MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v."

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Afgørelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Forurening og gener fra husdyrbruget

3 6.1 Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Påvirkninger af 7 beskyttet natur Påvirkninger af 3 beskyttet natur og vandløb Kvælstof og fosfor til fjord & hav Kvælstof til grundvand Påvirkning af arter med særlige strenge beskyttetseskrav (Bilag IV arter) Bedste tilgængelige teknik (BAT) Alternative løsninger og 0 alternativet Egenkontrol og dokumentation Samlet konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag Situationstegning Udbringningsarealer Transportveje Naturarealer. (Cirkler 300 m og 1000 m) Beliggenhed

4 beskyttet natur m bræmmer langs ammoniakfølsom natur i Natura

5 DATABLAD Titel: 12 Miljøgodkendelse Dato for godkendelse: 23. maj 2011 Bedriftens navn: Bækgården CVR nr: CHR NUMMER: Ejendomsnummer: Matr. nr: Ejerlav: Adresse: Bedrifts ejer og ansøger: 2k, 2a, 2n, 2m, 4i, 2l, 4l, 3d, 17a, 4m Resen by, Resen Resenvej 2, 7470 Karup Peter Møller Andersen Resenvej 2, 7470 Karup / Konsulent: Tilsynsmyndighed: Thomas B. Jacobsen Slagtekalve Herningvej Jelling Thomas B. Jacobsen Mobil: Viborg Kommune Viborg den 23. maj 2011 Finn Larsen Civilingeniør 4

6 1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE Peter Møller Andersen, Resenvej 2, 7470 Karup har ansøgt om en miljøgodkendelse for at omlægge den eksisterende produktion på Bækgården fra 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve, i alt 296 DE, til en produktion af kalve fra 60 til 400 kg, svarende til 325 DE. Peter Møller Andersen ønsker endvidere at have 15 ammekøer til naturpleje i form af afgræsning på bedriftens engarealer. Samlet kommer besætning op på 342,2 DE i ansøgt drift. I forbindelse med produktionsudvidelsen er det planen at udvide to stalde med samlet m 2. Der etableres en 2 delt starterstald. Den nye starterstald bliver på i alt 460 m 2. Den eksisterende slutstald udvides med 55 m i retning mod øst, således at stalden udvides med i alt 1045 m 2. Der etableres en ny udendørs plansilo på m 2 vest for anlægget Den eksisterende kostald renoveres indvendigt. Miljøgodkendelsen omfatter Resenvej 2, 7470 Karup. IT ansøgningen nr om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 6. september AFGØRELSE Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af den ansøgte slagtekalveproduktion på Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup i henhold til de gældende regler. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 12 stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (i det følgende omtalt som Husdyrgodkendelsesloven) og i henhold til Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Miljøgodkendelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse, kommunens bemærkninger og vurdering af udvidelsen vedrørende dens miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet og naboer. Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er at sikre at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen, at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes, at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes og at nedsætte risikoen for at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen. Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. samt de nedenstående supplerende vilkår. 5

7 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ Produktion og arealer Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup, ønsker at udvide den nuværende slagtekalvebesætning på 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve til 1050 producerede tyrekalve fra kg. Der anskaffes endvidere 15 ammekøer til naturpleje. Den samlede besætning vil udgøre 342,2 DE. Der hører i alt 499,54 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer til produktionen. Derudover er der 19,1 ha vedvarende græs, der drives med slæt og afgræsning Placering Ejendommen Resenvej 2 ligger tæt ved landsbyen Resen. Der er ca. 200 meter til Resen i sydlig retning. Set fra nord ligger ejendommen i et åbent fladt midtjysk landbrugslandskab med levende hegn. Flere af ejendommens bygninger ligger lidt væk fra Resenvej. Der vil i forbindelse med projektet blive foretaget ombygninger inden for de eksisterende rammer og udvidelser. Der er et levende hegn øst for fra stuehuset op til Resenvej, og der er også læhegn på anlægget østlige side. Dermed er ejendommen fra syd og både øst og vest afskærmet af læhegn. De tilbygninger der laves mod øst er sænket ned i terræn således, at anlægget er indpasset i landskabet. Der planlægges afskærmende beplantning i ansøgt drift omkring ny ensilageplads mod vest. Lugt Lugtgeneberegninger viser, at alle geneafstande er overholdt. Resenvej 2 ligger tæt på landsbyen Resen. Nærmeste beboelse uden landbrugspligt indgår i den samlede bebyggelse Resen og ligger ca. 250 m fra anlægget i sydlig retning. Geneafstanden til enkeltbeboelse er beregnet til 74 m, og geneafstanden til samlet bebyggelse er beregnet til 150 m. Der er 5,6 km til nærmeste byzone (Haderup). Transporter til og fra ejendommen Antallet af transporter til og fra ejendommen forventes at falde fra 963 til 894 pr. år. Faldet skyldes, at der ikke længere skal afhentes mælk på ejendommen. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Dele af anlægget befinder sig inden for 300 m fra særlig værdifuld natur ( 7 natur). Der er tale om et overdrev ca. 270 m øst for anlægget. Anlægget ligger dermed i bufferzone I, og ammoniakemissionen fra anlægget må derfor ikke stige som følge af produktionsudvidelsen. Dette krav er opfyldt. I projektet indgår naturpleje med ammekøer. Anlægget ligger med en mindsteafstand på ca. 10 m meget tæt på habitatområde nr. 226, Kongenshus Hede. Inden for habitatområde er der syd for anlægget mose og engarealer. Det i ovenfor nævnte overdrev ligger også i habitatområdet. Der er ca. 590 m mod øst til hede inden for habitatområdet. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Udbringningsarealerne afvander via Karup å systemet til Skive Fjord. Udbringningsarealerne afvander således de internationale naturbeskyttelsesområder nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Udbringningsarealerne ligger uden for nitratklasser og fosforklasser. Viborg Kommune har foretaget en konkret vurdering, der viser, at udvaskningen af kvælstof og fosfor fra udbringningsarealerne ikke vil modvirke opfyldelsen af bevaringsmålsætningen de pågældende områder. 6

8 Beregningerne i ansøgningssystemet viser, at kravene til nitratudvaskning til overfladevand er overholdt. Den årlige udvaskning til overfladevand efter udvidelsen er beregnet til 82,2 kg N/ha. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. Yderligere vurderes det, at udvidelsen ikke vil have indflydelse på bilag IV arter, planter eller dyr omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister som findes eller kan forventes at leve i området omkring ejendommen samt på og omkring udbringningsarealerne. BAT Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. For at sikre, at udvidelsen og den fremtidige drift er forenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet er der fastsat specielle vilkår. Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes. 1.4 OFFENTLIGHED Ansøgningen blev offentliggjort i uge 49 i 2010 med en frist på 4 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom bemærkninger til ansøgningen fra en nabo. Bemærkningerne går på et stort antal transporter gennem Resen, idet det bemærkes at samtlige transporter kan foregå på egne arealer. Naboen bemærker endvidere, at der er støjgener fra køling af kartofler på Resenvej 2. I afsnittet om henholdsvis transporter og støj har Viborg Kommune forholdt sig til bemærkningerne. Udkast til miljøgodkendelse blev offentliggjort den 23. marts 2011 på Viborg Kommunens hjemmeside i 6 uger. Naboer og skønnede parter i sagen blev orienteret om høringen via brev, hvor der var frist til afgivelse af bemærkninger på 6 uger. Der indkom bemærkninger til udkastet fra en nabo, som indeholder klage over støj, trafik, naturpåvirkning m.v. I afsnittene om transporter, støj og natur er de omhandlede spørgsmål behandlet. Der er efter sidste høringsperiode foretaget sproglige rettelser o. l. bl.a. som følge af opdatering af ITansøgningssystemet. 7

9 2 GENERELLE FORHOLD 2.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Miljøgodkendelsen gælder for husdyrbruget på Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup, og gælder for alle landbrugsmæssige aktiviteter knyttet til ejendommen og den tilhørende husdyrproduktion med CHR nr Ejendommen har CVR nr Peter Møller Andersen, Resenvej 2, 7470 Karup har ansøgt om en miljøgodkendelse for udvidelse og ændring af kvægbesætningen på Resenvej 2, 7470 Karup fra et eksisterende husdyrhold på 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve til en produktion af kalve fra 60 til 400 kg, svarende til 324,6 DE. Peter Møller Andersen ønsker endvidere også 15 ammekøer, således at der sker naturpleje i form af afgræsning på bedriftens engarealer. Samlet kommer besætning op på 342,2 DE i ansøgt drift. I forbindelse med produktionsudvidelsen er det planen at udvide to stalde med samlet m 2. Der etableres en ny plads til kalvehytter. Den eksisterende kostald renoveres indvendigt. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem den 6. september Ansøgningen har skema nr Slagtekalvene skal produceres på dybstrøelse af velfærdsmæssige grunde. Alle udbringningsarealerne (ejede og forpagtede) ligger i Viborg Kommune. Størstedelen af arealerne ligger tæt på ejendommen, men der dog udbringningsarealer ved Kjeldbjerg og ved Grønhøj i en afstand på op til 11 km fra anlægget. Arealerne afvandes til Skive Fjord via Karup å systemet. 2.2 MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må der ikke foretages ændringer, hverken bygnings, arealmæssigt eller driftsmæssigt, før ændringen/udvidelsen er godkendt af Viborg Kommune. For udskiftning af arealer indeholdt i denne godkendelse gælder, at ændringer forud skal anmeldes til kommunen, senest inden planårets start den 1. august, jf. 16 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Anmeldelsen vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede/tredjemands arealer) kan ske uden en ny godkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jf. 15 i ovennævnte bekendtgørelse. 2.3 GYLDIGHED Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis den meddelte miljøgodkendelse, efter de 2 års opstartsfase, ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3 på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Derved bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Det er ikke hensigten at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud. VILKÅR 8

10 På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 1. Ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsens vilkår. 2. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Bækgården, Resenvej 2, 7470 Karup samt de udbringningsarealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen under CVR nr Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter godkendelsens meddelelse. 4. Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette Viborg Kommune, før landbruget foretager følgende: Ejerskifte af virksomhed Hel eller delvis udskiftning af driftsherre Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år 5. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen. 2.4 RETSBESKYTTELSE Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2.5 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år. 9

11 3 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD 3.1 BYGGE OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Bækgården, Resenvej 2, ligger i udkanten af landsbyen Resen i landzone med ca. 250 m til nærmeste beboelse uden landbrugspligt, der ligger syd for staldanlægget. Samme nabobeboelse, Bavnevej 8, indgår i den samlede bebyggelse landsbyen. Da der er mindre end 300 m til samlet bebyggelse skal kommunalbestyrelsen, jf. Husdyrbrugslovens 20, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses. Staldanlægget ligger ca. 5,6 km øst for nærmeste byzone, som er Haderup. Bygningerne overholder afstandskravene i lovens 6 og 8, som vist i tabel 3.1. Tabel 3.1. Afstandskrav. Generelle afstandskrav Aktuel afstand Ikke almene vandforsyningsanlæg m mod vest fra bygning nr. 4 til markvandsboring Almene vandforsyningsanlæg 50 Ca. 340 km mod syd ved Resen Vandværk. Vandløb (herunder dræn) og søer 15 Ca. 82 m til vandløb syd for anlægget Offentlig vej og privat fællesvej m fra bygninger til Resenvej Levnedsmiddelvirksomhed 25 > 25 m Beboelse på samme ejendom m fra staldbygning nr. 4 Naboskel meter mod vest, Resenvej 1 Eks. Byzone eller fremtidigt 50 5,6 km mod vest til Haderup by. Område i landzone, samlet bebyggelse m til naboskel mod syd, Bavnevej 8 i Resen by. 10

12 Nabobeboelse m til nabo mod syd, Bavnevej 8 i Resen by KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Husdyrbrugets projekterede anlæg ligger udenfor fredninger, strand, klit, sø, å og skovbyggelinjer, og uden for beskyttelseslinjen til fredede fortidsminder. Alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel mv. i henhold til 6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug er overholdt. Kommunen vurderer på den baggrund, at udvidelsen er forligelig med områdets generelle karakter og planmæssige forhold. 3.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejendommen ligger i åbent fladt midtjysk landbrugslandskab med levende hegn. Mod syd og øst er ejendommen omgivet af 3 beskyttede områder, hvoraf en del ligger i Natura 2000 området Kongenshus Hede (EF habitatområder). Bygningsmæssig indeholder projektet i forhold til den eksisterende bygningsmasse en udvidelse af to stalde med samlet m 2. Der etableres en 2 delt starterstald. Den nye starterstald bliver på i alt 460 m 2. Den eksisterende slutstald udvides med 55 m i retning mod øst, således at stalden udvides med i alt m 2. Der etableres en ny udendørs plansilo på m 2 vest for anlægget Der er et levende hegn øst for fra stuehuset op til Resenvej, og der er også læhegn på anlægget østlige side. Dermed er ejendommen fra syd og både øst og vest afskærmet af læhegn. De tilbygninger, der laves mod øst, er sænket ned i terræn, således at anlægget er indpasset i landskabet. Der etableres afskærmende beplantning omkring ny ensilageplads. Det planlagte anlæg ligger uden for områder, der i Kommuneplanen er udpeget som Særlige beskyttelsesområder. Det ligger inden for område, der er udpeget som rekreativ forbindelseslinie og som negativ skovrejsningsområde. Der er en kirke i Resen, men anlægget ligger uden for kirkebyggelinien. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at ejendommen ligger udenfor de områder, der har særlig interesse, hvad landskabelige værdier angår, idet det indgår, at arealerne skal bruges til andre formål end skov. De mindre tilbygninger vurderes ikke at påvirke den rekreative forbindelseslinie. 11

13 Viborg Kommune vurderer således dels, at det planlagte anlæg ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, geologiske eller rekreative værdier m.v. i området og dels, at det samlede anlæg også efter udvidelsen vil fremtræde om en helhed. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår vedrørende placering i landskabet. 12

14 4 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 4.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Den eksisterende produktion fra udgør 100 køer med opdræt, samt en produktion af 400 tyrekalve svarende til 296 dyreenheder. Der søges om følgende fremtidig produktion på Resenvej Kostald Tyrekalve og ungtyre Malkekøer og opdræt, tung race Dyrekategori Ungtyr, tung race (6 mdr. slagtning 440 kg), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) Kvie/stud, tung race (6 mdr. kælvning), Dybstrøelse (hele arealet) Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt , ,10 Kødkvæg Ammeko over 600 kg, Dybstr. (hele arealet) 15 10,71 Malkekøer og opdræt, tung race Småkalv, tung race (0 6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) 3 0, Mellemstald/Ny starterstald Produktionstype Tyrekalve og ungtyre Dyrekategori Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt Tyrekalv, tung race (0 6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) , Eksisterende slutstald 4 ekstra spær Produktionstype Dyrekategori Tyrekalve og ungtyre Ungtyr, tung race (6 mdr. slagtning 440 kg), Dybstrøelse (hele arealet) Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt , Ny placering hytter Produktionstype Dyrekategori Antal Ansøgt Antal DE Ansøgt Tyrekalve og Tyrekalv, tung race (0 6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet) ,53 13

15 ungtyre Produktionen finder sted i eksisterende bygninger, idet der foretages tilbygninger. Placering af bygninger ses i bilag Produktionen finder hovedsageligt sted på dybstrøelse. Dybstrøelsen vil blive opbevaret i dybstrøelsesmåtten i staldene og vil blive spredt direkte herfra på mark og nedpløjet straks. Den resterende mængde opbevares i markstak under varetagelse af gældende regler for opbevaring i markstakke. På ejendommen er følgende staldteknologier fravalgt: Alle BAT teknologier knyttet til gyllesystemer er fravalgt af velfærdsmæssige årsager. Produktion er i overensstemmelse med konceptet Dansk kalv hvor der er krav og velstrøede kalve og rigeligt plads til det enkelte dyr KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det eksisterende dyrehold på Resenvej 2 udgøres af en blandet kvægproduktion bestående af 100 køer med opdræt samt en produktion af 400 tyrekalve svarende til 296 DE. Produktionen ændres til en produktion af tyrekalve fra 60 til 400 kg, svarende til 324,6 DE og en mindre ammekvægsbesætning bestående af 15 ammekøer. Variationer i dyreholdets størrelse og sammensætning vil forekomme indenfor året og mellem årene. En produktion af ovennævnte størrelse kan ved sygdomme, produktionsomlægninger som følge af ændrede kontraktvilkår eller lignende være afhængig af muligheden for tilpasninger. Med baggrund i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 12 stk. 3 vurderes det, at kvægbesætningen kan tilpasses i beskedent omfang under forudsætning af, at ændringen ikke giver anledning til øget forurening (f.eks. mere lugt, mere fosfor m.m.), samt at antal dyreenheder forbliver det samme. Ændringen skal forinden meddeles til Viborg Kommune. Inden for kvægbrug findes der følgende BAT teknologi blade: Svovlsyrebehandling af kvæggylle Skrabere Faste drænede gulve Der er tale om teknologier knyttet til gyllesystemer. Der findes ikke teknologi blade for dybstrøelsesstalde. Som kompensation for valget af et staldsystem med en større ammoniakfordampning end referencesystemet, øges andelen af dybstrøelse, som nedpløjes direkte fra stalden til marken. Der er stillet vilkår om udkørsel af dybstrøelse andetsteds i denne miljøgodkendelse. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 14

16 6. Bedriften tillades drevet med en årsproduktion (tung race) på maksimalt slagtekalve ( kg) Svarende til i alt 324,6 DE og en ammekvægsbesætning bestående af 15 ammekøer i alt 342,2 DE 7. I dybstrøelsesstalde skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 4.2 VENTILATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der er i ansøgt produktion naturlig ventilation i alle staldafsnit, hvilket er den optimale løsning for at begrænse energiforbruget KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING BAT for ventilation i kvægstalde er at reducere energiforbruget ved at anvendelse naturlig ventilation hvor dette er muligt. Det vurderes at der med det valgte system med naturligt ventilation lever op til kravet om BAT. Viborg Kommunen vurderer, at naturlig ventilation ikke giver anledning til gener for de omkringboende, og at der ikke er behov for at stille særlige vilkår i forhold til ventilation. 4.3 FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der produceres overvejende kolbemajsensilage på ejendommen. En del af gårdens kornhøst opbevares i et løslager i nr. 2, laden, hvor det valses og køres over i foderblanderen. I foderladen er der 4 siloer med en kapacitet på 52 tons til indkøbte færdigblandinger og tilskudsfoder. Gårdens eget korn blandes sammen med tilskudsfoderet og udfodres via traktortrukken vogn. Halm som indgår i foder opbevares i stak nord for Resenvej. Der produceres en mindre mængde hø på græsarealerne. Denne afgrøde opbevares som wrapballer, der placeret ved halmstakken. Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring. Der udarbejdes E kontrol i hvert kvartal. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Høj foderudnyttelse giver lavere produktionsomkostninger. Dette giver sammen med en potentiel mindre miljøbelastning et godt incitament til løbende at sikre bedst mulig foderudnyttelse i produktionen. Det er desuden forureningsforebyggende og BAT at gennemføre effektiv fodring til reduktion af udskillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer modsvarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige. Det fremgår af ansøgningen, at foderet jævnligt optimeret på baggrund af nyeste viden indenfor kvægfodring. 15

17 Al ensilage opbevares i ansøgt drift i plansiloer med fast bund og fald mod afløb. Risikoen for forurening som følge af ensilagespild og utilsigtet saftafgivelse er således minimeret. Viborg Kommune vurderer, at bedriften lever op til kravet om BAT i henhold til fodring. Dette begrundes med at der med de nuværende og planlagte tiltag til opbevaring og håndtering af foder er taget de nødvendige tiltag for at begrænse påvirkning af omgivelserne, herunder udskillelsen af N og P i gødningen. Viborg Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille særlige vilkår i forhold til foderets næringsstofindhold. Denne vurdering bygger særligt på, at det er svært at styre næringsstofindholdet i foderet for kvægproduktioner. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 8. Ensilagesiloer skal opføres efter landbrugets byggeblad nr Afløb fra pladsen skal føres til opsamlingsbeholder. Ensilagesiloen skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikkereflekterende overflader. Kanten på ensilagepladsen eller ensilagesiloen, herunder støttemure, må ikke have en højde på mere end 3 meter over eksisterende terræn. Senest 31. december året efter etableringen af ensilagepladsen eller ensilagesiloen etableres afskærmende beplantning omkring pladsen eller siloen. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter og buske, og vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. 4.4 ENERGI OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Energi Der er valgt naturlig ventilation. Ejer påtænker at lade en energikonsulent gennemgå anlægget for at afklare, om der kan laves tiltag til at reducere energiforbruget. I sidst afsluttede driftsregnskab har der været et forbrug på kwh på Resenvej 2 og Bavnevej 4 på erhvervsdelen inkl. markvandingsanlæg. I ansøgt drift vil der være en reduktion i elforbruget, da malkeanlægget ikke længere skal være i drift. Dermed forventes energiforbruget at falde med ca kw. På bedriftsniveau er det dog af mindre betydning, da der køles og pakkes hkg kartofler på ejendommen. Forbruget af dieselolie på Bækgaard er på l. Dette forbrug forventes at være uændret i fremtidig drift, idet hovedparten af forbruget anvendes til kartoffeldyrkning. Omfanget af kørsel med husdyrgødning og halm forventes at være uændret. Der er en varmegenindvinding fra staldene til opvarmning af beboelse, en kombination af gyllekøling og staldvarme. I ansøgt drift vil der også være genindvinding af staldvarme kombineret med jordvarme. Det skulle give et lavere energiforbrug i forhold til opvarmning med el eller olie. Energibesparende foranstaltninger: 16

18 Glødepærer, som er tændt et par timer om dagen, erstattes af A pærer. En A pære sparer 75 % i forhold til en tilsvarende glødepære. Det billigste lys er sollyset. Ved at holde vinduer, ovenlysvinduer og tagplader rene kan der opnås en besparelse på dette område. De lyse farver i staldene giver en bedre udnyttelse af lyset. Kalkning/hvidtning giver tillige mere lys. Der sidder reflektorer på lysstofrør, således at lyseffekten er høj. Hyppig vask af lysstofrør sikrer ligeledes, at energien til belysning udnyttes optimalt. Der er i opsat naturlig ventilation i alle staldafsnit, hvilket er den optimale løsning for at begrænse energiforbruget. Vand Ejendommen har vandforsyning fra vandværk, hvorfor vandforbruget registreres af vandmåler. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Det årlige forbrug registreres i driftsregnskabet. Ejendommen har vandforsyning fra Resen vandværk. Der har i seneste driftsregnskab været et forbrug på m 3 incl. privatforbruget. Forbruget i erhvervsdelen er indirekte opgjort med normtal fra Landscentret. Der har været et forbrug på til driften. I ansøgt drift er forbruget til drikkevand til tyrene opgjort til 5070 m 3, inkl vandspild på 280 m 3, en årlig vask af stalde 40 m 3, vask af maskiner 40 m 3 og andet forbrug 1050 m 3, i alt m 3. Dermed er der en lille stigning på ca. 200 m 3 i forhold til nudrift. Stigningen i forbruget ligger i drikkevandet til det større antal slagtekalve, der kun delvist modsvares af faldet i drikkevand til malkekøerne. Der er markvandingsanlæg på ejendommen. Der er tilladelse til vanding på m 3 til Resenvej 2. Vandbesparende foranstaltninger: Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Selvom der ikke er lavet et specifikt BAT notat inden for kvægdrift, så er det Viborg Kommunes opfattelse, at mange af elementerne i BAT notat (BREF dokument) for svine og fjerkræbrug er universelle indenfor landbrugsområdet og derfor kan overføres til kvægdrift, herunder opmærksomheden på energiforbrug og management på ejendommen. Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ og svineproduktion, er BAT således anvendelse af højtryksrenser, delvis lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af ventilatorer, samt temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation. For at leve op til kravene om BAT skal der løbende være opmærksomhed på energiforbrug og management på ejendommen. Generelt bør virksomheden registrere forbrug af el, vand og andre ressourcer og være opmærksom på muligheden for besparelse. Der stilles derfor vilkår om løbende registrering af ressourceforbruget med henblik på, at der løbende er fokus på at reducere forbruget. 17

19 Viborg Kommune vurderer, at driften med de stillede vilkår lever op til kravet om BAT i henhold til vandog energiforbrug beskrevet i EU kommissionens reference dokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ fra juli Viborg Kommune vurderer samlet, at energi og vandforbruget er på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion. Det vurderes endvidere, at der i forbindelse med bedriftens indretning er taget hensyn til muligheden for begrænsning af energi og vandforbruget. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 9. Ejendommen skal minimum en gang om året føre journal over forbrug af el og vand samt andre relevante ressourcer. Kopi af journalen skal gemmes i 8 år indtil revurderingen. 4.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der vil være følgende spildevandsmængder: 40 m 3 fra vask af stalde, 40 m 3 fra vask af maskiner og 300 m 3 fra vandspild fra drikkekopper. Spildevand tilledt gyllebeholder Spildevand fra vask af maskiner 40 m 3, rengøring/vask af stalde 40 m 3 og opsamling fra befæstet vaskeplads 160 m 3 i alt 240 m 3 føres til gyllebeholder. Der tilføres også 805 m 3 overfladevand fra den nye ensilageplads. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Viborg Kommune vurderer, at kapaciteten i gyllebeholderen er tilstrækkelig til at rumme de givne mængder spildevand og rengøringsvand i ansøgt drift. Kommunen vurderer, at den samlede håndtering af spildevand, herunder regnvand, sker på forsvarlig vis. Afledning af tagvand fra nye bygninger kræver særskilt tilladelse. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning. Påfyldning af sprøjte sker på fast plads med afløb til gyllebeholderen. VILKÅR På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol: 10. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt, fast plads hvor bortledning af spildevandet sker til gylletank. 4.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE 18

20 På ejendommen forefindes en 250 l container til dagrenovation og pap og papir. Afhentning sker hver 14 dag af Viborg Kommune. Erhvervsaffald opsamles i en l container placeret i nr. 2 på situationsplan. Containeren afhentes af Ejler Christian Knudsen, der afleverer til forbrænding på Karup modtagestation. Der opsamles ca kg plastaffald (kartoffelsække) og 800 kg pap og papir årligt. Evt. medicinrester afleveres til kommunal modtagerstation for farlig affald. Der er under 1 kg pr. år. Skarpe og spidse genstande som kanyler opbevares i slagfast plastbeholder indtil aflevering til kommunal modtagerstation for farlig affald. Gl. jern opsamles i værkstedet nr. 2 indtil afhentning af Midt Vest Skrot. Lystofrør og lign. opsamles i en kasse i nr. 2 indtil aflevering på kommunal modtagerstation for farlig affald i Karup. Affaldsmængderne er beskrevet i tabel 4.1. Tabel 4.1. Affaldsmængder. Affaldstype Opbevaringssted Transportør Modtageanlæg Mængder pr. år EAKkode Pap og papir, husholdning Bygning nr. 2 i 250 l. container Renovation Kommune Ca. 300 kg Dagrenovation Bygning nr. 2 i 250 l. container Renovation Kommune Ca kg Pap og papir. erhverv Bygning nr. 2 i en 8000 l. container. Ejler Chr Knudsen Karup til forbrændning Ca. 800 kg Plastik, erhverv Bygning nr. 2 i en 800 l. container. Ejler Chr Knudsen Karup til forbrænding Ca kg Tom emballage (plast) Bygning nr. 3 Ejler Chr Knudsen Kommunal modtagerstation 15 til 20 stk Blyakkumulatorer Bygning nr. 3 Midt Vest Skrot Midt Vest Skrot 2 til 3 stk. pr. år Olie og brændstoffiltre Bygning nr. 3 Ejler Chr Knudsen Kommunal modtagerstation 5 til 10 stk. pr. år Lystofrør og elsparepærer Bygning nr. 3 i kasse, Ejler Chr Knudsen Kommunal modtagerstation Ca. 10 til 15 stk. pr. år Jern og metal Bygning nr. 3 Midt Vest Skrot Midt Vest Skrot 500 til kg pr. år Kanyler og spidse I slagfast plastbeholder i bygning Ejer Kommunal mod < 1 kg år

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2: Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3: Kvægbrug - Checkskema for på: Fittingvej 19, 6623 Vorbasse Checkskema vedr. ansøgning om godkendelse

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bygningsnr. Beskrivelse Størrelse m 2 /m 3 1 Plads til kalvehytter 480

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Lærkenborgvej 6, 7800 Skive af ammekvæg og slagtekalveproduktion på Lærkenborgvej 6, 7800 Skive efter 12 i husdyrloven INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 1 Resumé og samlet vurdering... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse...

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af kvægbruget på Veggerbyvej 69, Hyllested, 9541 Suldrup - Ændringer i dyreholdet og kalvestald, samt bygning af møddingsplads og vaskeplads.. 12 Lov nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Hjælp til husdyrgodkendelser

Hjælp til husdyrgodkendelser Dato: 14. januar 2015 Sagsbehandler: Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31 19 32 31 Hjælp til husdyrgodkendelser Start med: Hvornår er der klagefrist (hvis der ikke står en dato, er det 4 uger fra godkendelsesdato)?

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering,

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato:

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Skemanummer: 3948 Version: 1 Dato: 02-07-2007 Navn I/S Ørritslevgård Adresse Ørritslev Gade 46, 5450 Otterup Telefon 63851048 Mobil - E-Mail ingen@email.dk Kort Beskrivelse

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JOHAN BLOCH NIELSEN Vester Hesselvej 1 7500 Holstebro Dato: 10-05-2016 Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, Teknik og Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret Kurt Jepsen Randsigvej 50 6855 Outrup Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947115 Afgørelse på anmeldelse af plansiloanlæg på Randsigvej 50, 6855 Outrup Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af Malkekvægbesætning på Kongenshusvej 2 7470 Karup J.

12 Miljøgodkendelse af Malkekvægbesætning på Kongenshusvej 2 7470 Karup J. 12 Miljøgodkendelse af Malkekvægbesætning på Kongenshusvej 2 7470 Karup J. 2 af 13. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Datablad...4 1 Resumé og samlet vurdering...5 1.1 Ansøgning

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 86.764 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 11.04.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Helnæsvej 15, 5631 Ebberup. Tilpasning til økologisk produktion

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune

Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune Tillæg nr. 24 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd Marts 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Benslehøjvej 1 i Karup Kommune J. nr. 8-52-6-2-16-05 Regionplantillæg nr. 24 til Regionplan 2005 er udarbejdet

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Tillæg til. 12 Miljøgodkendelse. kvægbruget. Elmegården. Benslehøjvej 1. 7470 Karup

Tillæg til. 12 Miljøgodkendelse. kvægbruget. Elmegården. Benslehøjvej 1. 7470 Karup Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Elmegården Benslehøjvej 1 7470 Karup Meddelt den 8. april 2014 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug V i b o

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. kvægbruget Iglsøvej 64 7850 Stoholm

12 Miljøgodkendelse. kvægbruget Iglsøvej 64 7850 Stoholm 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Iglsøvej 64 7850 Stoholm xxx 2015 Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 0 Viborg Kommune, Miljø & Teknik, Miljø, Prinsens Alle

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune

Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune Tillæg nr. 35 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd September 2006 Udvidelse af kvægproduktion på Ballerumvej 273 og 277 i Thisted Kommune J. nr. 8-52-6-2-30-05 Regionplantillæg nr. 35 til Regionplan 2005

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge

Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed: XX. dato 2016 Sags nummer:xxxxx

Læs mere