Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde"

Transkript

1 Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2: , 2: Rådsmødet den 15. december Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af standardaftale om skorstensfejning og anmeldelse af vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde. Standardaftalen og de vejledende gebyrer er udarbejdet i et samarbejde mellem Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 (SFL) og KL. KL anmoder om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, subsidiært en individuel fritagelse, jf. 8, stk. 1. Standardaftalen om skorstensfejning anvendes stort set i samtlige af KL's medlemskommuner. I standardaftalens pkt. 7 henvises der til de aftalte vejledende gebyrer for skorstensfejning, der anvendes i forbindelse med kommunalbestyrelsens årlige fastsættelse og opkrævning af gebyrer hos husejerne, eventuelt gennem skorstensfejeren. Da der således består en vis sammenhæng mellem de to anmeldelser, behandles de under ét. De forhold, der påkalder sig konkurrenceretlig interesse, er standardaftalens pkt. 2 og pkt. 13 om en tidsubestemt tildeling af bestemte geografiske områder. Vilkåret er ensbetydende med en geografisk opdeling af markedet, og er en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, jf. 6, stk. 2, nr. 3. Anvendelsen af vejledende gebyrer for skorstensfejning i standardaftalens pkt. 7, findes også at udgøre en konkurrencebegrænsning omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3 idet vejledende gebyrer kan medføre en uniformering af prisdannelsen og dermed hæmme priskonkurrencen. Tilrettelæggelsen af skorstensfejning vil såfremt kommunerne finder dette ønskeligt kunne ske på grundlag af eksklusive områdetildelinger. Dette vil blot ikke kunne ske med tidsubestemte tildelinger, men fx ved at udbyde retten til skorstensfejning med passende tidsbegrænsede mellemrum (fx 3-5 år). En sådan tilrettelæggelse af skorstensfejningen vil samtidig harmonere med Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse af 17. november 1999, hvoraf fremgår, at skorstensfejeraftaler mellem kommunerne og skorstensfejerne er omfattet tjenesteydelsesdirektivets udbudspligt. 2. Afgørelse Det meddeles Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778, at vilkåret i pkt. 2 i standardaftalen om skorstensfejning om tidsubestemt tildeling af bestemte geografiske

2 områder, udgør en konkurrencebegrænsning omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Det meddeles endvidere Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget, at de aftalte vejledende gebyrer ligeledes udgør en konkurrencebegrænsning, omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. En erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 kan derfor ikke meddeles. De fastsatte grundgebyrer for kontrolmåling af mindre oliefyr, indeholdt i de mellem KL og SFL fastsatte vejledende gebyrer for skorstensfejning, er dog undtaget konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 2, stk. 2, idet disse grundgebyrer er fastsat i medfør af offentlig regulering. Endvidere meddeles, at betingelserne for en fritagelse i lovens 8, stk. 1, nr. 1)-4), ikke er opfyldt. Idet den geografiske opdeling af skorstensfejermarkedet og de fastsatte vejledende gebyrer i standardaftalen pkt. 2 henholdsvis pkt. 7 er integreret bestanddele af standardaftalen, påbydes Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 efter konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1), at ophæve standardaftalen i dens helhed. Endvidere påbydes de aftalte vejledende gebyrer efter konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1 ophævet, bortset fra de lovfastsatte grundgebyrer for kontrolmåling af mindre oliefyr. I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4 skal påbudet til Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 være efterkommet inden 3 måneder efter meddelelse af rådets afgørelse, dvs. senest den 16. marts Sagsfremstilling 3.1 Parterne Kommunernes Landsforening er en forening, der varetager de danske primærkommuners fælles og almindelige interesser samt har til formål at fremme samvirket imellem kommunerne samt bistå kommunerne i deres virksomhed, herunder ved information og rådgivning Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 varetager interesserne for de danske skorstensfejermestre, som er repræsenteret i lauget. Skorstensfejerlaugets medlemmer har i det seneste regnskabsår haft en samlet omsætning på ca. 256 mio. kr. 3.2 Aftalernes indhold Af standardaftalen fremgår, at skorstensfejermesteren udfører det lovpligtige skorstensfejerarbejde i henhold til gældende lovforskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene. Aftalen indeholder derudover vilkår omkring opførelse af register over ejendomsadresser, BBR-nr., ildsteder mv., ansættelse af det fornødne personale, underretningspligt, opsigelse mv..

3 I medfør af aftalens pkt. 2 tildeles skorstensfejeren et bestemt geografisk arbejdsområde. I større kommuner udpeges almindeligvis flere skorstensfejere, der hver tildeles et afgrænset område. Ifølge SFL er områdetildelingen eksklusiv. Kun i tilfælde af, at skorstensejeren er utilfreds med den udpegede skorstensfejer, kan der indtræde en anden skorstensfejer i området. Af aftalens pkt. 7 fremgår, at kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver gebyrer hos husejerne, eventuelt gennem skorstensfejermesteren, hvortil der henvises til de mellem KL og SFL fastsatte vejledende gebyrer om skorstensfejning. Gebyrerne er fastsat efter ydelsernes art (rensning af skorsten, centralkedler, brændeovne mv.). Af Energistyrelsens bekendtgørelse om kontrolmåling, justering og rensning af mindre oliefyringsanlæg nr. 767 af 19. september , stk. 1 fremgår, at der foretages en årlig kontrolmåling af mindre oliefyringsanlæg af skorstensfejeren, medmindre en ejer eller bruger af et mindre anlæg over for skorstensfejeren dokumenterer, at der foreligger en aftale om årligt eftersyn af anlægget med en servicevirksomhed, der er registreret i henhold til den af Energistyrelsen godkendte registreringsordning for oliefyrselskaber. Af bekendtgørelsens 8, stk. 1 fremgår, at der for udførelsen af skorstensfejerens kontrolmålinger betales et gebyr, hvis grundbeløb er 95,00 kr. (niveau pr. 1. januar 1994, ekskl. moms), og at gebyret reguleres en gang årligt pr. 1. januar med samme reguleringsprocent, som anvendes af Kommunernes Landsforening vedrørende vejledende gebyrer for skorstensfejning. For udførelsen af skorstensfejerens kontrolmålinger med blåflammebrændere betales et tillæg til gebyret med grundbeløb 58,00 (niveau pr. 1. januar 1994, ekskl. moms), jf. 8, stk. 2. Tillægget reguleres som anført i 8, stk Det relevante marked Det relevante marked er markedet for lovpligtig skorstensfejerarbejde og brandpræventivt eftersyn i Danmark. Standardaftalen har virkning på dette geografiske marked, idet kontrakten anvendes i hovedparten af KL's medlemskommuner. Bagatelreglen i konkurrencelovens 7 finder ikke anvendelse, idet KL's "brancheomsætning" udgøres ifølge 6 af omsætningen for samtlige medlemskommuner, med tillæg af foreningens egen omsætning, jf. Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 17. december 1997 om beregning af omsætning i konkurrencelovens 7, stk. 1. Endvidere repræsentere skorstensfejerlaugets medlemsvirksomheder hovedparten af det samlede antal skorstensfejere i Danmark, hvorfor markedsandelen for de i standardkontrakten omfattede virksomheder langt overstiger den i bagatelreglen fastsatte markedsandel. 3.4 Konkurrencelovens 2, stk. 2 Det fremgår af konkurrencelovens 2, stk. 2, at en konkurrencebegrænsning er undtaget lovens forbudsbestemmelser, såfremt konkurrencebegrænsningen er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering.

4 Af byggelovens 15 fremgår, at "By- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om rensning af skorstene og røgkanaler samt eftersyn i bygninger, hvori der er indrettet ildsteder. Der kan tillige fastsættes regler for, hvem der kan forestå arbejdet og de pågældende ansættelsesforhold, arbejdets tilrettelæggelse, samt hvorledes der skal reageres ved konstaterede mangler ved en ejendom". Det fremgår endvidere af byggelovens 28, stk. 3, at "By- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrer for de foranstaltninger, der iværksættes i medfør af 4A, 6, stk. 3, og 15". I medfør af disse bestemmelser har by- og boligministeren i 1 i bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 fastsat, at " 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorledes pligten til at tilbyde borgerne det lovpligtige skorstensfejerarbejde nærmere skal tilrettelægges. Der kan herunder træffes aftaler om samarbejde mellem flere kommuner. stk. 3 Lovpligtigt skorstensfejerarbejde skal udføres af faglærte personer, der har bestået skorstensfejerlaugets svendeprøve eller mesterskole eller anden tilsvarende uddannelse." Det fremgår ikke af de omhandlede bestemmelser, at kommunerne skal tilrettelægge skorstensfejningen på en sådan måde, at der etableres konkurrencebegrænsninger i form af geografiske enerettigheder eller i form af ensartede vejledende gebyrer for alle kommunerne under ét. Da disse konkurrencebegrænsninger, som fastsættes af kommunalbestyrelserne, efter Konkurrencestyrelsens vurdering, ikke er nødvendige for, at kommunalbestyrelserne kan opfylde de opgaver de er pålagt i henhold til lovgivning, gælder reglerne i konkurrencelovens kapital 2 og 3 i fuldt omfang, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, 2. punktum. Konkurrencestyrelsen har i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4 ved brev af 3. november 1999 anmodet By- og boligministeriet tage stilling til, om de omhandlede konkurrencebegrænsninger er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2. By- og boligministeriet har ved brev af 1. december 1999 meddelt, at de omhandlede konkurrencebegrænsninger ikke er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, idet det anføres, at "Det er efter skorstensfejerbekendtgørelsen den enkelte kommunalbestyrelse, der har kompetencen til at beslutte den nærmere organisering. Den enkelte kommunalbestyrelse har derfor også haft mulighed for at vælge andre løsninger, som er forenelige med hensynene bag reguleringen". Grundgebyrerne for skorstensfejerens kontrolmåling af mindre oliefyr, tillige indeholdt i de mellem KL og SFL aftalte vejledende gebyrer, er dog undtaget konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 2, stk. 2, 1. punktum, idet disse grundgebyrer er direkte fastsat i medfør af offentlig regulering (herom afsnit 3.2).

5 3.5 Parternes bemærkninger KL har ved brev af 2. december 1999 fremkommet med bemærkninger til sagen. KL anfører, at der bør gives en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9 under hensyntagen til at standardkontrakten mellem KL og SFL er løbende opsigelig med ét år fra kommunens side og seks måneder fra skorstensfejermesterens side, baggrunden for, at dette ikke i større omfang er praktiseret må ses som en konsekvens af, at opgaven først har været bragt i fokus i samme omfang som en række andre opgaver, aftalen har været en relativ praktisk ordning for kommunerne til at få gennemført de pålagte kontrolfunktioner, der er tale om pligt til, for kommunerne at tilbyde skorstensejerne en rensningsordning, der på grund af de aftalte vejledende takster kan ske til en rimelig pris, der for den enkelte borger ikke er pligt til at modtage denne ydelse, idet den pågældende kan entrere med en anden skorstensfejer om at få foretaget fejning, kontrolmåling mv. og fremlægge dokumentation herfor overfor bopælskommunen, der ikke i de år, hvor kommunerne har varetaget opgaverne har været rejst sager om beløbenes størrelse eller rimelighed, men alene har været et mindre antal sager omfanget af rensninger og sodfjerning/sodposer, de vejledende gebyrer, som anvendes i de fleste tilfælde, sikres alle borgere en rimelig pris på ydelserne, hvor en friere prissætning ville kunne medfører store variationer og risiko for at borgerne i mindre tæt bebodede områder kommer til at betale en høj pris for ydelserne. Slutteligt anfører KL, at hvis opgaverne i givet fald skal udbydes, må der gives en rimelig frist hertil, og at 1. januar 2002 må betragtes som værende realistisk som tidligste dato for udbudene. SFL har ved brev af 2. december 1999 fremkommet med en række bemærkninger til sagen. SFL påpeger bl.a., at den landsdækkende udførelse af skorstensfejning nødvendiggør, at der er en tilstrækkelig stab af fagudøvere. Det anføres videre, at der må sikres vilkår, der er tilstrækkelige for at fastholde de udøvere, der allerede er i håndværket, ligesom det er nødvendigt, at kunne tiltrække lærlinge. Hertil oplyses, at der på landsplan er en ledighed på mindre end 10 skorstensfejersvende, hvorfor der således ikke er nogen ledig kapacitet. Under hensyntagen til den knappe arbejdskapacitet på området anfører SFL, at en udlicitering af skorstensfejningen vil indebære, at en del af det lovpligtige arbejde ikke vil kunne blive udført, idet de skorstensfejermestre, der mister deres virksomhed i forbindelse med en udlicitering, kun i begrænset omfang være at finde som fremtidige udøvere af skorstensfejerhåndværket, skorstensfejersvende - der måtte være kvalificeret til at blive skorstensfejermestre, vil blive vanskelige at motivere til at søge job som skorstensfejermester med udsigt til en kortvarig ansættelseskontrakt - formentlig med en tidshorisont på ca. 4 år, der er stor risiko for, at skorstensfejermesteren vil stå tilbage med investeringer, der kun kan nyttiggøres i netop det job og netop i det område, hvor han var skorstensfejermester, en kort tidshorisont vil ikke i tilstrækkeligt omfang kunne motivere mestrene til at ansætte lærlinge (der er 4 års læretid). Energistyrelsen har ved brev af 12. november 1999 fremkommet med bemærkninger til sagen. Energistyrelsen finder, at det vil få meget uheldige afledte konsekvenser for kontrolordningen for de

6 mindre oliefyr, hvis kommunerne afskæres fra at aftale geografiske opdelinger i forbindelse med tilrettelæggelsen af det pligtige skorstensfejerarbejde, således at det ikke er klart, hvilken skorstensfejer der kommer i de enkelte bygninger. Endvidere anføres, at ordningens effektivitet og gennemslagskraft vil blive svækket væsentligt, herunder også Energistyrelsens tilsyn med ordningen, ligesom ordningens miljømæssige effekt vil blive reduceret. Endelig påpeges, at ophævelsen af de vejlende gebyrer for skorstensfejning vil have den afledte konsekvens for kontrolordningen, at der få så vidt angår reguleringen af gebyrer for kontrolmålinger af oliefyr ikke længere vil kunne henvises til samme reguleringsprocent, som anvendes af KL, og at der i stedet må fastsættes nye reguleringsregler i OR-bekendtgørelsen. 4. Vurdering Udførelsen af skorstensfejning - med kommunal foranstaltning - udgør en erhvervsaktivitet omfattet af konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens 2, stk. 1. Undtagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens 2, stk. 2 finder ikke anvendelse i nærværende sag, bortset fra de grundgebyrer for kontrolmåling af mindre oliefyr, som er fastsat i medfør af offentlig regulering. Anmeldelserne er ikke EU-fritaget og parterne er ikke en del af samme koncern, hvorfor konkurrencelovens 4 og 5 ikke finder anvendelse. Endelig finder bagatelreglen i konkurrencelovens 7 ikke anvendelse. 4.1 Konkurrencelovens 6, stk. 1 Standardaftalen har karakter af en vedtagelse, idet standardaftalen er blevet til mellem KL og SFL, der henholdsvis er en forening af landets kommuner og en forening af landets skorstensfejere. Udenfor står alene Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Det følger af konkurrencelovens 6, stk. 3, at forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i 6, stk. 1 også gælder for vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder. Af lovbemærkningerne fremgår, at det ikke er noget krav, at "vedtagelsen" er juridisk bindende for medlemmerne. Afgørende i så henseende er blot, at sammenslutningen har ønsket under den ene eller anden form at koordinere medlemmernes optræden. De aftalevilkår, der påkalder sig konkurrenceretlig interesse, er vilkåret i standardaftalens pkt. 2 om tildeling af et bestemt geografisk område på eksklusiv basis, samt parternes anvendelse af vejledende gebyrer, som der henvises til i standardaftalens pkt. 7. For så vidt angår de af KL afgivne bemærkninger (afsnit 3.5) skal det bemærkes, at SFL overfor styrelsen har oplyst, at opsigelsesmuligheden i standardkontraktens pkt. 13 stort set aldrig er blevet anvendt, og at bestemmelsen i standardkontraktens pkt. 2 om tildeling af et bestemt geografisk område i praksis bliver anvendt på eksklusiv vis, idet der kun undtagelsesvis er blevet indsat en anden skorstensfejer end den af kommunen udpegede i forbindelse med klager fra enkelte husstande.

7 Vilkåret i standardaftalens pkt. 2 er ensbetydende med, at udbydere af skorstensfejning er afskåret fra at tilbyde skorstensfejning til kommunens borgere mv. inden for det tildelte geografiske arbejdsområde. Herved begrænses den frie og lige konkurrence på området. Konkurrencebegrænsningen forstærkes ved at de pågældende aftaler indgås for en ubegrænset tidsperiode, jf. standardaftalens pkt. 13. Efter konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 3 foreligger der en forbudt konkurrencebegrænsning i medfør af 6, stk. 1, når der ved aftale sker en geografisk opdeling af markedet. På den baggrund findes vilkåret i standardaftalens pkt. 2 omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Hvad angår de mellem KL og SFL fastsatte vejledende gebyrer for skorstensfejning, har SFL overfor styrelsen oplyst, at de vejledende gebyrer følges af alle kommuner, og at der ikke er tale om, at skorstensfejerne forhandler om priserne. Styrelsen finder, at de vejledende gebyrer har en uniformerende virkning, og at den manglende priskonkurrence tillige forstærkes af den geografiske opdeling af markedet. De vejledende gebyrer reguleres efter to indeks: "Gennemsnitlig ændring i timefortjenesten for arbejdere og funktionærer, DA's medlemsvirksomheder - hele landet" samt "forbrugerprisindekset, tjenester - Danmarks Statistik". Førstnævnte indeks indgår med 70,3\% og sidstnævnte indeks med 29,7\%. De vejledende gebyrer er fastsat med udgangspunkt i grundtakster for 1968 henholdsvis 1982, der siden er blevet indeksreguleret én gang årligt. Automatiske prisreguleringsklausuler afspejler ikke den konkrete udvikling i udbuds- og efterspørgselsforholdene, og virker derfor ikke effektivitetsfremmende. En automatisk prisreguleringsklausul kan ydermere have den effekt, at den uniformerer prisstigningerne, hvorved den kan begrænse konkurrencen og dermed være omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. 6, stk. 1. I modsætning til forudbestemte reguleringssatser (fx en fastsat \%-sats), kan indekserede reguleringssatser, til en vis grad, siges at være markeds- og omkostningsbestemt, og bedst stemmende med konkurrenceloven. Styrelsen anser dog, at anvendelsen af vejledende gebyrer medfører en uniformering af prisdannelsen på et marked 1. Grundlæggende bør det være op til den erhvervsdrivende selv at fastsætte sine priser ud fra en vurdering af udbuds- og efterspørgselsforholdene. I nærværende tilfælde har de vejledende gebyrer ikke blot til formål, men også til følge at virke uniformerende på markedet, da det i anmeldelsen fremgår, at de vejledende gebyrer ikke har bindende virkning overfor kommunerne, men at "priserne er ens på størstedelen af markedet". På den baggrund finder styrelsen, at de vejledende gebyrer for skorstensfejning, fastsat mellem KL og SFL, uniformerer prisdannelsen på skorstensfejning i Danmark, ligeledes udgør en konkurrencebegrænsning omfattet af 6, stk. 1, jf. stk. 3. Idet såvel standardaftalen som de vejledende gebyrer findes at være omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, kan en erklæring om ikke-indgreb i medfør af lovens 9 ikke gives.

8 4.2 Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1-4 Fritagelsesbetingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1-4 er kumulative, hvorfor aftalen ikke kan fritages, såfremt blot en enkelt af betingelserne ikke er opfyldt. 8, stk. 1, nr. 1 KL har i anmeldelsen anført, at de vejledende gebyrer og standardaftalen er udarbejdet bl.a. for at sikre en effektiv og smidig tilrettelæggelse af det lovpligtige skorstensfejerarbejde. Endvidere anføres, at udarbejdelsen af vejledende gebyrer for de enkelte ydelser gør det administrativt håndterbart for såvel skorstensfejermesteren som kommunen at tilrettelægge aktiviteten. Standardaftalen pkt. 2 foreskriver en tildeling af et bestemt geografisk område på eksklusiv basis, hvorved alternative udbydere af skorstensfejning i de enkelte kommuner er afskåret fra at tilbyde skorstensfejning til kommunens borgere mv.. Den frie og lige konkurrence på området for skorstensfejning begrænses herved. De vejledende gebyrer uniformerer prisdannelsen for skorstensfejerydelser, og har ifølge KL betydet, at priserne er ens på størstedelen af markedet. På den baggrund finder styrelsen ikke, at standardkontrakten såvel som de vejledende gebyrer bidrager til at styrke effektiviteten på området for skorstensfejning, hvorfor betingelsen ikke anses som opfyldt. 8, stk. 2, nr. 2 KL anfører i anmeldelsen, at kommunernes anvendelse af standardaftalen og de vejledende gebyrer indebærer, at borgerne herved får det lovpligtige skorstensfejerarbejde udført til en fordelagtig pris, og at borgerne har nemt ved at gennemskue prisstrukturen. Da standardaftalen og de vejledende gebyrer ikke anses for at styrke effektiviteten på området, findes denne betingelse tillige ikke opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 En aftale mv. kan kun fritages, såfremt de konkurrencebegrænsende elementer i aftalen ikke rækker videre, end hvad der er nødvendigt. Styrelsen anser det for en unødvendig konkurrencebegrænsning, at KL vejleder den enkelte kommune om at tilrettelægge skorstensfejning ved anvendelse af geografiske områdeopdelinger på eksklusiv basis. Tilrettelæggelsen heraf kan fx ske ved at udbyde retten til skorstensfejning i en tidsbegrænset periode (fx 3-5 år) eller ved at overlade opgaven til skorstensfejere i fri konkurrence, som skorstensejerne derefter frit kan vælge imellem. Under hensyntagen til parternes bemærkninger til sagen (afsnit 3.5) finder styrelsen ikke holdepunkterne for, at skorstensfejning fremover ikke kan tilrettelægges af den enkelte kommune eller den enkelte skorstensfejer, således at skorstensfejning kan tilrettelægges på stort set samme måde som i dag inden for bestemte distrikter. Disse distrikter skal blot udbydes med passende mellemrum, under iagttagelse af de stillede uddannelses-, arbejdsmiljø-, miljø- og sikkerhedskrav. Offentlig udbud af skorstensfejning kan på sigt medføre, at skorstensfejermestre overtager flere distrikter på tværs af kommunegrænser med stordrift til følge.

9 For så vidt angår anvendelsen af vejledende gebyrer for skorstensfejning, finder styrelsen, at disse medfører en unødvendig prisuniformering af markedet for skorstensfejning. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 3 findes ikke opfyldt. Det bemærkes i øvrigt, at Konkurrencestyrelsen efter anmodning fra SFL ved skrivelse af 17. november 1999 har foretaget en vurdering af om kommunernes aftaler om skorstensfejerarbejde er omfattet tjenesteydelsesdirektivet. Af udtalelsen fremgår, at aftalerne er udbudspligtige i medfør af tjenesteydelsesdirektivet. 8, stk. 1, nr. 4 Det fremgår af denne betingelse, at aftalerne mv. ikke må udelukke konkurrencen for en væsentlig del på det relevante marked. Da standardkontrakten forudsætter en tidsubegrænset områdeopdeling, hvorved alternative udbydere af skorstensfejning afskæres, og da størstedelen af landets skorstensfejere er medlem af SFL, findes denne betingelse tillige ikke opfyldt. Der er hermed ikke grundlag for hverken at fritage den anmeldte standardaftale eller de anmeldte vejledende gebyrer for skorstensfejning i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Derimod er der grundlag for at udstede påbud efter konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1 om en hel eller delvis ophævelse af standardaftalen, henholdsvis de vejledende gebyrer. Idet den i standardaftalens pkt. 2 fastsatte opdeling af det geografiske marked for skorstensfejning og henvisningen i aftalens pkt. 7 om de fastsatte vejledende gebyrer er integrerede bestanddele af standardaftalen, finder styrelsen, at standardaftalen i medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1 skal ophæves i dens helhed. Endvidere finder styrelsen, at de aftalte vejledende gebyrer for skorstensfejning tillige efter konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1 skal ophæves i deres helhed, bortset fra de lovfastsatte grundgebyrer for kontrolmåling af mindre oliefyr. Afgørelsen er indbragt for Konkurrenceankenævnet (sagen hævet) 1 Dette fremgår eksempelvis af Konkurrencerådets afgørelse af 25. november 1998, hvor en aftale mellem Dansk Skovforening og Danske Træindustrier om fastsættelse af vejledende priser for råtræ fandtes omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Aftaleparterne argumenterede for at de vejledende priser gør det enklere at finde den rigtige markedspris, fremfor at den enkelte skovejer og savværksejer skal foretage sin egen analyse af den aktuelle situation på råtræmarkedet. Konkurrencerådet fandt imidlertid, af denne aflastning for medlemmerne ikke kunne retfærdiggøre den uniformering af prisdannelser, de vejledende priser medfører. Det anførtes tillige, at det ville være tilladt for parterne at opnå denne aflastning på anden måde, fx ved at udarbejde en prisstatistik på grundlag af indhentede historiske salgspriser mv.

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

2001-01-16: Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 mod Konkurrencerådet

2001-01-16: Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 mod Konkurrencerådet 2001-01-16: Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. januar 2001 i Sag 00-32.169 Kommunernes Landsforening

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Beredskab. Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler

Beredskab. Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler Beredskab Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler 2 INDHOLD Information... 4 Skorstensfejning... 4 Betaling... 4 Skorstensfejerområder... 5 Skorstensbrand... 5 Skorstensfejerens opgaver... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 Vedtægter for 2014 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Boghandlerforeningen. Dens hjemsted er Københavns kommune. 2 Formål m.v. 1 Foreningens

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

KL s love ISBN 87-7848-874-5

KL s love ISBN 87-7848-874-5 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Lænken

Vedtægter for Landsforeningen Lænken Vedtægter for Landsforeningen Lænken Med seneste rettelser fra Repræsentantskab 2014 2 VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN LÆNKEN: 1. NAVN OG HJEMSTED. 2. FORMÅL. Foreningens navn er: Landsforeningen Lænken.

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter

Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter 1 af 10 Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter Journal nr. 3/1120-0301-266/ISA/tph Rådets møde den 29. oktober 2003 Resumé 1. Med skrivelser af 24. februar og 3. marts 2003 har

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Registreringsordning for oliefyrsservice vedtaget af:

Registreringsordning for oliefyrsservice vedtaget af: Registreringsordning for oliefyrsservice vedtaget af: Energi- og Olieforum (EOF) * DS Håndværk & Industri (DS) TEKNIQ (Tekniq) Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen (OSS) Skorstensfejerlauget af

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet 1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet Kdl. af 27/04 1999: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 27. april afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 97-218.349,

Læs mere

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR - 1 Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 K E N D E L S E Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe)

Læs mere

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012.

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/07092 UDGIFTER TIL VEJBELYSNING Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12.

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere