Type, Optionsnummer) Betjeningspanel Afdækning af elinstallationsrummet Håndbruser (optional) (med retur-automatik)) Indkøringshjælp (Fritstående enheder) Luftfilter (indblæsningsluft til installationsrummet) Bordenhed 6 x 1/1 GN, identisk ved 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN og 10 x 2/1 GN. Fritstående enhed 20 x 1/1 GN, identisk ved 20 x 2/1 GN

12 Betjeningselementer Dampning (100 C) Varm luft (30 C C) Combi-damp (30 C C) Kontakt til valg af driftsart Vario-dampning (30 C - 99 C) F Finishing (30 C C) Tillægsfunktion Cool Down Temperaturvisning (ovnrum) Indstillingsknap til ovnrumstemperatur Visning af varmedrift Knap til ur (0-120 min.). Knap til kernetemperatur (0 C - 99 C) Visning af tid/kernetemperatur Indstillingsknap til klokkeslæt/ kernetemperatur

13 Driftsarter Driftsart Dampning En højtydende dampgenerator producerer hygiejnisk frisk damp. Denne ledes trykløst ind i ovnrummet, hvor ventilatoren sørger for at cirkulere den rundt med stor hastighed. Et patenteret reguleringssystem holder øje med, at der ledes tilpas store mængder damp ind. Ovnrumstemperaturen er her indstillet til 100 C (konstant temperatur). Driftsart Vario-damp Et elektronisk reguleringssystem med meget præcise temperaturfølere sørger for at holde den forhåndsfastsatte ovnrumstemperatur på et konstant niveau. Den yderst følsomme styreenhed samt reguleringsteknikken sikrer et ovnrumsklima, der er som skabt til de pågældende produkter. Ovnrumstemperaturen kan indstilles variabelt fra 30 C - 99 C. Driftsart Varmluft Højtydende varmelegemer opvarmer den tørre luft, hvorefter ventilatoren sørger for jævn fordeling af den varme luft i hele ovnrummet. Ovnrumstemperaturen kan her indstilles fra 30 C C. F Driftsart Finishing Også her kombineres de to driftsarter Dampning og Varmluft med hinanden. Derved skabes et optimalt ovnrumsklima, der forhindrer pytter og vandpletter og sørger for, at produkterne ikke bliver tørre. Ovnrumstemperaturen kan indstilles individuelt fra 30 C C. Driftsart Combi-damp Reguleringssystemet sørger for at kombinere de to driftsarter Dampning og Varmluft. Derved skabes et fugtigvarmt klima, der er med til at intensivere hele processen. Ovnrumstemperaturen kan indstilles fra 30 C C. Optimal regulering af fugtigheden, der forhindrer, at produkterne bliver tørre

14 Driftsart "Dampning" Dampning Dampgeneratoren producerer hygiejnisk frisk damp. Ovnrumstemperaturen er her indstillet på 100 C (konstant temperatur). Tilberedningsmåder: Dampe, Blanchere, Trække, Opbløde, Vakuumtilberedning, Optø, Konservere. 1 Forvarmning, til kontrollampen går ud. 2 3 Eller du arbejder med kernetemperaturføler 2 3 0:33 Ønskeværdi 76 C 19 C Øjebliksværdi Eksempler Mise en place Tomates concassèes, garniture (grøntsager, frugt), svampe, blanchering af julienne og brunoise, blanchering af grøntsager til fyld, roulader osv., pille løg eller kastanjer, opblødning af bælgfrugter. Forretter Røræg, pocherede æg i små forme, hårdkogte æg, asparges, grøntsagsfl an, fyldte grøntsager (løg, kålrabi, porrer, selleri osv.). Suppetilbehør Kød- og melboller, spinatboller, ravioli, gemyse royale. Hovedretter Kogt oksekød, hamburgerryg, kogt fl æskeskank, tunge, suppehøne, kalkunkølle, sylte, fi sk. Tilbehør Risotto/ris, melboller, pasta (nudler), friske og dybfrosne grøntsager, grøntsagsbudding, kartoffelroulade, skrællede kartofl er, kartofl er med skræl, turnerede kartofl er. Desserter Friske eller dybfrosne frugter (f.eks. varme hindbær), kompot, risengrød

15 Driftsart "Dampning" Tips Find ud af, hvilke råvarer der kan tilberedes samlet med henblik på at udnytte så meget af Combi-Master ens kapacitet som muligt og vær opmærksom på, at fi sk, kød, grøntsager, tilbehør og frugt (hvis de i øvrigt laves på samme måde) sagtens kan tilberedes samtidigt. Kom kartofl er ned i perforerede GN-beholdere, derved slipper dampen hurtigere igennem og det giver et bedre slutresultat. Grøntsagsfond kan opsamles i en beholder i nederste indskub. Benyt to fl ade GN-beholdere fremfor en høj => det gør det nemmere at hælde, og produkterne ligger ikke for tungt på hinanden. Melboller må ikke ligge for tæt ved siden af hinanden i de fl ade, lukkede GN-beholdere. Ris og kornprodukter sættes som de eneste over med vand: 1 del korn, 1,5-2 dele vand. Tomater fl ås ved at stille dem ind i ovnen i ca. 1 min (driftsart dampning ) og derefter lægge dem i en skål med koldt vand

16 Driftsart "Varmluft" Varmluft Højtydende varmelegemer opvarmer den tørre luft. Ovnrumstemperaturen kan indstilles fra 30 C til 300 C. Tilberedningsmåder: Bage, stege, grille, fritere, gratinere, glacere. 1 Forvarmning, til kontrollampen går ud Eller du arbejder med kernetemperaturføler C 0:33 Ønskeværdi 76 C 19 C Øjebliksværdi Eksempler Mise en place Svitse fl æsk, afbrune ben, stille gærdej til hævning. Forretter Meatballs, gratiner, gratinerede grøntsager, grøntsagspostejer, postejer, roastbeef, chicken wings, fi nger food, andebryst, quiche, mørdejsprodukter, tarteletter. Suppetilbehør Biskuitcroutoner, skinkecroutoner, ostecroutoner. Hovedretter Bøf, oksefi let, T-bone, lever, frikadeller, kyllingebryst, kyllingelår, halve / hele kyllinger, kalkun, fasan, vagtler, panerede produkter, pan. convenience, formbøffer, andebryst, koteletter, pizza. Tilbehør Kartoffelkager, brasekartofl er, kartoffelgratin, rösti, kartofl er bagt i stanniol, Idaho kartofl er, kartoffelsouffl é, Macaire kartofl er, Duchesse kartofl er. Desserter Biskuit, rør- og sandkagedej, bagværk, butterdej, croissanter, brød, rundstykker, fl yte, mørdej, østrigsk æblekage (Apfelstrudel), bagværk (forbagt), dybfrosne varer

17 Driftsart "Varmluft" Tips Tilberedningstid Tilberedningstiden afhænger af produktets kvalitet, vægt og højde. En jævn luftcirkulation opnås bedst ved ikke at lægge produkterne for tæt ved siden af hinanden (riste og beholdere). Generelle oplysninger om korttidsstegning - Forvarmning skal ske på et højt temperaturniveau (300 C), så der opbygges tilstrækkelig med varme. - hurtig påfyldning, så temperaturen i ovnrummet falder mindst muligt. - dør åbnes kortvarigt under tilberedningen (kun hvis ovnen er helt fyldt op), så overskydende fugtighed kan slippe ud. - i forbindelse med korttidsstegte produkter eller andre produkter, der afgiver megen fugtighed (f.eks. kyllingelår), kan mængden af produkter i ovnen evt. reduceres til 75%, max. 50% af den maksimale mængde. Panerede produkter med alle former for panade. Til mere intensiv bruning benyttes egnede fedtstoffer eller en paprika/olie blanding. Panaden trykkes godt fast og behandles med fl ydende fedt. Kom ikke for mange produkter ind i ovnen. Tommelfi ngerregel: 1 cm kød kræver ca min. tilberedningstid. Forvarmning: til 300 C (dog mindst til kontrollampen går ud). Optimal skæretykkelse: 1,5-2 cm. Tilbehør: Riste til opnåelse af ensartet bruning på hhv. over- og undersiden, sørg for jævn skæretykkelse, altid samme størrelse på samme slags granitbeholder. Gratinering af kødretter med hvid eller brun sovs, fi sk og muslinger, asparges, julesalat, broccoli, fennikel, tomater, toast. Forvarmning: til 300 C (dog mindst til kontrollampen går ud). Indstil den ønskede temperatur, når du har stillet produkterne ind i ovnen. F.eks.: Rist eller beholder (20 mm) til gratinering af toast, bøf eller suppe. Tilberedning af fisk Vende i mel, tilsætte fedtstof

18 Driftsart "Varmluft" Bagning Forvarmning: til bagetemperatur. Evt. højere forvarmningstemperatur, hvis ovnen er helt fyldt op. Bagetemperatur: ca C lavere end i de traditionelle ovne. I forbindelse med rundstykker benyttes kun hvert andet indskub. Ved dybfrosne convenience produkter forvarmes til 300 C. Rundstykker af færdig dej optøs og stilles til hævning et øjeblik. Tilbehør: Benyt perforeret bageplade med tefl onbelægning, bage- og stegeplade eller granitemaljerede GNbeholdere

19 Driftsart "Combi-damp" Combi-damp De to driftsarter Dampning og Varmluft kombineres via et reguleringssystem. Derved skabes et fugtig-varmt klima, der er med til at intensivere hele processen. Ovnrumstemperaturen kan indstilles fra 30 C til 300 C. Tilberedningsmåder: Stegning, bagning. 1 Forvarmning, til kontrollampen går ud Eller du arbejder med kernetemperaturføler C 0:33 76 C 19 C Ønskeværdi Øjebliksværdi Eksempler Mise en place Afbrune ben. Forretter Quiche Lorraine, grøntsagsgratin, fl an, moussaka, lasagne, canneloni, paella, pastagratin. Hovedretter Steg (af okse, kalv, svin, lam, fjerkræ, vildt), roulader, fyldte grøntsager (peberfrugter, aubergine, kål, løg, kålrabi), gratinerede grøntsager (blomkål), kalkunlår, fyldt kalvebryst, skinkepasta, fuldkornsfl an, svineskank, svinemave, omelet i forskellige varianter. Tilbehør Kartoffelgratin, dybfrosne produkter (fyldte kartofl er, ). Desserter Gærdej. Diverse Brød, rundstykker, kringler (dybfrossen færdig dej, rå dej)

20 Driftsart "Combi-damp" Tips Læg ikke produkterne for tæt ved siden af hinanden. Steg med svær eller større kødstykker dampes ca. 1/3 af tiden. Kondensat opsamles i en beholder (hjælpeindskub) og tilsættes benene (til sovsen). Tilberedning af sovs Placér en lukket beholder i hjælpeindskubbet. Kom ben, Mire poix og krydderier ned i beholderen og steg sammen med kødet. Tilsæt væske. Skal koge videre, til retten er færdig. Meget koncentreret basisfond til saucer. Roulader anbringes i lukket GN-beholder. Fyld op med varm sovs og dæk til med beholder. Bagning Gærdej, butterdej, vandbakkelsesdej tilberedes på bage-/stegeplade, tefl onplader kan ligeledes benyttes

21 Driftsart "Vario-damp" Vario-damp Dampgeneratoren producerer hygiejnisk frisk damp. Ovnrumstemperaturen kan indstilles variabelt fra 30 C - 99 C. 1 Forvarmning, til kontrollampen går ud C 0:33 Eller du arbejder med kernetemperaturføler Eksempler Mise en place Blanchering af skinke og fl æsk, pochering af fi sketilbehør, pasteurisering af suppe, sovs, fond, fumet etc. (halvkonserves). Forretter Galantiner, fi skeboller, terriner, vakuum-retter. Suppetilbehør Fars, melboller, æggestand/royale. Hovedretter Fisk (laks, søtunge etc.), hamburgerryg, fjerkræ, vakuum-retter (kyllingebryst, kogt oksebryst, kalvetunge), kalkunfi let, kyllingebryst, oksefi let, Vitello pølser. BTilbehør Flan, grøntsagsbudding, polenta. 3 4 Ønskeværdi 76 C 19 C Øjebliksværdi Desserter Frugt, creme caramel, kabinetbudding

22 Driftsart "Vario-damp" Tips Tilberedningstid Vario-damp Her fungerer tilberedningstiden for driftsarten dampning som tilnærmet basisværdi. Generelt forholder det sig sådan, at jo lavere ovntemperaturen er, jo længere skal produkterne være i ovnen. Ovnrumstemperaturer (basisværdier) Vario-damp : Suppetilbehør: C Fisk, skal- og C krebsdyr: C Kød- og pølsevarer: C HLyst kød: C Mørkt kød:: C Fjerkræ: 80 C Desserter: C Fordele: Fyld får en mere fast struktur. Produkterne dufter dejligt og smager af mere. Meget lille svind i forbindelse med fede råvarer.temperatur (basisværdi): C. Tilberedning direkte på tallerkenen, f.eks. fisk. Krydring Vær varsom med krydringen. Produkternes karakteristiske smag intensiveres på grund af den lave ovntemperatur. I forbindelse med vakuum tilberedning er det vigtigt at sørge for præcis dosering af alkohol, fumeter, essenser og reducerede saucer! Konservering af frugter og grøntsager Læg produktet i varm eller kold væske, alt efter hårdhedsgraden og det ønskede konserveringsresultat. Konserveringsbeholderne (glas) må max. have en diameter på 100 mm. Ovntemperaturen afhænger af produktets beskaffenhed (modningsgrad, snit). Temperatur (basisværdi): C

23 Driftsart Finishing F Finishing Her kombineres de to driftsarter dampning og varmluft. Derved skabes et optimalt ovnrumsklima, der forhindrer, at produkterne blive tørre og kedelige, og der opstår hverken pytter eller vandpletter. Ovntemperaturen kan indstilles fra 30 C C F Forvarmning: til driftstemperatur. F 0:33 Vi anbefaler en ovntemperatur på hhv. 120 C og 140 C. Temperaturen kan dog ændres alt efter, hvilken beskaffenhed produkterne har. 0:33 Som regel tager Finishing-processen for retter, der anrettes på tallerkener, ca. 5-8 min. tiden kan dog variere alt efter produkt, produkttemperatur, antal tallerkener/fade, påfyldningshøjde og ønsket spisetemperatur. 3 4 Ønskeværdi Øjebliksværdi Eksempler Forretter Alle slags spaghetti, canneloni, lasagne, grøntsagstallerken, nudelstrimler med ost eller kål, quiche lorraine, forårsruller, formbøffer, løgtærte. Hovedretter Alle slags stege, patéer, gratiner, færdige menuer, roulader, fyldte grøntsager. Tilbehør Ris, kartofl er, nudler, pasta, grøntsager, gratiner. Desserter Strudel, varme frugter. 76 C 19 C Eller du arbejder med kernetemperaturføler

24 F Driftsart Finishing Tips Finishing service Tallerkener af porcellæn, ler, glas, sølv, kobberpander, krom-nikkel-stål, aluminiumsbakker (mad ud af huset). Tallerkener til banketter/rejseselskaber Finishing på tallerkenopbevaringsstativ. Store mængder på kort tid. Hurtige skift. Kortere ventetider giver større kapacitet pr. time, hurtige bordskift, større omsætning. for tallerkener med diameter på op til 31 cm Servering på varme tallerkener holder maden varm længere. Varmehætte: i tilfælde af korte ventetider eller længere transportveje. De enkelte komponenter anrettes/dresseres jævnt og med god afstand på tallerkenerne eller fadene. Grøntsager og tilbehør blandes med lidt smør eller fedt umiddelbart før Finishing. Sovs Først efter Finishing. Store komponenter er længere om at blive varme

25 Arbejde med kernetemperaturføler Tilberedningsprocessen reguleres via måling af kernetemperaturen i produkterne. Kernetemperaturføleren renses og afkøles med koldt vand inden brug. Kernetemperaturføleren stikkes så langt ind i produktet (på det tykkeste sted!), at dens spids kommer til at befi nde sig i midten. Kan benyttes i forbindelse med alle driftsarter Til egen sikkerhed Kernetemperaturføleren kan være meget varm benyt køkkenhandsker! Kernetemperaturføleren må ikke hænge uden for ovnrummet. Tag kernetemperaturføleren ud af produktet, inden dette tages ud af ovnen. F C C 19 C Ønskeværdi Øjebliksværdi Tidsafbryder er ude af funktion. Når den forudindstillede kernetemperatur er nået, høres en summetone

26 Arbejde med kernetemperaturføler Tips I forbindelse med kødpålæg (fra steg) skal kernetemperaturen helst være ca. 5 C lavere, idet stegen står og trækker i afkølingsfasen. Eksempel: Steg, forhold mlm. kernetemperatur og tilberedningstid. Kernetemperaturføleren afkøles inden brug, så der ikke opstår huller i produktet (størknet æggehvide). Temperaturværdier og driftsarter kan ændres variabelt efter behov. Kernetemperaturmåling: Finder ud af den optimale spisetemperatur i forbindelse med Finishing. Kernetemperatur (basisværdier) Kerne- Oksekød Tilstand temperaturr Oksefi let/-mørbrad medium C Roastbeef medium C Rindsrose gennemstegt C Oksesteg gennemstegt C Tafelspitz gennemstegt 90 C (kogt oksebryst) Svinekød Kølle/baglår gennemstegt 75 C Kølle/baglår lys rosa C Svineryg lys rosa C Svinebov gennemstegt 75 C Svinemave/ gennemstegt C fyldt svinemave gennemstegt C Svineskank (bag) gennemstegt C stegt Eisbein gennemstegt C (fl æskeskank) Kogt skinke meget saftig C Hamburgerryg C (pålægsbuffet) C Skank (bag) gennemstegt C saltet Røgede ribben gennemstegt 65 C Skinke i C brøddej

27 Arbejde med kernetemperaturføler Kernetemperatur (basisværdier) Kerne- Oksekød Tilstand temperatur Kalvekød Kalveryg lys rosa C Kalbskeule, gennemstegt 78 C -baglår og yderlår, klump, frikandeau Nyresteg gennemstegt C Kalvesteg/ gennemstegt C Bov Kalvebryst gennemstegt C Fåreryg rosa C Fåreryg gennemstegt 80 C Fårekølle rosa C Fårekølle C Kernetemperatur (basisværdier) Kerne- Tilstand temperatur Postejer o. lign. Fjerkræ Kyllinger gennemstegt 85 C Gås/and gennemstegt C Kalkun gennemstegt C Postejer C Paté C Terriner C Galantiner 65 C Ballotiner 65 C Foie gras 45 C Fisk, f.eks. laks glasagtig 60 C Lammekød I gennemstegt tilstand ligger kernetemperaturen mellem 79 C og 85 C. Farven inde i kernen er grå, måske en anelse lyserød. Kødsaften er klar. Lammekølle rosa C Lammekølle gennemstegt C Lammeryg rosa C Lammeryg gennemstegt C Lammebov gennemstegt C

28 Funktion Cool Down Hvis ovntemperaturen er meget høj og du gerne vil arbejde videre med en lavere temperatur, kan du benytte Cool Down -funktionen, der sørger for hurtig og materialevenlig afkøling af ovnrummet. 1 Luk døren. 2 3 Åbn døren. Bemærk Luk ovndøren, inden du vælger Cool Down - funktionen. Advarsel! I forbindelse med Cool Down kører ventilatoren med åben dør! Funktionen Cool Down må kun benyttes, hvis luftstyrepladen er blevet låst fast forinden. Grib ikke forstyrrende ind i ventilatoren. Ovnrummet må ikke afkøles med koldt vand

29 Rengøring Rengøring Apparatet skal renses dagligt, dels af hygiejniske grunde og dels til undgåelse af driftsforstyrrelser. Advarsel! II forbindelse med afkalkning arbejdes der med en aggressiv kemisk væske risiko for forætsning! Benyt beskyttelsesudstyr (handsker, briller og ansigtsmaske) i henhold til forskrifterne. Benyt kun producentens eget rengøringsmiddel inkl. manuel sprøjtepistol. Sprøjtepistolen må ikke stå under tryk i de perioder, hvor den ikke benyttes. Må ikke sprøjtes på personer, dyr eller andre genstande. Læs sikkerhedshenvisningerne på sprayflasken og rengøringsmiddelbeholderen. Ved manglende eller utilstrækkelig rengøring af apparatet er der risiko for antændelse af fedt- eller fødevarerester i ovnen. Sørg for korrekt placering/fiksering af luftstyrepladen og ophængningsstativet forud for rengøringen. Procedure Lad ovnrummet køle af (under 60 C). Sluk for enheden Ovnrummet, dørens indvendige side, dørtætningen, rummet bag den svingbare luftplade og begge sider af luftpladen sprayes med producentens eget rengøringsmiddel. Sørg for korrekt fi ksering af luftstyrepladen og ophængningsstativet. Luk ovndøren 7 Hold kernetemperaturknappen trykket ind i 10 sek.. 8 CLEn

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul Stegeanvisning Perfekte stege og fjerkræ til jul For at få den største oplevelse anbefaler vi, at man steger i almindelig varmluft ovn. Ved stegning i ovn skal ovnen altid være på rette temperatur, inden

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Syltet gul vandel med mos af polaris, dild, brunet smør og citron, samt lbe-2. Saltet pighvar og østers Opskrift syltet gul vandel og mos af polaris, dild, brunet

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Carbonara - Det skal du bruge: 1 ps fuldkornsspaghetti ca. 500 gram, koges 1 minut mindre end angivet på pakke 5 skiver bacon 2 stk. nye små gulerødder,

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat.

Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat. Stegt Berberi andebryst med sauce af østershat. 4 andebryster. 200 g østershat ¼ p. fløde andefond hvidvin honning haricovert bønner brocoli asparges kartofler Start med at skære/trække skindet af brysterne

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen (

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen ( Ribbensteg & Brød Ca. 2 kg ribbensteg 2-3 spsk. salt 2 tsk peber 5 laurbærblade 1 l vand Tænd ovnen på 250 0 Salt og peber gnides grundigt ned i alle ridserne i sværen. Del laurbærbladene og stik dem ned

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun

Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Vindermenuen fra Kartoffelprisen 2013 Af: Erik Kroun Forret Boullionkogt Gul Vandel med kartoffel dildcreme på Royal, stuvede Rød Vandel og muslinge sauce med dild akvavit Boullionkogt Gul Vandel Kom den

Læs mere

Fiske- og forretter. 1) Skal med kogt & stegt fiskefilet med rejer, asparges & hollandaisesauce. kr. 74,00

Fiske- og forretter. 1) Skal med kogt & stegt fiskefilet med rejer, asparges & hollandaisesauce. kr. 74,00 Fiske- og forretter 1) Skal med kogt & stegt fiskefilet med rejer, asparges & hollandaisesauce. kr. 74,00 2) 2 Tarteletter med rejer & asparges. kr. 59,00 3) 2 Tarteletter med høns i asparges eller champignon.

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola.

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola. Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg ca. 1kg lamme culotte 8 kviste rosmarin 2 citroner 6 spsk. oliven olie 1 bakke ruccola salt sort peber 1 citron og ½ dl olie til salat samt groft salt

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya

Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya KYLLING PIE MED GRØN SALAT 1 hel kylling 3 løg 1½ dl hvedemel

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. august 2008

Eriks Mad og Musik 23. august 2008 Eriks Mad og Musik. august 008 Skaldyr Pil selv rejer - ½ kg hele rejer tskf groft salt dild citron mayonnaise surbrød (eller ristet brød) Bring rigeligt vand i kog og tilsæt salt og dild. Kogte krebs

Læs mere

Alle ingredienser blandes og tilsmages med salt og peber og stilles kølig 2 timer før serveringen.

Alle ingredienser blandes og tilsmages med salt og peber og stilles kølig 2 timer før serveringen. Carpaccio 500 g filet mørksej eller brosme ½ dl olivenolie Saften af 1 citron ½ løg 3 saltede drueagurker Fileterne rulles sammen og stilles køligt et par timer. Rullerne skæres i 2 mm tykke skiver og

Læs mere

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat.

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat. Denne uge består madplanen af: Uge 28 Spicy Blomkålssuppe med kylling og ærter Spagetti med kødboller, linser og spinat. Omelet m. Tomater og revet blomkål Sommerchili m. Hakket kylling Frikadelleruller

Læs mere

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Denne uge består madplanen af: Uge 7 Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Rødspættefilet Helstegt kylling i ovn Risotto med kylling og ærter Kinesiske kyllingewraps Indkøb

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 Fakta Inden for madlavning taler man om en fødevare og dens madtekniske egenskaber. Det vil sige, at en fødevare reagerer på en bestemt

Læs mere

NYHED SIGNATURE. 1 liter, klar til brug Varenr. 296411

NYHED SIGNATURE. 1 liter, klar til brug Varenr. 296411 NYHED SIGNATURE 1 liter, klar til brug Varenr. 296411 OKSEHALECHIPS MED LØGMOUSSE 2 dl OSCAR Oksehale Jus, Signature 50 g oksehale kød, kogt 1 dl vand 100 g havregryn 20 g tapioka mel 4 stilke citrontimian

Læs mere

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN)

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN) VEGETAR RETTER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) KARTOFFELFRIKADELLER VARM CHAMPIGNON PATE' SELLERIPOSTEJ GULERODSPOSTEJ GRØNSAGSTERRIN STEGT RØDBEDEFARS GRØNSAGSFRIKADELLER MED RÅ GRØNSAGER GRØNSAGSFRIKADELLER

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hakkebøf Torskeruller Stegte ris med Medister med Ribbensteg med ramsløg

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

IGNATURE FOND 100% GRUNDKØKKEN MED RESPEKT FOR DIT KØKKEN OG DET AUTENTISKE HÅNDVÆRK

IGNATURE FOND 100% GRUNDKØKKEN MED RESPEKT FOR DIT KØKKEN OG DET AUTENTISKE HÅNDVÆRK IGNATURE 100% GRUNDKØKKEN FOND MED RESPEKT FOR DIT KØKKEN OG DET AUTENTISKE HÅNDVÆRK 00% OSCAR SIGNATURE FOND GRUNDKØKKEN OSCAR SIGNATURE FOND ER 100% GRUNDKØKKEN EFTER DE SAMME KLASSISKE OPSKRIFTER SOM

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

GRILL. AMA-tips.d. - så er der mere ros til kokken

GRILL. AMA-tips.d. - så er der mere ros til kokken GRILL Se mange opskrifter pflere å AMA-tips.d k - så er der mere ros til kokken SAFTIG GRILLMAD MED LÆKRE MARINADER Duften af grill hører sommeren til, og mange danskere byder den tidlige sommer velkommen

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Pocherede Limfjordsøsters

Pocherede Limfjordsøsters 5 personer Pocherede Limfjordsøsters af Jens Peter Skov, Sallingsund Færgekro 10 Limfjordsøsters medium størrelse 1 l. fiskefond ½ l. hvidvin ½ fennikel Finthakkede urter (gulerødder, porrer, selleri,

Læs mere

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af:

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af: Denne uge består madplanen af: Uge 27 Kylling med basilikum Blomkålskarrysuppe Pasta m. Cherrytomater, mozarella og roculasalat Krebinetter med marinerede grønne bønner Hønsekødssuppe Risotto med kylling

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Kokkelærerens Madplan

Kokkelærerens Madplan Kokkelærerens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Kålsalat med resten af farsbrødet og ris Salat med croutoner og omelet blomkål Pastasalt med skaldyr Mandag Tirsdag

Læs mere

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Kulør Sæt haren i ovnen, ved 225 C i ca. ½ time. Sovs: Hæld sødmælk i en

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

Mandag; Omelet med danske ærter, squash og feta ost. Tomatsalat med friske krydderurter og ristet rugbrød

Mandag; Omelet med danske ærter, squash og feta ost. Tomatsalat med friske krydderurter og ristet rugbrød Madplan for uge 26 Mandag; Omelet med danske ærter, squash og feta ost. Tomatsalat med friske krydderurter og ristet rugbrød 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør ½ kilo dansk ærter 1 stk. frisk Squash Kom

Læs mere

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens

Opskrifter. Marineret kyllingebryst med pasta. Fremgangsmåde. Ingredienser. Uge 02. mesterslagterens Marineret kyllingebryst med pasta og gorgonzola sovs 4 marinerede kyllingebryster 2 pakker frisk pasta ½ l madlavningsfløde 1 stykke Gorgonzola ost Fedtstof Lidt jævning Ruccula salat Flutes Steg kyllingebrysterne

Læs mere

Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton

Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton Mikkel Marschall er kok på Restaurant Herman Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton 4 Bornholmerhane bryster 1 stk. romaine salat 2 stk. hjertesalat 2 skalotteløg 1 dl mayonnaise

Læs mere

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 nøglehuls retter 1 Oksekødsgryde Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Oksekødsgryde Det skal du bruge (4 pers.) 400 g SMAGFULD hakket oksekød 3-7% 1 spsk. olie 1 stort skrællet groft hakket løg (ca. 90 g)

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekotelet Broccoli og Espressostegt Spaghetti med stegte løgtærte med

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring Den 19. februar 2015 Danmarks bedste v/rikke Kring www.mgi.dk Menu Gammeldaws Flæskesteg m/kartofler, brun sovs og hjemmelaver rødkål Lækkerier fra Kring chokoladekage af chokolade fra Ecuador med blødende

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder:

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder: Sanne Venlov, Søren Ejlersen og Thomas Hess er kokkene bag JuleMåltidsKassen. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul! Skriv til info@aarstiderne.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kassen.

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer

Eriks Mad og Musik. 25. december 2010. Vintersalat. Festmad til mange. 10-12 personer Eriks Mad og Musik. december 00 Vintersalat 0- personer savoykål 0 små rødløg krukke brøndkarse bakke feldsalat spsk citronsaft modne avocado røde grapefrugter g ristede cashewnødder spsk balsamico spsk

Læs mere

Den første skemad Dansk

Den første skemad Dansk Den første skemad Dansk Egedal Kommune Tilberedning af den første skemad Ved tilberedning af kogt frugt og grønt til barnet er det godt: At vælge friske råvarer At skære renset frugt i mindre stykker At

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer.

Fjerkræ. Hurtig optøning Fjerkræet kan evt. optøes i en plastpose i lunkent vand, derefter er optøningstiden 3-5 timer. Fjerkræ Frosset fjerkræ Optøs bedst i køleskab. Den langsomme optøning giver kødet mulighed for at modne, og et yderligere ophold på 1 døgn i køleskab gør det mere mørt og saftigt. Det bør optø og eftermodne

Læs mere

Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove. Middelhavets mange muligheder

Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove. Middelhavets mange muligheder Vi har gjort det grove Mens i laver det sjove Tema Middelhavets mange muligheder Menu Fyldte tomater med svampe og spinat Aubergine Tzatziki med olivenfrikassé og hvidløg Porretærte og Serrano med feta

Læs mere

KØD / GRØNSAGS SUPPER

KØD / GRØNSAGS SUPPER KØD / GRØNSAGS SUPPER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) FRANSK LAMMESUPPE KINESISK KYLLINGSUPPE SPINAT SUPPE CHAMPIGNON SUPPE LØGSUPPE ASPARGSSUPPE BLOMKÅLS SUPPE JULIENNESUPPE KARTOFFELSUPPE TOMATSUPPE

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset)

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset) Svinekam med svær Fersk Svinekam (ikke ridset) Programmering af combiovn ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 5 minutter Alarm Svinekammene sættes i ovnen ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 10 minutter Alarm

Læs mere

Svampesuppe med rosmarin MCS nr. 4500

Svampesuppe med rosmarin MCS nr. 4500 Madlavning og måltidet har alle dage handlet om duft, konsistens og smag specielt smag er for de fleste den afgørende faktor for den samlede vurdering af måltidet. Efteråret er tiden hvor jagten på den

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

FIND FLERE SAUCEOPSKRIFTER PÅ PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL

FIND FLERE SAUCEOPSKRIFTER PÅ PHILADELPHIA.DK/ PROFESSIONAL FORKÆLER DIN SAUCE MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGS- PARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene til at bede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere