MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v."

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Afgørelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Forurening og gener fra husdyrbruget

3 6.1 Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Påvirkninger af 7 beskyttet natur Påvirkninger af 3 beskyttet natur og vandløb Kvælstof og fosfor til fjord & hav Kvælstof til grundvand Påvirkning af arter med særlige strenge beskyttetseskrav (Bilag IV arter) Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0 alternativet Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag Situationstegning Udbringningsarealer Transportveje Naturarealer. (Cirkler 300 m og 1000 m) Beliggenhed

4 beskyttet natur m bræmmer langs ammoniakfølsom natur i Natura

5 DATABLAD Titel: 12 Miljøgodkendelse Dato for godkendelse: 23. maj 2011 Bedriftens navn: Bækgården CVR nr: CHR NUMMER: Ejendomsnummer: Matr. nr: Ejerlav: Adresse: Bedrifts ejer og ansøger: 2k, 2a, 2n, 2m, 4i, 2l, 4l, 3d, 17a, 4m Resen by, Resen Resenvej 2, 7470 Karup Peter Møller Andersen Resenvej 2, 7470 Karup / Konsulent: Tilsynsmyndighed: Thomas B. Jacobsen Slagtekalve Herningvej Jelling Thomas B. Jacobsen Mobil: Viborg Kommune Viborg den 23. maj 2011 Finn Larsen Civilingeniør 4

6 1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Peter Møller Andersen, Resenvej 2, 7470 Karup har ansøgt om en miljøgodkendelse for at omlægge den eksisterende produktion på Bækgården fra 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve, i alt 296 DE, til en produktion af kalve fra 60 til 400 kg, svarende til 325 DE. Peter Møller Andersen ønsker endvidere at have 15 ammekøer til naturpleje i form af afgræsning på bedriftens engarealer. Samlet kommer besætning op på 342,2 DE i ansøgt drift. I forbindelse med produktionsudvidelsen er det planen at udvide to stalde med samlet m 2. Der etableres en 2 delt starterstald. Den nye starterstald bliver på i alt 460 m 2. Den eksisterende slutstald udvides med 55 m i retning mod øst, således at stalden udvides med i alt 1045 m 2. Der etableres en ny udendørs plansilo på m 2 vest for anlægget Den eksisterende kostald renoveres indvendigt. Miljøgodkendelsen omfatter Resenvej 2, 7470 Karup. IT ansøgningen nr om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 6. september AFGØRELSE Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte slagtekalveproduktion på Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 12 stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (i det følgende omtalt som Husdyrgodkendelsesloven) og i henhold til Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse, kommunens bemærkninger og vurdering af udvidelsen vedrørende dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er at sikre at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen, at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes, at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes og at nedsætte risikoen for at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen. Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. samt de nedenstående supplerende vilkår. 5

7 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Produktion og arealer Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup, ønsker at udvide den nuværende slagtekalvebesætning på 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve til 1050 producerede tyrekalve fra kg. Der anskaffes endvidere 15 ammekøer til naturpleje. Den samlede besætning vil udgøre 342,2 DE. Der hører i alt 499,54 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer til produktionen. Derudover er der 19,1 ha vedvarende græs, der drives med slæt og afgræsning Placering Ejendommen Resenvej 2 ligger tæt ved landsbyen Resen. Der er ca. 200 meter til Resen i sydlig retning. Set fra nord ligger ejendommen i et åbent fladt midtjysk landbrugslandskab med levende hegn. Flere af ejendommens bygninger ligger lidt væk fra Resenvej. Der vil i forbindelse med projektet blive foretaget ombygninger inden for de eksisterende rammer og udvidelser. Der er et levende hegn øst for fra stuehuset op til Resenvej, og der er også læhegn på anlægget østlige side. Dermed er ejendommen fra syd og både øst og vest afskærmet af læhegn. De tilbygninger der laves mod øst er sænket ned i terræn således, at anlægget er indpasset i landskabet. Der planlægges afskærmende beplantning i ansøgt drift omkring ny ensilageplads mod vest. Lugt Lugtgeneberegninger viser, at alle geneafstande er overholdt. Resenvej 2 ligger tæt på landsbyen Resen. Nærmeste beboelse uden landbrugspligt indgår i den samlede bebyggelse Resen og ligger ca. 250 m fra anlægget i sydlig retning. Geneafstanden til enkeltbeboelse er beregnet til 74 m, og geneafstanden til samlet bebyggelse er beregnet til 150 m. Der er 5,6 km til nærmeste byzone (Haderup). Transporter til og fra ejendommen Antallet af transporter til og fra ejendommen forventes at falde fra 963 til 894 pr. år. Faldet skyldes, at der ikke længere skal afhentes mælk på ejendommen. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Dele af anlægget befinder sig inden for 300 m fra særlig værdifuld natur ( 7 natur). Der er tale om et overdrev ca. 270 m øst for anlægget. Anlægget ligger dermed i bufferzone I, og ammoniakemissionen fra anlægget må derfor ikke stige som følge af produktionsudvidelsen. Dette krav er opfyldt. I projektet indgår naturpleje med ammekøer. Anlægget ligger med en mindsteafstand på ca. 10 m meget tæt på habitatområde nr. 226, Kongenshus Hede. Inden for habitatområde er der syd for anlægget mose og engarealer. Det i ovenfor nævnte overdrev ligger også i habitatområdet. Der er ca. 590 m mod øst til hede inden for habitatområdet. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Udbringningsarealerne afvander via Karup å systemet til Skive Fjord. Udbringningsarealerne afvander således de internationale naturbeskyttelsesområder nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Udbringningsarealerne ligger uden for nitratklasser og fosforklasser. Viborg Kommune har foretaget en konkret vurdering, der viser, at udvaskningen af kvælstof og fosfor fra udbringningsarealerne ikke vil modvirke opfyldelsen af bevaringsmålsætningen de pågældende områder. 6

8 Beregningerne i ansøgningssystemet viser, at kravene til nitratudvaskning til overfladevand er overholdt. Den årlige udvaskning til overfladevand efter udvidelsen er beregnet til 82,2 kg N/ha. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. Yderligere vurderes det, at udvidelsen ikke vil have indflydelse på bilag IV arter, planter eller dyr omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister som findes eller kan forventes at leve i området omkring ejendommen samt på og omkring udbringningsarealerne. BAT Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. For at sikre, at udvidelsen og den fremtidige drift er forenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet er der fastsat specielle vilkår. Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. 1.4 OFFENTLIGHED Ansøgningen blev offentliggjort i uge 49 i 2010 med en frist på 4 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom bemærkninger til ansøgningen fra en nabo. Bemærkningerne går på et stort antal transporter gennem Resen, idet det bemærkes at samtlige transporter kan foregå på egne arealer. Naboen bemærker endvidere, at der er støjgener fra køling af kartofler på Resenvej 2. I afsnittet om henholdsvis transporter og støj har Viborg Kommune forholdt sig til bemærkningerne. Udkast til miljøgodkendelse blev offentliggjort den 23. marts 2011 på Viborg Kommunens hjemmeside i 6 uger. Naboer og skønnede parter i sagen blev orienteret om høringen via brev, hvor der var frist til afgivelse af bemærkninger på 6 uger. Der indkom bemærkninger til udkastet fra en nabo, som indeholder klage over støj, trafik, naturpåvirkning m.v. I afsnittene om transporter, støj og natur er de omhandlede spørgsmål behandlet. Der er efter sidste høringsperiode foretaget sproglige rettelser o. l. bl.a. som følge af opdatering af ITansøgningssystemet. 7

9 2 GENERELLE FORHOLD 2.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Miljøgodkendelsen gælder for husdyrbruget på Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup, og gælder for alle landbrugsmæssige aktiviteter knyttet til ejendommen og den tilhørende husdyrproduktion med CHR nr Ejendommen har CVR nr Peter Møller Andersen, Resenvej 2, 7470 Karup har ansøgt om en miljøgodkendelse for udvidelse og ændring af kvægbesætningen på Resenvej 2, 7470 Karup fra et eksisterende husdyrhold på 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve til en produktion af kalve fra 60 til 400 kg, svarende til 324,6 DE. Peter Møller Andersen ønsker endvidere også 15 ammekøer, således at der sker naturpleje i form af afgræsning på bedriftens engarealer. Samlet kommer besætning op på 342,2 DE i ansøgt drift. I forbindelse med produktionsudvidelsen er det planen at udvide to stalde med samlet m 2. Der etableres en ny plads til kalvehytter. Den eksisterende kostald renoveres indvendigt. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem den 6. september Ansøgningen har skema nr Slagtekalvene skal produceres på dybstrøelse af velfærdsmæssige grunde. Alle udbringningsarealerne (ejede og forpagtede) ligger i Viborg Kommune. Størstedelen af arealerne ligger tæt på ejendommen, men der dog udbringningsarealer ved Kjeldbjerg og ved Grønhøj i en afstand på op til 11 km fra anlægget. Arealerne afvandes til Skive Fjord via Karup å systemet. 2.2 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må der ikke foretages ændringer, hverken bygnings, arealmæssigt eller driftsmæssigt, før ændringen/udvidelsen er godkendt af Viborg Kommune. For udskiftning af arealer indeholdt i denne godkendelse gælder, at ændringer forud skal anmeldes til kommunen, senest inden planårets start den 1. august, jf. 16 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Anmeldelsen vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede/tredjemands arealer) kan ske uden en ny godkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jf. 15 i ovennævnte bekendtgørelse. 2.3 GYLDIGHED Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis den meddelte miljøgodkendelse, efter de 2 års opstartsfase, ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3 på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Derved bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Det er ikke hensigten at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud. VILKÅR 8

10 På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 1. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsens vilkår. 2. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup samt de udbringningsarealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen under CVR nr Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter godkendelsens meddelelse. 4. Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette Viborg Kommune, før landbruget foretager følgende: Ejerskifte af virksomhed Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år 5. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen. 2.4 RETSBESKYTTELSE Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2.5 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. 9

11 3 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 3.1 BYGGE OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Bækgården, Resenvej 2, ligger i udkanten af landsbyen Resen i landzone med ca. 250 m til nærmeste beboelse uden landbrugspligt, der ligger syd for staldanlægget. Samme nabobeboelse, Bavnevej 8, indgår i den samlede bebyggelse landsbyen. Da der er mindre end 300 m til samlet bebyggelse skal kommunalbestyrelsen, jf. Husdyrbrugslovens 20, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses. Staldanlægget ligger ca. 5,6 km øst for nærmeste byzone, som er Haderup. Bygningerne overholder afstandskravene i lovens 6 og 8, som vist i tabel 3.1. Tabel 3.1. Afstandskrav. Generelle afstandskrav Aktuel afstand Ikke almene vandforsyningsanlæg m mod vest fra bygning nr. 4 til markvandsboring Almene vandforsyningsanlæg 50 Ca. 340 km mod syd ved Resen Vandværk. Vandløb (herunder dræn) og søer 15 Ca. 82 m til vandløb syd for anlægget Offentlig vej og privat fællesvej m fra bygninger til Resenvej Levnedsmiddelvirksomhed 25 > 25 m Beboelse på samme ejendom m fra staldbygning nr. 4 Naboskel meter mod vest, Resenvej 1 Eks. Byzone eller fremtidigt 50 5,6 km mod vest til Haderup by. Område i landzone, samlet bebyggelse m til naboskel mod syd, Bavnevej 8 i Resen by. 10

12 Nabobeboelse m til nabo mod syd, Bavnevej 8 i Resen by KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Husdyrbrugets projekterede anlæg ligger udenfor fredninger, strand, klit, sø, å og skovbyggelinjer, og uden for beskyttelseslinjen til fredede fortidsminder. Alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel mv. i henhold til 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug er overholdt. Kommunen vurderer på den baggrund, at udvidelsen er forligelig med områdets generelle karakter og planmæssige forhold. 3.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejendommen ligger i åbent fladt midtjysk landbrugslandskab med levende hegn. Mod syd og øst er ejendommen omgivet af 3 beskyttede områder, hvoraf en del ligger i Natura 2000 området Kongenshus Hede (EF habitatområder). Bygningsmæssig indeholder projektet i forhold til den eksisterende bygningsmasse en udvidelse af to stalde med samlet m 2. Der etableres en 2 delt starterstald. Den nye starterstald bliver på i alt 460 m 2. Den eksisterende slutstald udvides med 55 m i retning mod øst, således at stalden udvides med i alt m 2. Der etableres en ny udendørs plansilo på m 2 vest for anlægget Der er et levende hegn øst for fra stuehuset op til Resenvej, og der er også læhegn på anlægget østlige side. Dermed er ejendommen fra syd og både øst og vest afskærmet af læhegn. De tilbygninger, der laves mod øst, er sænket ned i terræn, således at anlægget er indpasset i landskabet. Der etableres afskærmende beplantning omkring ny ensilageplads. Det planlagte anlæg ligger uden for områder, der i Kommuneplanen er udpeget som Særlige beskyttelsesområder. Det ligger inden for område, der er udpeget som rekreativ forbindelseslinie og som negativ skovrejsningsområde. Der er en kirke i Resen, men anlægget ligger uden for kirkebyggelinien. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at ejendommen ligger udenfor de områder, der har særlig interesse, hvad landskabelige værdier angår, idet det indgår, at arealerne skal bruges til andre formål end skov. De mindre tilbygninger vurderes ikke at påvirke den rekreative forbindelseslinie. 11

13 Viborg Kommune vurderer således dels, at det planlagte anlæg ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, geologiske eller rekreative værdier m.v. i området og dels, at det samlede anlæg også efter udvidelsen vil fremtræde om en helhed. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår vedrørende placering i landskabet. 12

14 4 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 4.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Den eksisterende produktion fra udgør 100 køer med opdræt, samt en produktion af 400 tyrekalve svarende til 296 dyreenheder. Der søges om følgende fremtidig produktion på Resenvej Kostald Tyrekalve og ungtyre Malkekøer og opdræt, tung race Dyrekategori Ungtyr, tung race (6 mdr. slagtning 440 kg), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) Kvie/stud, tung race (6 mdr. kælvning), Dybstrøelse (hele arealet) Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt , ,10 Kødkvæg Ammeko over 600 kg, Dybstr. (hele arealet) 15 10,71 Malkekøer og opdræt, tung race Småkalv, tung race (0 6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) 3 0, Mellemstald/Ny starterstald Produktionstype Tyrekalve og ungtyre Dyrekategori Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt Tyrekalv, tung race (0 6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) , Eksisterende slutstald 4 ekstra spær Produktionstype Dyrekategori Tyrekalve og ungtyre Ungtyr, tung race (6 mdr. slagtning 440 kg), Dybstrøelse (hele arealet) Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt , Ny placering hytter Produktionstype Dyrekategori Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt Tyrekalve og Tyrekalv, tung race (0 6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) ,53 13

15 ungtyre Produktionen finder sted i eksisterende bygninger, idet der foretages tilbygninger. Placering af bygninger ses i bilag Produktionen finder hovedsageligt sted på dybstrøelse. Dybstrøelsen vil blive opbevaret i dybstrøelsesmåtten i staldene og vil blive spredt direkte herfra på mark og nedpløjet straks. Den resterende mængde opbevares i markstak under varetagelse af gældende regler for opbevaring i markstakke. På ejendommen er følgende staldteknologier fravalgt: Alle BAT teknologier knyttet til gyllesystemer er fravalgt af velfærdsmæssige årsager. Produktion er i overensstemmelse med konceptet Dansk kalv hvor der er krav og velstrøede kalve og rigeligt plads til det enkelte dyr KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det eksisterende dyrehold på Resenvej 2 udgøres af en blandet kvægproduktion bestående af 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve svarende til 296 DE. Produktionen ændres til en produktion af tyrekalve fra 60 til 400 kg, svarende til 324,6 DE og en mindre ammekvægsbesætning bestående af 15 ammekøer. Variationer i dyreholdets størrelse og sammensætning vil forekomme indenfor året og mellem årene. En produktion af ovennævnte størrelse kan ved sygdomme, produktionsomlægninger som følge af ændrede kontraktvilkår eller lignende være afhængig af muligheden for tilpasninger. Med baggrund i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 stk. 3 vurderes det, at kvægbesætningen kan tilpasses i beskedent omfang under forudsætning af, at ændringen ikke giver anledning til øget forurening (f.eks. mere lugt, mere fosfor m.m.), samt at antal dyreenheder forbliver det samme. Ændringen skal forinden meddeles til Viborg Kommune. Inden for kvægbrug findes der følgende BAT teknologi blade: Svovlsyrebehandling af kvæggylle Skrabere Faste drænede gulve Der er tale om teknologier knyttet til gyllesystemer. Der findes ikke teknologi blade for dybstrøelsesstalde. Som kompensation for valget af et staldsystem med en større ammoniakfordampning end referencesystemet, øges andelen af dybstrøelse, som nedpløjes direkte fra stalden til marken. Der er stillet vilkår om udkørsel af dybstrøelse andetsteds i denne miljøgodkendelse. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 14

16 6. Bedriften tillades drevet med en årsproduktion (tung race) på maksimalt slagtekalve ( kg) Svarende til i alt 324,6 DE og en ammekvægsbesætning bestående af 15 ammekøer i alt 342,2 DE 7. I dybstrøelsesstalde skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 4.2 VENTILATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der er i ansøgt produktion naturlig ventilation i alle staldafsnit, hvilket er den optimale løsning for at begrænse energiforbruget KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING BAT for ventilation i kvægstalde er at reducere energiforbruget ved at anvendelse naturlig ventilation hvor dette er muligt. Det vurderes at der med det valgte system med naturligt ventilation lever op til kravet om BAT. Viborg Kommunen vurderer, at naturlig ventilation ikke giver anledning til gener for de omkringboende, og at der ikke er behov for at stille særlige vilkår i forhold til ventilation. 4.3 FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der produceres overvejende kolbemajsensilage på ejendommen. En del af gårdens kornhøst opbevares i et løslager i nr. 2, laden, hvor det valses og køres over i foderblanderen. I foderladen er der 4 siloer med en kapacitet på 52 tons til indkøbte færdigblandinger og tilskudsfoder. Gårdens eget korn blandes sammen med tilskudsfoderet og udfodres via traktortrukken vogn. Halm som indgår i foder opbevares i stak nord for Resenvej. Der produceres en mindre mængde hø på græsarealerne. Denne afgrøde opbevares som wrapballer, der placeret ved halmstakken. Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring. Der udarbejdes E kontrol i hvert kvartal. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Høj foderudnyttelse giver lavere produktionsomkostninger. Dette giver sammen med en potentiel mindre miljøbelastning et godt incitament til løbende at sikre bedst mulig foderudnyttelse i produktionen. Det er desuden forureningsforebyggende og BAT at gennemføre effektiv fodring til reduktion af udskillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer modsvarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige. Det fremgår af ansøgningen, at foderet jævnligt optimeret på baggrund af nyeste viden indenfor kvægfodring. 15

17 Al ensilage opbevares i ansøgt drift i plansiloer med fast bund og fald mod afløb. Risikoen for forurening som følge af ensilagespild og utilsigtet saftafgivelse er således minimeret. Viborg Kommune vurderer, at bedriften lever op til kravet om BAT i henhold til fodring. Dette begrundes med at der med de nuværende og planlagte tiltag til opbevaring og håndtering af foder er taget de nødvendige tiltag for at begrænse påvirkning af omgivelserne, herunder udskillelsen af N og P i gødningen. Viborg Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille særlige vilkår i forhold til foderets næringsstofindhold. Denne vurdering bygger særligt på, at det er svært at styre næringsstofindholdet i foderet for kvægproduktioner. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 8. Ensilagesiloer skal opføres efter landbrugets byggeblad nr Afløb fra pladsen skal føres til opsamlingsbeholder. Ensilagesiloen skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikkereflekterende overflader. Kanten på ensilagepladsen eller ensilagesiloen, herunder støttemure, må ikke have en højde på mere end 3 meter over eksisterende terræn. Senest 31. december året efter etableringen af ensilagepladsen eller ensilagesiloen etableres afskærmende beplantning omkring pladsen eller siloen. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter og buske, og vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. 4.4 ENERGI OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Energi Der er valgt naturlig ventilation. Ejer påtænker at lade en energikonsulent gennemgå anlægget for at afklare, om der kan laves tiltag til at reducere energiforbruget. I sidst afsluttede driftsregnskab har der været et forbrug på kwh på Resenvej 2 og Bavnevej 4 på erhvervsdelen inkl. markvandingsanlæg. I ansøgt drift vil der være en reduktion i elforbruget, da malkeanlægget ikke længere skal være i drift. Dermed forventes energiforbruget at falde med ca kw. På bedriftsniveau er det dog af mindre betydning, da der køles og pakkes hkg kartofler på ejendommen. Forbruget af dieselolie på Bækgaard er på l. Dette forbrug forventes at være uændret i fremtidig drift, idet hovedparten af forbruget anvendes til kartoffeldyrkning. Omfanget af kørsel med husdyrgødning og halm forventes at være uændret. Der er en varmegenindvinding fra staldene til opvarmning af beboelse, en kombination af gyllekøling og staldvarme. I ansøgt drift vil der også være genindvinding af staldvarme kombineret med jordvarme. Det skulle give et lavere energiforbrug i forhold til opvarmning med el eller olie. Energibesparende foranstaltninger: 16

18 Glødepærer, som er tændt et par timer om dagen, erstattes af A pærer. En A pære sparer 75 % i forhold til en tilsvarende glødepære. Det billigste lys er sollyset. Ved at holde vinduer, ovenlysvinduer og tagplader rene kan der opnås en besparelse på dette område. De lyse farver i staldene giver en bedre udnyttelse af lyset. Kalkning/hvidtning giver tillige mere lys. Der sidder reflektorer på lysstofrør, således at lyseffekten er høj. Hyppig vask af lysstofrør sikrer ligeledes, at energien til belysning udnyttes optimalt. Der er i opsat naturlig ventilation i alle staldafsnit, hvilket er den optimale løsning for at begrænse energiforbruget. Vand Ejendommen har vandforsyning fra vandværk, hvorfor vandforbruget registreres af vandmåler. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Det årlige forbrug registreres i driftsregnskabet. Ejendommen har vandforsyning fra Resen vandværk. Der har i seneste driftsregnskab været et forbrug på m 3 incl. privatforbruget. Forbruget i erhvervsdelen er indirekte opgjort med normtal fra Landscentret. Der har været et forbrug på til driften. I ansøgt drift er forbruget til drikkevand til tyrene opgjort til 5070 m 3, inkl vandspild på 280 m 3, en årlig vask af stalde 40 m 3, vask af maskiner 40 m 3 og andet forbrug 1050 m 3, i alt m 3. Dermed er der en lille stigning på ca. 200 m 3 i forhold til nudrift. Stigningen i forbruget ligger i drikkevandet til det større antal slagtekalve, der kun delvist modsvares af faldet i drikkevand til malkekøerne. Der er markvandingsanlæg på ejendommen. Der er tilladelse til vanding på m 3 til Resenvej 2. Vandbesparende foranstaltninger: Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Selvom der ikke er lavet et specifikt BAT notat inden for kvægdrift, så er det Viborg Kommunes opfattelse, at mange af elementerne i BAT notat (BREF dokument) for svine og fjerkræbrug er universelle indenfor landbrugsområdet og derfor kan overføres til kvægdrift, herunder opmærksomheden på energiforbrug og management på ejendommen. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ og svineproduktion, er BAT således anvendelse af højtryksrenser, delvis lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af ventilatorer, samt temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. For at leve op til kravene om BAT skal der løbende være opmærksomhed på energiforbrug og management på ejendommen. Generelt bør virksomheden registrere forbrug af el, vand og andre ressourcer og være opmærksom på muligheden for besparelse. Der stilles derfor vilkår om løbende registrering af ressourceforbruget med henblik på, at der løbende er fokus på at reducere forbruget. 17

19 Viborg Kommune vurderer, at driften med de stillede vilkår lever op til kravet om BAT i henhold til vandog energiforbrug beskrevet i EU kommissionens reference dokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ fra juli Viborg Kommune vurderer samlet, at energi og vandforbruget er på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion. Det vurderes endvidere, at der i forbindelse med bedriftens indretning er taget hensyn til muligheden for begrænsning af energi og vandforbruget. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 9. Ejendommen skal minimum en gang om året føre journal over forbrug af el og vand samt andre relevante ressourcer. Kopi af journalen skal gemmes i 8 år indtil revurderingen. 4.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der vil være følgende spildevandsmængder: 40 m 3 fra vask af stalde, 40 m 3 fra vask af maskiner og 300 m 3 fra vandspild fra drikkekopper. Spildevand tilledt gyllebeholder Spildevand fra vask af maskiner 40 m 3, rengøring/vask af stalde 40 m 3 og opsamling fra befæstet vaskeplads 160 m 3 i alt 240 m 3 føres til gyllebeholder. Der tilføres også 805 m 3 overfladevand fra den nye ensilageplads. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at kapaciteten i gyllebeholderen er tilstrækkelig til at rumme de givne mængder spildevand og rengøringsvand i ansøgt drift. Kommunen vurderer, at den samlede håndtering af spildevand, herunder regnvand, sker på forsvarlig vis. Afledning af tagvand fra nye bygninger kræver særskilt tilladelse. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning. Påfyldning af sprøjte sker på fast plads med afløb til gyllebeholderen. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 10. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt, fast plads hvor bortledning af spildevandet sker til gylletank. 4.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE 18

20 På ejendommen forefindes en 250 l container til dagrenovation og pap og papir. Afhentning sker hver 14 dag af Viborg Kommune. Erhvervsaffald opsamles i en l container placeret i nr. 2 på situationsplan. Containeren afhentes af Ejler Christian Knudsen, der afleverer til forbrænding på Karup modtagestation. Der opsamles ca kg plastaffald (kartoffelsække) og 800 kg pap og papir årligt. Evt. medicinrester afleveres til kommunal modtagerstation for farlig affald. Der er under 1 kg pr. år. Skarpe og spidse genstande som kanyler opbevares i slagfast plastbeholder indtil aflevering til kommunal modtagerstation for farlig affald. Gl. jern opsamles i værkstedet nr. 2 indtil afhentning af Midt Vest Skrot. Lystofrør og lign. opsamles i en kasse i nr. 2 indtil aflevering på kommunal modtagerstation for farlig affald i Karup. Affaldsmængderne er beskrevet i tabel 4.1. Tabel 4.1. Affaldsmængder. Affaldstype Opbevaringssted Transportør Modtageanlæg Mængder pr. år EAKkode Pap og papir, husholdning Bygning nr. 2 i 250 l. container Renovation Kommune Ca. 300 kg Dagrenovation Bygning nr. 2 i 250 l. container Renovation Kommune Ca kg Pap og papir. erhverv Bygning nr. 2 i en 8000 l. container. Ejler Chr Knudsen Karup til forbrændning Ca. 800 kg Plastik, erhverv Bygning nr. 2 i en 800 l. container. Ejler Chr Knudsen Karup til forbrænding Ca kg Tom emballage (plast) Bygning nr. 3 Ejler Chr Knudsen Kommunal modtagerstation 15 til 20 stk Blyakkumulatorer Bygning nr. 3 Midt Vest Skrot Midt Vest Skrot 2 til 3 stk. pr. år Olie og brændstoffiltre Bygning nr. 3 Ejler Chr Knudsen Kommunal modtagerstation 5 til 10 stk. pr. år Lystofrør og elsparepærer Bygning nr. 3 i kasse, Ejler Chr Knudsen Kommunal modtagerstation Ca. 10 til 15 stk. pr. år Jern og metal Bygning nr. 3 Midt Vest Skrot Midt Vest Skrot 500 til kg pr. år Kanyler og spidse I slagfast plastbeholder i bygning Ejer Kommunal mod < 1 kg år

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011

11 miljøgodkendelse. af kvægbruget. Esthauge. Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer. Den 1. juni 2011 11 miljøgodkendelse af kvægbruget Esthauge Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer Den 1. juni 2011 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Dyvelsrækkevej 21 Tjekskema vedr. ansøgning

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup

12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup 12 MILJØGODKENDELSE Pinnebjergvej 3 8620 Kjellerup Annonceres 2. juli 2015 Klagefristen udløber 30. juli 2015 Fristen for søgsmål udløber 2. januar 2016 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev

Tillægsgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-07-2013 Sagsnr.: 11/44250 Dok.nr.: 61 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK TORSTEN SØNDERGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 11. august 2015 gennemført et

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning

Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning BYG OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Oldvej 1 8963 Auning 2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. Husdyrbrugets

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skema nummer: 2070 Dato: 14-06-2007 Navn Niels Birkmand Adresse Hellemosevej 11, 8305 Samsø Telefon 86592676 Mobil 24942222 E-Mail Birkmand@mail.tele.dk 1. Oplysninger

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune Datablad Revurdering

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne MILJØGODKENDELSE Svinebruget på Hedevej 71, Nørhalne 29. Januar 2008 2 Indholdsfortegnelse Ikke-teknisk resumé... 3 Meddelelse af miljøgodkendelse... 4 Vilkår... 4 Generelle vilkår... 4 Indretning og drift...

Læs mere

11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug

11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug 11 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 a f 4 / 1 2 2 0 0 9 o m m i l j ø g o d k e n d e l s e m. v. a f hus dyr br ug Kvægbruget Helledivej 34, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse:

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Fredenslyst. Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm. den 17. maj 2013 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Fredenslyst Tusgårdvej 3, 7560 Hjerm den 17. maj 2013 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Bollervej 13, 8800 Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet vurdering... 4 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse... 4 1.2

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande

Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 7. januar 2008 for svinebruget Egelund, Bøllundvej 15, 7330 Brande - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså

Tilladelse til hjortefarm på ejendommen Gårdbækvej 12, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 19-5-2015 Sagsnr.: 15/1176 Dok.nr.: /15 Kontakt: Tina Ketelsen

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 5. august 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen Fredrik IX's Plads

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 12 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Emmelevvej 1 B (Horsballumvej 1) Tilhørende Jesper K. Andersen Birkedalvej 17 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg.

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. Kort beskrivelse Per Andersen: 2 ejendomme med hver 250DE skal under 1 godkendelse med 530DE i kvæg. husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 1652 Version 3 Dato 27-12-2007 Navn Per Andersen Adresse Siggårdvej 33, 7800 Skive Telefon 97535055 Mobil 20860897 E-Mail siggaard@andersen.mail.dk

Læs mere

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum

Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udkast 7. maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelsen af sohold på Ribevej 4, 7171 Uldum Luftfoto og oversigt over ejendommen Ribevej 4, 7171 Uldum Registreringsblad

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøgodkendelse 1 af

Miljøgodkendelse 1 af Miljøgodkendelse 1 af Malkekvægbruget Kragelundvej 34, 6330 Padborg Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf. 73 76 76 76 1 12, stk. 2 i Lov nr. 1572 af 20. december

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. 1 Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 12 stk. 2, på Grønmark 2, Kegnæs, 6470 Sydals, matr. nr. 25 Sønderby ejerlav, Kegnæs,

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup

12 Miljøgodkendelse. af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion på Skjesbjergvej 34, 8860 Ulstrup 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Vellev Nedergård Skjesbjergvej 34 Vellev 8860 Ulstrup Matrikel nr. CVR. nr.

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler.

Fast husdyrgødning opbevares i stald, i gyllebeholder, på mødding eller i markstak efter gældende regler. Tekstdele_samlet: Ikke teknisk resumé, Prosa skema ogbat redegørelse Vemmingbundvej 19, 6310 Broager Ikke teknisk resumé Dyr og dyreenheder: Der er pt. tilladelse til 70 køer (tung race), 80 kvier (0-28

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. NATUR OG MILJØ Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kristiansmindevej 1 Tilhørende Cay Wulff Kristiansmindevej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup

12-miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup 12-miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stensager, Forten 18, Vellev 8860 Ulstrup Godkendelsesdato den 25. oktober 2012 1 Registreringsblad Ejendommens navn og beliggenhed Stensager. Forten 18, Vellev,

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

OBS Sønderborg Kommune har egen forside.

OBS Sønderborg Kommune har egen forside. OBS Sønderborg Kommune har egen forside. Sort tekst = fast tekst Blå tekst = hjælpetekst Rød tekst = eksempeltekst, der skal tilrettes Send billede i JPEG format til Tine Natur 1 Version 2 Kommunens afgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

12-miljøgodkendelse af svineproduktion

12-miljøgodkendelse af svineproduktion Jørgen Dalgaard Petersen Brovejshøjvej 27 4673 Rødvig Stevns Dato Journal nr. KS 4. juli 2013 8/4360 AnnLun Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Godkendelsen efter Natur- og Miljøklagenævnets

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af 15/3-2012

Miljøgodkendelse af 15/3-2012 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Jens Nygaard Tim Kirkevej 39 6980 Tim Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af 15/3-2012 for husdyrbruget Tim Kirkevej 39 6980 Tim

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro

12 Miljøgodkendelse. husdyrproduktionen. på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro 12 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Godkendelsesdato den 2. oktober 2014 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Volshøjvej 8, 8850 Bjerringbro Matrikelnummer

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunes vurdering og vilkår. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 3 på Nedervej 16, 6430 Nordborg til udvidelse af dyreholdet til en årlig produktion

Læs mere