MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v."

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Afgørelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Forurening og gener fra husdyrbruget

3 6.1 Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Påvirkninger af 7 beskyttet natur Påvirkninger af 3 beskyttet natur og vandløb Kvælstof og fosfor til fjord & hav Kvælstof til grundvand Påvirkning af arter med særlige strenge beskyttetseskrav (Bilag IV arter) Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0 alternativet Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag Situationstegning Udbringningsarealer Transportveje Naturarealer. (Cirkler 300 m og 1000 m) Beliggenhed

4 beskyttet natur m bræmmer langs ammoniakfølsom natur i Natura

5 DATABLAD Titel: 12 Miljøgodkendelse Dato for godkendelse: 23. maj 2011 Bedriftens navn: Bækgården CVR nr: CHR NUMMER: Ejendomsnummer: Matr. nr: Ejerlav: Adresse: Bedrifts ejer og ansøger: 2k, 2a, 2n, 2m, 4i, 2l, 4l, 3d, 17a, 4m Resen by, Resen Resenvej 2, 7470 Karup Peter Møller Andersen Resenvej 2, 7470 Karup / Konsulent: Tilsynsmyndighed: Thomas B. Jacobsen Slagtekalve Herningvej Jelling Thomas B. Jacobsen Mobil: Viborg Kommune Viborg den 23. maj 2011 Finn Larsen Civilingeniør 4

6 1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Peter Møller Andersen, Resenvej 2, 7470 Karup har ansøgt om en miljøgodkendelse for at omlægge den eksisterende produktion på Bækgården fra 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve, i alt 296 DE, til en produktion af kalve fra 60 til 400 kg, svarende til 325 DE. Peter Møller Andersen ønsker endvidere at have 15 ammekøer til naturpleje i form af afgræsning på bedriftens engarealer. Samlet kommer besætning op på 342,2 DE i ansøgt drift. I forbindelse med produktionsudvidelsen er det planen at udvide to stalde med samlet m 2. Der etableres en 2 delt starterstald. Den nye starterstald bliver på i alt 460 m 2. Den eksisterende slutstald udvides med 55 m i retning mod øst, således at stalden udvides med i alt 1045 m 2. Der etableres en ny udendørs plansilo på m 2 vest for anlægget Den eksisterende kostald renoveres indvendigt. Miljøgodkendelsen omfatter Resenvej 2, 7470 Karup. IT ansøgningen nr om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 6. september AFGØRELSE Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte slagtekalveproduktion på Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 12 stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (i det følgende omtalt som Husdyrgodkendelsesloven) og i henhold til Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse, kommunens bemærkninger og vurdering af udvidelsen vedrørende dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er at sikre at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen, at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes, at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes og at nedsætte risikoen for at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen. Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. samt de nedenstående supplerende vilkår. 5

7 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Produktion og arealer Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup, ønsker at udvide den nuværende slagtekalvebesætning på 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve til 1050 producerede tyrekalve fra kg. Der anskaffes endvidere 15 ammekøer til naturpleje. Den samlede besætning vil udgøre 342,2 DE. Der hører i alt 499,54 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer til produktionen. Derudover er der 19,1 ha vedvarende græs, der drives med slæt og afgræsning Placering Ejendommen Resenvej 2 ligger tæt ved landsbyen Resen. Der er ca. 200 meter til Resen i sydlig retning. Set fra nord ligger ejendommen i et åbent fladt midtjysk landbrugslandskab med levende hegn. Flere af ejendommens bygninger ligger lidt væk fra Resenvej. Der vil i forbindelse med projektet blive foretaget ombygninger inden for de eksisterende rammer og udvidelser. Der er et levende hegn øst for fra stuehuset op til Resenvej, og der er også læhegn på anlægget østlige side. Dermed er ejendommen fra syd og både øst og vest afskærmet af læhegn. De tilbygninger der laves mod øst er sænket ned i terræn således, at anlægget er indpasset i landskabet. Der planlægges afskærmende beplantning i ansøgt drift omkring ny ensilageplads mod vest. Lugt Lugtgeneberegninger viser, at alle geneafstande er overholdt. Resenvej 2 ligger tæt på landsbyen Resen. Nærmeste beboelse uden landbrugspligt indgår i den samlede bebyggelse Resen og ligger ca. 250 m fra anlægget i sydlig retning. Geneafstanden til enkeltbeboelse er beregnet til 74 m, og geneafstanden til samlet bebyggelse er beregnet til 150 m. Der er 5,6 km til nærmeste byzone (Haderup). Transporter til og fra ejendommen Antallet af transporter til og fra ejendommen forventes at falde fra 963 til 894 pr. år. Faldet skyldes, at der ikke længere skal afhentes mælk på ejendommen. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Dele af anlægget befinder sig inden for 300 m fra særlig værdifuld natur ( 7 natur). Der er tale om et overdrev ca. 270 m øst for anlægget. Anlægget ligger dermed i bufferzone I, og ammoniakemissionen fra anlægget må derfor ikke stige som følge af produktionsudvidelsen. Dette krav er opfyldt. I projektet indgår naturpleje med ammekøer. Anlægget ligger med en mindsteafstand på ca. 10 m meget tæt på habitatområde nr. 226, Kongenshus Hede. Inden for habitatområde er der syd for anlægget mose og engarealer. Det i ovenfor nævnte overdrev ligger også i habitatområdet. Der er ca. 590 m mod øst til hede inden for habitatområdet. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Udbringningsarealerne afvander via Karup å systemet til Skive Fjord. Udbringningsarealerne afvander således de internationale naturbeskyttelsesområder nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Udbringningsarealerne ligger uden for nitratklasser og fosforklasser. Viborg Kommune har foretaget en konkret vurdering, der viser, at udvaskningen af kvælstof og fosfor fra udbringningsarealerne ikke vil modvirke opfyldelsen af bevaringsmålsætningen de pågældende områder. 6

8 Beregningerne i ansøgningssystemet viser, at kravene til nitratudvaskning til overfladevand er overholdt. Den årlige udvaskning til overfladevand efter udvidelsen er beregnet til 82,2 kg N/ha. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. Yderligere vurderes det, at udvidelsen ikke vil have indflydelse på bilag IV arter, planter eller dyr omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister som findes eller kan forventes at leve i området omkring ejendommen samt på og omkring udbringningsarealerne. BAT Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. For at sikre, at udvidelsen og den fremtidige drift er forenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet er der fastsat specielle vilkår. Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. 1.4 OFFENTLIGHED Ansøgningen blev offentliggjort i uge 49 i 2010 med en frist på 4 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom bemærkninger til ansøgningen fra en nabo. Bemærkningerne går på et stort antal transporter gennem Resen, idet det bemærkes at samtlige transporter kan foregå på egne arealer. Naboen bemærker endvidere, at der er støjgener fra køling af kartofler på Resenvej 2. I afsnittet om henholdsvis transporter og støj har Viborg Kommune forholdt sig til bemærkningerne. Udkast til miljøgodkendelse blev offentliggjort den 23. marts 2011 på Viborg Kommunens hjemmeside i 6 uger. Naboer og skønnede parter i sagen blev orienteret om høringen via brev, hvor der var frist til afgivelse af bemærkninger på 6 uger. Der indkom bemærkninger til udkastet fra en nabo, som indeholder klage over støj, trafik, naturpåvirkning m.v. I afsnittene om transporter, støj og natur er de omhandlede spørgsmål behandlet. Der er efter sidste høringsperiode foretaget sproglige rettelser o. l. bl.a. som følge af opdatering af ITansøgningssystemet. 7

9 2 GENERELLE FORHOLD 2.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Miljøgodkendelsen gælder for husdyrbruget på Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup, og gælder for alle landbrugsmæssige aktiviteter knyttet til ejendommen og den tilhørende husdyrproduktion med CHR nr Ejendommen har CVR nr Peter Møller Andersen, Resenvej 2, 7470 Karup har ansøgt om en miljøgodkendelse for udvidelse og ændring af kvægbesætningen på Resenvej 2, 7470 Karup fra et eksisterende husdyrhold på 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve til en produktion af kalve fra 60 til 400 kg, svarende til 324,6 DE. Peter Møller Andersen ønsker endvidere også 15 ammekøer, således at der sker naturpleje i form af afgræsning på bedriftens engarealer. Samlet kommer besætning op på 342,2 DE i ansøgt drift. I forbindelse med produktionsudvidelsen er det planen at udvide to stalde med samlet m 2. Der etableres en ny plads til kalvehytter. Den eksisterende kostald renoveres indvendigt. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem den 6. september Ansøgningen har skema nr Slagtekalvene skal produceres på dybstrøelse af velfærdsmæssige grunde. Alle udbringningsarealerne (ejede og forpagtede) ligger i Viborg Kommune. Størstedelen af arealerne ligger tæt på ejendommen, men der dog udbringningsarealer ved Kjeldbjerg og ved Grønhøj i en afstand på op til 11 km fra anlægget. Arealerne afvandes til Skive Fjord via Karup å systemet. 2.2 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må der ikke foretages ændringer, hverken bygnings, arealmæssigt eller driftsmæssigt, før ændringen/udvidelsen er godkendt af Viborg Kommune. For udskiftning af arealer indeholdt i denne godkendelse gælder, at ændringer forud skal anmeldes til kommunen, senest inden planårets start den 1. august, jf. 16 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Anmeldelsen vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede/tredjemands arealer) kan ske uden en ny godkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jf. 15 i ovennævnte bekendtgørelse. 2.3 GYLDIGHED Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis den meddelte miljøgodkendelse, efter de 2 års opstartsfase, ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3 på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Derved bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Det er ikke hensigten at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud. VILKÅR 8

10 På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 1. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsens vilkår. 2. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup samt de udbringningsarealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen under CVR nr Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter godkendelsens meddelelse. 4. Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette Viborg Kommune, før landbruget foretager følgende: Ejerskifte af virksomhed Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år 5. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen. 2.4 RETSBESKYTTELSE Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2.5 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. 9

11 3 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 3.1 BYGGE OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Bækgården, Resenvej 2, ligger i udkanten af landsbyen Resen i landzone med ca. 250 m til nærmeste beboelse uden landbrugspligt, der ligger syd for staldanlægget. Samme nabobeboelse, Bavnevej 8, indgår i den samlede bebyggelse landsbyen. Da der er mindre end 300 m til samlet bebyggelse skal kommunalbestyrelsen, jf. Husdyrbrugslovens 20, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses. Staldanlægget ligger ca. 5,6 km øst for nærmeste byzone, som er Haderup. Bygningerne overholder afstandskravene i lovens 6 og 8, som vist i tabel 3.1. Tabel 3.1. Afstandskrav. Generelle afstandskrav Aktuel afstand Ikke almene vandforsyningsanlæg m mod vest fra bygning nr. 4 til markvandsboring Almene vandforsyningsanlæg 50 Ca. 340 km mod syd ved Resen Vandværk. Vandløb (herunder dræn) og søer 15 Ca. 82 m til vandløb syd for anlægget Offentlig vej og privat fællesvej m fra bygninger til Resenvej Levnedsmiddelvirksomhed 25 > 25 m Beboelse på samme ejendom m fra staldbygning nr. 4 Naboskel meter mod vest, Resenvej 1 Eks. Byzone eller fremtidigt 50 5,6 km mod vest til Haderup by. Område i landzone, samlet bebyggelse m til naboskel mod syd, Bavnevej 8 i Resen by. 10

12 Nabobeboelse m til nabo mod syd, Bavnevej 8 i Resen by KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Husdyrbrugets projekterede anlæg ligger udenfor fredninger, strand, klit, sø, å og skovbyggelinjer, og uden for beskyttelseslinjen til fredede fortidsminder. Alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel mv. i henhold til 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug er overholdt. Kommunen vurderer på den baggrund, at udvidelsen er forligelig med områdets generelle karakter og planmæssige forhold. 3.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejendommen ligger i åbent fladt midtjysk landbrugslandskab med levende hegn. Mod syd og øst er ejendommen omgivet af 3 beskyttede områder, hvoraf en del ligger i Natura 2000 området Kongenshus Hede (EF habitatområder). Bygningsmæssig indeholder projektet i forhold til den eksisterende bygningsmasse en udvidelse af to stalde med samlet m 2. Der etableres en 2 delt starterstald. Den nye starterstald bliver på i alt 460 m 2. Den eksisterende slutstald udvides med 55 m i retning mod øst, således at stalden udvides med i alt m 2. Der etableres en ny udendørs plansilo på m 2 vest for anlægget Der er et levende hegn øst for fra stuehuset op til Resenvej, og der er også læhegn på anlægget østlige side. Dermed er ejendommen fra syd og både øst og vest afskærmet af læhegn. De tilbygninger, der laves mod øst, er sænket ned i terræn, således at anlægget er indpasset i landskabet. Der etableres afskærmende beplantning omkring ny ensilageplads. Det planlagte anlæg ligger uden for områder, der i Kommuneplanen er udpeget som Særlige beskyttelsesområder. Det ligger inden for område, der er udpeget som rekreativ forbindelseslinie og som negativ skovrejsningsområde. Der er en kirke i Resen, men anlægget ligger uden for kirkebyggelinien. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at ejendommen ligger udenfor de områder, der har særlig interesse, hvad landskabelige værdier angår, idet det indgår, at arealerne skal bruges til andre formål end skov. De mindre tilbygninger vurderes ikke at påvirke den rekreative forbindelseslinie. 11

13 Viborg Kommune vurderer således dels, at det planlagte anlæg ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, geologiske eller rekreative værdier m.v. i området og dels, at det samlede anlæg også efter udvidelsen vil fremtræde om en helhed. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår vedrørende placering i landskabet. 12

14 4 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 4.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Den eksisterende produktion fra udgør 100 køer med opdræt, samt en produktion af 400 tyrekalve svarende til 296 dyreenheder. Der søges om følgende fremtidig produktion på Resenvej Kostald Tyrekalve og ungtyre Malkekøer og opdræt, tung race Dyrekategori Ungtyr, tung race (6 mdr. slagtning 440 kg), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) Kvie/stud, tung race (6 mdr. kælvning), Dybstrøelse (hele arealet) Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt , ,10 Kødkvæg Ammeko over 600 kg, Dybstr. (hele arealet) 15 10,71 Malkekøer og opdræt, tung race Småkalv, tung race (0 6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) 3 0, Mellemstald/Ny starterstald Produktionstype Tyrekalve og ungtyre Dyrekategori Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt Tyrekalv, tung race (0 6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) , Eksisterende slutstald 4 ekstra spær Produktionstype Dyrekategori Tyrekalve og ungtyre Ungtyr, tung race (6 mdr. slagtning 440 kg), Dybstrøelse (hele arealet) Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt , Ny placering hytter Produktionstype Dyrekategori Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt Tyrekalve og Tyrekalv, tung race (0 6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) ,53 13

15 ungtyre Produktionen finder sted i eksisterende bygninger, idet der foretages tilbygninger. Placering af bygninger ses i bilag Produktionen finder hovedsageligt sted på dybstrøelse. Dybstrøelsen vil blive opbevaret i dybstrøelsesmåtten i staldene og vil blive spredt direkte herfra på mark og nedpløjet straks. Den resterende mængde opbevares i markstak under varetagelse af gældende regler for opbevaring i markstakke. På ejendommen er følgende staldteknologier fravalgt: Alle BAT teknologier knyttet til gyllesystemer er fravalgt af velfærdsmæssige årsager. Produktion er i overensstemmelse med konceptet Dansk kalv hvor der er krav og velstrøede kalve og rigeligt plads til det enkelte dyr KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det eksisterende dyrehold på Resenvej 2 udgøres af en blandet kvægproduktion bestående af 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve svarende til 296 DE. Produktionen ændres til en produktion af tyrekalve fra 60 til 400 kg, svarende til 324,6 DE og en mindre ammekvægsbesætning bestående af 15 ammekøer. Variationer i dyreholdets størrelse og sammensætning vil forekomme indenfor året og mellem årene. En produktion af ovennævnte størrelse kan ved sygdomme, produktionsomlægninger som følge af ændrede kontraktvilkår eller lignende være afhængig af muligheden for tilpasninger. Med baggrund i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 stk. 3 vurderes det, at kvægbesætningen kan tilpasses i beskedent omfang under forudsætning af, at ændringen ikke giver anledning til øget forurening (f.eks. mere lugt, mere fosfor m.m.), samt at antal dyreenheder forbliver det samme. Ændringen skal forinden meddeles til Viborg Kommune. Inden for kvægbrug findes der følgende BAT teknologi blade: Svovlsyrebehandling af kvæggylle Skrabere Faste drænede gulve Der er tale om teknologier knyttet til gyllesystemer. Der findes ikke teknologi blade for dybstrøelsesstalde. Som kompensation for valget af et staldsystem med en større ammoniakfordampning end referencesystemet, øges andelen af dybstrøelse, som nedpløjes direkte fra stalden til marken. Der er stillet vilkår om udkørsel af dybstrøelse andetsteds i denne miljøgodkendelse. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 14

16 6. Bedriften tillades drevet med en årsproduktion (tung race) på maksimalt slagtekalve ( kg) Svarende til i alt 324,6 DE og en ammekvægsbesætning bestående af 15 ammekøer i alt 342,2 DE 7. I dybstrøelsesstalde skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 4.2 VENTILATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der er i ansøgt produktion naturlig ventilation i alle staldafsnit, hvilket er den optimale løsning for at begrænse energiforbruget KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING BAT for ventilation i kvægstalde er at reducere energiforbruget ved at anvendelse naturlig ventilation hvor dette er muligt. Det vurderes at der med det valgte system med naturligt ventilation lever op til kravet om BAT. Viborg Kommunen vurderer, at naturlig ventilation ikke giver anledning til gener for de omkringboende, og at der ikke er behov for at stille særlige vilkår i forhold til ventilation. 4.3 FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der produceres overvejende kolbemajsensilage på ejendommen. En del af gårdens kornhøst opbevares i et løslager i nr. 2, laden, hvor det valses og køres over i foderblanderen. I foderladen er der 4 siloer med en kapacitet på 52 tons til indkøbte færdigblandinger og tilskudsfoder. Gårdens eget korn blandes sammen med tilskudsfoderet og udfodres via traktortrukken vogn. Halm som indgår i foder opbevares i stak nord for Resenvej. Der produceres en mindre mængde hø på græsarealerne. Denne afgrøde opbevares som wrapballer, der placeret ved halmstakken. Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring. Der udarbejdes E kontrol i hvert kvartal. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Høj foderudnyttelse giver lavere produktionsomkostninger. Dette giver sammen med en potentiel mindre miljøbelastning et godt incitament til løbende at sikre bedst mulig foderudnyttelse i produktionen. Det er desuden forureningsforebyggende og BAT at gennemføre effektiv fodring til reduktion af udskillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer modsvarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige. Det fremgår af ansøgningen, at foderet jævnligt optimeret på baggrund af nyeste viden indenfor kvægfodring. 15

17 Al ensilage opbevares i ansøgt drift i plansiloer med fast bund og fald mod afløb. Risikoen for forurening som følge af ensilagespild og utilsigtet saftafgivelse er således minimeret. Viborg Kommune vurderer, at bedriften lever op til kravet om BAT i henhold til fodring. Dette begrundes med at der med de nuværende og planlagte tiltag til opbevaring og håndtering af foder er taget de nødvendige tiltag for at begrænse påvirkning af omgivelserne, herunder udskillelsen af N og P i gødningen. Viborg Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille særlige vilkår i forhold til foderets næringsstofindhold. Denne vurdering bygger særligt på, at det er svært at styre næringsstofindholdet i foderet for kvægproduktioner. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 8. Ensilagesiloer skal opføres efter landbrugets byggeblad nr Afløb fra pladsen skal føres til opsamlingsbeholder. Ensilagesiloen skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikkereflekterende overflader. Kanten på ensilagepladsen eller ensilagesiloen, herunder støttemure, må ikke have en højde på mere end 3 meter over eksisterende terræn. Senest 31. december året efter etableringen af ensilagepladsen eller ensilagesiloen etableres afskærmende beplantning omkring pladsen eller siloen. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter og buske, og vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. 4.4 ENERGI OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Energi Der er valgt naturlig ventilation. Ejer påtænker at lade en energikonsulent gennemgå anlægget for at afklare, om der kan laves tiltag til at reducere energiforbruget. I sidst afsluttede driftsregnskab har der været et forbrug på kwh på Resenvej 2 og Bavnevej 4 på erhvervsdelen inkl. markvandingsanlæg. I ansøgt drift vil der være en reduktion i elforbruget, da malkeanlægget ikke længere skal være i drift. Dermed forventes energiforbruget at falde med ca kw. På bedriftsniveau er det dog af mindre betydning, da der køles og pakkes hkg kartofler på ejendommen. Forbruget af dieselolie på Bækgaard er på l. Dette forbrug forventes at være uændret i fremtidig drift, idet hovedparten af forbruget anvendes til kartoffeldyrkning. Omfanget af kørsel med husdyrgødning og halm forventes at være uændret. Der er en varmegenindvinding fra staldene til opvarmning af beboelse, en kombination af gyllekøling og staldvarme. I ansøgt drift vil der også være genindvinding af staldvarme kombineret med jordvarme. Det skulle give et lavere energiforbrug i forhold til opvarmning med el eller olie. Energibesparende foranstaltninger: 16

18 Glødepærer, som er tændt et par timer om dagen, erstattes af A pærer. En A pære sparer 75 % i forhold til en tilsvarende glødepære. Det billigste lys er sollyset. Ved at holde vinduer, ovenlysvinduer og tagplader rene kan der opnås en besparelse på dette område. De lyse farver i staldene giver en bedre udnyttelse af lyset. Kalkning/hvidtning giver tillige mere lys. Der sidder reflektorer på lysstofrør, således at lyseffekten er høj. Hyppig vask af lysstofrør sikrer ligeledes, at energien til belysning udnyttes optimalt. Der er i opsat naturlig ventilation i alle staldafsnit, hvilket er den optimale løsning for at begrænse energiforbruget. Vand Ejendommen har vandforsyning fra vandværk, hvorfor vandforbruget registreres af vandmåler. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Det årlige forbrug registreres i driftsregnskabet. Ejendommen har vandforsyning fra Resen vandværk. Der har i seneste driftsregnskab været et forbrug på m 3 incl. privatforbruget. Forbruget i erhvervsdelen er indirekte opgjort med normtal fra Landscentret. Der har været et forbrug på til driften. I ansøgt drift er forbruget til drikkevand til tyrene opgjort til 5070 m 3, inkl vandspild på 280 m 3, en årlig vask af stalde 40 m 3, vask af maskiner 40 m 3 og andet forbrug 1050 m 3, i alt m 3. Dermed er der en lille stigning på ca. 200 m 3 i forhold til nudrift. Stigningen i forbruget ligger i drikkevandet til det større antal slagtekalve, der kun delvist modsvares af faldet i drikkevand til malkekøerne. Der er markvandingsanlæg på ejendommen. Der er tilladelse til vanding på m 3 til Resenvej 2. Vandbesparende foranstaltninger: Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Selvom der ikke er lavet et specifikt BAT notat inden for kvægdrift, så er det Viborg Kommunes opfattelse, at mange af elementerne i BAT notat (BREF dokument) for svine og fjerkræbrug er universelle indenfor landbrugsområdet og derfor kan overføres til kvægdrift, herunder opmærksomheden på energiforbrug og management på ejendommen. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ og svineproduktion, er BAT således anvendelse af højtryksrenser, delvis lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af ventilatorer, samt temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. For at leve op til kravene om BAT skal der løbende være opmærksomhed på energiforbrug og management på ejendommen. Generelt bør virksomheden registrere forbrug af el, vand og andre ressourcer og være opmærksom på muligheden for besparelse. Der stilles derfor vilkår om løbende registrering af ressourceforbruget med henblik på, at der løbende er fokus på at reducere forbruget. 17

19 Viborg Kommune vurderer, at driften med de stillede vilkår lever op til kravet om BAT i henhold til vandog energiforbrug beskrevet i EU kommissionens reference dokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ fra juli Viborg Kommune vurderer samlet, at energi og vandforbruget er på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion. Det vurderes endvidere, at der i forbindelse med bedriftens indretning er taget hensyn til muligheden for begrænsning af energi og vandforbruget. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 9. Ejendommen skal minimum en gang om året føre journal over forbrug af el og vand samt andre relevante ressourcer. Kopi af journalen skal gemmes i 8 år indtil revurderingen. 4.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der vil være følgende spildevandsmængder: 40 m 3 fra vask af stalde, 40 m 3 fra vask af maskiner og 300 m 3 fra vandspild fra drikkekopper. Spildevand tilledt gyllebeholder Spildevand fra vask af maskiner 40 m 3, rengøring/vask af stalde 40 m 3 og opsamling fra befæstet vaskeplads 160 m 3 i alt 240 m 3 føres til gyllebeholder. Der tilføres også 805 m 3 overfladevand fra den nye ensilageplads. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at kapaciteten i gyllebeholderen er tilstrækkelig til at rumme de givne mængder spildevand og rengøringsvand i ansøgt drift. Kommunen vurderer, at den samlede håndtering af spildevand, herunder regnvand, sker på forsvarlig vis. Afledning af tagvand fra nye bygninger kræver særskilt tilladelse. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning. Påfyldning af sprøjte sker på fast plads med afløb til gyllebeholderen. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 10. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt, fast plads hvor bortledning af spildevandet sker til gylletank. 4.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE 18

20 På ejendommen forefindes en 250 l container til dagrenovation og pap og papir. Afhentning sker hver 14 dag af Viborg Kommune. Erhvervsaffald opsamles i en l container placeret i nr. 2 på situationsplan. Containeren afhentes af Ejler Christian Knudsen, der afleverer til forbrænding på Karup modtagestation. Der opsamles ca kg plastaffald (kartoffelsække) og 800 kg pap og papir årligt. Evt. medicinrester afleveres til kommunal modtagerstation for farlig affald. Der er under 1 kg pr. år. Skarpe og spidse genstande som kanyler opbevares i slagfast plastbeholder indtil aflevering til kommunal modtagerstation for farlig affald. Gl. jern opsamles i værkstedet nr. 2 indtil afhentning af Midt Vest Skrot. Lystofrør og lign. opsamles i en kasse i nr. 2 indtil aflevering på kommunal modtagerstation for farlig affald i Karup. Affaldsmængderne er beskrevet i tabel 4.1. Tabel 4.1. Affaldsmængder. Affaldstype Opbevaringssted Transportør Modtageanlæg Mængder pr. år EAKkode Pap og papir, husholdning Bygning nr. 2 i 250 l. container Renovation Kommune Ca. 300 kg Dagrenovation Bygning nr. 2 i 250 l. container Renovation Kommune Ca kg Pap og papir. erhverv Bygning nr. 2 i en 8000 l. container. Ejler Chr Knudsen Karup til forbrændning Ca. 800 kg Plastik, erhverv Bygning nr. 2 i en 800 l. container. Ejler Chr Knudsen Karup til forbrænding Ca kg Tom emballage (plast) Bygning nr. 3 Ejler Chr Knudsen Kommunal modtagerstation 15 til 20 stk Blyakkumulatorer Bygning nr. 3 Midt Vest Skrot Midt Vest Skrot 2 til 3 stk. pr. år Olie og brændstoffiltre Bygning nr. 3 Ejler Chr Knudsen Kommunal modtagerstation 5 til 10 stk. pr. år Lystofrør og elsparepærer Bygning nr. 3 i kasse, Ejler Chr Knudsen Kommunal modtagerstation Ca. 10 til 15 stk. pr. år Jern og metal Bygning nr. 3 Midt Vest Skrot Midt Vest Skrot 500 til kg pr. år Kanyler og spidse I slagfast plastbeholder i bygning Ejer Kommunal mod < 1 kg år

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere