Sikkerhedsforskrifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsforskrifter"

Transkript

1 Håndbog CombiMaster

2 Sikkerhedsforskrifter Advarsel: Ukorrekt installation, indstilling, service, vedligeholdelse eller rengøring samt ændring af apparatet kan have beskadigelse, kvæstelser og i værste fald døden til følge. Læs betjeningshåndbogen grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug. Til egen sikkerhed: Brændbar gas eller væske må ikke opbevares eller benyttes i nærheden af maskinen. Forholdsregler i forbindelse med gasfare eller gaslugt: - Sluk straks for gastilførslen - Rør ikke ved elektriske afbrydere - Sørg for god ventilation i rummet - Undgå åben ild og gnister - Benyt en ekstern telefon og informér straks det ansvarlige gasværk (hvis du ikke kan få fat i gasværket, ring til nærmeste brandværn). res RESET (kun gasenheder) Hvis brænderfunktionen er defekt, lyser indikatoren res. Efter 15 sek. høres et akustisk signal. Når der trykkes på Reset-knappen, starter den automatiske tænding forfra. Hvis res ikke lyser igen efter ca. 15 sek., betyder det at fl ammen brænder og at apparatet er klar til drift. Hvis indikatoren lyser på trods af gentagne tryk, bedes du kontakte kundeservice! - 2 -

3 Kære kunde, vi yder 12 måneders garanti fra fakturadatoen at regne. Udelukket fra garantien er glasskader, pærer og tætningsmateriale samt skader, der måtte opstå som følge af usagkyndig anvendelse, vedligeholdelse, reparation og afkalkning. Der tages forbehold for tekniske ændringer, der er i fremskridtets interesse! Forhandler: Installatør: Installeret den: Tillykke med din nye CombiMaster. Med købet af en CombiMaster har du valgt et produkt i topklassen. Du vil få glæde af din CombiMaster i mange, mange år, ikke mindst takket være en fremragende forarbejdningskvalitet og utallige anvendelsesmuligheder. Tag dig tid til at læse håndbogen omhyggeligt, så du hurtigere bliver fortrolig med CombiMaster ens mange muligheder og fordele. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med din nye CombiMaster. RATIONAL - 3 -

4 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed 5 Daglig rengøring og vedligeholdelse 10 Funktionselementer 11 Betjeningselementer 12 Driftsarter 13 Driftsart Dampning 14 Driftsart Varmluft 16 Driftsart Combi-damp 19 Driftsart Vario-damp 21 Driftsart Finishing 23 Arbejde med kernetemperaturføler 25 Funktion Cool Down 28 Rengøring 29 Afkalkning af dampgenerator (service) 31 Indstilling af celsius / fahrenheit 35 Husteknik 36 Husteknik Tømning af dampgenerator 37 Tilbehør 38 Fejlmeldinger 41 Eksempler på tilberedning

5 Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed Tag dig tid til omhyggelig læsning af nedenstående sikkerheds- og betjeningshenvisninger. Vær også omhyggelig med opbevaring af håndbogen, idet den til enhver tid skal være tilgængelig for alle brugere af apparatet. Apparatet må kun benyttes til madlavning i industrikøkkener. Enhver anden brug betragtes som værende i strid med formålet og dermed farlig. Rengørings- og afkalkningsmidler samt dertil hørende tilbehør må kun benyttes til det i denne manual beskrevne formål. Al anden benyttelse vil blive betragtet som værende i strid med formålet og dermed farlig. Betjening skal foregå manuelt. Skader som følge af brug af spidse, skarpe eller øvrige genstande vil føre til tab af garantiretten. Apparatet må kun benyttes af skolet personale. Betjeningspersonalet skal instrueres i relevante sikkerhedsaspekter med jævne mellemrum. Til forebyggelse af ulykker eller beskadigelse af apparatet anbefales det at afholde jævnlige sikkerhedskurser for personalet. Generelt Dørruden, den udvendige beklædning og øvrige elementer tåler temperaturforøgelser på over 60 C. Undgå varmekilder (f.eks. grillplader, frituregryder etc.) i nærheden af enheden. Ved længere driftsafbrydelser lukkes der for vandhanen, og enhedens energiforsyning (gas og strøm) slukkes. Efter aktiveringen eller mens driftssystemet lades, kan det tænkes, at ovnrumsbelysningen tændes og slukkes et par gange. I forbindelse med grillning og stegning (f.eks. af kyllinger) benyttes fedtbakke. Ved opstilling af bordenheder med tilhørende standardunderstel eller skab vil arbejdshøjden ved det øverste indskub være max mm. Vigtigt! Kontrolleres dagligt før apparatet sættes i drift Luftstyreplade spændt fast foroven og forneden. Ophængningsstativ eller opbevaringsstativ korrekt fi kseret i ovnrummet. ADVARSEL Hvis beholdere fyldes med væske, f.eks. fra maden, når denne tilberedes, må der ikke benyttes højere indskubsniveauer end dem, hvor betjeningspersonalet kan kigge ned i beholderen. Mærkat vedlægges apparatet. Vigtigt! Pas på! Meget varm damp (fare for forbrænding)! Pas på! Beholdere og riste er meget varme! Sørg for korrekt fiksering af opbevaringsstativ! - 5 -

6 Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed Kun gasenheder Hvis apparatet installeres under en emhætte, skal denne være tændt under hele driften. Hvis apparatet sluttes til en skorsten, skal aftræksledningen renses i henhold til de specifi kke nationale bestemmelser. Rådfør dig med installatøren. Læg aldrig genstande på apparatets udstødningsrør. Apparatet må kun benyttes i vindstille omgivelser. Pas på, at pladsen under apparatet ikke blokeres, f.eks. med forskellige genstande. Vandmangel H2O Når der tændes for apparatet, vil H2O-advarslen evt. komme til syne i displayet. I så fald skal der fyldes vand på dampgeneratoren. Herefter forsvinder advarslen automatisk fra displayet. Hvis displayet fortsat lyser: Se efter, om der er lukket op for vandhanen og om sien ved vandtilløbet (magnetventil) er fri. Omgivende temperaturer Hvis den omgivende temperatur kommer ned under +5 C, skal der drages omsorg for, at ovnrummet opvarmes til stuetemperatur (> + 5 C) før idriftssættelsen. Påfyldning/udtagning Luk døren langsomt op. Når døren åbnes, slukkes varmen og ventilatoren automatisk. Den indbyggede ventilationsbremse aktiveres. Ventilatoren har et kort efterløb. Grib ikke forstyrrende ind i ventilatoren. Vent med at anbringe beholdere og riste, til ophængningsstativet er korrekt fi kseret og opbevaringsstativet er kørt på plads og låst og låsemekanismen er sikret. Benyt kun det originale tilbehør, der tåler stor varme. Bemærk: Ovndøren er udstyret med en lukkefunktion. Døren på de fritstående enheder kan først betragtes som værende fuldstændig lukket, når dørhåndtaget befi nder sig i vertikal position. Enheder med ophængningsstativer (6x1/1 GN, 6x2/1 GN, 10x1/1 GN, 10x2/1 GN) Udtagning Løft ophængningsstativet en anelse og tag det ud af den forreste fi ksering. Vip stativet ind mod midten af ovnrummet. Tryk ophængningsstativet opad og løft det ud af fi kseringerne. Ophængning i omvendt rækkefølge

7 Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed Opbevaringsstativ Arbejde med opbevaringsstativ, tallerke nopbevaringsstativ og transportvogne i forbindelse med bordenheder (option) - Tag ophængningsstativet ud - Anbring indkøringsskinnen nederst og få den til at falde i hak. Vigtigt! Luk GN-beholderlåsene på tallerkenopbevaringsstativet! Opbevaringsstativer, tallerkenopbevarings stativer, transportvogne og enheder, der er monteret på ruller, kan vælte i forbindelse med transport over ujævne gulve eller tærskler. Størrelse Max. påfyldningsmængde 6x1/1 GN 30 kg (pr. indskub max. 15 kg) 10x1/1 GN 45 kg (pr. indskub max. 15 kg) 20x1/1 GN 90 kg (pr. indskub max. 15 kg) - - Vær opmærksom på, at enheden tilpasses / nivelleres nøjagtigt i forhold til transportvognens højde. - Stil opbevaringsstativet eller tallerkenopbevaringss tativet ind i ovnen. - Skub opbevaringsstativet eller tallerkenopbevaringsstativet frem til stop og fi ksér med arretermekanismen. - Fiksér transportvognen ved hjælp af holdeanordningen. - Løsn opbevaringsstativet eller tallerkenopbevaring sstativet og træk det ud. - Sørg for at transportvognen falder i hak i transportsikringen ved transport af opbevaringsstativ eller tallerkenopbevaringsstativ. - Væskebeholdere afdækkes og sikres for at undgå forbrænding i tilfælde af, at væsken skvulper 6x2/1 GN 60 kg (pr. indskub max. 30 kg) 10x2/1 GN 90 kg (pr. indskub max. 30 kg) 0x2/1 GN 180 kg (pr. indskub max. 30 kg) Kernetemperaturføler Pas på! Kernetemperaturføleren kan være meget varm benyt køkkenhandsker. Afkøl kernetemperaturføleren med koldt vand inden brug. Kernetemperaturføleren må ikke hænge udenfor ovnrummet. Tag kernetemperaturføleren ud af produktet, før dette udtages. Kernetemperaturføleren skal altid anbringes i holderen - ellers risiko for beskadigelse

8 Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed Cool Down Benyt funktionen Cool Down til afkøling af ovnrummet. Vigtigt! I forbindelse med Cool Down kører ventilatoren med åben dør! Funktionen Cool Down må kun benyttes, hvis luftstyrepladen er blevet låst fast forinden. Grib ikke forstyrrende ind i ventilatoren. Apparatet må ikke afkøles med koldt vand. Håndbruser (optional) - Håndbruseren trækkes mindst 20 cm ud inden brug. - Håndbruseren har ingen stoppositioner. Hvis den trækkes længere ud end dens max. længde med et for kraftigt ryk, kan dette resultere i beskadigelse. - Ved at trykke på håndbruserens betjeningshoved kan der vælges 2 forskellige doseringstrin. - Håndbruseren ruller automatisk tilbage. - Forvis dig om, at slangen er blevet rullet helt op efter brug af håndbruseren. - Træk ikke håndbruseren længere ud end til slutmarkeringen. Vigtigt! Håndbruseren kan være meget varm, og det samme kan vandet fra den! - 8 -

9 Generelle henvisninger / Til egen sikkerhed Afkalkning Husk, at dampgeneratoren skal afkalkes med jævne mellemrum (se kapitel Afkalkning). Advarsel! Ifør dig beskyttelsesdragt, handsker, briller og ansigtsmaske i henhold til forskrifterne. For at undgå sundheds- og materielle skader, skal der benyttes: Beskyttelsesdragt, Beskyttelsesbriller, Beskyttelseshandsker, Ansigtsmaske. Service For at sikre, at apparatet er i teknisk upåklagelig stand, anbefales det at få en autoriseret servicepartner til at lave service mindst en gang om året. Fare! Højspænding Inden servicedørene åbnes og der udføres arbejder på spændingsførende dele, skal apparatet sluttes spændingsfrit på bygningssiden. Husteknik Inspektionsarbejde samt service- og reparationsarbejde skal udføres af skolet personale. I forbindelse med rengørings-, inspektions-, service- og reparationsarbejde skal apparatet kobles fra energiforsyningen. Hvis apparatet installeres på ruller, skal dets bevægelsesfrihed indskrænkes, så energi-, vandog spildevandsledningerne ikke beskadiges, når der fl yttes rundt med apparatet. Hvis det er meningen, at apparatet skal bevæges, skal energi-, vand- og spildevandsledningerne være korrekt afl ukket. Når apparatet stilles tilbage i dets udgangsposition, skal det kontrolleres, at bevægelsessikringen samt energi-, vand- og spildevandsledningerne er korrekt anbragt

10 Daglig rengøring og vedligeholdelse Bemærk! Apparatet skal renses hver dag, dels af hygiejniske grunde og til undgåelse af driftsforstyrrelser, og dels for at bevare stålmaterialets høje kvalitet. Følg instruktionerne i kapitel Rengøring. For at undgå korrosion i ovnrummet skal apparatet renses dagligt, også hvis det kun benyttes med fugtig varme (damp). Ovnrum tørres lad ovndøren stå på klem i de perioder, hvor ovnen ikke benyttes (f.eks. om natten). Til undgåelse af korrosion smøres ovnrummet med planteolie eller fedt med jævne mellemrum (ca. hver 2. uge). Apparatet må ikke renses med højtryksspuler. Apparatet må ikke behandles med syre eller udsættes for syredamp, da dette kan beskadige kromnikkelstålets passivlag og føre til misfarvning. Vær opmærksom på oplysningerne vedr. rengøring. Benyt kun apparatproducentens egne rengøringsmidler. Rengøringsmidler fra andre producenter kan medføre beskadigelser og føre til tab af garantiretten. Lad være med at benytte skuremidler eller slibende/ridsende rengøringsmidler. Daglig rengøring af ovnpakningen med et ikke-skurende opvaskemiddel forlænger levetiden. Filteret til indblæsningsluft udtages og renses 1x om måneden (se husteknik). Advarsel! Ved manglende eller utilstrækkelig rengøring af apparatet er der risiko for antændelse af fedt- eller fødevarerester i ovnen. Ifør dig beskyttelsesdragt, handsker, briller og ansigtsmaske i henhold til forskrifterne

11 Funktionselementer Apparatets nummer (kun synligt med åben dør) Strømningssikring (optional) (kun gasenheder) Ovnrumsbelysning Dør med dobbelt glasrude Dørhåndtag Bordenheder: Enhåndsbetjening med lukkefunktion Fritstående enheder: Enhåndsbetjening Mekanisme til åbning af dobbelt glasrude (indv.) Indbygget, selvtømmende dørdrypkar (indv.) Drypkar (enhed) med direkte forbindelse til afløb Fødder (højdejustérbare) Typeskilt (med alle vigtige data såsom effektforbrug, gastype, spænding, faseantal og frekvens samt apparattype og -nummer, se også Funktioner/ Indstillinger/Type, Optionsnummer) Betjeningspanel Afdækning af elinstallationsrummet Håndbruser (optional) (med retur-automatik)) Indkøringshjælp (Fritstående enheder) Luftfilter (indblæsningsluft til installationsrummet) Bordenhed 6 x 1/1 GN, identisk ved 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN og 10 x 2/1 GN. Fritstående enhed 20 x 1/1 GN, identisk ved 20 x 2/1 GN

12 Betjeningselementer Dampning (100 C) Varm luft (30 C C) Combi-damp (30 C C) Kontakt til valg af driftsart Vario-dampning (30 C - 99 C) F Finishing (30 C C) Tillægsfunktion Cool Down Temperaturvisning (ovnrum) Indstillingsknap til ovnrumstemperatur Visning af varmedrift Knap til ur (0-120 min.). Knap til kernetemperatur (0 C - 99 C) Visning af tid/kernetemperatur Indstillingsknap til klokkeslæt/ kernetemperatur

13 Driftsarter Driftsart Dampning En højtydende dampgenerator producerer hygiejnisk frisk damp. Denne ledes trykløst ind i ovnrummet, hvor ventilatoren sørger for at cirkulere den rundt med stor hastighed. Et patenteret reguleringssystem holder øje med, at der ledes tilpas store mængder damp ind. Ovnrumstemperaturen er her indstillet til 100 C (konstant temperatur). Driftsart Vario-damp Et elektronisk reguleringssystem med meget præcise temperaturfølere sørger for at holde den forhåndsfastsatte ovnrumstemperatur på et konstant niveau. Den yderst følsomme styreenhed samt reguleringsteknikken sikrer et ovnrumsklima, der er som skabt til de pågældende produkter. Ovnrumstemperaturen kan indstilles variabelt fra 30 C - 99 C. Driftsart Varmluft Højtydende varmelegemer opvarmer den tørre luft, hvorefter ventilatoren sørger for jævn fordeling af den varme luft i hele ovnrummet. Ovnrumstemperaturen kan her indstilles fra 30 C C. F Driftsart Finishing Også her kombineres de to driftsarter Dampning og Varmluft med hinanden. Derved skabes et optimalt ovnrumsklima, der forhindrer pytter og vandpletter og sørger for, at produkterne ikke bliver tørre. Ovnrumstemperaturen kan indstilles individuelt fra 30 C C. Driftsart Combi-damp Reguleringssystemet sørger for at kombinere de to driftsarter Dampning og Varmluft. Derved skabes et fugtigvarmt klima, der er med til at intensivere hele processen. Ovnrumstemperaturen kan indstilles fra 30 C C. Optimal regulering af fugtigheden, der forhindrer, at produkterne bliver tørre

14 Driftsart "Dampning" Dampning Dampgeneratoren producerer hygiejnisk frisk damp. Ovnrumstemperaturen er her indstillet på 100 C (konstant temperatur). Tilberedningsmåder: Dampe, Blanchere, Trække, Opbløde, Vakuumtilberedning, Optø, Konservere. 1 Forvarmning, til kontrollampen går ud. 2 3 Eller du arbejder med kernetemperaturføler 2 3 0:33 Ønskeværdi 76 C 19 C Øjebliksværdi Eksempler Mise en place Tomates concassèes, garniture (grøntsager, frugt), svampe, blanchering af julienne og brunoise, blanchering af grøntsager til fyld, roulader osv., pille løg eller kastanjer, opblødning af bælgfrugter. Forretter Røræg, pocherede æg i små forme, hårdkogte æg, asparges, grøntsagsfl an, fyldte grøntsager (løg, kålrabi, porrer, selleri osv.). Suppetilbehør Kød- og melboller, spinatboller, ravioli, gemyse royale. Hovedretter Kogt oksekød, hamburgerryg, kogt fl æskeskank, tunge, suppehøne, kalkunkølle, sylte, fi sk. Tilbehør Risotto/ris, melboller, pasta (nudler), friske og dybfrosne grøntsager, grøntsagsbudding, kartoffelroulade, skrællede kartofl er, kartofl er med skræl, turnerede kartofl er. Desserter Friske eller dybfrosne frugter (f.eks. varme hindbær), kompot, risengrød

15 Driftsart "Dampning" Tips Find ud af, hvilke råvarer der kan tilberedes samlet med henblik på at udnytte så meget af Combi-Master ens kapacitet som muligt og vær opmærksom på, at fi sk, kød, grøntsager, tilbehør og frugt (hvis de i øvrigt laves på samme måde) sagtens kan tilberedes samtidigt. Kom kartofl er ned i perforerede GN-beholdere, derved slipper dampen hurtigere igennem og det giver et bedre slutresultat. Grøntsagsfond kan opsamles i en beholder i nederste indskub. Benyt to fl ade GN-beholdere fremfor en høj => det gør det nemmere at hælde, og produkterne ligger ikke for tungt på hinanden. Melboller må ikke ligge for tæt ved siden af hinanden i de fl ade, lukkede GN-beholdere. Ris og kornprodukter sættes som de eneste over med vand: 1 del korn, 1,5-2 dele vand. Tomater fl ås ved at stille dem ind i ovnen i ca. 1 min (driftsart dampning ) og derefter lægge dem i en skål med koldt vand

16 Driftsart "Varmluft" Varmluft Højtydende varmelegemer opvarmer den tørre luft. Ovnrumstemperaturen kan indstilles fra 30 C til 300 C. Tilberedningsmåder: Bage, stege, grille, fritere, gratinere, glacere. 1 Forvarmning, til kontrollampen går ud Eller du arbejder med kernetemperaturføler C 0:33 Ønskeværdi 76 C 19 C Øjebliksværdi Eksempler Mise en place Svitse fl æsk, afbrune ben, stille gærdej til hævning. Forretter Meatballs, gratiner, gratinerede grøntsager, grøntsagspostejer, postejer, roastbeef, chicken wings, fi nger food, andebryst, quiche, mørdejsprodukter, tarteletter. Suppetilbehør Biskuitcroutoner, skinkecroutoner, ostecroutoner. Hovedretter Bøf, oksefi let, T-bone, lever, frikadeller, kyllingebryst, kyllingelår, halve / hele kyllinger, kalkun, fasan, vagtler, panerede produkter, pan. convenience, formbøffer, andebryst, koteletter, pizza. Tilbehør Kartoffelkager, brasekartofl er, kartoffelgratin, rösti, kartofl er bagt i stanniol, Idaho kartofl er, kartoffelsouffl é, Macaire kartofl er, Duchesse kartofl er. Desserter Biskuit, rør- og sandkagedej, bagværk, butterdej, croissanter, brød, rundstykker, fl yte, mørdej, østrigsk æblekage (Apfelstrudel), bagværk (forbagt), dybfrosne varer

17 Driftsart "Varmluft" Tips Tilberedningstid Tilberedningstiden afhænger af produktets kvalitet, vægt og højde. En jævn luftcirkulation opnås bedst ved ikke at lægge produkterne for tæt ved siden af hinanden (riste og beholdere). Generelle oplysninger om korttidsstegning - Forvarmning skal ske på et højt temperaturniveau (300 C), så der opbygges tilstrækkelig med varme. - hurtig påfyldning, så temperaturen i ovnrummet falder mindst muligt. - dør åbnes kortvarigt under tilberedningen (kun hvis ovnen er helt fyldt op), så overskydende fugtighed kan slippe ud. - i forbindelse med korttidsstegte produkter eller andre produkter, der afgiver megen fugtighed (f.eks. kyllingelår), kan mængden af produkter i ovnen evt. reduceres til 75%, max. 50% af den maksimale mængde. Panerede produkter med alle former for panade. Til mere intensiv bruning benyttes egnede fedtstoffer eller en paprika/olie blanding. Panaden trykkes godt fast og behandles med fl ydende fedt. Kom ikke for mange produkter ind i ovnen. Tommelfi ngerregel: 1 cm kød kræver ca min. tilberedningstid. Forvarmning: til 300 C (dog mindst til kontrollampen går ud). Optimal skæretykkelse: 1,5-2 cm. Tilbehør: Riste til opnåelse af ensartet bruning på hhv. over- og undersiden, sørg for jævn skæretykkelse, altid samme størrelse på samme slags granitbeholder. Gratinering af kødretter med hvid eller brun sovs, fi sk og muslinger, asparges, julesalat, broccoli, fennikel, tomater, toast. Forvarmning: til 300 C (dog mindst til kontrollampen går ud). Indstil den ønskede temperatur, når du har stillet produkterne ind i ovnen. F.eks.: Rist eller beholder (20 mm) til gratinering af toast, bøf eller suppe. Tilberedning af fisk Vende i mel, tilsætte fedtstof

18 Driftsart "Varmluft" Bagning Forvarmning: til bagetemperatur. Evt. højere forvarmningstemperatur, hvis ovnen er helt fyldt op. Bagetemperatur: ca C lavere end i de traditionelle ovne. I forbindelse med rundstykker benyttes kun hvert andet indskub. Ved dybfrosne convenience produkter forvarmes til 300 C. Rundstykker af færdig dej optøs og stilles til hævning et øjeblik. Tilbehør: Benyt perforeret bageplade med tefl onbelægning, bage- og stegeplade eller granitemaljerede GNbeholdere

19 Driftsart "Combi-damp" Combi-damp De to driftsarter Dampning og Varmluft kombineres via et reguleringssystem. Derved skabes et fugtig-varmt klima, der er med til at intensivere hele processen. Ovnrumstemperaturen kan indstilles fra 30 C til 300 C. Tilberedningsmåder: Stegning, bagning. 1 Forvarmning, til kontrollampen går ud Eller du arbejder med kernetemperaturføler C 0:33 76 C 19 C Ønskeværdi Øjebliksværdi Eksempler Mise en place Afbrune ben. Forretter Quiche Lorraine, grøntsagsgratin, fl an, moussaka, lasagne, canneloni, paella, pastagratin. Hovedretter Steg (af okse, kalv, svin, lam, fjerkræ, vildt), roulader, fyldte grøntsager (peberfrugter, aubergine, kål, løg, kålrabi), gratinerede grøntsager (blomkål), kalkunlår, fyldt kalvebryst, skinkepasta, fuldkornsfl an, svineskank, svinemave, omelet i forskellige varianter. Tilbehør Kartoffelgratin, dybfrosne produkter (fyldte kartofl er, ). Desserter Gærdej. Diverse Brød, rundstykker, kringler (dybfrossen færdig dej, rå dej)

20 Driftsart "Combi-damp" Tips Læg ikke produkterne for tæt ved siden af hinanden. Steg med svær eller større kødstykker dampes ca. 1/3 af tiden. Kondensat opsamles i en beholder (hjælpeindskub) og tilsættes benene (til sovsen). Tilberedning af sovs Placér en lukket beholder i hjælpeindskubbet. Kom ben, Mire poix og krydderier ned i beholderen og steg sammen med kødet. Tilsæt væske. Skal koge videre, til retten er færdig. Meget koncentreret basisfond til saucer. Roulader anbringes i lukket GN-beholder. Fyld op med varm sovs og dæk til med beholder. Bagning Gærdej, butterdej, vandbakkelsesdej tilberedes på bage-/stegeplade, tefl onplader kan ligeledes benyttes

21 Driftsart "Vario-damp" Vario-damp Dampgeneratoren producerer hygiejnisk frisk damp. Ovnrumstemperaturen kan indstilles variabelt fra 30 C - 99 C. 1 Forvarmning, til kontrollampen går ud C 0:33 Eller du arbejder med kernetemperaturføler Eksempler Mise en place Blanchering af skinke og fl æsk, pochering af fi sketilbehør, pasteurisering af suppe, sovs, fond, fumet etc. (halvkonserves). Forretter Galantiner, fi skeboller, terriner, vakuum-retter. Suppetilbehør Fars, melboller, æggestand/royale. Hovedretter Fisk (laks, søtunge etc.), hamburgerryg, fjerkræ, vakuum-retter (kyllingebryst, kogt oksebryst, kalvetunge), kalkunfi let, kyllingebryst, oksefi let, Vitello pølser. BTilbehør Flan, grøntsagsbudding, polenta. 3 4 Ønskeværdi 76 C 19 C Øjebliksværdi Desserter Frugt, creme caramel, kabinetbudding

22 Driftsart "Vario-damp" Tips Tilberedningstid Vario-damp Her fungerer tilberedningstiden for driftsarten dampning som tilnærmet basisværdi. Generelt forholder det sig sådan, at jo lavere ovntemperaturen er, jo længere skal produkterne være i ovnen. Ovnrumstemperaturer (basisværdier) Vario-damp : Suppetilbehør: C Fisk, skal- og C krebsdyr: C Kød- og pølsevarer: C HLyst kød: C Mørkt kød:: C Fjerkræ: 80 C Desserter: C Fordele: Fyld får en mere fast struktur. Produkterne dufter dejligt og smager af mere. Meget lille svind i forbindelse med fede råvarer.temperatur (basisværdi): C. Tilberedning direkte på tallerkenen, f.eks. fisk. Krydring Vær varsom med krydringen. Produkternes karakteristiske smag intensiveres på grund af den lave ovntemperatur. I forbindelse med vakuum tilberedning er det vigtigt at sørge for præcis dosering af alkohol, fumeter, essenser og reducerede saucer! Konservering af frugter og grøntsager Læg produktet i varm eller kold væske, alt efter hårdhedsgraden og det ønskede konserveringsresultat. Konserveringsbeholderne (glas) må max. have en diameter på 100 mm. Ovntemperaturen afhænger af produktets beskaffenhed (modningsgrad, snit). Temperatur (basisværdi): C

23 Driftsart Finishing F Finishing Her kombineres de to driftsarter dampning og varmluft. Derved skabes et optimalt ovnrumsklima, der forhindrer, at produkterne blive tørre og kedelige, og der opstår hverken pytter eller vandpletter. Ovntemperaturen kan indstilles fra 30 C C F Forvarmning: til driftstemperatur. F 0:33 Vi anbefaler en ovntemperatur på hhv. 120 C og 140 C. Temperaturen kan dog ændres alt efter, hvilken beskaffenhed produkterne har. 0:33 Som regel tager Finishing-processen for retter, der anrettes på tallerkener, ca. 5-8 min. tiden kan dog variere alt efter produkt, produkttemperatur, antal tallerkener/fade, påfyldningshøjde og ønsket spisetemperatur. 3 4 Ønskeværdi Øjebliksværdi Eksempler Forretter Alle slags spaghetti, canneloni, lasagne, grøntsagstallerken, nudelstrimler med ost eller kål, quiche lorraine, forårsruller, formbøffer, løgtærte. Hovedretter Alle slags stege, patéer, gratiner, færdige menuer, roulader, fyldte grøntsager. Tilbehør Ris, kartofl er, nudler, pasta, grøntsager, gratiner. Desserter Strudel, varme frugter. 76 C 19 C Eller du arbejder med kernetemperaturføler

24 F Driftsart Finishing Tips Finishing service Tallerkener af porcellæn, ler, glas, sølv, kobberpander, krom-nikkel-stål, aluminiumsbakker (mad ud af huset). Tallerkener til banketter/rejseselskaber Finishing på tallerkenopbevaringsstativ. Store mængder på kort tid. Hurtige skift. Kortere ventetider giver større kapacitet pr. time, hurtige bordskift, større omsætning. for tallerkener med diameter på op til 31 cm Servering på varme tallerkener holder maden varm længere. Varmehætte: i tilfælde af korte ventetider eller længere transportveje. De enkelte komponenter anrettes/dresseres jævnt og med god afstand på tallerkenerne eller fadene. Grøntsager og tilbehør blandes med lidt smør eller fedt umiddelbart før Finishing. Sovs Først efter Finishing. Store komponenter er længere om at blive varme

25 Arbejde med kernetemperaturføler Tilberedningsprocessen reguleres via måling af kernetemperaturen i produkterne. Kernetemperaturføleren renses og afkøles med koldt vand inden brug. Kernetemperaturføleren stikkes så langt ind i produktet (på det tykkeste sted!), at dens spids kommer til at befi nde sig i midten. Kan benyttes i forbindelse med alle driftsarter Til egen sikkerhed Kernetemperaturføleren kan være meget varm benyt køkkenhandsker! Kernetemperaturføleren må ikke hænge uden for ovnrummet. Tag kernetemperaturføleren ud af produktet, inden dette tages ud af ovnen. F C C 19 C Ønskeværdi Øjebliksværdi Tidsafbryder er ude af funktion. Når den forudindstillede kernetemperatur er nået, høres en summetone

26 Arbejde med kernetemperaturføler Tips I forbindelse med kødpålæg (fra steg) skal kernetemperaturen helst være ca. 5 C lavere, idet stegen står og trækker i afkølingsfasen. Eksempel: Steg, forhold mlm. kernetemperatur og tilberedningstid. Kernetemperaturføleren afkøles inden brug, så der ikke opstår huller i produktet (størknet æggehvide). Temperaturværdier og driftsarter kan ændres variabelt efter behov. Kernetemperaturmåling: Finder ud af den optimale spisetemperatur i forbindelse med Finishing. Kernetemperatur (basisværdier) Kerne- Oksekød Tilstand temperaturr Oksefi let/-mørbrad medium C Roastbeef medium C Rindsrose gennemstegt C Oksesteg gennemstegt C Tafelspitz gennemstegt 90 C (kogt oksebryst) Svinekød Kølle/baglår gennemstegt 75 C Kølle/baglår lys rosa C Svineryg lys rosa C Svinebov gennemstegt 75 C Svinemave/ gennemstegt C fyldt svinemave gennemstegt C Svineskank (bag) gennemstegt C stegt Eisbein gennemstegt C (fl æskeskank) Kogt skinke meget saftig C Hamburgerryg C (pålægsbuffet) C Skank (bag) gennemstegt C saltet Røgede ribben gennemstegt 65 C Skinke i C brøddej

27 Arbejde med kernetemperaturføler Kernetemperatur (basisværdier) Kerne- Oksekød Tilstand temperatur Kalvekød Kalveryg lys rosa C Kalbskeule, gennemstegt 78 C -baglår og yderlår, klump, frikandeau Nyresteg gennemstegt C Kalvesteg/ gennemstegt C Bov Kalvebryst gennemstegt C Fåreryg rosa C Fåreryg gennemstegt 80 C Fårekølle rosa C Fårekølle C Kernetemperatur (basisværdier) Kerne- Tilstand temperatur Postejer o. lign. Fjerkræ Kyllinger gennemstegt 85 C Gås/and gennemstegt C Kalkun gennemstegt C Postejer C Paté C Terriner C Galantiner 65 C Ballotiner 65 C Foie gras 45 C Fisk, f.eks. laks glasagtig 60 C Lammekød I gennemstegt tilstand ligger kernetemperaturen mellem 79 C og 85 C. Farven inde i kernen er grå, måske en anelse lyserød. Kødsaften er klar. Lammekølle rosa C Lammekølle gennemstegt C Lammeryg rosa C Lammeryg gennemstegt C Lammebov gennemstegt C

28 Funktion Cool Down Hvis ovntemperaturen er meget høj og du gerne vil arbejde videre med en lavere temperatur, kan du benytte Cool Down -funktionen, der sørger for hurtig og materialevenlig afkøling af ovnrummet. 1 Luk døren. 2 3 Åbn døren. Bemærk Luk ovndøren, inden du vælger Cool Down - funktionen. Advarsel! I forbindelse med Cool Down kører ventilatoren med åben dør! Funktionen Cool Down må kun benyttes, hvis luftstyrepladen er blevet låst fast forinden. Grib ikke forstyrrende ind i ventilatoren. Ovnrummet må ikke afkøles med koldt vand

29 Rengøring Rengøring Apparatet skal renses dagligt, dels af hygiejniske grunde og dels til undgåelse af driftsforstyrrelser. Advarsel! II forbindelse med afkalkning arbejdes der med en aggressiv kemisk væske risiko for forætsning! Benyt beskyttelsesudstyr (handsker, briller og ansigtsmaske) i henhold til forskrifterne. Benyt kun producentens eget rengøringsmiddel inkl. manuel sprøjtepistol. Sprøjtepistolen må ikke stå under tryk i de perioder, hvor den ikke benyttes. Må ikke sprøjtes på personer, dyr eller andre genstande. Læs sikkerhedshenvisningerne på sprayflasken og rengøringsmiddelbeholderen. Ved manglende eller utilstrækkelig rengøring af apparatet er der risiko for antændelse af fedt- eller fødevarerester i ovnen. Sørg for korrekt placering/fiksering af luftstyrepladen og ophængningsstativet forud for rengøringen. Procedure Lad ovnrummet køle af (under 60 C). Sluk for enheden Ovnrummet, dørens indvendige side, dørtætningen, rummet bag den svingbare luftplade og begge sider af luftpladen sprayes med producentens eget rengøringsmiddel. Sørg for korrekt fi ksering af luftstyrepladen og ophængningsstativet. Luk ovndøren 7 Hold kernetemperaturknappen trykket ind i 10 sek.. 8 CLEn

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra.

Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. SELSKABSMENU Ønsker du at holde dit selskab på Hotel Nørherredhus, har vores køkkenchef udarbejdet flere dejlige menuer du blot kan vælge ud fra. Maden er veltillavet af friske råvarer. Du er altid velkommen

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse

Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse Sous-vide, din vej til en succesfuld køkkenøkonomi og smagsoplevelse - Lang holdbarhed på køl - Ingen svind - Hurtig tilberedning - Excellent smagsoplevelse Hvad er Sous-Vide? Begrebet sous-vide er fransk

Læs mere

Hele fisk eller store fileter Tykkelse (tykkeste sted) Kuglegrill Metode Gasgrill Metode. Hele fisk 2,5-3,5 cm 10-15 min. I 10-15 min.

Hele fisk eller store fileter Tykkelse (tykkeste sted) Kuglegrill Metode Gasgrill Metode. Hele fisk 2,5-3,5 cm 10-15 min. I 10-15 min. Hele fisk eller store fileter Tykkelse (tykkeste sted) Kuglegrill Metode Gasgrill Metode farve: 100% Hele fisk 2,5-3,5 cm 10-15 min. I 10-15 min. IM 3,5-5 cm 20-25 min. I 20-25 min. IM farve: 50% 5-6 cm

Læs mere

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... www.flensted.dk Flensted flødekartofler - opskrifter og inspiration mad med værdi... Flensted flødekartofler - inspiration til din madlavning Flensted flødekartofler Flødekartofler er en klassiker som

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Oksekød - hvad er hvad

Oksekød - hvad er hvad Oksekød - hvad er hvad Tykkam Mellemskært Tværreb Bryst Short rib Bov Højreb Tyndsteg Striploin Culotte Cuvette Filet Mørbrad T-bone steak Entrecôte Farmerbøf Côte de Boeuf Engelsk bøf Tournedos Inderlår

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare ØL TIL MAD SIDE 1 AF 5 ØL TIL MAD Øl kan være et godt alternativ til vin - selvom nogle har svært ved at få forestillingen om hvid dug og øl til at hænge sammen. Ser vi på variationen i øl, er der øltyper,

Læs mere

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød

Slagter Kirkeby. Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Slagter Kirkeby 97 35 00 78 Mad ud af huset Buffeter Forretter og supper Hovedretter Desserter Frokostretter Mødemiddag Pølseborde Smørrebrød Buffeter Den moderne slagterbutik med mere på menuen mad med

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk

Menukort. - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Menukort - Mad ud af huset - Kystvejen 25 9690 Fjerritslev Telefon: 9821 7150 Mail: recep@roennes-hotel.dk www.roennes-hotel.dk Forretter** Klar suppe med urter, kød- og melboller* 45,- Flødelegeret aspargessuppe

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen

Det Rullende Køkken. Menukort 2015. God fornøjelse. Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Med Venlig Hilsen M Det Rullende Køkken Menukort 2015 God fornøjelse E N U K O R T Vi har sammensat nogle dejlige menuer til fornuftige priser. Menuerne er som altid meget gennemtænkte, og håndværket er i orden. Vi håber

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET

SuperBrugsen Hvalsø MAD UD AF HUSET lidt ud over det sædvanlige MAD UD AF HUSET MENUER BUFFET SMØRREBRØD SuperBrugsen Hvalsø Skolevej 1 4330 Hvalsø Delikatessen tlf. 4646 1513 Forretter: (minimum 8 kuverter) Tunmousse med salat, rejer og

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Opskrifter fra os til dig!

Opskrifter fra os til dig! Opskrifter fra os til dig! Hér finder du alle opskrifterne til den russiske menu, Buffet Russka, som vi serverede for FSL Kreds 10 i forbindelse med det årlige TR-træf på Hornstrup Kursuscenter. En dejlig

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ

SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ SMAGFULDE RETTER FYLDT MED FORÅR DU IKKE KAN MODSTÅ MARINERET FILET ROYAL MED ÆBLER, JORDSKOKKER OG KARRYMARINADE 1 marineret filet royal ÆBLE- OG JORDSKOKKEKOMPOT 4 jordskokker 2 æbler (Cox Orange) 1

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Traditioner gennem Generationer

Traditioner gennem Generationer MAD UD AF HUSET - RAMMEN OM DIN FEST - VÆRELSER Traditioner gennem Generationer HARBOØRE HOTEL HOTEL I MERE END 100 ÅR Velkommen på Harboøre Badehotel Sådan var Harboøre Hotel tidligere kendt - ikke kun

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr.

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr. Supper Se så om muslingesupper på siden Fisk Skaldyr. Afrikansk suppe 2 fed hvidløg hakkes fint 2 bladselleristængler skæres i tykke skiver 2 løg hakkes groft klares i en gryde på medium varme i 1 spsk

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk

T: 2049 0676. Jacob Ernst Højvangen 15 3480 Fredensborg. www.jacobernst.dk. T: 2049 0676 E: post@jacobernst.dk www.jacobernst.dk T: Hønsesalat & Leverpostej med saltkød O: Spegepølse med pickles & Kalkun T: Rullepølse med løg & Skinke F: Roastbeef med purløgscreme & Æg med tomat T: Salat O: Courgetter, ærter og rugmelspasta F: Grillede

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere